فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
پیاپی 103 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شهرام وصفی اسفستانی*، اصغر ابوالحسنی هستیانی، بیتا شایگانی، مینو امینی میلانی صفحات 7-47

  هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی تحریم بر علیه ایران است. این تحلیل با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه  و  با تمرکز با صادارت، واردات، تولید و سطح قیمت ها انجام می گیرد. بر این اساس پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب 6.72 و 9.87 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می شود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی 2.05 و 4.55 و سطح قیمت ها نیز 2.03 و 4.5 درصد کاهش می یابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمت ها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.

  کلیدواژگان: تعادل عمومی قابل محاسبه، تحریم، فروض آرمینگتون، رشد اقتصادی، تورم
 • حسین توکلیان*، ابراهیم صیامی عراقی صفحات 49-98

  کشورهای صادرکننده نفت اغلب با اتخاذ سیاست‏های مالی چرخه‏ای موجب تشدید و نوسانات اقتصاد کلان می‏شوند. شواهد تجربی نشان می‏دهد که دلیل اصلی عدم ثبات در کشورهای صادرکننده نفت مدیریت نامناسب منابع نفتی در این کشورهاست. در این مطالعه پس از معرفی یک مدل اقتصاد کلان باز کوچک با نظام ارزی شناور مدیریت شده دو نرخی و برآورد آن با استفاده از داده های فصلی اقتصاد کلان ایران، پنج قاعده مالی قاعده تراز بودجه (BBR)، قاعده مالی ضدچرخه ای (CCR)، قاعده مالی مازاد ساختاری بودجه (SSR)، قاعده مخارج دولت (EXR) و قاعده درآمد دولت (INR) معرفی شد. جهت بررسی و انتخاب قاعده مالی مناسب برای اقتصاد ایران از دو رویکرد زیان اجتماعی و قاعده آماری نسبت بیز استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هم معیار آماری و هم معیار رفاهی موید آن هستند که قاعده مناسب برای اقتصاد ایران قاعده مالی SSR است. به بیان دیگر، چون بخش اصلی درآمد دولت از محل فروش نفت است، پیروی از یک قاعده مازاد ساختاری بودجه حداقل کردن آثار منفی نوسانات شدید درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان را فراهم ساخته و بودجه دولت نیز به شکل بسیار بهتری متوازن می گردد. همچنین نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده تک نرخی در کنار قاعده مالی منتخب به رفاه اجتماعی بالاتری می انجامد.

  کلیدواژگان: قاعده مالی، اقتصاد ایران، مدل های DSGE، نظام نرخ ارز
 • لیدا کلهری ندرآبادی*، پریا ترابی کهلان صفحات 99-132

  فقر چندبعدی مقوله پیچیده ای است که عوامل زیادی  بر آن تاثیرگذار است. از این رو، شناخت دقیق و تعریف جامع آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی بر فقر چندبعدی بر اساس یک چارچوب اندازه گیری جامع و با استفاده از مدل رگرسیون آمیخته خطی بتا که یک مدل مناسب برای متغیرهای پاسخ در بازه (1و0) است، انجام شده و برآورد پارامترهای مدل با رهیافت بیزی به دست آمده است. فقر چندبعدی با استفاده از داده های آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت سال 1394 و روش الکایر-فوستر محاسبه شده است. در گروه عوامل اقتصادی موثر بر فقر چندبعدی چهار متغیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و میزان خالص مهاجران بیکار، در گروه عوامل اجتماعی دو متغیر سطح توسعه یافتگی و میزان شهرنشینی و در گروه عوامل نهادی سه متغیر جرایم واقع شده در حوزه ی استحفاظی نیروی انتظامی، تعداد افراد تحت پوشش مورد حمایت آسیب های اجتماعی و میزان رضایت مندی مردم از دستگاه های اجرایی برای مدل بندی در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان دادند که هر دو عوامل اقتصادی و اجتماعی بر شاخص فقر چندبعدی تاثیرگذار هستند. نرخ تورم و میزان شهرنشینی بر میانگین و نرخ بیکاری بر واریانس فقر چندبعدی در میان استان ها  اثر گذار هستند.

  کلیدواژگان: فقر چندبعدی، روش الکایر-فوستر، رگرسیون آمیخته خطی بتا، رهیافت بیزی
 • احسان رجبی*، علی اکبر باغستانی، ابراهیم جاودان صفحات 133-158

  نرخ ارز، هنگامی که با تحولات اقتصادی تعدیل نشود، موجب انحراف نرخ واقعی ارز شده و در چنین شرایطی کالاها و خدمات وارداتی به طور مستقیم با افزایش قیمت مواجه می شوند. تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی به دلیل نقش ذاتی خود در تامین امنیت غذایی سبب شده تا قیمت کالاها در بازار، چندنرخی شود. در چنین شرایطی سوال اصلی این مقاله این است که، آیا تخصیص ارز ترجیحی یا رسمی (4200 تومانی) به شکر توانسته است به قیمت نهایی این کالا منتقل شود. برای پاسخ به این سوال از داده های سری زمانی قیمت شکر در داخل و جهانی آن، نرخ ارز رسمی طی دوره زمانی فروردین 1390 الی آذر 1398 با تواتر ماهانه و الگوی غیرخطی مارکوف سوییچینگ (MSIAH) استفاده شده است. بررسی آزمون خطی‏بودن نشان می دهد که متغیرهای مدل دارای ارتباط و رفتار غیرخطی بوده در نتیجه، بکارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوییچینگ، مناسب است.نتایج تحقیق نشان داد که، طی دوره زمانی فروردین 1390 الی آذر 1398، متوسط نرخ رشد قیمت ماهانه شکر برابر 5/1درصد بوده است. این در حالی است که، طی دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی (اردیبهشت 1397 الی آذر 1398)، که این بدان معناست که تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته است، اثر نرخ ارز بر قیمت شکر را مهار کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کوتاه‏مدت، عبور نرخ ارز به قیمت شکر در دو رژیم اتفاق افتاده که در رژیم دوم معنی دار و برابر 5 درصد و در بلندمدت نیز میزان عبور در این رژیم ، برابر 6 درصد بوده است.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، الگوی مارکوف سوئیچینگ، شکر
 • سید امین منصوری*، حسن فرازمند، سید مرتضی افقه، مصطفی علیزاده صفحات 159-195

  هدف اصلی در این تحقیق بررسی نوع و اندازه ی ارتباط فرارمالیاتی با اقتصادپنهان است. بر اساس مبانی نظری و پیشینه ی مطالعات متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر فرارمالیاتی و اقتصاد پنهان شناسایی شد و سپس بر اساس متدلوژی ساختاری Panel-MIMIC برای دوره ی زمانی 1397-1390 در 30 استان منتخب و با استفاده از برآوردگر ML رابطه ی این دو متغیر مدل یابی شد. با توجه به تشابه متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان، مدل منتخب به صورت سیستم معادلات همزمان مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه اقتصاد پنهان با فرار مالیاتی  رابطه مثبتی دارد اما علیت از طرف فرار مالیاتی بر اقتصاد پنهان دارای ضریب بزرگتری است که نشان دهنده این مطلب است که فرار مالیاتی به میزان بیشتری بر اقتصاد پنهان نسبت به اثر مشابه اقتصاد پنهان بر فرار مالیاتی تاثیر دارد. سایر نتایج تحقیق نشان داد که مالیات بر درآمد و سود، تولید ناخالص داخلی سرانه و  اندازه دولت بر فرار مالیاتی اثر مثبت و باز بودن اقتصاد اثر منفی بر فرار مالیاتی دارد. همچنین مشخص شد که با افزایش فرارمالیاتی توزیع درآمد نابرابرتر شده و میزان مشارکت نیروی کار اقتصاد کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: فرارمالیاتی، اقتصاد پنهان، استان های ایران، MIMIC
 • قاسم پروری نژاد*، اسمعیل ابونوری، علی دهقانی صفحات 197-264

  هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فن آوری استان سمنان و ارایه مدل مناسب برای سنجش ریسک اعتباری آن ها است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی 68 شرکت دانش بنیان استان سمنان است که طی سال های 1395، 1396 و 1397 در پارک های علم و فن آوری استان سمنان مشغول فعالیت بوده اند. برای این منظور، مدل رگرسیون لاجیت با متغیر وابسته کیفی صفر برای شرکت های فاقد معوق (فاقد ریسک) و یک برای شرکت های دارای معوق (دارای ریسک) با 6 متغیر توضیحی شامل متغیرهای نسبت تمرکز، سابقه شرکت، نوع وثایق، سابقه اخذ وام، سابقه چک برگشتی و سودآوری پیشنهاد و معرفی گردید. منبع جمع آوری داده های متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی به جز نسبت تمرکز، سامانه استعلام یکپارچه بانک مرکزی است. همچنین برای محاسبه متغیر نسبت تمرکز، با استفاده از ریز داده های بخش صنعت ایران در سال های مورد مطالعه، نسبت تمرکز 5 بنگاهی بر حسب اشتغال به تفکیک کدهای دو رقمی صنایع (ISIC) با برازش الگوی پارامتریکی لگ نرمال برآورد و ساختار صنعت شناسایی و سپس جایگاه شرکت های مورد مطالعه در این ساختار مشخص گردید. در نهایت به کمک نرم افزار Eviews تمامی متغیرها وارد مدل و برازش صورت گرفت. طبق نتایج حاصل، متغیر های نسبت تمرکز، نوع وثیقه ملکی و سودآوری به ترتیب دارای اثر منفی و معنی دار بر ریسک اعتباری هستند؛ یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها، با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، احتمال معوق شدن تسهیلات یا ریسک اعتباری کاهش می یابد. همچنین به ترتیب متغیرهای سابقه چک های برگشتی، سابقه اخذ وام و سابقه شرکت با اثر مثبت و معنادار، بیشترین تاثیر را در افزایش ریسک اعتباری دارند. از مجموع 68 شرکت دانش بنیان در استان سمنان، تعداد 45 شرکت در ساختار رقابت انحصاری، 2 شرکت در ساختار انحصار چندجانبه و 21 شرکت در ساختار رقابت کامل جای دارند.

  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، رگرسیون لاجیت، نسبت تمرکز، الگوی لگنرمال، شرکت های دانش بنیان
 • لیلا جباری*، علی اصغر سالم صفحات 265-299

  پدیده‌های ناگوار طبیعی چند قرن اخیر نمود زیادی یافته و در دسته چالش‌های اساسی زیست‌محیطی جهانی قرار گرفته است که پیامدهای اقتصادی- اجتماعی فراوانی برای کشورها دارد، به طوری که شواهد بسیاری نشان می‌دهد که بلایای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی بر بازدهی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی بر جای می‌گذارند. بلایای طبیعی می‌توانند درآمد، بودجه، میزان تولیدات کشاورزی، دستمزد و اشتغال را تحت تاثیر خود قرار داده و در نهایت اثر منفی بر تقاضا بر جای بگذارند که این پدیده، سبب عدم پاسخگویی به نیازهای افراد شده و مشکلات متعددی بر سلامتی افراد وارد می‌کند. ایران نیز یکی از مناطق بلاخیزی است که اغلب این بلایای طبیعی خسارات زیادی برای آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار طبیعی بسته به شدت و مدت زمان وقوع، می‌توانند تاثیرات متفاوتی بر تقاضای افراد داشته باشد. از این رو، انجام مطالعات در سطح خرد، به ایجاد شواهد تجربی در مورد اثرات بلایایی بر تقاضای خانوار به منظور کنترل اثرات منفی آن‌ کمک می‌کند. به همین علت، این مطالعه به بررسی اثر سیل بر تقاضای گروه‌های خوراکی و غیرخوراکی در ایران طی سال‌های 1398- 1397می‌پردازد. بدین منظور از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و مدل سیستم تقاضای EASI استفاده شده است، که این داده‌ها، شامل اطلاعات خانوار شهری و روستایی، نشان می‌دهد خانوارها در استان‌هایی که شوک‌های ناشی از سیل را تجربه می‌کنند، تقاضای گروه‌های خوراکی، سوخت و روشنایی و هتل و رستوران را به علت محدودیت بودجه‌ای خانوارها در پی کاهش سطح زیرکشت کشاورزی، از بین رفتن محصولات کشاورزی و کاهش درآمد، کاهش می‌دهند. این در حالی است که تقاضای گروه‌های بهداشتی خود را به‌دلیل افزایش پیامدهای منفی سیلاب بر سلامت جسمی و روحی و نیاز به درمان آن‌ها، افزایش می‌دهند. همچنین، تقاضای لوازم خانگی نیز افزایش می‌یابد، چراکه این لوازم در جریان سیلاب‌ها نابود می‌شوند و پس از این پدیده خانوارها بایستی دوباره آن‌ها را خریداری کنند. به علاوه، سیل اثر مثبت و معناداری بر تقاضای حمل و نقل دارد.

  کلیدواژگان: تقاضای خانوار، مدل سیستم تقاضای EASI، بلایای طبیعی
 • حسین رستم بیگی*، داود دانش جعفری صفحات 301-345

  ادبیات اقتصادی ازابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرارداده است ؛ در این راستا ، آنچه درخصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد ، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیر رقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که بر مبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثر سازی منابع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع ، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصاد بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1370 -  1398 و روش خود همبسته با وقفه توزیعی  (ARDL) بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهلات تولیدی به غیر تولیدی نیز در کوتاه مدت وبلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی نسبت به (GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هر چه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: توسعه مالی، مانده تسهیلات بانکی، بخش های اقتصادی، رشد اقتصادی، الگوی خود همبسته با وقفه توزیعی (ARDL)
 • موسی قربانی، محمدرضا منجذب*، فرزانه خلیلی صفحات 347-388

  یقینا هر سرمایه‌گذاری که در حوزه مسکن فعالیت می‌کند، توجه خود را به مناطق جغرافیایی با تراکم جمعیتی بالا معطوف می‌کند. در مقابل رفتار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مسکن، دولت و بانک مرکزی به عنوان موثرترین نهادهای سیاست‌گذاری در حوزه مالی و پولی وظیفه دارند در توسعه همه جانبه مسکن بین استان‌های کشور توازن ایجاد کنند. طبق مطالعات انجام شده، اقدام بانک مسکن در توزیع اوراق حق تقدم مسکن کاملا با تراکم جمعیت و مسکن مطابقت دارد. به عبارت دیگر تسهیلات به سمت مبادی ثروت و سرمایه سوق پیدا کرده‌اند، که به عنوان سیاست‌های نامناسب در ایجاد توازن همه جانبه در استان ها قلمداد می‌شود و باعث ایجاد شکاف در استان‌های غیربرخوردار در حوزه عرضه مسکن شده است. در این تحقیق سعی شده است شکاف (کمبود) عرضه مسکن در استان‌های غیربرخوردار محاسبه شود. دوره مورد مطالعه از سال 1398-1386 و مقاطع شامل استان‌های غیر‌برخوردار (خراسان‌‌جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و یزد) است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پانل فضایی می‌باشد. نتایج تحقیق وجود شکاف عرضه ‌مسکن در استان‌های غیربرخوردار را تایید می‌کند. طبق این نتایج برای جبران کمبود عرضه مسکن در استان های غیربرخوردار میزان عرضه اوراق حق تقدم مسکن باید بین 73 تا 304 درصد رشد یابد.

  کلیدواژگان: اوراق حق تقدم مسکن، عرضه مسکن، پانل فضایی، استان های برخوردار و غیربرخوردار، شکاف عرضه مسکن
 • سجاد فرجی دیزجی، سحر قاسمی، علی سرگل زایی* صفحات 389-419

  حامل های انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار نیروی کار و سرمایه نقش مهمی در توسعه و رفاه اجتماعی دارد. با توجه به آلایندگی منابع تجدیدناپذیر و تاثیر سوء آن بر رفاه، استفاده از منابع تجدیدپذیر می تواند با حذف آلاینده ها زمینه ساز بهبود رفاه اجتماعی باشد. در این پژوهش، اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اجتماعی کشورهای آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2007 با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر باعث افزایش رفاه شده و اثر مثبت و معناداری بر رفاه دارد اگرچه ضریب تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بسیار بزرگ تر از ضریب تاثیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر است. بعلاوه، ضریب تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در دهک های ابتدایی شاخص رفاه بیشتر از دهک های انتهایی آن است. همچنین اثر سایر متغیرها از جمله شاخص عملکرد محیط زیست، نرخ اشتغال و تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه، مثبت و معنادار و اثر آلایندگی های CO2 بر رفاه، منفی و معنادار است.

  کلیدواژگان: انرژی تجدیدپذیر، انرژی تجدیدناپذیر، آلایندگی های CO2، شاخص رفاه لگاتوم، پانل کوانتایل
|
 • Shahram Vasfi Asfestani*, Asghar Abolhassani Hastiani, Bita Shaygani, Minoo Amini Milani Pages 7-47

  The main objective of this study is to assess the economic impacts of sanctions against Iran. This analysis was performed using the computable general equilibrium (CGE) model with a focus on exports, imports, production, and price levels. After calibrating the CGE model and measuring the values of exogenous parameters and variables, the study assessed the economic impacts of sanctions on Iran’s economy using the 2016 input-output table (IOT) and other statistical information based on scenario building. The results obtained using GAMS 34 and through two scenarios revealed that the import sanctions have had more severe economic impacts on Iran’s economy than the export sanctions, reducing economic growth by 6.72 and 9.87% and increasing the general level of production costs by 23.6 and 29.46% in the first and second scenarios, respectively. The export sanctions also led to an economic growth by 2.05 and 4.55% and increased the general level of production costs by 2.03 and 4.5% in the first and second scenarios, respectively. It is noteworthy that the general level of prices reduced in the export sanctions, which is consistent with the theoretical analysis.

  Keywords: Computable General Equilibrium, Sanctions, Armington Assumption, Economic Growth, Inflation
 • Hossein Tavakolian*, Ebrahim Siami Araqi Pages 49-98

  Oil-exporting countries often escalate macroeconomic fluctuations by adopting cyclical fiscal policies. Empirical evidence shows that the main reason of instability in oil-exporting countries is the poor management of oil. In this study, after introducing a small open macroeconomic model with a dual managed floating exchange rate regime and estimating it using quarterly macroeconomic data of Iran, five fiscal rules, balanced budget rule (BBR), counter cyclical rule (CCR), structural surplus rule (SSR), government expenditure rule (EXR) and government revenue rule (INR) were introduced. To select the appropriate fiscal rule for Iran, two approaches are used: loss function and Bayes ratio approaches. The results show that both statistical and welfare criteria confirm that the appropriate rule for the Iranian economy is the SSR financial rule. In other words, because the bulk of government revenue comes from oil sales, following a structural budget surplus rule minimizes the negative effects of sharp fluctuations in oil, and the government budget is much better balanced. Also, a single-float managed exchange rate system, along with the selected fiscal rule, leads to higher social welfare.

  Keywords: fiscal rule, Iranian economy, DSGE models, exchange rate regime
 • Lida Kalhori Nadrabadi*, Paria Torabi Kahlan Pages 99-132

  Multidimensional poverty is a complex issue that is affected by various factors. Therefore, accurate knowledge and its comprehensive definition are great important. The aim of this study was to investigate the effect of economic, social and institutional factors on multidimensional poverty based on a comprehensive measurement framework and using the beta linear mixed regression model, which is a suitable for response variables in the range (0,1). The parameters are calculated with the Bayesian approach. The Multidimensional Poverty Index has been calculated using the Multiple-Indicator Demographic and Health Survey 2015 and the Alkier-Foster method. In the group of economic factors affecting multidimensional poverty, four variables of inflation rate, unemployment rate, economic participation rate and net rate of provincial immigrants, in the group of social factors, two variables, level of development and urbanization, and in the group of institutional factors, three variables of crimes and the number of people supported by social harms, and the level of satisfaction of the administrative apparatus are considered for modeling. The results showed that both economic and social factors affect the multidimensional poverty index. Inflation rate and urbanization rate affect the average and unemployment rate affect the variance of multidimensional poverty among provinces

  Keywords: Multidimensional Poverty, Alkier-Foster method, Linear Mixed Beta Regression, Bayesian Approach
 • Ehsan Rajabi*, AliAkbar Baghestany, Ebrahim Javedan Pages 133-158

  Due to its inherent role in ensuring food security and as one of the productive sectors of the economy, the agricultural sector has a priority in receiving preferential currency. Having a preferred currency has caused the price of this commodity in the market to be multi-valued. On the other hand, the allocation of billions of dollars at a price lower than the free market price of foreign exchange to imports makes the percentage of the effect of the preferred currency on the price of commodities more important. In such circumstances, it must be determined whether the allocation of preferential or bank currency (42000Rials) to sugar has been able to be transferred to the final price of this commodity. To answer this question, time series data with monthly frequency of domestic sugar prices, official exchange rates and world prices during the years 2011: 03-2019:11 and the nonlinear pattern of Markov MSIAH regime change have been used. The results showed that during the period 2011:03-2019:11, the average monthly growth rate of the price of this product was equal to 1.5 percent. Meanwhile, during the period of implementation of the preferential exchange rate policy, the average monthly price growth rate was equal to 2.7 percent. The results also show that in the short run, the exchange rate pass-through to sugar price in the second regime was significant and equal to 5%. In the long run, the exchange rate pass-through in this regime was equal to six percent.

  Keywords: exchange rate, markov switching pattern, sugar
 • Satyed Amin Mansouri*, Hassan Farazmand, Seyed Morteza Afghah, Mostafa Alizade Pages 159-195

  The main purpose of this study is to investigate the type and extent of tax evasion relationship with hidden economy. Based on the theoretical foundations and background of studies, influential and influential variables on tax evasion and hidden economy were identified and then based on Panel-MIMIC structural methodology for the period 2011-2018 in 30 selected provinces and using ML estimator, the relationship between these two variables Was modeled. Due to the similarity of influential variables on tax evasion and hidden economy, the selected model was analyzed as a system of simultaneous equations. The results showed that although the hidden economy has a positive relationship with tax evasion, the causality of tax evasion on the hidden economy has a larger coefficient, which indicates that tax evasion is more on the hidden economy than the similar effect of the hidden economy on tax evasion. It has an effect. Other research shows that income and profit taxes, GDP per capita and government size have a positive effect on tax evasion and open economy has a negative effect on tax evasion. It was also found that with the increase of tax evasion, income distribution becomes more unequal and the labor force participation rate of the economy decreases.

  Keywords: tax evasion, hidden economy, Iranian provinces, MIMIC
 • Ghasem Parvarinezhad*, Esmaiel Abounoori, ALI Dehghani Pages 197-264

  The main purpose of this study is to identify and investigate the factors affecting the credit risk of knowledge-based companies located in Science and Technology Parks of Semnan province and to present an appropriate model. The statistical population of the study includes all 68 knowledge-based companies of Semnan province that have been active in Science and Technology Parks of Semnan province during 2016, 2017 and 2018. For this purpose, the logit Regression Model with a qualitative dependent variable with zero value for non-deferred companies (risk-free) and one for companies with deferred (risky) with 6 explanatory variables including variables of concentration ratio, company history, type of documents, history of borrowing, history of returned checks and profitability were proposed and introduced. The source of data collection of dependent variable and explanatory variables, other than the concentration ratio, is the integrated inquiry system of Central Bank. Also, to calculate the concentration ratio variable, using the microdata of Iran's industrial sector in the years under study, the concentration ratio of 5 firms in terms of employment by two-digit industry codes (ISIC) was estimated by fitting the lognormal parametric model. Then, the structure of the industry was identified and the position of the studied companies in this structure was determined. Finally, with the help of Eviews software, all variables were entered into the model and fitted. According to the results, the variables of concentration ratio, type of collateral and profitability have a significant negative effect on credit risk; That is, by increasing each of these variables, assuming the other variables remain constant, the probability of facility deferral or credit risk decreases. Also, the variables of returned checks history, borrowing history and company history with a positive and significant effect, have the greatest impact on increasing credit risk. Out of 68 knowledge-based companies in Semnan province, 45 companies are in the structure of monopoly competition, 2 companies are in the structure of multilateral monopoly and 21 companies are in the structure of full competition.

  Keywords: Credit Risk, Logit Regression, Concentration Ratio, Lognormal Pattern, Knowledge-based Companies
 • Leyla Jabari*, AliAsghar Salem Pages 265-299

  In recent centuries, many natural disasters such as floods and droughts have appeared and have had many adverse effects on many countries. Natural disaster is one of the major environmental challenges in the world and has serious socioeconomic consequences in countries. Evidence points to the fact that these natural disasters have a significant negative impact on crop yield, food security, there is a need to conduct micro-level studies that help generate empirically evidence on the effect of such disasters on the indicators of households demand in developing countries. Iran is one of the most disaster-prone regions in the world. Natural disasters frequently impact it and cause devastating damage. Depending on their intensity and duration, these disasters can impact consumer demand. Therefore, this study examines the effects of floods on food and non-food demand in Iran from 2019 to 2020. For this purpose, ‌the EASI demand system model was used to analyze. The data were obtained from the Statistical Center of  Iran and covered urban and rural households in five provinces of Fars, Khuzestan, Mazandaran, Lorestan, and Golestan. The results show that households who experience the shock of floods reduce food, energy, and hotel and restaurant demand while increasing transportation, home appliance, and health demand.

  Keywords: household demand, EASI demand system Model, Natural Disasters
 • HOSSIEN ROSTAMBIEGI* Pages 301-345

  The economic literature has scrutinized financial development from various dimensions; In this regard, what is important about bank-based financial systems is the distribution of facilities granted between economic sectors. In fact, in non-competitive markets, with the feature of incomplete and incomplete information, any distribution of facilities based on maximizing the profits of banks does not necessarily lead to the maximization of collective resources and can have consequences for society as a whole. With regard to this issue, the present article seeks to investigate the role of distribution of banking facilities among sectors of the economy on economic growth in Iran. For this purpose, using the time series data of 1370-1398 and the self-correlation method with distributed interrupt (ARDL) has been used. The results show that the logarithm coefficient of the financial development index (ratio of total facilities to GDP) in the short and long term is positive and significant, which indicates the positive role of development in economic growth. On the other hand, the logarithm coefficient of the residual ratio of production facilities to non-production facilities has also been positive and significant in the short and long term, which shows the positive effect of production facilities. In other words, increasing bank facilities relative to (GDP) has a positive effect on economic growth, but the more the tendency of these facilities towards production facilities, the more positive economic growth will be affected.

  Keywords: Financial Development, Banking Facility Balances, Economic Sectors, Economic Growth, Distribution Interrupt Model (ARDL)
 • Mousa Ghorbani, Mohammadreza Monjazeb*, Farzaneh Khalili Pages 347-388

  Certainly any investor in the housing sector will turn their attention to geographically densely populated areas. In contrast to the behavior of private housing investors, the government and the central bank, as the most effective policy-making institutions in the field of finance and monetary affairs, have a duty to balance the comprehensive development of housing between the provinces of the country. According to studies, the action of the Housing Bank in the distribution of housing priority bonds is fully consistent with population density and housing. In other words, the facilities have shifted to the principles of wealth and capital، which are considered as inappropriate policies to create a comprehensive balance in the provinces and have caused a gap in the provinces that do not have housing in the field of housing supply. In this study, an attempt has been made to calculate the housing supply gap in disadvantaged provinces. The study period is from 2007-2020 and the sections include disadvantaged provinces (South Khorasan, Ilam, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Chaharmahal and Bakhtiari, North Khorasan, Semnan, Sistan and Baluchestan, Kurdistan, Lorestan and Yazd). The method of data analysis is spatial panel. The results of the research confirm the existence of housing supply gap in disadvantaged provinces. According to these results, to compensate for the shortage of housing supply in disadvantaged provinces, the supply of housing priority bonds should increase between 73% and 304%.

  Keywords: Housing priority bonds, housing supply, space panel, rich, disadvantaged provinces, housing supply gap
 • Sajjad Faraji Dizaji, Sahar Ghasemi, Ali Sargolzaie* Pages 389-419

  Energy as one of the factors of production along with labor and capital has an important role in development and social welfare. Due to the pollution of non-renewable resources and its negative impact on welfare, the use of renewable resources can improve social welfare by eliminating pollutants. In this study, the effect of renewable and non-renewable energy consumption on social welfare of developing Asian countries in the period 2007-2018 has been investigated using the quantile panel approach. Findings show that the consumption of renewable and non-renewable energy increases welfare and has a positive and significant effect on welfare, although the impact factor of renewable energy consumption is much larger than the impact factor of non-renewable energy consumption. So that the impact factor of renewable energy consumption in the initial deciles is higher than the final deciles. Also, the effect of other variables such as environmental performance index, employment rate, gross capital formation on welfare is positive and significant and the effect of CO2 pollution on welfare is negative and significant.

  Keywords: Renewable energies, non-renewable energies, CO2 emissions, Legatum welfare index, Quantile panel