فهرست مطالب

خانواده درمانی کاربردی - سال سوم شماره 5 (پیاپی 14، زمستان 1401)
 • سال سوم شماره 5 (پیاپی 14، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 34
|
 • شکوه نوابی نژاد صفحات 1-2

  زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نقشی بسیار مهم و حیاتی در سلامت روان خانواده و جامعه بر عهده دارند؛ زنان دارای ابعاد وجودی گسترده و چند جانبه ای هستند و در نقش های گوناگون مادری، همسری، تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و مدیریتی در انجام رسالت مسیولیت های خویش توانمندی ها و قابلیت های بی شماری از خود نشان داده است؛ از این رو و با توجه به نقش حساس زنان در سلامت و موفقیت یک خانواده و در نهایت پویایی یک جامعه، باید به نیازهای جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی آنان توجه ویژه داشته و نسبت به تامین این نیازها عنایت کافی مبذول شود.زن نماد مهر و محبت و عشق و ایثار و محور اصلی کانون خانواده است. تجلی گاه این ویژگی ها در نقش مقدس مادری معنا می شود. مادر نه تنها به عنوان انتقال دهنده فرهنگ، آداب و رسوم، رفتار اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی از نسلی به نسل دیگر است؛ بلکه احیا کننده و محافظ فرهنگ و ارزش های مطلوب جامعه نیز است. از این رو بارها در ادبیات کهن ایرانی از ستایش زنان و مادران سرودها نقل شده است و فردوسی شاعر بزرگ ایران برای زن و مادر، جایگاهی فراتر از پرورش فرزند و عشق به همسر قایل است و آن احترام به خرد مادر است؛ این نوع نگاه به زن را به ندرت در متون ادبی و تاریخی جهان می توان یافت؛ اما در این میان توجه چندانی به حضور جدی زنان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه نشده است.رسیدن به هدف های توسعه اندیشه و اقدامی جدی در جهت رفع نیازهای انسانی افراد به ویژه زنان را می طلبد و ضروری است تا در جهت سازمان دهی مناسب وضعیت زنان، توانمند ساختن آنان و توجه به منافع و سهم آن ها در جریان توسعه جامعه برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد. بدون تردید امروز یکی از شاخصه های درجه توسعه یافتگی هر کشور، میزان مشارکت در نقشی است که زنان در آن کشور عهده دار هستند؛ زنان زیادی در جامعه ما هستند که با مشارکت اجتماعی نسبت به سرنوشت جامعه در کشور خود بسیار حساس بوده و احساس مسیولیت می کنند.خداوند را شاکریم که با توفیق انتشار مجموعه مقالات با محوریت «زنان» را در شماره زمستان 1401 به نشریه «خانواده درمانی کاربردی» عطا فرموده است تا از عهده رسالت سنگین فرهنگی خود در ارتباط با نشر یافته های پژوهشی، گزیده های علمی در چارچوب ارزش های معنوی و مطلوب نظام در حوزه زنان و با توکل بر خداوند منان برآییم.

  کلیدواژگان: سخن سردبیر، زن، خانواده، جامعه
 • لیلا دولت خواه، حسن حیدری*، سید حسام الدین حسینی صفحات 3-19
  هدف

  هدف پژوهش حاضر رهیافتی بر شغل خانه داری و تاثیرگذاری تربیتی آن در دین اسلام بود.

  روش پژوهش: 

  روش این تحقیق توصیفی تحلیلی با فن کتابخانه ای است.

  یافته ها

  مادر بودن، یک مسیولیت بزرگ است زیرا که مسیولیت وی تربیت (فرزندان) بر اساس نیکی و فضیلت برای یک جامعه سالم و صالح است که نیروی سازنده کشور و ملت خواهد بود. یکی از دلایل مهم و اساسی تشکیل نهاد خانواده بقاء و تداوم نسل و فرزند آوری و تربیت آن است که اهمیت جایگاه مادر و شغل خانه داری در دین مبین اسلام را می رساند لذا اسلام به کار زن، در منزل به عنوان شغل می نگرد و به شغل خانه داری و زن عنایت ویژه دارد، و حتی شیر دادن به کودک را به عنوان وظیفه واجب زن نمی داند، بلکه برای زن در مقابل شیردهی به کودک، اجرت قایل می باشد. یک مادر زمانی نقش مادری و شغل خانه داری و ابعاد این شغل را به نحو مطلوب به سرانجام می رساند که بتواند وظایف اخلاقی و تربیتی خود در قبال اعضاء خانواده را به بهترین شکل ممکن به انجام برساند، چون شغل مادر همان شغل انبیاست که اثر تربیتی آن را نمی شود نادیده گرفت. لذا خانه داری بعنوان شغل و دارای تاثیر تربیتی فراوان می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایجی که حاصل شد این است که خانه داری، دستاوردهای بزرگ تر از شغل دارای دستمزد دارد، و آن تربیت جامعه انسانی می باشد که منافع آن به تمام اقشار جامعه می رسد. و این امر خطیر جایگاه تربیتی خانواده را به جامعه انعکاس می دهد.

  کلیدواژگان: شغل، خانه داری، تربیت، خانواده
 • فرشته خطیبی*، ارسلان خان محمدی اطاقسرا، شعبان حیدری صفحات 20-34
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری بر تاب آوری و تنظیم هیجان زنان چاق شهر آمل بود.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون با پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش، 200 نفر از زنان چاقی بودند که برای درمان روانشناختی به یکی از مراکز روانشناختی مراجعه کرده بودند، 50 نفر به شیوه هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه 25 نفری آزمایشی و گواه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویسون (2003) و پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) جمع آوری شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان شناختی رفتاری رایت، براون، تاسی و باسکو (2017) قرار گرفت؛ سپس هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به وسیله پرسشنامه های تاب آوری و تنظیم هیجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط اندازه های مکرر در نرم افزار SPSS-21تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج حاکی از تاثیر درمان پردازش درمان شناختی رفتاری بر تاب اوری (37/4F=، 019/0P=) و تنظیم هیجان (92/5F=، 005/0P=) در مرحله پس آزمون و پایداری این تاثیر در مرحله پیگیری بود.

  نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج به نظر می رسد که درمان گروهی شناختی رفتاری در افزایش تاب آوری و تنظیم هیجان زنان تاثیر دارند. بنابراین پیشنهاد می شود روان درمانگران در کنار دیگر اقدامات روانی و اجتماعی از این شیوه درمانی برای افزایش تاب آوری و تنظیم هیجان زنان چاق استفاده کنند.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، تاب آوری، تنظیم هیجان، چاقی
 • رامین کریمی، بهرام میرزاییان*، قدرت الله عباسی صفحات 35-54

  هدف:

   پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی، زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران زن 20 تا 45 سال مبتلا به سرطان پستان که با توجه به معاینات بالینی و آزمایشگاهی توسط متخصص، تشخیص قطعی بیماری سرطان پستان دریافت کردند، بود. از این بین تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (روان درمانی مثبت گرا) و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند (15 نفر در هر گروه). سپس گروه آزمایش در 10جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) با روش های روان درمانی مثبت گرا براساس پروتکل سلیگمن (2006) تحت درمان قرار گرفتند و گروه لیست انتظار تا پایان پیگیری تحت هیچ گونه مداخله ای قرار نگرفت. داده ها با کمک پرسشنامه های امید به زندگی اسنایدر (2000) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989) جمع آوری و از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که روان درمانی مثبت گرا بر امید به زندگی (35/36=F، 001/0>P) و بهزیستی روان شناختی (54/13=F، 001/0>P) زنان مبتلا به سرطان پستان اثربخش است.

  نتیجه گیری

  در نتیجه، متخصصان سلامت می توانند از هر این روش در کنار سایر روش های درمانی برای بهبود امید به زندگی، بهزیستی روان شناختی گروه های آسیب پذیر از جمله مبتلایان به سرطان پستان استفاده کنند.

  کلیدواژگان: روان درمانی مثبت نگر، امید به زندگی، بهزیستی روان شناختی
 • زهرا شایسته فرد، ناصر صبحی قراملکی*، مجید ضرغام حاجبی صفحات 55-83

  هدف :

  حفظ سازش در روابط زوجین مهمترین رکن پایداری بنیان خانواده است. ازاین رو پژوهش حاضر به منظور ارایه مدل هوش هیجانی در سازش روابط عاطفی با میانجی گری مهارت های ارتباطی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان اجرا شد.

  روش پژوهش:

   آزمودنی ها 410 نفر از زنان دانشجوی متاهل دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 1399-1398، بودند که پرسشنامه های 90 سوالی هوش هیجانی بار- آن، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS)، و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کریستنسن و سالاوی (CPQ) را به صورت نمونه در دسترس تکمیل کردند. و تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار AMOS و SPSS نسخه 20 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد به طور مستقیم در مولفه های هوش هیجانی، مسیولیت پذیری و شادمانی بصورت مثبت و با 99 درصد اطمینان و نیز تحمل فشار روانی بصورت منفی و با 95 درصد اطمینان بر سازش عاطفی در زوج ها نقش دارند. در مورد رابطه غیر مستقیم مولفه های هوش هیجانی با سازش عاطفی با میانجی گری مهارت های ارتباطی به صورت مثبت و در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نقش معنادار مولفه های هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی، درمانگران می توانند در بحث بررسی و درمان مشکلات سازگاری زناشویی به بررسی میزان مسیولیت پذیری، شادمانی، افزایش تاب آوری در برابر فشار روانی و آموزش مهارت های ارتباطی در زوجین بپردازند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سازش روابط عاطفی، مهارت های ارتباطی
 • زهرا روشندل، عذرا غفاری*، رضا کاظمی، مهریار ندرمحمدی مقدم صفحات 84-100

  هدف :

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شدت درد، خستگی و الکسی تایمیا در بیماران زن مبتلا به بیماری های روماتیسمی بود.

  روش پژوهش:

   این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه گواه بود. جامعه پژوهش زنان مبتلا به بیماری های روماتیسمی مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام حسین (ع) شهر تهران در فصل بهار سال 1400 بودند که 30 نفر از آنها پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) با روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزش دید و گروه کترل در لیست انتظار برای آموزش ماند. داده ها با نسخه تجدیدنظرشده فرم کوتاه پرسشنامه درد مک گیل (دورکین و همکاران، 2009)، مقیاس شدت خستگی (کراپ و همکاران، 1989) و مقیاس الکسی تایمیا تورنتو (بگبی و همکاران، 1994) گردآوری و با روش های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش شدت درد، خستگی و الکسی تایمیا در بیماران زن مبتلا به بیماری های روماتیسمی شد و نتایج در مرحله پیگیری نیز باقی ماند (001/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ماندگاری آن بر کاهش شدت درد، خستگی و الکسی تایمیا در بیماران زن مبتلا به بیماری های روماتیسمی بود. بنابراین، درمانگران و متخصصان سلامت می توانند از روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کنار سایر روش های درمانی جهت بهبود ویژگی ها به ویژه کاهش شدت درد، خستگی و الکسی تایمیا استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: الکسی تایمیا، بیماریهای روماتیسمی، شدت درد، خستگی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • عبدالواحد شهنوازی، مستوره صداقت*، مهرداد ثابت صفحات 101-116
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی و شاخص های خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران زن مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان در سال 1398 بود که از بین آن ها تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس انتخاب و با استفاده از شیوه تصادفی سازی ساده در دو گروه واقعیت درمانی (15=n) و گروه گواه (15=n) گماشته شدند. آموزش واقعیت درمانی گلاسر طی 10 جلسه، 90 دقیقه ای انجام گرفت و گروه گواه، آموزشی دریافت نکرد. دوره پیگیری دو ماه پس از پایان جلسات اجرا شد. داده ها از طریق پرسشنامه سبک زندگی ملبی، هاینر و زونگ (1985) و پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی لی و همکاران (2010) بدست آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (MIX) و نرم افزار SPSS.22 تحلیل شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی سالم (001/0>P، 25/54=F) و شاخص های خودمراقبتی (001/0>P، 86/32=F) بیماران دیابتی نوع دو اثربخش است.

  نتیجه گیری: 

  براساس یافته های این پژوهش می توان گفت اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی سالم و شاخص های خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع دو اثربخش است و می توان از این درمان در جهت بهبود مشکلات بیماران مبتلا به دیابت نوع دو استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بیماران دیابتی، شاخص های خودمراقبتی، سبک زندگی سلامت، واقعیت درمانی
 • عفت عدل پرور*، ایرج صفائی راد، نصرالله عرفانی، هوشنگ جدیدی صفحات 117-136
  هدف

  هدف از این پژوهش تدوین مدل علی پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی زنان در آستانه طلاق: نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی، از نوع مطالعه همبستگی چند متغیری است. اما بدان جهت که درنهایت باید نتایج حاصل به صورت مدل بیان شود، از معادلات ساختاری استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای تعارضات زناشویی در آستانه طلاق شهر تهران که در سال 1399 به مراکز مشاوره خانواده منطقه سه شهر تهران مراجعه نموده اند. روش نمونه گیری به کار رفته در این پژوهش، نمونه گیری خوشه ای در دسترس (هدفمند) است، که به صورت تصادفی از بین مناطق مختلف شهری یک منطقه انتخاب، سپس از بین مراکز مشاوره در آن منطقه نمونه مورد نظر انتخاب شده اند. داده ها پرسشنامه های تعارضات زناشویی، براتی و ثنایی، پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن وشیور و طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد، خود گردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری با تعارضات زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که بین سبک های دلبستگی نا ایمن اجتنابی/ دوسوگرا و طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد، خود گردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد؛ اما بین سبک دلبستگی ایمن و طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه منفی وجود دارد.

  نتیجه گیری

  برآیند پژوهش نشان داده است که طراحی مدل ساختاری مناسب برای پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و با نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان در آستانه طلاق با مدل نظری مطابقت داشته و از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگار، طلاق
 • معصومه وهابی ماشک، مینا مجتبایی* صفحات 137-157
  هدف

  مقاله حاضر با هدف اثربخشی آموزش درمان معنوی خداسو بر کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر تهران انجام شد.

  روش

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری است. جامعه آماری، کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان تحت درمان در بیمارستان شهرری تهران در تابستان سال 1401 بودند. جهت تعیین نمونه 30 نفر به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. جهت سنجش افسردگی و اضطراب از پرسشنامه بک و جهت سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. قبل از اجرای مداخله از هر دو گروه پیش آزمون افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی به عمل آمد. گروه آزمایش آموزش درمان معنوی خداسو را از طریق پروتکل آموزشی در 8 جلسه دریافت کرد و گروه گواه هیچگونه مداخله آموزشی دریافت نکرد. پس از اجرای مداخله در مرحله پس آزمون، هر دو گروه مجددا ابزارهای مرحله پیش آزمون را پاسخ دادند و 45 روز بعد مجددا در بین هر دو گروه ابزارها اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس بین- درون آزمودنی های آمیخته تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد آموزش درمان معنوی خداسو درکاهش افسردگی (02/5=F، 03/0=P) و اضطراب (16/11=F، 001/0=P) و افزایش کیفیت زندگی (52/25=F، 001/0=P) زنان اثربخش بوده و بعد از 45 روز همچنان پایدار بوده است (05/0>p).

  نتیجه گیری: 

  با توجه به اثربخشی و پایداری آموزش درمان معنوی خداسو؛ پیشنهاد می شود در مراکز بهداشتی و درمانی به بهره گیری از روش های درمانی معنوی خداسو برای بهبود وضعیت روحی بیماران سرطانی بهره گرفته شود.

  کلیدواژگان: درمان معنوی خداسو، افسردگی، اضطراب، کیفیت زندگی، سرطان پستان
 • نسرین محمودی، محمدابراهیم شمس ناتری*، سید محمود میر خلیلی صفحات 158-175

  هدف:

   مطالعه حاضر با هدف تبیین بزهکاری زنان در محیط های شغلی در پرتو آموزه های جرم شناسی و مقررات کیفری انجام شد.

  روش تحقیق: 

  روش پژوهش حاضر، کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی بود.

  یافته ها

  ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه های گوناگون فرصت هایی برای عمل خلاف پیدا می کنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، بحران های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت های دسته جمعی، حاشیه نشینی در کلان شهرها، نزاع های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسایلی هستند که توجه بسیاری از صاحب نظران مسایل اجتماعی را جلب کرده اند.

  نتیجه ‎گیری: 

  بزهکاری زنان یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفا در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسیله کافی نیست. بزهکاری زنان به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریبا همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می شود. یکی از حوزه های بزهکاری زنان، محیط شغل است که با توجه به تبعات آن نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیری از اقدامات است که می‎توان با بهره گیری از پیشگیری وضعی و اجتماعی، از ارتکاب جرایم حوزه اشتغال زنان جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: بزهکاری، زنان، اشتغال، پیشگیری
 • سیده ریحانه رضوانی، شهنام ابوالقاسمی*، عبدالحسن فرهنگی صفحات 176-195

  هدف:

   این پژوهش با هدف ارایه الگوی رفتارهای خود مراقبتی زنان باردار براساس سواد سلامت و ذهن اگاهی با میانجیگری سبک زندگی سلامت محور انجام شده است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر بجنورد در سه ماه آخر سال 1400 بود. تعداد 240 نفر از زنان باردار به شیوه نمونه گیری در دسترس که داوطلب مشارکت در پژوهش باشند، انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه سواد سلامت بارداری خرازی، پیمان و اسماعیلی (1395)، پرسشنامه ذهن آگاهی چادویک، همبر، سیمز، پیترس، کوپرس و همکاران (2008)، پرسشنامه خودمراقبتی در بارداری مومنی، سیمبر، دولتیان و علوی مجد (1393) و پرسش نامه سبک زندگی سلامت محور والکر و هیل- پولرسکی (1997) به دست آمد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24 و AMOS متغیرها تعریف و اطلاعات وارد شد و با استفاده از روش های آماری تحلیل مسیر و مدل یابی ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد رابطه ساختاری رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار براساس سواد سلامت و ذهن اگاهی با میانجیگری سبک زندگی سلامت محور برازش دارد. در مدل نهایی پژوهش رابطه بین متغیرهای رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار براساس سواد سلامت (50/0=β، 001/0>P) و ذهن اگاهی(47/0=β، 001/0>P) با میانجیگری سبک زندگی سلامت محور رابطه مثبت و معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت با توجه به شاخص های برآورد شده، رابطه ساختاری رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار براساس سواد سلامت و ذهن اگاهی با میانجیگری سبک زندگی سلامت محور برازش مناسبی دارد.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، بارداری، ذهن اگاهی، سبک زندگی
 • مژگان سیدی*، منصوره محمدی، معصومه امیدی، محمدرضا حبیب نیا صفحات 196-208

  هدف:

   پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش خودمراقبتی در پیش بینی توانمندی شناختی در زنان سالمند دیابتی انجام شد.

  روش پژوهش: 

  جامعه پژوهش حاضر کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک غدد منطقه 2 کرج (شامل 567 نفر) بود، که از این میان 180 زن (50 تا 70 ساله) مبتلا به دیابت با توجه به ملاک های ورود انتخاب شدند. برای سنجش از پرسشنامه خودمراقبتی سالمندان یونسی و همکاران (1399) و پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی (1392) و برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مولفه های خودمراقبتی می توانند 3/24 درصد از واریانس توانمندی شناختی را تبیین کنند. خودمراقبتی جسمی (197/0= β) سهم بیشترین شهم در پیش بینی توانمندی شناختی سالمندان دارد و پس از آن به ترتیب خودمراقبتی اجتماعی (189/0-= β)، ضریب خودمراقبتی معنوی (162/0-= β) و خودمراقبتی در حین بیماری (122/0= β) بود (001/0> P).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج بدست آمده به کمک ابعاد خودمراقبتی می توان توانمندی های شناختی در زنان سالمند مبتلا به دیابت را پیش بینی نمود.

  کلیدواژگان: خودمراقبتی، توانمندی شناختی، سالمندان، دیابت
 • رحمن یوسفی، فریبا حافظی*، سعید بختیارپور، بهنام مکوندی صفحات 209-227

  هدف :

  بی تردید سرطان پستان یکی از پر استرس ترین رخ داد ها برای زنان است که بیماران معمولا در رو برو شدن با تشخیص سرطان دچار ضربه و شوک شدیدی خواهند شد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیپنوتیزم شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی روی ادراک درد و خودکارآمدی درد در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت.

  روش پژوهش: 

  طرح تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی و انکولوژی میرداماد شهر گرگان در نیمه دوم سال 1398 بود . به همین منظور 45 نفر انتخاب شده، و به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. در گروه آزمایش اول، از پروتکل درمانی هیپنوتراپی شناختی-رفتاری دونالد رابرتسون (2012) استفاده شد. در گروه آزمایش دوم، جلسات درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر اساس راهنمای درمان مبتنی بر حضور ذهن سگال و همکاران (2002) طی 8 جلسه اجرا شد. گروه گواه، مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودکارآمدی درد نیکلاس (1998)، و پرسشنامه ادراک درد مک گیل (1997) بودند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در مقایسه با گروه گواه، هر دو روش درمانی تاثیر معناداری بر ادراک درد (19/55=F، 001/0>P) و خودکارآمدی درد (16/7=F، 001/0>P) در زنان مبتلا به سرطان پستان داشته است (05/0>P). درمان مبتنی بر هیپنوتیزم شناختی-رفتاری و درمان ذهن آگاهی اثربخشی متفاوتی در کاهش ادراک درد و افزایش خودکارآمدی درد بیماران نداشته است (05/0<P).

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر هیپنوتیزم شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی روی ادراک درد و خودکارآمدی درد در زنان مبتلا به سرطان پستان موثر بود.

  کلیدواژگان: شناختی-رفتاری، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، ادراک درد، خودکارآمدی درد
 • سلما امینی فر، مریم بهرامی هیدجی*، آدیس کراسکیان موجمباری، محسن منصوبی فر، پریسا پیوندی صفحات 228-251

  هدف:

   پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن ‏آگاهی بر خودآگاهی هیجانی، همدلی و شفقت به خود در کارآموزان روان درمانگری انجام شد.

  روش پژوهش:

   پژوهش نیمه‏آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با دو گروه آزمایش و گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارآموزان زن روان درمانگری شهر تهران در سال 1400 بود که با روش نمونه ‏گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفری جایگزین شدند. گردآوری اطلاعات با پرسشنامه خودآگاهی هیجانی ریفی و همکاران (2008)، پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین (1972) و پرسشنامه شفقت به خود نف (2003) انجام شد. برای هر یک از گروه ‏های آزمایش برنامه مداخلاتی درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی باون و مارلات (2011) به صورت جلسات هفتگی برگزار شد. تحلیل داده‏ها علاوه بر روش‏های آمار توصیفی با تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بنفرونی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در دوره پس‏آزمون بین میانگین نمرات همدلی (001/0>P)، ذهن‏ آگاهی هیجانی (001/0>P)، و شفقت به خود (001/0>P) گروه‏ شرکت کننده در جلسات مداخله نسبت به گروه گواه از نظر آماری تفاوت معنادار می‏باشد. اثربخشی دو شیوه مداخلاتی در طول زمان در آزمودنی‏های گروه‏های آزمایش پایدار بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش انجام مداخلات روان‏شناختی جهت آماده‏سازی کارآموزان روان‏درمانگری اهمیت بالایی دارد و می تواند پایه ای برای آگاهی افزایی و به کارگیری صحیح این مداخلات در کارآموزان روان درمانگری باشد.

  کلیدواژگان: ذهن‏آگاهی، خودآگاهی هیجانی، همدلی، شفقت به خود
 • سمانه حسین پور نیازی، هما صالحی*، شهره تاج صفحات 252-267
  هدف

  بین زنان خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشاء تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی در روستاها شده اند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کارآفرینی زنان روستایی در توسعه گردشگری غذایی(مطالعه موردی، روستای سرولات واقع در استان گیلان) می باشد. 

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از حیث ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی می باشد و از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توسعه استراتژیک می باشد. جامعه آماری تحقیق زنان کارآفرین روستای سرولات استان گیلان بودند. این روستا دارای 509 نفر جمعیت می باشد. 261 نفر مرد و 248 نفر زن در این روستا زندگی می کنند. به روش سر شماری 30 تفر از زنان روستا در مطالعه شرکت داشتند. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع جهت مبانی نظری تحقیق و همچنین از روش میدانی برای اجرای پرسشنامه و انجام مصاحبه با مسیولین و کارشناسان روستا استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون استقلال صفات به کمک توزیع کای دو انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین ویژگی های فردی عامل ریسک پذیری در کارآفرینی زنان روستایی بیشترین تاثیر را در توسعه گردشگری غذایی این روستا داشته است و بعد از آن به ترتیب خلاقیت و نوآوری و مسیولیت پذیری موثر بوده است؛ همچنین شاخص درآمد همسر کمترین اثر را در توسعه گردشگری غذایی نشان داد و بعد از آن به ترتیب نارضایتی از شغل قبلی و آینده نگری کمترین اثر را داشته است؛ بین ویژگی های فردی زنان کارآفرین روستایی و توسعه گردشگری غذایی رابطه ای معناداری وجود دارد (05/0=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به این که ایجاد و حفظ کسب و کار برای زنان کارآفرین دشوار است؛ لذا سیاستمداران باید با ایجاد یک محیط مساعد برای ارتقاء کارآفرینی زنان کمک کنند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، زنان روستایی، گردشگری غذایی، اشتغال زنان
 • مهری رئوفی، محمدرضا صیرفی*، حسن احدی صفحات 268-283

  هدف:

   هدف پژوهش حاضر تعیین اثر آموزش برنامه روان نمایشگری بر تاب آوری و سرمایه روان شناختی زنان مبتلابه سرطان پستان شهر بندرعباس است.

  روش پژوهش:

   این مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ی زنان مبتلابه سرطان پستان بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس تشکیل دادند که تعداد آنها 78 نفر بود. از این تعداد، 60 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان شهر بندرعباس در سال 1398 که شدت و سطح بیماری یکسانی داشتند، به طور نمونه گیری در دسترس انتخاب، در دو گروه مداخله و گواه قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده، پرسشنامه ی سرمایه ی روان شناختی لوتانز (2007) و مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) بود. روایی و پایایی این ابزارها در پژوهش های قبلی بررسی شده است. جلسات آموزش روان نمایشگری برراساس پروتکل لونتون (1388) در نه جلسه، نود دقیقه ای در یک ماه برگزار شد. پرسشنامه ها در مرحله ی اول و نهم مداخله تکمیل شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS.22 انجام گردید.

  یافته ها

  آموزش برنامه روان نمایشگری سبب افزایش تاب آوری (71/199=F، 001/0>P) و همچنین سرمایه روان شناختی (40/108=F، 001/0>P) بیماران مبتلا به سرطان پستان شد.

  نتیجه گیری

  روش آموزش برنامه روان نمایشگری به بیماران سرطانی از جهات مختلف، افزایش تاب آوری و سرمایه ی روان شناختی کمک می کند.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانات، تاب آوری، سرمایه روان شناختی، سرطان پستان
 • جعفر پویان مهر، محمد زارع نیستانک*، فاطمه سادات طباطبایی نژاد، حسن خوش اخلاق صفحات 284-301

  هدف:

   هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود مهارگری و طرحواره ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه بود.

  روش پژوهش: 

  طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه نابرابر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان با شاخص توده بدنی بالای 30 مراجعه کننده به کلینیک تغذیه و درمان چاقی نور در شهر ری در سال 1400 بود. حجم نمونه شامل 30 نفر بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براساس بسته هیز و همکاران (2006) اجرا شد در حالیکه گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودمهارگری تانجنی و همکاران (2004) و پرسشنامه طرحواره ظاهری کش، ملنیک و هاربوسکی (2004) بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار spss نسخه 26 انجام یافت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود مهارگری (25/24=F، 001/0>P) و طرحواره ظاهر (13/27=F، 001/0>P) در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر معنی دار داشته است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند خود مهارگری و طرحواره ظاهر را در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: خود مهارگری، طرحواره ظاهر، زنان، چاقی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • عبدالله محمدی صدر، کیمیا تاج نیا*، اسماعیل اسلامی صفحات 302-313

  هدف :

  مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل شخصیت های زن مثنوی الهی نامه از عطار نیشابوری؛ بر اساس آراء روان شناختی بولن انجام گرفته است. عطار در این منظومه، به خوبی شخصیت زنان را تبیین کرده است.

  روش پژوهش:

   از لحاظ روش شناسی، شیوه تحقیق حاضر، کتابخانه ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، ابتدا همه شواهدی که در آنها شخصیت های زن وجود دارد، مشخص گردیده و سپس با دسته بندی این شواهد، تحلیل ها بدان افزوده شده و بر اساس آرای روانشناختی بولن، مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که عطار نیشابوری برای پردازش شخصیت های زنان، از ابزارهای متفاوت بهره گرفته است. وی به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم، این شخصیت ها را معرفی کرده است. عطار در این منظومه، اصل و ریشه زنان را طهارت و پاکی دانسته و با معرفی هویت آنها، ارزش هایی نظیر عفت و پاکدامنی، راستگویی، قدرت تفکر و تعقل، چشم پوشی از مال و قدرت، قدرت تصمیم گیری صحیح و... را در شخصیت زنان معرفی کرده و به جامعه مخاطبانش عرضه داشته است؛ که بی شک، کاربست این ارزش ها، در نظام خانواده، و توجه به آنها، نقش درمانی دارد و به بهبود رفتارهای انسانی منجر می شود.

  نتیجه گیری

  از بررسی و نقد کهن الگویی الهی نامه عطار در زمینه ی زنان این نتیجه حاصل شد که جان آگاه عطار با ژرف نگری و جست وجو در حقایق ، توانسته کهن الگوی زنان را پیدا کند و آن ها را در اشعار خود به صورت ناخودآگاه به کار برد. داستان »زن صالحه « از جمله داستان های رمزی کهن الگویی است که در این میان عناصر ناخودآگاه جمعی دست به دست هم دادند و نقش ویژه ای در پیشبرد داستان و تجسم منبع اصلی داشتند.

  کلیدواژگان: شخصیت، زنان، الهی نامه عطار، بولن، آرای روانشناختی
 • منصوره ابراهیمی، زهره رئیسی*، مهدی طاهری، سید عباس حقایق صفحات 314-330
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر ارزش های شخصی زنان مبتلا به چاقی شهر تهران در سال 1399 انجام شد.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری است و جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مبتلا به چاقی مراجعه کننده به کلینیک تغذیه و رژیم درمانی شهر تهران تشکیل دادند که از بین آنها، 40 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش (هر گروه 20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش طرحواره درمانی 12 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه ارزش های شخصی (شوارتز، 2004) بود. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش طرحواره درمانی بر مولفه های ارزش های شخصی (ارزش قدرت، پیشرفت، لذت جویی، تحریک طلبی، خودرهنموددهی، جهانشمول نگری، خیرخواهی، سنت، همنوایی و امنیت) زنان مبتلا به چاقی تاثیر دارد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر ارزش های شخصی در زنان مبتلا به چاقی بود. بنابراین، درمانگران می توانند از روش مذکور برای ارتقای سلامت روان در زنان مبتلا به چاقی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: ارزش های شخصی، طرحواره درمانی، چاقی
 • ملحیه کاظمی مجرد، جواد خلعتبری*، آمنه معاضدیان، نعمت ستوده اصل صفحات 331-355
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی و تعیین عوامل روان شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان و تدوین مدل ساختاری آن بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از نوع همبستگی (مدل سازی معادلات ساختاری) است. از جامعه پژوهش، که شامل تمامی زنان ایرانی حاضر در فضای مجازی در سال 1399 بود با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 386 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش جهت ارایه مدل، از نرم افزار Amos استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد دانش جنسی، نگرش جنسی، خودکارآمدی جنسی و خودابرازی جنسی اثر غیرمستقیم به واسطه ی احقاق جنسی بر عملکرد جنسی داشتند (05/0>P). همچنین نگرش جنسی، خودکارآمدی جنسی و خودابرازی جنسی اثر غیرمستقیم به واسطه ی صمیمیت جنسی بر عملکرد جنسی داشته است (05/0>P).

  نتیجه گیری: 

  به نظر می رسد زمانی که زنان در انجام فعالیت های جنسی برای خود حقوق مسلمی مانند مطالبه فعالیت جنسی مورد تمایل، پذیرش وجود صمیمیت در روابط جنسی قایل هستند، به یک ادراک مثبتی در مورد چگونگی فعالیت جنسی در روابط زناشویی دست می یابند که این امر خود می تواند به کنش وری جنسی مطلوب کمک نماید.

  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، کنش وری جنسی، مطالعه ترکیبی
 • عبدالهادی صالحی زاده*، سید محمدحسین میری صفحات 356-373
  هدف

  خانواده به عنوان مهم ترین کانون اجتماعی در سال های اخیر دچار تحولات مختلفی شده است؛ به تبع تحولات کانون خانواده، جایگاه زن و مرد نیز دچار تغییر و تحول شده است. مجتهدشبستری از جمله نواندیشان دینی است که در این زمینه ایده هایی مطرح کرده و از منظر هرمنوتیک و پارادایم تفسیری در علوم انسانی، احکام و وظایف و جایگاه زن در تفاسیر موجود از متون دینی را به چالش کشیده و خواهان بازخوانی و تفسیر جایگاه و وظایف و حقوق خانواده و زن براساس فرهنگ، سنت و فضای فرهنگی حاکم بر جوامع شده است.

  روش پژوهش:

   تحقیق حاضر، بر اساس روش شناسی بنیادین و با استمداد از روش تحلیل محتوا انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه مبانی معرفتی مجتهد شبستری را تحلیل کرده و بنیان های هرمنوتیکی قرن نوزده و از جمله هرمنوتیک شلایرماخر و دیلتای را در نظریه شبستری نشان داده، از منظر حکمت اسلامی، خلاهای معرفتی، وجودی و اجتماعی اندیشه ایشان ترسیم شده است. از این منظر، براساس تفکر شبستری، هیچ حکم ابدی، دایمی، ازپیش معین و به عبارتی وضع طبیعی و تکوینی وجود ندارد؛ بلکه به تناسب فرهنگ و فضای اجتماعی می توان احکامی جدید صادر شود.

  نتیجه گیری

  مبنای نظریه شبستری را می توان در نظریه تفسیری، دیدگاه وحی شناسی و دیدگاه اسلام فقاهتی وی رهگیری کرد.

  کلیدواژگان: هرمنوتیک، سنت، زن، پیش فرض، خانواده
 • شاهین شهیدی، رمضان حسن زاده*، بهرام میرزاییان صفحات 374-388

  هدف:

   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر سرسختی روان شناختی و تحمل پریشانی در بیماران مبتلا به پسوریازیس انجام شد.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه گواه است. جامعه آماری متشکل از کلیه بیماران زن مراجعه کننده به کلینیک های پوست و موی شهرستان بروجرد در سال 1400 که تشخیص قطعی بیماری پسوریازیس دریافت کرده اند. از این بین تعداد 30 نفر بیمار مبتلا به پسوریازیس که میزان افسردگی آنها بالاتر از نقطه برش بود به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایشی (درمان فراشناختی) و گروه گواه به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند (15 نفر در هر گروه). سپس درمان فراشناختی براساس پروتکل ولز (1962) در 8 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت (2003)، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و افسردگی بک (1996) جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که درمان فراشناختی بر سرسختی روان شناختی (08/54=F، 001/0>p) و تحمل پریشانی (53/31=F، 001/0>p) بیماران مبتلا به پسوریازیس اثربخش است.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت درمان فراشناختی بر سرسختی روان شناختی، تحمل پریشانی در بیماران مبتلا به پسوریازیس موثر بود و می توان از این درمان در جهت کاهش اثرات سوء بیماری بر زندگی بیماران و انجام اقدامات حمایتی بهره برد.

  کلیدواژگان: فراشناختی، سرسختی روان شناختی، تحمل پریشانی، پسوریازیس
 • معصومه کلانتری*، سمانه ستوده، مریم دهقان بنادکی، فاطمه عربکری صفحات 389-404

  هدف پژوهش حاضر در پیش بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه براساس سرمایه های معنوی و روانشناختی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان مراجعه کننده به موسسه خیریه کوثر کرج بود، که از این میان 260 نفر از زنانی که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و سپس بوسیله پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1991)، پرسشنامه سرمایه معنوی گل پرور و همکاران (1394) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه معنوی و سرمایه روانشناختی می توانند 9/22 درصد از واریانس کیفیت زندگی در زنان مطلقه را تبیین کنند و بین سرمایه معنوی (221/0= β) و سرمایه روانشناختی (329/0= β) با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0> p) همچین سرمایه روانشناختی بیشترین سهم را در پیش بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه داشت. براساس نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که سرمایه های معنوی و روانشناختی در پیش بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه نقش دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه های معنوی، سرمایه روانشناختی، کیفیت زندگی، زنان مطلقه
 • ساره صادقی نیسیانی، محمدحسن غنی فر*، فاطمه شهابی زاده صفحات 404-424

  هدف:

   هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر سردردهای تنشی و فشار خون در زنان مبتلا به اختلال علایم جسمی بود.

  روش پژوهش: 

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان دارای اختلال علایم جسمی مراجعه کننده به مراکز مشاوره ساره و انجمن مددکاری امام زمان (ع) در شهر اصفهان در نیمه اول سال 1400 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر که شرایط ورود به پژوهش را داشتند انتخاب و سپس با توجیه اهداف پژوهش و داشتن رضایت برای حضور در پژوهش به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سردرد و سنجش میزان فشارخون به دست آمدند و با روش تحلیل اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد روی سردردهای تنشی، فشارخون سیستولیک و فشارخون دیاستولیک موثر بود (05/0 >p). اما درمان متمرکز بر شفقت تنها بر سردردهای تنشی موثر بود (05/0 >p). دو گروه از نظر سردردهای تنشی تفاوت معناداری با هم نداشتند (05/0 <p). اما تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به درمان متمرکز بر شفقت در فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیشتر بوده است.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تاثیر بیشتری در مقایسه با درمان متمرکز بر شفقت در فشار خون زنان مبتلا به اختلال علایم جسمی داشته است و می توان از آن به عنوان رویکردی مناسب جهت بهبود مشکلات این بیماران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت، سردرد تنشی، فشارخون، اختلال علائم جسمی
 • مریم لواسانی، افسانه طاهری* صفحات 425-446
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی رابطه عملکرد جنسی با باورهای غیر منطقی و خودپنداره در زنان بوده است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متاهل 40 -20 سال ساکن شهر تهران (مناطق 1و3) که در بهار سال 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش برآورد حجم نمونه از طریق فرمول تاباچینک و فیدل 116 نفر که با احتساب ریزش حدود 140 نفر شد و به جهت بهینه شدن برای تعمیم به جامعه توانستیم از  216 نفر استفاده کنیم که به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع ‏آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و همکارانش (2000)، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (1969) و پرسشنامه خود پنداره بک و ستیر (1978) مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش حاضر با استفاده از آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم چنین برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 25 استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد از بین مولفه های عملکرد جنسی، تحریک روانی، رطوبت و رضایت مندی به صورت منفی و درد جنسی به صورت مثبت و معنادار باورهای غیر منطقی در زنان را پیش بینی می کند (01/0>P). همچنین نتایج نشان داد که از بین مولفه های عملکرد جنسی، میل جنسی (05/0 p<،191/0=β) و رضایت مندی (05/0p<،117/0=β) به صورت مثبت و درد جنسی (01/0 p<،404/0=β) به صورت منفی و معنادار خودپنداره در زنان را پیش بینی می کند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر تحریک روانی، رطوبت و رضایت مندی به صورت منفی و درد جنسی به صورت مثبت و معنادار باورهای غیر منطقی در زنان را پیش بینی می کند. همچنین میل جنسی و رضایت مندی به صورت مثبت و درد جنسی به صورت منفی و معنادار خودپنداره در زنان را پیش بینی می کند.

  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، باورهای غیر منطقی، خودپنداره
 • اعظم عباس زاده، افسانه خواجوند خوشلی*، جوانشیر اسدی صفحات 447-465
 • مانا سادات حاجی محمد رضایی، مجید ضرغام حاجبی*، عبدالله شفیع آبادی صفحات 466-479
  هدف

  خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی نیز یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی افراد است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید بر خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و امید شغلی بود.

  روش

  پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان جویای کار بالای دیپلم بود که برای دریافت آموزش و کسب مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران معرفی شدند که از بین آن ها، 30 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید و گروه گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های پرسشنامه های خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و امید شغلی بود. در گروه آزمایش، بسته آموزشی مبتنی بر امید در شش جلسه اجرا شد و در گروه گواه هیچ مداخله ای اجرا نشد. پس از گردآوری داده ها برای تحلیل داده ها از میانگین و انحراف استاندارد و تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد مشاوره ی مسیر شغلی مبتنی بر امید برافزایش خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی (001/0>P) و امید شغلی (001/0>P) و خرده مقیاس های آن ها موثر است.

  نتیجه گیری: 

  در مشاوره شغلی مبتنی بر امید فرد به طور موفقیت آمیزی تکالیف مربوط به انتخاب شغل را به خوبی انجام می دهد و می تواند به تعهد خویش عمل نماید که این امر می تواند باعث افزایش خودکارآمدی و امید شغلی گردد.

  کلیدواژگان: مشاوره، مسیر شغلی مبتنی بر امید، خودکارآمدی، امید شغلی
 • الناز عطاران، طاهر تیزدست*، محمدرضا زربخش بحری صفحات 480-499
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف معادلات ساختاری رابطه بین سبک زندگی کارکنان با تجربه غرقه شدن در کار با میانجی گری تعهد سازمانی انجام شد.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 339 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه تجربه غرقه شدن در کار طلابیگی (1393)، سبک زندگی دسی و رایان (2000) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1997) ابزار پژوهش بودند که میزان پایایی و اعتبار پرسشنامه ها در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه های یاد شده 842/0، 921/0 و 793/0 محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارSPSS 24 وAMOS 24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل نشان داد که بین سبک زندگی کارکنان با تجربه غرقه شدن در کار و تعهد سازمانی سازمان رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد (05/0 ≥P). همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که تعهد سازمانی، رابطه بین سبک کارکنان با تجربه غرقه شدن در کار را میانجی گری می کند (05/0 ≥P).

  نتیجه گیری

  توجه و تاکید به ارتقای تعهد سازمانی می تواند به ایجاد تصویری واضح و روشن از نیروی انسانی موثر با سبک زندگی مترق و مناسب و تجربه غرقه شدن در کار ، کمک نماید.

  کلیدواژگان: تجربه غرقه شدن در کار، سبک زندگی، تعهد سازمانی
 • عظیمه حلاجان، فرانک امیدیان*، محمد حسین پور صفحات 500-510
  هدف

  هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر کارآفرینی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان دزفول) انجام شده است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و جامعه آماری شامل کلیه ی زنان سرپرست خانواری هستند که در اداره ی بهزیستی شهرستان دزفول پرونده ی خدمات حمایتی داشته اند. حجم جامعه 70 نفر که به صورت تصادفی با 30 نفر از زنان تحت پوشش اداره ی بهزیستی این شهرستان از طریق مصاحبه تا اشباع نظری عوامل موثر بر کارآفرینی در بین زنان سرپرست خانوار مورد تحلیل قرار گرفتند. داده های به دست آمده، با شیوه ی کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد برای ارایه راه حل، شاید بهتر باشد که مقوله کارآفرینی و اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار را در دو بخش عوامل فردی و زمینه ای تقسیم کنیم تا چاره اندیشی برای بهبود شرایط ساده تر و عملی تر شود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که برنامه مشاوره گروهی بر عزت نفس زنان سرپرست خانوار (بی سرپرست و بدسرپرست) تاثیر دارد. همچنین برنامه های آموزشی آگاه سازی (فردی و شغلی) و کارآفرینی بر عزت نفس و گرایش های کارآفرینی زنان سرپرست خانواده موثر است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، زنان سرپرست خانوار، بهزیستی، شهرستان دزفول
 • علی صادقی، احمد غضنفری*، شهرام مشهدی زاده، طیبه شریفی صفحات 511-527

  هدف :

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثر بخشی آموزش گروهی سرمایه های روان شناختی با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر فاجعه پنداری درد بیماران مبتلا به میگرن شهر اصفهان صورت گرفت.

  روش پژوهش:

   طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به میگرن شهر اصفهان در سال 1400 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از بیماران زن مبتلا به میگرن بود که به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه های آزمایش تحت 14 جلسه ی آموزش سرمایه روان شناختی براساس بسته آموزشی آبایی و همکاران (1394) و گروه آزمایش دوم نیز تحت 8 جلسه آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی براساس بسته درمانی تیزدل و همکاران (2000) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی فاجعه پنداری درد سالیوان و همکاران (1995) بوده است. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس مکرر مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش گروهی سرمایه های رواشناختی و شناختی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر فاجعه سازی درد (10/43=F، 001/0>P) بیماران زن مبتلا به میگرن شهر اصفهان تاثیر معناداری داشتند. ضمن اینکه روش آموزش ذهن آگاهی نقش موثرتری در بهبود فاجعه پنداری بیماران مبتلا به میگرن داشته است (001/0=P).

  نتیجه گیری

  بهره گیری از درمان های روان شناختی در کنار درمان های زیستی برای بیماران مبتلا به میگرن می تواند عاملی موثر در بهبود شرایط روانی و کسب نتایج بهتری از فرایند درمان گردد.

  کلیدواژگان: سرمایه های روانشناختی، شناخت درمانی، ذهن آگاهی، فاجعه پنداری درد، میگرن
 • فاطمه خزاعی، حسن میرزاحسینی*، مصطفی نوکنی صفحات 528-551
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش مبتنی بر شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران دیالیزی انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه کنونی کاربردی و نیمه آزمایشی بوده و به صورت پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه طراحی و پیاده سازی گردید، کلیه بیماران سرپایی تحت درمان با دستگاه دیالیز در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 97-1398 جامعه آماری مطالعه را تشکیل می دادند، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با بیماران کلیوی یکانی نژاد و همکاران (2012) بود. پس از اجرای پروتکل درمانی توسط محققان این پژوهش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای در گروه مداخله، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS نسخه 24 صورت پذیرفت.

  یافته ها: 

  نتایج تحقیق مطالعه نشان داد پروتکل درمانی مبتنی بر روش شناختی رفتاری بر تمامی ابعاد کیفیت زندگی تاثیر داشته و متجر به افزایش نمره میانگین نسبت به پیش آزمون شده است. همچنین تفاوت معناداری بین گروه ها، هم در بعد عمومی (53/51=F، 001/0>P) و هم در بعد اختصاصی (78/164=F، 001/0>P) کیفیت زندگی بیماران دیالیزی وجود داشت.

  نتیجه گیری:

   بر اساس یافته های پژوهش می توان بیان کرد که روش شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران دیالیزی موثر بوده و می توان به عنوان یک مداخله موثر در بهبود کیفیت زندگی بیماران به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، بهبود کیفیت زندگی، بیماران دیالیزی
 • راضیه نوری*، مجتبی کریمی صفحات 552-566

  هدف :

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس دلبستگی به خدا با نقش تعدیلگر خودشفقت ورزی بود.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است؛ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران سرطانی استان اصفهان در سال 1399 بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی به صورت مجازی فراخوان داده شد تا افراد داوطلبانه در این پژوهش شرکت کنند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر، پرسشنامه شفقت خود-فرم کوتاه و پرسشنامه دلبستگی به خدا بک و مک دونالد (2004). تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تحلیل آماری نشان داد که دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به خدا و خودشفقتی هردو قادر به پیش بینی معناداری اضطراب مرگ بوده (01/0<p).

  نتیجه گیری

  می توان گفت انواع دلبستگی به خدا تاثیرات مهمی بر روی اضطراب مرگ بیماران سرطانی دارد و همچنین خودشفقت ورزی به طور معناداری در ارتباط بین سبک های دلبستگی به خدا و اضطراب مرگ میانجگری می کند.

  کلیدواژگان: اضراب مرگ، دلبستگی به خدا، خودشفقت ورزی، سرطان
 • روح الله زالی، علی اسماعیلی*، هایده صابری صفحات 567-580
  هدف

  در پژوهش حاضر به بررسی تحلیل نقش میانجیگری تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین اضطراب با تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی می پردازیم.

  روش

  روش پژوهش، همبستگی از نوع معادلات ساختاری می باشد. نمونه پژوهش را 350شرکت کننده مبتلا به سرطان پستان داوطلب ماستکتومی از دو بیمارستان امام خمینی (ره) و امام حسین (ع) تشکیل می دهند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه تصویر بدنی هورمز و همکاران (2008) و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندر وال (2010) می باشد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که اثر مستقیم اضطراب با ضریب استاندار بتا بر روی انعطاف پذیری شناختی (789/0-=Beta) و بر روی تصویر بدنی تصویر بدنی (562/0-=Beta) بطور منفی در سطح کمتر از یک هزارم (001/0>P) معنادار است. همچنین اثر مستقیم انعطاف پذیری شناختی بر روی تصویر بدنی (211/0=Beta) بطور مثبت در سطح کمتر از 05/0 معنادار است. علاوه بر این، اندازه اثر غیرمستقیم اضطراب به تصویر بدنی بیماران با ضریب استاندارد 17/0- در سطح کمتر از 05/0 معنی دار است.

  نتیجه گیری

  بیمارانی که از انعطاف پذیری شناختی بیشتری استفاده می کنند اضطراب و تصویر بدنی منفی کمتری را تجربه می نمایند و بالعکس کسانی که از انعطاف پذیری شناختی کمتری استفاده می نمایند اضطراب و تصویر بدنی منفی بیشتری را درک می کنند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، اضطراب، تصویر بدنی، انعطاف پذیری شناختی، ماستکتومی
 • سارا مرادی* صفحات 581-596

  هدف:

   هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت گرا (RACT) بر تحمل پریشانی و تاب آوری زوجین بود.

  روش پژوهش:

   طرح پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و شیوه انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره خصوصی منطقه 9 تهران بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (15 نفر) و یک گروه گواه (15 نفر) گمارده شدند. سپس روی گروه آزمایش مداخله گروهی مبتنی بر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت گرا (RACT) بر مبنای بسته تدوین شده افشاری و همکاران (2022) صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش تحلیل واریانس مختلط با اندازه های مکرر سه مرحله ای استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها بین نمرات تحمل پریشانی و تاب آوری گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود داشت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت گرا (RACT) بر تحمل پریشانی و تاب آوری گروه آزمایش تاثیر معنادار داشت. اثربخشی این مداخله در مرحله پیگیری نیز طبق آزمون تعقیبی بنفرونی پایدار بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های موجود می توان نتیجه گیری کرد که برای افزایش تحمل پریشانی و تاب آوری زنان مطلقه می توان از شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت گرا (RACT) در مراکز مشاوره خانواده و زوج درمانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت گرا، تحمل پریشانی، تاب آوری، زنان مطلقه
|
 • Shokoh Navabinejad Pages 1-2

  As half of the population, women play a very important and vital role in the mental health of the family and society. Women have broad and multifaceted existential dimensions, and in various roles of motherhood, wife, upbringing, moral, social, and management, they have shown countless abilities and capabilities in fulfilling their responsibilities. Therefore, considering the sensitive role of women in the health and success of a family and, ultimately, the dynamics of a society, special attention should be paid to their physical, psychological, emotional, social, and spiritual needs, and adequate attention should be given to providing these needs. A woman is a symbol of affection, love, and sacrifice and the main focus of the family center. The manifestation of these characteristics is understood in the sacred role of motherhood. The mother is not only the transmitter of culture, customs, social behavior, and moral and religious values from one generation to another; It is also a reviving and protecting culture and desirable values of the society. Therefore, many times in ancient Iranian literature, songs praising women and mothers have been mentioned, and Ferdowsi, the great poet of Iran, has given a place to women and mothers beyond child rearing and love for the wife, and that is respect for the mother's wisdom. This type of view of women can rarely be found in literary and historical texts of the world. However, more attention should be paid to the serious presence of women as one of the most important pillars of development. Achieving the goals of development of thought and serious action to meet the human needs of people, especially women, and it is necessary to make necessary plans to properly organize the status of women, empower them and pay attention to their interests and contribution in the development of society. Undoubtedly, today, one of the indicators of the degree of development of any country is the level of participation in the role that women are responsible for. Many women in our society are compassionate about the fate of society in their country through social participation and feel responsible. We thank God for giving us the success of publishing a collection of articles focusing on "women" in the winter issue of 2023 of the "Applied Family Therapy" journal to fulfill our massive cultural mission in connection with the publication of research findings and scientific excerpts in the framework of the system's spiritual and desirable values in the women's field.

  Keywords: The editor's speech, Woman, Family, Society
 • Leila Dolatkhah, Hasan Heidari *, Seyyed Hesamodin Hosseini Pages 3-19
  Aim

  The purpose of the current research was to find an approach to housework and its educational influence in Islam.

  Method

  The research method is descriptive and analytical with the library method.

  Results

  Being a mother is a solemn responsibility because her responsibility is to raise (children) based on goodness and virtue for a healthy and virtuous society that will be the constructive force of the country and the nation. One of the important and fundamental reasons for the formation of the family institution is the survival and continuation of the generation, childbearing and raising children, which conveys the importance of the position of the mother and the housework in the religion of Islam. Islam pays special attention to housework and women. Ultimately, Islam does not consider breastfeeding as a woman's obligatory duty, but it gives a reward to the woman for breastfeeding the child. A mother fulfills the role of motherhood, the job of housekeeping, and the dimensions of this job in the best possible way when she can fulfill her moral and educational duties towards the family members in the best possible way, because the mothers’ job is prophets’ job that has an educational effect which cannot be ignored. Therefore, housekeeping as a job has a lot of educational influence.

  Conclusion

  The obtained results indicate that housekeeping has greater achievements than a paid job, which is the education of human society whose benefits reach all levels of society and this serious matter reflects the educational position of the family to the society.

  Keywords: job, housekeeping, upbringing, Family, Breast Milk
 • Fereshteh Khatibi *, Arsalan Khanmohammasi Otaghsar, Shaban Heydari Pages 20-34
  Aim

  This study aimed to determine the effectiveness of cognitive behavioral group therapy on resilience and emotion regulation in obese women of Amol City.

  Methods

  The present study was quasi-experimental with experimental and control groups and pretest-posttest design with one-month follow-up. The statistical population of the study was 200 obese women who had referred to one of the psychological centers for psychological treatment. 50 people were purposefully selected as a sample and randomly assigned to two groups of 25 experimental and control. Data were collected using the Connor & Davison (2003) Resilience Questionnaire and the Garnefski & Kraaij (2006) Emotion Regulation Questionnaire. The experimental group underwent 10 sessions of 90-minute cognitive-behavioral therapy by Wright, Brown, Thase, Basco(2017). Then both groups were evaluated in three stages of pre-test, post-test, and follow-up by Resilience and Emotion Regulation questionnaires. Data were analyzed using repeated measures mixed variance analysis in SPSS-21 software.

  Results

  The results showed the effect of cognitive-behavioral therapy on the Resilience (P=4.37, F = 0.019), emotion regulation (P=0.005, F = 5.92) in the post-test stage and the stability of this effect was in the follow-up stage.

  Conclusions

  Based on the results, it seems that cognitive-behavioral group therapy is effective in increasing resilience and emotion regulation in women. Therefore, it is recommended that psychotherapists, along with other psychological and social Actions, use this treatment to increase resilience and emotion regulation of obese women..

  Keywords: cognitive behavioral therapy, Resilience, emotion regulation, Obesity
 • Ramin Karimi, Bahram Mirzaian *, Ghodratollah Abbasi Pages 35-54
  Aim

  The aim of this study was to determine the effectiveness of positive psychotherapy on life expectancy and psychological well-being in women with breast cancer.

  Method

  The research method was semi-experimental with pre-test-post-test design and follow-up with the control group. The statistical population consisted of all female patients between the ages of 20 and 45 with breast cancer who received a definitive diagnosis of breast cancer according to clinical and laboratory examinations by a specialist. Among them, 30 subjects were selected by available non-random sampling method and were randomly assigned to two experimental groups (positive-oriented psychotherapy) and control (15 in each group). Then, the experimental group was treated with positive psychotherapy methods based on Seligman’s (2006) protocol in 10 sessions of 90 minutes (one session per week) and the waiting list group did not undergo any intervention until the end of the follow-up. Data were collected using Snyder's Life Expectancy Questionnaire (2000) and Ryff Psychological Well-Being Questionnaire (1989) and analyzed by repeated measure analysis of variance using SPSS-22 software.

  Results

  The results showed that positive-oriented psychotherapy affected life expectancy (F=36.35, P>0.001) and psychological well-being (F=13.54, P<0.001) in women with breast cancer.

  Conclusion

  As a result, health professionals can use any method along with other treatment methods to improve life expectancy, psychological well-being of vulnerable groups, including breast cancer patients.

  Keywords: Positive psychotherapy, life expectancy, Psychological Well-Being
 • Zahra Shayesteh Fard, Naser Sobhi Gharamaleki *, Majid Zargham Hajabi Pages 55-83
  Aim

  Maintaining compromise in couples' relationships is the most important pillar of family foundation stability. Therefore, the present study was conducted to present a model of emotional intelligence in compromising emotional relationships mediated by communication skills in students of Hamadan University of Medical Sciences.

  Methods

  The subjects were 410 married female students of Hamadan University of Medical Sciences in 2010-2011. (CPQ) was completed as an available sample. Data analysis was performed by path analysis using AMOS and SPSS software version 20.

  Results

  The results showed that directly in the components of emotional intelligence, responsibility and happiness in a positive way with 99% confidence and also stress tolerance in a negative way and with 95% confidence in emotional compromise in couples. Regarding the indirect relationship between emotional intelligence components and emotional compromise mediated by communication skills, it is positive and significant at 99% confidence level.

  Conclusion:

   Due to the significant role of emotional intelligence components, communication skills, therapists can discuss the level of responsibility, happiness, increased resilience to stress and communication skills training in couples in discussing and treating marital adjustment problems.

  Keywords: Emotional intelligence, emotional relationship compromise, Communication skills
 • Zahra Roshandel, Azra Ghaffari *, Reza Kazemi, Mehrier Nadermohammadi Pages 84-100
  Aim

  The aim of this research was determine the effectiveness of acceptance and commitment based therapy on pain severity, fatigue, and alexithymia in female patients with rheumatic diseases.

  Methods

  This study was semi-experimental with a pretest, posttest and three month follow-up design with a control group. The research population was female patients with rheumatic diseases who referred to the rheumatology clinic of Imam Hossein Hospital of Tehran city in the spring of 2021, which number of 30 people of them after reviewing the inclusion criteria were selected by purposeful sampling method and randomly replaced into two equal groups. The experimental group was trained 8 sessions of 90 minutes (one session per week) with the acceptance and commitment based therapy method and the control group remained on the waiting list for training. Data were collected by revised version of the short-form McGill pain questionnaire (Dworkin et al., 2009), fatigue severity scale (Krupp et al., 1989) and Toronto alexithymia scale (Bagby et al., 1994) and analyzed by methods of repeated measures analysis of variance and bonferroni post hoc test in SPSS-21 software.

  Results

  The results showed that acceptance and commitment based therapy reduced the pain severity, fatigue and alexithymia in female patients with rheumatic diseases and the results remained in the follow-up phase (P<0.001).

  Conclusion

  The results showed the effectiveness of acceptance and commitment based therapy and its persistence in reducing pain severity, fatigue and alexithymia in female patients with rheumatic diseases. Therefore, health professionals and therapists can use acceptance and commitment based therapy along with other therapies methods to improve features, especially pain severity, fatigue and alexithymia.

  Keywords: alexithymia, rheumatic diseases, Pain intensity, fatigue, Acceptance, Commitment Based Therapy
 • Abdolvahed Shahnavazi, Mastooreh Sedaghat *, Mehrdad Sabet Pages 101-116
  Aim

  The aim of this study was the effectiveness of reality therapy on lifestyle and self-care characteristics of women with type 2 diabetes.

  Methods

  The method of this study was semi-experimental with pre-test-post-test and follow-up design with control group. The statistical population of the study consisted of women with type 2 diabetes referred to diabetes clinic of Zahedan University of Medical Sciences in 2019, among whom 40 patients were selected by voluntary available sampling method and were assigned to reality therapy (n=20) and control group (n=20). Glasser reality therapy training was performed in 10 sessions, 90 minutes and the control group did not receive any training. The follow-up period was performed two months after the end of the sessions. Data were obtained through lifestyle questionnaire Melby, Hyner, & Zoog (1985) and self-care behaviors questionnaire Lee et.al (2010). Data were analyzed using repeated variance analysis and SPSS.22 software.

  Results

  The results showed that the effectiveness of reality therapy on healthy lifestyle (P<0.001, F=54.25) and self-care indicators (P<0.001, P=32.86) in type 2 diabetic patients are effective.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be said that the effectiveness of reality therapy is effective on healthy lifestyle and self-care indicators in type 2 diabetic patients and this treatment can be used to improve the problems of patients with type 2 diabetes.

  Keywords: Diabetic Patients, Self-care indicators, Health lifestyle, Reality Therapy
 • Effat Adlparvar *, Iraj Safaeirad, Nasrollah Erfani, Hoshang Jadidi Pages 117-136
  Aim

  The aim of this study was to develop a causal model of marital conflict based on attachment styles with the mediating role of early maladaptive schemas in women on the verge of divorce. Research

  Method

  This research is a multivariate correlation study in terms of applied purpose and descriptive data collection. However, in order to finally present the results in a model, structural equations have been used. The statistical population of this study includes all women with marital conflicts on the verge of divorce in Tehran who in 1391 referred to family counseling centers in the third district of Tehran. The sampling method used in this study is available (targeted) cluster sampling, which is randomly selected from different urban areas of an area, then selected from counseling centers in that area. Data: Marital Conflict Questionnaire, Barati and Sanaei, Hazen and Shivar Attachment Styles Questionnaire and Young Young Early Incompatible Schemas were used.

  Results

  The results showed that there is a positive and significant relationship between early maladaptive schemas in the field of cut and exclusion, self-regulation and impaired function, impaired constraints, excessive ringing and inhibition with marital conflicts; The results also showed that there is a positive and significant relationship between avoidant / ambivalent insecure attachment styles and early maladaptive schemas in the field of cut and rejection, impaired autonomy and function, impaired constraints, excessive ringing and inhibition; But there is a negative relationship between secure attachment style and early maladaptive schemas.

  Conclusion

  The results show that the design of a suitable structural model for predicting marital conflicts based on attachment styles and the mediating role of early maladaptive schemas in women on the verge of divorce is consistent with the theoretical model and has a good fit.

  Keywords: Marital conflicts, Attachment Styles, maladaptive schemas, Divorce
 • Masoumeh Vahhabi Mashak, Mina Mojtabaie * Pages 137-157
  Aim

  The Present article aimed to investigate the effectiveness of god-inclined therapy on the reduction of depression and anxiety and the increase of quality life of women with breast cancer(BC) in Tehran.

  Methods

  The present research was implemented in quasi-experimental method with pre-test and post-test design, control group and follow-up. The statistical population were all women with breast cancer(BC) under treatment in ShahreRey hospital of Tehran during 2022; among them30 women were selected in voluntarily purposeful method and appointed in two groups of experimental and control. The instruments were consisted of Beck’s depression and anxiety questionnaires and World’s Health Organizational questionnaire of quality of life. The validity was confirmed by the experts and the reliability was estimated and approved through Cronbach Alpha (α>0.07). Prior to the treatment, the depression, anxiety and quality of life tests were implemented for both groups. The experimental group had received a God- Inclined Spiritually Therapy through eight sessions. The control group had not received any treatment. Both groups repeatedly answered to the questionnaires, after implementing the intervention in post-test and follow-up stages. The data was analyzed through between-within mixed variance analysis.

  Results

  The results revealed that god-inclined therapy was effective in the reduction of depression (F=5.02, P=0.03) and anxiety (F=11.16, P=0.001) and the increase of women`s quality of life (F=25.52, P=0.001), which was stable after 45days in follow-up stage (p<0.05).

  Conclusion

  According to the effectiveness and stability of god-inclined therapy, it is suggested to implement these god-inclined methods in health and treatment centers in order to improve cancer patients’ spiritual status.

  Keywords: God-Inclined Therapy, depression, anxiety, Quality of Life, breast cancer
 • Nasrin Mahmoudi, Mohammadebrahim Shams Natari *, Seyed Mahmoud Mirkhalili Pages 158-175
  Aim

  The present study was conducted with the aim of explaining the delinquency of women in the workplace in the light of criminology teachings and criminal regulations. Research

  method

  The current research method was library and descriptive-analytical.

  Findings

  Committing crime and wrongdoing is not specific to a certain social stratum or gender. Men or women in different economic and social positions find opportunities for wrongdoing in different ways. Unbalanced increase in population and its unbalanced distribution, economic crises, increase in unemployment, mass migrations, marginalization in big cities, ethnic strife and increase in crime are among the issues that have attracted the attention of many experts on social issues.

  Conclusion

  Women's delinquency is a very complex social phenomenon that is seen in different ways in different social environments. The definition of delinquent and delinquent behavior in any society is determined by the legal laws and social norms of that society. Although in most societies, delinquency is defined as a behavior that can be punished by the law, but the legal concept is not enough to explain it. Women's delinquency, in the sense of a variable number of acts committed against legal provisions, which can have different natures, is a common aspect of all human societies. Regardless of the nature of the dispute, these actions are almost always defined and predicted by law. One of the areas of women's delinquency is the work environment, and due to its consequences, there is a need to take measures to prevent actions that can be prevented from committing crimes in the field of women's employment by taking advantage of situational and social prevention.

  Keywords: delinquency, Women, employment, Prevention
 • Seyedeh Reyhaneh Rezvani, Shahnam Abolghasemi *, Abdolhassan Farhangi Pages 176-195
  Aim

  This research was conducted with the aim of presenting the pattern of self-care behaviors of pregnant women based on health literacy and mindfulness with the mediation of a health-oriented lifestyle.

  Methods

  The current research was applied in terms of its purpose and structural equations in terms of descriptive-correlation method. The studied population was pregnant women referring to comprehensive health centers in Bojnord city in the last three months of 2021. A number of 240 pregnant women who volunteered to participate in the research were selected through available sampling. Data using the pregnancy health literacy questionnaire of Kharazi, Piman and Esmaeili (2015), the mindfulness questionnaire of Chadwick, Hember, Sims, Peters, Kupers et al. 2013) and the health-oriented lifestyle questionnaire of Walker and Hale-Polersky (1997) were obtained, and the variables were defined and information was entered using SPSS24 and AMOS statistical software, and it was analyzed using the statistical methods of path analysis and structural modeling.

  Results

  The results show that the structural relationship of pregnant women's self-care behaviors based on health literacy and mindfulness is suitable with the mediation of health-oriented lifestyle. In the final research model, the relationship between variables of self-care behaviors of pregnant women based on health literacy (β=0.50, P<0.001) and mindfulness (β=0.47, P<0.001) with the mediation of health-oriented lifestyle It was positive and meaningful.

  Conclusion

  It can be concluded that according to the estimated indicators, the structural relationship of self-care behaviors of pregnant women based on health literacy and mindfulness with the mediation of health-oriented lifestyle has a good fit.

  Keywords: Self-Care, Pregnancy, conscious mind, Lifestyle
 • Mozhgan Sidi *, Mansoureh Mohammadi, Masoumeh Omidi, MohammadReza Habibnia Pages 196-208
  Aim

  The present study was conducted with the aim of determining the role of self-care in predicting cognitive ability in the elderly with diabetes.

  Methods

  The population of the present study was all women who referred to the endocrinology clinic of the 2nd district of Karaj, from which 180 women (50-70 years old) with diabetes were selected according to the inclusion criteria. To measure the self-care questionnaire of Yonesi et al. (2019) and the rescue cognitive abilities questionnaire (2012) and to analyze the data, Pearson correlation coefficient and regression analysis were used.

  Results

  The results showed that self-care components can explain 24.3% of the variance of cognitive ability. Physical self-care (β=0.197) has the largest share in predicting the cognitive ability of the elderly, followed by social self-care (β=-0.189), spiritual self-care coefficient (β=-0.162) and self-care in During illness (β = 0.122) (P < 0.001)

  Conclusion

  According to the obtained results, cognitive abilities in the elderly with diabetes can be predicted with the help of self-care dimensions.

  Keywords: Self-Care, cognitive ability, Elderly, Diabetes
 • Rahman Yusefi, Fariba Hafezi *, Saeed Bakhtiarpoor, Behnam Makvandi Pages 209-227
  Aim

  Without a doubt, breast cancer is one of the most stressful events for women, and patients usually experience a severe shock when faced with a cancer diagnosis. The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of cognitive-behavioral hypnosis-based therapy and mindfulness-based therapy on pain perception and pain self-efficacy in women with breast cancer.

  Methods

  The design of the research was semi-experimental and pre-test-post-test and follow-up with the control group. The statistical population of the present study was all women with breast cancer who referred to Mirdamad Radiotherapy and Oncology Center in Gorgan city in the second half of 2018. For this purpose, 45 people were selected and randomly divided into three groups. In the first test group, Donald Robertson's (2012) cognitive-behavioral hypnotherapy treatment protocol was used. In the second experimental group, mindfulness-based therapy sessions were conducted based on the mindfulness-based therapy guide of Segal et al. (2002) during 8 sessions. The control group did not receive any intervention. The research tools included Nicholas Pain Self-Efficacy Scale (1998) and McGill Pain Perception Questionnaire (1997). The research data were analyzed using the analysis of variance test with repeated measurements.

  Results

  The results of data analysis showed that compared to the control group, both treatment methods had a significant effect on pain perception (F=55.19, P<0.001) and pain self-efficacy (F=7.16, P/001). P<0) in women with breast cancer (P<0.05). Treatment based on cognitive-behavioral hypnosis and mindfulness-based therapy did not have different effectiveness in reducing pain perception and increasing pain self-efficacy of patients (P>0.05).

  Conclusion

  It can be concluded that the treatment based on cognitive-behavioral hypnosis and the treatment based on mindfulness were effective on pain perception and pain self-efficacy in women with breast cancer.

  Keywords: cognitive behavioral therapy, mindfulness therapy, Pain perception, self-efficacy
 • Salma Aminifar, Maryam Bahrami Hidaji *, Adis Kraskian Mujembari, Mohsen Mansoobifar, Parisa Peyvandi Pages 228-251
  Aim

  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on emotional self-awareness, empathy and self-compassion in psychotherapy trainees.

  Methods

  It was a semi-experimental research with a pre-test-post-test design with two experimental and control groups and a two-month follow-up. The statistical population of the research consisted of all female psychotherapist trainees in Tehran in 2021, who were selected by the available sampling method and randomly replaced in two groups of 15 people. Data collection was done with Rifi et al.'s emotional self-awareness questionnaire (2008), Mehrabian and Epstein's empathy questionnaire (1972), and Neff's self-compassion questionnaire (2003). For each of the experimental groups, a cognitive therapy intervention program based on Bowen and Marlatt (2011) was held in the form of weekly sessions. In addition to descriptive statistics, data analysis was performed with mixed analysis of variance and Bonferroni’s post hoc test.

  Results

  The results showed that in the post-test period, between the average scores of empathy (P<0.001), emotional awareness (P<0.001), and self-compassion (P<0.001) of the company group There is a statistically significant difference between the participants in the intervention sessions compared to the control group. The effectiveness of the two intervention methods was stable over time in the subjects of the experimental groups.

  Conclusion

  Based on the results of the research, conducting psychological interventions for the preparation of psychotherapy trainees is very important and can be a basis for raising awareness and correctly applying these interventions in psychotherapy trainees.

  Keywords: Mindfulness, emotional self-awareness, Empathy, self-compassion
 • Samaneh Hosseinpour Niazi, Homa Salehi *, Shoreh Taj Pages 252-267

  In recent years, the tourism industry has focused on major shopping malls, resorts, hotels and places to visit, but in recent years, food tourism has become one of the main pillars of the industry. In the meantime, creative, innovative and innovative women as entrepreneurs have been the source of great changes in the fields of industry, production and services in rural areas. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of rural women entrepreneurship in the development of food tourism (case study, Serulat village located in Guilan province). The present research is descriptive-analytical in nature and method and is applied in terms of purpose and strategic development. The statistical population of the study consists of 30 women entrepreneurs in Serulat village of Guilan province. This village has a population of 509 people. 261 men and 248 women live in this village. The required sample size was calculated using Cochran's formula at 95% confidence level and 1% error for this village of 93 people. In this research, the library method has been used to collect information related to the subject for the theoretical foundations of the research and also the field method has been used to conduct a questionnaire and conduct interviews with village officials and experts. Data analysis was performed by trait independence test using chi-square distribution. The results showed that there is a significant relationship between the individual characteristics of rural women entrepreneurs and the development of food tourism.

  Keywords: Entrepreneurship, Rural Women, Food Tourism
 • Mehri Raoufi, Mohammadreza Seirafi *, Hasan Ahadi Pages 268-283
  Aim

  The aim of this study was to determine the effect of psychotherapy program training on resilience and psychological capital of breast cancer women in Bandar Abbas.

  Methods

  This experimental study was performed with a pretest and posttest design with a control group. The statistical population of this study consisted of all women with breast cancer in Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas, whose number was 78 people. Of these, 60 women with breast cancer in Bandar Abbas in 2019 who had the same severity and level of the disease, were selected by convenience sampling, were divided into two groups of intervention and control. The instruments used were Luthans (2007) Psychological Capital Questionnaire and Connor & Davidson (2003) Resilience Scale. The validity and reliability of these tools have been investigated in previous studies. Psychoanalytic training sessions based on the Leventon protocol (2009) were held in nine sessions, ninety minutes in a month. Questionnaires were completed in the first and ninth stages of the intervention. Data analysis was performed using SPSS.22 software.

  Results

  Psychotherapy program training increased resilience (F= 199.71, P<0.001) and also psychological capital (F= 10.80, P<0.001) of patients with breast cancer.

  Conclusion

  Psychotherapy program training method helps cancer patients in various ways, increasing resilience and psychological capital.

  Keywords: emotion regulation, Resilience, psychological capital, breast cancer
 • Jafar Pooyanmehr, Mohamad Zarehneystanak *, Fateme Sadat Tabatabaei, Hasan Khoshakhlagh Pages 284-301
  Aim

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on self-control and appearance schema in obese women without a diet.

  Methods

  It was a semi-experimental research design of pre-test-post-test and follow-up type with an unequal control group. The statistical population of this research included women with a body mass index above 30 who referred to the Noor Nutrition and Obesity Treatment Clinic in the city of Ray in the year 2021. The sample size consisted of 30 people who were selected by available sampling method and were placed in two experimental and control groups. For the experimental group, treatment based on acceptance and commitment was implemented based on the package of Hayes et al. (2006), while the control group did not receive training. The research tools included the self-control scale of Tanjeni et al. (2004) and the appearance schema questionnaire of Kash, Melnik and Harbosky (2004). Data analysis was done using descriptive statistics and analysis of variance test with repeated measurements in spss software version 26.

  Results

  The results showed that the treatment based on acceptance and commitment on self-control (F=24.25, P<0.001) and appearance schema (F=27.13, P<0.001) in the post stages. The test and follow-up has had a significant impact.

  Conclusion

  The findings of the present study show that treatment based on acceptance and commitment can improve self-control and appearance schema in obese women without a diet.

  Keywords: self-control, appearance schema, Women, Obesity, treatment based on acceptance, commitment
 • Abdullah Mohammadi Sadr, Kimia Tajnia *, Ismail Eslami Pages 302-313
  Aim

  The present study aims to investigate and analyze the female characters of Masnavi Elahi-nameh by Attar Neishabouri; It has been done based on the psychological opinions of Bolen. In this poem, Attar has explained the character of women very well. Research

  method

  in terms of methodology, the current research method is library and descriptive-analytical. In this research, first, all the evidences in which there are female characters have been determined, and then by categorizing these evidences, analyzes have been added to them, and they have been examined based on the psychological opinions of Bolen.

  Results

  The findings showed that Attar Nishabouri used different tools to process the characters of women. He has introduced these characters in two direct and indirect ways. In this system, Attar considers the origin and root of women to be purity and by introducing their identity, values such as chastity and chastity, truthfulness, the power of thinking and rationality, ignoring wealth and power, the power to make correct decisions, etc. .. has been introduced in the character of women and presented to his audience; Undoubtedly, applying these values in the family system and paying attention to them has a therapeutic role and leads to the improvement of human behavior.

  Conclusion

  From the examination and criticism of the divine archetype of Attar's letter in the context of women, it was concluded that Attar's conscious soul, by looking deeply and searching the facts, was able to find the archetype of women and used them unconsciously in his poems. The story of "Zen Saliha" is one of the archetypal secret stories in which collective unconscious elements joined hands and played a special role in advancing the story and visualizing the original source. Jungian archetypal elements are clearly seen in this story.

  Keywords: personality, Women, Attar's theology, Bolen, psychological opinions
 • Mansoureh Ebrahimi, Rayisi Zohreh *, Mahdi Taheri, Seyed Abbas Haghayegh Pages 314-330

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of schema therapy training on personal values of obese women in Tehran in 1399. The research method is quasi-experimental with pre-test-post-test design with control and follow-up groups. The statistical population of the study consisted of all obese women referred to the nutrition and diet therapy clinic in Tehran, from which 40 people were selected by purposive sampling method and randomly in an experimental group (20 people in each group) and one The control group (20 people) was assigned. The experimental group underwent 12 sessions of 60 minutes and the control group remained on the waiting list. The instruments used in the present study included the Personal Values Questionnaire (Schwartz, 2004). Analysis of information obtained from the questionnaire was performed in two parts: descriptive and inferential (analysis of variance with repeated measures). The results showed that schema therapy training has an effect on the components of personal values (power value, progress, hedonism, provocation, self-direction, universality, benevolence, tradition, compliance and security) of obese women (P <0.05). The results showed the effectiveness of schema therapy training on personal values in obese women. Therefore, therapists can use this method to promote mental health in women with obesity.

  Keywords: Personal Values, Schema therapy, Obesity
 • Maliheh Kazemi Mojarad, Javad Khalatbari *, Ameneh Moazedian, Nemat Sotodeh Asl Pages 331-355

  Several factors have a role in the formation of sexual activity, some of which have been identified in previous studies. In this regard, the aim of this study was to investigate and determine the psychological factors affecting women's sexual function and develop its structural model. The method of this study is correlation (structural equation modeling). From the study population, which included all Iranian women present in cyberspace in 2020, 386 people were selected using available sampling method. Amos software was used to analyze the research data to present the model. The findings of the present study showed that sexual knowledge, sexual attitude, sexual self-efficacy and sexual self-efficacy had indirect effect on sexual function> through sexual redress (P Also, sexual attitude, sexual self-efficacy and sexual self-efficacy had indirect effects on sexual function through sexual intimacy> (P It seems that when women have certain rights for themselves in performing sexual activities such as demanding sexual activity, accepting intimacy in sexual relationships, they gain a positive perception about how sexual activity in marital relationships can contribute to optimal sexual activity.

  Keywords: sexual function, Sexual dysfunction, Mixed-Exploration Study
 • Abdolhadi Salehizadeh *, Seyyed mohammadhosein Miri Pages 356-373
  Purpose

  The family, as the most important social center, has undergone various changes in recent years; According to the changes in the family center, the position of men and women has also changed. Mujtahadshabastri is one of the new religious thinkers who put forward ideas in this field and from the perspective of hermeneutics and interpretation paradigm in human sciences, he challenged the rulings and duties and position of women in the existing interpretations of religious texts and demanded a re-interpretation and interpretation of the position and duties of women. And family and women's rights are based on culture, tradition and the cultural atmosphere that governs societies. Research

  method

  The current research was conducted based on fundamental methodology and with the help of content analysis method.

  Findings

  In this study, the epistemological foundations of Mujtahid Shabestri were analyzed and the hermeneutic foundations of the 19th century, including the hermeneutics of Schleiermacher and Diltay, were shown in Shabestri's theory, from the perspective of Islamic wisdom, the epistemic, existential and social gaps of his thought were drawn. . From this point of view, based on Shabestri's thinking, there is no eternal, permanent, pre-determined rule, in other words, there is no natural and developmental state; Rather, new orders can be issued according to the culture and social environment.

  Conclusion

  The basis of Shabestri's theory can be traced in his interpretive theory, his vision of revelation and his jurisprudential Islam.

  Keywords: Hermeneutics, Tradition, Woman, Default, Family
 • Shahin Shahidi, Ramezan Hasanzadeh *, Bahram Mirzaian Pages 374-388
  Aim

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of metacognitive therapy on psychological hardiness and distress tolerance in patients with psoriasis.

  Methods

  The present research method is quasi-experimental with pre-test-post-test design and one-month follow-up with a control group. The statistical population consists of all female patients who referred to the skin and hair clinics of Boroujerd in 1400 who received a definitive diagnosis of psoriasis. Among them, 30 patients with psoriasis whose depression rate was higher than the cut-off point were selected by non-random sampling method and alternated in two experimental groups (metacognitive therapy and acceptance and commitment therapy) and a simple random control group. (15 people in each group). Metacognitive therapy was performed according to the Wells Protocol (1962) in 8 sessions of 90 minutes in the experimental group. Data were collected using the Lang and Golett (2003) Psychological Hardiness Questionnaire, Simmons and Gaher (2005) and Beck (1996) Depression Inventory. Data were analyzed using SPSS-22 software and repeated measures analysis of variance.

  Results

  The results showed that metacognitive therapy is effective on psychological hardiness (F=38.86, p<0.001) and distress tolerance (F=38.86, p<0.001) in patients with psoriasis.

  Conclusion

  It can be concluded that metacognitive therapy was effective on psychological hardiness and distress tolerance in patients with psoriasis and this treatment can be used to reduce the adverse effects of the disease on patients' lives and take supportive measures.

  Keywords: Metacognitive, Psychological hardiness, Distress tolerance, Psoriasis
 • Masoumeh Kalantary *, Samane Sootode, Maryam Dehghan Banadaki, Fatehmeh Arbakri Pages 389-404

  The aim of this research was to predict the quality of life of divorced women based on spiritual and psychological capital. The research community included all the women who referred to Kausar Karaj charity institution, from which 260 women who met the criteria for entering the research were selected by purposive sampling method and then using the World Health Organization quality of life questionnaire (1991), spiritual capital questionnaire Golperor et al. (2014) and Loutans Psychological Capital Questionnaire (2007) were evaluated. Pearson's correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data. The results showed that spiritual capital and psychological capital can explain 22.9% of the variance of quality of life in divorced women, and there is a positive relationship between spiritual capital (β=0.221) and psychological capital (β=0.329) with quality of life. There is significance (p>0.01) such psychological capital had the greatest contribution in predicting the quality of life of divorced women. Based on the obtained results, it can be stated that spiritual and psychological capitals play a role in predicting the quality of life of divorced women

  Keywords: spiritual capital, psychological capital, Quality of Life, divorced women
 • Sara Sadeghi Nisiani, MohammadHassan Ghanifar *, Fatemeh Shahabizadeh Pages 404-424
  Aim

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) on tension headaches and blood pressure in patients with physical symptoms disorder.

  Methods

  This was a semi-experimental study with a pre-test, post-test and follow-up design with a witness group. The statistical population of the research included all women with physical symptoms disorder who referred to Sara counseling centers and Imam Zaman (AS) Helping Association in Isfahan city in the first half of 2021. And then, justifying the objectives of the research and having the consent to participate in the research, they were randomly placed in two experimental and control groups. The data were obtained using headache questionnaire and blood pressure measurement and were analyzed by repeated measurement analysis method and SPSS software.

  Results

  The results showed that the treatment based on acceptance and commitment (ACT) was effective on tension headaches, systolic blood pressure and diastolic blood pressure (p < 0.05). But compassion-focused therapy (CFT) was effective only on tension headaches (p<0.05). There was no significant difference between the two groups in terms of tension headaches (p<0.05). But the effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) was greater than Compassion Focused Therapy (CFT) in systolic and diastolic blood pressure.

  Conclusion

  It can be concluded that the treatment based on acceptance and commitment had a greater effect compared to the treatment focused on compassion in the blood pressure of women with physical symptoms disorder and it can be considered as a suitable approach to improve the problems of these patients. used.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Compassion-Focused Therapy, Tension headache, blood pressure, Somatic Symptom Disorder
 • Maryam Lavasani, Afsaneh Taheri * Pages 425-446
  Aim

  The aim of this study was to investigate the relationship between sexual function and irrational beliefs and self-concept in women.

  Method

  The present study is a correlational descriptive method. The statistical population of this study includes married women aged 20-40 years living in Tehran (regions 1 and 3) who were studied in the spring of 1400. In this study, the sample size was estimated by Tabachink and Fidel formulas of 116 people, which was reduced to about 140 people, and in order to be optimized for generalization to the community, we were able to use 216 people who were selected by sampling method and selected voluntarily. The Rosen et al.'s (2000) Women's Sexual Performance Questionnaire, Jones (1969) Irrational Beliefs Questionnaire, and Beck and Steer (1978) Self-Esteem Questionnaire were used to collect data. The present study was analyzed using regression test. SPSS software version 25 was also used for data analysis.

  Results

  The results showed that among the components of sexual function, psychological stimulation, humidity and satisfaction in a negative way and sexual pain in a positive and significant way predicts irrational beliefs in women (P<0.01). The results also showed that among the components of sexual function, sexual desire (p<0.05, β= 0.191) and satisfaction (p<0.05, β= 0.117) were positive and sexual pain (p<0.05, β= 0.404) negatively and significantly predicts self-concept in women.

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, psychological stimulation predicts negative moisture and satisfaction and sexual pain positively and significantly predicts irrational beliefs in women. It also predicts sexual desire and satisfaction in a positive way and sexual pain in a negative and meaningful way in women.

  Keywords: sexual function, Irrational Beliefs, self-concept
 • Aazam Abbaszadeh, Afsaneh Khajevand Khoshli *, Javanshir Asadi Pages 447-465
  Aim

  The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and schema therapy on sexual dysfunction in infertile women.

  Method

  The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test design and follow-up with experimental and control groups. The study population was all infertile women referred to infertility centers in Sari in the first 6 months of 2019. The sample consisted of 60 people who were selected by purposive sampling method and randomly assigned to three groups of cognitive-behavioral therapy (20 people), schema therapy (20 people) and control (20 people). The first experimental group received cognitive-behavioral therapy (Becky, Owen and Wright, 2019) and the second experimental group received Young Schematic Therapy (2006) in 8 sessions of 90 minutes. The research instruments were Rosen et al.'s (2000) Sexual Performance Index Questionnaire. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance using SPSS-22 software.

  Results

  The results showed that cognitive-behavioral therapy and schema therapy improved sexual dysfunction and subscales of sexual desire (F=12.86, P<0.001), psychological stimulation (F=22.65, P<0.001), moisture (F= 24.84, P<0.001), orgasm (F=16.14, P<0.001), satisfaction (F= 21.23, P<0.001) and sexual pain (F=78.35, P<0.001) has been infertile in women. But there was no significant difference between the effects of these two methods on sexual dysfunction in infertile women (P>0.05).

  Conclusion

  It can be concluded that cognitive-behavioral therapy and schema therapy are effective in improving sexual dysfunction in infertile women.

  Keywords: Cognitive-behavioral, Schema therapy, Sexual dysfunction, Infertility
 • Manasadat Haji Mohammad Rezaei, Majid Zargham Hajebi *, Abdollah Shafiabadi Pages 466-479
  Aim

  Self-efficacy in career decision making is also one of the most important factors in people's career success. The aim of this study was to investigate the effectiveness of hope-based career counseling on self-efficacy in career decision making and job hope.

  Method

  The present study was conducted by semi-experimental method and pre-test, post-test and follow-up with control group. The statistical population of this study consisted of all women seeking high school work who were introduced to technical and vocational training centers in Tehran to receive training and skills, among which 30 were randomly selected and placed in two groups of career path counseling based on hope and control group. The data collection tool was self-efficacy questionnaires in career decision making and job hope. In the experimental group, the hope-based training package was performed in six sessions and no intervention was performed in the control group. After data collection, standard mean and deviation and covariance analysis were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that career path counseling based on hope of self-efficacy increase is effective in career decision making (P<0.001) and job hope (P<0.001) and their subscales.

  Conclusion

  In career counseling based on hope, a person successfully performs job selection tasks well and can fulfill his commitment, which can increase self-efficacy and job hope.

  Keywords: counseling, Career Path Based on Hope, self-efficacy, Career Hope
 • Elnaz Attaran, Taher Tizdast *, MohammadReza Zarbakhsh Bahri Pages 480-499
  Purpose

  The present research was conducted with the aim of structural equations of the relationship between the psychological needs of employees with the experience of flow at work with the mediation of organizational commitment.

  Methods

  The current research method was correlation type and structural equation method was used. All the female employees of the Islamic Azad Universities of Tehran in the academic year of 2019-21 formed the statistical population of the present study, and 339 employees were selected as a sample using the random sampling method. To collect data, a questionnaire tool was used: the questionnaire on the experience of drowning in work Talabighi (2013), psychological needs Deci and Ryan (2000) and the organizational commitment questionnaire Allen and Mayer (1997) were the research tools, which were reliable and valid. Questionnaires in this research were calculated using Cronbach's alpha 0.865, 0.921 and 0.793 respectively for the aforementioned questionnaires. To analyze the data, Pearson's correlation coefficient and structural equation model were used and using software SPSS 24 and AMOS 24 were used.

  Results

  The results of the analysis showed that there is a significant positive and direct relationship between the psychological needs of employees with the experience of flow at work work and the organizational commitment of the organization (P<0.05). Also, the results of structural equation analysis showed that organizational commitment mediates the relationship between employees' psychological needs and the experience of flow at work work (P<0.05).

  Conclusion

  attention and emphasis on promoting organizational commitment can be it helps to create a clear picture of the effective human force with appropriate psychological needs and the experience of flow at work.

  Keywords: experience of drowning in work, Lifestyle, organizational commitment
 • Azimeh Halajan, Faranak Omidian *, Mohammad Hosseinpour Pages 500-510

  Entrepreneurship is a very new phenomenon and a process that plays a vital role in national and even global continuity, growth and development. The topic of women's entrepreneurship is expanding rapidly, and women's entrepreneurship is a special and attention-grabbing topic all over the world. The aim of the current research is to investigate the factors influencing the entrepreneurship of women heads of households (a case study of women heads of households in welfare of Dezful city). The research method is of a qualitative type and the statistical population includes all women heads of households who have filed for support services in the Welfare Department of Dezful city. The population size of 70 people who were randomly analyzed with 30 women covered by the welfare department of this city through interviews until the theoretical saturation of factors affecting entrepreneurship among female heads of households. The obtained data were analyzed by the method of theoretical coding including open coding, axial coding and selective coding. The findings showed: To provide a solution, it may be better to divide the category of entrepreneurship and employment of women heads of households into two parts of individual and contextual factors, so that the solution to improve the conditions becomes simpler and more practical. The results of the research show that the group counseling program has an effect on the self-esteem of female heads of households (single and abused). Also, awareness training programs (personal and professional) and entrepreneurship are effective on the self-esteem and entrepreneurial tendencies of female heads of the family.

  Keywords: Entrepreneurship, Women Heads of Household, welfare, Dezful County
 • Ali Sadeghi, Ahmad Ghazanfari *, Shahram Mashhadizadeh, Tayebeh Sharifi Pages 511-527
  Aim

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of group training of psychological capitals with cognitive therapy based on mindfulness on pain catastrophizing in migraine patients in Isfahan city.

  Methods

  The design of this research was a semi-experimental type of pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population of this research was made up of all patients suffering from migraine in Isfahan city in 2021. The research sample included 30 female patients with migraine who were selected by voluntary sampling and randomly assigned to three experimental and control groups. The experimental groups underwent 14 sessions of psychological capital training based on the training package of Abai et al. (2014) and the second experimental group underwent 8 sessions of cognitive therapy training based on mindfulness based on the treatment package of Teasdel et al. (2000). The research tool included the pain catastrophizing questionnaire of Sullivan et al. (1995). The data were analyzed using the statistical method of repeated analysis of variance.

  Results

  The results showed that group training of psychological capital and cognitive therapy based on mindfulness had a significant effect on pain catastrophizing (F=43.10, P<0.001) of female migraine patients in Isfahan city. In addition, the mindfulness training method played a more effective role in improving the catastrophizing of migraine patients (P=0.001).

  Conclusion

  Using psychological treatments along with biological treatments for migraine patients can be an effective factor in improving mental conditions and obtaining better results from the treatment process.

  Keywords: psychological capital, Cognitive therapy, Mindfulness, Pain Catastrophizing, migraine
 • Fatemeh Khazaei, Hassan Mirzahoseini *, Mostafa Nokani Pages 528-551
  Aim

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral methods on improving the quality of life of dialysis patients.

  Methods

  The present study is applied and quasi-experimental and was designed and implemented as a pre-test-post-test with a control group. All outpatients treated with dialysis machine in medical centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2019-20. The statistical population consisted of the study. The data collection tool was a quality of life questionnaire related to kidney patients. After the implementation of the treatment protocol by the research team in 8 sessions of 90 minutes in the intervention group, data analysis using covariance test Multivariate and SPSS software version 24 were performed.

  Results

  The results of the study showed that the treatment protocol based on behavioral methodology had an effect on all aspects of quality of life and resulted in an increase in the mean score compared to the pretest. There is also a significant difference between the groups, both in the general dimension and in the specific dimension of dialysis patients' lives.

  Conclusion

  Based on the research findings, it can be stated that behavioral cognitive methodology is effective in improving the quality of life of dialysis patients and can be used as an effective intervention in improving the quality of life of patients.

  Keywords: cognitive behavioral therapy, Improving Quality of Life, dialysis
 • Razieh Nouri *, Mojtaba Karimi Pages 552-566
  Aim

  The aim of this study was to predict death anxiety based on attachment to God with the moderating role of self-compassion.

  Methods

  The research method is descriptive correlation; The statistical population of the present study was all cancer patients in Isfahan province in 2020. In this research, virtual random sampling method was called for volunteers to participate in this research. The instruments used in this study were the Templer Death Anxiety Questionnaire, the Short Form Self-Compassion Questionnaire and the Beck and McDonald Attachment to God Questionnaire (2004). Data analysis was analyzed by path analysis method in SPSS software.

  Results

  Statistical analysis showed that avoidance and anxiety attachment to God and self-compassion were both able to significantly predict death anxiety (p <0.01).

  Conclusion

  It can be said that different types of attachment to God have important effects on death anxiety in cancer patients and also self-compassion significantly mediates the relationship between attachment styles to God and death anxiety.

  Keywords: Death Strikes, attachment to god, self-compassion, cancer
 • Rohlalah Zali, Ali Esmaeili *, Hayede Saberi Pages 567-580
  Objective

  In the present study, we investigate the mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between anxiety and body image of women with voluntary mastectomy breast cancer.

  Method

  The research method is correlation of structural equations. The sample consisted of 350 participants with voluntary mastectomy breast cancer from two hospitals, Imam Khomeini (RA) and Imam Hossein (AS), who were selected by available sampling method. The instruments used in the research are Beck Anxiety Questionnaire, Hormoz et al. (2008) Body Image Questionnaire and Dennis and Vander Wall (2010) Cognitive Flexibility Questionnaire.

  Results

  The results showed that the direct effect of anxiety with beta standard coefficient on cognitive flexibility (Beta = -0.789) and on body image (Beta = 0.562) negatively at a level less than one The thousandth (P <0.001) is significant. Also, the direct effect of cognitive flexibility on body image (Beta = 0.211) is positively significant at the level of less than 0.05. In addition, the magnitude of the indirect effect of anxiety on the body image of patients with a standard coefficient of -0.17 is significant at the level of less than 0.05.

  Conclusion

  Patients who use more cognitive flexibility experience less anxiety and negative body image, and conversely, those who use less cognitive flexibility experience more anxiety and negative body image.

  Keywords: breast cancer, anxiety, body image, cognitive flexibility, mastectomy
 • Sara Moradi * Pages 581-596
  Aim

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of realistic acceptance and commitment therapy (RACT) on couples' distress tolerance and resilience.

  Method

  The purpose of the present research was applied and its method was quasi-experimental with a pre-test and post-test design with an experimental group and a control group and a two-month follow-up period. The statistical population of the study included all divorced women who referred to private counseling centers in the 9th district of Tehran, 30 people were selected by available sampling and randomly assigned to an experimental group (15 people) and a control group (15 people). Then, a group intervention test based on realistic acceptance and commitment therapy (RACT) was conducted on the group based on the package developed by Afshari et al. (2022). The research tools included Simmons and Gaher (2005) distress tolerance and Connor and Davidson (2003) resilience questionnaire. SPSS-26 software and mixed variance analysis with three-stage repeated measures were used for statistical analysis of data.

  Results

  Based on the findings, there was a significant difference between the stress tolerance and resilience scores of the experimental and control groups in the pre-test, post-test and follow-up stages. The results of the analysis of the findings indicate that the realistic acceptance and commitment therapy (RACT) had a significant effect on the distress tolerance and resilience of the experimental group. The effectiveness of this intervention was stable in the follow-up phase according to the Bonferroni post hoc test.

  Conclusion

  Based on the available findings, it can be concluded that to increase the distress tolerance and resilience of divorced women, the method of treatment based on realistic acceptance and commitment (RACT) can be used in family counseling and couple therapy centers.

  Keywords: therapy based on realistic acceptance, commitment, Distress tolerance, Resilience, divorced women