فهرست مطالب

ترویج و توسعه آبخیزداری - پیاپی 37 (تابستان 1401)
 • پیاپی 37 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • طاهره محمدی*، واحدبردی شیخ صفحات 1-12
  هدف نهایی آبخیزداری، مدیریت و بهره برداری اصولی و بهینه از منابع محیطی در مقیاس آبخیزها در راستای اهداف توسعه پایدار است. اصطلاح راهبرد مدیریت جامع آبخیز به طور گسترده در دهه های اخیر طرفداران زیادی در ادبیات علمی مدیریت آبخیز پیدا کرده است. مدیریت منابع آبخیز با یک رویکرد جامع، از طریق توجه به زیر سامانه های آبخیز و نحوه ارتباط بین آن ها و هم چنین توجه به فرآیندها و چرخه های فعال در سامانه آبخیز میسر می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی نهادها و الزامات تشکیلاتی مدیریت جامع حوزه های آبخیز از طریق انجام مطالعات تطبیقی و بررسی تجربیات جهانی می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده، کشورهایی مانند کانادا (ایالت های اونتاریو و کبک)، انگلیس، تایلند، اندونزی، آلمان، سریلانکا و استرالیا دارای وزارت محیط زیست و منابع طبیعی مجزا از وزارت کشاورزی می باشند و در کشورهایی مانند فرانسه و ایران محیط زیست و منابع طبیعی زیر مجموعه ای از وزارت خانه های دیگر می باشد. در ایالات متحده سازمان حفاظت محیط زیست مستقل از دولت فدرال می باشد. کشورهایی که دارای وزارت مستقل منابع طبیعی و محیط زیست هستند تمرکز بیش تری بر مسایل حوزه آبخیز و مدیریت آن دارند. در کشور ایران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی می باشد که تمرکز اصلی آن افزایش تولیدات کشاورزی است. در حالی که مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری نیازمند یک ساختار تشکیلاتی تخصصی، مستقل و نسبتا قوی است که بیش تر تمرکز آن بر مدیریت حفاظت باشد. با توجه به تضاد در هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تشکیلات بالاسری و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان تشکیلات زیرمجموعه، استقلال تشکیلات منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از بدنه وزارت جهاد کشاورزی نیاز به مطالعه و بررسی عمقی دارد که در آن نظرات صاحب نظران و متخصصان برجسته کشوری اخذ و جمع بندی شود.
  کلیدواژگان: انجمن، سامانه، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، وزارت
 • زینب کریمی*، علی طالبی صفحات 13-20
  حوزه آبخیز از بوم سازگان های مختلف تشکیل و به عنوان واحد انجام مطالعات مدیریت جامع در نظر گرفته می شود. مدیریت جامع با شناسایی فرآیندهای مخرب در جهت بهبود خدمات بوم سازگان عمل می کند. با توجه به فشار مضاعف بر بوم سازگان های مختلف و تخریب آن ها، کارشناسان و محققان در تلاش هستند به منظور حفظ بوم سازگان ها، یک الگوی مدیریتی جامع برای سلامت آبخیز ها ارایه دهند. از طرفی، بعضی از فشارهای وارد بر بوم سازگان ها در وضعیت کنونی قابل مشاهده است. اما تعدادی از فشارها هستند که به تازگی پدیدار می شوند و اثرات آن ها در وضعیت منابع طبیعی ممکن است مدت ها طول بکشد تا نمود پیدا کند. بنابراین شناسایی این فشارها و پیشران ها و اثرات آن ها برای ارایه راهکارهای عملیاتی بهینه ضروری است. در همین راستا، به منظور کاهش فشار و بهبود شرایط حوزه آبخیز زاینده رود طرح ها و مطالعات مختلفی صورت گرفته است. حوزه آبخیز زاینده رود در منطقه مرکزی ایران از مناطقی است که دارای مسیله ناپایداری منابع آب است. در واقع، تنش آبی و خسارات محیط زیستی جبران ناپذیری که به حوزه آبخیز زاینده رود و کشور وارد شده است، سلامت حوزه آبخیز را به خطر و انجام پژوهش حاضر را توجیه می کند. لذا، پژوهش حاضر با تبیین نقشه راه کلی، به دنبال بهبود وضعیت سلامت حوزه آبخیز زاینده رود و رسیدن به یک تصمیم مدیریتی مناسب است. در واقع، این الگو می تواند به عنوان هسته اصلی و الگوی بنیادی در مدیریت جامع حوزه های آبخیز به کار گرفته شود. اهداف و راهکارهای پیشنهادی، مسیر مدیریت درست در حوزه آبخیز زاینده رود را تعیین می کند. هم چنین، ذی نفعان می توانند با توجه به ترجیحات و شرایط موجود، اقدامات و فعالیت هایی را به صورت مشارکتی برنامه ریزی و اجرا نمایند.
  کلیدواژگان: الگوی مدیریت جامع، حوزه آبخیز زاینده رود، خدمات بوم سازگان، راهبردی، رویکرد مشارکتی، سلامت آبخیز
 • مهدی علیزاده جهان آبادی، سهیلا نوری، علیرضا شهریاری، عباس خاک سفیدی* صفحات 21-34
  توسعه مناطق مسکونی و شهری در حاشیه رودخانه ها و بستر دشت های سیلابی بدون توجه به شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی حاکم بر حوضه بالادست و رودخانه، باعث افزایش خطر سیلاب می شود. بنابراین مطالعه سیلاب ها به منظور برنامه ریزی، بهره برداری بهینه و مدیریت این پدیده طبیعی از جمله مسایل مهم در مدیریت منابع آب است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان تغییر کاربری اراضی با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تصاویر ماهواره ای لندست طی سال های 1370، 1380 و 1390 در حوزه آبخیز ریگان استان کرمان به مساحت 7091 کیلومترمربع انجام و تاثیر آن بر افزایش سیل خیزی رواناب های سطحی حوزه بررسی شد. برای این کار در مرحله نخست تصاویر ماهواره ای تفسیر و مورد پردازش قرار گرفته و تغییر کاربری ها مشخص و مقادیر CN خاک محاسبه شد. سپس به کمک مدل HEC-HMS فرایند بارش- رواناب در این حوزه شبیه سازی شد و مقادیر دبی پیک سیلاب در هر دوره به دست آمد و در نهایت هیدروگراف سیلاب حوزه آبخیز برآورد شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح نفوذناپذیر شهری و تخریب اراضی کشاورزی و مراتع در منطقه موردمطالعه میزان CN خاک از سال 1370 تا 1390 از 65/28به 70/25 افزایش یافته که به دنبال آن دبی اوج سیلاب از 29 مترمکعب برثانیه در سال1370 به 29/3 مترمکعب برثانیه در سال 1390 و هم چنین حجم رواناب، طی این دوره، از 3/4 به 6 میلی متر افزایش داشته است. نتایج به دست آمده می تواند کمک شایانی به مکان یابی اجرایی پروژه های آبخیزداری نماید.
  کلیدواژگان: حوزه آبخیز ریگان، دبی اوج، رواناب، شماره منحنی، منابع آب
 • یاسر سبزواری، جهانگیر عابدی کوپائی* صفحات 35-46

  این مطالعه به بررسی روند تغییرات تبخیروتعرق مرجع با استفاده از آزمون ناپارامتری من کندال و پیش بینی آن با استفاده از تحلیل سری زمانی می پردازد. برای محاسبه ی تبخیروتعرق مرجع به روش فایوپنمن مانتیث، از اطلاعات حداقل و حداکثر دما، حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و سرعت باد ایستگاه خرم آباد در دوره 1395-1369 استفاده شد. نتایج نشان داد روند تغییرات سالانه تبخیروتعرق مرجع معنی دار نبوده و روند تغییرات ماهانه نشان داد که در ماه های مهر و مرداد با آماره های به میزان 0/2- و 0/7- روندکاهشی و در بقیه ی ماه ها افزایشی است. در ماه های فروردین، آذر، دی در سطح اطمینان 95 درصد و در ماه های آبان و بهمن در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار می باشد. جهت مدل سازی با مدل SARIMA، از دوره زمانی 1393-1369 جهت آموزش مدل و دوره زمانی 1395-1394 (24 ماه) جهت صحت سنجی مدل استفاده شد و شروط نرمال، تصادفی و استقلال باقیمانده های مدل برازش داده شده بررسی گردید. نتایج نشان داد از بین مدل های مختلف، الگوی تبخیروتعرق (0،1،1)(1،0،1) SARIMA برای ایستگاه مطالعاتی دارای بهترین دقت است. مقادیر RMSE و R2 در پیش بینی با این مدل به ترتیب  0/674 و 0/97 میلی متر در ماه بود که گویای دقت مناسب مدل می باشد.

  کلیدواژگان: پیش بینی، خودهم بستگی، روند، نیازآبی، BIC، SARIMA
 • وحید بیرانوندی، محمد طاوسی، سید حمیدرضا صادقی* صفحات 47-56
  امروزه حوزه های آبخیز با مسایل محیط زیستی مختلفی مواجه هستند. عواملی ازجمله سازمان دهی ضعیف در بخش های دولتی، فقدان ساختارهای مدیریتی مناسب، بی توجهی به عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی هم چنین تغییرات اقلیمی، حقوق حاکم بر حفاظت خاک و آب، مجموعه قوانین حاکم بر جنگل ها و مراتع، ضعف در فعالیت های کشاورزی و عدم توجه به جایگاه حیوانات مانع دستیابی حوزه های آبخیز به توسعه پایدار است. از سوی دیگر فقدان و یا نقص در قوانین مربوط به عدالت محیط زیستی سبب تشدید این تنش ها شده است. ازاین رو پژوهش، حاضر به منظور بررسی قوانین مرتبط با عدالت محیط‎زیستی در بخش های مختلف حوزه آبخیز و عوامل وابسته به آن در سطوح ملی، بین المللی و شناسایی نقاط ضعف موجود در قوانین برای برآورد نیاز مردم بدون آسیب رسانی به نیازهای آیندگان به روش توصیفی تحلیلی، تدوین شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تنها راه ارتقا وضعیت نابسامان حوزه های آبخیز در سطح جهان، گسترش سایه همدلی بین دولت های مختلف بر پایه حفاظت از محیط زیست از طریق اصلاح قوانین و مدیریت اصولی  بر مبنای حفظ احترام به عدالت محیط زیست و عناصر آن است. هم چنین فعالیت های توسعه پایدار برمبنای رضایت مندی منطقه ای در حوزه های آبخیز مبتنی بر دستیابی به نیازهای اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی واقعی بشر پایه گذاری خواهد شد.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، حقوق بشر، فرهنگ منابع طبیعی، مدیریت جامع آبخیز
 • زینب کریمی*، علی طالبی صفحات 57-66
  در ابتدا متغیرهای ناشناخته و محیط، طبیعت و زیستگاه های انسانی را کنترل می کردند. اما امروزه توسعه کنترل نشده زیستگاه های انسانی، محیط را تغییر می دهد و به طور جدی همه اراضی دست نخورده را تهدید می کند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی برنامه ها و اهداف مدیریت جامع اراضی (ILM)[1] و مدیریت جامع آبخیز (IWM)[2] به منظور انتخاب و معرفی الگوی برنامه ریزی مناسب برای برنامه ریزان و سیاست گذاران پرداخته است. ILM علمی است که از ترکیب دانش جوامع محلی، مردم بومی و کلیه افرادی که از محیط سود می برند و هم چنین از علوم طبیعی و اجتماعی حاصل شده است. حالت پیشرفته ILM، IWM است، که دید همه سونگر دارد و به تحلیل نتایج در بلندمدت توجه می کند. در واقع، IWM، به عنوان مفهومی نو و رویکردی جدید در راستای برنامه ریزی، توسعه، مدیریت منابع آب و پوشش گیاهی با تاکید ویژه بر مسایل اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی مطرح می باشد که به دنبال ایجاد راهکارهای مشارکتی در این عرصه ها است. هدف این رویکرد و این راهکار ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت منابع طبیعی و منابع اجتماعی حوضه ها در قالب برنامه های مردم محور است. تمایز اصلی IWM با ILM در این است که IWM بر برنامه ریزی راهبردی حوضه تاکید داشته، به طوری که مبتنی بر شناخت حوضه، اقدام به تعریف راهبردهای کلان حوضه نموده و انواع برنامه های راهبردی و پاسخ های مدیریتی بهبود سلامت حوضه را در دستور کار کمیته راهبردی خویش قرار می دهد. لذا IWM، نواقص و محدودیت های ILM را رفع و به عنوان یک الگوی برنامه ریزی مناسب به برنامه ریزان معرفی می شود.
  کلیدواژگان: برنامه های راهبردی، راهکارهای مشارکتی، یکپارچگی، مدیریت جامع اراضی، مدیریت جامع آبخیز
 • سید حمیدرضا صادقی*، مرجان بهلکه، سمیه زارع، مطصفی ذبیحی سیلابی، فائزه خورشید‏سخن‏گوی، اعظم مومزایی صفحات 67-77

  وقوع سیل و فرسایش خاک ازجمله مخاطرات ناگواری است که هرساله باعث بروز صدمات و خسارات بسیار زیاد و جبران ناپذیر به محیط طبیعی و پدیده های انسان ساخت می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و هم چنین تامین مواد غذایی افراد جامعه، برای پایداری کشاورزی، بایستی بر میزان منابع قابل دسترس بخش کشاورزی و عوامل موثر بر تصمیم گیری و تخصیص منابع، تاکید ویژه‎ای شود. اگرچه توجه به مقوله تاب‏آوری در بخش کشاورزی امری مهم محسوب می شود ولی مطالعات موجود در ارتباط با ارتقاء تاب آوری در بخش کشاورزی در مقابل سیل و مهار فرسایش خاک بسیار اندک هستند. بر همین اساس، پژوهش حاضر باهدف شناسایی راه کارهای بهبود تاب آوری کشاورزی در برابر سیل ضمن این که به بررسی اهمیت تاب آوری، اثر سیل بر کشاورزی و امنیت غذایی پرداخته، درنهایت راه‎کارهایی برای تقویت تاب‏آوری بخش کشاورزی از طریق مقابله با سیل و حفاظت خاک وآب ارایه داده است. نتایج حاصل از این پژوهش مروری می تواند مبنایی علمی و کلیدی برای پژوهش گران، مسیولان اجرایی و مدیران بخش کشاورزی کشور قرار گیرد و هم چنین به کشاورزان کمک خواهد نمود تا شیوه های مدیریتی متفاوتی را برای مقابله با انواع مخاطرات به خصوص سیل و فرسایش خاک در نظر بگیرند.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، انعطاف پذیری بوم سازگان، بلایای طبیعی، تاب آوری آبخیز، مدیریت بحران
|
 • T. Mohammadi *, V.B. Sheikh Pages 1-12
  The goal of watershed management is the rational and optimal utilization and management of the environmental resources in watershed scale according to the Sustainable Development Goals. In recent decades, the term "integrated watershed management strategy" has been widely advocated by many in the scientific literature.. The management of watershed resources with an integrated approach, is made possible by paying attention to watershed sub-systems and their interactions, as well as considering active processes and cycles within the watershed system. The purpose of this research is to examine the institutional and organizational requirements of the integrated watershed management through conducting comparative studies and survey on global experiences. According to the findings of this investigation, countries such as Canada, UK, Thailand, Indonesia, Germany, Sri Lanka and Australia have a distinct ministry for environment and/or natural resources a part from a ministry of agriculture. In countries like France and Iran, departments for environment and natural resources are subordinate to other ministries. In the United States, the Environmental Protection Agency is independent from the federal government. Countries with an independent organization for natural resources and environment are more focused on watershed issues and management. In Iran, the Natural Resources and Watershed Management National Organization (NRWMNO) is subordinate to the Ministry of Agricultural Jihad. Whose main focus is to increase agricultural production? While the management of natural resources and watersheds requires a specialized, independent and dominant organizational structure, mainly focused on conservation and rehabilitation issues. Considering the contradiction in the main goals of the Ministry of Agricultural Jihad as a superordinate organization and NRWMNO as a subordinate organization, the independence of NRWMNO from the body of the Ministry of Agricultural Jihad needs to be considered and examined in depth, by gathering and analyzing the opinions of leading experts and specialists of the country.
  Keywords: Integrated watershed management, Stakeholders participations, natural resources, Agriculture, Iran
 • Zeinab Karimi *, A. Talebi Pages 13-20
  The watershed is composed of various ecosystems and is considered a unit for conducting integrated management studies. Integrated management works to ecosystem services improve by identifying destructive processes. Due to the double pressure on the ecosystem different and their destruction, experts and researchers are trying to provide an integrated management model for watershed health in order to preserve ecosystems. On the other hand, some of the pressures on the ecosystem are visible in the current situation. But there are a number of pressures that are emerging recently and their effects on the state of natural resources may take a long time to appear. Therefore, identifying these pressures and drivers and their effects is essential to provide optimal operational solutions. In this regard, in order to reduce the pressure and improve the conditions of Zayandeh- roud watershed, various plans and studies have been done. Zayandeh- roud watershed in the central region of Iran is one of the regions that has the problem of water instability. In fact, water stress and irreparable environmental damage to the Zayandeh- roud watershed and the country, endanger the health watershed and justifies the present study. Therefore, the present study seeks to health status improve of Zayandeh- roud watershed by explaining the general roadmap and reach an appropriate management decision. In fact, this model can be used as the core and basic model in the integrated management of watersheds. The proposed goals and solutions, determine the correct management way in Zayandeh- roud watershed. Also, the stakeholders can, according to preferences and existing conditions, actions and activities can be planned and implemented in a participatory manner.
  Keywords: Integrated management model, Zayandeh- roud watershed, Ecosystem services, Strategic, Participatory approach, Watershed health
 • M. Alizadeh Jahanabadi, S. Noori, A. Shahriari, Abbas Khaksefidi * Pages 21-34
  The development of residential and urban areas on the banks of rivers and flood plains, regardless of the hydraulic and hydrological conditions govering the upstream basin and the river, increases the risk of flooding. Therefore, the study of floods for the purposes of planning, optimal exploitation and management of this natural phenomenon is one of the important issues in water resources management. The current research aims to investigate the rate of land use change using the HEC-HMS hydrological model and geographic information system (GIS) and Landsat satellite images during the years 1991, 2001 and 2011 in the Rigan watershed of Kerman province with an area of 7091 square kilometers. It was investigated on the increase of flooding of surface runoff in the area. For this purpose, in the first step, satellite images were interpreted and processed, and changes in land use was determined and soil CN values were calculated. Then, with the help of HEC-HMS model, the rainfall-runoff process in this basin was simulated and the peak flood discharge values were obtained in each period, and finally the flood hydrograph of the watershed was estimated. The results showed that with the increase of urban impervious surfaces and destruction of agricultural lands and pastures in the study area, the rate of soil CN from 1991 to 2011 increased from 65.28 to 70.25, following which the peak flood discharge from 29 m3 / sec in 1991 to 29.3 m3 / sec In 2011 and also the volume of runoff has increased from 3.4 to 6 mm during this period. The obtained results can be of great help to the implementation of watershed projects.
  Keywords: Rigan watershed, peak discharge, Runoff, Curve number, water resources
 • Y. Sabzevar, Jahangir Abedi Koupaei * Pages 35-46

  This study examines the trend of ET0 changes using the Mann-Kendall nonparametric test and predicts it using time series analysis. To calculate FAO-Penman-Monteith ET0, Tmin and Tmax, RHmin and RHmax, sun-hours and wind-speedy of synoptic station Khorramabad during the 1991-2017 were used. The results showed that the trend of annual change in reference evapotranspiration with the Mann-Kendall statistics 0.2, was not statistically significant. The trend of monthly changes showed that the trend in September and July was decreasing by Mann-Kendall statistics -0.2 and -0.7, and in the rest of the months, it was increasing. In the stagnation time series check, the trend and ACF graph, showed an increasing trend in the series. for staging the series, the method of differentiation was used and the data were stagnant withfirstfirst-ordered differentiation. For modeling with SARIMA model, from period 1991-2015 for the modeling and from period ‎‎2016-2017 model verification was used, and condition of normality, accidentally and independent ‎of residual of the fitted model was examined. The results showed that the SARIMA‎(0,1,1)(1,0,1) for ET0 modeling, has the best accuracy. The RMSE and R2 ‎values for prediction with this model were 0.674 and 0.97 mm/month, which indicates that the ‎model is accurate.‎

  Keywords: BIC, Forecast, SARIMA, Self-affiliation, Trend, Water requirements
 • V. Beiranvandi, M. Tavosi, Seyed Hamidreza Sadeghi * Pages 47-56
  Today, watersheds are facing various environmental issues. Factors such as weak organization in government sectors, lack of appropriate management structures, disregard for factors threatening international peace and security as well as climate change, rights governing soil and water protection, set of laws governing forests and pastures, weakness in agricultural activities and not paying attention to the right of animals prevent watersheds from achieving sustainable development. On the other hand, the lack or defect in the laws related to environmental justice has aggravated these tensions. Therefore, the current research has been compiled by examining the laws related to environmental justice at the national and international levels, in order to identify the weak points in the laws, in order to estimate the needs of the people without harming the needs of future generations in a descriptive-analytical method. The results of the research showed that the only way to improve the disordered state of watersheds in the world is to spread the shade of empathy between different countries based on environmental protection through the amendment of laws and principled management based on maintaining respect for the environment and its elements. From the results, it is also recommended to establish activities related to sustainable development based on the common relationships of physical-social and cultural aspects of humans with other components of nature.
  Keywords: human rights, Integrated watershed management, Natural Resources Culture, Sustainable development
 • Zeinab Karimi *, A. Talebi Pages 57-66
  In the beginning, unknown variables and the environment controlled the nature of human settlements. But, today, the uncontrolled expansion of human settlements is modifying the environment and seriously threatening the sustainability of the whole lands. In this regard, the present study examines the plans and objectives of Integrated Land Management (ILM) and Integrated Watershed Management (IWM) in order to select and introduce an appropriate planning model for planners and policy makers. ILM is a science that combines the knowledge of local communities, indigenous peoples and all people who benefit from the environment and also derived from the natural and social sciences. The advanced state of ILM is IWM, which has comprehensive view and focuses on analyzing the results in the long run. In fact, IWM is a new concept and a new approach to planning, development, water resources management and vegetation with special emphasis on economic, social and environmental issues that seek to create participatory solutions in these areas. The purpose of this approach and this solution is to create integration and coordination in the management of natural resources and social resources of the watersheds in the form of people-centered programs. The main difference between IWM and ILM is that IWM emphasizes watershed strategic planning, based on the knowledge of the watershed, action to definition the macro strategies of the watershed, and puts a variety of strategic plans and management responses to improve watershed health on the agenda of its strategic committee. Therefore, IWM eliminates the shortcomings and limitations of ILM and is introduced to programmers as a suitable planning model.
  Keywords: Strategic Plans, Participatory solutions, Integration, Integrated land management, Integrated watershed management
 • Seyed Hamidreza Sadeghi *, M. Bahlekeh, S. Zare, M. Zabihi Seilabi, F .Khorshid Sokhangouy, A. Mumzai Pages 67-77

  Flooding and soil erosion are unfortunate hazards that cause huge and irreparable damage to the natural environment and man-made properties every year. Due to the importance of the agricultural sector in the country's economy and also the provision of food for the people of the society, for the sustainability of agriculture, special emphasis should be placed on the number of resources available in the agricultural sector and the factors affecting decision-making and allocation of resources. Although it is important to pay attention to the category of resilience in the agricultural sector, there are very few studies related to the improvement of resilience in the agricultural sector against floods and controlling soil erosion. Hence, the current research aims to identify ways to improve the resilience of agriculture against floods, while examining the importance of resilience, the effect of floods on agriculture and food security, and finally, ways to strengthen resilience in the agricultural sector dealing with floods and soil and water conservation. The results of this review research can be a scientific and key basis for researchers, executive officials, and managers of the country's agricultural sector. It will also help farmers consider different management methods to deal with all kinds of risks, especially floods and soil erosion.

  Keywords: crisis management, Ecosystem Resilience, Food Security, Natural Disasters, Watershed Resilienc