فهرست مطالب

 • پیاپی 77 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدهادی قاسمی*، اسماعیل شراهی، فائزه تقدسی صفحات 7-34
  واقعه عاشورا یکی از عظیم ترین و کم نظیرترین حوادث عالم در تاریخ بشریت و اربعین جلوه خاص این حادثه بزرگ است. اربعین شاید از یک نگاه جزو مناسک اجتماعی و اسلامی شیعیان باشد، اما پیش از آنکه محدود به مناسک قومی، ملی یا زبانی خاص باشد، یک هویت متعالی است که ابعاد و ظرفیت های آن، حتی از مرزهای آیینی و دینی هم فراتر رفته است. از این رو وسعت موضوع اربعین و مسایلی که با آن در ارتباط است بسیار  بوده و همین موجب گردیده هدف از این پژوهش، «آینده پژوهی مسایل مرتبط با پدیده اربعین و بررسی تاثیر متقابل مسایل شناسایی شده بر یکدیگر» باشد. این تحقیق بعد از شناسایی 150 عنوان مسیله اولیه مرتبط با اربعین، با بهره گیری از روش «تحلیل تاثیر متقابل» و نرم افزار «MicMac»، روابط بین مسایل به همراه تاثیر متقابل مستقیم و غیرمستقیم آنها را بر یکدیگر گزارش کرده است. با توجه به یافته ها، مهم ترین مسایل مرتبط با واقعه «اربعین» که دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بوده عبارتند از: «ارتباط مفهوم زیارت با واقعه اربعین»، «تداعی مفهوم عصر ظهور برای زایر»، و «ضرورت توجه به امام حسین7 و ماهیت قیام ایشان». مسایل یادشده ظرفیت تبدیل شدن به بازیگران کلیدی در آینده واقعه اربعین را دارند و می توان از آنها به مثابه فرصتی مناسب برای توسعه و ترویج بیشتر اربعین بهره برد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، پدیده اربعین، مسائل اولویت دار اربعین، تحلیل اثرات متقابل، نرم افزار میک‎مک
 • محمود پوپل*، سید مهدی سید زاده صفحات 35-64

  بزهدیدگی علاوه بر ایجاد مشکلات امنیتی در جامعه، بر زندگی خصوصی افراد نیز تاثیر می گذارد، تا جایی که برای شهروندان خسارات جدی، از قبیل از دست دادن دارایی، ضربه روحی و روانی، و خطر مرگ ایجاد می کند. بنابراین در هر جامعه ای، به ویژه در شهر کابل افغانستان، میزان و عوامل موثر بر بزهدیدگی باید به صورت دقیق تجزیه و تحلیل گردد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت پیمایشی بوده و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمام ساکنان ناحیه 13 شهر کابل هستند. از میان آنان 285 تن با روش نمونه گیری «خوشه ای چند مرحله ای» مورد پرسش قرار گرفتند و نیز متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چند گزینه ی سنجیده شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که طی پنج سال گذشته بیش از 75 درصد پاسخگویان شیعه و بیش از 80  درصد اعضای خانواده و دوستان آنان قربانی شده اند و نیز کل میانگین احتمال بزهدیدگی طی ده سال آینده (از حداقل 1 و حداکثر 5) 41/3 اعلام شده است. زنان (از حداقل 1 و حداکثر 2) با میانگین 28/1 نسبت به مردان با میانگین 24/1 بیشتر قربانی شده اند. همچنین بین متغیر بزهدیدگی و سایر متغیرها رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

  کلیدواژگان: شیعه، طالبان، بزهدیدگی، عملکرد پلیس، زنان، اقتصاد و مهاجرت، افغانستان
 • سید علاالدین شاهرخی* صفحات 65-90
  امام علی در دوران خلافت خود با طرح «حقوق متقابل حاکم و مردم»، گفتمان نوینی در خصوص حقوق مردم مطرح ساختند که هرچند پس از دوران کوتاه خلافتشان استمرار نیافت، اما الگوی جدیدی در تاریخ بشریت و اسلام ارایه نمود. این پژوهش می کوشد تا با استفاده از روش «توصیفی- تحلیلی» به این پرسش پاسخ دهد که طرح گفتمان «حقوق متقابل حاکم و مردم» توسط امام علی7 چگونه اجرا گردید؟ و چه تاثیری بر اوضاع حقوقی نابسامان موالی ایرانی، به ویژه در کوفه و نواحی اطرافش نهاد؟ یافته های این پژوهش بیانگر آن است که جامعه قبایلی متاثر از نفوذ رهبران خود بود و اهمیت این اندیشه امام علی7 را درک نکرد، در خصوص اجرای این نظریه نسبت به موالی، اشراف عرب با شدت به مقابله علنی با امام برخاستند و توجهی به ارشادهای قرآنی ایشان در این رابطه ننمودند. با این حال در درازمدت امکان تفکیک میان الگوی مطلوب حقوق مردم در قرآن و سنت با روش های انجام پذیرفته برای همگان و به ویژه موالی ایرانی فراهم گردید. همچنین اهمیت اجرای عدالت حقوقی، شیوه صحیح گفتمان حاکمیت با همه مردم (از جمله، با گروه های اقلیت قومی و مذهبی) و روش تحقق آن مشخص گردید.
  کلیدواژگان: امام علی، نظریه «حقوق متقابل»، خلافت اسلامی، ایرانیان، حقوق انسانی
 • علی قاسمی* صفحات 91-130
  مطالعه روایات تاریخی مربوط به زمان پیدایش و سرکوب قدرت دنیوی شیخ جنید و شیخ حیدر صفوی نشان می دهد که عمده این روایات تحت تاثیر مفاهیم فقهی نگاشته شده اند. این پژوهش با بهره گیری از رویکردی تاریخی و تجزیه و تحلیل منابع، در پی توضیح این مسیله برآمده است. نتایج نشان می دهد: مورخان هواخواه و مخالف صفویان، با طرح چنین روایاتی، درصدد مشروعیت بخشی یا تخطیه حق پیدایش قدرت دنیوی در طریقت صفوی برآمدند؛ زیرا القای مشروعیت یا ایجاد تردید درباره ریشه های شکل گیری حق قدرت دنیوی و سیاسی این خاندان صوفی، پیوند مستقیمی با مبانی مشروعیت بخش و حق انگارانه بنیان گذاری و دیرپایی دولت صفوی داشت. در این میان، رویکرد خنجی نوآورانه بود؛ وی کوشید با به کارگیری برخی مفاهیم فقهی نظیر «بغی»، «محارب» و «قاطع الطریق» درباره شیوخ طریقت صفویه، مشروعیت پیدایش و رشد قدرت دنیوی این دودمان را با چالش مواجه سازد. در سوی مقابل، خواندمیر، امینی هروی و غیره نیز کوشیدند با بهره گیری از نظریه «جهاد در دارالکفر» و «جنگ با اصحاب بغی و طاغیان» در باب مخالفان و رقیبان، رشد تدریجی قدرت سیاسی در زمان شیخ جنید و شیخ حیدر را به صورتی دین مدارانه و قانونی بنمایانند. ظاهرا غایت چنین رویکردی، بازآفرینی بنیان گذاری و اقتدار دولت صفوی در امتداد امامت و حکومت تاریخی شیعه بوده است.
  کلیدواژگان: برآمدن و سرکوب، قدرت دنیوی، شیوخ طریقت، صفویه، نگرش فقهی، تاریخ نویسان
 • محمدابراهیم مالمیر*، سحر یوسفی صفحات 131-162
  واقعه تاریخی عاشورا، از دیرباز تا کنون در اشکال مختلفی از روایت نظیر مقتل الحسین نقل شده است. مقتل نگاری از شاخه های مهم تاریخ نگاری اسلامی است که با الگوهای جهانی شناخت روایت انطباق دارد. تحلیل و بازخوانی مقتل ها بر اساس نظریه های جدید می تواند در شناخت بیشتر و بهتر این آثار موثر واقع شود. مقتل «سرالاسرار فی مصیبه ابی الایمه الاطهار‰» اثر جلیلی کرمانشاهی یکی از این مقتل هاست که تا کنون مورد غفلت پژوهشگران بوده است. الگوی کنشی گرماس بستری را فراهم می سازد تا با استخراج عاملان یک روایت و پی رفت های روایی، در نهایت ساختار روایی یک اثر را شناخت. نگارندگان در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی با رویکرد کنشی، مشارکین هر موقعیت را در روایت های این مقتل استخراج نموده و با کنشگرهای گرماس تطبیق داده اند و پی رفت های روایی را نیز شناسایی کرده اند. شخصیت ها در این روایات در جایگاه شش کنش گر ظهور می یابند و با توجه به کنش های خود، پی رفت های روایی را شکل می دهند. پس از بررسی و تحلیل ساخت روایی این مقتل، این نتیجه به دست آمد که الگوی کنشی با مقتل «سرالاسرار» قابل تطبیق است و طرح کلی روایت این مقتل، انسجام و ساختاری استوار دارد که زمینه بررسی کنشگرها و پی رفت های روایی را فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: روایت، کنش، پی رفت، گرماس، مقتل، سرالاسرار فی مصیبه ابی الائمه الاطهار
 • محمدسالم محسنی* صفحات 163-182

  از چهلمین روز شهادت امام حسین× در فرهنگ شیعه به عنوان «اربعین» یاد می شود و شیعیان و محبان اهل بیت‰ در این روز به زیارت آن حضرت می روند. نخستین کسی که در اربعین اول به زیارت سیدالشهداء× در کربلا رفت، جابر بن عبدالله انصاری بود؛ اما درباره بازگشت اهل بیت امام حسین× از شام به کربلا در روز اربعین گزارش روشنی وجود ندارد. مقاله حاضر به این پرسش پرداخته است که آیا اهل بیت سیدالشهداء× توانستند در اربعین اول به کربلا بروند یا خیر؟ در این باره بین علما و محققان به طور کلی دو دیدگاه شکل گرفته است: برخی آن را استبعاد کرده و حتی عملا ناممکن برشمرده اند؛ ولی برخی دیگر دلایل و شواهد متعددی بر امکان و وقوع آن اقامه کرده اند. نگارنده با مطالعه و بررسی منابع ذی ربط و با نقد و ارزیابی دلایل دو دیدگاه، به این نتیجه دست یافته است که هیچ یک از دو نظریه بازگشت و عدم بازگشت اهل بیت به کربلا از قطعیت برخوردار نیست؛ زیرا شواهد و قراین قابل توجهی به نفع هر دو نظریه وجود دارد؛ ولی درعین حال نظریه بازگشت اهل بیت به کربلا محتمل تر به نظر می رسد. این تحقیق با رویکرد تاریخی و روش «توصیفی - تحلیلی» انجام شده است.

  کلیدواژگان: اربعین، کربلا، اهل بیت امام حسین×، جابر بن عبدالله انصاری
|
 • Mohammad Hadi Ghasemi *, Esmaeil Sharahi, Faezeh Taghaddosi Pages 7-34
  The event of Ashura is one of the greatest and most unique events in the history of mankind, and Arbaeen is the special manifestations of this great event. Walking in the Arbaeen area is a kind of pursuing and opening a way to a bright and transcendent path with the color and smell inspired by the perfection and maturity of Shiism. This path is not exclusive to a particular religion or group. Arbaeen may be a Shiites and Islamic rites at first glance, but it's a kind of transcendent identity whose dimensions and capacities have gone beyond religious values and religions. Therefore, the scope of the Arbaeen issue and the issues related to it, is very large, and this made the purpose of this study, the future research of issues related to this phenomenon and the interaction of the identified issues on each other. In this study, with identifying 150 initial issues related to Arbaeen, by using cross impact analysis method and MicMac software, the relationships between the issues with their direct and indirect impacts have been reported. According to the findings, the most important issues related to the Arbaeen phenomenon that have the greatest impact and effectiveness are "relationship between the concept of pilgrimage and the Arbaeen phenomenon", "association of the concept of the age of advent for pilgrims" and "the need to pay attention to Imam Hussein(AS) and philosophy of his uprising". These issues have the capacity to become key players in the future of the Arbaeen phenomenon.
  Keywords: Futures studies, Arbaeen Phenomenon, Arbaeen Priority Issues, Cross Impact Analysis, Mic Mac Software
 • Mahmood Popal *, Seid Mahdi Seidzadeh Pages 35-64
  Background and Aim

  Victimization of citizens of a society is one of the key and fundamental issues in criminology and its great importance in this knowledge Because victimization, despite the security problems in the society, also affects the private life of individuals, to the extent that it causes serious damages to citizens, such as loss of property, psychological trauma, risk of death and etc. Therefore, in any society, especially in Kabul, Afghanistan, the rate and affecting factors of the victimization must be carefully analyzed.

  Methodology

  This research has been used as a survey and Pearson correlation type. Its statistical population is all residents of the 13th district of Kabul city.Among them, 285 people were interviewed by multi-stage cluster sampling and also, the main variable and the dependent variables were measured by multiple choice Likert scale.

  Findings

  The findings and results indicate that during the last five years, more than 75% of the respondents and more than 80% of their friends and family members have been victimized, as well as the total average of the probability of victimization in The next ten years is announced 3.41 from (minimum 1 and maximum 5).Women from (minimum 1 and maximum 2) with an average of 1.38 were more victims than men with an average of 1.24. There was also a positive and significant relationship between the victimization variable and other variables.

  Keywords: Shia, Taliban, Victimization, Police performance, Women, Economic, Immigration
 • Pages 65-90
  The rapid spread of Islamic conquests after the demise of the Holy Prophet (PBUH) in the field of human rights, a serious challenge is formed between the existing method in the caliphate with Islamic social values. During his caliphate, Imam Ali (AS) proposed a new discourse on the rights of the people by proposing the reciprocal rights of the ruler and the people.This study tries to use a descriptive-analytical method to answer the question of how the project of the discourse of mutual rights between the ruler and the people was implemented by Imam Ali (AS). And what effect did it have on the unhealthy legal situation of the Iranian Mawalis, especially in Kufa and the surrounding areas? The findings of this study indicate that the tribal community was influenced by the influence of its leaders and did not understand the importance of this idea of Imam Ali (AS). Regarding the implementation of this theory towards the Mawalis, the Arab aristocracy strongly opposed the Imam and did not pay attention to his Qur'anic instructions in this regard; However, in the long run, it was possible to for everyone, especially for the Mawalis to distinguish between the desired model of people's rights in the Qur'an and Sunnah and in the methods used. Also, the importance of administering legal justice, the correct way of governing discourse with all people, including ethnic and religious minority groups, and the method of achieving it were determined.
  Keywords: 'Imam Ali (AS), 'Theory of Mutual Rights, Islamic Caliphate, Iranians, human rights
 • Ali Ghasemi * Pages 91-130
  The study of historical narrations related to the emergence and suppression of the worldly power of Sheikh Junaid and Sheikh Haidar Safavid shows that the main theoretical basis of these narrations is based on jurisprudential concepts. This research seeks to explain this issue by using a historical approach and analyzing resource data. The results show that The first attempts to gain political power in the Safavid way were justified under the jurisprudential theory of jihad in Dar al-Kufr, among power-holders such as the rulers of Qaraqoyunlu, Aq Quyunlu, and Sherwan Shahan. In the same direction, pro-Safavid and anti-Safavid historians, by proposing narrations that were formulated under the influence of jurisprudential concepts, sought to legitimize or violate the right to worldly power in the Safavid way; Because instilling legitimacy or doubting the roots of the formation of the secular and political power of this Sufi family was directly related to the legitimizing and ideological foundations of the founding and longevity of the Safavid state. Among the opposition, the approach of the Sunni historian and jurist Khanji was innovative. He tried to challenge the legitimacy of the emergence and growth of worldly power of this dynasty by applying jurisprudential concepts such as prostitution, militant and bandit about the sheikhs of the Safavid way. On the other hand, historians such as Khandmir, Amini Heravi, etc. also tried to use the theory of jihad in Dar al-Kufr and war with the rebel and rebellious companions,
  Keywords: Rise, Repression, worldly power, sheikhs of the Safavid way, jurisprudential attitude, historians, Safavid
 • Mohammad Ibrahim Maalmir *, Sahar Yousefi Pages 131-162
  The historical event of Ashura has been narrated in various forms for a long time. Maghtal (Book on the subject of killing) is one of the historical narrations that conforms to the universal patterns of cognition of narration. Analyzing and re-reading books instead of killing especially unknown books of this kind based on new theories can be effective in understanding these works more and better. the book "Ser Al Asrar fi Mosibat Abi Al Aimmat Al athaar" Jalili Kermanshahi's is one of these unknown murders in the present era. There are different patterns for narratology. Greimas action pattern is one of the most prominent patterns that facilitates the understanding of the structure of the narrative. Greimas provides a bedrock for the action model by extracting the perpetrators of a narrative and narrative consequences, and finally recognizing the narrative structure of a work. In the present study, the authors, in a descriptive-analytical manner with an action approach, have extracted the participants of each situation in the narratives of this book and adapted them to Greimas actors and have also identified narrative chains. After reviewing and analyzing the narrative structure of this book, it was concluded that the action model is applicable to this book and The narrative outline of this work has a solid coherence and structure that has provided the basis for the study of actors and narrative chains.The coherence of the narrative in the murder has caused the general structure of the narrative to be clearly established, .......
 • Mohammad Salem Mohseni * Pages 163-182

  The fortieth day of the martyrdom of Imam Hussain is referred to in Shia culture as "Arbaeen" and Shia go to visit him on this day. The first person who visited Karbala in the first Arbaeen was Jabir Bin Abdullah Ansari. But there is no clear report about the return of Ahl Al-Bayt from Sham to Karbala on the Arbaeen. This issue has not been addressed in many early historical sources that have reported the events of Ashura, but at the same time, the return of the Imam's holy head to his body and the coming of the Ahl Al-Bayt to Karbala is well known. Hence, on the issue of the return of Ahl Al-Bayt to Karbala, two views have been formed; some have ruled it out and even considered its practically impossible, but others have given numerous reasons and evidences for the possibility and occurrence of the return of the Ahl Al-Bayt. In order to clarify the issue, the author has studied the relevant sources and by criticizing the reasons and evidence of both views, has found the theory of the return of the Ahl Al-Bayt to Karbala stronger. This research has been done with a descriptive analytical method.

  Keywords: Arbaeen, Karbala, Ahl al-Bayt, Imam Hussein, Jabir Bin Abdullah Ansari