فهرست مطالب

مطالعات ادبی متون اسلامی - پیاپی 24 (زمستان 1401)
 • پیاپی 24 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عباس اقبالی* صفحات 9-29

  رویکردهای گوناگون مفسران قرآن به پیدایش انواع تفسیرها از قبیل تفسیر ماثور، تفسیر عرفانی و تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر ادبی انجامید در تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر ادبی، مفسر بر مستندات ادبی و شواهدی از آیات قرآن تکیه دارد و تفسیر یک آیه به کمک آیات دیگر صورت می گیرد؛ در این جستار به واکاوی تفسیر الکشاف زمخشری که صبغه ادبی آن شهرت دارد،پرداخته می شود و از رهگذر توصیف و تحلیل، شیوه این مفسر بررسی می گردد، از رهاورد های این پژوهش آن است که زمخشری در تفسیر ادبی الکشاف به تبیین نکات زبانی نهفته در متن آیات می پردازد و گذشته از استناد به مبانی لغوی و قواعد صرفی و نحوی و بیانی به سراغ زبان عرف خاص قرآن می رود و نظر خویش را مستند می سازد؛ در نیل یه این هدف به همانند آوری مصادیق مشابه در آیات دیگر قرآن اهتمام می ورزد و به این ترتیب از تفسیر ادبی قرآن به قرآن پرده برمی دارد.

  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر ادبی قرآن به قرآن، زمخشری، کشاف، عرف زبانی
 • عباس گنجعلی*، محمدحسین کاکویی، حجت الله فسنقری، سید مهدی نوری کیذقانی صفحات 29-61

  دعای عرفه امام حسین7 متنی ادبی است که پژوهش هایی فراوان درباره آن انجام شده است. در این متن ادبی، گونه های بیانی و زیبایی شناختی متعدد و بسیار چون تصویر و انواع مختلف موسیقی، مانند اقسام متنوع تکرار به کار رفته و در کنار همه این موارد، متن از نظرگاه هایی لطیف و رویکردهای روانشناختی و دیگر موارد نیز برخوردار بوده که حقیقت این دعا را دست نیافتنی ساخته است. پژوهش حاضر در صدد بررسی یکی از این سبک های بیانی و زیباشناختی، یعنی پدیده تکرار- به عنوان نوعی موسیقی کلامی درونی- و کارکرد هنری آن است و سعی دارد از طریق بررسی گونه های مختلف تکرار، مانند تکرار حرف، کلمه، جمله، وزن و غیره، برخی زوایا و رازها و حقایق این دعا را آشکار سازد تا خواننده و شنونده هرچه بیش تر از آن لذت ببرد. علت انتخاب موضوع، وجود فراوان عنصر تکرار و انباشت تراکمی آن در این دعا است که به منظور برجسته سازی مضامین یا تاکید بر یک حالت روحی روانی خاص و انتقال آن به کار رفته است ،در حالی که این مهم از عهده کلام عادی خارج می باشد. تکرار در این دعا، کارکردهای خود را در زمینه های صوت ضرباهنگ ساز و معناشناسی به خوبی انجام داده است و تنها برای آرایه و یا بخشی زاید بر متن نیست. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی بر اساس پردازش داخلی متن انجام شده و تلاش کرده است تا از مناسب ترین نمونه ها و مهم ترین عناصر زیباشناختی و معناشناختی استفاده کند.

  کلیدواژگان: امام حسین(ع)، دعای عرفه، زیبایی شناسی، موسیقی درونی، تکرار
 • محمدجواد پور عابد*، حیدر شیرازی، احمد حیدری صفحات 61-81

  موضوع عدالت از جمله مفاهیمی است که قرآن همواره به آن تاکیدی شایان داشته است. عدالت در سه بعد تکوینی، تشریعی و جزایی در بسیاری از آیه های قرآن نمود داشته که همه آن ها نمونه والای عدل الهی را بیش ازپیش آشکار می سازد. از جمله واژگانی که با عدل الهی- از نوع عدل جزایی - ارتباطی ناگسستنی دارد، واژه "مثقال" است.واژه "مثقال" به واسطه باهم آیی های گوناگون هم چون بافت، تقابل و شمول مشترک به انسجام و متن وارگی مفهوم عدل الهی در آیات قرآن کمکی شایان کرده است. این پژوهش، تلاش دارد تا به روش توصیفی - تحلیلی، کارکرد باهم آیی واژه مثقال در ارتباط با عدل الهی در آیات قرآنی بحث و بررسی شود. نتایج نشان می دهد که باهم آیی واژه مثقال بیش تر معطوف به "ارتباط با مفهوم عدالت" است؛ هر چند تقابل و شمول مشترک نیز به مفهوم عدل الهی در روز حسابرسی بندگان در روز قیامت، انسجام و تاکید معناداری بخشیده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، مثقال، عدالت الهی، با هم آیی، انسجام
 • عباس محدثی نژاد، علی خضری* صفحات 81-99

  ناقدان، آشنایی زدایی را به عنوان دستاورد مکتب فرمالیسم روسی، یکی از ترفندهایی به شمار می آورند که سبب می شود کلام هنری از کلام غیرهنری متمایز گردد. این تکنیک ادبی با اشکال مختلف در کلام ظاهر می شود. یکی از مهم ترین شگردهای آشنایی زدایی را می توان در پدیده تقدیم و تاخیر دید که از طریق تغییر در ساختار اصلی جمله و جابه جایی عامدانه واژه ها حاصل می گردد. نامه های حضرت علی7 در نهج البلاغه یکی از زیباترین متونی است که از ترفند تقدیم و تاخیر بسیار بهره گرفته است و می توان در چهارچوب آشنایی زدایی به بررسی و تحلیل آن پرداخت. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی، تلاش دارد انواع مختلف تقدیم و تاخیرهایی را که در نامه های برگزیده نهج البلاغه به کار رفته است ،بررسی نماید و تاثیری را که این پدیده بلاغی در معنا ایجاد نموده است مورد تحلیل قرار دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امام علی 7 با جابه جایی هدفمندانه جایگاه واژه ها و بهره گیری از تکنیک زبانی تقدیم و تاخیر و به روش آشنایی زدایی، هم کلام خویش را به شکلی گویاتر و معنادارتر برای مخاطب به تصویر کشیده و هم با رعایت حسن نظم، مطالب مورد نظر را بر اساس ریتم خاص و نظم آهنگی معین که مخاطب را مسحور شیوه بیان خویش ساخته، ادا نموده است.

  کلیدواژگان: آشنایی زدایی، تقدیم و تاخیر، نهج البلاغه، نامه ها
 • سید رضا میراحمدی*، علی اکبر نورسیده، مسعود سلمانی حقیقی صفحات 99-117

  نایدا زبانشناس مشهور آمریکایی در حوزه ترجمه و زبان شناسی است که ترجمه را به دو دسته صوری و پویا تقسیم می کند. ترجمه صوری همان ترجمه لفظی و پایبندی به نویسنده است و ترجمه پویا، ترجمه ارتباطی یا انتقال پیام و توجه به مترجم می باشد. در ترجمه پویا به علت ایجاد تعدیلات فراوان می توان از عناصری چون حذف، اضافه، کاهش و تغییر نقش کلمات و عبارت استفاده کرد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با ذکر نمونه هایی از خطبه های نهج البلاغه، ترجمه های انتخابی بر اساس الگوی ذکر شده مورد بررسی قرار می گیرند. در بحث مولفه اضافه کردن یا کاستن از عناصر واژگانی ترجمه، توجه به بافت و موقعیت کلام و در نظر گرفتن ساختمان اصلی زبان مبدا و مقصد از اهمیتی بالا برخوردار است؛ چراکه این دو مولفه گاهی باعث انقال معنا و پیام مورد نظر از زبان اصلی به متن مقصد و گاهی نیز باعث بر هم خوردن صورت و ساختار زبانی در متن مقصد می گردند. از میان مترجمان، دشتی و مکارم شیرازی از میان چهارده نمونه انتخابی از واژگان نهج البلاغه هر کدام به ترتیب نه مورد را بر اساس مدل پویا و پنج مورد را بر اساس مدل صوری به زبان مقصد انتقال داده اند و انصاریان نیز از چهارده مورد، هفت مورد را بر اساس مدل پویا و هشت مورد دیگر را بر اساس مدل صوری ترجمه کرده است.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، خطبه های برگزیده، ترجمه، الگوی صوری و پویا، یوجین نایدا
 • خدیجه احمدی بیغش*، محسن قمرزاده صفحات 117-135

  ارزیابی ترجمه یکی از روش های نقد است که به منظور تشخیص سطح کیفی متون ترجمه به کار گرفته می شود. این پژوهش بر آن است تا با شیوه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی آشکار سازد ترجمه های منتخب فارسی از حسن تعابیر نهج البلاغه با استفاده از سطح دوم الگوی ارزیابی ترجمه کارمن گارسس- سطح نحوی واژه شناختی- چگونه ارایه شده است. ارزیابی ترجمه این تعابیر در شش ترجمه معروف از ترجمه های تحت اللفظی و تفصیلی فارسی، یعنی فیض الاسلام، شهیدی، دشتی، جعفری، انصاریان و مکارم شیرازی به ویژه درکاربرد نمونه های دال بر نقصان عقل، بخل و غضب، حاکی از آن است که تفاوت های فرهنگی موجود بین دو زبان فارسی و عربی، معادل یابی در سطح واژگانی و دستوری از مهم ترین چالش های این حوزه بوده و در ترجمه تحت اللفظی، بلاغت ساختار این تعابیر سلب می شود و با تکیه بر این نوع ترجمه، معنای مورد نظر امیر المومنین علی7 پنهان مانده است و مشابهت های لفظی به زبان فارسی را محدود و کفایت و مقبولیت را کاهش می دهد. نویسندگان می کوشند در بررسی و سنجش و نقد این ترجمه ها دیدگاه پیشنهادی خود را در معرض داوری مخاطبان قرار دهند.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، ارزیابی، حسن تعابیراصطلاحی، ترجمه، مدل گارسس
 • علی اسودی* صفحات 135-152
  تصویرپردازی به عنوان یکی از جنبه های ادبی کلام می باشد و در این میان، نظریه پردازان معاصر با کنکاش درباره تصویر در قرآن کریم به ریشه یابی این صنعت بلاغی پرداخته اند. در میان سوره های قرآنی، سوره شعراء دربردارنده تصاویر متعدد از سرگذشت اقوام پیامبرانی چون نوح، هود، صالح، لوط و شعیب: است. شاکله اصلی سرنوشت این اقوام را، حرکت و تکاپو تشکیل داده است، به این جهت در مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی نوع افعال حرکتی در تصویرپرداز این داستان ها و دلیل سیطره و غلبه آن ها بررسی خواهد شد. غلبه افعال حرکت انتقالی بر سایر افعال، دال بر تصویر موزون و ملموس داستان ها بوده و با تصاویری آکنده از عذاب های عظیم منسجم شده است. درمیان افعال حرکت انتقالی نیز، حرکت انتقالی افقی بیش از سایر افعال نمود پیدا کرده که این امر نشان دهنده بازتاب اعمال آدمی به خود است؛ زیرا شاخص های افعال حرکتی انتقالی افقی که همان آمدوشد، مدت غیاب و حضور، سرعت و قدرت است با شاخص های بر گذشت عمر هر انسان به خود هم مسیر است. نتیجه عمر انسان ها در فواصل زمانی مختلف حضور پیدا می کند و با سرعت و قدرت متناسب در هر زمان خود را در زندگی فرد بروز می دهد. از این رو، در این سوره که آکنده از ترسیم سرنوشت اقوام گذشته بوده، شاهد به کاربردن این نوع افعال حرکتی هستیم که همواره دال بر بازگشت عمل هر انسان به خود است و به این ترتیب ارتباط مضمون بیش از پیش در این سوره نمود پیدا می کند.
  کلیدواژگان: قرآن، سوره شعراء، داستان پیامبران، تصویرپردازی، افعال حرکتی
|
 • Abbas Eghbali Pages 9-29

  The various approaches of Qur'anic interpretations have led to the emergence of various interpretations such as Ma'thoor interpretation, mystical interpretation, and the Qur'an-to-Qur'an, and literary interpretations. In the Qur'an-to-Qur'an, and literary interpretations, the exegete relies on the evidence from the Qur'anic verses and the interpretation of one verse is carried out with the aid of the other. In this research, by analyzing the interpretation of Al-Kashaf Zamakhshari, whose literary character is famous, the researcher examines the method of this commentator through description and analysis. One of the results of this research is that Zamakhshari in the literary interpretation of Al-Kashaf explains the linguistic points hidden in the text of the verses and in addition to citing lexical bases and morphological and syntactic rules and expressions, he mentions the specific customary language of the Qur'an and comments to document his opinion. In order to achieve this goal, Zamakhshari tries to make similar examples in other verses of the Qur'an and thus reveals the literary interpretation of the Qur'an by the Qur'an.

  Keywords: Quran, literary interpretation of the Qur'an-to-Qur'an, Zamakhshari, Kashaf, linguistic custom
 • Abbas Ganjali *, MohammadHussein Kakui, Hojatollah Fasanqori, Seyyed Mahdi Nori Keyzoghani Pages 29-61

  Imam Hussain's Arafa supplication is literary text on which many research have been carried out. This literary text includes various expressive and aesthetic variations such as image and different kinds of music such ad different types of repetition. Apart from the mentioned features for this text, it is an intricate text enjoying psychological features and the like which has made the truth of this supplication unreachable. The current research is to investigate one of these expressive and aesthetic styles, repetition as a kind of internal verbal music and its artistic function. The researcher tries to study different types of repetition such as letter repetition, word repetition, and sentence and rhyme repetition and etc. so that some mysteries and truths of this supplication is clarified to help the readers enjoy reading his supplication.  The reason for choosing the subject is the abundance of the element of repetition and its cumulative accumulation in this supplication, which has been used in order to highlight the themes or emphasize a certain mental state, while this is beyond the scope of ordinary speech. It seemed that studying this topic could be useful for the reader. Repetition in this supplication has performed its functions well in the fields of rhythmic sound and semantics, and it is not just for the text decoration or extra part of the text. This research has been done in a descriptive-analytical method based on internal text processing and has tried to use the most appropriate examples and the most important aesthetic and semantic elements.

  Keywords: : Du‘a Arafah, significance, repetition structure, Aesthetics
 • MohammadJavad Paour Abed *, Sayyid Heydar Fare Shirazi, Ahmad Heydari Pages 61-81

  The issue of justice is one of the concepts that the Qur'an has always emphasized. Justice is manifested in three dimensions of development, legislative and criminal in many verses of the Qur'an, all of which reveal the supreme example of divine justice. One of the words that has an inseparable connection with divine justice - of the type of criminal justice - is the word "mesqal". The word "mesqal" has contributed to the Qur'anic meaning due to the text, semantic contrast, coherence and the concept of divine justice in the verses of the Qur'an. Using a descriptive-analytical method, this research tries to discuss the collocate function of the word mesqal in relation to divine justice in Qur'anic verses. The results show that the similarity of the word mesqal is more focused on "connection with the concept of justice"; However, the common confrontation and inclusion has given meaning to the concept of divine justice on the Day of Judgment of the servants.

  Keywords: Holy quran. Mesqaal. Divine justice, Collocation, Solidarity
 • Abbas Mohadasy, Ali Khezri * Pages 81-99

  Critics consider defamiliarization as one of the methods that distinguishes artistic speech from non-artistic one. This literary technique is realized in various forms in speech. One of the most important forms of defamiliarization technique can be seen in the phenomenon of past and future verses, which is achieved by changing the main structure of the sentence and the deliberate movement of words. The letters of Imam Ali (as) in Nahj al-Balaghah is one of the most beautiful texts that has benefited from the technique of past and future a lot and can be studied and analyzed in the framework of de-familiarization. Using a descriptive-analytical method, this paper tries to examine the different types of past and future used in Nahj al-Balaghah letters, and to analyze the effect that this rhetorical feature has created on meaning. The results of the research show that Imam Ali (AS) by carrying out a purposeful shifting of the position of words and using the linguistic technique of past and future and the method of de-familiarization, portrayed his words in a more eloquent and meaningful way for the audience and by observing good order. Moreover, he has created a specific rhythm and a certain melody that fascinates the audience with its way of expression.

  Keywords: Familiarization, Dedication, Delay, Nahj al-Balagh, letters
 • Sayyed Reza Mirahmadi *, Aliakbar Noresideh, Masoud Salmanihaghighi Pages 99-117

  Nida, the famous American linguist and translation studies scholar, has categorized translation equivalence as two types of formal and dynamic. The formal equivalence is the literal and author's oriented type while dynamic equivalence is a communicative translator oriented type trying to send the message of the text across. The reason for the existence of various adjustments in the dynamic equivalence could be elements such as omission, addition, reduction, and words and phrases' parts of speech change. Deploying a descriptive-analytical research method and making examples of Nahj al-Balaghah sermons, the selected translations are studied based on the mentioned research model. The issue of addition or omission from the lexical elements of translation may consider factors such as attention to the context and register of the words and paying attention to the main structure of the source and target language, as these two types of translation may lead to the meaning communication from the sources text to the target. However, it could change the linguistic form and structure of the target text. Out of fourteen samples, among the studied translations, Dashti and Makarem Shirazi have adopted nine dynamic equivalences and five formal ones in their translations while Ansariyan has rendered seven dynamic and seven formal equivalences.

  Keywords: Nahj ul-Balaghah, Selected Sermons, translation, Formal, Dynamic Pattern, by Eugene Naida
 • Khadigeh Ahmadibighash *, Mohsen Ghamarzadeh Pages 117-135

  Translation quality assessment is one of the methods of criticism that is used to determine the quality of the translated texts. Using a descriptive, analytical and comparative research method, this research is to qualify the selected Persian translations of Nahj al-Balagheh using the second level of Carmen Garcis translation quality assessment model - the syntactic level of lexicography. Translation Quality assessment of four famous translations of these show that they have adopted different translation strategies of iteral to explanatory strategies; namely, the translation of Feyz al-Islam, Shahidi, Dashti, Jafari, Ansarian and Makarem Shirazi, especially in the use of examples indicating dementia, avarice and anger have adopted translation strategies that show cultural differences between Persian and Arabic languages and different equivalent levels of these two languages at the lexical and grammatical level as the most important challenges in this field. In the literal translation, the rhetoric of these structures are ignored which have not stated the true meaning meant by Amir al-Mu'minin Ali (as). Thus, these translations limit verbal similarities to the Persian language and reduces the translation qualities and readability. In reviewing, evaluating and criticizing these translations, the authors try to expose his proposed point of view to the audience to be criticized.

  Keywords: Nahj al-Balaghah, selected expressions, translation, Garcis Model, second level
 • Ali Aswadi * Pages 135-152
  Imaging is one of the literary aspects of theology and in the meantime, contemporary theorists have explored the element of image in the Holy Qur'an to find the roots of this rhetorical technique. Among the Qur'anic chapters, Shoarā contains several images from the history of the tribes of the prophets such as Noah, Hood, Saleh, Lot and Shoaib (AS). The main foundation of these tribes is movement and endeavor. Therefore, using a descriptive-analytical method, the author has investigated of the type of motor verbs in the element of pictography of these stories and the reason for their dominance will be examined. The dominance of the verbs of the transitional movement over the other verbs indicates the rhythmic and tangible image of the stories which is integrated with the images that are full of great torments. Among the verbs of transitional movement, horizontal transitional movement is more prominent than other verbs reflecting human's actions reflection to himself as indices such as horizontal kinesthetic verbs include concepts such as commuting, presence and absence, speed and power. The outcome of human life is present at different intervals and show itself in an individual's life with proportionate speed and power at all times, because God bounces back the reflection of every human action to him at some point in time. Good and evil are all moving in their horizontal course whose result will reach man. Thus, in this surah, which is full of depicting the destiny of past tribes, we see the use of this type of movement that always indicates the return of action to human and thus the connection of the theme is manifested more in this surah.
  Keywords: pictography, kinesthetic Verbs, Shoarā chapter