فهرست مطالب

کتاب قیم - پیاپی 27 (پاییز و زمستان 1401)

مجله کتاب قیم
پیاپی 27 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/30
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سید محمود طیب حسینی، علی محمد حکیمیان، محمدحسین شیرزاد*، محمدحسن شیرزاد صفحات 7-23

  مهریه از جمله انگاره‏ هایی در قرآن کریم است که به دلیل ارتباط با حوزه ‏های مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی همواره مورد توجه عالمان تفسیر قرار داشته و بحث‏های بسیاری در پیرامون آن شکل گرفته است. با این حال، از جمله پرسش‏های تفسیری درباره مهریه که هنوز پاسخی دریافت نکرده، آن است که چرا قرآن کریم به ‏جای استفاده از واژه پرسابقه «مهر» که پیشینه‏ ای بس دراز در فرهنگ عرب پیش از اسلام دارد، از واژه‏ های «اجر»، «فریضه»، «صدقه» و «نحله» برای اشاره به مفهوم مهریه بهره جسته است. برای پاسخ به این پرسش کلیدی، در مطالعه حاضر با بهره‏ گیری از روش معناشناسی تاریخی، قدیم‏ترین سابقه واژه «مهر» در زبان آفروآسیایی پیجویی شده، سیر تحولات معنایی این واژه تا زبان عربی مدرسی به مطالعه گذاشته شده و مولفه‏ های معنایی آن در بافت نزول قرآن کریم استخراج شده است. این مطالعه نشان می‏دهد که واژه «مهر» بر پایه این تلقی فرهنگی در روزگار پیش از اسلام شکل گرفته است که نکاح به مثابه یک دادوستد اقتصادی است که در آن، زن به عنوان یک کالا در ازای مقادیری از مال که همان مهریه است، مبادله می‏شود. قرآن کریم در تقابل با این باور پیشااسلامی، از کاربرد واژه مذکور صرف نظر کرده و چهار واژه جدید را برای تاسیس یک فرهنگ اسلامی در حوزه مهریه به کار گرفته است.

  کلیدواژگان: مهریه، زن در قرآن، تفسیر قرآن، معناشناسی تاریخی، زبان&rlm، شناسی سامی، تاریخ انگاره مهریه
 • ابوالفضل خوش منش، مرضیه پوران* صفحات 25-45
  قرآن کریم برای موضوعات مختلف از جمله «تمدن» زبان و بیان خود را دارد. برای تبیین تمدن از نگاه قرآن می توان از دو مفهوم «امیت» و «مدنیت» که برگرفته از نظام اصطلاح و اشتقاق قرآنی هستند بهره گرفت. «امیت» و «مدنیت» دوگانه ای هستند که در این پژوهش حاصل سیری متفاوت در بررسی آیات قرآن، از طریق مطالعه «قرآن به قرآن» و پرداختن به «سیاق» و «رکوعات متناظر» می باشند. سازوکاری که از بررسی این دو فضا در تحقق مدنیت قرآن حاصل می شود، با در نظر گرفتن زبان فطری و موحد قرآن، هم اکنون نیز می تواند الگویی برای شکل دهی تمدن «نوین» اسلامی باشد. نتیجه این بررسی نشان می دهد که آنچه تاکنون تمدن اسلامی قلمداد شده سازگار با مولفه های مدنیت قرآن نبوده و مدنیت قرآن در مثلث کتاب- امت- امام، همانا ایده ای منسجم و یکپارچه، به گستره انسانیت و غیرمنحصر در تمدن های منطقه ای و زمانی و عهده دار فلاح دنیوی و اخروی بشر است.
  کلیدواژگان: امیت، مدنیت، جاهلیت، تمدن اسلامی
 • زهرا گلدانی*، علی احمد ناصح صفحات 47-66
  از دیدگاه قرآن کریم، سعی انسان نزد خداوند، از ارزش خاصی برخوردار است. با این وجود پژوهشگران کمتر به این واژه پرداخته اند. جستار پیش رو با هدف واکاوی مولفه ها و شبکه معنایی واژه «سعی» در قرآن، از علم معناشناسی استفاده برده است. بدین منظور با استفاده از همنشین های این واژه، به شناسایی مولفه های بنیادین و شبکه معنایی این کلمه با روش معناشناسی و تحلیل آیات مرتبط پرداخته شده است. معنا شناسی کمک خواهد کرد که معنایی بر اساس قرآن از واژه دریافت شود که سبب فهم بهتر، دقیق تر و عمیق تر از آیات خواهد شد و به ترجمه های قرآن کریم و تفاسیر کمک شایانی کند. یافته ها حاکی از آن است که «سعی» دارای معنی واحد با مولفه های «زنده بودن، به کارگیری توان و نیرو، حرکت، در مورد انسان جهت، و فراوانی به تناسب هدف و اقتضایات موضوع» است. همچنین دریک طبقه بندی، سعی در قرآن، به انسان و غیر انسان نسبت داده شده است. سعی برای غیر انسان، همراه با حرکت و جنبش و جلوه ای از حیات برای این موجودات است. سعی در کتاب خدا، به خداوند نسبت داده نشده است.
  کلیدواژگان: سعی، قرآن کریم، مفردات قرآن، معنا شناسی، هم نشینی، مولفه های معنایی
 • فاطمه قربانی لاکتراشانی*، زینب السادات حسینی، حبیب الله حلیمی جلودار صفحات 67-87
  ماده قرب و مشتقات آن در کاربردهای مادی و اعتباری در قرآن مطرح گشته است که از جمله کاربردهای  مادی آن می توان به نزدیکی زمانی و یا مکانی اشاره نمود. از کاربردهای اعتباری ماده قرب، مقوله نزدیکی و پیوست رابطه میان انسان و پروردگار (قرب تکوینی) است. آیات قرآن ضمن تاکید بر این قرب مستمر، انگاره های جاهلی را در این مساله به چالش می کشاند. بالاترین تجلی پیوست رابطه میان انسان و پروردگار در قرآن، با صفت «قریب» بوده که در دیدگاه مفسران مورد توجه و تحلیل قرار گرفته و با تنزیه ذات اله، از تجسیم و تشبیه همراه گشته است. همچنین، قرب منزلتی به کسب مقام معنوی انسان اشاره داشته و طرق کسب آن مورد توجه آیات است. این پژوهش درصدد است تا به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و کشف تطور دیدگاه مفسران فریقین قرن دوم هجری تا عصر حاضر و مبانی مدنظر ایشان در درک معنای صفت «قریب» بپردازد. در پایان این نتیجه حاصل شد که مفسران با شروع اختلافات مذاهب کلامی در قرن پنجم و با ظهور دیدگاه های تجسیم و تشبیه ذات اله، به مجاز انگاری مقوله هایی مانند صفت «قریب» در قرآن روی آورده و استفاده از نکات ادبی و بلاغی را بهترین راه در تقابل با این نظریات دانسته اند. این سیره و روش در ذیل بسیاری از تفاسیر قرن پنجم تا معاصر ادامه داشته است. در دیدگاه غالب آنان، صفت «قریب» به مجاز و استعاره از علم و حیلوله، احاطه و قیومیت خداوند تعبیر گشته است. با این وجود برخی مفسران، ضمن تنزیه خداوند از تجسیم، صفت «قریب» در قرآن را حقیقتی مستقل برشمرده و این صفت را بی نیاز از مجازانگاری برشمرده و در تبیین و اثبات مساله ادله ای نیز ارایه نموده اند.
  کلیدواژگان: قرآن، قرب، قریب، تطور تفسیری، قرب تکوینی، قرب منزلتی
 • صدیقه کرمی*، سهراب مروتی، مهدی اکبرنژاد، بهروز سپیدنامه صفحات 89-109
  دین هنگامی که از صورت الهی به صورت انسانی جلوه گر گردد متلون و متنوع می شود و در قالب های جدیدی به نام سنخ های دینداری ظهور و بروز می یابد. این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی به مطالعه یکی از جلوه های دینداری در قرآن کریم با محوریت «تغییر موضع فرد دیندار بر اثر قرارگرفتن در موقعیت های مختلف» بپردازد. یافته های پژوهش نشانگر آن است که قرآن کریم در بسیاری از آیات از فضای دوقطبی ایمان و کفر خارج می گردد و فضایی را ترسیم می کند که در آن افراد ایمان دارند، اما در برخی از موقعیت ها تغییر مسیر می دهند. قرارگرفتن در دینداری موقعیتی بر اثر عواملی از جمله کسب سود و دفع ضرر دنیوی و اخروی، وقوع جامعه در برخی شرایط خاص و عدم آگاهی و شناخت دینداران از ابعاد مختلف مسیر دینداری به وجود می آید. در این نوع دینداری، جایگاه دین مدام در معرض تغییر و تبدیل قرار می گیرد. این عملکرد به حیات دینی افراد آسیب می رساند و در تقابل با «استقامت» به عنوان یکی از محوری ترین معارف قرآنی است. دینداران می توانند با بهره گیری از خودشناسی و آگاهی موجبات مصونیت از دینداری موقعیتی را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: قرآن، دینداری موقعیتی، کسب سود، دفع ضرر، شرایط جامعه، عدم آگاهی دینداران
 • مرتضی فتحی*، روح الله اکرمی صفحات 111-130
  انگیزه عملکرد ذهنی است که انسان را به انجام رفتار هدایت می نماید و کنترل آن نقش عمده ای در انتظام بخشی به سلوک انسانی دارد.پژوهش حاضر ناظر بر بررسی علل روان شناختی جرایم از منظر قرآن کریم است. و به دنبال پاسخ به این مساله است که با توجه به رویکرد قرآنی به ماهیت انسان، از منظر روان شناختی چگونه انسان به ارتکاب جرم سوق می یابد؟در این راستا تلاش شده با روشی تحلیلی و توصیفی و با رویکرد فلسفی آیات و روایات اسلامی بررسی و به سوالات پژوهش پاسخ داده شود. اهم نتایج بدست آمده انگیزه حکایت از آن دارد که انسان موجودی بالقوه دارای دو گرایش متضاد همزمان بوده که یکی امر به ارتکاب جرم نموده و دیگری فرمان به انجام عمل صالح می دهد. از آنجا که انسان مختار است لذا تحت تاثیر عوامل مختلف ممکن است هر یک از دو بعد مزبور را تقویت کرده و در همان مسیر سیر نماید . براساس آیات قرآنی عواملی نظیر حسادت، تکبر، جهل ونادانی، تقلید از مجرمین و منحرفین، قساوت قلب، هوای نفسانی، کینه و حقد و سوء ظن با توجه به ماهیت روانی انسان می‏توانند استعدادهای منفی را پرورش داده و انگیزه های ارتکاب جرم را در وی ایجاد و در زمان مشخص به فعلیت رساند. آنچه مسلم است تاثیر این عوامل در وقوع جرم قطعی و به مثابه علت تامه فرض نمی شوند بلکه این انگیزه ها به صورت زمینه ای با وقوع جرم ارتباط داشته و در صورت عدم توجه و کنترل آنها زمینه ساز رفتارهای بزهکارانه خواهند بود.
  کلیدواژگان: روان شناسی جنایی، علل بزهکاری، ماهیت انسان
 • فرانک بهمنی*، سعید بهمنی صفحات 131-154
  شبهه ی انحصار محتوای قرآن، در داستان و انحصار روش آن در تمثیل، از جمله شبهاتی است که عدم تحلیل و پاسخگویی به آن بر نوع ارتباط انسان با قرآن و تعیین کارکردهای معرفتی آن، تاثیرگذار است . شبهه گران معتقدند انتظار کشف حقیقت از قرآن در مقام ثبوت نابجا است و مواجهه ی قرآن با شبهات، دستوری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی منطقی روش قرآن انجام گرفته است. بدین جهت در مقام اثبات، به بازخوانی منطقی مواجهه ی قرآن با شبهات پرداخته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. شبهات مشترک 3000 دانشجو با مبنای قرآنی-فلسفی استقصاء شده است، سپس با توجه به ماهیت پژوهش و نوع نگرش به موضوع، جمع آوری داده ها و اطلاعات به روش اسنادی صورت پذیرفته و دستگاه استدلالی آنها تشریح شده است. یافته ها نشان داد اگر چه قرآن برای ساده سازی مفاهیم از گزاره های تاریخی، توصیفی و تمثیل استفاده می کند؛ لکن مواجهه ی آن با بسیاری از شبهات متکی بر استدلال است؛ لذا در پاسخگویی به شبهات با ارایه عناصر حجت و انواع براهین، حیطه شناختی و معرفتی مخاطب را سرشار از داده های معرفتی می کند تا راه عقل نظری را برای فهم حقیقت و واقعیت، هموار نماید. پاسخگویی قرآن در مواجهه با شبهات سه مولفه اساسی دارد: 1. تحلیل علل ثبوتی شکل گیری شبهه؛ 2. عناصر حجت برای پشتیبانی خرد مخاطبان؛ 3. برهان منطقی در جهت کشف و اثبات حقیقت.
  کلیدواژگان: قرآن»، منطق»، شبهه»، مواجهه»، استدلال»
 • محمد دهقان چناری، محمدرضا ستوده نیا* صفحات 155-173
  قرآن کریم در جهت اهداف هدایتی و تربیتی خود از داستان و عناصر داستان استفاده کرده است. مطالعات جدید در حوزه نقد ادبی راه را برای تحلیل و واکاوی بهتر این داستان ها گشوده است. در طی ماجراهای داستان های قرآن، مخاطب در متن حوادث قرار می گیرد و جریان ها برای او عینیت پیدا می‏کند. داستان گاو بنی اسراییل یکی از داستان های قرآن است که اهمیت هنری ویژه ای دارد. در این داستان، عناصر به گونه ای هنرمندانه، زیر چتر عنصری به نام پیرنگ با هم تلفیق می شود. پیرنگ این داستان از الگویی پیروی می کند که امروزه نیز در عرصه داستان پردازی مطرح است. این داستان به طرز نمایشی نقل می شود تا خواننده در جریان فراز و فرودهای قضیه کشته شدن یک فرد قرار گیرد و لحظات هیجان انگیز داستان را با شخصیت های داستان تجربه کند. این مقاله به استخراج پیرنگ اصلی داستان و تحلیل جلوه های هنری آن به کمک واکاوی عناصر داستان اختصاص دارد.
  کلیدواژگان: پیرنگ، عناصر داستان، گاو بنی اسرائیل، موسی(ع)
 • محمدرضا سوادکوهی، حامد دژآباد* صفحات 175-193
  یکی از دلایلی که بر امکان یا عدم امکان فهم قرآن برای عموم مردم بدان استناد شده است، روایات نهی از تفسیر به رای است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به دنبال بیان کاستی هایی است که در فرایند استناد به این روایات از سوی موافقان و مخالفان صورت پذیرفته است و با تاکید بر ظاهر این روایات ، ضمن نقد هر دو دیدگاه ، سعی در ارایه معنایی نموده که علاوه بر مستند بودن به آیات و روایات، عاری از کاستیهای موجود در دو دیدگاه دیگر باشد.حاصل این پژوهه آن است که آنچه موجب اختلاف پیرامون این روایات شده، خلط میان معنای «تفسیر» و «فهم» قرآن است؛ چرا که اساسا موضوع این روایات، امکان یا عدم امکان «فهم» قرآن نیست بلکه موضوع، «تفسیر» است که با «فهم» تفاوت ماهوی دارد. در حقیقت این روایات شارح قرآن هستند و همسو با آن به دنبال تفهیم این مطلب که اساسا تفسیر، از شیون بشری نیست بلکه مراد از کلام حق را تنها خود او می داند و وظیفه خلق؛ تدبر، تعقل و تفکر در آیات است. شواهد دیگری وجود دارد که گواهی می دهد این شان به پیامبر (ص) و اوصیای او (ع) تفویض شده است.
  کلیدواژگان: تفسیر، تدبر، روایات نهی از تفسیر به رای، فرا بشری بودن، علم تفسیر
 • نجمه حیدری*، محمدتقی دیاری بیدگلی صفحات 195-214

  ارزیابی روایات سبب نزول نیازمند روش هایی متناسب با ویژگی های این دسته از روایات است. حدیث پژوهان از تاریخ معتبر به عنوان یکی از معیارهای نقد اسباب نزول یاد کرده اند با این حال بهره گیری از معیار تاریخ هیچ گاه روشمند نبوده و اصول و ضوابط آن بیان نگردیده و برای این مساله، قواعدی وضع نشده است. لذا در این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی تلاش شده است با ارایه روش نقد تاریخی و به کارگیری معیارهای نقد تاریخی به نقد اسباب نزول پرداخته تا بهره گیری از معیار تاریخ در اینگونه موارد شکل علمی تری به خود گرفته و روشمندانه از معیار نامبرده استفاده شود. با تتبع بر منابع تاریخی و حدیثی می توان از شناخت هویت فردی و اجتماعی راوی، فاصله زمانی و مکانی راوی با روایت، وضعیت تاریخی مخاطبان، تاثیر شرایط اجتماعی، بررسی منابع روایت، توجه به زمان شکل گیری معانی برای واژگان، بازسازی فضای متن، فهم علایق، انتظارات و پیش فهم های راوی، فهم هدف و مقصود و انگیزه راوی از نقل روایت و معنای واقعی و حقیقی متن روایت و ارزیابی آن در میزان عقل به عنوان معیارهای نقد تاریخی اسباب نزول یاد نمود.

  کلیدواژگان: نقد تاریخی، اسباب نزول، روش شناسی، نقد بیرونی، نقد درونی
 • ماجده امانی*، حیدرعلی رستمی، حسین شریف عسگری صفحات 215-236
  استاد معرفت به عنوان یکی از صاحب نظران در تفسیر علمی مطرح است. دیدگاه های ایشان در زمینه تفسیر علمی در آثارشان پراکنده است، از این رو آشنایی با دیدگاه های ایشان مشکل و زمانبر است؛ از این رو در این پژوهش سعی شده تا با بررسی آثار این مفسر، دیدگاه های ایشان در زمینه امتیازات و آسیب های تفسیر علمی استخراج گردد. در این نوشتار گردآوری داده ها، با روش توصیفی- پیمایشی و تحلیل داده ها با روش AHP (روش تحلیل سلسله مراتبی) صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مولفه ترغیب مسلمانان به علم آموزی وحفظ استقلال جوامع مسلمان دارای بیشترین اهمیت در امتیازات تفسیر علمی از دیدگاه استاد معرفت هستند. هم چنین مولفه علم زدگی و نداشتن تخصص کافی دارای بیشترین اهمیت در معیارهای آسیب شناسی می باشند. به نظر می رسد که مواردی از امتیازات، همچون کمک به فهم روشمند آیات جزء امتیازات مشترک انواع تفاسیر قرآن است و مواردی نیز به طور مستقیم با تفسیر علمی در ارتباط است، مانند ترغیب مسلمانان به علم آموزی و حفظ استقلال جوامع مسلمان؛ زیرا ترغیب به علم آموزی (علم به مفهوم علوم تجربی) با توجه به نیازهای روز دنیا در پیشرفت تکنولوژیکی جوامع اسلامی تاثیر گذار است و این پیشرفت در نهایت سبب استقلال جوامع اسلامی خواهد شد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی:، قرآن، تفسیر علمی، معرفت، امتیاز، آسیب، اعجاز علمی، علوم تجربی
 • مرضیه شم آبادی، بی بی زینب حسینی، علیه رضاداد* صفحات 237-258

  تقیه یکی از مهمترین موضوعات در تاریخ حدیث، فقه و کلام شیعه است که همواره مورد توجه عالمان بزرگ اسلامی قرار گرفته است. در تراث حدیثی شیعه روایات متعددی درباره تقیه و ضرورت آن به ویژه از امام صادق (ع) نقل شده است. این قبیل روایات، از نظر دلالت متنوع و دارای ابهاماتی است که به نظر می رسد فهم مدلول صحیح آنها، نیازمند واکاوی دقیق تر بستر و شرایطی است که این روایات در آن صادر شده است. آنچه در این پژوهش به جهت تبیین صحیح عناصر موثر در فهم مدلول روایات تقیه مورد بررسی قرار می گیرد، کاربردشناسی روایات تقیه بر مبنای تحلیل بافت موقعیتی یا لایه برون زبانی این روایات با توجه به پنج مولفه محیط، موقعیت، مخاطبان، هدف و ترتیب عمل است. بر اساس این نوع تحلیل می توان دریافت که تقیه نشانگر موضوع مهمی در تاریخ حیات امام صادق (ع) است و در واقع، یکی از راهکارهای سیاسی و فرهنگی ایشان در مواجهه با شرایط دشوار و پیچیده معاصر حیات خود، برای تبلیغ و تبیین سنت نبوی، در کنار حفظ جان خویش و اصحابش بوده و به موضوع إختفاء اسناد روایات فقهی مرتبط است تا فقه نبوی که بر اساس حوادث دوران پس از پیامبر اکرم (ص) در آستانه اضمحلال و نابودی قرار گرفته بود، دوباره احیا گردد

  کلیدواژگان: تقیه، امام صادق (ع)، اسناد روایات، کاربردشناسی، بافت موقعیتی
 • مرجان شیری محمدآبادی، نصرت نیل ساز*، کاظم قاضی زاده، نهله غروی نائینی صفحات 259-260

  روایات جعلی حاکی از خوردن گوشت حرام توسط پیامبر (ص) با سه تحریر مختلف و طرق متعددی در منابع روایی اهل سنت نقل شده است. در این پژوهش با استفاده از شیوه های مختلف تاریخ گذاری احادیث، خاستگاه تاریخی و جغرافیایی و علل پیدایش و نشر این روایات نشان داده می-شود. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و بررسی داده ها به شکل توصیفی تحلیلی است. این روایات به احتمال زیاد در ابتدا توسط سعید بن-زید با هدف ترفیع جایگاه اجتماعی خود قبل از سال 51 جعل و در مدینه نقل شده ، سپس عبدالله بن عمر با اخذ روایت سعید و اصلاح و تغییر آن، تحریر خود را قبل از سال 74 نشر داده است. درباره جاعل تحریر سوم، تحریر منقول از زید بن حارثه، تنها می توان ادعا کرد که خود زید جاعل و راوی آن نبوده و جاعل آن با آگاهی از دو تحریر دیگر و پیوند آنها با خبری تاریخی، تحریری مفصل و مبسوط ارایه و نشر داده است.

  کلیدواژگان: روایات خوردن گوشت حرام توسط پیامبر، خاستگاه تاریخی و جغرافیایی، تاریخ گذاری، کهن ترین منبع، راوی مشترک، تحلیل اسناد-متن
 • حامد مصطفوی فرد*، حسن زرنوشه فراهانی صفحات 281-299
  شهیدثانی از جمله فقیهانی است که آراء او بسیار بر روی سیر تحولات تاریخ حدیث شیعه تاثیرگذار بوده است. اوج بالندگی علم درایه الحدیث در زمان وی و با نگارش کتابهای سه گانه ایشان است. او تنویع رباعی احادیث تکامل بخشید و بر دقت تعاریف این اصطلاحات چهارگانه افزود؛ و از طرف دیگر سخت گیری های بیشتری را نیز نسبت به پیشینیان خود در پذیرش روایات اعمال کرد، خصوصا اینکه نسبت به نظریه انجبار رویکردی نقادانه داشت و بسیاری از استنادات به شهرت عملی را شهرت فتوایی ای می دانست که بعد از شیخ طوسی به وجود آمده است. همچنین او اخبار موثق و حسن را نیز صرفا در صورت وجود مرجح می‏پذیرفت و مراسیل را نیز مطلقا حجت نمی دانست، اگرچه مراسیل امثال ابن ابی عمیر را تخصصا از دایره مراسیل خارج می داند و آنان را ظاهرا مرسل و در واقع مسند می دانست. این سختگیری ها توسط فقهای پس از وی نیز ادامه پیدا کرد و بلکه مضاعف شد و اینگونه رویکرد شهیدثانی در پذیرش روایات زمینه ظهور جریان هایی انتقادی و در نتیجه پیدایش مکتب اخباری گری را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: شهید ثانی، خبر واحد، درایه الحدیث، تنویع رباعی، نظریه انجبار، مراسیل ابن ابی عمیر
 • البرز محقق گرفمی*، سید علی دلبری صفحات 301-318
  دریکی از منابع روایی امامیه دوره میانی خبری یافت میشود که بر تطیر علی (ع) به طلحه در هنگامه بیعت ایشان دلالت دارد. برای اعتبارسنجی محتوای این خبر، موضوع محوری آن یعنی نحس انگاری افراد به معیارهای قرآن، سنت صحیحه و نظرگاه دانشوران مسلمان عرضه شده است. هم چنین مولفه های تاریخی درین حدیث، موضوع جانبی آن است که با واکاوی در گزارش های تاریخی پیرامون بیعت علی (ع) ترازیده شده است. برای این منظور، آموزه های متناسب با موضوع محوری و جانبی حدیث در هر یک از معیارهای پیش گفته گرد آمده و در پایان هر بخش برآیند حاصل از عرضه حدیث به آن مولفه تبیین شده است. پنج آیه از کتاب الهی، سه دسته از اخبار پیرامون موضوع نحس انگاری و فال بد زدن و نیز دیدگاه شش تن از دانشوران امامی درین مرحله به دقت واکاوی شده اند. درگام بعدی فرآیند اعتبار سنجی، تاریخ نگاری حدیث و منبع نقل آن و نیز گزارش های تاریخی پیرامون نحوه بیعت طلحه ورخدادهای آن مجلس واکاوی شده اند. نتیجه حاصل ازین روند، مردود گشتن حدیث تطیر علی (ع) در هر چهار حوزه و حکم به بی اعتباری آن است.
  کلیدواژگان: قرآن، امام علی (ع)، حدیث، تطیر، اعتبارسنجی متن، تاریخ
 • حسن اصغرپور*، رسول محمدجعفری صفحات 319-339

  از ابتدای قرن دوم تا فرجام قرن پنجم هجری، بیش از 250 کتاب یا رساله درباره فضایل اهل بیت (ع) نگاشته شد. یکی از مهم ترین آثار تالیف یافته در این حوزه المناقب ابن مغازلی (483ه) است. ابوالحسن علی بن محمد جلابی مشهور به ابن مغازلی از عالمان شهر واسط در قرن پنجم هجری به شمار می رود. المناقب ابن مغازلی مجموعه حدیثی نسبتا جامع در زمینه روایات مناقب و فضایل اهل بیت (ع) به حساب آورد. نظر به اهمیت این کتاب، پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که روش ابن مغازلی در گزارش فضایل اهل بیت (ع) در کتاب المناقب چگونه است؟ پس از بررسی اسناد و محتوای 479 روایت (در قالب 251 باب) یافته های این پژوهش حکایت از آن داشت که روش ابن مغازلی در گزارش اسناد از سه ویژگی مهم برخوردار بود: ذکر مسند سلسله روایات کتاب، ذکر طرق متعدد روایات و انعکاس برخی حقایق تاریخ حدیثی در اسناد. در قسمت محتوایی، ابن مغازلی در بخشی از کتاب، به صورت عام بدون ذکر نام اهل بیت (ع) مناقب ایشان را گزارش کرده است؛ بخشی دیگر که بیشتر حجم کتاب را به خود اختصاص داده به بیان مناقب و فضایل امام علی (ع) اختصاص دارد. فضایل حضرت زهرا (س) و حسنین (ع) نیز به صورت مختصرتر مورد توجه قرار گرفته و از سایر اهل بیت (ع)، تنها در چند روایت، به بیان فضایل امام سجاد (ع)، امام صادق (ع) و حضرت مهدی (ع) پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: فضائل اهل بیت (ع)، کتاب المناقب، ابن مغازلی، روش شناسی
 • علیرضا جمالی، زهرا خسروی ومکانی*، محسن پیشوایی علوی صفحات 341-358

  سبک شناسی دانشی فراهنجاری در زبان است که نظام خاص اندیشه های نویسنده یا گوینده و روش شخصی او را در بیان موضوع نشان می دهد. این دانش در دهه های اخیر متفاوت از گذشته مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. بررسی آواهای مجهور و مهموس و نقش موسیقایی آن در القای معانی مورد نظر یکی از لایه های جدید دانش فوق است که ضرب آهنگ آواهای مذکور و نحوه کاربرد هر یک را در موقعیت های مختلف و متناسب با فضای موجود واکاوی می کند. احادیث پیامبر (ص) در نهج الفصاحه از غنی ترین متونی است که از جهات مختلف مورد توجه است. بررسی سبک شناسانه آوایی این متن گرانبار بستر مناسبی برای درک ویژگی های سبک بیانی حضرت (ص) و فهم اندیشه های او فراهم می کند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی آواهای سبک ساز احادیث مجموعه مذکور و چگونگی انسجام اصوات آن را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان می دهد که آوا های مجهور و مهموس با بیشترین بسامد، موسیقی درونی و تصویر سازی را تقویت نموده اند و معانی مورد نظر را به خوبی بازتاب داده اند. از این رو در جایی که کلام نیازمند قاطعیت و صلابت است حضور آواهای مجهور و در جایی که کلام نرمی و انعطاف سخن را ایجاب نموده حضور آواهای مهموس به خوبی محسوس است.

  کلیدواژگان: سبک شناسی لایه ای، آواهای مجهور و مهموس، احادیث نهج الفصاحه
|
 • Mahmod Tayeb Hoseiny, Ali Muhammad Hakimian, MuhammadHussein Shirzad *, MuhammadHassan Shirzad Pages 7-23

  Dowry is one of the concepts in the Holy Qur'an, which has always been the focus of scholars of interpretation due to its connection with various fields of jurisprudence, legal, social, economic and family, and many debates have been formed around it. However, among the interpretative questions about dowry that have not yet received an answer is why the Holy Quran, instead of using the long-established word "mahr" which has a long history in Arab culture before Islam, uses the word "Ajr", "Farizah", "Sadaqah" and "Nahleh" are used to refer to the concept of dowry.In order to answer this key question, in the present study, using the method of historical semantics, the oldest precedent of the word "Mahr" in the Afro-Asian language has been searched, the evolution of the meaning of this word up to Madrasa Arabic has been studied, and the components Its meaning is extracted in the context of revelation of the Holy Quran. This study shows that the word "dowry" was formed on the basis of this cultural belief in the pre-Islamic era that marriage is like an economic transaction in which a woman is a commodity in exchange for a certain amount of money, which is the dowry. , is exchanged.In contrast to this pre-Islamic belief, the Holy Quran has abandoned the use of the mentioned word and has used four new words to establish an Islamic culture in the field of dowry.

  Keywords: Mehriyeh, women in the Qur'an, interpretation of the Qur'an, historical semantics, Semitic linguistics, history of the concept of Mahriyeh
 • Abolfazl Khosh Manesh, Marzieh Pouran * Pages 25-45
  AbstractThe Holy Quran has its own language and expression for various subjects, including "civilization". To explain civilization from the Qur'anic point of view, we can use the two concepts of " ummiyyat " and " madaniyyat " which are derived from the system of Qur'anic terminology and derivation. " ummiyyat " and " madaniyyat " are dual, which in this study are the result of a different process in studying the verses of the Qur'an, by studying "Qur'an to Qur'an" and dealing with "context" and "corresponding recitations". The mechanism that results from the study of these two spaces in the realization of the madaniyyat of the Qur'an, considering the innate and unified language of the Qur'an, can still be a model for the formation of a "new" Islamic civilization. The result of this study shows that what has been considered Islamic civilization so far is not compatible with the components of the madaniyyat of Quran and the madaniyyat of Quran in the book-nation-Imam triangle is a coherent and integrated idea, extended to humanity and non-exclusive in regional and temporal civilizations. The hereafter is human.
  Keywords: Ummiyyat, Madaniyyat, Ignorance, Islamic civilization
 • Zahra Goldani *, Aliahmad Naseh Pages 47-66
  From the point of view of the Holy Quran, human effort has a special value in the eyes of God. However, researchers have rarely addressed this term. The present research has used the science of semantics with the aim of analyzing the components and the semantic network of the word "Sai" in the Quran.For this purpose, by using the companions of this word, the basic components and semantic network of this word have been identified with the method of semantics and analysis of related verses. Semantics will help to get a meaning based on the Qur'an from the word, which will lead to a better, more accurate and deeper understanding of the verses and will be of great help to the translations and interpretations of the Holy Qur'an.The findings indicate that "Effort" has a single meaning with the components of "being alive, using power and strength, movement, in the case of humans, direction, and abundance according to the purpose and requirements of the subject". Also, in a classification, Sa'i is attributed to humans and non-humans in the Qur'an.For non-humans, effort is accompanied by movement and a manifestation of life for these creatures. In the Book of God, the effort is not attributed to God.
  Keywords: Sai, Holy Quran, Semantics, Collocation, Semantic components
 • Fateme Qorbani Lakterashani *, Zeinabossadat Hosseini, Habibollah Halimi Jloudar Pages 67-87
  The attribution of the relationship between God and man in the Qur'an, in the prevailing view of the commentators, has been accompanied by the purification of God from incarnation and simile. "Qorb" has been discussed in the Qur'an in both sensory and non-sensory applications. This word has been used in its sensory and trans-empirical applications, in the sense of God's developmental Qorb to man and man's legislative closeness to God. This research seeks to use a descriptive-analytical method to study the historical point of view of the commentators in order to discover the evolution of the commentators' point of view and their principles in the concept of "Qorb". This introduction is in order to get the view of the commentators in the semantic field of the adjective "Qareeb" in the Qur'an. In the end, it was concluded that the commentators have offered similar interpretations in the concept of material proximity, but in immaterial proximity, they have differences that this difference of views began in the 5th century AH and theological views in providing interpretations of the concept of "Qorb". And have influenced the interpretation of the word " Qareeb .In this new view, the adjective "Qareeb" has been interpreted as a metaphor for knowledge and trickery, the encirclement and guardianship of God, and others have imagined an independent and impermissible truth for it and have given reasons for their claim.
  Keywords: Quran, Qorb, material, metamaterial, Qareeb, Historical evolution
 • Seddegheh Karami *, Sohrab Morovat, Mahdi Akbarnezhaad, Behrooz Sepidnameh Pages 89-109
  Religion, when manifested from the divine to the human form, becomes rich and diverse and appears in new forms called the types of religiosity. This article intends to study one of the manifestations of religiosity in the Holy Quran using the method of qualitative content analysis with the focus on "changing the position of a religious person due to being in different situations." The findings confirm that being in a position of religiosity is caused by factors such as gaining profit and repelling worldly and otherworldly losses, society being in certain conditions and lack of awareness and knowledge of religious people from different dimensions of the path of religiosity. The result is that in situational religiosity, the place of religion is constantly subject to change and transformation. This practice harms the religious life of individuals and is in opposition to one of the most central teachings of the Qur'an, namely "endurance". Religious people can provide immunity from situational religiosity by using self-knowledge and being on the path of consciousness.
  Keywords: Situational religiosity, profit, repulsion of losses, social conditions, lack of awareness of religious people
 • Morteza Fathi *, Ruhollah Akrami Pages 111-130
  Motivation is the mental function that leads a person to commit behavior and its control plays a major role in organizing human behavior. The current research is about the study of the psychological causes of crimes from the perspective of the Holy Qur'an and seeks to answer the question that according to the Qur'anic approach to human nature, from the psychological point of view, how does a person lead to commit a crime? In this regard, with a descriptive and analytical method and with a philosophical approach, we have tried to explore the Verses and Islamic hadiths and answer the research issues. The main results of motivation indicate that man is a potential being with two opposing tendencies at the same time, one of which calls to commit a crime and the other commanding to do a good deed. Since humans have free will, under the influence of various factors, each of the two mentioned dimensions may be strengthened and move in the same direction. According to the Qur'anic verses, factors such as envy, arrogance, ignorance, Heart Cruelty, Passion on Seditions, hatred and malice and suspicion can cultivate negative talents and create motivations to commit crimes in him and actualize them at a certain time. The effect of these factors in the occurrence of a crime is not certain and assumed as a complete cause, rather these motives are contextually related to the occurrence of crime and if they are not paid attention to and controlled, they will be the basis of criminal behavior.
  Keywords: Quran, Hadith, Criminal psychology, causes of crime, human nature
 • Faranak Bahmani *, Saeed Bahmani Pages 131-154
  The suspicion of the monopoly of the content of the Qur'an in the story and the monopoly of its method in allegory are among the suspicions that the lack of analysis and response to it on the type of human relationship with the Qur'an and Determining its cognitive functions is effective. Skeptics believe that expecting the truth to be discovered from the Qur'an is misplaced, and that the Qur'an's confrontation with doubts is grammatical. The present study aims to logically study the method of the Qur'an. For this reason, as a proof, he has logically reread the Qur'an's encounter with doubts. The research method is descriptive-analytical. The common suspicions of 3,000 students have been investigated on a Quranic-philosophical basis. Data and information were collected by documentary methods and their reasoning system was described.The findings show that although the Qur'an uses historical, descriptive and allegorical propositions to simplify concepts. But its confrontation with many doubts is based on argument; ; Therefore, in responding to doubts by presenting elements of argument and various arguments, the cognitive and epistemological environment is filled with epistemological data to pave the way for theoretical reason to understand truth and reality. The answer of the Qur'an in the face of doubts has three basic components: 1. Analysis of the evidence of the formation of doubt; 2. Elements of argument to support the audience's wisdom; 3. Logical argument in order to discover and prove the truth.
  Keywords: Quran, logic, doubt, confrontation, reasoning
 • Mohammad Dehghan Chenari, Mohammadreza Sotoudehnia * Pages 155-173
  The Holy Quran has used the story and elements of the story for its guidance and educational purposes. New studies in the field of literary criticism have paved the way for a better analysis of these stories. During the adventures of the stories of the Qur'an, the audience is placed in the context of the events and the currents become objective for him. The story of the Israelite cow is one of the stories of the Qur'an that has a special artistic significance. In this story, the elements are artistically combined under the umbrella of an element called a plot. The plot of this story follows a pattern that is still present in the field of storytelling today. The story is told in a dramatic way so that the reader is aware of the ups and downs of killing a person and experiences the exciting moments of the story with the characters of the story. This article is dedicated to extracting the main plot of the story and analyzing its artistic effects with the help of analyzing the elements of the story.
  Keywords: Plots, elements of the story, the ox of the children of Israel, Moses
 • Mohammadreza Sawadkohi, Hamed Dejabad * Pages 175-193
  One of the reasons that has been cited for the possibility or impossibility of understanding the Qur'an for the general public is the narrations forbidding the interpretation of opinions. This descriptive-analytical study seeks to express the shortcomings that have been done in the process of quoting these narrations by proponents and opponents, and by emphasizing the appearance of these narrations, while criticizing both views, has tried to provide a meaning that in addition to documentary Being free from verses and narrations is free from the shortcomings of the other two perspectives.The result of this study is that what has caused the difference around these narrations is the confusion between the meaning of "interpretation" and "understanding" of the Qur'an; Because basically the subject of these narrations is not the possibility or impossibility of "understanding" the Qur'an, but the subject is "interpretation", which is fundamentally different from "understanding". In fact, these narrations are explanations of the Qur'an and in line with it, they seek to understand that interpretation is not basically a human matter, but only he himself knows the meaning of the word of truth and the duty of creation; Contemplation is reasoning and contemplation in the verses. There is other evidence that proves that this honor has been delegated to the Prophet (PBUH) and his guardians (AS).
  Keywords: Interpretation, Contemplation, narrations forbidding interpretation by opinion, being superhuman, the science of interpretation
 • Najme Heidary *, MuhammadTaqi Diari Bidgoli Pages 195-214

  Evaluating the narrations of the cause of revelation requires methods appropriate to the characteristics of this group of narrations .Hadith scholars have mentioned authentic history as one of the criteria for criticizing the causes of revelation However, using the criterion of history has never been methodical And its principles and rules are not stated And there are no rules for this.Therefore, in this articleBy descriptive analytical method , an effort has been made By presenting the method of historical criticism and applying the criteria of historical criticism, he has criticized the causes of declineIn order to use the criterion of history to take a more scientific form and use the mentioned criterion methodically.By following the historical and hadith sources, it is possible to know the personal and social identity of the narrator, the historical situation of the audienceUnderstanding the literal evolution of the narrative in the context of history, examining social conditions, reconstructing the text space ..., understanding the interests, expectations and preconceptions of the narrator Understanding the purpose and motive of the narrator from narrating the narration and the real meaning of the text of the narration and evaluating it at the level of reason as the criteria of historical criticism.

  Keywords: Historical Criticism, Reasons for Revelation, Methodology, External Criticism, Internal Criticism
 • Majedeh Amani *, Heydarali Rostami, Hoseyn Sharif Asgari Pages 215-236
  Ayatollah Mohammad HadiMaaref is one of the scholars who has discussed the scientific interpretation of the Qur'an. He is one of the famous Shiite scholars and Qur'anic scholars whose scientific works on the knowledge of the Qur'an and commentators as well as the interpretation of the Holy Qur'an have been referred to many scholars in seminaries and Islamic universities; This article is a small attempt to express the advantages and disadvantages that we face in the face of the scientific interpretation of the Qur'an from the perspective of this great scholar; So that the commentator pays attention to them when interpreting the scientific verses of the Qur'an.
  Keywords: Quran, scientific interpretation, Maarefat, knowledge, privilege, harm, scientific miracle
 • Marzeeyeh Shamababdi, Bibi Zeinab Hosseini, Aliyyeh Rezadad * Pages 237-258

  Taqiyyah is one of the most important topics in the history of Shiite hadith, jurisprudence and theology, which has always been considered by great Islamic scholars. In Shiite hadith heritage, several narrations have been narrated about taqiyyah and its necessity, especially from Imam Sadegh (AS), whose correct understanding requires identifying the contexts for the emergence of this group of narrations. What is examined in this study in order to correctly explain the effective elements in understanding the meaning of Taqiyya narrations is the application of Taqiyya narrations based on the analysis of the situational context of these narrations. As a result of this research, it can be said that the meaning of Taqiyya narrations according to the basis of methodology and analysis of five effective components in situational context, including: environment, situation, audience, purpose and order of action, indicates an important issue in the life history of Imam Sadegh (AS). Taqiyya has been one of the political and cultural strategies of Imam Sadegh (AS) in the face of difficult and complex contemporary conditions of his life, to propagate and explain the prophetic tradition, along with saving his life and that of his companions and is related to the issue of hiding documents of jurisprudential narrations

  Keywords: Taqiyya, Imam Sadegh (AS), documents of narrations, pragmatics, situational context
 • Marjan Shiri, Nosrat Nilsaz *, Kazem Ghazizadeh, Nahleh Gharavi Naeeni Pages 259-260

  False narrations about eating forbidden meat by the Prophet have been transmitted in three different versions and with various isnads in Sunni collective sources. This article, using different methods of dating traditions, the historical and geographical origins of these traditions have been determined and causes of the emergence and spread of them have been shown. In this article library method has been used for gathering the information and analytical and descriptive methods were applied for investigating the data. These traditions are most likely first forged by Saʿid Ibn Zayd with the aim of promoting his social status before 51 AH and spread in Medina.Then Abdullah Ibn ʿUmar by taking Saʿid's narration, reforming and changing it, created his narration before has been published since 74. Regarding the forger of the third version, i.e the text narrated by Zayd Ibn Haritha, it can only be claimed that Zayd himself was not the forger and its narrator. The forger with the knowledge of the other two versions and their connection with historical report, has presented and transmitted a detailed and extensive version.

  Keywords: Traditions of eating forbidden meat by the Prophet, historical, geographical origins, dating traditions, the earliest sources, common link, Isnad-matn analysis
 • Hamed Mostafavifard *, Hasan Zarnooshefarahani Pages 281-299
  "Al-Shahid al-Thani" is one of the jurists whose opinions have influenced the evolution of Shia hadith history. The peak of the flourishing of the science of "Derayah al-Hadith" is during his time and with the writing of his three books about this science. He developed the four division of hadiths and added to the accuracy of the definition of these terms; And compared to previous jurists, he was more strict in accepting hadiths, including that he had a critical approach to the theory of "Al-Enjbar". Also, he accepted the hadiths of "Al-Movathaq" and "Al-Hasan" only if they were reinforced with something else, and he did not consider the hadiths of "Al-Morsal" to be valid either. Of course, the hadiths of Ibn Abi Umayr's "Al-Mosral" were an exception, and "Al-Shahid al-Thani" considered them as "Al-Morsal" in appearance and "Al-Mosnad" in reality. These strictures were continued by the jurists after him and even increased, and this approach of Al-Shahid al-Thani in accepting hadiths provided the foundations for the emergence of the "Al-Akhbari" school.
  Keywords: Al-Shahid al-Thani, Khabar al-Wahed, Derayah al-Hadith, four divisions of hadiths, theory of Al-Enjbar, Morsal hadiths ol Ibn Abi Umayr
 • Alborz Mohaghegh Garfami *, Sayyed Ali Delbari Pages 301-318
  In one of the sources of the Imamiyya narration of the Middle Ages, there is news that indicates that Ali used a bad omen for Talha during his allegiance. In order to validate the content of this news, its central theme, namely the misrepresentation of individuals according to the criteria of the Qur'an, the correct tradition and the views of Muslim scholars, has been presented. Also, the historical components in this hadith are its side subject, which has been balanced by the analysis of historical reports about the allegiance of Ali. For this purpose, the teachings appropriate to the central and lateral subject of the hadith are gathered in each of the aforementioned criteria, and at the end of each section, the result of presenting the hadith to that component is explained. Five verses of the Divine Book, three categories of news on the subject of misogyny , as well as the views of six scholars have been carefully studied at this stage. In the next step of the validation process, the historiography of the hadith and the source of its narration, as well as historical reports on the manner of Talha's allegiance have been analyzed. The result of this process is the rejection of the hadith of the bad omen of Ali in all four areas and the ruling on its invalidity.
  Keywords: Ali (AS), misfortune, text validation, Quran, Hadith
 • Hasan Asgharpoor *, Rasool Mohammad Jafari Pages 319-339

  From the beginning of the second century to the end of the fifth century of Hijri, more than 250 books or treatises have been written about the virtues of Ahl al-Bayt (AS). One of the most important works authored in this field is Ibn Maghazali's "Al-Manaqib" (483 AD). Abul Hasan Ali Ibn Muhammad Jollabi, known as Ibn Maghazali, is one of the scholars of Wasit city in the fifth century of Hijri.His book "Al-Munaqib" is a relatively comprehensive collection of hadiths in the field of the hadiths of Manaqib and the virtues of Ahl al-Bayt (AS). Considering the importance of this book, the present research has analyzed Ibn Maghazali's report of the virtues of Ahl al-Bayt (A.S.) with a descriptive-analytical method.After examining the documents and content of 479 narrations (in the form of 251 chapters), the findings of this research indicated that Ibn Maghazali's method in document reporting had three important features: mention of the chain of narrations in the book, mention of multiple ways of narrations, and reflection of some historical facts. A hadith in the documents.In the content part as well, in a part of the book, Ibn Maghazali has reported his names in a general way - without mentioning the name of Ahl al-Bayt (PBUH); Another part - which takes up most of the volume of the book - is dedicated to describing the merits and virtues of Imam Ali (AS).The virtues of Hazrat Zahra (pbuh) and Hassanein (pbuh) have been considered in a more concise manner and from other Ahl al-Bayt (pbuh), in only a few narrations, the virtues of Imam Sajjad (pbuh), Imam Sadiq (pbuh) and Hazrat Mahdi (A) has been paid.

  Keywords: Virtues of Ahl al-Bayt (PBUH), Kitab al-Manaqib, Ibn Maghazali, Methodology
 • Alireza Jamali, Zahra Khosravi Vamakani *, Mohsen Pishvaii Alavi Pages 341-358

  Stylistics is an above-normal knowledge of language that demonstrates the particular system of the writer's or the orator's thoughts and his or her way of expression. This knowledge has attracted researchers' attention in recent decades. The analysis of the voiced and unvoiced sounds and their role in conveying meaning is one of the new layers of the above-mentioned knowledge that analyzes the rhythms of these sounds in different situations proportionate to the present setting. The Hadiths of the Prophet ( PBUH) in Nahjolfasahah is one of the most valuable texts that has been considered from different angles. The analysis of the phonological stylistics of this precious text provides an appropriate ground for understanding the characteristics of the expressive style of the Prophet.The present article has studied the stylistic sounds and their coherence in the Hadiths of Nahjolfasahah in a descriptive- analytical method. The results indicate that the voiced and unvoiced sounds with the highest frequency strengthen the internal music and imagery and convey the intended meanings. Hence, the voiced sounds are used where speech requires decisiveness and firmness and unvoiced sounds are used where speech necessitates gentleness and flexibility.

  Keywords: Stylistics, voiced, unvoiced phonemes, Hadiths of Nahjolfasahah