فهرست مطالب

مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1401)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • غلامرضا تاج بخش*، ابراهیم عباس پور صفحات 1-34
  مولفه هایی اساسی در راهپیمایی اربعین نظیر دین باوری و خدامحوری، اخلاق، عدل و عدالت، تلاش و مجاهدت، بهبود روابط بین الملل، ظلم ستیزی و دفاع از مظلومان عالم و... وجود دارد که در زمره شاخص های تمدن نوین اسلامی نیز بشمار می آیند و بهترین گواه بر ظرفیت و سرمایه ی تمدن ساز، فرهنگ متعالی شیعه است. به منظور انجام روش تحقیق فراترکیب حاضر، کلیه ی مقالات فارسی چاپ شده (علمی پژوهشی و علمی ترویجی) مرتبط با پیاده روی اربعین در بازه زمانی سال 1385 تا 1400 (آغاز حضور زایران ایرانی در این ابررویداد) را شامل می شود که از چهار منبع «پایگاه مجلات نور»، «مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی»، «بانک اطلاعات نشریات کشور» و «پرتال جامع علوم انسانی» به روش نمونه گیری تمام سرشماری، نمونه های در دسترس انتخاب شدند. دلیل انتخاب قالب مقالات، به دلایل روش شناختی، تناظر با واقعیت عینی و بیرونی و همچنین تولید بیشتر مقاله نسبت به کتاب و پایان نامه می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از روش فراترکیب، مطابق با الگوی لیپسی و ویلسون (2001) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد مولفه های گوناگونی که در پیاده روی اربعین وجود دارد، با تحقق تمدن نوین اسلامی در ارتباط هستند.
  کلیدواژگان: اربعین، تمدن اسلامی، فرا ترکیب، شیعه، زیارت
 • محسن الویری، شهناز کریم زاده سورشجانی* صفحات 35-64

  تمدن نوین اسلامی از مباحث نوظهور جهان اسلام است که موافقان آن برای زمینه سازی، تقویت و انسجام آن تلاش دارند در بسط نظرات، ارایه ی مدل های مدنظر، آسیب شناسی و تبیین های نظری به تمام ظرفیت های مادی و معنوی که در شکل گیری، نضج و مانایی یک تمدن موثرند؛ توجه نمایند. ازجمله عوامل معنوی شایان توجه در شکل گیری و بسط یک تمدن، زبان تمدن ساز است. زبانی که حایز شاخص ها و ویژگی هایی است که در قوام، انسجام و پایداری یک تمدن در مقابل غیرهای رقیب و مهاجم ایفای نقش خواهد کرد و با فقدان آن، زندگی انسان پیشرفته، هم سطح با حیوانات خواهد شد. با اتکاء به قابلیت ها و ویژگی های چنین زبانی می توان زمینه ی قوام و انسجام تمدن مسلط در آینده جهان اسلام را فراهم آورد. بدین منظور نوشتار حاضر در نظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ گوید که ویژگی های زبان تمدن ساز چه مواردی هستند؟ یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که تکامل یافتگی و پاسخگویی در زمان، باز بودن و کاربردی بودن، عام و فراگیر بودن، خلاقیت و پویایی و دریافتی و پذیرا بودن ازجمله ویژگی های زبان تمدن ساز است. چنین زبانی قادر خواهد بود به نیازهای روز یک واحد بزرگ و مستقل اجتماعی پاسخ گوید و به عنوان ابزاری کارآمد در پاسداشت سرمایه های تمدنی و عرضه داشت آورده های جدید ایفای نقش نماید.

  کلیدواژگان: زبان، تمدن، زبان تمدن ساز، تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی
 • علی کارشناس*، حمید نگارش، مرتضی شیرودی صفحات 65-94
  پیشینه ی انگاره اسلام رحمانی به دو دهه ی گذشته بازمی گردد؛ ضرورت بحث از این انگاره ازآن رو است که این انگاره نگرشی تک بعدی و گزینشی از اسلام ارایه می دهد به گونه ای که اسلام را از درون مایه های اصیل آن چون جهاد، امربه معروف و نهی از منکر و... تهی می سازد؛ از سوی دیگر، فقه تمدنی، رویکردی کلان به همه ی ابواب فقه است که مجموعه ی احکام اسلامی را در بعد تمدنی در برمی گیرد؛ فقه تمدنی، از فقه حکومتی و فقه نظام سازی جدا نیست بلکه اگر بتوان برای فقه حکومتی نامی دیگر برگزید، قطعا فقه تمدنی و فقه نظام سازی خواهد بود. پرسش اصلی در این مقاله آن است که نقد انگاره اسلام رحمانی به مثابه ی چالش فقه تمدنی با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی- استدلالی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی و واکاوی چالش های اسلام رحمانی نسبت به فقه تمدنی می پردازد. یافته ی مقاله آن است که فقه تمدنی، فقهی جامع و کلان نگر است و هنگام صدور قانون و احکام شرعی، ابعاد کلان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی را ملاک نظر قرار می دهد. همچنین ولایت رکن فقه تمدنی اسلام است و وحدت، راهکار مقابله با اسلام آمریکایی و یا به تعبیر امروزی اسلام رحمانی است که برای حفظ کیان اسلام، امری اساسی است.
  کلیدواژگان: اسلام رحمانی، فقه، تمدن، فقه تمدنی، امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
 • ایوب نیکونهاد*، محسن بیوک، محسن محمدی خانقاهی صفحات 95-126
  بیانیه ی گام دوم انقلاب ازجمله اسنادی است که زمینه های لازم را برای نظریه پردازی در خصوص مسایل امروز و آینده انقلاب اسلامی فراهم کرده است. مسایل متعددی با رویکرد بینش تمدنی در بطن گفتمانی بیانیه ی گام دوم از سوی رهبری معظم انقلاب مطرح شده که ازجمله ی آن ها مسیله ی سیاست خارجی و نحوه مواجهه ی ایران با مسایل منطقه ای و بین المللی است. پژوهش پیش رو در نظر دارد تا مسیله ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس نظریه ی آرمان گرایی واقع بینانه منطبق با متن بیانیه ی گام دوم انقلاب تحلیل و تبیین نماید و نتایج و برون داده های کاربست این نظریه را نیز بررسی کند. در این راستا ابتدا مبانی نظری آرمان گرایی و واقع گرایی موردبررسی قرارگرفته و سپس مدل آرمان گرایی واقع بینانه ترسیم شده است. سپس با استفاده از روش‎ تحلیل محتوای بیانیه ی گام دوم و کدگذاری مسایل مربوط به سیاست خارجی، شاخص های آرمان گرایی و واقع گرایی احصاء شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه مبانی گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منطبق با منطق آرمان گرایی است اما عملکرد، نتایج و خروجی های سیاست خارجی ایران در چارچوب نظریه ی واقع گرایی قابل تحلیل و تفسیر است و بین آرمان گرایی در مقام نظر و واقع گرایی در مقام عمل منافاتی وجود ندارد. تحلیل بیانیه ی گام دوم انقلاب به عنوان یکی از اسناد راهبردی متاخر در خصوص سیاست خارجی، تاییدکننده این ادعاست و می توان منظومه ی سیاست خارجی ایران را «آرمان گرایی واقع بینانه» دانست.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، بیانیه ی گام دوم، آرمان گرایی، واقع گرایی، آرمان گرایی واقع بینانه
 • علی هدایت فسندوز، جعفر بیک زاد*، مجتبی رمضانی، فرهاد نژاد ایرانی صفحات 127-154
  در بیانیه ی گام دوم انقلاب، ایجاد تمدن نوین اسلامی ازجمله اهداف ذکر شده است. برای نیل به این هدف لازم است جامعه ی دانشگاهی کشور فعال تر شود و دانشگاه های پیشرو ضمن داشتن کارکردهای آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و نوآوری باید بتوانند بر پایه ی معنویت و باورهای دینی و با تاسی از آموزه های اسلام ناب محمدی (ص) به تمدن سازی اسلامی بپردازند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه ی نیمه ساختاریافته است. تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از نرم افزار انجام پذیرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، شناسه های مستخرج مولفه های مرتبط با پیامدهای این رویکرد شامل: 1. ارایه ی الگوی الهام بخش 2. تربیت رهبران جهانی 3. ایجاد منزلت برای منطقه ی مستقر 4.طراحی بنیان های تمدنی 5. رونق تولید؛ 6. افزایش بهره وری 7. تولید علم کارآفرینانه می باشند. همچنین دو بعد پیامد نهادینه سازی معنویت و پیامد انتقال علم برای سازه اصلی شناسایی شد. دانشگاه ها می توانند ضمن تطبیق کارکردشان با شاخص های مستخرج این تحقیق، جایگاه خود را در تمدن سازی مشخص کنند.
  کلیدواژگان: دانشگاه، دانشگاه تمدن ساز، علم، تمدن اسلامی
 • فاطمه فلاح تفتی* صفحات 155-194
  عقلانیت گاهی وصف باورها قرار می گیرد و زمانی افعال و رفتار متصف به عقلانیت می گردد و گاهی نیز ارزش ها متصف به آن می شوند، ولی در هر صورت، عقلانیت بر پایه ی وحی و مبانی اسلامی، نظامی است متشکل از اصولی که در چارچوب فرهنگ و تمدن اسلامی شکل گرفته و ذهنیات و رفتار مسلمانان را سامان می دهد. همگرایی و وحدت مسلمانان نیز سبب تحقق اهداف و مصالح امت اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام می شود. تمدن نوین اسلامی زمانی شکل می گیرد که عنصر عقلانیت و همگرایی در جوامع اسلامی جایگاه اصلی خود را بازیافته و بدین ترتیب تمدن اسلامی که شامل همه ی دستاوردهای مسلمانان در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اخلاقی، مادی و معنوی و... می شود؛ احیا، بازسازی و بازپروری شود. طرح این مهم در فضایی فقهی و با بیان حکم شرعی وجوب یا حرمت آن، علاوه بر آنکه روند تاثیر حرکت اصلاحی اجتماعی را سرعت می بخشد، باعث می شود افقی فراتر از توصیه و تحسین این دو امر مهم و درعین حال مترتب بر یکدیگر را پیش روی جوامع اسلامی قرار دهد. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی درصدد بیان مبانی فقهی عقلانیت و همگرایی مسلمانان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مبانی فقهی این مساله عبارت اند از: فطرت توحیدی، اصل نظام ولایی، اصل تشکیل امت واحد، عقلانیت مبتنی بر کتاب و سنت و از قواعد فقهی مورد استناد نیز می توان به قاعده احترام، قاعده وحدت، قاعده تقیه، قاعده الزام و قاعده عدالت اشاره کرد.
  کلیدواژگان: مبانی فقهی، قواعد فقهی، عقلانیت، همگرایی، تمدن، تمدن نوین اسلامی
 • محمدتقی سبحانی نیا، علی نورمحمدیان* صفحات 195-220

  در عصر حاضر تحقق تمدن نوین اسلامی اهمیت ویژه ای دارد و یکی از الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی تربیت نیروی انسانی است. چیستی نقش تقوا به عنوان یک مفهوم بنیادین در اخلاق فردی و خودمهارگری به عنوان یک مفهوم مورد توجه روانشناسی در ساخت انسان تمدن ساز، مسیله این پژوهش است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعه ی اسنادی است. این پژوهش که ماهیتی کیفی داشته با توجه به خاستگاه تقوا که وحی، عقل و شریعت است و خاستگاه خودمهارگری که دانش تجربی و حسی است، ابتدا عناصر موثر در ایجاد تقوا و خودمهارگری احصاء شده و سپس با روش توصیفی و تحلیلی، تاثیر دو مفهوم تقوا و خودمهارگری در تربیت انسان تمدن ساز تبیین شده است. در اسلام، توجه به پیامدهای رفتار، عبرت گیری، کرامت نفس، محاسبه نفس، استفاده از الگوها و اسوه ها و عنصر عقلانیت جهت اتصاف به تقوا تاکید شده و در اندیشه روان شناختی به خصوص مکتب رفتارگرایی به تقویت خود، تجربه های جانشینی، خودکارآمدی، خودسنجی، سرمشق گیری، تشویق و شناخت سفارش شده است؛ توجه به ماهیت و کارکرد این عناصر، نشان دهنده ی برخی عناصر مشترک و هم افزا برای ورود انسان به حوزه تمدن سازی است.

  کلیدواژگان: انسان تمدن ساز، اخلاق فردی، تقوا، خود مهارگری، روانشناسی
 • یوسف فرشادنیا، احمد شه گلی* صفحات 221-254
  فناوری پدیده ای است که از جنبه های مختلف مورد نظر اندیشمندان مسلمان قرار گرفته است. نگاه ابزاری، استقلالی و تعاملی از دیدگاه های مطرح در بیان مناسبات دین و فناوری است. مسیله ی پژوهش حاضر؛ امکان سنجی تعالی فناوری در بستر و تفکر توحیدی  و چیستی شاخص های آن است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعه ی اسنادی و تحلیل اطلاعات با روش توصیفی انجام پذیرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اولا بحث و تحقق فناوری در بستر توحیدی بر مبنای اصولی چون؛ الف. دین، ارتباط و حاکمیت توحیدی آن بر تمام شیونات زندگی انسان ب. جامعیت دین پ. رابطه ی حیات دنیوی و حیات اخروی و همچنین ت. جهت داری فناوری امکان پذیر است و ثانیا  شاخص های اساسی نظیر؛ 1. همسو با آموزه ها و اصول دین (الف. توحید محوری و ب. معادمحوری) 2. همسو با هدف و غایت خلقت انسان و سعادت او 3. همسو با نیازهای فطری و حقیقی انسان (الف. نیازهای حقیقی و غیرکاذب انسان ب. اصل قناعت و پرهیز از اسراف و مصرف زدگی پ. کرامت انسانی ت. غایتمندی ث. عزتمندی و استکبارزدایی) 4. همسو با نظام آفرینش و محیط زیست (الف. اتقان و زیبایی و ب. هماهنگی با محیط زیست) در تعالی فناوری در بستر توحیدی، حرکت به سوی مهندسی و تحقق تمدن نوین اسلامی و درنهایت سعادت دنیوی و اخروی انسان  نقش راهبردی دارد.
  کلیدواژگان: تفکر توحیدی، تعالی فناوری، دین و فناوری، تمدن نوین اسلامی
 • محسن لبخندق* صفحات 255-286
  انسان، دین و حکمت، سه حقیقت در تعامل اند؛ لذا نحوه پاسخ به دو پرسش انسان شناسانه «چرایی (فلسفه) هبوط انسان در دار کثرت» و «نحوه وجود انسان در نسبت با کثرات پیرامونی اش»، در نحوه دین شناسی و شکل گیری یک دستگاه حکمی، بازتاب می یابد و «دست یابی به چشم اندازی نوین در فلسفه ی دین و حکمت» به عنوان یک هدف معرفتی؛ از خلال پاسخ به پرسش های فوق و با بهره مندی از ظرفیت های حکمت متعالیه و بر اساس روش قیاسی- برهانی قابل تحقق خواهد بود. حکمت متعالیه، نحوه وجود موجودات را «وجود ربطی (فقر محض در نسبت با مبدا)» معرفی می کند، لکن با تبیین «نقش کثرت عرضی در حرکت جوهری»، می توان از نحوه ای پیوند وجودی میان موجودات متکثر سخن گفت و نحوه ی وجودی به نام «وجود ترابطی» را تبیین نمود. انسان نیز که در دار کثرت هبوط یافته، علاوه بر وجود ربطی، وجود ترابطی دارد. «تمدن» به عنوان موضوعی انسان بنیان، متاثر از این نحوه وجود- وجود ترابطی -؛ قابلیت تبیین فلسفی می یابد و بر همین مبنا می توان از نوعی حکمت به نام حکمت تمدنی سخن گفت و آن را «استکمال متقابل نفوس انسانی و موجودات دار طبیعت در سایه تمدن الهی و به واسطه انتقاش نفس آدمی به نظم عقلی عالم و تشبه به باری تعالی» تعریف کرد. هم نشینی حکمت تمدنی با بحث قرآنی استخلاف، چشم انداز نوینی از فلسفه ی دین را رقم می زند که در آن غایت «دین»، برپایی تمدن الهی معرفی می شود.
  کلیدواژگان: هبوط، کثرت عرضی، وجود ترابطی، تمدن، حکمت تمدنی، فلسفه ی دین
 • محمدعلی هاتفی*، سید عبدالله رضوی صفحات 287-316

  دفاع ایران در مقابل عراق در جنگ تحمیلی، بیانگر یک تجربه ی نظامی با نگرش جهاد در اسلام است. ملت ایران در دفاع مقدس علاوه بر پیروز شدن، فرهنگ ویژه آن را نیز خلق کرد. این فرهنگ، ترکیبی جهادگونه ای از حماسه و عرفان است که با ابعاد مختلف باورهای دینی تراز شده است. فرهنگ دفاع مقدس، مدلی اعتبارسنجی شده است که از بیرون مرزهای کشور کپی نشده و از بطن تمدن اسلامی- ایرانی نشات گرفته است. بنابراین مولفه های آن را می توان به عنوان خطوط راهنما برای تبیین ارزش های حاکم بر برنامه های توسعه در دولت اسلامی تعمیم داد. ادعای مقاله ی حاضر، الگو قراردادن مدل حاصل از جنگ تحمیلی برای دوران حاضر است. مقاله به شناسایی مولفه های فرهنگ فاع مقدس و تبیین تراز ارزشی آن به عنوان ارزش های محوری می پردازد. روش تحقیق از نوع تحلیل توصیفی و روش گردآوری اطلاعات از نوع مطالعه ی کتابخانه ای و مصاحبه می باشد. نتیجه ی تحقیق حاکی از آن است که ده مولفه ی اصلی زیربنای فرهنگ دفاع مقدس را می توان تفکر اسلامی و ربانیت، ایمان و معنویت، ایثار و روحیه ی جهادی، مدیریت و فرماندهی، تکیه بر مردم و جوان گرایی، هدایت رهبری، وحدت و کار تیمی، خلاقیت و ابتکار، مهندسی و مدیریت علمی و مقاومت و ایستادگی دانست.

  کلیدواژگان: فرهنگ دفاع مقدس، عوامل حیاتی موفقیت، برنامه های توسعه ی کشور، الگوگیری، مصاحبه
 • بهزاد قاسمی* صفحات 317-332

  هدف مقاله، احصاء و شناخت شاخص‏های مقاومت و سنجش میزان تاثیر آن بر تمدن نوین اسلامی است. پژوهش از حیث نوع، بنیادی-  کاربردی و با روش آمیخته (کیفی - کمی) انجام شده است. جهت شناخت مولفه و شاخص‏های مقاومت اسلامی در بخش کیفی، در مرحله ی اول با بررسی ادبیات تحقیق، پژوهش های انجام گرفته و مبتنی بر سخنان رهبران انقلاب اسلامی است. در زمینه‏ ی تبیین مقاومت اسلامی، علاوه بر چارچوب مفهومی مقاومت، از نظریه‏ ی موازنه ی قوا به عنوان چارچوب نظری استفاده شد. از تجزیه وتحلیل داده ‏های کیفی، عوامل و متغیرها (مولفه و شاخص‏ها) استخراج شدند. در گام دوم تحقیق، با نظرگیری از خبرگان و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، نسبت به تکمیل، اصلاح و ترمیم شاخص های احصاء شده از مبانی نظری و ادبیات تحقیق پرداخته شد. در پایان (بخش کمی)، به منظور سنجش تاثیر هر یک از مولفه و شاخص‏های مقاومت و تاثیر آن بر تمدن سازی و نسبت بین شاخص‏ها، از فنون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون خطی ساده (دومتغیره) و آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد. بر اساس یافته‏های کیفی، شاخص های مقاومت اسلامی، در چهار بعد اسلام سیاسی، انسجام اسلامی، حکمرانی اسلامی و دفاع مردم پایه شناسایی گردید. و میزان تاثیر هریک بر تمدن سازی در بخش تجزیه وتحلیل کمی مشخص شد. در نتیجه فرضیه ی تاثیر مقاومت اسلامی بر تمدن سازی تایید و تبیین شد.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، امام خمینی، مقاومت اسلامی، تمدن اسلامی، تمدن نوین اسلامی
 • سید کاظم سیدباقری*، محسن مهاجرنیا صفحات 333-372

  اخلاق و اخلاق سیاسی از عناصر اساسی در شکل گیری تمدن ها هستند که در شالوده آنها، حکمت حضوری جدی دارد، بر این پایه، هدف اصلی این مقاله، بررسی جایگاه حکمت و اثرگذاری آن بر اخلاق سیاسی با رویکرد تمدنی و ارجاع به اندیشه ی آیت الله خامنه ای است (هدف). پرسش اصلی این مقاله، بررسی رویکرد تمدنی به حکمت در اخلاق سیاسی با تاکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای است. امری که برای دستیابی به حقیقت حکمت اخلاقی و اخلاق حکمی، بایسته است و در خوانش جدید از متون اخلاقی، متناسب با شرایط تلاش و اندیشه ورزی برای تمدن نوین اسلامی، می تواند جامعه ما را به دستاوردهای نو راهبری کند (بیان مساله). ضمن توجه به حکمت پایگی تمدن اسلامی و ارزشمندی آن در نصوصی دینی و همبستگی حکمت و تمدن در اندیشه ی آیت الله خامنه ای، در یافته های تحقیق و فرضیه بر این امر تاکید شده است که حکمت در کنار خود خردورزی، میانه روی، عدالت، دانش و سعه صدر می آورد، اموری که روابط قدرت را سامان می بخشد و بسترساز حرکت جامعه و دولت اسلامی در جهت تمدن است، آنگاه که حکمت در اخلاق سیاسی و روابط اخلاقی دولت اسلامی حضور یابد، آزادگی و فرزانگی تمدنی، عدالت سیاسی و گفت وگوها و تعاملات آزادانه ی تمدن آفرین، فراگیر می شوند که می توانند زمینه ی دستیابی به تمدن جدید اسلامی را فراهم سازد (یافته ها) این مهم با مراجعه به نصوص حکمت عملی و روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است که در نوع خود، تکاپویی نوآور به شمار می آید (روش شناسی).

  کلیدواژگان: اخلاق سیاسی، تمدن جدید اسلامی، حکمت، آیت الله خامنه ای
|
 • Gholamreza Tajbakhsh *, Ebrahim Abbaspour Pages 1-34
  There are basic components in the Arbaeen march such as religiosity and God-centeredness, ethics, justice and fairness, effort and struggle, improvement of international relations, oppression and defense of the oppressed of the world, etc., which are among the indicators of the new Islamic civilization. They are considered and the best evidence of the capacity and capital of the civilization-builder is the transcendent Shiite culture. (The beginning of the presence of Iranian pilgrims in this super event) includes four sources: "Noor Magazine Database", "University Jihad Scientific Information Center", "Database of Iranian Publications" and "Comprehensive Humanities Portal" by full census sampling method , Available samples will be selected. The reason for choosing the format of the articles, for methodological reasons, is to correspond to the objective and external reality, as well as to produce more articles than books and dissertations. The following are some of the methods used by Lipsi and Wilson. 2001 The research findings show that the various components that exist in the Arbaeen walk are related to the realization of the new Islamic civilization.
  Keywords: Arbaeen, Islamic civilization, meta composition, Shiite, pilgrimage
 • Mohsen Alviri, Shahnaz Karimzadeh Sureshjani * Pages 35-64

  Modern Islamic civilization is one of the emerging issues of the Islamic world, that for developing and reinforcing the civilization, its supporters try to consider all the material and spiritual capacities that are effective in formation, improvement, and permanence of the civilization in expanding opinions, presenting considered models, identifying problems and theoretical understanding. One of the spiritual factors worthy of attention in the formation and expansion of a civilization is the civilization-building language which has some characteristics and attributes that will play a role in the consistency, cohesion and sustainability of a civilization against the competing and invading rivals, and with the absence of that, advanced human life will be leveled with animals. Relying on the capabilities and characteristics of such language can provide the ground for the consistency and cohesion of dominant civilization in the future of the Islamic world. The present paper intends to answer this question by descriptive-analytical method What are the characteristics of civilization-building language? The findings of this study indicate that evolution and responsiveness in time, openness and applicability, generality and inclusiveness, creativity and dynamics and reception are among the characteristics of the civilization-building language, such language will be able to respond to the needs of a large and independent social unit and play an effective role in protecting civilizational capitals and presenting new ones.

  Keywords: language, civilization, civilization-building language, Islamic civilization, Modern Islamic Civilization
 • Ali Karshenas *, Hamid Negaresh, Morteza Shirody Pages 65-94
  The history of Islam Rahmani's ideology goes back to the last two decades; The necessity of discussing this idea is that this idea offers a one-dimensional and selective view of Islam in such a way that it empties Islam of its original themes such as jihad, enjoining the good and forbidding the evil, and so on; On the other hand, civilized jurisprudence is a macro approach to all chapters of jurisprudence that includes a set of Islamic rules in the dimension of civilization; Civilized jurisprudence is not separate from governmental jurisprudence and system-building jurisprudence, but if another name can be chosen for government jurisprudence, it will definitely be civilized jurisprudence and system-building jurisprudence. The main question in this article is what is the critique of Islam Rahmani's idea as a challenge of civilized jurisprudence with emphasis on the views of Imam Khomeini and the Supreme Leader? This article uses a descriptive-analytical-reasoning method and using library resources to study and analyze the challenges of Islam Rahmani towards the jurisprudence of civilization; The finding of the article is that the only way to face the challenge of Islam Rahmani is to return to the original and true Islam based on civilized jurisprudence; Islam of unity is based on principles and ideals and Islam of freedom and insight in which the idea of ​​compassionate Islam fades.
  Keywords: Islam Rahmani, Jurisprudence, civilization, Civilization jurisprudence, Imam Khomeini Supreme Leader (as)
 • Ayub Nikunahad *, Mohsen Biuck, Mohsen Mohammadi Khanghahi Pages 95-126
  The statement of the second step of the revolution is one of the documents that have provided the necessary grounds for theorizing about the issues of today and the future of the Islamic Revolution. Numerous issues with the approach of civilization vision in the heart of the discourse of the second step statement have been raised by the Supreme Leader of the Revolution, including the issue of foreign policy and how Iran deals with regional and international issues. The present study intends to analyze and explain the foreign policy issue of the Islamic Republic of Iran based on the theory of realistic idealism in accordance with the text of the statement of the second step of the revolution and to examine the results and application data of this theory. In this regard, first the theoretical foundations of idealism and realism are examined and then the model of realistic idealism is drawn. Then, using the content analysis method of the second step statement and coding foreign policy issues, the characteristics of idealism and realism are calculated. Findings show that although the discourse principles of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran are consistent with the logic of idealism But the performance, results and outputs of Iran's foreign policy can be analyzed and interpreted within the framework of realism theory, and there is no contradiction between idealism as opinion and realism as practice. The analysis of the statement of the second step of the revolution as one of the late strategic documents in the field of foreign policy confirms this claim and the Iranian foreign policy system can be considered as "realistic idealism".
  Keywords: foreign policy, Second Step Statement, idealism, realism, Realistic Idealism
 • Ali Hedayat Fasandoz, Jafar Beikzad *, Mojtaba Ramazani, Farhad Nezhad Irani Pages 127-154
  Developing a new Islamic civilization has been mentioned as one of the goals in the Second Phase of the Revolution. For achieving this goal, the academic community becomes more active. Besides having innovation, entrepreneurial, research, and educational functions, leading universities should be able to civilize based on spirituality and religious beliefs and following doctrines of Islam. Data were collected using a semi-structured interview. Inductive content analysis was utilized to analyze the data using the software. Based on the obtained data, extracted components related to the consequences of this approach include: 1) presenting an inspiring pattern, 2) training global leaders, 3) creating a status for the settled region, 4) designing civilized foundations, 5) production prosperity, 6) increasing productivity, and 7) producing entrepreneurial science. Two dimensions including institutionalization of spirituality and knowledge transfer were identified for the main construct. Besides adaption of function to extracted indicators, universities can determine their status in civilization-building.
  Keywords: University, Civilization University, Science, Islamic civilization
 • Fatemeh Fallah Tafti * Pages 155-194
  Rationality is sometimes described as beliefs, and sometimes actions and behavior are characterized by rationality, and sometimes values ??are characterized by it, but in any case, rationality is based on revelation and Islamic principles, a system consisting of principles that are in the framework Islamic culture and civilization has been formed and organizes the mentalities and behavior of Muslims. Convergence and unity of Muslims also leads to the realization of the goals and interests of the Islamic Ummah and standing against the enemies of Islam. The new Islamic civilization is formed when the element of rationality and convergence regains its original position in Islamic societies, and thus Islamic civilization, which includes all the achievements of Muslims in various economic, cultural, religious, social, moral, material and spiritual dimensions and... can be; Revive, rebuild and rehabilitate. Planning this important issue in a jurisprudential environment and by expressing the Shariah ruling of its obligation or sanctity, in addition to speeding up the impact of the social reform movement, it causes a horizon beyond the recommendation and praise of these two important and at the same time interrelated matters. put in front of Islamic societies. In a descriptive-analytical way, this article seeks to express the jurisprudential foundations of rationality and convergence of Muslims in the formation of modern Islamic civilization. The findings of the research show that the jurisprudential foundations of this issue are: monotheistic nature, the principle of the state system, the principle of forming a single nation, Rationality based on the book and tradition, and among the jurisprudence rules cited, we can mention the rule of respect, the rule of unity, the rule of taqiyyah, the rule of obligation, and the rule of justice
  Keywords: Jurisprudential foundations, jurisprudential rules, Rationality, Convergence, civilization, Modern Islamic Civilization
 • MohammadTaqi Sobhani Nia, Ali Noormohamadiyan * Pages 195-220

  The realization of the new Islamic civilization has become especially important in the present age and one of the requirements for the realization of the new Islamic civilization is the training of human resources. What is the role of piety as a fundamental concept in individual ethics and self-control as a concept considered by psychology in the construction of civilizing man, is the subject of this research. The method of data collection in this study is documentary study. In this study, which has a qualitative nature, according to the origin of piety, which is revelation, reason and law, and the origin of self-control, which is empirical and sensory knowledge, first the effective elements in creating piety and self-control are counted and then the effect of two concepts by descriptive and analytical methods. Piety and self-control are explained in the education of civilizing human beings. In Islam, attention to the consequences of behavior, learning lessons, self-esteem, self-calculation, using patterns and elements and the element of rationality to attain piety is emphasized, and in psychological thought, especially the school of behaviorism, to strengthen itself. Success experiences, self-efficacy, self-assessment, role modeling, encouragement and cognition are ordered; Attention to the nature and function of these elements indicates some common and synergistic elements for human entry into the field of civilization.

  Keywords: Civilizing man, Individual ethics, Piety, Self-Control, Psychology
 • Yousef Farshadnia, Ahmad Shahgoli * Pages 221-254
  Technology is a phenomenon that has been accounted for by Muslim scholars from various perspectives. The instrumental, independent and interactive views are among the views put forward in the statement of the relationships between religion and technology. The subject of the present study is the feasibility of technological excellence in the context of monotheistic thought and the essence of its characteristics. The method of data collection is the documentary study and the data has been analyzed using the descriptive method in this research. The findings indicate that, firstly, the discussion and realization of technology in a monotheistic context based on principles such as (a) the religion , its relation and monotheistic governance over all aspects of human life, (b) the comprehensiveness of religion, (c) the relationship between worldly and the hereafter life, as well as (d) the technological orientation is feasible. Secondly, the following basic indicators have a strategic role in the excellence of technology in the monotheistic context, the movement towards the engineering and the realization of the modern Islamic civilization, and finally, the worldly and the hereafter bliss of the human being: (1) the alignment with the teachings and principles of religion (a. monotheism and b. resurrection orientation), (2) the alignment with the purpose and destination of human creation and his/her bliss, (3) the alignment with the instinctive and actual needs of human beings (a. the real and non-false needs of human beings, b. the principle of contentment and avoidance of extravagance and consumerism, c. the human dignity, d. the finality, and e. the honorability and anti-despotism), and (4) the alignment with the creation system and the environment (a. the stability and beauty and b. the harmony with the environment).
  Keywords: Monotheistic thought, technological excellence, religion, technology, Modern Islamic Civilization
 • Mohsen Labkhandagh * Pages 255-286
  Man, religion and wisdom are three truths in interaction. Therefore, the way to answer the two anthropological questions "why man descented in the world of multiplicity" and "the type of human existence in relation to the multitudes around him", will be reflected in the way of Religionology and the formation of a philosophical system. Therefore, "achieving a new perspective in the philosophy of religion and wisdom" as an epistemological goal; is possible by answering the above questions. This path is followed by benefiting from the capacities of transcendental wisdom. Sublime wisdom introduces the existence of beings as “pure poverty in relation to the origin”, but by explaining "the role of transverse multiplicity in essential movement", we can speak of a kind of existential connection between plural beings and we can explaine kind of existence called “communicational existence”. the human ,who has descended into the world of plurality, has a communicational existence. "Civilization" as a human-based subject, affected by this mode of existence; It is capable of philosophical explanation, and on this basis, we can talk about a new branch of wisdom called civilizational wisdom, and it is called "the mutual evolution of the human soul and the creatures of nature in the shadow of the divine civilization and through the similarity of the human soul to the rational order of the world and the similarity to God" defined. The coexistence of civilizational wisdom with the Qur'anic discussion of istikhlaf establishes a new perspective of the philosophy of religion, in which the goal of "religion" is the establishment of divine civilization
  Keywords: Descent, transverse multiplicity, communicational existence, civilization, civilizad wisdom, philosophy of religion
 • MohammadAli Hatefi *, Seyyed Abdollah Razavi Razavi Pages 287-316

  Iran’s defense against Iraq in the war indicates a military practice on the basis of “Jihad in Islam”. Iran nation won, and created its special culture as well. This culture is a jihad-oriented combination of epic and theosophy, balanced by different dimensions of religious beliefs. The holy defense culture is a validated model not copied from out of the country, but it originates in Islamic Iranian mentalities. Therefore, its attributes can be used to clarify the core values of the country’s development programs. For this objective, the paper believes the cultural model obtained in the holy defense is a complete validated model. This paper aims at identifying the holy defense culture attributes and specifying the core values to meet the goals of the country development programs. Research method is analytical and descriptive, and the data gathering falls into libraries studies and interview. The results present the top ten attributes are Islamic thinking and divinity, belief and spiritusoity, abnegation and jihad mentality, management and leadership, people and youth, leadership guidance, solidarity and team work, creativity and innovation, engineering and scientific management, and resistance and endurance.

  Keywords: Holy defense culture, Critical success factors, Country’s development programs, Benchmarking, Interview
 • Behzad Ghasemi * Pages 317-332

  The purpose of the article is to identify and identify the indicators of resistance and measure its impact on modern Islamic civilization. The research has been done in terms of type, fundamental-applied and mixed method (qualitative-quantitative). In order to know the components and indicators of Islamic resistance in the qualitative part, in the first stage, by reviewing the research literature, researches have been conducted and based on the words of the leaders of the Islamic Revolution. In the context of explaining Islamic resistance, in addition to the conceptual framework of resistance, the balance of power theory was used as a theoretical framework. Factors and variables (components and indicators) were extracted from qualitative data analysis. In the second step of the research, by consulting experts and conducting semi-structured interviews, the completion, modification, and repair of the indicators calculated from the theoretical foundations and research literature were discussed. In the end (quantitative part), in order to measure the impact of each of the resistance components and indicators and its impact on civilization and the ratio between the indicators, Spearman's correlation coefficient, simple linear regression test (bivariate) and test Stepwise multiple regression was used. Based on qualitative findings, indicators of Islamic resistance were identified in the four dimensions of political Islam, Islamic cohesion, Islamic governance and basic people's defense. And the impact of each on civilization was determined in the quantitative analysis section. As a result, the hypothesis of the effect of Islamic resistance on civilization was confirmed and explained

  Keywords: : Islamic revolution, Islamic resistance, Islamic civilization, modern civilization, Imam Khomeini
 • Seyed Kazem Seyed Baqeri *, Mohsen Mohajernia Pages 333-372

  Ethics and political ethics are essential elements in the formation of civilizations, in which wisdom has a serious presence in their foundation, on this basis, the main purpose of this article is to examine the place of wisdom and its effect on political ethics with a civilizational approach and referring to the thought of Ayatollah Khamenei (goal) The main question of this article is to examine the civilizational approach to wisdom in political ethics with an emphasis on Ayatollah Khamenei's point of view. It is necessary to achieve the truth of moral wisdom and moral ethics, and in the new reading of moral texts, in accordance with the conditions of effort and thinking for the new Islamic civilization, it can lead our society to new achievements. (statement of the problem) while paying attention to the wisdom of Islamic civilization and its value in religious texts and the correlation between wisdom and civilization in the thought of Ayatollah Khamenei, in the findings of the research and hypothesis, it is emphasized that wisdom is beside itself. Prudence, moderation, justice, knowledge, and wisdom are brought to the fore, things that regulate power relations and create a platform for the movement of society and the Islamic state towards civilization, when wisdom is present in the political ethics and moral relations of the Islamic state. found, freedom and civilized wisdom, political justice and free dialogues and civilization-creating interactions are widespread, which can provide the basis for achieving a new Islamic civilization. (Findings) A practical and descriptive-analytical method has been carried out, which is an innovative effort in its own way. (Methodology).

  Keywords: Political ethics, New Islamic Civilization, Wisdom, Ayatollah Khamenei