فهرست مطالب

اقتصاد باثبات - سال سوم شماره 3 (پیاپی 8، پاییز 1401)

نشریه اقتصاد باثبات
سال سوم شماره 3 (پیاپی 8، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یزدان گودرزی فراهانی*، منصور خلیلی عراقی صفحات 1-21
  به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این اعتبارات بودجه ای به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین اعتبارات بودجه ای دولت و اعتبارات بانکی بر اساس سیاست مالی و پولی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد استان های کشور بوده است. در این راستا اعتبارات تخصیص داده شده بر استان های مختلف بر اساس سیاست پولی و مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور تحلیل این رابطه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1399-1380 و روش داده های پنلی خودرگرسیون برداری (PanelVAR) استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تکانه وارد شده از ناحیه اعتبارات بودجه ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. همچنین این تکانه منجر به توزیع نامناسب تر درآمد در استان های کشور شده است. اثرات سیاست پولی نیز بر متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد مانند مخارج دولت بوده است اما شدت اثر گذاری سیاست پولی از سیاست مالی بیشتر بوده است.
  کلیدواژگان: بودجه، سیاست پولی، مخارج دولت، رشد اقتصادی، مدل Panel VAR
 • سید روح الله احمدی حاجی آبادی* صفحات 22-49

  دیدگاه های جدید در ارتباط با سیستم مالی حاکی از آن است که ساختار مالی اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعی تعیین می گردد؛ بدین شکل که ساختار بخش واقعی در هر مرحله از توسعه اقتصادی عاملی موثر در چگونگی ترکیب سیستم بانکی و بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی، داده های آماری برای اقتصاد ایران در بازه 1357-1399 گردآوری و در گام اول با بهره گیری از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن، فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین ساختار واقعی، ساختار مالی و سایر متغیرهای کنترلی بررسی شده اند. نتیجه بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت می باشد؛ نتیجه ای که توسط آزمون کرانه ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در گام دوم، ضرایب مدل بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از روش ARDL تخمین و با بهره گیری از آزمون علیت، رابطه علی بین ساختار دو بخش مالی و واقعی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ساختار بخش واقعی اقتصاد ایران که از نسبت ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعتی به کل ارزش افزوده اقتصاد اندازه-گیری می گردد، اثر معناداری بر ساختار مالی اقتصاد نداشته است اگرچه رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین دو متغیر ساختار بخش واقعی و ساختار بخش مالی تایید گردید. با توجه به انواع خدمات مالی متنوعی که سیستم بانکی و بازار سرمایه ارایه می دهند و انواع نیازهای مالی که بنگاه ها در بخش واقعی به آن نیاز دارند، می توان چنین استنباط کرد که بخش مالی اقتصاد ایران نتوانسته است نیازهای مالی بنگاه ها را فراهم کند؛ به بیان دیگر، ساختار بخش مالی ایران از سطح مطلوب خود فاصله دارد.

  کلیدواژگان: ساختار بخش مالی، ساختار بخش واقعی، گریگوری-هانسن، آزمون کرانه، علیت
 • حجت ایزدخواستی*، زریر نگین تاجی، محمدمهدی نجفی صفحات 50-71

  نرخ تورم یکی از مولفه های ثبات اقتصادی همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران بوده است. بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. به علاوه، تصمیم های بلندمدت پس انداز، سرمایه گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می کند موجب زیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس نظریه های اقتصادی عوامل اثرگذار بر تورم به سه دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم بندی میشود. بنابراین، تورم اعتبار سیاستگذارن کلان اقتصادی را کم می کند و تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی شود. از این رو، شناخت عوامل موثر بر تورم و راه کارهای کاهش آن می تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه های اقتصاد دانش بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء سطح نوآوری می تواند منجر به کاهش تورم شود. در این پژوهش عوامل اثرگذار بر تورم با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) بررسی می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف اثر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، سرمایه انسانی، تحقیقات و پیچیدگی بازار اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباط اثرات معناداری بر تورم نداشته است.

  کلیدواژگان: تورم، رشد نقدینگی، اقتصاد دانش بنیان، کشورهای صادرکننده نفت
 • عبدالمبین مرادی، مهدی حاج امینی*، سید نظام الدین مکیان صفحات 72-104

  در رابطه با فرآیند توسعه دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معقتدند گذار توسعه فرآیندی بی‏رحم و نیازمند مشت آهنین است؛ در نتیجه می‏توان آزادی‏ های سیاسی و اقتصادی را تا وقتی که درآمد سرانه به حد کافی افزایش یابد، به تعویق انداخت. در مقابل، گروهی گذار توسعه را یک فرآیند دوستانه و مهربانانه می‏دانند و معقتدند استراتژی رشد محور به همراه تقویت آزادی ‏های سیاسی-اجتماعی ممکن خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی نقش آزادی ‏های سیاسی و اقتصادی در دستیابی به «توسعه انسانی» پرداخته است. . بدین منظور، اطلاعات 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 (2497 مشاهده) جمع ‏آوری و با تجزیه‏ و تحلیل واریانس دوطرفه مسیله ‏ی پژوهش واکاوی شده است. یافته ‏ها نشان داده سطح آزادی سیاسی تفاوت توسعه انسانی و زیرشاخص‏ های آن (درآمد سرانه، آموزش و بهداشت) میان کشورهای جهان را توضیح می‏ دهد. نقش آزادی اقتصادی نیز به طور ضعیف ‏تر و برای دهه های 1990 به بعد تایید شده است. بنابراین توسعه انسانی بدون گسترش آزادی‏ های مدنی و حقوق سیاسی مبتنی بر دموکراسی شدنی نیست، اگرچه تحقق آزادی سیاسی نیز به تنهایی ممکن است کافی نباشد.

  کلیدواژگان: توسعه انسانی، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، تجزیه ‏و تحلیل واریانس دوطرفه
 • زینب برادران خانیان، حسین پناهی*، حسین اصغرپور صفحات 105-133

  جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنها، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد. این پژوهش که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است .براین اساس 55 عامل اولیه تحقیق با استفاده از مرور منابع و دلفی خبرگان این حوزه برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شدند. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تاثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت و به عنوان بازیگران اصلی شناخته شدند. لازمه اصلی تدوین سناریوها برای عوامل کلیدی، تعریف وضعیت های احتمالی و تحلیل دقیق شرایط پیش رو است که در نهایت تعداد 61 وضعیت محتمل برای 16 عامل کلیدی تدوین شد. با تحلیل وضعیت های احتمالی، 7856 سناریو ممکن، 21 سناریو باورکردنی و 5 سناریو با احتمال قوی در وضعیت هوشمندی کلانشهر تبریز شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، تحلیل ساختاری، برنامه ریزی بر پایه سناریو، آینده پژوهی
 • مهدی فتح آبادی* صفحات 134-157

  در ادبیات اقتصادسنجی سری زمانی، نحوه تولید داده ها و مانایی متغیرها از موضوعات مهم در انتخاب مدل و روش تخمین می باشد. فرآیندهای تفاضل پایا و روندپایا از روش های تولید داده می باشند. در تصریح تفاضل پایا (انباشته)، جزء تصادفی سری از فرآیند گام تصادفی پیروی نموده (فرآیند ریشه واحد) که با تفاضل گیری مانا می شود؛ در حالی که در تصریح روندپایا، جزء تصادفی سری از یک فرآیند مانا تبعیت می کند. الگوی تغییرات یک متغیر در مدل گام تصادفی دارای روند (تصادفی) و مدل روندپایا (روند قطعی) بسیار شبیه به یکدیگر است. حقایق آشکارشده نشان از روند صعودی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چند دهه گذشته دارند، که این تغییرات بسیار نزدیک به الگوی تغییرات دو مدل روندپایا و تفاضل پایا می باشد. در کارهای تجربی تمایز بین این دو مدل کار ساده ای نیست و بکارگیری نادرست آزمون ها به نتایج غلط در فرآیند تحقیق منتج می شود. هدف این مقاله بررسی دوباره نحوه انجام آزمون ریشه واحد و شناسایی ماهیت روند (قطعی یا تصادفی) سری های زمانی کلان اقتصادی ایران می باشد. در مرحله نخست آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) با روش دولادو و همکاران (1990) و همیلتون (1994) انجام یافت، سپس جهت بررسی شکست ساختاری، از آزمون پرون (1989) بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد 4 متغیر از 6 سری زمانی شامل GDP اسمی، ارزش افزوده صنعتی، قیمت های مصرف کننده و حجم پول از فرآیند گام تصادفی با جزء ثابت مثبت (روند تصادفی) پیروی می کنند؛ اما متغیرهای GDP واقعی و شاخص قیمت سهام از فرآیند روندپایا (روند قطعی) تبعیت می نمایند.

  کلیدواژگان: روندپایا، گام تصادفی، آزمون ریشه واحد، سری های کلان اقتصادی
|
 • Yazdan Gudarzi Farahani *, Mansour Khalil Araghi Pages 1-21
  The properly and optimized the facilities and credit can lead to increased investment, production, employment and economic growth. In addition, budgetary credits as financial policy plays an important role in economic growth. The purpose of this paper was to investigate the relationship between government budget credits and bank credits based on financial and monetary policy on economic growth and distribution of revenue in the country's provinces. In this regard, the credits allocated to different provinces have been evaluated based on the monetary and financial policy. To analyze this relationship, statistical information from 2000-2019 and panel autoregressive methods were used. The results of the impulse from the budget credits had a positive effect on the economic growth of the provinces. It has also led to a more inappropriate distribution of income in the country's provinces. The effects of monetary policy on economic growth variables and revenue distribution have been such as government spending, but the intensity of monetary policy has been greater than financial policy. The results of the impulse from the budget credits had a positive effect on the economic growth of the provinces. It has also led to a more inappropriate distribution of income in the country's provinces. The effects of monetary policy on economic growth variables and revenue distribution have been such as government spending, but the intensity of monetary policy has been greater than financial policy.The results of the impulse from the budget credits had a positive effect on the economic growth of the provinces. It has also led to a more inappropriate distribution of income in the country's provinces. The effects of monetary policy on economic growth variables and revenue distribution have been such as government spending, but the intensity of monetary policy has been greater than financial policy.
  Keywords: Budget, monetary policy, Government spending, Economic growth. Panel VAR model
 • Seyed rohollah Ahmadi Hajiabadi * Pages 22-49

  New viewpoints related to the financial system indicate that the financial structure of the economy is endogenously determined by the structure of the real sector; In this way, the structure of the real sector in each stage of economic development is considered an effective factor in the composition of the banking system and the capital market. Due to the lack of a similar internal study, statistical data for Iran's economy in the period of 1357-1399 was collected and in the first step, using the Gregory-Hansen cointegration test, the hypothesis of the existence of a long-term relationship between the real structure, the financial structure and other control variables have been investigated. The obtained result indicates the existence of a long-term relationship; The result was also confirmed by the ARDL bounds test approach. In the second step, the long-term and short-term model coefficients were estimated and then using causality test, the causal relationship between the structure of the financial and real sectors was investigated. The findings of the second phase show that the structure of the real sector of Iran's economy, which is measured by the ratio of the value added of the agricultural and industrial sectors to the total economy value added, has not had a significant effect on the financial structure of the economy although both short-run and long-run causality relationship verified. Considering the various types of financial services that the banking system and the capital market provide and the types of financial needs that companies need in the real sector, it can be concluded that the financial sector of Iran's economy has not been able to meet the financial needs of companies. In other words, the structure of Iran's financial sector is far from its desired level.

  Keywords: Financial sector structure, Real sector structure, Gregory-Hansen, Bounds test, Causality
 • Hojjat Izadkhasti *, Zarir Negintaji, MohammadMahdi Najafi Pages 50-71

  Inflation rate, one of the components of economic stability, has always been a special concern of policy makers. Therefore, in addition to increasing instability in the economy, a high inflation rate causes an increase in welfare losses, a decrease in household purchasing power, and an increase in uncertainty in the economy. In addition, it makes long-term decisions such as savings, investment, work, and retirement difficult, and by increasing the probability of making a mistake in estimating the future inflation rate, it causes losses to economic enterprises. Based on economic theories, factors affecting inflation are divided into three categories: inflation caused by demand pressure, inflation caused by cost pressure, and structural inflation. Therefore, inflation reduces the credibility of macroeconomic policymakers, especially the central bank, and its continuation can cause political and social instability. The components of the knowledge-based economy can also lead to the reduction of inflation through the channel of improving institutional quality, increasing the productivity of production factors, reducing production costs and improving the level of innovation. In this research, the factors affecting inflation with emphasis on the knowledge-based economy in oil exporting countries are investigated using the generalized moment method (GMM) in the time period (2011-2021). The results show that Lag of inflation, liquidity growth rate, GDP growth difference from liquidity growth, economy openness and government consumption expenditure in different scenarios have a positive effect and real GDP growth, institutional regime and economic incentives, human capital, research and market complexity have had a negative effect on the inflation rate. Information and communication technology index has not had significant effects on inflation.

  Keywords: Inflation, Liquidity growth, knowledge-based economy, Oil exporting countries
 • Abdulmobin Moradi, Mehdi Hajamini *, Seyed-Nezamuddin Makiyan Pages 72-104

  What are the prerequisites for economic development? What system should countries choose in the economic and political structures to achieve economic prosperity? Theoretically, there are some implications that political freedom is necessary for economic freedom and economic development. In fact, it is the choice of a democratic political structure that puts countries on the path of development. Of course, some believe that political freedom is not a necessary condition, and countries can move towards development without political freedom. Accordingly,, there are two general views regarding the development process. On one hand, some believe that development is a fierce process that requires an iron fist. As a result, political and economic freedoms can be postponed until per capita income increases sufficiently. On the other hand, others consider development as a friendly process and believe that a growth-oriented strategy will be possible along with the strengthening of political and social freedoms. The present paper evaluates the role of political and economic freedoms to achieve human development. TIn this regard, the Freedom House, Fraser’s Economic Freedom, and Human Development Indices for 119 countries from the 1970 to 2018 (including 2497 observations) were collected. The findings showed that the level of political freedom explains the difference in human development and its sub-indicators (per capita income, education, and health) among countries in the world. The role of economic freedom is also weakly confirmed for the 1990s onwards. Therefore, human development is not possible without the expansion of civil liberties and political rights based on democracy, although the democracy alone may not be enough.

  Keywords: human development, Economic freedom, Political freedom, Two-way analysis of variance
 • Zeinab Baradaran Khanian, Hossein Panahi *, Hossein Asgharpur Pages 105-133

  The world today is facing challenges that are caused by the transformations resulting from the progress of science and technology and the design of new needs. In this regard, the smart city model is a new solution that, in accordance with the advancement of information and communication technology and meeting the new needs of citizens in their urban life, forces urban planners to review and rethink their actions. This research, which is in the field of identifying the main and key factors in the future of the smart city in Tabriz metropolis, in terms of purpose and in terms of method, a combination of documentary and survey methods and in terms of nature, is based on the new methods of futures scientific, analytical and exploratory methods that have been done using a combination of qualitative and quantitative models.Meanwhile, to apply appropriate policy strategies, some 55 primary factors were identified by the panel of experts by using the resource review and Delphi method. In order to determine the key factors and effective drivers in this system, 16 factors were introduced using the cross-impact matrix. The final findings indicate that smart economy and smart mobility have the largest share as the main actors in this collection and will play a more effective role in the future of Smart City and it is expected that driver affecting on the smart future of Tabriz metropolis be one comprising mobility and economic components.Based on the results, among the 55 factors identified, 16 factors played a major role as key factors effective in the smart future process of Tabriz metropolis and were recognized as the main actors. The main requirement for developing scenarios for key factors is the definition of possible situations and a detailed analysis of the upcoming conditions, and finally 61 possible situations were compiled for 16 key factors. By thoroughly evaluating possible situations, 7856 possible scenarios, 21 plausible scenarios and 5 scenarios with high probability of future condition of Smart City in Tabriz were identified

  Keywords: Smart City, Structural Analysis, Scenario Planning, Futures Studies
 • Mehdi Fathabadi * Pages 134-157

  In the time series econometric literature, data generation and stationary are important issues in model selection and estimation method. Difference Stationary and Trend Stationary processes are data generation procedures. In Difference Stationary specification (integrated), the stochastic component follows a random walk process (unit root process) that it yields stationary by differencing, while in trend Stationary specification process, the stochastic component follows a stationary process. The variable variation pattern in the random walk model with trend (random) and the trend stationary model (deterministic trend) is very similar. The revealed facts show the upward trend of Iran's macroeconomic variables over the past few decades, which are very close to the variation pattern of trend and Difference Stationary models. In empirical work, the distinction between these two models is not simple, and misapplying of tests cause incorrect results in the research process. The purpose of this paper is to review again how to perform a unit root test and identify the nature of (deterministic or random) trends of macroeconomic time series of Iran. In the first step, the generalized Dickey Fuller root unit test (ADF) was performed using the Dolado et al. (1990) and Hamilton (1994) approach and then Perron's test (1989) was used to investigate structural break. The results show that 4 variables of 6 time series including nominal GDP, industrial value added, consumer prices and stock money follow the random walk process with positive drift (random trend), but real GDP and stock price index follow the trend stationary process (deterministic process).

  Keywords: Trend Stationary, Random Walk, Unit Root Test, macroeconomic series