فهرست مطالب

مدیریت دانشگاهی - پیاپی 3 (پاییز 1401)

نشریه مدیریت دانشگاهی
پیاپی 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه داستانی، غلامعلی منتظر* صفحات 1-26

  دانشگاه ها علاوه بر نقش محوری خود درتربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، نقش مهمی در رشد و ارتقای علم و فناوری و نیز توسعه کشور دارند. در این میان مدیران دانشگاه به عنوان یکی از ارکان مهم پیشرفت دانشگاه و همراستایی این نهاد با برنامه های ملی، ضامن تحقق اهداف، رشد و تعالی کشور است لذا شایسته سالاری در انتصاب افراد در مسوولیت های مختلف موسسه های علمی، نخستین گام در پی ریزی مدیریت کارامد و اثربخش است. تحقق این موارد مستلزم کاربست الگویی علمی برای شایسته گزینی در نظام علمی کشور است لذا در این مقاله تلاش شده تا الگویی جامع با هدف سنجش شایستگی مدیران موسسه های علمی طراحی شود. بدین منظور با به کارگیری رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های پژوهش های پیشین پرداخته شد. در تحقیق حاضر روش نمونه گیری نظری و جامعه آماری شامل همه پژوهش های منتشر شده در حوزه شایستگی مدیران در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی به منظور دستیابی به اشباع نظری است. شاخص ها پس از استخراج در معرض نظر صاحب نظران حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری قرار گرفت و با تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص ها روایی محتوایی آن تایید و الگوی سنجش شایستگی مدیران در پنج مولفه و 57 شاخص ارایه شده است. مهم ترین ویژگی این الگو ، جامعیت آن در تلفیق مفاهیم همگون و پوشش تمام شاخص های سنجش شایستگی پژوهش های پیشین است.

  کلیدواژگان: مدیران دانشگاهی، نهادهای علمی، سنجش شایستگی، الگو، فراترکیب
 • سلمان دارابی*، نعمت الله عزیزی، جمال سلیمی صفحات 27-47

  یکی از مولفه های سنجش بهروری، کیفیت و اثربخشی نظام آموزش عالی، پرورش روحیه کارآفرینی دانشجویان در هر دانشگاهی است. از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار دراین مولفه، تفکر و تمایلات انتقادی و سبک های تفکر می باشد. این مطالعه از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی، و با هدف بررسی و واکاوی رابطه بین تمایلات انتقادی در پرورش روحیه کارآفرینی دانشجویان انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه کردستان بودکه با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای 224 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه تمایلات انتقادی کالیفرنیا (CCTDI) و پرسشنامه روحیه کارآفرینی بهره گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین مولفه های کارآفرینیدر میان دانشجویان دانشگاه کردستان بالاتر از حد متوسط است و همچنین بین تمایلات انتقادی و روحیه کارآفرینی همبستگی بالایی (85%) وجود دارد. نتایج این مطالعه موید آن است که کسانی که دارای تمایلات انتقادی سطح بالایی هستند و حقیقت جویی، آزاداندیشی (روشنفکری)، تحلیل گری، نظام یافتگی فکری (نظام مندی)، اعتماد به نفس، کنجکاوی و بلوغ شناختی در آنها در سطح بالایی قرار دارد، از روحیه کارآفرینی بالاتری نیز برخوردار بوده و بیشتر به کارهای جدید ، بکر، خلق و توسعه ایده های نوینی که زمینه های رشد و بالندگی است، دست می زنند.

  کلیدواژگان: تمایلات انتقادی، پرورش روحیه کارآفرینی، آموزش عالی، عوامل روانشناختی
 • عباس قائدامینی هارونی*، مهرداد صادقی ده چشمه، حسین دشتی عسکری، محمدعلی گشمرد صفحات 48-72

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) به تعداد660 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 244 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد رفتار های انحرافی در محیط کار رابینسون و بنت (2000)، پرسش نامه استاندارد عملکرد کارکنان کوپمنز و همکاران (2014)، پرسش نامه استاندارد رضایت شغلی ویس و همکاران (1967) و پرسشنامه استاندارد معنویت محیط کار اشموس و دوچون (2000) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 ، 90/0 ، 88 /0 و 90/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که معنویت در محیط کار از طریق رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 65/0 می باشد و معنویت در محیط کار از طریق رفتار های انحرافی بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 25/0- است و همچنین معنویت در محیط کار از طریق رضایت شغلی بر رفتار های انحرافی تاثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 85/0- است

  کلیدواژگان: معنویت محل کار، رفتار انحرافی در محل کار، رضایت شغلی، عملکرد کارکنان
 • مرتضی فرنگ*، محمد قهرمانی، محمود ابوالقاسمی، فرنوش اعلامی صفحات 73-100

  هدف کلی پژوهش، شناسایی موانع و راهکارهای توسعه اشتغالپذیری فارغ التحصیلان از دیدگاه اساتید، کارفرمایان و صاحب نظران حوزه اشتغال برای مقطع کارشناسی در دوره های علوم رفتاری است. پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی می باشد. مشارکت-کنندگان این پژوهش را اساتید، کارفرمایان تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در تحقیق کیفی، روش نمونه-گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری می باشد. از میان شرکت کنندگان در مصاحبه 15 نفر از اساتید و 12 نفر از کارفرمایان بودند. گردآوری داده ها از طریق انجام مصاحبه نیمهساختاریافته صورت گرفت. روایی محتوایی ابزار مصاحبه ها توسط 5 نفر از صاحب نظران آموزش عالی بررسی شده و پس از تایید به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون می باشد. تحلیل اولین مصاحبه با کدگذاری باز آغاز گردید و در نهایت در مصاحبه 27 به اشباع نظری رسید. در مجموع 109 مضمون مرتبط با چالش ها و موانع توسعه اشتغال پذیری فارغ التحصیلان از این مصاحبه ها احصا شد. سرانجام، در 6 مانع اصلی از قبیل: «موانع فردی»، «موانع دانشگاهی»، «موانع اجتماعی»، «موانع فرهنگی»، «موانع اقتصادی»، «موانع سیاسی» و 21 مانع فرعی شامل: مشکلات شناختی-رفتاری، ضعف انگیزشی، زیاده خواهی، فقدان مهارت های کارآفرینی، ضعف شایستگیهای تحصیلی و شغلی، عدم کیفیت دوره های آموزشی، ضعف دانشگاهی، نقصان برنامه درسی، فقدان بسترهای اجتماعی مناسب، ناسازگاری سازمان ها، ضعف فرهنگی، کمبود برنامه های شغلی، ناعدالتی در استخدامی ها، نیازسنجی نامناسب، ضعف اقتصادی، ناهماهنگی سرمایه انسانی و بازار کار، عدم ارتباط با بازار کار، کمبود منابع مالی، نبود مدیریت اثربخش، سیاست های ناکارآمد، و کاهش تعاملات بین المللی طبقهبندی گردید. نتایج نشان داد که مهم-ترین راهکار توسعه اشتغال پذیری از نظر اساتید و کارفرمایان، ضرورت اصلاح و بازنگری در برنامه های درسی است.

  کلیدواژگان: موانع، اشتغال پذیری، فارغ التحصیلان، کارشناسی، علوم رفتاری
 • احمد مرندی*، مصطفی نیکنامی، علی تقی پور ظهیر صفحات 101-125

  یکی از مهمترین شاخص های دانشگاه های انقلاب سوم وجود فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی است. لذا، این پژوهش تحت عنوان طراحی و تبیین مدل تاثیر گرایش کارآفرینانه و تحول در ماموریت دانشگاه بر فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 2) صورت گرفته است. پژوهش حاضر لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی _ همبستگی از شاخه مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه2) به تعداد 1200 نفر بوده اند. از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد280 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و جهت اعتبار سنجی مدل تعیین شده از تکنیک مدل معادلات ساختاری با شیوه حداکثر درست نمایی استفاده شد و نتایج حاصل از بررسی اعتبار پرسشنامه، ضریب آلفای 85/0 را نشان داد. نتایج پژوهش نشان داد مدل مفهومی پژوهش با داده های تجربی برازش دارد (079/0=RMSEA). نتایج حاصل از فرضیه-های فرعی پژوهش نیز نشان داد که ماموریت دانشگاهی و گرایش کارآفرینانه بر فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی تاثیر دارد. و فرهنگ کارآفرینی نیز بر اجرا و ارزشیابی موثر است (05/0< P).

  کلیدواژگان: فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی، گرایش کارآفرینانه، ماموریت دانشگاه
 • نرگس چراغی*، عادل سلیمانی صفحات 126-150

  هدف پژوهش کیفی حاضر، که با رویکرد مشارکتی انجام شده، کارکرد کنش پژوهی د توسعه حرفه ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان است . که دانشجو معلم در طول یک ترم (6 ماه) با تامل در رفتارهای خود و با مراجعه حضوری به مدارس به عنوان کارورز داده های لازم را به شیوه مشاهده، مصاحبه ،گردآوری نموده است تا حدی که به اشباع نظری برسد. بدین گونه که ابتدا با نگارش بیانیه من، تحلیل موقعیت های پنجگانه (فیزیکی، عاطفی، آموزشی، سازمانی-اداری ، اموزش مجازی)، ترسیم نقشه ذهنی، طرح درسی آماده و اجرا شد که به تایید گروه پژوهش رسید و توسط کدگذاری های متعارف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . تعداد 172کد باز، 20 کد محوری و 5 کد انتخابی از نقد تدریس و تاملات استخراج شد. از جمله کد های محوری پژوهش حاضر که می تواند در ارتقای توسعه حرفه معلمی اثر گذار باشد می توان به خود شناسی معلم، مدیریت فضای آموزشی، داشتن طرح درس،ویژگی های اخلاقی معلم، رفتار معلم، علاقمندی معلم به آموزش، ارتباطه اولیه معلم، برنامه ریزی و آمادگی، مرور دانسته ها، مشارکت دادن دانش آموزان، دانش محتوایی معلم، مهارت کلامی معلم، فنون سوال کردن، بهره گیری از امکانات آموزشی ، استفاده از فناوری، برقراری نظم در کلاس، مدیریت زمان، جمع بندی پایانی، سنجش و ارزشیابی و ارایه تکلیف عملکردی اشاره کرد که کد های گزینشی در یک مدل تحلیلی - استباطی ارایه شده است تحت عنوان وظایف معلم، مهارت عاطفی معلم، مهارت ارتباطی معلم ، مهارت تدریس و مهارت سنجش و ارزیابی معلم می باشند .

  کلیدواژگان: کنش پژوهی، توسعه حرفه ای، تامل های حرفه ای، شغل معلمی
|
 • Masoumeh Dastani, Gholamali Montazer * Pages 1-26

  In addition to their pivotal role in training specialized and committed human resources, universities have an important role in the growth and promotion of science and technology, as well as the development of the country. Meanwhile, university administrators, as one of the important pillars of university development and alignment of this institution with national programs, guarantee the realization of goals, growth and excellence of the country, so meritocracy in appointing people to different responsibilities of scientific institutes is the first step in establishing Management efficient and effective. The realization of these cases requires the application of a scientific pattern for selection in the scientific system of the country, so in this article, an attempt has been made to design a comprehensive pattern with the aim of measuring the competence of managers of scientific institutions. For this purpose, the results and findings of previous researches were analyzed by applying the meta-synthesis approach. In this research, the theoretical sampling method and the statistical population include all the published researches in the field of managers' competence in internal and external databases in order to achieve theoretical saturation. After extraction, the indicators were exposed to the opinion of experts in the fields of education, research and technology, and by determining the importance of each of the indicators, its content validity was confirmed and the pattern for assessing the competence of managers was presented in five components and 57 indicators. The most important feature of this pattern is its comprehensiveness in combining homogeneous concepts and covering all indicators of competency assessment of previous researches.

  Keywords: university managers, scientific institutions, competency measurement, pattern, meta-synthesis
 • Salman Darabi *, N.Azizi Azizi, Jamal Salimi Pages 27-47

  One of the components of measuring the productivity, quality and effectiveness of the higher education system is to cultivate the entrepreneurial spirit of students in any university. One of the most important influential variables in this component is critical thinking and tendencies and thinking styles. This descriptive-correlational study was conducted to investigate the relationship between critical tendencies in cultivating students' entrepreneurial spirit. The statistical population of the study included students of Kurdistan University who were selected as a sample using stratified random sampling method. The California Critical Attitudes Questionnaire (CCTDI) and the Entrepreneurial Mood Questionnaire were used to collect data. The results of this study showed that the average of entrepreneurship components among students of Kurdistan University is above average and also there is a high correlation (85%) between critical tendencies and entrepreneurial spirit. The results of this study confirm that those who have a high level of critical tendencies and truth-seeking, open-mindedness (intellectual), analytical, intellectual systematization, selfconfidence, curiosity and cognitive maturity in them. They are at a high level, have a higher entrepreneurial spirit, and are more likely to do new and original work.

  Keywords: Critical tendencies, cultivating entrepreneurial spirit, Higher education, psychological factors
 • Abbas Ghaedamini Harouni *, Mehrdad Sadeghi De Cheshmeh, Hossein Dashti Askari, MuhammadAli Gshmard Pages 48-72

  The current research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of correlational data collection. The statistical population of the present study was made up of all the employees working in Islamic Azad University of Isfahan branch (Khorasgan) in the number of 660 people, and 244 people were selected as a sample through the stratified sampling method proportional to the volume through Cochran's sampling formula. The research tool of the standard questionnaire of deviant behaviors in the workplace by Robinson and Bennett(2000), Koopmans et al.'s standard employee performance questionnaire (2014), Weiss et al.'s (1967) standard job satisfaction questionnaire, and Ashmos and Duchon's (2000) standard workplace spirituality questionnaire, the validity of the questionnaires was based on content, form and construct validity. were checked and after the necessary terms, validity was confirmed and on the other hand, the reliability of the questionnaires was estimated by Cronbach's alpha method as 0.88, 0.90, 0.88 and 0.90 respectively, and the data analysis was at the inferential level. including structural equation modeling. The results of the research showed that spirituality in the work environment through job satisfaction has a positive and significant effect on the performance of employees that the coefficient This effect is 0.65 and spirituality in the workplace through deviant behaviors has a negative and significant effect on the performance of employees, the coefficient of this effect is -0.25, and spirituality in the workplace through job satisfaction has a negative and significant effect on deviant behaviors The coefficient of this effect is -0.85.

  Keywords: Workplace Spirituality, deviant behavior in the workplace, job satisfaction, employee performance
 • Morteza Farang *, Mohammad Ghahramani, Mahmood Abolghasemi, Farnoosh Alami Pages 73-100

  The general purpose of this study is to identify the barriers and solutions for the development of graduates' employability from the perspective of faculty members, employers and experts in the field of employment for a bachelor's degree in behavioral sciences courses. The current research is a qualitative research of the phenomenological type. The participants of this research are faculty members, employers and employment experts. The sampling method in qualitative research is the purposeful sampling method of the theoretical sampling type. Among the interviewees were 15 faculty members and 12 employers. Data were collected through semi-structured interviews. The content validity of the interviews was reviewed by 5 higher education experts and was used after confirmation. The obtained data from this study were analyzed by the Thematic analysis method. The analysis of the first interview began with open coding and finally reached theoretical saturation in interview 27. A total of 109 themes related to the challenges and barriers to the development of graduates' employability were obtained from these interviews. Finally, a total of six major barriers were classified as "individual barriers", "academic barriers", "social barriers", "cultural barriers", "economic barriers" and "political barriers". Furthermore, in 21 sub-obstacles including: cognitive-behavioral problems, motivational weakness, avarice, lack of entrepreneurial skills, weakness of academic and Job Competencies, lack of quality training courses, academic weakness, curriculum defects, lack of appropriate social contexts, incompatibility of organizations, cultural weakness, lack of employment plans, employment injustice, inadequate needs assessment, economic problems, a mismatch between human capital and the labor market, poor connection between human resources and the labor market, financial resources shortage, lack of effective management, inefficient policies, and a reduction of international interactions. Also, the results showed that the most important solution for the development of employability from the perspective of faculty members and employers is the need to review and revise the curricula.

  Keywords: barriers, Employability, Graduates, Bachelors, Behavioral Sciences
 • Ahmad Marandi *, Mustafa Niknami, Ali Taghipoour Zahir Pages 101-125

  One of the most important characteristics of the third revolution universities is the existence of a culture of academic entrepreneurship. Therefore, this study was conducted to designing and Explaining a Model for the Impact of Entrepreneurial Orientation and Transformation on University Mission on University Entrepreneurship Culture (Case Study: Islamic Azad University, Region 2). The purpose of this study is applied and in terms of research method is descriptivecorrelational from structural equation modeling. The statistical population consisted of all faculty members of Islamic Azad University (region 2) with 1200 members. Using stratified random sampling method, 280 people were selected as the study sample. A researcher-made questionnaire was used And in order to validate the determined model, structural equation model technique with maximum likelihood method was used. for data collection and the validity of the questionnaire results showed a coefficient alpha of 0.85. Modeling equation structure was used to analysis the data and test the research hypotheses. The results showed that the conceptual model of the research fits well with the experimental data (RMSEA= 0.079). The results of the subsidiary hypotheses of the study also showed that academic mission and entrepreneurial orientation influence the culture of academic entrepreneurship and entrepreneurship culture is also effective on implementation and evaluation (p <0.05).

  Keywords: entrepreneurial orientation, Academic Entrepreneurial Culture, University Mission
 • Narges Cheraghi *, Adel Sulaimany Pages 126-150

  This qualitative research is analytic-inferential. Its statistical population was 16 students from the first grade of elementary school of Biston sugar factory. The method of data collection is observation and interview. First, by writing a statement, analyzing the five situations (physical, emotional, educational, organizationaladministrative, virtual education), drawing a mental map, a lesson plan was prepared and implemented, which was approved by the research group and by conventional coding Analysis was done. A number of 172 open codes, 20 central codes and 5 selective codes were extracted from teaching criticism and reflections. Among the key codes obtained that can be effective in promoting the development of the teaching profession are the teacher's self-knowledge, the management of the educational environment, having a lesson plan, the teacher's moral characteristics, the teacher's behavior, the teacher's interest in education, the teacher's initial communication, planning and preparation, reviewing knowledge, involving students, teacher's content knowledge, teacher's verbal skills, questioning techniques, using educational facilities, using technology, establishing order in the classroom, time management, The final classification, assessment and evaluation and presentation of performance assignment indicated that the selective codes provided under the title of teacher's duties, teacher's emotional skill, teacher's communication skill, teaching skill and teacher's assessment and evaluation skill

  Keywords: Action Research, professional development, professional reflections, teacher job