فهرست مطالب

آینده پژوهی شهری - سال دوم شماره 3 (پاییز 1401)

نشریه آینده پژوهی شهری
سال دوم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اکرم علی محمدی، صدرالدین متولی*، آزیتا رجبی صفحات 1-23
  حمل ونقل و جابه جایی از جنبه های اصلی حیات شهری است و ساماندهی حمل ونقل از نیازهای اولیه شهر سالم به شمار می آید. پرداختن به توسعه پایدار در حمل و نقل  به دلیل دغدغه های اساسی بشر در زمینه از بین رفتن منابع، آلودگی های محیط زیستی، پدیده های خطرناکی نظیر گرم شدن زمین، پدیده گلخانه ای و وارونگی هوا دارای اهمیت فراوان می باشد.هدف اصلی مقاله حاضر بررسی وضعیت معیارهای بعد مدیریتی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری با تاکید بر دستیابی به توسعه پایدار زیست محیطی در منطقه یک شهر تهران بود. تحقیق حاضر پیمایشی از نوع توصیفی بود. نمونه مورد مطالعه 400 نفر از ساکنین منطقه یک شهر تهران در سال 1399 بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای- نسبتی و از طریق فرمول کوکران در تحقیق شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته اعتباریابی شده بود. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد: وضعیت معیار ظرفیت سازمانی، مدیریت سیستمی، کاهش مخاطرات، بهره گیری از زیرساخت ها، استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت تاب آوری حمل و نقل درون شهری در سطح مطلوبی نمی باشد. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نیز نشان داد: وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات پراهمیت ترین معیار در افزایش تاب آوری حمل و نقل درون شهری و وضعیت بهره گیری از زیرساخت های جایگزین وسایط نقلیه نا مطلوب ترین معیار مدیریتی در منطقه یک شهر تهران از دیدگاه شهروندان می باشد. در نتیجه با شناسایی وضعیت موجود در منطقه یک شهر تهران و توجه بیشتر به بعد مدیریتی تاب آوری حمل و نقل درون شهری؛ می توان برنامه ریزی صحیح و کارآمد در جهت رفع ضعف های موجود تدارک دید.
  کلیدواژگان: تاب آوری، حمل و نقل درون شهری، توسعه پایدار زیست محیطی، بعد مدیریتی، منطقه یک شهر تهران
 • عادل پورقربان*، زینب کرکه آبادی، عباس ارغان صفحات 23-44

  حکمروایی مطلوب به عنوان یکی از جدیدترین و در عین حال قابل اعتمادترین رویکردهای مدیریت شهری است. این رویکرد در بافت های تاریخی شهری دارای کارکرد چند بعدی از منظر بهبود شرایط بافت های تاریخی است چرا که منجر به حفظ هویت شهری، بهبود سیما و منظر شهری و در نهایت افزایش رضایت شهروندان خواهد شد. حوزه شهرداری منطقه 8 تبریز یکی از تاریخی ترین مناطق شهری در بین شهرهای ایران است که تاکنون از منظر حکمروایی مطلوب شهری مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری درسطح این منطقه است. ماهیت پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به صورت توصیفی- تحلیلی واستنباطی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را ساکنین منطقه هشت و خبرگان دانشگاهی تشکیل داده است. حجم نمونه 377 نفر بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. پایایی پرسشنامه برابر با 901/0 به دست آمد. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری پیرسون، رگرسیون و آنووا و همچنین اولویت بندی محلات با استفاده از روش ویکور بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که 15 متغیر مورد بررسی، توانایی تبیین 6/89 درصد از تغییرات واریانس مربوط به حکمروایی مطلوب شهری را دارند. همچنین نتایج آزمون آنووا نشان دهنده وجود اختلاف معناداری بین محلات هفتگانه از نظر شاخص های حکمروایی مطلوب است. نتایج آزمون ویکور نشان داد که به ترتیب محلات بازار، شهناز، منصور، دانشسرا، مقصودیه، قره باغیها- بالاحمام ، تپلی باغ- دمشقیه در رتیه اول تا هفتم قرار دارند. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادهای کاربردی خوبی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: حکمروایی مطلوب شهری، بافت تاریخی- فرهنگی، مناطق شهری، شهر تبریز
 • فریبا اطهری* صفحات 45-70

  حق تامین مسکن برای جامعه، از قرن بیستم در کشورهای بیشتر توسعه یافته بعنوان یکی از"حقوق شهروندی" به رسمیت شناخته شده است. در کشورهای در حال توسعه، مسکن یک نیاز اولیه محسوب شده و لیکن علیرغم تاکید دایمی بر اهمیت مسکن بعنوان نیازی پایه و حقی بنیادین، درصد قابل توجهی از خانوارهای شهری قادر به تامین آن نیستند. در کشور ما ضعف مدیریت منابع و زمین، تورم اقتصادی، فقدان برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی ها، تامین سرپناه مطلوب را برای شهروندان بویژه گروه های کم درآمد به مشکلی حاد تبدیل نموده است. تقاضای رو به رشد مسکن در کشور، توجه اغلب مسیولان و برنامه ریزان را برای رفع نیاز مسکن شهروندان جلب نموده است به نحوی که دولت ها با سیاست های مختلف درصدد رفع نسبی این مشکل برآمده اند؛ لیکن شتابزدگی فارغ از اصول و مبانی مسکن سازی در بطن شهرها و الحاق اراضی جهت تامین مسکن و گسترش افقی شهرها به یکی از مهمترین معضلات شهرسازی در دهه های اخیر تبدیل شده است. در حالی که به نظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت های موجود شهر، می توانست بستری مناسب برای هدایت توسعه مسکونی به وجود آورد. شهر یزد به عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران، بیشترین آسیب را از سیاست های شتابزده مسکن سازی متحمل شده و این سیاستهای موضعی با نادیده گرفتن توان ظرفیت های درونی بافت شهری در توسعه مسکونی به رشد و گسترش افقی آن دامن زده است. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی در محدوده جغرافیایی شهر یزد است و درصدد سنجش ظرفیت مسکن پذیری بافت فرسوده شهر یزد جهت پاسخ به نیاز مسکن گروه های هدف برنامه های تامین مسکن دولت و در نهایت ارایه راهبردها و سیاست های اجرایی پیشنهادی مییباشد که در این راستا از نرم افزار GIS در تحلیل اطلاعات و از روش تحلیلی Sowt بهره گرفته شده است.

  کلیدواژگان: مسکن، گروه های هدف، برنامه های تامین مسکن، بافت فرسوده، شهر یزد
 • ارزیابی کیفیت شاخص های کالبدی منطقه یک تبریز (مطالعه موردی: محله ملازینال)
  نسرین دین پرور* صفحات 71-82

  توجه به کیفیت شاخص های کالبدی هدفی در جهت بررسی کیفیت زندگی در سطح محلات و شهرها برای شهروندان می باشد. سنجش کیفیت شاخص های کالبدی در یک منطقه مستلزم بررسی عوامل بسیاری است که در تحقیق فوق به پاره ای از آنها پرداختیم. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده که از منابع کتابخانه ای -اسنادی، پرسشنامه و پیمایش های میدانی جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر جوانان و میانسالی هستند که در سطح محله ملازینال تبریز سکونت دارند. حجم جامعه آماری 220 نفرمی باشد. مقاله حاضر سعی دارد با تلفیق دو رویکرد توسعه پایدار و احیای فضاهای شهری، این شاخص ها در محله ملازینال ارزیابی شده است. در این پژوهش شاخص های کالبدی فضاهای محله ای پایدار از طریق مشاهدات میدانی و پرسش نامه در محله ملازینال مورد بررسی قرار گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کمی و کیفی به طور مکمل استفاده شده است و در جهت تحلیل نتایج در محیط نرم افزار نتایج حاصل ازپرسش نامه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است که بیان می کند محله ملازینال تبریز از نظر کیفیت شاخص های کالبدی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

  کلیدواژگان: فضاهای شهری، شاخص های کالبدی، کیفیت زندگی، توسعه پایدار، تبریز
 • شهرزاد تیموری، فرامرز حسن پور*، حسین مهرپویا صفحات 81-92

  ضرورت توجه به بازشناسی و جزییات بناها از جنبه های مختلف اقلیمی، شکلی و تاریخی- تکاملی بر هیچ پژوهشگری پوشیده نیست. شناخت معماری بناها می تواند به توسعه فضاهای شهری و تکامل پایدار آن کمک نماید. در شهر زاهدان با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی آن بناهای خاصی با ویژگی های اقلیمی، در دوره پهلوی دوم ساخته می شد که سردر این بناها از مهمترین خصوصیات آنها می باشد. در این مقاله هدف بازشناسی ویژگی عقب نشستگی سردر بناهای دوره پهلوی در شهر زاهدان است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نوع کمی-کیفی است. گردآوری اطلاعات در مرحله اول از طریق روش تحلیل بر اساس تصاویر و مشاهدات محقق از 19 بنا در محله های مرکزی و قدیمی این شهر است که در پایش ثانویه 8 بنا مورد تحلیل قرار گرفتند. در مرحله دوم از طریق ابزار پرسش نامه و با استفاده از روش AHP، ویژگی های بناها، اولویت بندی شدند. تعداد کارشناسان شرکت کننده در وزن دهی معیارها، 10 نفر بوده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که سبک معماری اغلب بناهای مطالعه شده، سبک معماری سنتی است؛ بررسی سردر بناها نشان می دهد که از تعداد 8 بنا تعداد 6 بنا دارای عقب نشستگی هستند که با مصالح آجر و به شیوه ساده و بدون تزیینات جانبی ساخته شده اند. در حقیقت آجر و استفاده از مواد سازگار با اقلیم منطقه با طراحی های ساده و در بسیاری از موارد بدون طرح در سردرها، گونه غالب محسوب می شود.

  کلیدواژگان: نشستگی، سردر، دوره پهلوی، شهر زاهدان
 • حسن میرحسینی، ابوالقاسم حیدرآبادی*، سیف الله فرزانه صفحات 93-112

  مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده تحت تاثیر عوامل مختلفی است که سرمایه فرهنگی یکی از مهم ترین پیش نیازهای آن است. سرمایه فرهنگی؛ مفهومی نوین است که طی دو دهه اخیر توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسان را به خود جلب کرده است. این سرمایه ممکن است کارکرد و پیامدهای متنوعی داشته باشد. بطورکلی به سرمایه افرهنگی بعنوان یک خیرجمعی نگریسته می شود؛ زیرا سرمایه فرهنگی بعنوان محصول روابط اجتماعی وفرهنگی به سود به وجود آورنده است و هم به سود دیگران. به این ترتیب نمی توان امتیاز سرمایه فرهنگی  را محدود کرد. مشارکت در نوسازی بافت فرسوده تحت تاثیر عوامل مختلفی است که سرمایه فرهنگی یکی ازمهم ترین پیش نیاز آن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه فرهنگی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده گرگان-گنبد انجام شده به دنبال پاسخ به این سوال است علی رغم تاکید برمشارکت در برنامه های نوسازی؛ آیا این مشارکت دربافت مورد نظر ضعیف است؟ چارچوب نظری تحقیق عمدتا مبتنی برنظریات پاتنام؛ کلمن و بوردیو است. روش انجام پژوهش؛ پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. نمونه گیری به روش خوشه ای وحجم نمونه382 نفر از ساکنین بافت فرسوده می باشد. یافته ها نشان می دهد سرمایه فرهنگی بر مشارکت ساکنین در پروژه های نوسازی تاثیر مثبت داشته است. شاخص سرمایه فرهنگی عینیت یافته؛ سرمایه فرهنگی نهادینه شده؛ سرمایه فرهنگی تجسم یافته که تبدیل به مولفه های شدند؛ بیشترین تاثیر را برمشارکت ساکنین در بازسازی بافت فرسوده داشته اند.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، مشارکت شهروندان، بافت فرسوده، گرگان
 • افسانه ابراهیمی* صفحات 113-129

  هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا در منطقه یک زاهدان است. در این پژوهش، منطقه یک شهر زاهدان به عنوان نمونه مطالعه موردی انتخاب شده است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و دارای ماهیت کاربردی است که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی مبتنی بر مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق ساکنان منطقه یک شهر زاهدان (96535 نفر) هستند. برای تعیین حجم نمونه آماری با فرمول کوکران برای جامعه 308 نفر انتخاب و محاسبه شد. تحلیل پرسشنامه با کمک نرم افزار SPSS و Amos انجام شد. پرسشنامه شامل چهار متغیر که شامل ابعاد کلان (آگاهی و سلامت، نگرش، مهارت، سرمایه اجتماعی و عدالت) بود. نتایج به دست آمده بیانگر این می باشد که میزان تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا پس از گذشت دو سال از شیوع ویروس کرونا، برای شاخص های پژوهش در نمونه مورد مطالعه بالاتر از سطح میانگین نرمال یا متوسط به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص سرمایه اجتماعی و عدالت برابر 88/0 بیشترین تاثیر در تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا در منطقه یک شهر زاهدان دارد. در این زمینه می توان به عواملی نظیر عملکرد مدیران شهری و نقش آن در اعتماد مردم، دسترسی به مراکز درمانی بیمارستان و برنامه ریزی نهادهای دولتی و محلی برای جلوگیری از پیامدهای پاندمی کرونا اشاره کرد. همچنین، نگرش (001/0 = P، 73/0 =β)، آگاهی و سلامت (001/0 = P، 68/0 =β)، مهارت (001/0 = P، 57/0 =β) و سطح سواد و دانش افراد (028/0 = P، 17/0 =β) دارای اثر معنادار بر تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا در منطقه یک شهر زاهدان است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، پاندمی کرونا، سرمایه اجتماعی، سلامت، زاهدان
|
 • Akram Alimohammadi, Sadroddin Motevalli *, Azita Rajabi Pages 1-23
  The resilient internal transportation system network is a system that is able to absorb the negative effects of turbulences, reorganize them and continue their function. An inaccurate usage of available capacities of civil transportation system, may reduce its` resilience and provide environment with irrecoverable harms. The main purpose of this research is to investigate managers` attention to the managerial criterions in the resilience of internal transportation network with the emphasis on accessing sustainable environmental development in Tehran region one. The method of present study is survey descriptive and the sample group were 400 residents in 10 districts of Tehran region one during 2020 that were selected in relative classified method through Cochran formula as the sample group. The data was gathered through validated researcher- made questionnaire. The obtained results of one sample t-test showed that managers` attention to organization capacity improvement, systematic management, risk reduction, infrastructure utilization and information technology usage in not in an optimal level. The results of Friedman ranking test also revealed that from residents` point of view, managers` attention to information technology usage was the most important element in increasing the resilience of internal transportation system. In addition, managers` attention to infrastructure utilization of transportation replacement was the least important managerial criterion of Tehran region one. Hence, it is possible to eliminate existing weaknesses through accurate and efficient planning with the recognition of present condition in region, and managers` extra attention to managerial criterions in internal transportation system resilience enhancement.
  Keywords: Good Urban Governance, Historical-Cultural Context, urban areas, City of Tabriz
 • Adel Pourghorban *, Zainab Karkehabady, Abass Arghan Pages 23-44

  The appropriate urban governance approach is one of the newest and at the same time most reliable approaches to urban management. This new approach in urban historical contexts has a multidimensional function in terms of improving the conditions of historical contexts because it will lead to the preservation of urban identity, improving the appearance and urban landscape, and ultimately increasing citizen satisfaction. The cultural-historical municipality of Tabriz Region 8 is one of the most historic urban areas among all cities in Iran that has not been studied from the perspective of optimal urban governance. The historical region of Tabriz is 8. The nature of the research is applied research that has been done descriptively-analytically and inferentially. The statistical population of the study consists of residents of District 8 and academic experts. The sample size was 377 people who were selected by simple random sampling. The reliability of the questionnaire was 0.901. The research findings were analyzed using Pearson, regression, and ANOVA statistical tests as well as neighborhood prioritization using the Vikor method. Findings showed that the 15 variables were able to explain 89.6% of the variance changes related to optimal urban governance. Also, the results of the ANOVA test show that there is a significant difference between the seven neighborhoods in terms of desirable governance indicators. Finally, the results of the Vikor test showed that Bazaar, Shahnaz, Mansour, Daneshsara, Maghsoudiyeh, Tepli Bagh-Damascus, and Qarabagh-Balahamam neighborhoods are in the first to seventh ranks, respectively. Finally, according to the research findings, practical suggestions were presented.

  Keywords: Good Urban Governance, Historical-Cultural Context, urban areas, City of Tabriz
 • Fariba Athari * Pages 45-70

  The right to provide housing for the community has been recognized as one of the "citizen's rights" in more developed countries since the twenty th century. In developing countries, housing is considered a basic need, but despite the constant emphasis on the importance of housing as a basic need and fundamental right, a significant percentage of urban households are unable to provide it. In our country, the weakness of resource and land management, economic inflation, lack of comprehensive housing planning and other inadequacies have turned the provision of suitable shelter for citizens, especially low-income groups, into an acute problem. The growing demand for housing in the country has drawn the attention of most officials and planners to meet the housing needs of citizens, so that governments have tried to solve this problem with different policies; However, haste, regardless of the principles and foundations of housing in the heart of cities and land annexation to provide housing and horizontal expansion of cities, has become one of the most important problems of urban development in recent decades. While it seems that by using the existing capacities of the city, it could create a suitable platform for guiding residential development. Yazd city, as one of the big cities of Iran, has suffered the most damage from hasty housing policies, and these local policies have fueled its growth and horizontal expansion by ignoring the internal capacities of the urban fabric in residential development. The current research is applied research in the geographical area of ​​Yazd city and aims to measure the habitability capacity of the dilapidated fabric of Yazd city in order to respond to the housing needs of the target groups of the government's housing supply programs and finally to provide suggested implementation strategies and policies in this direction. Gis software is used in data analysis and SOWT analytical method is used.

  Keywords: Housing, target groups, housing supply programs, dilapidated fabric, Yazd city
 • Evaluation of quality of physical indicators of one Tabriz area (Case Study: Melazinal neighborhood)
  Nasrin Dinparvar * Pages 71-82

  Paying attention to the quality of physical indicators is a goal to check the quality of life at the level of localities and cities for citizens. Measuring the quality of physical indicators in a region requires examining many factors, some of which we discussed in the above research. The research method of this research is descriptive-analytical in which library-documentary sources, questionnaires and field surveys were used to collect the required information. The statistical population of the present study consists of young and middle-aged people who live in Melazinal neighborhood of Tabriz. The size of the statistical population is 220 people. This article tries to combine the two approaches of sustainable development and revitalization of urban spaces, and these indicators have been evaluated in Malazinal neighborhood. In this research, the physical indicators of stable neighborhood spaces have been examined through field observations and questionnaires in Malazinal neighborhood, and quantitative and qualitative analysis have been used to analyze the data. In order to analyze the results in the software environment, the results of the questionnaires have been evaluated, which states that the Malazinal neighborhood of Tabriz does not have a good condition in terms of the quality of the physical Spss index.

  Keywords: Urban Spaces, Physical Indicators, quality of life, Sustainable Development, City of Tabriz
 • Shahrzad Teymouri, Faramarz Hassan Pour *, Hossein Mehrpouya Pages 81-92

  The need to pay attention to the recognition and details of the buildings from various climatic, form and historical-evolutionary aspects is not hidden from any researcher. Understanding the architecture of buildings can help the development of urban spaces and its sustainable evolution. In Zahedan, due to its geographical and climatic location, special buildings with climatic characteristics were built in the second Pahlavi period, and the capital of these buildings is one of their most important features. In this article, the aim is to recognize the recess of the Pahlavi buildings in Zahedan city. The research method is descriptive-analytical and quantitative-qualitative. Data collection in the first stage is through content analysis method based on images and researcher observations of 19 buildings in the city. Out of 19 buildings in the central and old neighborhoods of this city, 8 buildings were analyzed in the secondary monitoring. In the second stage, building features were prioritized through a questionnaire tool and using AHP method. The number of experts to weigh the criteria was 10 people. The result of the research shows that the architectural style of the 8 buildings studied is the traditional architectural style. Examining the facades of the buildings shows that out of the 8 buildings, 6 buildings have recess, which were built with brick materials in a simple way and without side decorations. Therefore, the predominant type of buildings at the entrance of Zahedan city is of traditional architecture and in a simple way and decorations are also based on bricks.

  Keywords: Recess, Entrance, Pahlavi period, Zahedan
 • Hasan Mirhosseini, Abolghasem Heidarabadi *, Seyfollah Farzaneh Pages 93-112

  Participation in the reconstruction of worn-out structures is influenced by various factors, of which cultural capital is one of the most important prerequisites. Cultural capital; It is a new concept that has attracted the attention of social science thinkers and especially sociologists during the last two decades. This capital may have various functions and consequences. In general, cultural capital is viewed as a collective good; because cultural capital, as a product of social and cultural relations, is beneficial and beneficial to others. In this way, it is not possible to limit the points of cultural capital. Participation in the renovation of worn-out fabric is influenced by various factors, of which cultural capital is one of the most important prerequisites. The current research aimed at investigating the role of cultural capital on citizens' participation in the renovation of the worn-out fabric of Gorgan-Gonbad seeks to answer this question, despite the emphasis on participation in renovation programs; is this participation weak in the desired context? The theoretical framework of the research is mainly based on Putnam's theories; Coleman and Bourdieu. Research method; Survey and data collection tool is a questionnaire. Sampling is done by cluster method and the sample size is 382 people from the residents of it. The findings show that cultural capital has had a positive effect on residents' participation in renovation projects. Objectified cultural capital index; institutionalized cultural capital; embodied cultural capital that became components; they have had the greatest impact on the residents' participation in the reconstruction of the worn-out fabric.

  Keywords: Cultural capital, citizen participation, Worn Texture, Gorgan
 • Afsaneh Ebrahimi * Pages 113-129

  This article aims at the factors affecting social resilience against corona pandemic in region one of Zahedan. In this study, area one of Zahedan city has been selected as a case study. The present research is descriptive-analytical in terms of method and has an applied nature. Library and field methods based on observation and questionnaire have been used to collect information. The statistical population of the study is the residents of area one of Zahedan city (96535 people). To determine the statistical sample size with Cochran's formula for the community, 308 people were selected and calculated. Questionnaire analysis was performed using SPSS and Amos software. The questionnaire consisted of four variables that included macro dimensions (awareness and health, attitude, skills, social capital and justice). The results indicate that the rate of social resilience against Corona pandemic after two years of corona virus outbreak for research indicators in the study sample was above the normal or average level. According to the results, the social capital and justice index of 0.88 has the greatest impact on social resilience against the corona pandemic in region one of Zahedan city. In this regard, we can mention factors such as the performance of city managers and its role in public trust, access to hospital treatment centers and the planning of government and local institutions to prevent the consequences of the Corona pandemic. Also, attitude (P = 0.001, β = 0.73), awareness and health (P = 0.001, β = 0.68), skill (P = 0.001, β = 0.57) and level Literacy and knowledge of individuals (P = 0.028, β = 0.17) has a significant effect on social resilience against Corona pandemic in region one of Zahedan city.

  Keywords: resilience, Social resilience, Corona, Zahedan City