فهرست مطالب

زن و جامعه - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 52، زمستان 1401)

فصلنامه زن و جامعه
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 52، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اکرم ملک زاده*، الهه اسلمی، شهرزاد بختیاری صفحات 1-16
  مقدمه

  احساس شرم و گناه دو هیجان منفی است که به نظر می رسد روبرو شدن با این هیجانات برای زنان، به دلیل عوامل فرهنگی غیر قابل اجتناب می باشد و لازم است تدابیری برای کاهش این هیجانات اندیشیده شود. بر همین اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش امیددرمانی شناختی بر احساس شرم و گناه زنان انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه آزمایشی و طرح تحقیق شامل پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی بود. جامعه آماری پژوهش، زنان شهر گرمسار در سال 1400 بودند که حداقل 5 سال سابقه زندگی مشترک داشته اند. حجم نمونه تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و بصورت داوطلبانه تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه حالت شرم و گناه مارشال، سافتز و تانگنی (1994) بود.

  یافته ها:

   با استفاده از نرم افزار SPSS و انجام آزمون t زوجی، نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات شرم و گناه در پیش آزمون و پس آزمون گروه در سطح 01/0 وجود داشت.

  نتیجه گیری: 

  می توان نتیجه گرفت امیددرمانی شناختی با تکنیک های مختلف می تواند منجر به کاهش هیجانات منفی شده از جمله احساس شرم و گناه در زنان شود.

  کلیدواژگان: امید درمانی شناختی، احساس شرم، احساس گناه
 • حاجیه رجبی فرجاد*، سیده زهرا نوزن صفحات 17-32

  مقدمه و هدف:

   این پژوهش با هدف طراحی الگوی عملکرد کارکنان پلیس زن در دوران کرونا بوده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی و روش پژوهش، کیفی از نوع داده بنیان می باشد. جامعه آماری شامل 12 نفر از پلیس های خانمی که در قسمت های مختلف نیروی انتظامی مشغول به کار بوده اند. با حداقل 10 سال سابقه کار ، دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند و نمونه گیری به روش غیرتصادفی هدفمند تا زمانی ادامه داشت که نظرات این خبرگان به نقطه اشباع رسید. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه باز بوده است. نتایج مصاحبه با استفاده از روش داده بنیان و با استفاده از نرم افزار مکسکیودا تجزیه و تحلیل گردیده است.

  یافته ها

  پس از پیاده سازی مصاحبه ها، 45 کد اولیه تعیین شد و با استفاده از فرآیند بازبینی مقوله ها، همچنین تغییرات مکرر در عنوان مقولات و ارتباط مقوله ها با زیر مجموعه مقوله ها، مضامین محتوایی شناسایی شدند. شرایط علی شامل عوامل سازمانی و پاداش، شرایط زمینه ای شامل عوامل مرتبط با شغل، عوامل راهبردی در دو بخش فردی و سازمانی و پیامدها در دو بخش فردی و سازمانی شناخته شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد به منظور ارتقای عملکرد کارکنان پلیس زن در فراجا، توجه به موضوعات زمینه ای در کنار برطرف نمودن متغیرهای مزاحم، می توان از طریق راهبردهای مناسب نسبت به آینده کارکنان پلیس زن امیدوار بود.

  کلیدواژگان: عملکرد، کارکنان، پلیس زن، کرونا
 • شهرام باسیتی* صفحات 33-46
  هدف

  سرمایه اجتماعی زنان در تعاونی ها عاملی اساسی در پیوند اعضاء می باشد که براساس آن جایگاه و نقش آنها را در توسعه و ارزیابی عملکردهای تعاونی ها را نشان می دهدسوال اساسی در این رابطه، چنین بوده است که سرمایه ی اجتماعی به چه شیوه هایی نمایگر مسیولیت اجتماعی زنان در تعاونی ها می باشد و زنان نقش آن را چطور ارزیابی می کنند؟

  روش

  برای پاسخ به این سوال، از روش تحلیل روایت استفاده نمودیم. با استفاده از راهبرد مصاحبه ی نیمه ساخت یافته که با 30 نفر از اعضای تعاونی به اشباع نظری رسید به 12 مقولات اولیه رسیدیم.

  یافته ها:

   از تحلیل آنها به 4 مقوله ی ثانویه تعامل پایدار، ارزش های مشترک، برآورده شدن نیازها و انگیزه برای کار خلاقانه و کارآفرینانه رسیدیم. تحلیل این مقولات حاکی از آن است که در تعاونی ها مشارکت همه جانبه ای در کارها وجود دارد که اعضا سعی دارند با تعامل و رفتار سازگرانه، اعتماد سایر اعضاء را بدست آورند و در نتیجه یک تعامل پایدار و ارزش های مشترک زنانه در بین آنها شکل بگیرد. این موارد همچنین سبب شده است که نیازهای اساسی زنان از جمله نیازهای مالی و عاطفی آنها برآورده شود و به موازات آن دست به کار خلاقانه بزنند.

  نتیجه گیری

  تحلیل این مقولات نشان داد که سرمایه ی اجتماعی زنان سبب ایجاد بستر و زمینه ی مسیولیت پذیری اجتماعی بالای آنها در تعاونی شده است و این امر به حفظ و توسعه تعاونی ها کمک کرده است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، تعاونی زنان، روش تحلیل روایت، مسئولیت پذیری اجتماعی، شهرستان دامغان
 • محبوبه کربلایی، آسیه مرادی، پروانه کریمی* صفحات 47-62
  هدف

  یکی از مخاطرات و بحران های جوامع امروزی، گرایش زنان به انجام رفتارهای پرخطر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر جنسی و مصرف مواد با میانجی گری سرمایه روانشناختی در زنان شهر کرمانشاه انجام شد.

  روش

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی، تعداد 600 نفر از زنان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتاز و آوری (2007)، پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاب (1983) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر مرکز کنترل بیماری های آمریکا استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی و نحلیل مسیر توسط نرم افزار SPSS-25 و AMOS-23 انجام شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده با گرایش به مصرف موادو روابط جنسی پرخطر همبستگی منفی و معناداری در سطح 001/0= P وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین خودکارآمدی، خوش بینی، امید و تاب آوری با گرایش به مصرف مواد و رفتار جنسی پرخطر همبستگی منفی و معناداری در سطح 001/0= P وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد که متغیرهای خوش-بینی و امید توان میانجی گری بین عملکرد خانواده و گرایش به رفتارپرخطر جنسی و مصرف مواد را دارند. بنابراین با تاکید بر عملکرد خانواده و مفاهیم مثبت روان شناختی و با تقویت این عوامل می توان از گرایش افراد به رفتارهای پرخطر (مصرف مواد و رفتارهای جنسی پرخطر) پیشگیری کرد.

  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، سرمایه روانشناختی، رفتارپرخطر، زنان
 • زهره سوری*، محمدحسین اسدی داودآبادی، امید علی احمدی صفحات 63-82
  فرآیندهای رشد شهری، صنعتی شدن و فروپاشی شکل بندی های اجتماعی سابق موجب تضعیف اهمیت و نفوذ قواعد و قراردادهای سنتی و ارثی شده اند و بدین ترتیب مجال و فضایی برای سایر منابع معنا مثل جنسیت باز شده است و به مرور توجه پژوهشگران را به بررسی شهر و جنسیت معطوف نموده است. تعدد و تنوع مقالات علمی منتشر شده در زمینه شهر و جنسیت، یکی از نشانه های گرایش محققان به این مفهوم است. این مقاله با رویکرد فراتحلیل به بررسی مقالات مرتبط که یا در عنوان یا در واژه های کلیدی از دو مفهوم شهر و جنسیت نام برده اند و تا سال 1399 و 2020 انجام شده اند، پرداخته است. فراتحلیل در واقع تحلیل تحلیل ها است. یعنی تحلیل مجموعه بزرگی از نتایج مطالعات منفرد که با هدف یکپارچه ساختن یافته ها انجام می شود. نگاه چند بعدی و استفاده از شاخص های ترکیبی در انجام پژوهش های بررسی شده، این فرصت را ایجاد کرده که در ابعاد سه گانه ای مورد تحلیل قرار بگیرند. یافته ها حاکی از آن است که حدود نیمی از پژوهش های بررسی شده، از روش های کمی و بقیه از روش های کیفی یا ترکیبی در گردآوری و تحلیل داده ها استفاده نموده اند. در همه پژوهش های داخلی و خارجی، ابعاد « فضاهای جنسیتی، نابرابری جنسیتی و بازنمایی جنسیتی» بیش از سایر ابعاد، مورد توجه پژوهشگران حوزه شهر و جنسیت قرار گرفته است که بعد « فضاهای جنسیتی» پژوهش های بیشتری را دربرمی گیرد.
  کلیدواژگان: شهر، جنسیت، فراتحلیل
 • منوچهر علی نژاد*، سید محسن موسوی، نگار پارسی پور صفحات 83-102
  اوقات فراغت و چگونگی گذران آن در دوران مدرن، از موضوعات اساسی در زندگی اجتماعی انسانهاست و با توجه به رواج فرهنگ مصرف و شکل گیری تغییرات اساسی در سبک زندگی انسانها بر اهمیت آن افزوده شده است. پژوهش حاضر با هدف « بررسی رابطه هویت زنانه بازاندیشانه با الگو های فراغتی زنان شهر یزد» انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع پیمایشی، با استفاده از ابزار پرسشنامه و به شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب از 403 نفر از زنان ساکن در شهر یزد گردآوری شده است. در این تحقیق اوقات فراغت در دو بعد سنتی و مدرن سنجیده شده است. نتایج نشان داد که میانگین کل (در طیف 1 تا 5) متغیر هویت بازاندیشانه زنانه برابر 3.51 ست. بدین ترتیب در مجموع میزان هویت زنانه در بین زنان نمونه، بیشتر از حد متوسط یعنی عدد 3 است. همچنین بین متغیرهای زمینه ای مانند وضعیت تاهل پاسخگویان، سن آنها، وضعیت تحصیلات و وضعیت شغلی زنان با چگونگی گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد. و همچنین بین متغیر هویت بازاندیشانه زنانه و گذران اوقات فراغت در بین زنان شهر یزد رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت، هویت بازاندیشانه، زنان، شهر یزد
 • معصومه طاهرقلی*، لادن سلیمی، عصمت رسولی صفحات 103-116

  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که به روش کیفی بر اساس مدل نظریه داده بنیاد و کمی با هدف ارایه مدل برای نقش های اجتماعی و معنوی زنان بر اساس آموزه های اسلامی انجام شد. در این پژوهش، در بخش کیفی از صاحب نظران، و خبرگان دانشگاهی برای جمع آوری داده ها کمک گرفته شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی بوده است. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان ساکن در منطقه 11 تهران تشکیل داده اند که 356 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بخش کمی برای سنجش متغیرهای الگوی داده بنیاد از یک پرسشنامه چندماده ای پژوهشگر ساخته مبتنی بر یافته های بخش کیفی استفاده شد. این پرسشنامه به کمک فن دلفی و طوفان مغزی مورد تایید خبرگان قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که از ارزیابی برای بعد فردی مولفه معنوی و بعد جامعه شامل مولفه اجتماعی تعیین شده است. این نتایج از حیث مقایسه ای و تفاوت در نتایج بدست آمده از چند حیث دارای اهمیت است.

  کلیدواژگان: نقش اجتماعی، معنوی، فمینیسم، آموزه های اسلامی، دین
 • مجید موحدمجد، مریم فلامرزی*، صدیقه شعاع صفحات 117-132

  با افزایش جمعیت سالمندان و وابستگی و نیاز آنها به مراقبت ،توجه و سلامت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه تاثیر مراقبت از سالمندان بر افسردگی و اضطراب زنان مراقب سالمند و عوامل مرتبط با استفاده از نظریه تضاد نقش بررسی شده است. این مطالعه توصیفی تحلیلی، به روش پیمایش در بین 377 نفر از زنان متاهل مراقب سالمند در سال 1400 انجام شد. تعداد نمونه فرمول کوکران با ضریب خطای 5 درصد، تعداد 377 نفر، نمونه ها تصادفی انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. در این مطالعه میزان اضطراب و افسردگی با مقیاس استاندارد داس سنجیده و داده ها، به وسیله نرم افزار اس پی اس اس و ایموس تحلیل شد.این مطالعه نشان داد به ترتیب 5/33 و 7/44 درصد از مراقبین از افسردگی و اضطراب خفیف تا بسیار شدید رنج می برند. نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی نشان داد متغیر های سن، تعداد فرزند، نوع مذهب، وضعیت جسمانی و داشتن همراه و کمک در مراقبت از سالمند از مهمترین متغیر های تاثیر گذار بر افسردگی مراقبین و متغیر های سن، تحصیلات، تعداد فرزند، نوع مذهب و وضعیت جسمانی سالمند از مهمترین متغیر های موثر بر اضطراب مراقبین می باشد. با توجه به افزایش جمعیت سالمند و اهمیت سلامت زنان مراقب در انسجام خانواده و سلامت جامعه لازم است توجه بیشتری به این گروه صورت گیرد و حمایت های مادی و معنوی لازم جهت حمایت از این گروه انجام شود.

  کلیدواژگان: سالمند، زنان، افسردگی، اضطراب، مراقبین غیر رسمی
 • گلاره جلیلی، یحیی یار احمدی*، فرزاد زندی صفحات 133-148

  هدف از این مطالعه، مدل علی گرایش به طلاق عاطفی بر اساس ارضای نیازهای بنیادی، سطح تمایزیافتگی با میانجی گری ادراک رفتارهای فداکارانه همسر بود. پژوهش حاضر به هدف از نوع کاربردی و شیوه ی اجرای آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین (خانوارهای عادی زنان و مردان) شهر کرمانشاه بوند. از میان آنها به شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر (192 زوج) به عنوان حجم نمونه از مناطق مختلف شهر انتخاب شدند. سپس داده های موردنظر با استفاده از پرسشنامه های طلاق عاطفی گاتمن (1999)، ارضا نیازهای بنیادی روانشناختی گاردیا ، دسی و رایان (2000)، سطح تمایزیافتگی دریک (2011) و ادراک رفتارهای فداکارانه همسر (PSBM) هارپر و فیگرس (2008) جمع آوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری نشان دادند: تاثیر غیرمستقیم سطح تمایز یافتگی بر طلاق عاطفی از طریق ادراک های رفتارهای فداکارانه همسر برابر 111/0-، تاثیر غیرمستقیم ارضا نیازهای بنیادی بر طلاق عاطفی از طریق ادراک های رفتارهای فداکارانه همسر برابر 197/0-، همچنین تاثیرمستقیم ادراک های رفتارهای فداکارانه بر طلاق عاطفی برابر 362/0- معنی دار می باشد. ادراک رفتارهای فداکارانه همسر عامل مهم و تاثیرگذار در ارتقای سلامت روان است و با شناسایی عوامل همراه با برنامه ریزی صحیح می توان منجر طلاق عاطفی را کاهش داد و نیازهای بنیادین روانشناختی و سطح تمایزیافتگی را افزایش داد.

  کلیدواژگان: طلاق عاطفی، ارضای نیازهای بنیادی، سطح تمایزیافتگی، ادراک رفتارهای فداکارانه
 • امیر ایزدخواه، سید مصصطفی طیبی ثانی*، بهرام قدیمی، مهرداد نوابخش صفحات 149-160
  مسیولیت پذیری اغلب به نوعی ارتباط بین افراد و محیط کار آنها مربوط می شود. هدف از مطالعه حاضر ارایه مدل اثرگذاری مسیولیت پذیری اجتماعی بانوان بر توسعه پایدار در سازمان های ورزشی است. فرضیه اصلی تحقیق وجود رابطه معنی دار میان مسیولیت پذیری اجتماعی بانوان و تحقق اهداف توسعه پایدار در سازمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. که به لحاظ اجرایی کاربردی و از لحاظ زمان حال نگر است. 240 نفر از بانوان پرسنل در مجموعه های ورزشی به سوالات پرسشنامه های استاندارد مسیولیت پذیری اجتماعی کارول (1991) و توسعه پایدار رضایی (1396) که دارای پایایی مناسب (آلفای کرونباخ 81/0) بود، به صورت داوطلبانه پاسخ دادند. برای بررسی روابط بین متغیرها از روش مدل سازی معادلات ساختاری (AMOS) بهره گیری شد. یافته های پژوهش نشان داد که بار عاملی "تعهد اجتماعی" (78/0) بالاتر از بقیه ابعاد بود و پس از آن ابعاد "تعهد اخلاقی" با 64/0، "تعهد اقتصادی" با 51/0 و "تعهد قانونی" با 44/0 قرار دارند. همچنین، مسیولیت پذیری اجتماعی بانوان می تواند منجر به تحقق توسعه پایدار در سازمانهای ورزشی گردد. چرا که از بار عاملی 67/0 برخوردار است. در نتیجه تمامی فرضیه های تحقیق تایید می شود و با توجه به آنکه RMSEA معادل 150/2 می باشد، مدل نهایی از برازش کافی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد می شود که بانوان شاغل با مقوله مسیولیت پذیری و ابعاد آن آشنا شوند، تعهد و پاسخگویی خود را افزایش و زمینه توسعه روزافزون مسیولیت اجتماعی خود را فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، بانوان، مجموعه های ورزشی، توسعه پایدار
|
 • Akram Malekzadeh *, Elahe Aslami, Shahrzad Bakhtiari Pages 1-16
  Introduction

  Feelings of shame and guilt are two negative emotions that it seems to women to face these emotions due to cultural factors is inevitable and it is necessary to think of measures to reduce these emotions accordingly. The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive hope therapy training on feelings of shame and guilt in women in Garmsar city.

  Materials and Method

  In the present study, a single-group pretest-posttest design was used. The statistical population of the study was women in Garmsar city in 1400 who had at least 5 years of cohabitation. The sample size was 30 people. Available sampling method was determined voluntarily. The group received an online cognitive hope therapy program for two months. The research instrument was Marshal, Softs and Tangni (1994) Shame and Sin Questionnaire..

  Results

  The data analysis method was paired sample T test. The results showed that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the group at the level of 0.001.

  Conclusion :

  Therefore, it can be concluded that cognitive hope therapy with different techniques can reduce negative emotions and ultimately reduce women's shame and guilt.

  Keywords: Cognitive hope therapy, feelings of shame, feelings of guilt
 • Hajieh Rajabi Farjad *, Seyedeh Zahra Nozen Pages 17-32
  Introduction & Objective

  The aim of this study was to design a performance model for female police officers during the corona.

  Materials and Methods

  The present study is a qualitative data type in terms of purpose, development-application and research method. The statistical population includes 12 female police officers who have worked in different parts of the police force. With at least 10 years of experience, they had a master's degree, and sampling in a non-random, targeted manner continued until the opinions of these experts reached saturation point. The interview data collection tool was open. The results of the interview were analyzed using the data-based method and using Maxioda software.

  Results

  After conducting the interviews, 45 initial codes were identified and content themes were identified using the category review process, as well as frequent changes in the category titles and the relationship of the categories with the subcategories. Causal conditions including organizational factors and rewards, background conditions including job-related factors, strategic factors in both individual and organizational sections and consequences in both individual and organizational sections were identified.

  Discussion and Conclusion

  The results showed that in order to improve the performance of female police officers in Faraja, paying attention to the underlying issues along with eliminating disturbing variables, one can hope for the future of female police officers through appropriate strategies.

  Keywords: Function, staff, Policewomen, corona virus
 • Shahram Basity * Pages 33-46
  Introduction

  Women's social capital in cooperatives is a key factor in the bonding of members, according to which it shows their position and role in the development and evaluation of cooperatives' performance. Participation in cooperatives for women is considered a social and economic activity that measures their ability in society.. The main question in this regard has been how social capital reflects the social responsibility of women in cooperatives and how do women assess its role? To answer this question, we used the method of narrative analysis.

  Methods

  Using a semi-structured interview strategy that reached a theoretical saturation with 30 members of the cooperative, we reached the 12 initial categories. From their analysis, we came to the 4 secondary categories of sustainable interaction, shared values, meeting needs and motivation for creative and entrepreneurial work.

  Findings

  The analysis of these categories indicates that in cooperatives there is a comprehensive participation in the work that members try to gain the trust of other members through interaction and adaptive behavior, resulting in a lasting interaction and common values of women in To be formed between them.

  Conclusion

  It has also helped meet the basic needs of women, including their financial and emotional needs, and at the same time be creative. The analysis of these categories showed that women's social capital has created a context for their high social responsibility in cooperatives, and this has helped to maintain and develop cooperatives.

  Keywords: Social Capital, Women's Cooperative, Narrative Analysis Method, Social Responsibility, Damghan County
 • Mahbobeh Karbalaie, Aseyh Moradi, Parvaneh Karimi * Pages 47-62
  Introduction

  One of the dangers and crises of today's societies is the tendency of women to engage in risky behaviors. The aim of this study was to investigate family performance with a tendency to high-risk sexual behaviors and substance use mediated by psychological capital in women in Kermanshah.

  Methods

  In this descriptive-analytical correlational study, 600 women were selected using available sampling method. For data collection, Lutaz & Avari (2007) Psychological Capital Questionnaire, Epstein, Baldwin & Bishab (1983) Family Functioning Questionnaire and the US Centers for Disease Control and Prevention Behavior Questionnaire were used. Data analysis was performed using correlation and path analysis methods by SPSS-25 and AMOS-23 software.

  Findings

  The results showed that there was a significant negative correlation between family performance and tendency to use drugs and high-risk sex at the level of P = 0.001. The results also showed that there is a significant negative correlation between self-efficacy, optimism, hope and resilience with the tendency to use drugs and high-risk sexual behavior at the level of P = 0.001. Finally, the results showed that the variables of optimism and hope can mediate between family performance and tendency to risky sexual behavior and substance use. Therefore, by emphasizing family functioning and positive psychological concepts and by strengthening these factors, it is possible to prevent people from tending to high-risk behaviors (substance use and high-risk sexual behaviors).

  Keywords: Family Function, psychological capital, Risk Behavior, Women
 • Zohre Souri *, Mohammadhosein Assadidavoodabadi, Omid Aliahmadi Pages 63-82
  The processes of urban growth, industrialization, and the collapse of former social formations have weakened the importance and influence of traditional and hereditary rules and conventions, and in this way, space has been opened for other sources of meaning, such as gender, and over time, researchers' attention has been drawn to the study of the city. And the gender has turned. The number and variety of scientific articles published in the field of city and gender is one of the signs of researchers' tendency towards this concept. This article, with a meta-analysis approach, has reviewed related articles that either mention the two concepts of city and gender in the title or keywords, and have been done until 1399 and 2020. Meta-analysis is actually the analysis of analyses. That is, the analysis of a large set of results of individual studies, which is done with the aim of integrating the findings. The multi-dimensional view and the use of composite indicators in conducting the reviewed researches have created the opportunity to be analyzed in three dimensions. The findings indicate that about half of the reviewed researches have used quantitative methods and the rest have used qualitative or mixed methods in data collection and analysis. In all domestic and foreign researches, the dimensions of "gender spaces, gender injustice and gender representation" have received the attention of city and gender researchers more than other dimensions, which includes more researches in the "gender spaces" dimension.
  Keywords: City, Gender, meta-analysis
 • Manouchehr Alinejad *, Seyid Mohsen Mousavi, Negar Parsipuor Pages 83-102
  Leisure time and how to spend it in the modern era is one of the basic issues in people's social life, and due to the prevalence of consumer culture and the formation of fundamental changes in people's lifestyles, its importance has increased. The present study was conducted with the aim of "investigating the relationship between the rethinking of female identity and the leisure patterns of women in Yazd". The method used in this research is a survey type, using a questionnaire tool and a proportional cluster sampling of 403 women living in Yazd city. In this research, leisure time has been measured in two dimensions, traditional and modern. The results showed that the total average (in the range of 1 to 5) of the female reflexive identity variable is equal to 3.51. In this way, in total, the level of female identity among sample women is higher than the average, which is the number 3. Also, there is a relationship between background variables such as respondents' marital status, their age, education status and women's employment status with how they spend their free time. Also, there is a relationship between the variable of female rethinking identity and leisure time among women in Yazd city.
  Keywords: leisure, rethinking female identity, Women, Yazd City
 • Masoume Tahergholi *, Ladan Salimi, Esmat Rasoli Pages 103-116

  The present study is a descriptive-analytical study that is based on a qualitative method based on grounded theory approach and quantitatively examines the social and spiritual roles of women in society with a based on Islamic teachings. In this research, in the qualitative part, experts and academic experts have been used to collect data. The sampling method was purposeful and using the snowball technique. In a small part of the statistical population of the present study, all women in the 11th district of Tehran, 356 people were evaluated using cluster sampling. In the quantitative section, a researcher-made multimodal questionnaire based on the findings of the qualitative section has been used to measure the variables of the foundation data model. This questionnaire has been approved by experts with the help of Delphi technique and brainstorming. The results of the research indicated that the evaluation has determined the spiritual component for the individual dimension and the social dimension including the social component. These results are important in terms of comparison and differences in the results obtained in several ways.

  Keywords: social role, spiritual role, feminism, Islamic teachings, Religion
 • Majid Movahed Majd, Maryam Falamarzi *, Sedigheh Shoaa Pages 117-132

  According to the United Nations Population the number of elderly people is steadily increasing. Women are the major source of informal healthcare. Majority of women might face depression and anxiety. The purpose of this study was to study the level of anxiety and depression and their relationship with some cultural and social factors among caregivers.Data were collected from 377 married elderly caregivers by stratified proportional sampling method and analyzed by SPSS and Amos software.Depression and anxiety rates of the caregivers were assessed by short form of Depression Anxiety Stress Scale. The validity had measured by previous studies. Also, in this study, we used face validity and its reliability has been obtained to be 85% by Cronbach's alpha in two parts.The results of this study showed that 33.5% and 44.7% of women caregivers endured mild to very severe depression and anxiety, respectively. Regarding depression, the significant variables were: Age, Family support, religion, number of children, elderly physical condition and also, about anxiety, the significant variables was contained, education, Age, Family support, religion, number of children and elderly physical condition (P <0.005).more attention and support should be paid to this group and appropriate policies should be adopted regarding them. 

  Keywords: Informal caring. Anxiety, Depression, Elderly Population, Women Caregivers
 • Gelareh Jalili, Yahya Yarahmadi *, Farzad Zandi Pages 133-148

  The purpose of this study was the causal model of emotional divorce tendency based on the satisfaction of basic needs, the level of differentiation with the mediation of the perception of self-sacrificing behaviors of the spouse.The purpose of the current research is of an applied type and its implementation method is descriptive of the correlation type.The statistical population included all couples(normal households of men and women) of Kermanshah city. From among them, 384 people(192 couples) were selected as the sample size from different areas of the city, according to Morgan's table. Data were collected using emotional divorce questionnaires of Guttman (1999), the satisfaction of basic psychological needs of Guardia, Desi and Ryan (2000), the differentiation level of Drake(2011) and the perception of self-sacrificing behavior of the spouse(PSBM) of Harper and Figures(2008). The results of the data using Pearson correlation statistical tests and structural equations showed: the indirect effect of the level of differentiation on emotional divorce through the perceptions of selfless behaviors of the spouse is equal to -0.111, the indirect effect of satisfying basic needs on emotional divorce through the perceptions of selfless behaviors Wife is equal to -0.197, also the direct effect of perceptions of selfless behaviors on emotional divorce is significant -0.362. Understanding the selfless behavior of the spouse is an important and influential factor in promoting mental health, and by identifying the factors along with proper planning, it is possible to reduce the emotional divorce and increase the basic psychological needs and the level of differentiation.

  Keywords: emotional divorce, Satisfaction of Basic Needs, Level of Differentiation, Perception of Sacrificing Beha
 • Amir Ezadkhah, Tayebisani Tayebisani *, Bahram Ghadimi, Mehrdad Navabakhsh Pages 149-160
  Accountability is often related to some kind of connection between people and their work environment. The purpose of this study is to provide a model of the effect of women's social responsibility on sustainable development in sports organizations. The main hypothesis of the research is the existence of a significant relationship between women's social responsibility and the realization of sustainable development goals in the organization. The current research is a descriptive-survey type of research. which is practical in terms of implementation and contemporary in terms of time. 240 female personnel in sports complexes voluntarily answered the questions of the standard questionnaires of social responsibility by Carroll (1991) and sustainable development by Rezaei (2016), which had good reliability (Cronbach's alpha 0.81). Structural Equation Modeling (AMOS) was used to examine the relationships between variables. The findings of the research showed that the factor load of "social obligation" (0.78) was higher than the other dimensions, followed by "moral obligation" with 0.64, "economic obligation" with 0.51 and "legal obligation". They are with 0.44. Also, women's social responsibility can lead to the realization of sustainable development in sports organizations. Because it has a factor load of 0.67. As a result, all research hypotheses are confirmed, and considering that RMSEA is equal to 2.150, the final model has sufficient fit. Therefore, it is suggested that working women become familiar with the category of responsibility and its dimensions, increase their commitment and accountability, and provide the basis for the growing development of their social responsibility.
  Keywords: Social Responsibility, Women, sports complexes, sustainable development