فهرست مطالب

نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
پیاپی 56 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم ناصری، رضا حسین پور، عبدالله شفیع آبادی صفحات 11-57

  هدف پژوهش حاضر، تعیین شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور بود. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر روش جزو پژوهش های کیفی بود که با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه ساختاریافته انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تعداد 54 نفر شامل (مدیران گروه های مشاوره مناطق نوزده گانه آموزش وپرورش شهر تهران به تعداد 19 نفر و اساتید دانشگاه فرهنگیان و مشاوران آموزش وپرورش شهر تهران با تحصیلات دکتری به تعداد 35 نفر) بود. نمونه تحقیق برای مصاحبه ساختاریافته تعداد 18 نفر از جامعه آماری پژوهش بود که با شیوه هدفمند انتخاب شدند. از روش کتابخانه ای به منظور بررسی ادبیات، پیشینه و اسناد بالادستی حوزه تعلیم و تربیت و از روش میدانی به منظور گردآوری نظرات اعضای نمونه کیفی بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کتابخانه ای، فیش و در بخش میدانی مصاحبه ساختاریافته بود. برای تعیین اعتبار ابزار مصاحبه ساختاریافته از اعتبار محتوایی (روایی محتوا و روایی صوری) استفاده شد. در این کار از نظرات گروه هدایت کننده تحقیق و شش نفر از اساتید دانشگاه استفاده و سوالات دارای اشکال، اصلاح شدند. برای توصیف داده های تحقیق از جداول فراوانی و نمودارها و برای بررسی معنی داری فراوانی نظرات مصاحبه شوندگان از آزمون دوجمله ای استفاده شد. یافته های حاصل از بررسی ادبیات و تحلیل مصاحبه ها، 8 مولفه اصلی شایستگی های مشاوران آموزش وپرورش شامل دانش، توانایی ها، مهارت ها، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های اخلاقی، نگرش، بینش و اعتبار بود که در سطح معنی داری 05/0 مورد تایید قرار گرفتند. از بین 197 مولفه فرعی شایستگی های استخراج شده از ادبیات و پیشینه تحقیق پس از اخذ نظرات مصاحبه شوندگان تعداد 150 مولفه فرعی با آزمون دوجمله ای در سطح معنی داری 05/0 مورد تایید قرار گرفته و 47 مولفه فرعی معنی دار نشده و رد شدند.

  کلیدواژگان: شایستگی، مولفه اصلی، مولفه فرعی، مشاور، تعلیم و تربیت، رویکرد اسلامی
 • احمد طالعی فرد، اکبر رهنما، رقیه موسوی صفحات 59-86

  هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی هستی شناسی اخلاق سعادت و استنتاج دلالت های آن در اصول تربیت اخلاقی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی است. روش پژوهش استنتاجی بوده و به منظور گردآوری داده های لازم جهت نیل به اهداف پژوهش، منابع موجود و مرتبط در قلمرو هستی شناسی و اخلاق قرآنی آیت الله جوادی آملی با استفاده از برگه های فیش برداری از منابع، جمع آوری و طی شش گام مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که حقیقت سعادت از نگاه آیت الله جوادی آملی یک درخواست فطری- عقلانی است و تحریک آن به کیفیت تربیت اخلاقی بستگی دارد و وقتی این خواست ظهور می کند که روح انسان با یافتن صفا و نورانیت و فراهم آوردن شرایطی اختیاری زمینه تحریک آن را فراهم آورد. در غیر این صورت این خواست در زیر حجاب خواسته های دنیایی و طبیعی مخالف با فطرت و عقلانیت مستور می ماند. چنین خواست فطری-عقلانی مبتنی بر مبانی هستی شناختی مانند از اویی و به سوی اویی بودن، هدفمندی، حرکت به سوی کمال مطلق، وابستگی به عدالت، مبتنی بر فطرت بودن، کرامت و شرافت انسان نسبت به دیگر مخلوقات می باشد. از درون این مبانی می توان به اصولی مانند خدابینی، حکمت مداری، کمال گرایی، عدالت طلبی، ایمان گرایی، فطرت گرایی و عزتمندی رسید که قابلیت کاربست در تربیت اخلاقی منتهی به سعادت را دارند.

  کلیدواژگان: اخلاق سعادت، مبانی هستی شناسی، اصول تربیت اخلاقی، آیت الله جوادی آملی
 • تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر اساس مولفه های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی: مدل آنتروپی شانون
  حافظ صاحب یار، بهبود یاریقلی صفحات 87-114

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی بر اساس مولفه های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری آن شامل کل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی 1399-1398 بود که با توجه به ماهیت موضوع نمونه گیری انجام نشده و همه جامعه آماری بررسی شده است. محتوای طرح از نظر پاسخگو (متن، تصویر و پرسش) بر مبنای دو شاخص باور و رفتار بررسی شد. برای این منظور چک لیستی بر اساس مولفه های مستخرج از مطالعه کوشی و همکاران (1397) طراحی، و بر اساس آن تحلیل محتوا صورت گرفت و فراوانی ها به دست آمدند. روایی محتوایی آن با استفاده از CVR، 89/0، و پایایی آن در بین کدگذارها به روش اسکات 75/0 به دست آمد که هر دو مورد تایید هستند. داده های حاصل با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی «آنتروپی شانون» موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که شاخص باور با (505/0=WJ) و شاخص رفتار با (495/0=WJ) به ترتیب دارای ضرایب اهمیت می باشند؛ از میان مولفه ها نیز، در بعد باور، گفتگو (098/0=WJ) و پرورش روحیه دگرخواهی (080/0=WJ) و در شاخص رفتار، مولفه های پرورش روحیه آزادی (103/0=WJ) و تعلق به هویت و حفظ آن (078/0=WJ) به ترتیب دارای ضرایب اهمیت بیشتر و کمتر در سیمای کتاب مطالعات اجتماعی می باشد. همچنین شاخص رفتار در هر سه کتاب مطالعات اجتماعی، فراوانی بیشتری نسبت به شاخص باور دارد، و هر دو شاخص در کتاب مطالعات اجتماعی به ترتیب در پایه های پنجم، چهارم و ششم فراوانی بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، رویکرد اجتماعی، آموزش، مطالعات اجتماعی، مدل آنتروپی شانون
 • پروین یوسف زاده، سید حمیدرضا علوی، محمدرضا صرفی، مسعود فضیلت پور صفحات 115-163

  هوش معنوی، بالاترین سطح هوش است، که ظهور و ابراز آن، با معنویت در ارتباط است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی انسان شناختی هوش معنوی و استنتاج اصول و روش های تربیتی مرتبط با آن از منظر مولاناست. این پژوهش در زمره  تحقیقات کیفی است که در آن از دو روش، توصیفی- تحلیلی و استنتاجی (روش بازسازی شده فرانکنا) استفاده شده است. نتایج پژوهش این گونه نشان داد که می توان مواردی نظیر:اصالت هوش و اندیشه، امکان درک معنا، پذیرش ربوبیت الهی، درک نیاز انسان به بازگشت به اصل خویش  و دو ساحتی بودن انسان را به عنوان مبانی انسان شناختی هوش معنوی از منظر مولانا، مطرح ساخت.بر اساس این مبانی، اصولی همچون تربیت عقل و هدایت اندیشه، برخورداری از علم تحقیقی، پذیرش شریعت و پیمودن مسیر طریقت، خودشناسی و صفای باطن ارایه شده است.بر اساس این اصول، می توان اظهار داشت، به کارگیری روش هایی همچون مصاحبت با صاحبان عقل کلی، هدایت و اصلاح اندیشه، ترک خودبینی و انانیت در برابر خداوند، سکوت، تقویت روحیه حقیقت جویی، آموزش حکمت دینی، درمان بیماری های روحی و اخلاقی، تامل در خویشتن، مراقبه و... برای پرورش هوش معنوی موثرند.

  کلیدواژگان: هوش، معنویت، هوش معنوی، مبانی انسان شناختی، اصول و روش های تربیتی، مولانا
 • ابراهیم خلیلی صفحات 165-215

  پژوهش حاضر با هدف تبیین ویژگی های استاد دانشگاه در آموزش عالی ایران مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری و با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد شکل گرفته است. جامعه آماری اختصاص به تمامی بیانات مقام معظم رهبری از سال 1368 الی 30/09/1398 دارد. حجم نمونه، 630 جلسه مختلف از بیانات در دوره زمانی مطالعه است که در آن ها از واژه های استاد، اساتید یا استادان استفاده شده یا استادان دانشگاه مورد توصیه قرار گرفته اند. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و ابزار پژوهش، فیش برداری است. تعداد 1026 خصیصه (داده) برای استادان دانشگاه از 630 جلسه استخراج شد و نتایج کدگذاری های سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی، به ترتیب منجر به استخراج 89 مفهوم، 28 مولفه و 5 بعد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد استاد دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی ایران باید دارای پنج ویژگی «تعهد به خود»، «تعهد به علم»، «تعهد به دانشجو»، «تعهد به دانشگاه» و «تعهد به کشور» باشد. در انتها، «توجه بیشتر استادان به شاگردپروری»، «افزایش دغدغه برای ارتقای دانش علمی و مسیولیت پذیری»، «تلاش استادان برای فهمیدن دانشجویان و عمل فراتر از تکلیف نسبت به آنان» و «برگزاری کارگاه ها و همایش های دانشگاهی برای تشریح اندیشه های رهبری» پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: استاد، دانشگاه، آموزش عالی ایران، اندیشه های مقام معظم رهبری
 • جمال الدین مصطفی، مهشید ایزدی، معصومه صمدی، فهیمه انصاریان، مجید رستمی بشمنی صفحات 217-258

  هدف پژوهش حاضر ارایه چارچوبی از جامع ترین و مهم ترین شاخص ها، ابزارها و روش های شناسایی شده در تربیت شهروندی اسلامی مبتنی بر رویکرد سنتزپژوهی بوده است. روش این پژوهش با استفاده از راهبرد سنتزپژوهی بود؛ حوزه پژوهش: آثار و مقالات مرتبط با موضوع و شیوه نمونه گیری: هدفمند و ابزار گردآوری داده های پژوهش یادداشت برداری بوده است و یافته ها نشان داد که مهم ترین شاخص های شناسایی شده: داشتن روحیه دانایی محوری، همبستگی اجتماعی، عدالت محوری و رعایت حقوق شهروندی، مسیولیت پذیری، قانون گرایی، داشتن تفکر انتقادی، آگاهی از مسایل و فرایندهای سیاسی و اجتماعی، مهارت های ارتباطات اجتماعی موثر، تکثرپذیری، صبر و اراده و مدارا، خیرخواهی و نوع دوستی، حفظ کرامت، اسلام مداری، خودشناسی، خویشتن داری، اعتدال رفتاری، امانت داری، تعهد به ارزش های وطنی، صیانت محیط زیست، آزادی خواهی، بهداشت و پاکی و حلال خوری، اعتمادبه نفس و استقلال فکری و اقتصادی، ایثار و گذشت، هدفمندی، صداقت، بخشش، وقت شناسی؛ استفاده از روش تحقیق کیفی به عنوان روش غالب در پژوهش های تربیت شهروندی اسلامی اشاره کرد و همچنین از 61 اثر بررسی شده تعداد 22 اثر به صورت فردی و 39 اثر به صورت گروهی منتشرشده که مردان بیشترین مشارکت را در این پژوهش ها بر عهده داشته اند. نتیجه اینکه صاحب نظران حوزه تربیت شهروندی هم در بعد جامعیت داشتن و هم در بعد اولویت داشتن شاخصه های اساسی اسلامی در تربیت شهروندی، اتفاق نظر دارند.

  کلیدواژگان: شاخص ها، سنتزپژوهی، تربیت شهروندی، اسلامی
 • اسیه نجفی، رضوان حسین قلی زاده، ابوالفضل غفاری، بخشعلی قنبری صفحات 259-280

  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی کدهای اخلاقی رهبری آموزشی بر اساس آموزه های نهج البلاغه می باشد. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بهره گرفته شد. با مراجعه به متن اصلی نهج البلاغه و شرح و تفسیر علامه جعفری، مکارم شیرازی، و قنبری و بر مبنای الگوی ارتباط های چندگانه مبتنی بر ساحت های مختلف عقل و معرفت، گفتار، اراده، روان و کردار مهم ترین نکات کلیدی، اصول، مولفه ها و سپس کدهای اخلاقی ناظر به آن شناسایی و استخراج شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین اصول رهبری اخلاقی را در یک محیط آموزشی می توان حول محور ایمان به خدا، تقوای الهی و توکل به خداوند در ارتباط با خدا؛ خودشناسی، بینش و بصیرت، کمال طلبی، دوری از خودپسندی و خودبینی، خردورزی و علم آموزی و یادگیری مستمر در ارتباط با خود؛ قدرشناسی، دوراندیشی، شایسته سالاری، اکرام و احترام دیگران، ظرفیت سازی و توسعه در ارتباط با دیگران و در نهایت شناخت دنیا و بهره مندی از فرصت دنیا و درعین حال عدم گرایش به آن در ارتباط با طبیعت معرفی کرد. ذیل این اصول، کدهای اخلاقی به توضیح بایدها و نبایدهای اخلاقی برای یک رهبر آموزشی (مدرسه) اشاره دارند.

  کلیدواژگان: رهبری آموزشی، رهبری اخلاقی، نهج البلاغه، ارتباط چهارگانه، کدهای اخلاقی، ساحت های چهارگانه
 • محمدهادی مروجی طبسی، صادق کریم زاده، فاطمه وجدانی صفحات 281-315

  این پژوهش به توصیف و تحلیل عناصر اصلی برنامه درسی دوره های آموزش مبانی اندیشه اسلامی (طرح ولایت) و رویکرد آن به تربیت ارزش ها، پرداخته است. رویکرد پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتوای قیاسی بوده و با استفاده از چارچوب فرانظریه ای سانگر و اسگاتورپ، بررسی چهار عنصر اهداف، محتوا، شیوه های ارایه محتوا و روش های آموزش و ارزشیابی را در کتب درسی منتخب طرح، بر عهده گرفته است. یافته ها نشان می دهد که هدف عمده تربیت ارزش ها، «پرورش شناخت ها و گرایش های یادگیرندگان نسبت به نظام اخلاقی، حقوقی و سیاسی اسلام بر اساس نقد محترمانه دیدگاه های مخالف» بوده است. بررسی عنصر محتوا حاکی از آن است که ارزش بنیادین در برنامه درسی طرح ولایت، «قرب اختیاری به خداوند متعال» است و هدف و محتوای یاد شده در دو حیطه شناختی و عاطفی تهیه شده است. ارایه محتوا در دو قالب «نوشتاری» و «فعالیت های یادگیری» بوده، عمدتا از روش تدریس «توضیحی» و «آموزش تفکر انتقادی» استفاده شده و روش ارزشیابی در «ارزشیابی مجموعی» حفظی و تحلیلی، منحصر بوده است. در نتیجه، تربیت ارزش ها در این برنامه درسی، از نوع آموزش مستقیم ارزش ها و پرورش گرایش به آن هاست که بر پایه ایجاد ظرفیت شناختی برای نقد محترمانه در یادگیرنده استوار است و لذا رویکرد غالب آن شباهت هایی با رویکرد «تحلیل» به تربیت ارزش ها پیدا می کند.

  کلیدواژگان: طرح ولایت، کتابهای درسی، تربیت ارزشها، تحلیل محتوا
 • مریم عشوری، محسن خوشناموند صفحات 317-348

  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل مبانی، اهداف، اصول و روش های تربیت عقلانی از منظر شهید مطهری برای نظام تعلیم و تربیت رسمی است. روش مورداستفاده در این مقاله روش کیفی است که به شیوه توصیفی و تحلیلی-استنباطی نگاشته شده است. جامعه تحلیل، مجموعه کتاب ها، شرح ها و مقالات ایشان است. یافته ها حاکی از این است که وی هدف تربیت عقلانی را به معنای ایجاد زمینه های لازم برای پرورش قوه عاقله، جهت دستیابی و رسیدن به مقام انسان کامل تعریف و تبیین نموده است و پرداختن و توجه به این بعد تربیتی را از ملزومات کلیه نظام ها بالاخص نظام تعلیم و تربیت رسمی لحاظ کرده است، به سبب این که رسالت عظیم این نظام پرورش قوه نقادی، تفکر آگاهانه و قضاوت صحیح است. مهم ترین مبانی تربیت عقلانی از منظر این فیلسوف شهیر عبارت است از «عقل عملی متاثر از حالات نفس است»، «تفکر و تعلم ارکان اساسی تربیت عقل است»، «تفاوت در عقول آدمیان امری ذاتی است»، «کلیه قوانین عقل با فطرت آدمی هماهنگ است» و... سپس به اصول تربیت عقلانی اشاره گردید (اصل تربیت عقل عملی از طریق تزکیه نفس، اصل تعقل، اصل لزوم علم آموزی، اصل باور نسبت به طبیعی بودن تفاوت عقل در آدمیان، اصل همسویی تعلیم و تربیت با فطرت انسانی و...). در نهایت به روش های و راهکارهای تربیت عقلانی پرداخته شد که برخی از این راهکارها عبارت اند از روش تزکیه، روش عادت به تفکر و تعقل، روش آموزش مبتنی بر تفاوت های فردی و روش الگوسازی و الگوپذیری.

  کلیدواژگان: تربیت اسلامی، شهید مطهری، تربیت عقلانی، مبانی تربیت عقلانی، اصول تربیت عقلانی، روش های تربیت عقلانی
 • علی طاهری برمائی، اسدالله زنگویی، حسین شکوهی فرد صفحات 349-385

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های تربیت شهروندی از منظر صحیفه سجادیه طراحی و اجرا شده است و به شیوه تحلیل محتوای کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی و با قلمرو مطالعات پژوهشی شامل تمامی ادعیه کتاب گران قدر صحیفه سجادیه، مولفه های شناسایی شده را تحلیل می نماید. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که از مجموع 107 کد شناسایی شده پیرامون مولفه های تربیت شهروندی، تعداد 29 کد به بعد شناختی شامل قدرت، شکرگزاری (قدردانی)، عدالت و...؛ 11 کد به بعد اجتماعی شامل احساس مسیولیت، اصلاح امور، ارتباط و...؛ 49 کد به بعد اخلاقی (ارزش ها: 28 کد شامل وظایف فرزند نسبت به والدین، فروتنی (تواضع) و...؛ ضدارزش ها: 21 کد شامل غفلت، قبیله گرایی و...) و 18 کد به بعد عاطفی- هیجانی (ارزش ها: 9 کد شامل تفضل (بخشش کردن)، حسن نیت و...؛ ضدارزش ها: 9 کد شامل طغیان، هوی پرستی و...) اختصاص یافته است. در پایان، این نتیجه حاصل گردید که امام سجاد (ع) تلاش می کنند در این متن اسلامی ارزشمند، انسانی را تربیت کنند که ورود به مسیر حق و حقیقت، و نیز تمسک به عبادت و اطاعت الهی را سرلوحه خود قرار دهد و با پرهیز از ظلم و دشمنی به دیگران، از مهم ترین مانع رسیدن به تربیت اخلاقی دور شود و نیز از ضدارزش های اخلاقی و عاطفی به عنوان عمومی ترین و ابتدایی ترین موانع تکامل شهروندان در جامعه بپرهیزد و با نیکی به دیگران و نرم خویی و مهربانی، مقدمات اصلاح تربیت اخلاقی شهروند حاضر در جامعه را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: تربیت، شهروند مطلوب، تربیت شهروندی، امام سجاد(ع)، صحیفه سجادیه
|
 • Maryam Naseri, Reza Hosseinpour, Abdoullah Shafiabady Pages 11-57

  The aim of the current research was to determine the qualifications of consultants in the country's public education system. In terms of the purpose of this research, it was a developmental type of research and in terms of the method, it was a qualitative research that was conducted using thematic analysis and structured interviews. The statistical population of the research consisted of 54 people including (19 people of the directors of consulting groups of the nineteen educational districts of Tehran and 35 people of Farhangian University and educational consultants of Tehran with doctoral education). The research sample for the structured interview was 18 people from the statistical population of the research who were selected in a targeted manner. The library method was used in order to review the literature, background and upstream documents in the field of education and the field method was used in order to collect the opinions of the qualitative sample members.The data collection tool in the library section was FISH and in the field section was structured interview. Content validity (content validity and face validity) was used to determine the validity of the structured interview tool. In this work, the opinions of the research guiding group and six professors of the university were used and the questions with problems were corrected. Frequency tables and graphs were used to describe the research data, and binomial test was used to check the significance of the frequency of the interviewees' opinions. The findings of the literature review and interview analysis were the 8 main components of the competencies of educational consultants, including knowledge, abilities, skills, personality traits, moral traits, attitude, insight, and credibility, which were confirmed at a significance level of 0.05. they got. Among the 197 sub-components of competencies extracted from the literature and research background, after obtaining the opinions of the interviewees, 150 sub-components were confirmed with a two-sentence test at a significance level of 0.05, and 47 sub-components were not significant and were rejected.

  Keywords: Competency, Main Component, Secondary Component, Consultant, Education, Training, Islamic Approach
 • Ahmad Taleifard, akbar rahnama, Roghyh Mousavi Pages 59-86

  The purpose of the current research is to explain the ontological foundations of the ethics of happiness and to deduce its implications in the principles of moral education from the point of view of Ayatollah Javadi Amoli. The research method is inferential and in order to collect the necessary data to achieve the goals of the research, existing and related sources in the field of ontology and quranic ethics of Ayatollah Javadi Amoli were collected and analyzed in six steps by using the sheets of sources. has taken. The results of the research show that the truth of happiness from Ayatollah Javadi Amoli's point of view is a natural-rational request and its stimulation depends on the quality of moral education and when this desire emerges, the human soul finds purity and enlightenment and provides optional conditions for its stimulation provided. Otherwise, this desire remains hidden under the veil of worldly and natural desires that are against nature and rationality. Such a natural-rational desire is based on ontological foundations such as being from him and towards him, being purposeful, moving towards absolute perfection, dependence on justice, being based on nature, human dignity and honor in relation to other creatures. from these foundations, one can reach principles such as godliness, wisdom, perfectionism, justice, faith, naturalism, and dignity, which can be used in moral education leading to happiness.

  Keywords: The Ethics of Happiness, the Foundations of Ontology, the Principles of Moral Education, Ayatollah Javadi Amoli
 • Analysis of the Content Of Social Studies Books of the Second Elementary School Based on the Components of Moral Education with a Social Approach: Shannon's Entropy Model
  Hafez Sahebyar, Behboud Yarigholi Pages 87-114

  The current research was conducted with the aim of evaluating the content of the social studies book of the second elementary school based on the components of moral education with a social approach. The research method is descriptive and content analysis type. Its statistical population included the entire content of social studies textbooks of the second elementary school in the academic year 2019-2020, which due to the nature of the subject, sampling was not done and all the statistical population was examined. The content of the plan was examined from the respondent's point of view (text, image and question) based on two indicators of belief and behavior. For this purpose, a checklist was designed based on the components extracted from Koshi et al.'s study (2018), and based on that content analysis was done and frequencies were obtained. Its content validity was obtained using CVR, 0.89, and its reliability among coders was obtained using Scott's method, 0.75, both of which are confirmed.The resulting data were analyzed using descriptive indices in the "Shannon Entropy" analytical process. The results showed that the belief index (WJ=0.505) and the behavior index (WJ=0.495) have significant coefficients, respectively; Among the components, in the dimension of belief, dialogue (WJ=0.098) and cultivating the spirit of altruism (WJ=0.080) and in the behavior index, the components of cultivating the spirit of freedom (WJ=0.103) and belonging to the identity and Its retention (WJ=0.078) has higher and lower importance coefficients in the form of social studies books, respectively. Also, the behavior index is more frequent than the belief index in all three social studies books, and both indicators are more frequent in the social studies books in the fifth, fourth and sixth grades, respectively.

  Keywords: Moral Education, Social Approach, Education, Social Studies, Shannon's Entropy Model
 • parvin yousefzadeh, Seyyed HamidReza Alavi, MohammadReza Sarfi, Masoud Fazilatpour Pages 115-163

  Spiritual intelligence is the highest level of intelligence, the emergence and expression of which is related to spirituality. The purpose of the present research is to investigate the anthropological foundations of spiritual intelligence and to deduce the principles and educational methods related to it from the perspective of Rumi. This research is among the qualitative researches in which two methods, descriptive-analytical and inferential (reconstructed Franken method) have been used. The results of the research showed that things like: the originality of intelligence and thought, the possibility of understanding meaning, the acceptance of divine sovereignty, understanding the need of man to return to his origin, and the two-dimensional nature of man can be put forward as the anthropological foundations of spiritual intelligence from Rumi's point of view. Based on these principles, principles such as education of intellect and guidance of thought, possession of research science, acceptance of Sharia and following the path of tariqat, self-knowledge and inner purity have been presented.Based on these principles, it can be stated that using methods such as interviewing people with common sense, guiding and reforming thoughts, abandoning selfishness and selfishness before God, silence, strengthening the spirit of truth-seeking, teaching religious wisdom, treating mental and moral illnesses, reflecting on oneself , meditation and They are effective for cultivating spiritual intelligence.

  Keywords: Intelligence, Spirituality, Spiritual Intelligence, Anthropological Foundations, Educational Principles, Methods, Molana
 • Ebrahim Khalili Pages 165-215

  The present study was conducted with the aim of explaining the characteristics of university professors in Iran's higher education based on the thoughts of the Supreme Leader and using the data-based research method. The statistical community is dedicated to all the statements of the Supreme Leader from 1989 to 2019. The sample size is 630 different sessions of statements during the study period in which the words professor, professors or professors were used or university professors were recommended. The method of data collection is library and the research tool is polling. A number of 1026 characteristics (data) for university professors were extracted from 630 meetings and the results of three-stage open, central and selective coding led to the extraction of 89 concepts, 28 components and 5 dimensions, respectively.The findings of the research show that a university professor at the level of the Islamic Revolution of Iran must have five characteristics: "commitment to himself", "commitment to science", "commitment to students", "commitment to the university" and "commitment to the country". In the end, "more attention of professors to discipleship", "increasing concern for the promotion of scientific knowledge and responsibility", "efforts of professors to understand students and act beyond their duties towards them" and "holding university workshops and conferences to explain ideas" Leadership" is suggested.

  Keywords: Professor, University, Higher Education of Iran, Thoughts of Supreme Leader
 • Jamaladin Mustafa, Mahshid Izadi, Masoumeh Samadi, Fahimeh Ansariyan, Majid Rostami Beshmani Pages 217-258

  The aim of the current research was to provide a framework of the most comprehensive and important indicators, tools and methods identified in Islamic citizenship education based on a synthesis research approach. The method of this research was using the synthesis research strategy.Research field: works and articles related to the subject and sampling method purposeful and the tool of research data collection was note-taking and the findings showed that the most important identified indicators.Having a knowledge-oriented spirit, social solidarity, justice-oriented and respect for citizen rights, responsibility, legalism, having critical thinking, awareness of political and social issues and processes, effective social communication skills, pluralism, patience and tolerance, benevolence and altruism, preservation Dignity, Islamic orientation, self-knowledge, self-restraint, behavioral moderation, trustworthiness, commitment to national values, environmental protection, freedom-seeking, health and cleanliness and halal eating, self-confidence and intellectual and economic independence, sacrifice and forgiveness, purposefulness, honesty, forgiveness, punctuality; He pointed out the use of qualitative research method as the dominant method in Islamic citizenship education researches, and out of the 61 reviewed works, 22 works were published individually and 39 works were published as a group, and men participated the most in these researches.The result that the experts in the field of citizenship education have a consensus both on the aspect of comprehensiveness and on the aspect of prioritizing basic Islamic indicators in citizenship education.

  Keywords: Indicators, Synthesis Research, Citizenship Education, Islamic
 • Asieh Najafi, Rezvan Hossein Qolizadeh, Abulfazl Ghaffari, Bakhshali Ghanbari Pages 259-280

  The main goal of this research is to identify the ethical codes of educational leadership based on the teachings of Nahj al-Balagha. To achieve this goal, the document research method was used using the content analysis technique. By referring to the original text of Nahj al-Balagha and the description and interpretation of Allameh Jafari, Makarem Shirazi, and Ghanbari and based on the model of multiple relationships based on different areas of intellect and knowledge, speech, will, psyche and action, the most important key points, principles, components, and then moral codes The supervisors were identified and extracted.Based on the obtained results, the most important principles of moral leadership in an educational environment can be centered around faith in God, divine piety and trust in God in relation to God; Self-awareness, insight and insight, seeking perfection, avoiding self-righteousness and selfishness, wisdom and learning and continuous learning in relation to oneself; Appreciation, foresight, meritocracy, honor and respect for others, capacity building and development in relation to others and finally knowledge of the world and benefiting from the opportunity of the world and at the same time not being inclined towards it in relation to nature. Under these principles, ethical codes refer to the explanation of moral dos and don'ts for an educational leader (school).

  Keywords: Educational Leadership, Ethical Leadership, Nahj Ol-Balagha, Fourfold Communication, Ethical Codes, Fourfold Fields
 • MuhammadHadi Moraweji Tabasi, Sadeq Karimzadeh, Fatemeh Vojdani Pages 281-315

  This research has described and analyzed the main elements of the curriculum of Islamic Thought Foundations (Velayat Plan) and its approach to values ​​education. The research approach is qualitative and descriptive content analysis, and by using the meta-theoretical framework of Sanger and Osgathorpe, it has investigated the four elements of goals, content, methods of presenting content, and methods of teaching and evaluation in the selected textbooks of the project. The findings show that the main goal of values ​​training was "raising the knowledge and attitudes of learners towards the moral, legal and political system of Islam based on respectful criticism of opposing views". Examining the content element indicates that the fundamental value in the curriculum of the Wilayat plan is "voluntary closeness to God Almighty" and the purpose and content mentioned are prepared in two cognitive and emotional areas. The presentation of the content was in two formats: "writing" and "learning activities", mainly "explanatory" and "critical thinking" teaching methods were used, and the evaluation method was unique in the "comprehensive evaluation" memorization and analysis. As a result, the education of values ​​in this curriculum is of the type of direct education of values ​​and cultivation of the tendency towards them, which is based on creating the cognitive capacity for respectful criticism in the learner, and therefore its dominant approach finds similarities with the "analysis" approach to education of values.

  Keywords: Province Plan, Textbooks, Value Education, Content Analysis
 • maryam ashouri, Mohsen Khoshnamvand Pages 317-348

  The main goal of the current research is to analyze the foundations, goals, principles and methods of rational education from the perspective of Martyr Motahari for the formal education system. The method used in this article is a qualitative method written in a descriptive and inferential analytical way. The society of analysis is a collection of his books, descriptions and articles. The findings indicate that he has defined and explained the goal of rational education in the sense of creating the necessary grounds for the cultivation of the intellectual faculty, in order to achieve and reach the status of a complete human being, and addressing and paying attention to this educational dimension is one of the requirements of all systems, especially The formal education system has taken into account, because the great mission of this system is to cultivate critical thinking, conscious thinking and correct judgment.The most important principles of intellectual education from the point of view of this famous philosopher are: "Practical reason is affected by the states of the soul", "Thinking and learning are the basic elements of the education of reason", "The difference in human minds is essential", "All the laws of reason are with human nature. is coordinated" and Then the principles of rational education were mentioned (the principle of training practical reason through self-cultivation, the principle of rationality, the principle of the necessity of learning science, the principle of believing in the naturalness of differences in intellect in humans, the principle of aligning education and training with human nature, etc.). Finally, the methods and solutions of rational education were discussed, and some of these solutions are the method of cultivation, the method of getting used to thinking and rationalizing, the method of education based on individual differences, and the method of modeling and being a role model

  Keywords: Islamic Education, Shahid Motahari, Rational Education, Basics of Rational Education, Principles of Rational Education, Methods of Rational Education
 • Ali Taheri Bermaei, Assadollah Zangoei, Hossein Shokouhi Fard Pages 349-385

  The present study was designed and implemented with the aim of identifying the components of citizenship education from the perspective of Sahifah Sajjadiyeh, and it analyzes the identified components by qualitative content analysis of descriptive and analytical type and with the scope of research studies including all the claims of the precious book of Sahifah Sajjadiyeh. The results of the research show that out of a total of 107 codes identified around the components of citizenship education, 29 codes are related to the cognitive dimension, including power, gratitude (gratitude), justice, etc.; 11 codes to the social dimension, including a sense of responsibility, reforming affairs, communication, etc.; 49 codes for the moral dimension (values: 28 codes including the duties of children towards parents, humility, etc.; anti-values: 21 codes including neglect, tribalism, etc.) and 18 codes for the emotional emotional dimension (values: 9 codes including kindness) forgiving), goodwill, etc.; anti-values: 9 codes including rebellion, arrogance, etc.) are assigned.In the end, it was concluded that Imam Sajjad is trying to educate a person in this valuable Islamic text, who puts entering the path of truth and truth, as well as clinging to worship and obedience to God, and by avoiding Cruelty and enmity to others should be avoided as the most important obstacle to moral education, and should also avoid moral and emotional anti-values ​​as the most common and basic obstacles to the development of citizens in the society, and be kind to others and be gentle and kind, the preparations for reform It provided the moral education of the citizen present in the society.

  Keywords: Education, Ideal Citizen, Citizenship Education, Imam Sajjad, Sahifah Sajjadiyeh