فهرست مطالب

نشریه تاکسونومی و بیوسیستماتیک
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 51، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه امیراحمدی، مهدی یوسفی، سید عباس میرجلیلی* صفحات 1-24

  انجام فعالیت های علمی در زمینه های مختلف زیستی، کشاورزی، داروسازی و صنعتی در منطقه مستلزم شناخت و معرفی مجموعه گیاهان موجود در آن ناحیه است. مطالعه تنوع زیستی گیاهی در زاگرس مرکزی از جنبه های مختلف دارای اهمیت بوده و در کانون توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، فلور منطقه ای از کیار شرقی شامل پنج روستا واقع در استان چهارمحال و بختیاری بررسی شد. نمونه های گیاهی در دو دوره رویشی جمع آوری و شناسایی و صفات مربوط به شکل زیستی، تعلق به ناحیه رویشی و وضعیت و توان دارویی گونه ها مشخص شد. نتایج حاصل نشان داد پوشش گیاهی این منطقه مشتمل بر 269 گونه متعلق به 181 سرده و 48 تیره بود. مهم ترین تیره ها ازنظر تعداد گونه، تیره های کاسنی (51 گونه)، باقلا (24 گونه) و شب بو (23 گونه) و بزرگ ترین تیره ها ازنظر تعداد سرده به ترتیب تیره های کاسنی (27 سرده)، شب بو (17 سرده)، گندم (16 سرده) و نعناع (13 سرده) بود. بررسی فراوانی شکل های رویشی به روش رانکیه در فلور منطقه نشان داد 47 درصد گونه ها همی کریپتوفیت، 32 درصد گونه ها تروفیت، 12 درصد ژیوفیت ها، شش درصدکامفیت ها و دو درصد فانروفیت بود؛ همچنین 188 گونه (70 درصد) به ناحیه رویشی ایران - تورانی تعلق داشت. در بین گونه ها، 66 گونه دارویی و دو گونه در وضعیت حفاظتی بحرانی تشخیص داده شد.

  کلیدواژگان: تنوع گیاهی، غنای گونه ای، گیاه دارویی، ناحیه رویشی
 • فهیمه صابری، احمد قارزی*، اشرف جزایری، وحید اکملی، خسرو چهری صفحات 25-34

  گلخورک ماهیان از اعضای خانواده Oxudercidae و ماهیان دوزیستی هستند که توان گذراندن دوره های طولانی در خارج از آب را دارند. در پژوهش حاضر، نمونه برداری از گونه Boleophthalmus dussumieri در ایستگاه های پتروشیمی و جعفری انجام شد. به منظور انجام مطالعات بافتی، نمونه ها (سه نر و سه ماده از هر ایستگاه) پس از انتقال به آزمایشگاه، با روش استاندارد و رعایت اصول اخلاقی زیستی بیهوش و در محلول فیکساتور بوین فیکس شد؛ سپس مراحل مقطع گیری بافتی و رنگ آمیزی به روش H&E انجام شد. مشاهدات به وسیله میکروسکوپ نوری صورت گرفت. اپیدرم از اپی تلیومی مطبق و متشکل از سه طبقه سلولی تشکیل می شود. درم پوست متشکل از دستجات ضخیم کلاژنی و مویرگ های خونی فراوان است. در برخی نواحی، برآمدگی هایی از درم وارد اپیدرم می شود که آن را برآمدگی درمی می نامند. ضخامت لایه اپیدرم در دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری داشت؛ به طوری که در جنس ماده 97/87 و در جنس نر 32/74 میکرون بود. براساس شیوه زندگی دوزیستی گلخورک ها، در گونه هایی که آبدوست تر هستند، در قسمت های فوقانی و میانی بدن که اغلب در معرض هوا است، مقادیر کمتری فاصله انتشار وجود دارد؛ از این رو انتظار می رود در B. dussumieri، جذب هوا ازطریق پوست در ناحیه فوقانی بدن نسبت به قسمت پایین یا ضمیمه بیشتر انجام شود.

  کلیدواژگان: گلخورک دوسومیر، اپیدرم، برآمدگی درمی، خور موسی
 • آرش اشکوب، جاماسب نوذری، سهیل ایگدری* صفحات 35-48

  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر فاکتورهای فیزیکی روی تنوع گونه ای سخت بال پوشان خانواده کارابیده در سه منطقه کرج، اشتهارد و طالقان در استان البرز اجرا شد. به این منظور طی سال های 1395 و 1396 نمونه برداری با استفاده از تله های گودالی صورت گرفت و فاکتورهای فیزیکی ازجمله ارتفاع، شیب، جهت، بارش، دما، بافت خاک، دانه بندی و درصد پوشش گیاهی در هر ایستگاه ثبت شد. براساس نتایج درمجموع، 329 قطعه شامل 38 گونه در سه منطقه مطالعه شده شناسایی شد. برای بررسی ارتباط و همبستگی بین شاخص تنوع گونه ای (شانون - وینر) و فاکتورهای بررسی شده از آزمون های پیرسون و اسپیرمن استفاده شد؛ همچنین اثر فاکتورهای محیطی زیستگاه بر تنوع گونه ای سوسک های کارابیده در مناطق بررسی شده با استفاده از آنالیز آزمون تحلیل همبستگی متعارفی بررسی شد. نتایج نشان داد رابطه معناداری میان شاخص تنوع گونه ای شانون - وینر و پارامترهای بررسی شده وجود ندارد (05/0<P) و تنوع گونه ای در منطقه کرج وابسته به دما، در منطقه اشتهارد تاثیرگرفته از پارامترهای ارتفاع، بافت خاک و دانه بندی و در منطقه طالقان متاثر از فاکتورهای محیطی جهت، شیب، بارش و درصد پوشش گیاهی بود.

  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، فاکتورهای محیطی، تحلیل همبستگی متعارفی (CCA)، شاخص شانون - وینر، کارابیده
 • فاطمه ربیع زاده*، فاطمه سادات نصرالهی صفحات 49-66

  زیستگاه های گچ ایران ذخایر مهم تنوع زیستی و حاوی گونه های انحصاری و کمیاب هستند. انحصاری بودن گیاهان اغلب با سازش های ریخت شناسی، تشریحی و بوم شناسی مرتبط است. گونه هایی که در خاک های گچی رشد می کنند، دارای ویژگی های ریخت شناختی متفاوتی هستند. گونه Acantholimon cymosum با نام فارسی کلاه میرحسن گچ دوست یا کلاه میرحسن گرزنی، انحصاری ایران است و در خاک های گچی غرب و شمال غربی سمنان پراکنش محدودی دارد. نمونه برداری از خاک و گیاه و همچنین جمع آوری داده های بوم شناختی در غرب سمنان با مساحت 32000 هکتار از 55 ایستگاه با فاصله 500 متر از یکدیگر برای شناخت نحوه سازش پذیری گونه A. cymosum  انجام شد. بررسی ساختمان تشریحی برش های پهنک برگ و دم گل آذین گونه A. cymosum نشان داد این گونه دارای بافت اسکلرانشیم ضخیم در اطراف دستجات آوندی چوب و آبکش است و همچنین بلور های سولفات کلسیم به صورت ایدیوبلاست در پارانشیم های پوستی برگ و دم گل آذین است. ویژگی های تشریحی برگ نشان دهنده وجود ساختارهای خشکی رستی است. عوامل بوم شناختی مانند خاک و اقلیم نقش مهمی در سازگاری این گونه ایفا می کنند؛ همچنین همراهی خوبی بین گونه های گچ زی در غرب سمنان و به طور ویژه بین دو گونه A. cymosum  و گون سمنانی مشاهده می شود. عوامل ارتفاع، سولفات کلسیم و بافت ماسه خاک تاثیر مثبت و عوامل شوری و آهک خاک تاثیر منفی در پراکنش گونه A. cymosum  نشان می دهند.

  کلیدواژگان: اقلیم، ایدیوبلاست، سازش پذیری، سولفات کلسیم، سمنان، گچ
 • نوشین اوسپید، یاسر فاطمی، محمدشریف رنجبر، عدنان شهدادی* صفحات 67-74

  کشتی چسب گونه Chelonibia testudinaria Linnaeus روی سپر پشتی خرچنگ و لاک پشت های دریایی می چسبد و گونه ای با پراکنش جهانی شناخته می شود. براساس مطالعات تبارزادی و جغرافیای زیستی، اعضای این گونه در سه تبار مجزا قرار می گیرند. این تبارها شامل تبار نمونه های شرق اقیانوس آرام، تبار نمونه های اطلس و تبار مربوط به نمونه های غرب اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی است؛ همچنین این گونه در خلیج فارس و دریای عمان پراکنش زیادی دارد و چندبار از این نواحی گزارش شده است. در مطالعه حاضر، جایگاه تبارزایی نمونه های جمع آوری شده از خلیج فارس در درخت تبارزایی جهانی این گونه با استفاده از ژن میتوکندریایی COX1 تعیین شده است. برای مقایسه، علاوه بر تعیین توالی نمونه های خلیج فارس، توالی های مشابه از بانک ژن نیز دریافت و در تحلیل های تبارزادی استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد نمونه های خلیج فارس به همراه نمونه های آسیای جنوب شرقی از تایوان، مالزی، سنگاپور و همچنین ژاپن در یک تبار حمایت شده قرار می گیرند. به نظر می رسد پراکنش وسیع این گونه در منطقه هند - آرام غربی به کمک لاک پشت های دریایی تسهیل شده باشد.

  کلیدواژگان: بندرعباس، تبارشناسی مولکولی، COX1، Chelonibia testudinaria، Portunus segnis
 • کاظم نگارش*، محمدرضا زارع بوانی، مائده نیسی صفحات 75-84

  جنس  Allium ازجمله تاکسون های بزرگ تیره Amaryllidaceae است که به طور تقریبی در تمام نقاط دنیا پراکنش دارد. ایران یکی از مراکز اصلی تنوع این جنس است؛ به طوری که هفت زیرجنس و 30 بخش از جنس Allium را برای فلور ایران لحاظ کرده اند. باوجود پژوهش های تاکسونومیک و تبارشناختی انجام شده، جنس Allium کمتر ازنظر نام گذاری مطالعه شده است. پژوهش حاضر حاصل مطالعه دقیق گونه های این جنس ازنظر انطباق کامل با قوانین مربوط به کد بین المللی نام گذاری است. طی این مطالعه مشخص شد Allium atroviolaceum Boiss. (1846)، تاکسونی نامعتبر است؛ زیرا هم نام موخری نسبت به Allium atroviolaceum Hornem. ex Steud. (1840) است؛ بنابراین Allium sehat-niakii Negaresh، نام جایگزین برای Allium atroviolaceum Boiss. پیشنهاد شد؛ همچنین یادداشتی روی تیپ بندی گونه Allium atroviolaceum Boiss. ارایه شد. در مطالعه حاضر ثابت شد،Allium atroviolaceum var. angustifolium Boiss.  واریته فراموش شده ای برای فلور ایران است و Allium atroviolaceum var. angustifolium دوباره در جایگاه واریته ای موجود با ترکیب جدید Allium sehat-niakii var. angustifolium (Boiss.) Negaresh برای فلور ایران مطرح شد.

  کلیدواژگان: Allium، فلورا ایرانیکا، تاکسونومی، لکتوتیپ
|
 • Fatemeh Amirahmadi, Mahdi Yousofi, Seyed Abbas Mirjalili * Pages 1-24

  Carrying out scientific activities in various biological, agricultural, pharmaceutical and industrial fields in a region requires knowing and introducing the collection of plants in that region. The study of plant biodiversity in Central Zagros is important from different aspects and has been the focus of attention. In this research, the flora of a region of Eastern Kiyar including 5 villages located in Chaharmahal and Bakhtiari province was investigated. Plant specimens were collected and identified in two vegetative periods, and traits related to the biological form, belonging to the vegetative area, condition, and medicinal potential of the species were determined. The results showed that the flora of this area consisted of 269 species belonging to 181 genera and 48 genera. The most important families in terms of the number of species were Asteraceae (51 species), Fabaceae (24 species), Brassicaceae (23 species), and the largest families in terms of the number of genera were Asteraceae (27 genera), Brassicaceae, (17 genera), Poaceae (16 genera) and Lamiaceae (13 genera) respectively. The study of the frequency of vegetative forms by the Raunkiaer method in the flora of the region showed that 47% of the species were hemi-cryptophyte, 32% of the species were therophytes, 12% geophytes, 6% chamophytes and 2% phanerophytes. Also, 188 species (70%) belonged to the Iran-Turani vegetation zone. Among the species, 66 medicinal species and two species in critical conservation status were detected.

  Keywords: Plant diversity, Species richness, Medicinal plant, Vegetation area
 • Fahime Saberi, Ahmad Gharzi *, Ashraf Jazayeri, Vahid Akmali, Khosro Chehri Pages 25-34

  Mudskippers are members of the Oxudercidae family and are amphibious fishes that are able to spend long periods out of water. In the present study, Boleophthalmus dussumieri was sampled from Petroshimi and Jafari stations. In order to perform histological studies, the samples (3 males and females from each station) were anesthetized and fixed in Boyne's fixative solution in accordance with biological ethical principles. Then, tissue sectioning and H&E staining were done. Observations by light microscope showed that the epidermis consists of a corresponding epithelium consisting of three cell layers. The dermis of the skin consists of thick collagen fibers and many blood capillaries. In some areas, protrusions from the dermis enter the epidermis, which are called dermal protrusions. There was a significant difference in the thickness of the epidermis layer in males and females. It was 87.97 microns in females and 74.32 microns in males. Based on the amphibian way of life of slugs, in species that are more hydrophilic, the upper and middle parts of the body, which are often exposed to air, have smaller amounts of diffusion distance. Therefore, it can be expected that air absorption through the skin in B. dussumieri takes place more in the upper part of the body than in the lower part or appendages.

  Keywords: Boleophthalmus dussumieri, epidermis, dermal protrusion, Khor Musa
 • Arash Eshkoob, Jamasb Nozari, Soheil Eagderi * Pages 35-48

  The present study was conducted to investigate the effects of physical factors on the diversity of species of Carabidae (Coleoptera: Carabidae) in three regions of Karaj, Eshtehard, and Taleghan, Alborz province. To this end, during 2015-2016, sampling was carried out using pitfall traps and physical factors. In this regard, the elevation, slope, direction, precipitation, temperature, soil texture, grain size of soil, and percentage of vegetation were recorded in each studied station. Based on the results, in total, 329 specimens including 38 species were identified in the three studied areas. Pearson and Spearman tests were used to investigate the relationships between the species diversity index (Shannon's Diversity Index) and the studied factors. Also, the effect of habitat physical parameters on the diversity of the species of Carabidae in the studied areas was analyzed using Canonical Correspondence Analysis (CCA). The results of the study showed that no significant relationship between the Shannon-Wiener Index and studied parameters (P<0.05). Species diversity was affected by temperature, the three parameters of altitude, soil texture, and grain size of soil, and the four parameters of direction, slope, precipitation, and vegetation percentage in Karaj, Eshtehard, and Taleghan, respectively.

  Keywords: Species Diversity, Environmental factors, Canonical Correspondence Analysis (CCA), Shannon-Wiener index, Carabidae
 • Fatemeh Rabizadeh *, Fatemeh Sadat Nasrollahi Pages 49-66

  The species Acantholimon cymosum with the Persian name Gypsophil Kolah Mirhasan or Cyme Kolah Mirhasan is endemic to Iran and has a limited distribution in the gypsum soils of the west and northwest of Semnan. A sampling of soil and plants, as well as a collection of ecological data, were done in the west in order to know the adaptability of A. cymosum species. Sulfate crystals were observed in the form of idioblasts in the parenchyma of the cortex, leaves, and stems. Calcium sulfate, altitude, and soil texture factors had a positive effect, but soil salinity and Calcium carbonate factors had a negative effect on the distribution of A. cymosum.

  Keywords: Climate, idioblast, Adaptability, calcium sulfate, Semnan, gypsum
 • Nooshin Ospid, Yaser Fatemi, Mohammad Sharif Ranjbar, Adnan Shahdadi * Pages 67-74

  Chelonibia testudinaria is a globally widespread epibiont barnacle. Previous phylogenetic studies have shown that specimens of this species positioned in three separate clades. One clade contains specimens of the Eastern Pacific, one clade contains specimens of the West and East Atlantic, and one clade contains specimens of the Western Pacific and Southeast Asia. In the present study, we addressed the phylogenetic position of specimens of C. testudinaria from the Persian Gulf using the mitochondrial COX1gene. The results show that specimens of the Persian Gulf cluster with specimens of Southeast Asia from Taiwan, Malaysia, Singapore as well as Japan in a supported clade. The widespread distribution of this species in the Indo-West Pacific seems to have been facilitated by sea turtles.

  Keywords: Bandar Abbas, Molecular phylogeny, COX1, Chelonibia testudinaria, Portunus segnis
 • Kazem Negaresh *, MohammadReza Zare-Bavani, Maede Neisi Pages 75-84

  Allium is one of the largest genera of the family Amaryllidaceae which is approximately distributed in all parts of the world. Iran is one of the main centers of diversity of the genus Allium and 7 subgenera and 30 sections are considered from this genus for the flora of Iran. In spite of taxonomic and phylogenetic studies, there are a few nomenclature studies regarding the genus Allium. The present study is the result of the exact checking of the species Allium with the International Code of Nomenclature. It was established that Allium atroviolaceum Boiss. (1846) is an illegitimate name as a later homonym of Allium atroviolaceum Hornem. ex Steud. (1840). So, the name Allium sehat-niakii Negaresh nom nov. is proposed here as a replacement name for Allium atroviolaceum Boiss. Also, a note about the previous typifications of Allium atroviolaceum is presented. In addition, it is indicated that Allium atroviolaceum var. angustifolium Boiss. is a forgotten taxon for Iranian flora and it is treated in this study as an existing taxon with the new combination (i.e. Allium sehat-niakii var. angustifolium (Boiss.) Negaresh) for the flora of Iran.

  Keywords: Allium, Flora Iranica, Taxonomy, Lectotype