فهرست مطالب

نشریه رویش روان شناسی
سال یازدهم شماره 9 (پیاپی 78، آذر 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/17
 • تعداد عناوین: 20
|
 • الهام طاهری، جمشید جمالی، مهدی درخشانی* صفحات 1-10

  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی روایت درمانی بر میزان ولع، لغزش و عود در بیماران تحت درمان با متادون انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با مرحله پیگیری (یک ماهه) بود. جامعه آماری شامل کلیه بیمارانی بود که به مراکز درمان سوءمصرف مواد شهرستان گرمسار (سال 1400-1399) مراجعه کرده بودند، که از بین آنها 72 نفر مرد تحت درمان با متادون به روش نمونه گیری دردسترس به صورت تصادفی به 2 گروه آزمایش (36 نفر) و کنترل (36 نفر) تخصیص یافتند. درمان شامل 10 جسله روایت درمانی 90 دقیقه ای به صورت هفتگی بود. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس پیش بینی عود (RPS)  رایت و همکاران (1995) و آزمایش مورفین بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون خی دو استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که روایت درمانی باعث کاهش معنادار ولع (58/0)، احتمال لغزش (51/0) و عود (05/0<p) در بیماران تحت درمان با متادون شد. همچنین بین دو گروه در پس آزمون و پیگیری از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود داشت (05/0<p). از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که از روایت درمانی می توان برای بهبود میزان لغزش، ولع و عود در بیماران تحت درمان با متادون استفاده کرد.

  کلیدواژگان: روایت درمانی، ولع، لغزش، عود، درمان با متادون
 • مائده علی اکبری*، مریم اصل ذاکرلیقوان صفحات 11-20

  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش والدگری ذهن آگاهانه بر تنظیم شناختی هیجان مادران و مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده کودکان پیش دبستانی دارای علایم اضطرابی شهر تهران بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان پنج تا شش ساله دارای علایم اضطرابی مهدکودک های شهر تهران، در سال تحصیلی 98-1397 بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری جایگذاری شدند. در این پژوهش گروه آزمایش هفته‎ای یکبار در 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامه آموزش والدگری ذهن آگاهانه را دریافت کردند. همچنین شرکت کنندگان در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسش نامه های نظم جویی شناختی هیجان (CERQ، گارنفسکی و همکاران،2002) و سیاهه مشکلات رفتاری کودکان(CBCL ،آخنباخ و همکاران،1991) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر نشان داد که آموزش والدگری ذهن آگاهانه بر کاهش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان ناسازگار (05/0p< ،906/10= F)، مشکلات برونی سازی شده (05/0p< ،002/0= F) و مشکلات درون سازی شده کودکان (05/0p< ،342 /0 = F)  اثر داشته و این تاثیر در دوره پیگیری پایدار مانده است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد که باید به نقش دوره های والدگری ذهن آگاهانه در پیشگیری و کاهش مشکلات روان شناختی کودکان پیش دبستان توجه کرد.

  کلیدواژگان: راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، مشکلات درون سازی شده، مشکلات برون سازی شده، والدگری ذهن آگاهانه
 • سلمان زارعی*، امیرحسین همتی صفحات 21-32

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای کمال گرایی ناسازگار و نشخوار فکری در رابطه بین عملکرد خانواده و رخدادهای استرس زا زندگی با کیفیت خواب دانشجویان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان پسر دوره ی کارشناسی دانشگاه لرستان در سال 1401-1400 بود. از این جامعه تعداد 562 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل داده ها ابزار سنجش خانواده (1983) FAD، مقیاس پاسخ نشخواری (1991) RRS، شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ 1989 PSQI، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی (2007) PANPS، چک لیست خودارزیابی رخدادهای زندگی (1997) ASLEC بود. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل انجام شد. نتایج نشان داد اثر مستقیم عملکرد خانواده، کمال گرایی ناسازگار، رخدادهای استرس زا و نشخوار فکری بر کیفیت خواب دانشجویان مثبت معنادار بود (001/0<p). همچنین، نتایج نشان داد که نقش واسطه ای کمال گرایی ناسازگار در رابطه بین عملکرد خانواده با کیفیت خواب (01/0<p) و نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین رخدادهای استرس زا با کیفیت خواب (01/0<p) معنادار بود. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که الگوی طراحی شده از برازش خوبی برخوردار است و می توان استنباط کرد که عملکرد خانواده، کمال گرایی، تجربه رخدادهای استرس زا و نشخوار فکری از مولفه های مهم اثرگذار بر کیفیت خواب در بین دانشجویان هستند.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، کمال گرایی ناسازگار، نشخوار فکری، رخدادهای استرس زا، عملکرد خانواده
 • مریم اکبرزاده، پرویز صباحی*، پروین رفیعی نیا، افسانه مرادی صفحات 33-44

  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی MBCT  با و بدون tDCS بر شدت درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فیبرومایالژیا بود. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و روش آن از نوع نیمه آزمایشی-  دو گروه آزمایشی و یک گروه دارونما  با پیش آزمون-پس آزمون بود. نمونه گیری به صورت موارد در دسترس صورت گرفت و تعداد 36 نفر از بیماران مبتلا به فیبرومیالژیای مراجعه کننده به متخصصان در سال 1399 در شهر تهران  با ملاک های ورود تشخیص بیماری فیبرومیالژیا توسط متخصص روماتولوژی، دامنه سنی 30 تا 55 سال و طول مدت درد حداقل 6 ماه انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه MBCT، MBCT همراه با tDCS و دارونما قرار گرفتند. بیماران قرار گرفته در گروه های آزمایش و دارونما پیش و پس از مداخله پرسشنامه شدت درد مک گیل و پرسشنامه کیفیت زندگی را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که در مولفه های شدت درد، هر دو درمان در مقایسه با گروه دارونما اثر بخش بودند، به علاوه اثربخشی درمان ترکیبی به صورت معناداری از MBCT  بیشتر بود. در زمینه مولفه های کیفیت زندگی، درمان MBCT در مقایسه با گروه دارونما فقط در مولفه های بهزیستی، کارکرد اجتماعی، درد و سلامت عمومی به صورت معناداری موثر بود، در حالی که تاثیر درمان ترکیبی در مقایسه با گروه دارونما در مولفه های کارکرد جسمی، بهزیستی، درد و سلامت اجتماعی معنادار بود. همچنین درمان ترکیبی در مقایسه با MBCT در مولفه های بهزیستی، درد و سلامت عمومی معنادار بود (P<0.05). براساس نتایج این پژوهش اضافه کردن درمان tDCS به MBCT تاثیر معناداری در شدت درد و برخی مولفه های  کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا دارد.

  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه، شدت درد، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، فیبرومیالژیا، کیفیت زندگی
 • زینب رضایی، مریم بردبار*، فاطمه زارع زردینی صفحات 45-56

  درگیری تحصیلی یکی از سازه های چندوجهی و موثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‎ای‎ احساس تعلق به مدرسه در ارتباط بین رابطه معلم-دانش ‎آموز و درگیری تحصیلی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر مشهد 1400-1401 تشکیل می دادند که 360 نفر (251دختر و 109پسر) از آنان با استفاده از روش نمونه‎ گیری تصادفی خوشه‎ای چندمرحله‎ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.. ابزار جمع‎ آوری اطلاعات شامل پرسشنامه‎ های درگیری تحصیلی ریو (2013) RAEQ، پرسشنامه رابطه معلم-دانش‎آموز مواری و زواک (2011)  IT-SR و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری و همکاران (2004) SSCS بودند. داده ‎های جمع آوری شده با استفاده روش مدل‎یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل پژوهش از نظر شاخص های معنی‎داری و برازش مورد تایید است و متغیر رابطه معلم-دانش‎آموز به طور غیر مستقیم از طریق احساس تعلق به مدرسه بر درگیری تحصیلی تاثیر می‎گذارد (05/0<p). اثر مستقیم رابطه معلم-دانش‎آموز بر درگیری تحصیلی معنادار نبود (05/0<P). بر این اساس، احساس تعلق به مدرسه می‎تواند نقش واسطه‎ای بین رابطه معلم-دانش‎آموز و درگیری تحصیلی داشته باشد.

  کلیدواژگان: احساس تعلق به مدرسه، درگیری تحصیلی، رابطه معلم-دانش ‎آموز
 • پریسا کریمی، مهناز عسکریان*، مهرناز آزادیکتا صفحات 57-68

  هدف پژوهش حاضر تحلیل کیفی تغییرات روانی پرستاران و راهبردهای مقابله با آن در دوران کرونا با استفاده از نظریه برخاسته از داده بود. به روش نمونه گیری هدفمند و تا زمان اشباع نظری 15 نفر از پرستاران بیمارستان های کرونایی شهر تهران در این پژوهش شرکت کردند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند بهره گرفته شد که مدت زمان کلی آن 375 دقیقه بود. داده ها از 10 بهمن تا 10 اسفند سال 1400 جمع آوری و روش تحلیل داده ها، براساس نظریه برخاسته از داده (گراندد تیوری) بود. یافته ها نشان داد تغییرات روانی پرستاران و راهبردهای مقابله با آن در دوره کرونا چهار دسته هیجان های منفی، هیجان های مثبت، راهبردهای مقابله ای و پیامدها، 143 کد باز را پوشش می دهند. براساس یافته ها در هیجان های منفی بیشترین تکرار برای کد استرس و فشار کاری، هیجان های مثبت برای ترخیص بیماران بهبود یافته، در راهبردهای مقابله ای برای شستشو و ضدعفونی های مکرر دست ها و تجهیزات، رعایت پروتکل های بهداشتی به طور مداوم و ارایه آموزش های لازم در مورد ویروس به پرستاران و پیامدها برای آشنایی با بیماری و شناخت کامل بیماری کرونا بوده است. بنابراین توجه به متغیرهای ذکر شده در مراکز هدف، در راستای بهبود وضعیت در دوران پساکرونا توصیه می شود تا به افراد کمک شود تا سریعا سازگار شوند.

  کلیدواژگان: تحلیل کیفی، تغییرات روانی، پرستاران، شناسایی
 • نرمین برومند، قاسم نظیری*، اعظم داودی، نجمه فتح صفحات 69-78

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر واکنش پذیری شناختی، افکار خودکشی و سلامت اجتماعی در اقدام کنندگان مجدد به خودکشی بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه درمانجویان اقدام کننده مجدد به خودکشی در سال 1400 در شهرستان مهاباد در محدوده سنی 20 تا 34 سال بودند که از این جامعه تعداد 40 نفر با روش نمونه گیری هدفمند و منطبق با معیارهای ورود و خروج انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه هر گروه 20 شرکت کننده جایگرین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسنامه سلامت اجتماعی (SHQ) (کییز، 2004)، مقیاس افکار خودکشی (BSS) (بک، 1976) و پرسشنامه واکنش پذیری شناختی (CRQ) (ون در دویز و ویلیامز، 2003) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه از نظر متغیرهای واکنش پذیری شناختی، افکار خودکشی و سلامت اجتماعی در اقدام کنندگان مجدد به خودکشی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). در واقع رفتار درمانی دیالکتیکی باعث کاهش واکنش پذیری شناختی و افکار خودکشی و افزایش سلامت اجتماعی در آن ها می شود.

  کلیدواژگان: افکار خودکشی، سلامت اجتماعی، واکنش پذیری، رفتاردرمانی دیالکتیکی
 • سلیمان احمدبوکانی، فریبا سهیلی*، نرمین مشایخی نیا، گشاو شریفی صفحات 79-90

  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ابعاد و رفتارهای والدگری است. در این پژوهش توصیفی - هنجاریابی نمونه شامل 329 والد دارای کودکان 7 تا 12 سال در مقطع تحصیلی ابتدایی بود که به صورت نمونه گیری در دسترس در شهرهای سنندج و مریوان در سال تحصیلی 1400-1401 انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ابعاد و رفتارهای والدگری (PBDQ، 2015) و پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (APQ، 1990) استفاده شد. نتایج محاسبه نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) با نمره بالاتر از 83/0 و 75/0 حاکی از مناسب بودن محتوای پرسشنامه بود. نتایج تحلیل عامل تاییدی، 6 عامل اصلی پرسشنامه و برازش مطلوب مدل را تایید کرد. نتایج بررسی روایی همگرا و واگرا حاکی از همبستگی معنادار میان زیرمقیاس های پرسشنامه ابعاد و رفتارهای والدگری با زیرمقیاس های پرسشنامه والدگری آلاباما بود (p<01; p<05). همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87/0 =α) و ضریب اومگای مک دونالد (ꞷ= 0/88) تایید شد؛ بنابراین باتوجه به مطلوب بودن ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی این پرسشنامه (29 سوالی) می توان از آن در کارهای پژوهشی و ارزیابی، جهت بررسی دقیق تر رفتارهای والدگری در جمعیت والدین ایرانی بهره برد.

  کلیدواژگان: ویژگی های روان سنجی، پرسشنامه ابعاد و رفتارهای والدگری، تحلیل عامل تاییدی
 • محبوبه غایتی، سیمین دخت رضاخانی* صفحات 91-102

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گر تاب آوری در رابطه بین نگرش دینی و منبع کنترل با بهزیستی روان شناختی در زنان سالمند انجام شد. پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل زنان سالمند 60 تا 80 سال عضو کانون سالمندان اداره سلامت شهرداری منطقه 12 تهران در محدوده زمانی خرداد و تیر 1400 بود. تعداد 200 نفر از این افراد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس های بهزیستی روان شناختی ریف (RSPWB، ریف، 1980). نگرش دینی (RAS، خدایاری فرد و همکاران، 1379)، منبع کنترل راتر (RLOC، راتر، 1966). تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC، کانر و دیویدسون، 2003) بود. برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. شاخص های برازندگی به دست آمده نشان دهنده برازش قابل قبول مدل اصلاح شده با داده ها بود. نتایج نشان داد ضریب مسیر بین تاب آوری و بهزیستی روان شناختی (01/0>p) مثبت و معنادار بود. همچنین نگرش دینی (05/0>p) و منبع کنترل (01/0>p) هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق تاب آوری (01/0>p) بهزیستی روان شناختی را در سالمندان پیش بینی نمودند. از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که نگرش دینی و منبع کنترل با میانجی گری تاب آوری در جهت ارتقاء بهزیستی روان شناختی زنان سالمند نقش مثبت و موثری دارد. همچنین توجه به برنامه ریزی آموزشی برای ایجاد بینش و شناخت منبع کنترل زنان سالمند و جهت دادن آن ها به سوی منبع کنترل درونی و افزایش تاب آوری و ارتقاء باورهای دینی آنان حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، تاب آوری، منبع کنترل، نگرش دینی
 • ساره قهرمانی، مرجان حسین زاده تقوایی*، غلامرضا ذاکری پور صفحات 103-114

  هدف پژوهش تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر تعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه و اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه بود. این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهرستان نظر آباد  در سال تحصیلی 1400- 1399 بود که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شدند. این تعداد در بین گروه درمانی شناختی رفتاری و گروه گواه به طور تصادفی جایگزین شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه جفری یانگ (YSQ-SF) (1998) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI-II) (1988) جمع آوری شد. مداخله گروه درمانی شناختی رفتاری در 12 جلسه 5/1 ساعته و هفته ای یک بار برگزار شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر اصلی مداخله برای بریدگی و طرد (741/)، خودگردانی و عملکرد مختل (415/)، محدودیت های مختل (771/0)، دیگر جهت مندی (315/0)، گوش به زنگی بیش ازحد (185/0) و برای اضطراب (822/0) معنادار هستند (05/0>p) یعنی بین دو گروه از نظر میانگین مولفه های طرح واره های ناسازگار اولیه و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>p). نتیجه گیری می شود با استفاده از گروه درمانی شناختی رفتاری می توان به تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه و کاهش اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه کمک کند.

  کلیدواژگان: اضطراب، گروه درمانی شناختی رفتاری، طرحواره های ناسازگارانه اولیه
 • فاطمه حاجی صفری*، الناز پوراحمدی صفحات 115-124

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی شخصیتی سرشت و منش با اخلاق حرفه ای کارکنان بیمارستان با نقش واسطه ای مکانسیم های دفاعی انجام شد. روش پژوهش توصیفی _همبستگی بود. جامعه آماری را تمامی 214 نفر کارمندان بیمارستان آل جلیل شهر آق قلا در سال 1400 تشکیل دادند. با توجه به تعداد جامعه هدف، به روش تمام شمار تعداد 214 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه اخلاق حرفه ای (PEQ، آرمیتو و همکاران، 2012)، مکانیسم های دفاعی (DSQ، آندرز و همکاران، 1993) و پرسشنامه ویژگی شخصیتی سرشت و منش (TCI، کلونینجر، 1994) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS18 و Amos23 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که همبستگی منفی و معناداری بین مکانیسم های رشد نایافته و مکانیسم های روان آزرده با اخلاق حرفه ای وجود دارد (01/0>P). همبستگی مثبت معناداری بین مکانیسم های رشدیافته، سرشت و منش با اخلاق حرفه ای وجود دارد (01/0>P). همچنین مکانیسم های دفاع روان شناختی در رابطه بین ویژگی شخصیتی سرشت و منش بر اخلاق حرفه ای نقش واسطه ای دارد (01/0>P). مدل پژوهش دارای برازش مطلوبی بود و مقدار ضریب تبیین کلی در مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم توسط ویژگی شخصیتی سرشت و منش و مکانیسم های دفاع روان شناختی بر اخلاق حرفه ای برابر با 51/0=R2 بود. به طور کلی با افزایش ویژگی های شخصیتی سرشت و منش می توان شاهد استفاده بهینه از مکانیسم های دفاعی سازگارانه در شرایط متفاوت بود که می تواند احتمال بروز رفتارهای مبتنی بر اعمال اخلاق حرفه ای را در کارکنان بیمارستان تقویت نماید.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، بیمارستان، مکانیسم های دفاعی، سرشت و منش
 • امیر یکانی زاد*، اکبر سلیمان نژاد، نوریه حاجی زاده صفحات 125-134

  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق در شهرستان تبریز صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایشی و گروه کنترل با دوره پیگیری (3ماهه) بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق شهرستان تبریز در سال 1400 بود که به دادگستری مراجعه کردند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20نفر) و گواه (20نفر) قرار گرفتند. برنامه مداخله ای ستیر (8 جلسه 70 دقیقه ای) به گروه آزمایش  آموزش داده شد. ابزار پژوهش شامل فرسودگی زناشویی (CBM) پاینز(1996) و طلاق عاطفی (EDQ) گاتمن(1994) بود. برنامه مداخله ای ستیر (8 جلسه 70 دقیقه ای) به گروه آزمایش  آموزش داده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه های مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر مولفه های فرسودگی زناشویی، فرسودگی جسمی (001/0 P<،78/9F=)، فرسودگی روانی (001/0 P<،16/15F=) و فرسودگی عاطفی (001/0 P<،18/13F=) و طلاق عاطفی (001/0 P< ،09/16F=)  زوجین متقاضی طلاق در دو گروه آزمایشی و گواه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری دارد (01/0>P). همچنین، این اثربخشی در مرحله پیگیری 3 ماهه تداوم داشت. درمجموع، نتایج به دست آمده از این پژوهش، سودمندی و تاثیر زوج درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی زناشویی و طلاق عاطفی زوجین متقاضی طلاق را تایید می کند.

  کلیدواژگان: زوج درمانی، ستیر، طلاق عاطفی، فرسودگی زناشویی
 • امیرحسین شریفی، سعید بختیارپور*، فرح نادری، پرویز عسکری صفحات 135-144

  این پژوهش با هدف پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان بر اساس ذهن آگاهی با میانجی گری اضطراب مرگ انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمام سالمندان منطقه 4 شهر تهرآن در سال 1399 بود که از این بین 371 نفر از سالمندان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و  پرسشنامه ذهن آگاهی (KMQA، بیر و همکاران، 2004)، اضطراب مرگ (TDAS، تمپلر، 21970) و کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF، سازمان بهداشت جهانی، 1996) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد ذهن آگاهی با کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معنادار (01/0>p) و اضطراب مرگ با کیفیت زندگی ارتباط منفی معنادار (01/0>p) و ذهن آگاهی با کیفیت زندگی از طریق اضطراب مرگ دارای ارتباط غیر مستقیم و معناداری بود (01./0>p). نتایج این پژوهش نشان داد ذهن آگاهی با میانجی گری اضطراب مرگ، کیفیت زندگی را تبیین می کند و مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته های این پژوهش می تواند در بهبود کیفیت زندگی سالمندان مورد استفاده ی متخصصان حوزه های بهداشت و روان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، ذهن آگاهی، کیفیت زندگی
 • مژگان عباسی آبرزگه، مجید ضرغام حاجبی*، علیرضا آقایوسفی صفحات 145-154

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کنترل تکانه، نشخوار فکری و شرم درونی شده در پیش بینی گرایش به افکار خودکشی در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز  گذری کاهش آسیب شهر تهران بود. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نوجوانان 14 تا 18 سال مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش آسیب (DIC) شهر تهران منطقه 12 (محله شوش-هرندی) در چهار ماهه اول سال 1401 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان نوجوانان مراجعه کننده به این مراکز تعداد 300 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس افکار خودکشی (BSSI) (بک، 1961)، مقیاس تکانشگری (BIS-11) (بارت و همکاران، 2004)، مقیاس نشخوار فکری (RRS) (هوکسما و مارو،1991) و مقیاس شرم درونی شده (ISS) (کوک،1993) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داده است بین کنترل تکانه، نشخوار فکری و شرم درونی شده با گرایش به افکار خودکشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0<p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کنترل تکانه، نشخوار فکری و شرم درونی شده در مجموع 78/0 گرایش به افکار خودکشی را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: شرم درونی شده، کنترل تکانه، گرایش به افکار خودکشی، نشخوارفکری، نوجوانان
 • طاهره رفیع، عبدالله شفیع آبادی*، مژگان نیکنام صفحات 155-164

  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان هنرهای بیانگر بر زخم دلبستگی زوجین دارای ترومای خیانت بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره همتا در سال 1399-1400 بود. نمونه پژوهش شامل 16 زوج (32 نفر) بوده که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و گواه گمارده شدند. همه آن ها پرسشنامه محقق ساخته زخم دلبستگی زوجین را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند و گروه آزمایش مداخله درمان هنرهای بیانگر را دریافت کرد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین نمرات متغیر زخم دلبستگی زوجین در پس آزمون گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری در سطح 05/0>P وجود دارد. بنابراین می توان گفت روش درمان هنرهای بیانگر یکی از روش های موثر در کاهش زخم دلبستگی زوجین بود.

  کلیدواژگان: ترومای خیانت، درمان هنرهای بیانگر، زخم دلبستگی، زوجین
 • ابراهیم شیروانی*، زهرا اختری، مهران حیدری نیا، آیدا اتحادپور صفحات 165-176

  رضایتمندی زوجی از مهم ترین مولفه های ثبات و پایداری خانواده است و افزایش میزان طلاق در جامعه ی کنونی ایران، ضرورت بررسی عوامل موثر بر سازگاری و رضایتمندی زوجی را آشکار می کند. پژوهش حاضر با هدف پدیدارشناسی تجربه زیسته زوجین موفق در مورد عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی زوجی در شهر شیراز انجام شده است. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام گردید. از بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز در سال 1399، تا حد اشباع 15 زوج که از سطح رضایتمندی بالایی برخوردار بودند، برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و میانگین و انحراف معیار زمان هر مصاحبه به ترتیب 47 دقیقه و 5/2 بود. همه مصاحبه ها ضبط و سپس خط به خط دست نویس شد و در نهایت با استفاده از روش تحلیل تفسیری دیکلمن، آلن و تانر (1989) تحلیل گردید. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 178 کد اولیه، 7 زیرمضمون و 2 مضمون اصلی (عوامل درون فردی و عوامل بین فردی) شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بنابر ادراک زوجین موفق مجموعه ای از عوامل درون فردی (جرات ورزی، بلوغ عاطفی، عزت نفس و ثبات درونی) و بین فردی (بخشودگی بین فردی، تمایزیافتگی و همدلی) بر موفقیت و رضایتمندی زوجی تاثیر دارد. عوامل درون فردی و بین فردی شناسایی شده از جمله عوامل تاثیرگذار بر موفقیت رابطه زناشویی زوجین مشارکت کننده بودند. عواملی که پرورش آن ها در زوجین می تواند امکان موفقی رابطه را تا حد زیادی افزایش دهد.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، زوجین موفق، رضایتمندی زوجی
 • نظیره حسن پور*، مسعود نجاری، علیرضا سنگانی صفحات 177-186

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر ارتقای نشاط اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دختران اقدام به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی دختران اقدام به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی شهر سقز در سال 1400-1399 بود که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس معیار های ورود و خروج تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه شادکامی اکسفورد (OHQ، 2002) و سازگاری اجتماعی بل (BAI، 1961) بود. گروه آزمایش تحت درمان ذهن اگاهی ویلیامز و سگال (2003) به مدت 8 جلسه 2 ساعته قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر صورت گرفت. یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر ارتقای نشاط اجتماعی (32/52= f، 01/0=p) و سازگاری اجتماعی (71/39= f، 01/0=p) در دختران اقدام به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی معنادار بود و نتایج حاکی از ماندگاری درمان در دوره پیگیری بود (01/0=p). بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت درمان ذهن آگاهی روش مناسبی برای ارتقای نشاط اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دختران اقدام به خودکشی مراجعه است.

  کلیدواژگان: درمان ذهن آگاهی، دختران، سازگاری اجتماعی، نشاط اجتماعی
 • نگین امیر ارده جانی* صفحات 187-198

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری بر سرزندگی تحصیلی، درگیری تحصیلی و شایستگی اجتماعی- هیجانی دانش آموزان محروم از آموزش مجازی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران در نیم سال دوم تحصیلی 1399 بودند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (15نفر)، گمارده شدند. گروه آزمایش بسته آموزشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری را در 8 جلسه 90 دقیقه ای (هر هفته 2 جلسه) دریافت کردند؛ گروه گواه به مدت 2 ماه در لیست انتظار قرار گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری (1391) (AVQ)،  درگیری تحصیلی بلومنفیلد و پاریس (2004) (SES) و شایستگی اجتماعی- هیجانی زو و جسی (2012) (SECQ)، استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون افراد گروه های آزمایش و گواه در متغیرهای سرزندگی تحصیلی، درگیری تحصیلی و شایستگی اجتماعی- هیجانی، تفاوت معناداری وجود داشت (001.0<p). در مجموع، با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که استفاده از آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری می تواند به عنوان مداخله ای موثر در جهت افزایش سرزندگی تحصیلی، درگیری تحصیلی و شایستگی اجتماعی- هیجانی دانش آموزان، مورد توجه مشاوران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی و فراشناختی، سرزندگی تحصیلی، درگیری تحصیلی، شایستگی اجتماعی- هیجانی، دانش آموزان محروم
 • محسن شاکری نسب*، ناهید بهرامی نسب، راضیه درودی، طاهره رستمی صفحات 199-210

  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود ارزشمندی و خودکارآمدی سبک زندگی دانش آموزان دارای اضافه وزن بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه پسران دارای اضافه وزن مقطع متوسطه اول شهر بجنورد در سال 1400 بود که در طرح غربالگری چاقی دانش آموزان تشخیص اضافه وزن دریافت کرده بودند. نمونه مورد نظر شامل 30 نفر بوده که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جای گذاری شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی کلارک و همکاران (WELQ) و خود ارزشمندی کروکر و همکاران (CSWS) بود.  گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و تجزیه وتحلیل به روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری انجام شد. یافته ها نشان داد بین دانش آموزان شرکت کننده در گروه های آزمایش و گواه ازلحاظ یکی از متغیرهای خود ارزشمندی و خودکارآمدی سبک زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0>p و 06/34=F). و با توجه به میزان تاثیر یا تفاوت که برابر 76/0 است، مشخص گردید که 76 درصد تفاوت های فردی در نمره های پس آزمون خود ارزشمندی و خودکارآمدی سبک زندگی دانش آموزان مربوط به تاثیر مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است (05/0<p).  از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی سبک زندگی و خودارزشمندی اثربخش است.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خود ارزشمندی، خودکارآمدی سبک زندگی، اضافه وزن
 • سید امیر عمرانی*، مریم مویدی مهر، سیده حمیده خرمی، به ناز علی پناهی صفحات 211-220

  هدف از این پژوهش بررسی نقش احساس پیوستگی، انعطاف پذیری روانی و کنترل عاطفی در پیش بینی رشد پس از سانحه بیماران بهبود یافته از بیماری ویروسی کرونا بود. روش پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه  افراد بهبود یافته از بیماری ویروسی کرونا در زمستان سال 1400 بودند که در شبکه های اجتماعی تلگرام فعالیت داشتند. 457 نفر از افراد بهبود یافته از بیماری ویروسی کرونا با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه رشد پس از سانحه  (PGI، تدشی و کالون، 1996)، پرسشنامه احساس پیوستگی (SCQ، آنتونووسکی، 1987)، مقیاس پذیرش و عمل - نسخه دوم (AAQ-II، بوند و همکاران، 2007) و مقیاس کنترل عاطفی (ACS، ویلیام  و همکاران، 1977) انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین احساس پیوستگی (257/0=r؛ 01/0>P)، انعطاف پذیری روانی (234/0=r؛ 01/0>P) و کنترل عاطفی (332/0=r؛ 01/0>P) با رشد پس از سانحه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 1/23 درصد از تغییرات رشد پس از سانحه توسط متغیرهای مورد بررسی پیش بینی می شود. بنابراین، احساس پیوستگی، انعطاف پذیری روانی و کنترل عاطفی برای رشد پس از سانحه بیماران بهبودیافته از کرونا نقش مهمی دارند.

  کلیدواژگان: احساس پیوستگی، انعطاف پذیری روانی، بیماری کرونا، رشد پس از سانحه، کنترل عاطفی
|
 • Elham Taheri, Jamshid Jamali, Mehdi Derakhshani* Pages 1-10

  The objective of the present study was to investigate the effectiveness of narrative therapy on craving, the possibility of lapse, and relapse among patients with MMT.  The research method was semi-experiential with a pre-test and post-test design and a control group with follow-up phase (one month). The statistical population included all the patients who had been referred to the substance abuse treatment centers of Garmsar City (1399-1400), among which 72 men were treated with methadone were selected by the available sampling method and randomly divided into an experimental groups (36 people) and control group (36 people). The treatment consists of 10 weekly 90-minute narrative therapy sessions. The required measures were the relapse prevention scale (RPS) wright et al (1993) and the morphine test. Variance analysis with repeated measures analysis was run to analyze the data. The results of the research showed that narrative therapy significantly reduced craving (0/58), the possibility of lapse (0/51), and relapse (p<0.05) in patients treated with methadone. There was also a statistically significant difference between the two groups in the post-test and follow-up (p<0.05). From the above findings, we can conclude that Narrative therapy can be used to improve the possibility of lapse, craving, and relapse among patients with MMT.

  Keywords: narrative therapy, craving, possibility of lapse, relapse, methadone maintenance treatment (MMT)
 • Maede Aliakbari*, Maryam Aslezaker Lighvan Pages 11-20

  The aim of this study was to determine the effectiveness of mindful parenting on cognitive emotion regulation of mothers and Internalized and externalized problems of preschool children with anxiety symptoms in Tehran. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a one-month follow-up period with the control group. The statistical population included all mothers of children aged 5 to 6 years with anxiety symptoms in kindergartens in Tehran, in the academic year 1397-98, 40 people were selected using the purposive sampling method and randomly placed in two groups of 20 people. In this study, the experimental group received a mindfulness parenting education program once a week in 8 sessions of 90 minutes. Participants also completed the cognitive emotion regulation Questionnaires  (CERQ, Garnefski et al., 2002) and the Children's Behavioral Problems List (CBCL, Achenbach et al., 1991) in three stages pre-test, post-test and follow-up. The results of mixed analysis of variance with repeated measures showed that mindfulness parenting education reduces cognitive emotion regulation strategies of maladaptive emotion (p <0.05, F = 10.906), and externalized problems (p <0.05, F =  0.002). and Internalized problems of children (p <0.05, F =0. 342)  had an effect and this effect remained stable during the follow-up period. According to the findings of the present study, it seems that the role of mindful parenting courses in preventing and reducing psychological problems in preschool children should be considered.

  Keywords: cognitive emotion regulation strategies, Internalized problems, externalized problems, Mindful parenting
 • Salman Zarei*, Amirhossein Hemati Pages 21-32

  The aim of the current study was to examine the mediating role of maladaptive perfectionism and rumination in the relationship between family functioning and stressful life events with sleep quality in university students. The method of the present study was descriptive-correlational.  The statistical population of this study consisted of B. A Male student at Lorestan University, Khorramabad, Iran 2021. A sample of 562 students was selected using the convenience sampling method. Date collected tools include  Family Assessment Device (1983) FAD, Ruminative Responses Scale (1991) RRS, Pittsburgh Sleep Quality Index (1989) PSQI, the Positive and Negative Perfectionism Scale (2007) PANPS and Self-Rating Life Events Checklist (1997) ASLEC. Data analysis was based on structural equation modeling. The results showed that family functioning, maladjustment perfectionism, stressful life events, and rumination exert a significant and direct effect on the sleep quality of students (p<0.001). Also, results showed that the mediating role of maladjustment perfectionism in the relationship between family functioning with sleep quality (p<0.01) and the mediating role of rumination in the relationship between stressful events and sleep quality was significant (p<0.01). Based on the findings, it can be concluded that the conceptual model has a good fit and it can be inferred that family functioning, perfectionism, the experience of stressful events, and rumination were important factors affecting students’ sleep quality.

  Keywords: Sleep Quality, Maladjustment Perfectionism, Rumination, Stressful Events, Family Functioning
 • Maryam Akbarzadeh, Parviz Sabahi*, Parvin Rafienia, Afsaneh Moradi Pages 33-44

  The aim of this research was to compare the effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) with and without Transcranial direct-current Stimulation(tDCS) on pain severity, quality of life, and their subcomponents in fibromyalgia patients. In regard to the purpose, this research was applicable and in regard to procedure, it was a semi-experimental pretest-posttest with two experimental and one Sham group. 36 people were selected by the available sampling method from Fibromyalgia patients in Tehran during 1399 using entrance criteria such as Fibromyalgia recognition by a Rheumatologist, age between 30-55 years old, and 6 months of pain duration and randomly classified into three MBCT, MBCT with tDCS and sham group. The members of these groups were asked to complete the 36 Item Short Form Questionnaire (SF-36) and Short Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ) before and after the intervention. Multivariate Covariance analysis showed that in terms of pain severity variable components, both treatments were effective in comparison with the Sham group, Also the MBCT with tDCS was significantly more effective than MBCT. In terms of Quality of Life components, a significant difference between MBCT and Sham groups was seen just in Emotional well-being, Social functioning, pain, and general health. Also, the MBCT with tDCS method was significantly more effective than the MBCT group in Emotional well-being, pain, and general health (P<0.05). Based on the results of this paper, Adding Transcranial direct-current Stimulation treatment to Mindfulness-Based Cognitive Therapy has a significant effect on pain severity among Fibromyalgia patients. Also, this effect is significant on some quality of life components.

  Keywords: Transcranial direct-current Stimulation, Pain Severity, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, Fibromyalgia, Quality of Life
 • Zeinab Rezaei, Maryam Bordbar*, Fatemeh Zarezardini Pages 45-56

  Academic engagement is one of the multifaceted constructs that affect students' academic performance. The aim of this study was to determine the mediating role of a sense of belonging in the relationship between teacher-student Relationship and academic engagement. The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population of this study consisted of all the students of the first secondary level of Mashhad city in 1400-1401, 360 of whom (251 girls and 109 boys) were selected as a sample using the multi-stage cluster random sampling method. Data collection tools included academic engagement Reev (2013) RAEQ, the student-teacher relationship questionnaire Murray & Zvoch (2011) IT-SR, and the school of Belonging questionnaire of  Brew & Et.al (2004). The collected data were analyzed using the Structural Equation Model. The results showed that the research model is approved in terms of significance and fit indicators and The teacher-student relationship variable indirectly affects academic engagement through the sense of belonging to the school. The direct effect of teacher-student relationships on academic engagement was not significant. Based on this, the sense of belonging to the school can play a mediating role between the teacher-student relationship and academic engagement.

  Keywords: School Belonging, Academic Engagment, Tearcher-Student Relationship
 • Parisa Karimi, Mahnaz Askarian*, Mehrnaz Azadyekta Pages 57-68

  This study aimed to qualitatively analyze nurses' psychological changes and coping strategies during the corona period using data theory. The sampling method is performed by theoretical saturation method and as a result, the statistical sample of the present study was 15 nurses from corona hospitals in Tehran and semi-structured interviews were used to collect data the total duration was 375 minutes. Data collection from January 30 to March 1, 2022, and the data analysis method has been based on data theory (Grounded theory). Findings showed that nurses' psychological changes and coping strategies in the coronary period cover 143 open-source categories of negative emotions, positive emotions, coping strategies, and consequences. Based on the findings in negative emotions, the most repetition for stress code and work pressure, positive feelings for discharge of patients improved, in coping strategies for frequent washing and disinfection of hands and equipment, continuous observance of health protocols, and providing necessary training on the virus to nurses and Outcomes have been to familiarize yourself with the disease and fully understand coronary heart disease. Therefore, paying attention to the variables mentioned in the target centers, to improve the situation in the post-corona period, is recommended to help people adapt quickly.

  Keywords: Qualitative Analysis, Psychological Changes, Nurses, Identification
 • Narmin Bromand, Ghasem Naziryy*, Azam Davoodi, Najmeh Fath Pages 69-78

  The aim of the present study was to determine the effectiveness of dialectical therapy behavior on cognitive reactivity, suicidal thoughts, and social health in repeat suicide attempters. In terms of practical purpose, this research was semi-experimental in terms of pre-test and post-test type with a control group. The statistical population of the present study was all the treatment seekers who committed suicide again in 2021 in Mahabad city, in the age range of 20 to 34 years, of which 40 people were selected based on the purposeful sampling method and in accordance with the entry and exit criteria, and in two The experimental and control groups were replaced by 20 each group. To collect data, Social Health Questionnaire (SHQ) (Keyes, 2004), the Suicidal Ideation Scale (BSS) (Beck, 1976), and Cognitive Responsiveness Questionnaire (CRQ) (Van der Dues and Williams, 2003) were used. became. The results of the research showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in terms of cognitive reactivity, suicidal thoughts, and social health in repeat suicide attempters (P<0.01). In fact, dialectical therapeutic behavior reduces cognitive reactivity and suicidal thoughts and increases social health in them.

  Keywords: Suicidal thoughts, social health, responsiveness, dialectical behavior therapy
 • Soliman Ahmadboukani, Fariba Soheili*, Narmin Mashayekhinia, Gashav Sharifi Pages 79-90

  The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Persian version of the Parenting Dimensions and Behavior Questionnaire. in this descriptive-normative research, the sample consisted of 329 parents with children aged 7 to 12 years at the elementary educational level who were selected by convenience sampling method in Sanandaj and Marivan in the academic year 1400-1401. To collect data, parenting dimensions and behavior questionnaires (PBDQ, 2015) and Alabama Parenting Questionnaire (APQ, 1990) were used. The results of calculating the content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) with scores higher than 0.83 and 0.75 indicated the appropriateness of the content of the questionnaire. The results of the confirmatory factor analysis confirmed the 6 main factors of the questionnaire and the good fit of the model. The results of the convergent and divergent validity showed a significant correlation between the subscales of the Dimensions and Parenting Behavior Questionnaire and the subscales of the Alabama Parenting Questionnaire (p<01; p<05). The internal consistency of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha coefficient (α=0/87) and McDonald’s omega coefficient (ꞷ= 0/88). Thus, considering the appropriateness of psychometric properties of the Persian version of the questionnaire (29 items), it can be used in research and evaluation studies to explore more accurately parenting behaviors in Iranian parents.

  Keywords: Psychometric Properties, Parenting Dimensions, and Behavior Questionnaire, confirmatory factor analysis
 • Mahboubeh Ghayati, Simindokht Rezakhani* Pages 91-102

  The present study was conducted with the aim of investigating the mediator role of resilience in the relationship between religious attitude and locus of control with psychological well-being in elderly women. The descriptive-correlational research was of structural equation modeling type. The statistical population included elderly women 60 to 80 years old, members of the Center for the Elderly of the 12th District of Tehran Municipal Health Department in 1400. 200 of these people were selected by available sampling method. Data collection tool Riff Psychological Well-Being Scale (RSPWB, 1980). Religious Attitude (RAS, Khodayari Fard et al., 1379), Rother's Resource-Control (RLOC, 1966). Conner and Davidson Resilience (CD-RISC, 2003). Structural equation modeling method was used for data analysis. The obtained goodness-of-fit indices indicated an acceptable fit of the modified model with the data. The results showed that the path coefficient between resilience and psychological well-being (p<0.01) was positive and significant. Also, religious attitude (p>0.05) and source of control (p>0.01) both directly and indirectly through resilience (p>0.01) affect psychological well-being in The elderly predicted. From the findings of this research, it can be concluded that religious attitude and resource-control with the mediation of resilience have a positive and effective role in improving the psychological well-being of elderly women. It is also important to pay attention to educational planning to create insight and recognition of the source-control of elderly women and to direct them towards the internal source-control and to increase resilience and promote their religious beliefs.

  Keywords: psychological well-being, resilience, source of control, religious attitude
 • Sareh Ghahremani, Marjan Hossienzadeh Taghvai*, Gholamreza Zakeripoor Pages 103-114

  The aim of the research was to determine the effectiveness of cognitive behavioral therapy groups on the adjustment of primary maladaptive schemas and anxiety of secondary school students. This research was a semi-experimental type of research with a pre-test, post-test, and control group design with a one-month follow-up period. The statistical population of the research was all secondary school female students in Nazar Abad city in the academic year 2019-2020, from which 30 people were selected using the available sampling method. These numbers were randomly replaced between the cognitive behavioral therapy group and the control group. Data were collected using Jeffrey Young's early maladaptive schema questionnaires (YSQ-SF) (1998) and Beck's Anxiety Inventory (BAI-II) (1988). Cognitive behavioral therapy group intervention was held in 12 sessions of 1.5 hours and once a week. Data were analyzed using analysis of variance with repeated measurements. The results showed that the main effect of the intervention was cut-off and rejection (0.741), impaired self-management and performance (.415), impaired limitations (.771), other orientation (0.315), and excessive ringing. (0.185) and anxiety (0.822) are significant (p<0.05), that is, there is a significant difference between the two groups in terms of the average components of primary maladaptive schemas and anxiety (<0.05). p). It is concluded that using a cognitive behavioral therapy group, can help to adjust the initial maladaptive schemas and reduce the anxiety of secondary school students.

  Keywords: Anxiety, cognitive behavioral group therapy, primary maladaptive schemas
 • Fatemeh Haji Safari*, Elnaz Pourahmadi Pages 115-124

  The aim of this study was to investigate the relationship between personality traits Temperament and Character with the professional ethics of hospital staff with the mediating role of defense mechanisms. The method of research was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all 214 employees of Al-Jalil Hospital in Aq Qala in 2022. According to the target population, 214 people were selected by the whole number method. In this study, the Professional Ethics Questionnaire (PEQ) of Armito (2012), the Defense Mechanisms Questionnaire (DSQ) of Anders  (1993), and the personality traits of Temperament and Character Questionnaire (TCI) of Cloninger (1994) were used. Data were analyzed using the Pearson correlation method and path analysis with SPSS 18 and Amos 23 software. There is a significant negative correlation between underdeveloped mechanisms and psychosocial mechanisms with professional ethics (P<0.01). There is a significant positive correlation between the developed mechanisms, temperament, and character with professional ethics (P<0.01). Psychological defense mechanisms also mediate the relationship between personality traits of Temperament and Character with professional ethics (P<0.01). The research model had a good fit and also, and the value of the general explanation coefficient in direct and indirect paths by personality traits of Temperament and Character and psychological defense mechanisms on professional ethics was equal to R2=0.51. In general, by increasing the personality traits of Temperament and Character, we can see the optimal use of adaptive defense mechanisms in different situations, which can increase the likelihood of behaviors based on professional ethics in hospital staff.

  Keywords: professional ethics, hospital, defense mechanisms, temperament, character
 • Amir Yekanizad*, Akbar Soleimannezhad, Norieh Hajizadeh Pages 125-134

  This study aimed to investigate the effectiveness of couple therapy based on Stair’s family therapy approach on marital burnout and emotional divorce among divorce application couples in Tabriz City. The method of the present study was quasi-experimental with pre-test, post-test, and control groups with 3-month follow-up periods. The statistical population all of divorce application couples in Tabriz City year 2021 who referred to the justice. Using the purposive sampling method, 40 people were selected and randomly divided into experimental (20 people) and control (20 people) groups. Intervention program Stair’s (8 sessions of 70 minutes) trained in the sample group. The research tools were the Marital Burnout Questionnaire (CBM) Pines (1996) and Emotional divorce (EDQ) Gottman (1994). Data were analyzed using repeated measures of variance. The results showed that couple therapy based on Stair’s family therapy approach was effective on components of marital burnout, physical burnout (F=9/78, P< 0/001), psychological burnout (F=15/16, P<0/001), emotional burnout (F=16/09, P<0/001) and emotional divorce(F=16/09, P<0/001) couples applying for divorce there is a significant difference in the two experimental and control groups in the post-test stage. also this effectiveness was stable at the follow-up 3-month stag. Overall, the results obtained from this study confirm the usefulness and effect of couple therapy based on Stair’s family therapy approach on marital burnout and emotional divorce among divorce application couples.

  Keywords: Couple Therapy, Stair, Emotional Divorce, Marital Burnout
 • Amirhossein Sharifi, Saeed Bakhtiyarpour*, Farah Naderi, Parviz Askary Pages 135-144

  This research was conducted with the aim of predicting the quality of life of the elderly based on mindfulness with the mediation of death anxiety. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of the present study included all the elderly in District 4 of Tehran city in 2019, of which 371 elderly people were selected using the available sampling method. completed TDAS, Templer, 21970) and quality of life (WHOQOL-BREF, World Health Organization, 1996). Data analysis using the structural equation modeling method showed that mindfulness has a positive and significant relationship with quality of life (p<0.01) and death anxiety has a significant negative relationship with quality of life (p<0.01) and mindfulness with Quality of life through death anxiety had an indirect and significant relationship (p<0.01). The results of this research showed that mindfulness explains the quality of life through the mediation of death anxiety and that the model had a good fit. The findings of this research can be used by specialists in mental health fields to improve the quality of life of the elderly.

  Keywords: Death anxiety, mindfulness, quality of life
 • Mozhgan Abbasi Abrazgah, Majid Zargham Hajebi*, Alireza Aghayousefi Pages 145-154

  The purpose of the present study was to investigate the role of impulse control, rumination, and internalized shame in predicting the tendency to suicidal thoughts in teenagers who refer to transitional harm reduction centers in Tehran. This research was descriptive and correlational. The statistical population of the current study included adolescents aged 14 to 18 years who were referred to the Transitional Injury Reduction Centers (DIC) in Tehran, District 12 (Shosh-Harandi neighborhood) in the first four months of 2011, using a simple random sampling method. 300 people were selected for these centers. Research tools include the Suicidal Ideation Scale (BSSI) (Beck, 1961), the Impulsivity Scale (BIS-11) (Bart et al., 2004), the Rumination Scale (RRS) (Hoeksema & Morrow 1991) and the Internalized Shame Scale ( ISS) (Cook, 1993). In order to analyze the data, Pearson's correlation test and multiple linear regression were used simultaneously. The results have shown that there is a positive and significant relationship between impulse control, rumination, and internalized shame with the tendency to suicidal thoughts (P<0.01). Also, the results of the regression analysis showed that impulse control, rumination, and internalized shame explain a total of 0.78 of the tendency to suicidal thoughts.

  Keywords: Internalized shame, impulse control, suicidal tendencies, rumination, adolescents
 • Tahereh Rafie, Abdollah Shafiabadi*, Mojgan Niknam Pages 155-164

  The aim of this research was to the effectiveness of Expressive Art Therapy on attachment injuries in couples with betrayal Trauma. This research was applied research and a quasi-experimental study with pre-test and post-test designs with control groups. The statistical population include16 couples (32 persons) who were selected through the convenience sampling method and were randomly assigned into experimental and control groups. All of them completed the researcher-made questionnaire (Attachment  Injuries questionnaire)  in two stages pre-test and post-test and the experimental group received the therapeutic expressive art therapy protocol. After data collection, data were analyzed via co-variance analysis. The results showed that there was a significant difference in P <0.05 level between the average record of attachment injuries variable with pre-test effect control in the post-test of experimental and control groups. Therefore it can be said that expressive art therapy was one of the effective methods of attachment injury reduction in couples.

  Keywords: Betrayal Trauma, Expressive Art Therapy, Attachment Injury, Couples
 • Ebrahim Shirvani*, Zahra Akhtari, Mehran Heydarinia, Aida Etehadpour Pages 165-176

  Marital satisfaction is the most important component of family stability, and the increasing rate of divorce in today's Iran society, reveals the need to examine factors affecting adjustment and marital satisfaction. The aim of this study was phenomenology the lived experience of successful couples on the factors affecting marital satisfaction in Shiraz  In the present qualitative research; the phenomenological approach is used. This study was performed qualitatively and using a phenomenological approach. Among the couples who were referred to counseling centers in Shiraz in 2020, up to a saturation level of 15 couples who had a high level of satisfaction, were selected to participate in the study. Fifteen semi-structured interviews were conducted and The mean and standard deviation of the time of each interview was 47 minutes and 2.5, respectively. all the interviews were tape-recorded and then transcribed line by line and finally analyzed through the interpretive analysis method of Diekelmann  Allen, & Tanner (1989). analyzed data from interviews led to the identification of 178 primary codes, 7 sub-themes, and 2 central themes Including (Interpersonal factors and Intrapersonal factors). The result of this study shows that some of the interpersonal factors (Assertiveness, emotional maturity, self-esteem, and inner stability)and intrapersonal factors(Interpersonal forgiveness, differentiation, and empathy) have effects on marital satisfaction. Identified intrapersonal and interpersonal factors were among the factors influencing the success of the marital relationship of the participating couples. They were factors that raising them in a couple could greatly increase the chances of a successful relationship.

  Keywords: Lived experience, Successful couples, Marital satisfaction
 • Nazire Hasanpour*, Masoud Najari, Alireza Sangani Pages 177-186

  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of mindfulness-based therapy in promoting social vitality and social adjustment in suicidal girls referred to as social emergencies. The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group and a three-month follow-up. The statistical population included all the girls who tried to commit suicide who referred to the social emergency of Saqqez city in 2020-2021, and through the purposeful sampling method and Based on the entry and exit criteria, 30 people were selected and randomly divided into two groups of 15 people. The test and evidence were replaced. The measurement tool in this research was the Oxford Happiness Questionnaire (2002) and Bell's Social adjustment Questionnaire (1961). The experimental group underwent Williams and Segal's (2003) mindfulness therapy for 8 2-hour sessions, and the control group did not receive any intervention. Statistical data analysis was done using repeated measure analysis of variance. The findings showed that the treatment based on mindfulness improves social vitality (f=52.32, p=0.01) and social adjustment (f=39.71, p=0.01) in suicidal girls referred to as social emergency. It was significant and the results indicated the durability of the treatment in the follow-up period (p=0.01). Based on the results of the research, it can be said that mindfulness therapy is a suitable method for promoting social vitality and social adjustment in girls who attempt to commit suicide.

  Keywords: Mindfulness therapy, girls, social adjustment, social vitality
 • Negin Amir Ardejani* Pages 187-198

  The aim of this study was to determine the effectiveness of teaching cognitive and metacognitive learning strategies on academic vitality, academic engagement, and socio-emotional competence of students deprived of virtual education. The method was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population included all female high school students in the second semester of Tehran in the second half of the academic year 2020, from which 30 people were selected by purposive sampling and randomly divided into two experimental groups, and Witnesses (15 people) were appointed. The experimental group received training for teaching cognitive and metacognitive learning strategies in 8 sessions of 90 minutes (2 sessions per week); The control group was placed on a waiting list for 2 months. To collect data from Dehghani-Zadeh and Hossein-Chari's (2012) Academic Vitality Questionnaire, Bloomfield-Paris Academic Conflict (2004), and Zoe and Jesse's (2012) Social-Emotional Competence, were used. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. Findings showed that by controlling the effect of the pre-test, there was a significant difference between the mean post-test scores of experimental and control groups in the variables of academic vitality, academic engagement, and socio-emotional competence (p<0.001). In general, according to the results of this study, it can be said that the use of teaching cognitive and metacognitive learning strategies can be considered an effective intervention to increase academic vitality, academic engagement, and socio-emotional competence of students—consultants to be placed.

  Keywords: Cognitive, metacognitive strategies, academic vitality, academic engagement, socio-emotional competence, disadvantaged students
 • Mohsen Shakerinasab*, Nahid Bahrami Nasab, Raziyeh Darroudi, Tahereh Rostami Pages 199-210

  The aim of this study was to determine the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment to self-worth and lifestyle self-efficacy of overweight students. The method of this research was quasi-experimental with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population included all boys with overweight in the first high school of Bojnourd in 2021 who received an overweight diagnosis in the obesity screening program. The sample consisted of 30 people who were selected by purposive sampling method and randomly placed in two groups of 15 people tested and controlled. Research tools included the Clark et al Lifestyle Self-Efficacy Questionnaire (WELQ) and the Crocker et al Self-Esteem Questionnaire (CSWS). The experimental group was treated with acceptance and commitment based on 8 sessions of 90 minutes and the analysis was performed by univariate and multivariate analysis of covariance. Findings showed that there was a significant difference between students participating in experimental and control groups in terms of one of the variables of self-worth and lifestyle self-efficacy (p <0.001 and F = 34.06). Considering the effect or difference which is equal to 0.76, it was found that 76% of individual differences in post-test scores of self-worth and self-efficacy of students' lifestyle are related to the effect of acceptance and commitment therapy interventions (P <). From the above findings, it can be concluded that acceptance and commitment therapy is effective in lifestyle self-efficacy and self-worth.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Self-worth, Lifestyle self-efficacy, Overweight
 • Seyed Amir Omrani*, Maryam Moayedi Mehr, Seyedeh Hamideh Khorrami, Behnaz Alipanahi Pages 211-220

  The purpose of this study was to investigate the role of a sense of coherence, mental flexibility, and affective control in predicting post-traumatic growth in improved patients with coronavirus disease. The present research was done with the correlation method. The statistical population included all people who recovered from the coronavirus disease in the winter of 2021, and who were active on Telegram social networks. 457 people who recovered from coronavirus disease were selected by the available sampling method. Data collection was done with the post-traumatic growth Inventory (PGI, Tedeschi  & Calhoun, 1996), sense of connectedness questionnaire (SCQ, Antonovsky, 1978), acceptance and action scale - second edition (AAQ-II, Bond, 2007) and emotional control scale (ACS, William, 1977). For data analysis, Pearson's correlation coefficient test and stepwise regression analysis test were used. The results of the Pearson correlation coefficient test showed that there is a relationship between a sense of coherence (r=0.257; P<0.01), mental flexibility (r=0.234; P<0.01), and affective control (r=0.332; P<0.01). There is a positive and significant relationship with post-traumatic growth. The results of regression analysis also showed that 23.1% of post-traumatic growth changes are predicted by the studied variables. Therefore, a sense of coherence, mental flexibility, and affective control play an important role in the improved patients with coronavirus disease.

  Keywords: sense of coherence, mental flexibility, coronavirus disease, post-traumatic growth, affective control