فهرست مطالب

پژوهش نامه اخلاق
پیاپی 56 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین حاجی پور*، عیسی مولوی وردنجانی صفحات 7-30

  امروزه، رسانه ها زندگی بشر را محصور خویش ساخته اند و مکانیزم تبلیغ رسانه با طراحی شیوه های متعدد متقاعدسازی، پیچیدگی زیادی پیدا کرده و چه بسا با برخی شگردهای ضد اخلاقی همراه شود که کاربست آنها نادرست و به ویژه در تبلیغ دینی ناموجه است؛ به همین جهت تفکیک روش های تاثیرگذاری با رویکرد اخلاقی از شگردهای ضد اخلاقی لازم، و ارایه الگو برای این جداسازی، ضروری است که پژوهش حاضر با روش تحلیل داده بنیاد، الگوی اصول اخلاقی رسانه در تبلیغ دینی را ارایه می دهد. الگوی مذکور که با ارکان سه گانه تبلیغ همسوست و اخلاقی بودن فرایند تبلیغ دینی را از شگردهای ضد اخلاقی تبلیغات متمایز می کند، بر شش اصل استوار است که دو اصل اخلاقی خیرخواهی و صداقت بر محور فرستنده شکل می گیرند، اصول اخلاقی استحکام و شفافیت با توجه به رکن پیام ضرورت می یابند و رعایت سطح فهم و توجه به کرامت انسانی، اصول اخلاقی مرتبط با مخاطب هستند که در تبلیغ دینی توسط رسانه ها باید ملاحظه شوند.

  کلیدواژگان: تبلیغ دینی، اصول اخلاقی، رسانه، الگو، آیات و احادیث موضوعی
 • مهدی فدایی، سید محمد حسینی راغب* صفحات 31-46

  گردشگری دینی، با داشتن ظرفیت عظیم فرهنگ ایرانی-اسلامی و اماکن دینی و بالتبع پذیرایی سالانه از تعداد بی شمار گردشگران، ضرورت پرداختن به بایسته های اخلاقی این عرصه را تایید می کند. با هدف ارتقاء سطح اخلاق بین کنشگران گردشگری دینی، الگوی احترام به عنوان یکی از شاخص های اخلاقی گردشگری دینی، با توجه به قوانین و شرایط موجود در جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی این تحقیق قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بود و گردآوری اسناد به روش کتابخانه ای صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد: افزایش تعداد گردشگران، عواید اقتصادی برای مقصد، بالا رفتن میزان رضایت مندی تمام کنشگران از فرایند سفر و مشاهده حداکثر آثار مورد انتظار از یک بسته سفر دینی، از نتایج عمل به اصل اخلاقی احترام در گردشگری دینی در لایه های آزادی دین، حفظ آثار طبیعی، قوانین موضوعه، حریم خصوصی، برابری و زیرساخت مناسب است.

  کلیدواژگان: اصول اخلاقی، گردشگری، گردشگری دینی، اصل احترام، توریسم، ایران اسلامی
 • محسن ایزدی* صفحات 47-68

  اندیشمندان، مصلحان و رهبران دینی، بر ضرورت ترویج و نهادینه سازی اخلاق نیکوی اجتماعی بویژه وجدان کاری اذعان دارند. بدون تردید یکی از مهمترین عوامل سعادت، پیشرفت و تمدن سازی در هر جامعه ای عبارت است از برخورداری مردم آن جامعه از اخلاقیات نیکوی اجتماعی. برخی از جوامع علی رغم محرومیت از آموزه-های دین اسلام (و حتی ادیان آسمانی دیگر)، توانسته اند در ترویج و نهادینه سازی برخی اخلاقیات نیکوی اجتماعی توفیقات چشمگیری کسب کنند. از منظر فلسفی و دینی، همه انسانها از جهات دانش، گرایش و توانش، مفطور به فطرت الهی بوده و دارای استعدادها و زمینه های تخلق به اخلاق نیکو هستند. اما برای برخورداری واقعی از اخلاقیات نیکوی اجتماعی، این استعدادها کافی نبوده و فعلیت یافتن آنها مستلزم دخالت عوامل متعددی است. در نوشتار پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، به تبیین و تحلیل این حقیقت می پردازیم که برای شکوفاسازی استعدادهای فطری اخلاقیات اجتماعی، سه عامل مهم بسیار تاثیرگذارند: الف) مدیریت کارآمد و علمی ب) تربیت مبتنی بر انسان شناسی دقیق و واقع بینانه ج) تقویت بنیانها و ترمیم نقصان های دینداری.

  کلیدواژگان: اخلاق اجتماعی، وجدان کاری، انسانشناسی، مدیریت، تربیت، دینداری
 • فرانک بهمنی* صفحات 69-92

  مفهوم اخلاق و سبک زندگی، مفاهیم مستقلی هستند که در مقام ثبوت با یکدیگر ارتباط وثیقی دارند. سبک زندگی مجموعه ای از الگوهای رفتاری است که برآمده از سامانه اعتقادی، اخلاقی و هویت فردی و اجتماعی است. غفلت انسان از اصلاح سامانه معرفتی حوزه اخلاق، موجب بروز و ظهور پیامدهای منفی در شیوه زندگی وی می گردد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به پیامدها و لوازم منطقی پارادایم اخلاقی ملاصدرا و داروینیسم و تاثیر آن بر سبک زندگی با روش اسنادی-تحلیلی انجام گرفته است، تا مخاطب متفکر را با مبانی موثر در سبک زندگی اش مواجه کند، این مواجهه سبب می شود مخاطب متفکر به اصلاح سامانه معرفتی اخلاقی خویش همت گمارد. یافته ها حاکی از آن است که اخلاق داروینی نمی تواند بطور کامل استلزامات و پیامدهای خود را در مقام ثبوت پشتیبانی نماید؛ در حالی که پیامدهای پارادایم صدرایی در اخلاق، اصولی قابل دستیابی و اجرا در زندگی بدست می دهد که استدلال پذیرند.

  کلیدواژگان: ملاصدرا، دارویینیسم، بقا، حرکت جوهری، حسن و قبح ذاتی، سبک زندگی
 • علی احمد پناهی*، محمد رضا سالاری فر صفحات 93-114

  برخورداری والدین از نگرش مثبت و ارزشی به فرزند آوری، می تواند در همه ساحت های مرتبط با فرزند سایه افکنده و تلاش های والدین را در یک ریل مناسب قرار دهد. هدف پژوهش پیش رو ارزش شناسی فرزند آوری از چشم انداز اسلامی و تبیین آثار معنوی، اجتماعی و روان شناختی فرزند آوری است. سیوال اساسی این است که در چشم انداز اسلامی چه نگاه ارزشی به فرزندآوری وجود دارد و فرزند آوری چه آثار معنوی، اجتماعی و روان شناختی می تواند در پی داشته باشد؟در پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و آموزه های اسلامی و روان شناختی مرتبط بررسی شده است.یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد که از چشم انداز اسلامی، فرزند آوری امری مقدس و دارای فواید مختلف معنوی و روان شناختی می باشد. فرزندآوری زمینه ساز استحکام خانواده خانواده، شادکامی والدین، شکوفایی ظرفیت های روانی، افزایش رزق، باعث امنیت و قدرت اجتماعی و زمینه ساز تحول معنوی والدین، است.

  کلیدواژگان: ارزش شناسی، فرزند آوری، اقتضائات دینی، آثار معنوی، آ ثار روان شناختی
 • سید اکبر حسینی قلعه بهمن* صفحات 115-136

  واژه اصل اخلاقی یکی از پرکاربردترین واژگان در عرصه پژوهش های اخلاقی است. با وجود چنین دامنه استعمال وسیعی، این واژه از ابهام برخوردار است. تلاش بر آن است که با روش اسنادی-تحلیلی اولا اصل اخلاقی تعریف شود، درثانی جایگاه اصل در نظام اخلاقی آشکار گردد، سوم این که نسبت اصل اخلاقی از یک سو با نظریه ارزش اخلاقی مشخص شود و از سوی دیگر با قواعد اخلاقی نشان داده شود، چهارم این که نمونه هایی از اصول اخلاقی به تصویر کشیده شود و در پایان راه ساخته شدن یک اصل اخلاقی معرفی گردد. در تعریف اصل اخلاقی گفته شده است که سلسله قواعد اخلاقی ای (چه از سنخ باید و نبایدها و چه از سنخ خوب ها و بدها) هستند پایه ای و اساسی، که متناسب با مبانی اخلاق و نیز، مبتنی بر نظریه ارزش سامان یافته اند و سرچشمه سایر قواعد اخلاقی در سامانه و نظام اخلاقی می گردند.

  کلیدواژگان: اصل اخلاقی، نظریه ارزش، نظام اخلاقی، قواعد اخلاقی، اصل اعتدال، اصل سود
 • محمود پاکیزه* صفحات 137-158

  یکی از مولفه های مهم تمدن اسلامی معنویت و اخلاق است، که حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب بدان پرداخته است. کسب معنویت و اخلاق و نیز تقویت روحیه معنوی و  اخلاقی جامعه جز با ارایه نقشه راه و مدل عملیاتی ممکن نیست. با توجه به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت انقلاب اسلامی، می توان راهبرد نظام اسلامی را به دو مرحله اصلی و فرعی (دم دستی و دوردست) تقسیم کرد. راهبرد کلان و اصلی نظام اسلامی برای ارتقای معنویت و اخلاق در جامعه اسلامی گفتمان سازی معنویت است، که در پنج گام شناسایی و شناساندن ارزش، تبدیل آگاهی به معرفت عمومی، تبدیل معرفت به باور عمومی، و تبدیل باور به رفتار امکان اجرا دارد. راهبردهای فرعی برای ارتقای معنویت عبارت است از: تقویت بنیه دینی با خودسازی و کادرسازی و تقویت نظام آموزشی با ترسیم نقشه جامع آموزش و پرورش. برآمده از این راهبردها و برای رسیدن به اهداف فرهنگی و معنوی انقلاب اسلامی راهکارهایی چند ارایه می شود: نبرد نامتقارن فرهنگی، جوشش معنویت از بالادست، ارایه الگوی عملی معنویت اصیل، انقلاب مستمر، حذف عوامل مخل و شاخص سازی مفاهیم معنوی.

  کلیدواژگان: معنویت، اخلاق، گام دوم انقلاب، گفتمان سازی، شاخص سازی
 • سید احمد رهنمایی* صفحات 159-178

  ارزش ها سلسله امور تجویزی هستند که مبتنی بر مجموعه ای از باور ها با هدف عینیت بخشیدن به مفاد آن باور ها تنطیم و ارایه می گردند. باورها به مثابه مبانی و ارزش ها به منزله بایدها و نبایدها در واقع دو رکن اصلی یک مکتب فکری به شمار می روند. یکی از مسایل بنیادین در قلمرو ارزش ها کشف معیارهای سنجش مفاهیم ارزشی می باشد. مقاله حاضر با تمرکز بر انجام چنین رسالتی در صدد است ضمن مراجعه به آثار علامه مصباح یزدی، با روش توصیفی-تحلیلی و در مواردی نقلی-روایی با تکیه بر رویکرد استنتاجی، به هدف تبیین معیارهای مزبور از منظر علامه مصباح بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد عناصری چون نظام مندی، اصالت، عقلانیت، پایداری، انتقال پذیری، عمق، همسویی با هدف آفرینش، استحکام، اشراف ولایت الهی و انگیزه مندی نمونه معیارهای سنجش ارزش ها از منظر علامه مصباح به شمار می روند. مجموعه آثار و در مواردی سیره رفتاری علامه مصباح از جمله ابزار و منابع این پژوهش خواهد بود.

  کلیدواژگان: ارزش، مفاهیم ارزشی، معیار سنجش، رویکرد استنتاجی-تحلیلی، علامه مصباح
|
 • Hossein Hajipour*, Isa Molavi Vardanjani Pages 7-30

  Human lives are nowadays controlled by the media. The media mechanism for advertising has been so complicated because of designing many devices for convincing people. The media sometimes uses techniques which are morally wrong and religiously unjustified. Therefore, it is necessary to distinguish influential moral methods from immoral techniques and to provide a pattern for drawing this distinction. The present paper tries to provide a model for the moral principles in spreading religion. The pattern is in line with the three pillars of preaching religion and it separates the moral methods from the immoral ones. This pattern is based on six moral rules that should be observed in this regard: the ethical laws of benevolence and honesty pertain to the messenger, the laws of clarity and soundness are related to the message, and the laws of human dignity and the understanding level of the audience are connected to the message receiver.

  Keywords: Spreading religion, moral principles, the media, pattern, verses, hadiths
 • Mahdi Fadaei, Sayyed Mohammad Hoseyni Ragheb* Pages 31-46

  One can prove it necessary to address the moral requirements of religious tourism in Iran since Iran possesses a high capacity of Islamic Iranian culture and religious places, and yearly attracts many tourists. To improve the level of ethics among people involved in religious tourism, this study examines respect as a moral standard of religious tourism in regard to the laws and conditions of Islamic Republic of Iran. The research method is descriptive-analytic and information is gathered in the library. The results show that an increase in the number of tourists, strong earnings for the destination, the improvement of satisfaction rate with the journey, and visiting the maximum expected places in one journey may arise from adherence to the moral principle of respect in religious tourism, the protection of natural phenomena, written law, privacy, equality, and adequate infrastructure.

  Keywords: Moral principles, tourism, religious tourism, respect, Iran
 • Mohsen Izadi* Pages 47-68

  It can be acknowledged by thinkers, reformers, and religious leaders that it would be essential to develop and institutionalize admirable social traits, especially work conscience. Undoubtedly, an important factor of the happiness, improvement, and civilization of every society is that people living in the society possess admirable social traits. In spite of the fact that some societies are deprived of the religious doctrines of Islam (and other heavenly religions) they have considerably succeeded in developing and institutionalizing certain socially admirable traits. From the philosophical and religious standpoints, all people have God-given nature with respect to knowledge, power, and tendency, and are disposed to be morally good. However, this disposition is not sufficient to actually have socially good traits, and many factors are required to actualize it. In this paper, using a descriptive analytic method, I address the fact that to fulfill the innate potentials of social moral traits, three elements are extremely influential: (a) effective scientific management, (b) education based on realistic and precise philosophical anthropology, and (c) to strengthen the bedrock of and to remedy the defects of religious life.

  Keywords: Social ethics, work conscience, philosophical anthropology, management, education, being religious
 • Faranak Bahmani* Pages 69-92

  The Concepts of ethics and lifestyle are distinct but they are closely connected in real subsistence. Lifestyle is a set of behavior patterns that are derived from belief system, moral dimension, individual and social identity. Negligence in correcting the belief system of the moral realm may give rise to the negative consequences in lifestyle. To recognize the logical outcomes and consequences of the moral paradigms of Mulla Sadra and Darwinism and their impact on lifestyle, the present research with an analytic documentary method seeks to introduce the effective foundations of lifestyle to the thoughtful reader. Therefore, the reader may decide to improve his moral and belief systems. The paper’s findings show that Darwinian ethics cannot fully support its own implications and consequences while the consequences of Mulla Sadra’s paradigm in ethics provide reasonable principles which can be discovered and applied in real life.

  Keywords: Mulla Sadra, Darwinism, survival, substantial motion, intrinsic goodness, badness, lifestyle
 • Ali Ahmad Panahi*, MohammadReza Salarifar Pages 93-114

  The positive value-based attitudes of parents towards having children can exert an influence over every aspect of children’s lives and put parents’ attempts on the right track. This study aims to evaluate the act of having children and to explain its spiritual, social, and psychological fruits from the Islamic standpoint. The main question is how does Islam morally evaluate child-bearing and in what spiritual, social, and psychological outcomes can child-bearing result? Using a descriptive analytic method, the present study examines the relevant Islamic and psychological doctrines. Its findings show that child-bearing is sacred and has a variety of spiritual and psychological benefits. Child-bearing may lay the foundations for close families, parents’ happiness, the fulfillment of psychological potentials, an increase in provision, social security and power, and parents’ spiritual transformation.

  Keywords: Axiology, child-bearing, religious requirements, spiritual fruits, psychological benefits
 • Sayyed Akbar Hoseini Qalʻebahman* Pages 115-136

  The term ‘moral principle’ is most frequently used in the field of ethical investigations. Although it has a wide range of usages, it is nevertheless an unclear term. This paper with an analytic documentary method tries (1) to define moral principle, (2) to clarify its status in the moral system, (3) to identify the relation of moral principle to the theory of moral value and to moral rules, (4) to depict some cases of moral principles, and finally to introduce the way of constructing a moral principle. The moral principle may be defined as a number of basic moral rules (either arising from requirements, or good and bad) which are organized according to ethical foundations and value theory, and can function as an origin of other moral rules in the moral system.

  Keywords: Moral principle, value theory, moral system, moral rule, principle of moderation, principle of interest
 • Mahmood Pakizeh* Pages 137-158

  Two significant elements of Islamic civilization are spirituality and morality that Imam Khamenei (May his sublime shadow over Muslims’ heads endure forever) mentioned in the second step of Islamic Revolution. It is impossible to obtain spiritual and moral insights and to improve the people’s moral and spiritual morale in the society without a road map and operating model. In view of the short-term and long-term objectives of Islamic Revolution, one can divide its strategy into two primary and secondary phases. The primary and main strategy of Islamic system for promoting morality and spirituality in the Islamic society is to encourage public debates about spirituality. This strategy can be implemented by five steps: (1) and 2) by identifying and declaring values, (3) by transforming awareness into public knowledge, (4) by transforming knowledge into public conviction, (5) by transforming conviction into action. The secondary and minor strategies for promoting spirituality encompass measures such as reinforcing people’s religious footings through self-building, forming a cadre of spiritual professionals, and strengthening the educational system by drawing a comprehensive map of education. Finally, some proposals stemming from these strategies are put forward to attain the cultural and spiritual objectives of Islamic Revolution: asymmetric cultural war, the spiritual guidance of superiors, a practical model for original spirituality, continuous revolution, the removal of disorganizing factors, and highlighting spirituality concepts.

  Keywords: Spirituality, morality, the second step of Islamic Revolution, encouraging public debates, highlighting spirituality
 • Sayyed Ahmad Rahnemaei* Pages 159-178

  Being based on a set of beliefs, values are prescriptive entities which are organized and presented as to realize the contents of those beliefs. Beliefs as foundations and values as dos and don'ts are in fact considered to be two main cornerstones of a school of thought. It is a fundamental problem in the realm of values to identify criteria for value concepts. To pursue this aim, the present paper seeks to explain the above-mentioned criteria from Allamah Misbah’s standpoint by using an analytic descriptive method and sometimes adopting a traditional deductive approach. The findings of research show that the criteria for weighing up values, which are considered by Allamah Misbah, may involve elements such as capability to be systematized, authenticity, rationality, stability, transferability, depth, being in line with the end of creation, strength, divine guardianship, and motivation. The collection of Allamah Misbah’s works and in some cases his rules of conduct are among the sources and tools of this study.

  Keywords: Value, value concept, criterion for weighing up, analytic deductive approach, Allamah Misbah