فهرست مطالب

پژوهش نامه اخلاق - پیاپی 55 (بهار 1401)
 • پیاپی 55 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالله فتحی* صفحات 7-28

  از مهم ترین مسایل در ساخت تمدن نوین اسلامی، تعیین اولویت میان سیاست ها و اقدامات کلانی است که باید در فرایند تاسیس و تکامل این تمدن مراعات شود و دیدگاه های مختلفی در پاسخ به این مسیله وجود دارد. پیچیدگی این مسیله باتوجه به ماهیت ارزشی تمدن نوین اسلامی دوچندان است؛ زیرا کسی که مثلا اقتصاد یا امنیت را در یک زمان خاص یا به صورت مطلق در اولویت قرار می دهد، آن را از حیث اخلاقی نیز در اولویت می داند؛ اما آیا اخلاق می تواند اولویت امری را در چنین سطحی تعیین کند؟ اگر می تواند، با کدام معیار؟این مقاله از طریق روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فلسفه اسلامی، امکان طبقه بندی افعال و برنامه های کلان براساس اخلاق را تبیین می کند؛ معیار ثبوتی طبقه بندی اخلاقی سیاست های کلان را تحلیل می کند؛ و درآخر چهار معیار اثباتی برای تشخیص اولویت سیاست های کلان براساس معیارهای اخلاقی ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: طبقه بندی، مراتب ارزش های اخلاقی، امکان، معیار ثبوتی ارزش، معیار اثباتی ارزش
 • عبدالقاسم کریمی* صفحات 29-50

  قرآن کریم برسنت گریزناپذیر امتحان و ابتلاء الهی درزندگی بشر از دو طریق نقمات و نعمات دلالت قطعی دارد. بحث پیرامون امتحان با نقمات و ناخوشی ها بیشمار انجام شده، اما ابتلاء با نعمات و خوشی ها مورد غفلت قرار گرفته است، درحالی که این نوع آزمایش که قرآن ازآن به «بلاء حسن» یاد می کند، بسیار سخت، گمراه کننده و تاثیرگذارتر بوده، و زمینه ساز سلب نعمت و تبدیل آن به نقمت و سرآغاز بلایاء، مشکلات و ناکامی های فزاینده برای انسان می باشد. یافته های تحقیق که به روش اسنادی و با رویکرد تحلیلی توصیفی است، نشان می دهد، امتحان با نعمات دارای آثاراخلاقی و تربیتی مختلفی از جهت روحی و روانی و از جهت فردی و اجتماعی است. شکرگزاری، امید به زندگی، رضایتمندی، افزایش نعمت، شادابی در اطاعت و بندگی خداوند و تلاش مضاعف برای تقرب به خداوند از آثار مثبت آن بوده و ناسپاسی، ناامیدی، سلب نعمت، غفلت نسبت به نعمات مادی و معنوی، واکنش های مغرورانه و متکبرانه انسان در مواجهه با نعمات، که او را از اطاعت و بندگی دور و بصورت استدراجی به هلاکت در اوج لذت کاذب نزدیک می کند، ازجمله آثار منفی بلاء حسن می باشد. در این مقاله درصدد بررسی آثار گوناگون و راهکارهای قرآن در برخورد با این نوع امتحان می باشیم.

  کلیدواژگان: بلاءحسن، نعمات، آثار تربیتی، آثار اخلاقی، واکنش های متکبرانه
 • میثم قاسمی* صفحات 51-70

  چیستی و چگونگی بروز رفتار ارادی از انسان، یکی از بنیادی ترین مبانی انسان شناختی است که می تواند در شاخه های مختلف علوم انسانی سرنوشت بسیاری از توصیفات و تجویزات در باب زندگی انسان را دستخوش تغییر و تحول کند، اما از همه بیشتر دانش اخلاق اسلامی و تربیت برآمده از آن نیازمند تبیین دقیق فرآیند اراده و عمل در انسان است. این مقاله ابتدا نیم نگاهی به جریان های علمی رایج در این حوزه دارد و سپس با روش تبیینی و تحلیلی و کتابخانه ای به دیدگاه علامه طباطبایی و امتیازات این دیدگاه نسبت به سایر نظریات بدیل خواهد پرداخت، دیدگاهی که توانسته است با تکیه بر پدیده روانی اذعان و بسط و تحلیل آن در فلسفه عمل، گونه ای بدیع از ارتباط جهان درون و بیرون انسان را در فضای فلسفه عمل تبیین کند که به رغم برخورداری از نقاط قوت سایر دیدگاه ها،بدون افتادن در دام اراده گرایی و نسبی اندیشی، اقتضایات واقع گرا بودن اخلاق اسلامی را نیز تامین کند.

  کلیدواژگان: فلسفه عمل، اذعان، علامه طباطبایی، واقع گرایی، اراده گرایی، مبادی عمل، رشد اخلاقی
 • فاطمه وجدانی*، محمدتقی کرمی قهی صفحات 71-98

  در پی شیوع بیماری کوید 19 و ضرورت قرنطینه، کلاس های درسی دانشگاهی به صورت مجازی و برخط تشکیل شد که در بدو امر، طبیعتا با کاستی هایی مواجه بود. هدف از انجام این تحقیق، فهم ادراک و تجربه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از مشکلات آموزش مجازی در همان اولین نیمسال برگزاری به شیوه مجازی (نیمسال تحصیلی دوم سال 99-1398)، از منظر اخلاق بود. در این تحقیق کیفی، تعداد 17 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی به صورت هدفمند، انتخاب شده و مورد  مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک براون و کلارک استفاده شد. براساس یافته ها، مشکلات آموزش مجازی، در قالب 9 تم اصلی بدست آمد و در مجموع، در سه محور مشکلات مربوط به دانشگاه، مشکلات مربوط به اعضای هییت علمی و مشکلات مربوط به دانشجویان دسته بندی شد. درنهایت، پیشنهاداتی برای رفع کاستی ها مطرح شد.

  کلیدواژگان: اخلاق در آموزش مجازی، آموزش عالی الکترونیکی، کرونا، تجارب دانشجویان
 • سعید ضیایی فر*، مرتضی فیروزی صفحات 99-112

  یکی از چالش های روابط زناشویی، مطالبات جنسی نامتعارف و غیر معمول است روابطی که با عدم رضایت یکی از طرفین صورت می گیرد و حق جنسی زوجه یا زوج ضایع می شود. پرسش اصلی این است که آیا مطالبات جنسی نامتعارف از نظر اخلاقی ناپسند و غیر موجه است یا می توان از نظر اخلاقی دلیل معتبری برای توجیه آن فراهم آورد؟ در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با برشمردن برخی از مهم ترین مصادیق روابط جنسی نامتعارف تلاش شده است تا با دلیل نقلی و عقلی قطعی، غیر اخلاقی بودن روابط جنسی نامتعارف تبیین و اثبات شود. عدم رضایت، یکی از مولفه های مهم غالب روابط جنسی نامتعارف است و عناوین غیر اخلاقی دیگری مانند ایذاء، ظلم، اجبار، اضرار، تحقیر، نقض کرامت، تضییع حق، معاشرت به غیر معروف،... بر آنها صدق می کند ازاین رو باید عناوین فوق به عنوان چارچوب های روابط جنسی در نظر گرفته شود تا نه حق کسی تضییع شود و نه امری غیر اخلاقی رخ دهد و نیاز های طرفین به شکل مطلوبی تامین گردد.

  کلیدواژگان: آمیزش نامتعارف، قبح اخلاقی، همسر، رضایت
 • زهرا عواطفی*، محمدجواد فلاح، علیرضا آل بویه صفحات 113-134

  عدالت آموزشی یکی از مهم ترین اصول اخلاقی در حوزه آموزش است که ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و رفتاری را در بر دارد. پیاده سازی این اصل اخلاقی به ویژه در ارتباط با تفاوت سطح فکری و استعداد دانشجویان چالش هایی به همراه دارد؛ حضور دانشجویان بااستعداد و کم استعداد در کلاس درس می تواند استاد را با این چالش ها مواجه سازد.

  روش

  در این پژوهش سعی شده است به روش توصیفی تحلیلی و با تاکید بر منابع اسلامی، ضمن تحلیل و ارزش داوری اخلاقی مسیله و قضاوت درباره دیدگاه های موافق و مخالف، پیشنهاداتی جهت برون رفت از این چالش مطرح گردد.

  یافته ها: 

  وجود استعدادهای متفاوت در کلاس و پذیرش آن امری بدیهی است، لکن استاد برای جبران و یاری رساندن به دانشجویان کم استعداد، می تواند پیشنهاداتی از این قبیل در دستور کار خود قرار دهد؛ اختصاص دادن زمان بیشتر در ساعات غیرکلاسی، حمایت و هدایت استعدادها و ترکیب و تلفیق دانشجویان مستعد و غیرمستعد.

  کلیدواژگان: اخلاق آموزش، اخلاق تدریس، عدالت آموزشی، تفاوت های ناخواسته، استعداد علمی
 • علی اکبر تیموری*، مهدی علیزاده صفحات 135-148

  نگارش آثار اخلاقی به شکل جدی و گسترده، با شروع قرن چهارم آغاز شد. در این دوره از سویی ثبات سیاسی و اجتماعی حاصل از حکومت آل بویه و از سوی دیگر نهضت ترجمه که حجم زیادی از آثار اخلاقی ملل دیگر را در اختیار اندیشمندان این قرن قرار می داد، سبب شکل گیری پژوهش های عمیقی دراین حوزه شد. آثار اخلاق فارسی که از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد، سبب ورود اخلاق ایرانی در نگاشته های اخلاقی اندیشمندان مسلمان شد. پرسش مهم آنکه کدام رویکرد اخلاقی ایران باستان، توانست به دنیای اسلام راه یابد؟این مقاله که از شیوه تحلیلی کتابخانه ای بهره می برد، نخست به دو گونه ی اخلاق فارسی (اخلاق فارسی دینی و اخلاق فارسی تجربی) و تفاوت آنها با یکدیگر اشاره می کند. سپس به توضیح این نکته می پردازد که اخلاق فارسی دینی به سه دلیل 1. ترجمه نشدن آثار اخلاق فارسی دینی 2. محتوای آمیخته با مفاهیم اسطوره ای 3. مخالفت سیاسی و اجتماعی، نتوانست به دنیای اسلام راه یابد. اما در مقابل، اخلاق فارسی تجربی از آنجا که 1. توسط کاتبان و دبیران ترویج می شد و 2. همسو با ذایقه شرقیان بود و 3. متکی به ایده خرد جاویدان است، توانست به دنیای اسلام راه یافته و مورد استفاده اندیشمندان این دوره قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق فارسی، اخلاق دینی، اخلاق تجربی، نهضت ترجمه، قرن چهارم
 • زینب درویشی*، عین الله خادمی، امیرحسین منصوری نوری، مروه دولت آبادی صفحات 149-166

  استاد مصباح یزدی به نقش آفرینی شرور ارزشی در کمال اخلاقی انسان تصریح می نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به سوال «بین شرور ارزشی و کمال اخلاقی انسان چه رابطه ای وجود دارد؟» می باشد و یافته های تحقیق عبارتند از: در ایضاح مفهومی ایشان، معیار سنجش کمال و مصلحت، از ملاک فردی باید به ملاک عرفی و نوعی تغییر یافته و عرف بشری سنجه خیر یا شر قرار گیرد. وجود شرور ارزشی سبب می شود که در پرتو آزمایش های گوناگون دنیایی، ارزش ها، کارکرد خود را داشته و از این رهگذر انسان را در آگاهی یافتن از ارزش های خود، رسیدن به قرب الهی، بهره مندی از وحی، انتخاب درست، آزمایش و قطع وابستگی مذموم به دنیا یاری رسانند. این موارد همگی در قالب لطف الهی به بنده برای رسیدن به کمال اخلاقی که همان درک فقر مطلق موجودات در پیشگاه الهی، رفع حجب بین عبد و رب و قرب الهی است، تحلیل می شود.

  کلیدواژگان: مصباح یزدی، کمال، کمال اخلاقی، شر، شر ارزشی
|
 • Abdullah Fatḥī* Pages 7-28

  It is an important problem in building modern Islamic civilization to set priorities in major policies and measures which should be adopted for creating and developing this civilization, and there are different views on how to respond to such a problem. The value-based nature of modern Islamic civilization may add a further complication; since the one who gives priority to economics or security in a given time or all the time, does so in ethical terms; but can ethics determine its priority at this level? If yes, according to which criterion can ethics do so? Relying on the foundations of Islamic philosophy and by a descriptive-analytic method, this article attempts to explain how it is possible to classify major plans and actions according to ethics, to analyze a subsistence-criterion for the moral classification of major policies, and finally to develop four proof-criteria for identifying the primacy of certain major policies on the basis of moral standards.

  Keywords: Classification, order of moral values, contingency, substance-criterion for value, proof-criterion for value
 • Abdulqāsim Karīmī* Pages 29-50

  The Glorious Quran clearly indicates that God inevitably tests men in their lives through blessings or sufferings. There are countless discussions on the divine test by sufferings and hardships, but it has been overlooked that God can test one by blessings and bounties. The latter is referred to by the Glorious Quran as “good test”. It is such a difficult, effective, and misleading test that one may lose divine blessings and have lots of problems and troubles. This study has a descriptive-analytic approach with supporting documentation. Its findings show that the divine test by blessings can bring about different educational and moral effects such as mental or psychological, and individual or social ones. This type of test may have the following positive outcomes: gratefulness, great hope for life, contentment, an increase in blessings, vivacity in serving God, and lastly more attempts to get closer to Him, just as it may have the following negative outcomes: ungratefulness, disappointment, a decrease in blessings, inattention to material and spiritual bounties, and lastly human arrogant and haughty reactions to divine blessings which may distance one from servitude and gradually get him closer to destruction even though he does not experience genuine pleasure. In this article, I seek to explore the different effects of this type of test and the Quran’s approaches to deal with it.

  Keywords: Good test, blessings, educational effects, moral effects, arrogant reactions
 • Meytham Qāsimī* Pages 51-70

  There is a fundamental psychological question of why and how human voluntary actions can be carried out. Some accounts of this question can drastically change many explanations and prescriptions given on man’s life in the different branches of humanities. Nonetheless, Islamic ethics and the training based on it more clearly need to provide a precise explanation as to the process of human will and action. Using an explanatory and analytic method, this paper first looks at the current views in this area, and then shows the superiority of Allamah Ṭabāṭabāī’s view over the alternative positions. His view relies on the psychological phenomenon of acknowledgement which he developed and analyzed in his work on philosophy of action. He gives an innovative account of the relation between the inner and outer worlds which satisfies the realistic requirements of Islamic ethics. Having certain advantages over other views, this account avoids voluntarism and relativism.

  Keywords: Philosophy of action, acknowledgement, Allamah Ṭabāṭabāī, realism, voluntarism, origins of action, moral growth
 • Fatemeh Vojdani*, MuhammadTaqī Karamī Qahī Pages 71-98

  After the outbreak of COVID-19 and the necessity of quarantine, university classes were held virtually and online so that it was natural that this initially would cause some defects. This study aims to find out, from a moral viewpoint, how the students of Shahid Beheshti University understood and experienced virtual teaching problems in the first semester in which classes were held virtually, i.e. the second semester of academic year 1398-1399. In this qualitative research, 17 female students of Shahid Beheshti University were purposefully chosen and interviewed in a semi-structured way. The thematic method of Brown and Clark is used to analyze the data. According to the findings, virtual teaching problems are arranged into nine central themes and classified according to the problems associated with university, with faculty members, and with students. In the end, some suggestions are put forward to correct these defects.

  Keywords: Ethics in virtual teaching, electronic higher education, coronavirus, students’ experiences
 • Saʻīd Ḍīyā’Īfar*, Murtaḍā Fīrūzī Pages 99-112

  One of the challenges of conjugal relations is to ask for an uncommon kind of sexual relationships to which one’s partner does not consent. These relationships may violate one’s rights. So the main question is, can we find a good moral reason to justify them or is it morally unjustified to ask for them? Explaining some important cases of the uncommon sexual relationships and using the descriptive-analytic method, this paper seeks to show that there are rational and traditional conclusive reasons to think these relationships are immoral. The majority of them usually involve some of the following constituents: discontentment, annoyance, injustice, compulsion, harm, contempt, a destruction of dignity, a violation of right, association in a dishonorable manner, and so forth. Thus, one should regard these as immoral acts which demarcate sexual relationships so that people’s rights would be preserved and immoral actions would be avoided. As a result of such a conception, the needs of each side will be met in an appropriate way.

  Keywords: Uncommon intercourse, moral badness, partner, contentment
 • Zahrā ʻawāṭifī*, MuhammadJawād Falāḥ, ʻalī Riḍā Ālbūyih Pages 113-134

  Educational justice is one of the most important moral principles in the field of education which include different cognitive, affective, and behavioral aspects. It creates some challenges to apply this moral principle with regard to the dissimilarities of thoughts and talents among students. The professor may confront this challenge when there are both talented and less talented students in one class. Adopting a descriptive-analytic method with emphasis on Islamic resources, this study aims to analyze and morally evaluate the two opposing views, and then make suggestions to overcome this challenge. The findings support the fact that it is obvious that there are students with different talents in the classes and one should accept this fact, but to compensate for the shortcomings and to help less talented students, the professor can take the following effective measures: to spend more time with less untalented students after the class, to develop their hidden talents, and to combine the two groups of the talented and less talented students.

  Keywords: Ethics of education, ethics of teaching, educational justice, unwanted differences, scientific talent
 • ʻalīAkbar Tiymūrī Farīdnī*, Mahdī ʻalīzādih Pages 135-148

  Moral works were extensively composed at the beginning of the fourth century. In this period, some pieces of in-depth research were conducted in the field of ethics due to the political and social stability maintained by the Buyid dynasty’s rule on the one hand, and due to the translation movement which provides a great deal of the moral works of other nations for scholars in that century on the other hand. The works on ethics in Farsi translated from Pahlavi to Arabic made Iranians’ morals enter into the moral writings of Muslim thinkers. The question arises as to which moral approaches in ancient Iran could contribute to the Islamic world. Using an analytic-library method, this paper first indicates that there are two kinds of Farsi ethics (religious Farsi ethics and empirical Farsi ethics) and how they are different. Then, it explains that religious Farsi ethics could not get into the Islamic world for three reasons: (1) the works on religious Farsi ethics remained untranslated; (2) they were mixed with mythological concepts; and (3) they met political and social opposition. On the contrary, empirical Farsi ethics could get into the Islamic world and was used by the scholar of that time since (1) it was promoted by scribes and teachers; (2) it was favored by the taste of Eastern people; (3) it was based upon the idea of “Philosophia Perennis”.

  Keywords: Farsi ethics, religious ethics, empirical ethics, translation movement, fourth century
 • Ziynab Darwīshī*, ʻaynullāh Khādimī, AmīrḤusayn Manṣūrī Nūrī, Marwih Dulatābādī Pages 149-166

  The scholar Miṣbāḥ Yazdī affirms that value evils play a role in human moral perfection. This study seeks to answer the question: what relation is there between value evils and moral perfection? The result of this investigation is that he conceptually clarifies that one should use a typical conventional standard, not an individual one, for evaluating his own perfection and best interest, and it is human convention that serves as a criterion for identifying good and evil. The fact that there is much evil in the world lays out the groundwork for values to function properly in light of the different divine tests and to help man to become aware of his values, to get close to God, to benefit from revelation, to choose wisely, and to end his blameworthy attachments to this perishing world. These cases are analyzed in terms of divine grace for the servant to reach moral perfection, i.e. to recognize beings’ spiritual poverty, to get closer to God, and to lift the veil between himself and God.

  Keywords: Miṣbāḥ Yazdī, perfection, moral perfection, evil, value evil