فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 45 (بهار 1402)

نشریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
پیاپی 45 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 29
|
 • معصومه محمدرضایی، فرزانه حیدرپور*، آزیتا جهانشاد صفحات 1-15

  در سال های اخیر، نگاه به مدیریت کردن ریسک و همچنین، پیاده سازی آن در سازمان های کوچک و بزرگ در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی جامعه آماری حسابداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. قلمرو مکانی تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران شامل اطلاعات سال 1400 می باشد. در این بررسی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد با استفاده از نرم افزار ATLAS.ti 9 ریسک های مختلف شناسایی گردید. ریسک ها کدگذاری شده سپس با نظر اساتید و خبرگان بعضی از کدها حذف گردید. به منظور تایید این ریسک ها پرسشنامه بخش دلفی تهیه و از نظر 35 نفر از خبرگان که دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکتری و دارای سابقه کار بیشتر از 10 سال در حوزه حسابداری و مدیریت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. از تعداد 26 ریسک، تعداد 24 ریسک تایید شد. برای محاسبات بخش دلفی از نرم افزار Excel 2016 استفاده شده است. انتخاب خبرگان به صورت گلوله برفی بوده و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. در این بررسی به ترتیب ریسک های تورم، نقدینگی، اعتباری، درآمد، بودجه، نقدشوندگی، نرخ مبادله، مالیات، سرمایه گذاری مجدد، تامین مالی مجدد، عملیاتی، نرخ بهره، منابع انسانی، تکنولوژی، مدیریت، رقابت، قوانین و مقررات، صنعت، شهرت، نظام های مدیریتی، فرآیندها، قیمت سهام به عنوان ریسک های حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شناخته شده اند و برای مدیریت ریسک ها پیشنهاداتی بیان شده است.

  کلیدواژگان: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، روش کیفی، دلفی، ریسک
 • مریم آبگینه، مهرداد قنبری*، محمود رحمانی صفحات 17-37

  اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مورد توجه قرار داده است. با توجه به اهمیت بالای توسعه پایدار و افزایش رقابت در حوزه عملکرد زیست محیطی، شرکت ها افشای اطلاعات زیست محیطی را از طریق انتشار صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش مجامع عمومی، رسانه ها و سایت های اینترنتی انجام می دهند تا از این طریق عملکرد مالی خود را بهبود بخشند. هدف از این پژوهش ارایه مدل عملکرد مالی بر اساس افشای اطلاعات زیست محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (ترکیبی) است که از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی اکتشافی و توصیفی همبستگی است، لذا پژوهش در دو بخش انجام شد. در بخش اول با مطالعه مقالات فارسی و انگلیسی و استفاده از مدل 7 مرحله ای فرا ترکیب متغیرهای مربوط به مدل پژوهش شناسایی و اندازه گیری شد. در مر حله دوم با جمع آوری داده های شرکتهای بورسی (445 مشاهده شامل 89 شرکت طی سال های 1395 تا 1399) در صنایع آلاینده(صنعت خودرو و صنعت نفت) و پاک (صنعت غذا و صنعت دارو) به بررسی رابطه افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی پرداخته شد. یافته ها نشان داد که بین افشای اطلاعات زیست محیطی و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آلایندگی صنعت نیز بر این رابطه تاثیر داشت. توجه به افشای اطلاعات زیست محیطی به خصوص در صنایع آلاینده سبب ایجاد ارزش و توسعه پایدار شرکت ها خواهد شد.

  کلیدواژگان: عملکرد مالی، افشای اطلاعات زیست محیطی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سید صائب موسوی، محمدرضا پورعلی* صفحات 39-56
  هدف

  یک مولفه اصلی سرمایه اجتماعی، یعنی سطح اعتماد، برای موفقیت اقتصادی در جامعه ضروری است. سرمایه اجتماعی به شرکت ها کمک می کند تا سطح بدهی و سرمایه متناسب خود را انتخاب نمایند. لذا رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می دهد. نوع ساختار سررسید بدهی ها و دست یابی به سطوح بهینه، همیشه مورد توجه تحلیل گران می باشد. در ارتباط با سطح بهینه استقراض؛ میزان استقراض کوتاه مدت و بلندمدت در نواحی با سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، مدنظر قرار گرفت. با بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سررسید بدهی ها، تاثیر میزان اعتماد ایجاد شده از طریق سرمایه اجتماعی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت.

  روش

  سرمایه اجتماعی در این پژوهش شامل سرمایه اجتماعی کل و هریک از سطوح سه گانه آن: سرمایه اجتماعی در سطح کلان، میانی و خرد می باشد. نمونه پژوهش شامل اطلاعات 121 شرکت (از 23 استان) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1397 می باشد.

  یافته ها: 

  نتایج کلی فرضیه ها نشان می دهند که سرمایه اجتماعی کل و هریک از سطوح آن، با سررسید بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب؛ رابطه منفی و مثبت معنادار دارد. به عبارتی، شرکت های مستقر در نواحی با سرمایه اجتماعی بالا، نسبت به شرکت های مستقر در نواحی با سرمایه اجتماعی پایین، دارای سررسید بدهی های کوتاه مدت کمتر و بلندمدت بیشتر در ساختار سرمایه خود می باشند. لذا هزینه تامین مالی در این شرکت ها به دلیل استقرار در مناطق با سرمایه اجتماعی بالاتر، کمتر می باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سررسید بدهی های بلندمدت، سررسید بدهی های کوتاه مدت
 • محمدرضا علوب، ایمان داداشی*، حمیدرضا غلام نیا روشن صفحات 57-69

  سرمایه گذاری یکی از بحث های مهم در بازار سرمایه است؛ به طوری که مدیریت مناسب با می تواند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشد و می تواند با افزایش جریانات نقدی آتی، بقای شرکت ها را تضمین نمایند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ریسک های شرکت قرار دارد که می تواند برای مدیران دارای فرصت ها و تهدیدات مختلفی باشد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ریسک ویژه و سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور و طی دوره هشت ساله بین سال های 1390 الی 1397 به بررسی 143 شرکت و در مجموع 1144 سال-شرکت پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد که با استفاده از داده های ترکیبی و نرم افزار Eveiws8 به بررسی مدل های رگرسیونی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در مجموع رابطه مثبت (منفی) و معناداری بین ریسک ویژه و سرمایه گذاری داخلی (خارجی) شرکت ها در دوره بررسی وجود دارد.

  کلیدواژگان: ریسک ویژه، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی
 • مسعود طاهری نیا* صفحات 71-83
  برجستگی اطلاعات یکی از موانع اصلی در ارزیابی همه گزینه ها برای سرمایه گذاراست و باعث می شود تا وی هر زمان به سوی بخشی از اطلاعات تمرکز داشته و برای قضاوت های خود وزن بیشتری به آن اختصاص دهد. پژوهش حاضر باهدف فهم پدیده برجستگی اطلاعاتی: شناسایی و اولویت بندی پیامدهای آن در بازار بورس و اوراق بهادار انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را 21 نفر از خبرگان متشکل از سرمایه گذاران سازمان های بازار بورس و اوراق بهادار در شهر تهران می باشند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تایید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیامدهای برجستگی اطلاعاتی شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. و با استفاده از تکنیک دلفی فازی اولویت بندی پیامدهای برجستگی اطلاعاتی انجام پذیرفت و مهم ترین پیامدهای آن مشخص گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس قضاوت و نظرسنجی از خبرگان هیجده عامل به عنوان پیامدهای برجستگی اطلاعاتی معرفی گردید. همچنین نتایج مبین آن است که جزیی نگری، افزایش تصمیمات نامعقول، هدر دادن منابع، بیش واکنشی، سرمایه گذاری نامناسب، قضاوت-ها و پیش بینی های نادرست و ضعف در ارزیابی گزینه ها مهمترین پیامدهای برجستگی اطلاعات در بازار بورس و اوراق بهادار هستند.
  کلیدواژگان: برجستگی اطلاعاتی، بازار بورس و اوراق بهادار، تکنیک دلفی فازی
 • حمید اولادغفاری، نگار خسروی پور*، زهرا لشگری صفحات 85-104
  در این مقاله، هدف بررسی نقش توانایی مدیریت بر رابطه بین انحراف از ساختار سرمایه بهینه و عملکرد واقعی شرکت و سرعت اصلاح ساختار سرمایه است. به همین منظور، داده های مربوط به 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1397 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توان مدیریت تاثیر معناداری بر ارتباط بین انحراف از ساختار سرمایه بهینه و بازده واقعی دارد. همچنین، نتایج بیانگر تاثیر معنادار توان مدیریت بر ارتباط بین انحراف مثبت از ساختار سرمایه بهینه و عدم تاثیر توان مدیریت بر انحراف منفی از ساختار سرمایه بهینه، با بازده واقعی دارایی-ها یا عملکرد واقعی شرکت می باشد. بعلاوه تاثیر توان مدیریت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های با ساختار سرمایه بیش اهرمی تایید و کم اهرمی رد شده است. در نهایت، یافته ها مشخص می کند که تاثیر توان مدیریت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در حالت بیش اهرمی و کم اهرمی اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، توانایی مدیریت، بازده واقعی دارایی، سرعت تعدیل ساختار سرمایه
 • فرزانه پورطاهر اقدم، هاشم نیکومرام*، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 105-119

  مطالعه حاضر به تبیین روابط میان کیفیت حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت با در نظر گرفتن معیار تخصص حسابرس در صنعت و حق الزحمه حسابرسی برای 108 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1390 لغایت 1399 و با بکارگیری مدل پانل ایستا می پردازد. طبق نتایج تخمین مدل؛ زیر بخشهای ویژگی های کیفیت حسابرسی شامل؛ تخصص حسابرس در صنعت و حق الزحمه حسابرسی بر کارایی عملیاتی شرکتهای بورسی معنی دار می باشند، بعبارتی درصورتی که تخصص حسابرس یک واحد افزایش یابد، کارایی عملیاتی شرکت ها 35 واحد افزایش می یابد و اگر حق الزحمه حسابرسی بعنوان شاخص کیفیت حسابرسی یک واحد افزایش یابد، کارایی عملیاتی شرکت ها 2 واحد افزایش می یابد. با توجه به نتایج این پژوهش می توان پیش بینی کرد، موسسات حسابرسی با اندازه بزرگ تر (مانند سازمان حسابرسی) نسبت به سایر موسسات، باعث افزایش قابلیت اتکای اقلام تعهدی واحدهای تجاری می شوند. بنابراین می توان به مجامع عمومی شرکت ها توصیه کرد که از موسسات حسابرسی بزرگتر برای حسابرسی شرکت خود استفاده کرده پیشنهاد می شود، در انتخاب موسسات حسابرسی معتمد به شرکت هایی که از اندازه بزرگ تری برخوردارند، توجه بیشتری بکند. همچنین سرمایه گذاران باید در تصمیم گیری های خود در خرید سهام شرکت ها، به اندازه موسسات حسابرسی که شرکت را مورد حسابرسی قرار می دهند نیز توجه نمایند.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، ویژگی های حسابرس، کمیته حسابرسی، کارایی عملیاتی شرکت، مدل پانل ایستا
 • فریدون رهنمای رودپشتی*، محسن ایمنی صفحات 121-134
  شاید بتوان ریاضیات را در فهرست مواردی قرار داد که موجد بحران های مالی اخیر شده است؛ ریاضیات، به ویژه ریاضیات مالی می تواند دراین بین نقش به سزایی را داشته باشد. ریاضیات مالی بدون شک، اولین بحث در ریاضی است که در صنعت وارد و شناخته شده است. هدف ریاضیات مالی، توسعه مدل های سرزنش آمیز قبلی است که این امر می تواند خود باعث عمیق تر شدن بحران های مالی گردید. بااین حال، لو و مولر (2010) معتقدند که «مقصر دانستن مدل های کمی برای بحران های اخیر اشتباه است و شبیه به مقصر دانستن علم حساب و سیستم عدد حقیقی، در تقلب حسابداری است». در طول تاریخ، مباحث ریاضیات، حسابداری و مالی همواره رابطه نزدیکی باهم داشته اند. شروع آن با بابلی ها بود و از طریق طالس، خوارزمی، ابن سینا، عمر خیام، خواجه نصیرالدین طوسی، پاچیولی و سپس فیبوناچی، پاسکال، فرما، برنولی، باچلیر، وینر، کولموگروف، ایتو، مارکوویتز، بلک، شولز، مرتون و بسیاری دیگر توسعه یافت. نتیجه پژوهش حاضر نشان دهنده این است که هرکدام از این افراد سهم بزرگی در توسعه ریاضیات مالی داشته اند؛ تا از این طریق به حل مشکلات بازار سرمایه بپردازند. همچنین در این مطالعه، یک چشم انداز تاریخی مختصر، در مورد نحوه توسعه نظریه های مالی که به نوبه خود تحت تاثیر توسعه نظریه های ریاضیات مالی قرار داشت، ارایه می شود.
  کلیدواژگان: ریاضیات و اقتصاد، مباحث حسابداری و مالی، ریاضیات مالی، نظریه های مالی و ابزارهای مالی
 • سید محمدرضا مسعودیان*، سید یوسف احدی سرکانی، محمد محمودی، صالح قویدل دوست کویی صفحات 135-148

  گزارش های تفسیری مدیریت در برگیرنده جملاتی است که از آن به عنوان اطلاعات آینده نگر یاد می شود. افشای گزارش تفسیری مدیریت اطلاعاتی را ارایه می دهد که سرمایه گذار منطقی در تصمیم گیری سرمایه گذاری خود با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از آن استفاده می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام می باشد. بدین منظور داده های 140 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال های 1394 تا 1398 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به منظور بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام از مدل اولسون (1995) بهره گرفته می شود و سپس از طریق آزمون Z وونگ معناداری ضرایب تعیین مدل اولسون (1995) و مدل فرضیه اول مورد مقایسه قرار می گیرند. به علاوه برای اندازه گیری افشای اطلاعات آینده نگر ابتدا تاثیر واژه های آینده نگر به پیروی از تحقیق (حسنین و حوسینی، 2015) توسط تحلیگران مالی مورد نظرسنجی قرار می گیرند. سپس با استفاده از روش سوارا که یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است واژه های تاثیرگذار بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران وزن دهی می شوند. نتایج پژوهش فرضیه اول نشان می دهد که افشای اطلاعات آینده نگر در نمونه های مورد بررسی دارای بار اطلاعاتی بالایی نبود و موجب واکنش قیمت سهام نمی شود. همچنین نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و واکنش قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: افشای اطلاعات آینده نگر، واکنش قیمت سهام، عدم اطمینان محیطی، روش سوارا، آزمون Z وونگ
 • محمدرضا سحری، فرزانه حیدرپور* صفحات 149-163
  هدف از این تحقیق "تبیین الگوی ویژگی های حاکمیت شرکتی با محوریت حسابداری مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت" می باشد. در این راستا با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری به طراحی الگوی ویژگی های حاکمیت شرکتی با رویکرد تعاملی حسابداری مدیریت استراتژیک و حسابداری مدیریت پرداختیم. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل مدیران و روسا و اساتید دانشگاهی حسابداری مدیریت با تمرکز بر حاکمیت شرکتی طی سال 1398 بوده است و در بخش کمی تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی 24 خبره در حوزه حسابداری مدیریت با تمرکز بر حاکمیت شرکتی است که به روش گلوله برفی و اشباع نظری انتخاب شده و در بخش کمی به منظور برآورد حجم نمونه مناسب از طریق حذف سیستماتیک150 شرکت در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی استفاده شده است که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان و روایی سازه و ساختار توسط تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزارهای spss و smart pls مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است. نتایج نشان داد که مولفه های حسابداری مدیریت بر مولفه های حسابداری مدیریت استراتژیک و ویژگی های حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری دارند. نتایج همچنین نشان داد که مولفه های حسابداری مدیریت استراتژیک بر ویژگی های حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری دارند.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، حسابداری مدیریت استراتژیک، حسابداری مدیریت
 • مریم عمویی، نقی فاضلی*، خسرو فغانی ماکرانی صفحات 165-182

  منشا معمول استرس که کارکنان در محیط کار یا سازمان با آن مواجه هستند،عوامل استرس زای شغلی نامیده می-شود. این عوامل استرس زا شامل ابهام نقش، تعارض نقش و گرانباری نقش است. این در حالی است که توجه به فرهنگ اخلاقی و وجود ساختار سازمانی نیز از موارد قابل توجه در یک محیط حرفه ای می باشد و فرهنگ اخلاقی می تواند با بهبود فضای کاری، کاهش استرس حسابرسان را موجب گردد. علاوه براین، حسابرسان، اغلب با فشار بودجه های زمانی سخت گیرانه مواجه اند، وضعیتی که دست کم تا حدودی از شرایط شبه مناقصه برای قراردادهای حسابرسی، سرچشمه می گیرد. مطالعه حاضر در کنار تاکید بر نقش عوامل استرس زای سنتی در تبین ریسک شغلی حسابرسان، عوامل فرهنگ سازمانی و فشار بودجه زمانی را به مقوله استرس حسابرسان وارد نموده و الگوی سنتی پارادیم استرس را البته در مقوله حسابرسی، تقویت و تعدیل نمود. در این رابطه از دیدگاه های 318 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران طی بهار و تابستان 1399 استفاده گردید و نتایج بررسی ها نشان داد که عوامل تیوریک استرس زا (ابهام نقش، تعارض نقش و گرانباری نقش)، تضعیف فرهنگ اخلاقی و فشار بودجه زمانی موجب افزایش استرس حسابرسان می گردند. همچنین، تضعیف فرهنگ اخلاقی موجب افزایش فشار بودجه زمانی می شود و علاوه براین، تضعیف فرهنگ اخلاقی و فشار بودجه زمانی موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شوند. به این ترتیب، الگوی سنتی پارادایم استرس در مقوله حسابرسی، تعدیل و تقویت گردید.

  کلیدواژگان: پارادایم استرس، فرهنگ اخلاقی، فشار بودجه زمانی، کیفیت حسابرسی
 • حمید جنگی، نادر رضائی*، رسول عبدی، عسگر پاکمرام صفحات 183-195

  موفقیت یک سازمان در کنار توانایی های فنی مورد نیاز، به توانایی کارکنان در برقراری ارتباط موثر با مشتریان بستگی دارد. افراد در هر شغل، تخصص و حرفه ای که باشند درگیر ارتباطات و فرآیندهای مرتبط با آن می باشند برای اداره صحیح این ارتباطات گسترده و پیچیده، به ابزار مناسب آن نیاز است، که مذاکره یکی از این ابزارهای اساسی است. موسسات حسابرسی به عنوان بنگاه های خدماتی از این موضوع استثنا نبوده و مذاکره با صاحبکار همواره یکی از موضوعات بسیار مهم در این حرفه بوده است. بکارگیری فنون مناسب در مذاکره بین موسسه حسابرسی و صاحبکار، می تواند مساعدت مطلوبی به شکل-گیری کیفیت مطلوب خدمات حسابرسی نماید. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی اثر رویکردهای مختلف فنون مذاکره در حسابرسی بر کیفیت ارایه خدمات می باشد. دوره زمانی پژوهش، سال 1400 بوده و داده های مورد نیاز برای پاسخ به پرسش پژوهش با توزیع پرسشنامه در بین جامعه حسابداران رسمی جمع آوری و داده های بدست آمده از 156 پرسشنامه تکمیلی و با استفاده از معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزار smartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا رویکرد کلامی فنون مذاکره در حسابرسی با کیفیت ارایه خدمات ارتباط دارد، ثانیا رویکرد غیرکلامی فنون مذاکره در حسابرسی با کیفیت ارایه خدمات ارتباط دارد و ثالثا رویکرد اطلاعاتی فنون مذاکره در حسابرسی با کیفیت ارایه خدمات ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: مذاکره کلامی، مذاکره غیرکلامی، مذاکره اطلاعاتی، کیفیت خدمات حسابرسی
 • افشار شهبازیتک آبی، هوشنگ امیری*، رسول کرمی صفحات 197-215

  هدف این پژوهش ارایه الگوی بازاریابی مبتنی بر فضای دیجیتال در حسابرسی با روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بود به این منظور در سال 1400 با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) با 14 نفر از اعضای هیات علمی متخصص، شرکاء موسسات حسابرسی، اعضای سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران که در زمینه حسابرسی صاحب نظر و دارای تجربه بوده اند، مصاحبه های عمیق تا مرحله اشباع صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری و نرم افزار Maxqda مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقوله های اصلی و مفاهیم استخراج گردید. با توجه به الگوی پژوهش یافته ها حاکی از این است که بازاریابی در فضای دیجیتال در حسابرسی می تواند، به کسب مزیت رقابتی و نیز حفظ ارزش و وفاداری مشتریان منجر شود و شرکت ها می توانند جایگاهی متمایز در ذهن مشتریان و سایر رقبا به دست آورند. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که بازاریابی دیجیتال در حسابرسی به ساختار شرکت و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان کمک می کند و یک تصویر قوی از نام تجاری ایجاد می کند که اجازه می دهد تا شرکت ها به عملکرد برتر و خلق ارزش برای مشتریان و مزیت رقابتی دست یابند. بنابراین حرفه ه ایی موسسات حسابرسی، در کنار پیروی از دستورالعمل های حرفه ای و رعایت استانداردهای حسابرسی و حفظ استقلال، باید به تبلیغات و بازاریابی از طریق فضای دیجیتال اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: بازاریابی دیجیتال، بازاریابی حسابرسی، نظریه پردازی داده بنیاد
 • جلال جمالی، علی اصغر متقی*، احمد محمدی صفحات 217-229

  پیش بینی ورشکستگی شرکت ها یکی از اساسی ترین فعالیت ها در حسابرسی ریسک و عدم قطعیت شرکت ها محسوب می شود. از این رو، طراحی مدل هایی برای پیش بینی ورشکستگی برای بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش ارایه مدلی دو مرحله ای برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. برای انجام این تحقیق ابتدا از تحلیل پوششی داده ها و با استفاده از داده های مالی بازارمحور و حسابداری محور و همچنین داده های غیرمالی برای اندازه گیری امتیازات کارایی مدیریتی و کارآیی بازار سهام شرکت ها استفاده شد و سپس از امتیازات کارایی به دست آمده برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها استفاده شده است و 9 مدل پیش بینی ورشکستگی پیشنهاد شد. همچنین، مدل های ارایه شده با استفاده از رگرسیون لجستیک اثرات ثابت مشروط اجرا شدند و با استفاده از منحنی ROC بهترین مدل انتخاب شد.نتایج نشان داد که مدل دومرحله ای ارایه شده از قدرت پیش بینی کنندگی بسیار مناسبی برخوردار است. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که امتیازات کارآیی مدیریت ارنباط مستقیم با ورشکستگی دارد به عبارتی شرکت هایی که امتیاز کارآیی مدیریتی پایین تری داشتند از نظر ریسک ورشکستگی در وضعیت بدی قرار گرفته بودند و همچنین داده های حسابداری محور برآورد بهتری از شرکت های ورشکسته داشتند. مدل دومرحله ای ارایه شده در این پژوهش با اطمینان بالایی می تواند برای پیش بینی شرکت های ورشکسته بکار رود.

  کلیدواژگان: ورشکستگی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی مدیریت، کارایی بازار، ROC
 • لیلا بشیری خصال، سید حسین حسینی* صفحات 231-250
  فساد و ورشکستگی های شرکت های بزرگ، کیفیت حسابرسی های انجام شده را مورد تردید قرار داده است. تردید حرفه ای از ابزارهای مهم در بهبود کیفیت حسابرسی است. مطالعات قبلی نشان می دهند که عوامل سازمانی و متغیرهای مربوط به فرهنگ سازمانی می توانند بر مولفه های قضاوت و تصمیم گیری حسابرس از جمله تردید حرفهای تاثیرگذار باشند. پژوهش حاضر درصدد است با تبیین رابطه بین بدگمانی سازمانی و تردید حرفه ای حسابرس با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی گامی در جهت تقویت تردید حرفهای حسابرسان و افزایش کیفیت حسابرسی و افزایش اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی بردارد. این پژوهش، ازنوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی است و نمونه آماری پژوهش را 449 نفر از شاغلین درموسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی دررده های مختلف تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1400 و با روش نمونه گیری غیراحتمالی جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد که بدگمانی سازمانی تاثیر منفی و معناداری بر تردید حرفه ای حسابرسان دارد. هم چنین نتایج نشان میدهد که متغیرهای فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین بدگمانی سازمانی و تردید حرفه ای حسابرس نقش میانجی گری جزیی را ایفا میکنند. لذا ضروری است که یکی از عمده ترین دغدغه های حسابرسان در سطوح مختلف استقرار فرهنگ سازمانی مناسب و افزایش تعهد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی در جهت بهبود تردید حرفه ای کارکنان حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی و اعتلای اطمینان عموم جامعه به حرفه حسابرسی باشد.
  کلیدواژگان: تردید حرفه ای، بدگمانی سازمانی، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی
 • فرهاد صفی خانی*، احمد یعقوب نژاد، آزیتا جهانشاد صفحات 251-270
  پژوهش حاضر به بررسی پیشایندهای گزارشگری مالی متقلبانه در شرکتهای دارای بحران مالی می پردازد. پیشایندهای گزارشگری مالی متقلبانه شامل وجود عدم تقارن اطلاعاتی، وجود بیش سرمایه گذاری و آسیب به حسن شهرت شرکت است. جامعه آماری با استفاده از روش غربالگری، متشکل از 276 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سالهای 1393 الی 1397 می باشد که به منظور تفکیک آن به دو گروه شرکتهای دارای گزارشگری مالی متقلبانه و شرکتهای فاقد گزارشگری مالی متقلبانه، از بندهای گزارش حسابرسی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد: 1) فراوانی شرکتهای دارای بحران مالی که به گزارشگری مالی متقلبانه روی می آورند، به طور معناداری بیشتر از شرکت های دارای بحران مالی که به گزارشگری مالی متقلبانه روی نمی آورند، است. 2) در شرکتهای دارای بحران مالی و دارای گزارشگری مالی متقلبانه در دوره مالی قبل و دوره مالی جاری، میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و ذینفعان، به طور معناداری بیشتر از شرکتهای دارای بحران مالی و فاقد گزارشگری مالی متقلبانه است. 3) در شرکتهای دارای بحران مالی و دارای گزارشگری مالی متقلبانه در دوره مالی قبل و دوره مالی جاری، فراوانی شرکتهای دارای بیش سرمایه گذاری، به طور معناداری بیشتر از شرکتهای دارای بحران مالی و فاقد گزارشگری مالی متقلبانه است. 4) بین شرکتهای دارای بحران مالی و دارای گزارشگری مالی متقلبانه و شرکتهای دارای بحران مالی و فاقد گزارشگری مالی متقلبانه در دوره مالی بعد، در زمینه آسیب به حسن شهرت شرکت، تفاوت معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: شرکتهای دارای بحران مالی، گزارشگری مالی متقلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی، بیش سرمایه گذاری، حسن شهرت شرکت
 • فرزانه رضازاده، فرزین رضایی*، ناصر حمیدی، بهمن بنی مهد صفحات 287-300

  رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی مدیریت متاثر از باورها و ویژگی های شخصیتی آنهاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی، منبع کنترل و ویژگی های شخصیت تاریک بر مدیریت سود فرصت طلبانه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر حسابداران و مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1398 می باشد، که 352 نفر از آنها به عنوان نمونه نهایی و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS3، استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری نشان داد که ویژگی های تاریک شخصیت (خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامعه ستیزی و سادیسم) بر مدیریت سود فرصت طلبانه تاثیر مثبت و معنادار دارند، در حالی که ویژگی های شناختی خودکارآمدی و منبع کنترل تاثیر معناداری بر مدیریت سود فرصت طلبانه ندارند. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، خودکارآمدی بر صفات شخصیتی ماکیاولیسم، جامعه ستیزی و سادیسم و منبع کنترل نیز بر صفات شخصیتی خودشیفتگی ، جامعه ستیزی و سادیسم تاثیر منفی و معناداری دارند. نتایج این پژوهش تایید می کند که ویژگی های شناختی، از عوامل تاثیرگذار بر ویژگی های تاریک شخصیت و ویژگی های تاریک شخصیت، از عوامل رفتاری تاثیرگذار بر مدیریت سود فرصت طلبانه می باشد. از این رو، با درک و شناخت مولفه های روان شناختی تاثیرگذار بر رفتار فرصت طلبانه مدیران، می توان به پیشبرد اقدامات پیشگیرانه در این زمینه کمک نمود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، منبع کنترل، چهارگانه تاریک شخصیت، مدیریت سود فرصت طلبانه
 • بهمن بازگیر، قدرت الله طالب نیا*، حمیدرضا وکیلی فرد، فائق احمدی صفحات 301-316

  در روش های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت از جمله هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی (ABC) و هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC) فرض می شود بین هزینه و فعالیت رابطه خطی وجود دارد، لیکن تابع هزینه همیشه خطی نیست. برای حل این مشکل، پژوهش گران از مدل های هوش مصنوعی و فازی استفاده کردند. بی تردید تلفیق همزمان مدل های هوش مصنوعی و فازی منجر به افزایش دقت هزینه یابی خواهد شد. لذا در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تلفیق روش TDABC با مدل عصبی- فازی (ANFIS) و مطالعه موردی شرکت گاز استان هرمزگان پرداخته شد. برای این منظور، ابتدا منابع و فعالیت های موضوع هزینه شناسایی شد. سپس ارتباط اقلام هزینه با فعالیت ها در ماتریس وابستگی هزینه- فعالیت تعیین شد. پس از آن، نرخ های تسهیم در ماتریس جایگزین شده و هزینه فعالیت ها بر اساس روش های ABC، IABC، TDABC و TDABC-ANFIS محاسبه شد. در نهایت، نتایج هزینه یابی بر اساس روش میانگین قدر مطلق خطا (MAD) با روش ABC مقایسه شد. نتایج نشان داد که MAD در IABCمعادل 74/0، در TDABCمعادل 60/0 و در تمامی 18 ساختار طراحی شده TDABC-ANFIS، در بازه (591/0، 213/0) می باشد. در نتیجه هزینه یابی بر حسب TDABC-ANFIS از دقت بیشتری در مقایسه با ABC، IABC و TDABC برخوردار می باشد. همچنین، در میان ساختارهای طراحی شده TDABC-ANFIS، ساختار Gauss2-4- Logsig دارای کمترین خطا (213/0) می باشد. از آنجاکه نتایج نشان داد در میان مدل های مورد بررسی، مدل TDABC-ANFIS به دلیل غیرخطی و فازی کردن رابطه هزینه ها و فعالیت ها، از دقت بیشتری برخوردار می باشد، به مسیولان حوزه مالی شرکت ها پیشنهاد می-شود از الگوی نوین TDABC-ANFIS استفاده کنند

  کلیدواژگان: هزینه یابی، ABC، IABC، TDABC، TDABC-ANFIS
 • حبیب الله رسولی، محمد رمضان احمدی*، سعید نصیری، مهدی بصیرت صفحات 317-333

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر کیفیت گزارشگری متقلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای اندازه گیری گزارشگری مالی از دو معیار شامل (تجدید در ارایه صورت های مالی (به سه شکل شامل (تجدید در ارایه صورت های مالی، تجدید ارایه افزایشی و تجدید ارایه کاهشی) و مدل تعدیل شده آلتمن (Z - Score) استفاده شده است. بدین منظور یک فرضیه اصلی برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 103 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1390 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از مدل لاجیت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قدرت مدیرعامل تاثیر منفی و معناداری بر معیارهای کیفیت گزارشگری متقلبانه (تجدید در ارایه صورت های مالی، تجدید ارایه افزایشی، تجدید ارایه کاهشی و مدل تعدیل شده آلتمن) دارد. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران قدرتمند دارای استقلال بیشتر و داری نقش نظارتی بیشتر بر هیات مدیره دارند که این امر موجب کاهش تضییع حقوق ذی نفعان و کاهش هزینه نمایندگی شود و در نتیجه کاهش هزینه نمایندگی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش عدم شفافیت اطلاعات مالی و در نتیجه کاهش مدیریت سود و گزارشگری متقلبانه می شوند.

  کلیدواژگان: قدرت مدیرعامل، کیفیت گزارشگری متلقبانه، تجدید ارائه صورت های مالی
 • احمد اسکندری، علی بیات*، علی محمدی صفحات 335-357

  در پژوهش های دانشگاهی برای سنجش کیفیت حسابرسی از متغیرهای متعددی، همانند (اقلام تعهدی، چرخش حسابرس، شهرت حسابرس، تعداد بندهای حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، تعداد کارکنان تحت استخدام، تخصص در صنعت، حق الزحمه، تجربه و...) استفاده شده است. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که عوامل ذکر شده، کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد. کمتر تحقیقی است که کیفیت گزارش های حسابرسی را مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های فرهنگی و ساختاری موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش های حسابرسی می باشد. برای دستیابی به این هدف، 57 موسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1399 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای سنجش کیفیت گزارش های حسابرسی از چک لیستی استفاده شده است که از طریق آزمون دلفی خبرگان تهیه شده است. متغیرهای مستقل تحقیق ویژگی های فرهنگی و ساختاری موسسات می باشند. ویژگی های فرهنگی موسسات حسابرسی در این پژوهش برگرفته از ابعاد فرهنگی هافستد می باشد که با استفاده از نظر خبرگان حرفه برای هریک از ویژگی های فرهنگی هافستد، مدل هایی طراحی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای افق زمانی، فردگرایی-جمع گرایی و فضای ابهام با کیفیت گزارش حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد و بین سایر ویژگی های فرهنگی (متغیرهای مردمنشی-زن منشی و فاصله قدرت) با کیفیت گزارش های حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و از طرفی بین ویژگی های ساختاری موسسات (ترکیب پرسنل موسسات، حق الزحمه حسابرس و تجربه حرفه ای حسابرس) با کیفیت گزارش حسابرسی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: کیفیت گزارش حسابرسی، ویژگی های فرهنگی هافستد، ویژگی های ساختاری، جنسیت، حق الزحمه حسابرسی
 • مجتبی مرادپور، عباسعلی پورآقاجان*، محمدمهدی عباسیان فریدونی صفحات 359-372

  شتابدهنده های مالی و بهینه کردن عملکرد آنها همواره یکی از مسایل بسیار مهم در سازمان ها و شرکت ها بوده است. این پژوهش این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) با هدف ارایه الگویی سلسله مراتبی برای بهینه سازی عملکرد شتابدهنده های مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران انجام شد. استخراج 21 متغیر مدل موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره و تعیین ارتباط بین متغیرها برای دستیابی به مدل در بخش کمی با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. یافته های پژوهش مدلی پنج سطحی بود که تاثیرگذارترین متغیرهای این مدل در سطح پنجم رونق و رکود شرکت و اطلاعات نامتقارن بودند و متغیرهای محدودیت های بازار، مدیریت هزینه های مالی، مکانیسم تامین مالی، پیش بینی عملکرد مالی، نرخ بهره کوتاه مدت، کاهش اصطکاک مالی، پیش بینی تغییرات ارزش خالص، کاهش هزینه های بیمه و انتخاب کانال های اعتباری مناسب در سطح اول این مدل تاثیرپذیرترین متغیرهای این مدل بودند، سایر متغیرها نیز متغیرهای رابط هستند

  کلیدواژگان: بهینه سازی، شتابدهنده مالی، شوک مالی
 • سارا کریم پور امشلی، بهمن بنی مهد*، جواد رمضانی، مهدی خلیل پور صفحات 373-389

  هدف این پژوهش مطالعه و بررسی اثر سبک پردازش اطلاعات خردگرا و تجربه گرا بر مدیریت سود فرصت طلبانه وکارا بر اساس نظریه خودشناختی تجربی می باشد. برای این منظور ، نمونه ای شامل 250 نفر از حسابداران و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق نیز از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. آزمون فرضیه های تحقیق نیز بر اساس معادلات ساختاری انجام گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سبک پردازش اطلاعات خردگرا با مدیریت سود فرصت طلبانه رابطه منفی، و بین سبک پردازش اطلاعات تجربه گرا با مدیریت سود فرصت طلبانه رابطه مثبت وجود دارد . هم چنین شواهد این پژوهش بیانگرآن است که بین هر دو نوع سبک پردازش اطلاعات و مدیریت سود کارا رابطه مثبت وجود دارد. هم چنین شواهد این پژوهش بیانگر آن است که بین هر دو نوع سبک پردازش اطلاعات و مدیریت سود کارا رابطه مثبت وجود دارد. طبق این یافته ها می توان نتیجه گرفت سبک پردازش اطلاعات به عنوان یکی از ویژگی های فردی و شناختی روی انواع مدیریت سود به عنوان یکی از تصمیم گیری های مالی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: سبک پردازش اطلاعات خردگرا، سبک پردازش اطلاعات تجربه گرا، مدیریت سود کارا، مدیریت سود فرصت طلبانه، نظریه خودشناختی - تجربی
 • محمدرضا گرجی، حسن قدرتی*، میثم عرب زاده، حسین پناهیان صفحات 391-406
  چگونگی تامین مالی یکی از مباحث اساسی در تصمیم های مالی است که می تواند ارزش شرکت را متاثر کند. با توجه به اینکه تامین مالی بلند مدت ابهامات زیادتری نسبت به تامین مالی کوتاه مدت دارد، تبیین مفهوم اعتبار تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی کوتاه مدت برای مدیران ضروری است. یکی از عواملی که می تواند بر اعتبار تجاری یک شرکت اثر گذار باشد، کیفیت سود آن شرکت است بنابراین لازم است با رعایت یک سری ویژگی های کیفی، بر کیفیت سود افزود. در این پژوهش تاثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری با توجه به نقش تعدیل کنندگی ثبات رویه اطلاعات حسابداری بررسی شده است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات مالی 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1393 الی 1398 استفاده گردید. همچنین جهت اندازه گیری ثبات رویه از رویکرد متن کاوی با تکنیک مدل فضای برداری استفاده گردید. همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی با ساختار داده های پانل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت سود بر اعتبار تجاری تاثیر مثبت دارد. دیگر یافته های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش ثبات رویه اطلاعات حسابداری، تاثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری فزاینده می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت سود، تامین مالی، اعتبار تجاری، ثبات رویه، مدل فضای برداری
 • عبدالله ذبیح زاده، عباسعلی پورآقاجان*، جواد رمضانی، محمدمهدی عباسیان فریدونی صفحات 407-425

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل بر رابطه بین تعداد ضعف های با اهمیت کنترل داخلی شرکت ها و گزارش گری مالی متقلبانه شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش گزارش گری متقلبانه مالی متغیر وابسته بوده که از طریق ضریب 8 متغیری که در پژوهش رزالی و راشد (2014)، کردستانی و تاتلی (1395) و رضازاده و محمدی (1398) بومی سازی شده اندازه گیری شده است. متغیر تعداد ضعف های با اهمیت کنترل داخلی متغیر مستقل بوده و از طریق تعداد ضعف های با اهمیتی که در گزارش حسابرس آورده شده محاسبه می شود. متغیر سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل از طریق نسبت عرض به ارتفاع چهره مدیر عامل اندازه گیری می شود. مطابق با حجم نمونه این پژوهش، تعداد 26 شرکت طی سال های 1390 الی 1397 برای آزمون فرضیات در نظر گرفته شده است. رگرسیون در نظر گرفته شده مطابق با متغیر وابسته این پژوهش، رگرسیون لاجیت می باشد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین ضعف کنترل داخلی و گزارش گری مالی متقلبانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و گزارش گری مالی متقلبانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته های فرضیه سوم حاکی از آن بود که سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل تاثیر معناداری بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و گزارش گری مالی متقلبانه دارد.

  کلیدواژگان: سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل، تعداد ضعف های با اهمیت کنترل داخلی، گزارش گری مالی متقلبانه
 • سمیرا سواری، هوشنگ امیری*، محمد خدامرادی صفحات 427-445

  موضوع:

   عملکرد حرفه ای در حسابرسی شامل برخورداری از دانش و تخصص کافی در حسابرسی، شناخت دقیق و کامل دستگاه اجرایی تحت حسابرسی می باشد. براین اساس هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تیپ های شخصیتی حسابرس بر عملکرد حرفه ای حسابرسان می باشد.

  روش شناسی تحقیق: 

  روش گردآوری داده ها از نوع میدانی کتابخانه ای است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی در سال 1398 می باشد. که بیش از 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد سپس پرسشنامه در حجمی بیش از حجم مذکور به طور تصادفی ساده در میان جامعه مورد بررسی توزیع و نهایتا تعداد 382 پرسشنامه دریافت گردید. جهت سنجش عملکرد حرفه ای حسابرسان از پرسش نامه موسوی کاشی و محسنی کبیر (1398)، جهت تیپ های شخصیتی دو وجهی (A و B)، از پرسشنامه بلومنتال و همکاران (1985) و تیپ های شخصیتی حسابرسان پنج وجهی، از آزمون نیو بهره گرفته شد. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تیپ های شخصیتی دو وجهی 89/0، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس عملکرد حرفه ای 79/0، ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تیپ های شخصیتی پنج وجهی 85/0 بود.

  نتایج

  نتایج نشان داد که تیپ های شخصیتی (A و B) حسابرس بر عملکرد حرفه ای حسابرسان موثر می باشد. اثر تیپ شخصیتی A نسبت به تیپ شخصیتی B بر روی عملکرد حرفه ای حسابرسان بیشتر می باشد. تیپ های شخصیتی پنج وجهی حسابرس بر عملکرد حرفه ای حسابرسان موثر می باشد. نتایج نشان دهنده این مورد می باشد که از میان تیپ های شخصیتی حسابرس (روان رنجوری، برون گرایی، انعطاف پذیری، تعهد و سازگاری)، تنها این روان رنجوری است که بر عملکرد حرفه ای حسابرس اثر معنی دار می گذارد.

  کلیدواژگان: تیپ های شخصیتی دو وجهی، تیپ های شخصیتی پنج وجهی، عملکرد حرفه ای
 • سجاد عبدی پور، فرهاد شاه ویسی*، فرشید خیراللهی، علی اصغر طاهرآبادی صفحات 447-463

  امروزه حسابرسان عملکرد در کنار نقش سنتی که برای کنترل مالی و عملکرد مدیریت دارند، می توانند به عنوان کانالیزور برای تغییر و بهبود در واحدهای مورد رسیدگی عمل نمایند، از سوی دیگر عوامل مختلفی در بروز تغییرات موثر در واحد مورد رسیدگی تاثیرگذار هستند. هدف این پژوهش، بررسی اثر تعهد سازمانی و سبک رهبری بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت جزء پژوهش های توصیفی و از لحاظ روش تحلیل داده از جمله پژوهش های همبستگی می باشد. گردآوری داده ها از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسانی است که شرکت-های آن ها در بازه زمانی 1399-1392 از خدمت حسابرسی عملکرد استفاده نموده اند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و برابر با 208 پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد کم ترین مربعات جزیی استفاده شده است. مناسب بودن شاخص های برازش در معادلات ساختاری نشان می دهد فرضیه های اصلی پژوهش شامل تاثیر تعهد سازمانی و سبک رهبری بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت مورد تایید بوده و نشان دهنده اثر معنی دار این دو متغیر بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت است.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، سبک رهبری، حسابرسی عملکرد مدیریت، معادلات ساختاری، اثربخشی
 • مهدی کویتی، احسان کمالی*، محسن طاهری دمنه، آرزو آقایی چادگانی صفحات 465-481

  در سال های اخیر بودجه ریزی با چالش تغییرات سریع و عدم قطعیت مواجه شده و به دلیل عدم استفاده از ابزاری مناسب برای شناسایی مفروضات برنامه ، مورد انتقاد پژوهشگران قرار گرفته است. از سوی دیگر، آینده پژوهان بکارگیری ابزارهایی همچون برنامه ریزی فرض بنیاد را جهت مواجهه با مخاطرات آینده و کاهش عدم قطعیت ها توصیه نموده و بکار می گیرند. پژوهش حاضر با شناسایی چالش بودجه ریزی از یک سو و پتانسیل آینده پژوهی از سوی دیگر، مترصد ایجاد یک رویکرد بودجه ریزی پابرجا است. بر این اساس با رویکردی انتقادی ضمن شناسایی مفروضات باربر و آسیب پذیر در بودجه شرکت مورد مطالعه، میزان ارتباط آن با انحراف از بودجه تعیین گردید. بدین منظور با استفاده از ابزارهای پرسشنامه، پنل خبرگان، معیار نقطه شکست و با رویکرد پسابرنامه، ابتدا 27 فرض زیربنایی در بودجه شرکت مورد مطالعه استخراج شد که 14 فرض آن طبق نظر خبرگان باربر تشخیص داده شد. سپس با استخراج 22 رویداد شگفتی ساز در سال 1399، میزان آسیب پذیری هر یک از مفروضات باربر، در پنل خبرگان تعیین و اولویت بندی گردید. یافته ها نشان داد که رابطه مستقیمی بین مفروضات آسیب پذیر و انحراف از بودجه وجود دارد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی فرض بنیاد، آینده پژوهی، بودجه ریزی، پسابرنامه، انحراف از بودجه
 • بختیار اشرفی، زهره حاجیها*، رضا تهرانی صفحات 483-498
  تورش های رفتاری به عنوان اشتباهات سیستماتیک در قضاوت تعریف شده اند. محققین فهرست بلندی از انواع تورش های رفتاری را شناسایی و ارایه نموده اند. مطالعات اخیر بیش از پنجاه نوع تورش رفتاری شناخته شده در مورد سرمایه گذاران را معرفی کرده و این در حالی است که بسیاری از تمایلات رفتاری هنوز به روشنی مورد شناسایی قرار نگرفته است. هدف این تحقیق طراحی مدل تورش یا سوگیری های روانشناختی و رفتاری حسابرس است. شناسایی این سوگیری ها می تواند به حسابرسان کمک کند تواناییهای خود برای اعمال تردید حرفه ای در فرایند قضاوت حرفه ای را با بکارگیری یک فرایند تصمیم گیری موثر بهبود بخشند. در این تحقیق از روش تحقیق کیفی داده بنیاد استفاده شده است و مطالعه میدانی با استفاده از نظریه مبنایی به جای بررسی سوالات در تولید معرفت و ساخت نظریه ای برخاسته از بستر اجتماع و از نگاه سوژه ها به اکتشاف می پردازد. برای بررسی این هدف، با روش کیفی از خبرگان بخش حسابرسی به تعداد 20 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردید و با مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل ، روش گرندد تیوری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مصاحبه ها بعد از اعمال مراحل سه گانه کدگذاری، در مرحله اولیه 82 کد شناسایی شد و در ادامه مراحل، پس از اعمال تغییرات (حذف و ادغام) 56 مفهوم در هفت مولفه شامل، ویزگی های جسمی فردی، ویژگی های اخلاقی و ذهنی، مهارت ها و دانش، خطاها، عوامل سازمانی، عوامل فراسازمانی و عوامل فرهنگی دسته بندی شد.
  کلیدواژگان: تورش های رفتاری، حسابداری ذهنی، تردید حرفه ای
 • نورالله رحمانی، فرزانه حیدرپور*، آزیتا جهانشاد صفحات 499-513
  لزوم توجه به اخلاقیات و ذینفعان در حرفه حسابداری و حسابرسی امری حیاتی برای جامعه می باشد به طوریکه رعایت رفتار و معیارهای اخلاقی می تواند به عنوان هسته علت وجودی حرفه باشد. در همین راستا اگر به ویژگی های اخلاقی توجه نشود حرفه با مساله مشروعیت و نهایتا عواقب اقتصادی از جمله عدم تمکین مالیاتی و نهایتا عدم مشارکت در گزارشگری پایداری مواجه می گردد. لذا این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال تاثیر نظریه رفتار اخلاقی و ماکیاولیسم بر تمکین مالیاتی به منظور پشتیبانی از گزارش پایداری می باشد، در یافته های پژوهش ابتدا اقدام به شناسایی مولفه های مرتبط با نظریه رفتار اخلاقی و ماکیاولیسم شده است، نتایج مولفه های اهداف اخلاقی شامل مهارتهای اخلاقی، رفتار اخلاقی، بنیان های اخلاقی و تعهد اخلاقی و ماکیاولیسم شامل عدم بدبینی، تسلط یابی، اطمینان، صداقت و نهایتا پشتیبانی از گزارش پایداری شامل تمایل، برنامه، تعهد و اشتیاق می باشد. در مرحله دوم نتایج نشان می دهد که اهداف اخلاقی و رفتارهایی که به ویژگی ماکیاولیسم ختم نمی شود، منجر به تمکین مالیاتی به منظور مشارکت در گزارشگری پایداری شرکتی می شوند.
  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، ماکیاولیسم، تمکین مالیاتی، گزارش پایداری
|
 • Masomeh Mohammadrezaei, Farzaneh Heidarpoor *, Azita Jahanshad Pages 1-15

  In recent years, looking at managing risk and also its implementation in small and large organizations in Iran has received attention. In this study, the statistical population is accountants in listed companies. The spatial territory of the current research of Tehran Stock Exchange includes the information of the year 1400. In this study, first, by using library studies and documents, using ATLAS.ti 9 software, different risks were identified. Risks were coded, then some codes were removed with the opinion of professors and experts. In order to confirm these risks, a Delphi section questionnaire was prepared and used in the opinion of 35 experts who have postgraduate and doctorate education and have more than 10 years of work experience in the field of accounting and financial management of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Out of 26 risks, 24 risks were approved. Excel 2016 software was used for the calculations of the Delphi section. The selection of experts was in the form of a snowball and continued until theoretical saturation was reached. In this review, the risks of inflation, liquidity, credit, income, budget, liquidity, exchange rate, tax, reinvestment, refinancing, operational, interest rate, human resources, technology, management, competition, laws and regulations , industry, reputation, management systems, processes, stock price are known as accounting risks in companies admitted to the stock exchange, and suggestions have been made for risk management.

  Keywords: Companies accepted in the stock exchange, Qualitative Method, Delphi, Risk
 • Maryam Abgineh, Mehrdad Ghanbari *, Mahmood Rahmani Pages 17-37

  Principle 50 of constitution pay attention to protection of environment. Due to the high importance of sustainable development and increasing competitiveness in the field of environmental performance, companies disclose environmental information through the publication of financial statements, explanatory notes, reports of public meetings, media and websites in order to improve their financial performance. The purpose of this research is presentation of pattern of financial performance based on the disclosure of environmental information in companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE). The current research is of a mixed type, which is applied in terms of purpose and descriptive-exploratory and descriptive-correlation in terms of method, so the research was conducted in two parts. In the first part, by studying Persian and English articles and using the 7-step meta-combination model, the variables related to the research model were identified and measured. In the second phase, the relationship between environmental information disclosure and financial performance was investigated by collecting data from listed companies (445 observations including 89 companies during the years 2017 to 2021) in polluting industries (automotive industry and oil industry) and clean industries (food industry and pharmaceutical industry). The findings showed that there is a significant relationship between disclosure of environmental information and financial performance. Also, industry pollution had an effect on this relationship. Paying attention to the disclosure of environmental information, especially in polluting industries, will create value and sustainable development of companies.

  Keywords: Financial Performance, disclosure of environmental information, companies listed on the Tehran Stock Exchange(TSE)
 • Seyed Saeb Mousavi, MohammadReza Pourali * Pages 39-56
  Objective

  A key component of social capital, the level of trust, is essential for economic success in society. Social capital helps companies choose the right level of debt and capital. Therefore, it leads economic behaviors towards collective welfare. The type of debt maturity structure and the achievement of optimal levels are always considered by analysts. In connection with the optimal level of borrowing; Short-term and long-term borrowing rates in areas with different levels of social capital were considered. By examining the relationship between social capital and debt maturity, the effect of the amount of trust created through social capital in this regard was examined.

  Method

  Social capital in this study includes total social capital and each of its three levels: social capital at the macro, intermediate and micro levels. The research sample includes information of 121 companies (From 23 province) listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2018.

  Findings

  The general results of the hypotheses show that the total social capital and each of its levels, with the maturity of short-term and long-term debts, respectively; There is a significant negative and positive relationship. In other words, companies located in areas with high social capital have less short-term and longer-term debt maturities in their capital structure than companies located in areas with low social capital. Therefore, the cost of financing in these companies is lower due to their location in areas with higher social capital.

  Keywords: Social Capital, Long-term debt maturity, Short-term debt maturity
 • MohammadReza Olob, Iman Dadashi *, Hamidreza Gholamnia Roshan Pages 57-69

  Investment is one of the most important issues in the capital market; So that proper management can affect the value of the company and can ensure the survival of companies by increasing future cash flows. On the other hand, corporate investment is affected by various factors, including corporate risks, which can have different opportunities and threats for managers. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the relationship between special risk and investment of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, during the eight-year period between 2011 and 2018, 143 companies and a total of 1144 year-companies have been studied. The present study is in the group of descriptive-post-event research in terms of applied purpose and data collection method, which has been investigated using composite data and Eveiws8 software regression models. Findings of the present study show that in general there is a positive (negative) and significant relationship between special risk and domestic (foreign) investment of companies in the study period.

  Keywords: special risk, domestic investment, Foreign investment
 • Masoud Taherinia * Pages 71-83
  The information salience is one of the main obstacles in evaluating all options for the investor and makes him focus on a piece of information at all times and give more weight to it for his judgments. The present study was conducted to understand the phenomenon of information salience: identifying and prioritizing its consequences in the stock exchange market. The statistical population of the study consists of 21 experts consisting of investors of stock exchange and securities market organizations in Tehran who have been selected based on the principle of theoretical adequacy and using purposive sampling method. In the qualitative section, semi-structured interviews were used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed using CVR coefficient and Kappa-Cohen test, and the data obtained from the interview were analyzed using Atlas.ti software and coding method. And the consequences of information bulge were identified. In the quantitative part, a pairwise comparison questionnaire was used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed by content validity and retesting. Using fuzzy Delphi technique, the consequences of information bulge were prioritized and its most important consequences were identified. The results of the study indicate that based on judgments and surveys of experts, eighteen factors were introduced as the consequences of information salience. The results also show that detail, increasing unreasonable decisions, wasting resources, overreaction, inappropriate investment, incorrect judgments and predictions, and poor evaluation of options are the most important consequences information salience of stock exchange market.
  Keywords: Information Salience, stock exchange market, Approach Delphi Fuzzy
 • Hamid Olad Ghaffari, Negar Khosravipour *, Zahra Lashgari Pages 85-104
  In this paper, the aim is to examine the role of management ability on the relationship between deviation from optimal capital structure and real performance and speed of capital structure adjustment. For this purpose, data on 143 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period of 2006 to 2018 were extracted and a hybrid data regression model was used to test the research hypotheses. the results indicate that the management ability has a significant effect on the relationship between deviations from optimal capital structure and real performance. Also, the results show a significant effect of management ability in the relationship between positive deviation from optimal capital structure and no effect on negative deviation from optimal capital structure, with the actual return on assets or actual performance of the firm. In addition, effect of management ability on speed of capital structure adjustment Which is approved in firms with over-leverage capital structure and rejected in under-leverage capital structure. Finally, the results show in the case of over-leverage and under-leverage, there is no significant difference between them.
  Keywords: Capital Structure, Managerial ability, Real return of assets, speed of capital structure adjustment
 • Farzaneh Pourtaheraghdam, Hashem Nikomaram *, Fraydoon Rahnamay Roodposhti Pages 105-119

  The present study explains the relationship between audit quality and operational efficiency of the company by considering the criteria of auditor's expertise in the industry and audit fees for 108 companies active in the stock exchange during the period of 2011 to 2020 and using the static panel model. According to the estimation results of the model; Subsections of audit quality features include; The auditor's expertise in the industry and the audit fee are significant on the operational efficiency of listed companies, in other words, if the auditor's expertise increases by one unit, the operational efficiency of the companies increases by 35 units, and if the audit fee increases by one unit as an indicator of audit quality, the operational efficiency of companies increases by 2 units. According to the results of this research, it can be predicted that larger audit institutions (such as audit organizations) increase the reliability of accruals of commercial units compared to other institutions. Therefore, it can be recommended to the general assemblies of companies that it is recommended to use larger audit institutions for the audit of their own company, to pay more attention to companies that have a larger size in choosing trusted audit institutions. Also, investors should pay attention to the amount of audit institutions that audit the company in their decisions to buy shares of companies.

  Keywords: Audit quality, auditor characteristics, Audit Committee, operational efficiency of the company, static panel model
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhty *, Mohsen Imeni Pages 121-134
  Mathematics may be placed on the list of cases is the creator of the recent financial crisis; Mathematics, especially financial mathematics, in this amid can have an important role. Financial mathematics is undoubtedly the first discussion in mathematics to be introduced and entered into the industry. The goal of financial mathematics is to develop previous reprehensible models, which matter can deepen financial crises. However, Lo and Mueller (2010) argue that "blaming quantitative models for recent crises is wrong, and is similar to blaming arithmetic and the real number system for accounting fraud". Starting from Babylonians, through Thales, Khwarizmi, Avicenna, Omar Khayyam, Khajeh Nasiroddin Tusi, Pacioli and then Fibonacci, Pascal, Fermat, Bernoulli, Bachelier, Wiener, Kolmogorov, Ito, Markowitz, Black, Scholes, Merton and many others made huge contributions to the development of mathematics while trying to solve financial problems. The results of the present study indicate that each of these individuals has made a significant contribution to the development of financial mathematics, in order to solve the problems of the capital market. Also, in this study, a brief historical perspective on how to develop financial theories is presented, which in turn was influenced by the development of financial mathematical theories.
  Keywords: Mathematics, Economics, Accounting, Finance Topics, financial mathematics, Financial Theory, Financial Instruments
 • Seyed MohammadReza Masoudian *, Usef Ahadi Sarkani, Mohammad Mahmoodi, Saleh Ghavidel Pages 135-148

  Management discussion and analysis (MD&A) include statements that are referred to as forward-looking information. Disclosure of the Management discussion and analysis (MD&A) Report provided information that you invest your rationale in making your investment decision concerning the added value created by your use. The primary purpose of this study is to investigate the effect of forward-looking information disclosure on stock price response. For this purpose, the data of 140 manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange and OTC from 1394 to 1398 have been studied and analyzed through combined data. In order to investigate the effect of forward-looking information disclosure on stock prices, Olson (1995) model and then, through the Zong Wong test, the significance of Olson (1995) model coefficients and the first hypothesis model were required. Initially, To measure the disclosure of forward-looking information stimulated the impact of future words and was surveyed by financial analysts following research (Hassanin and Hosseini, 2015). Then, using the Savara method, which is one of the methods to solve the multi-criteria problem, the words influencing the decision of investors to pass the eleventh weight were placed. The results of the first hypothesis study showed that the disclosure of forward-looking information was examined in a sample of cases, whether the information was not high and whether a stock price response was required. Also, the results of the second hypothesis show that the lack of environmental need has a positive and significant effect on the relationship between forward-looking information disclosure and stock price reaction.

  Keywords: forward-looking information disclosure, stock price response, Uncertainty, Savara method, Z Wong test
 • Mohammadreza Sahari, Farzaneh Heidarpoor * Pages 149-163
  The purpose of this study is to "designing a model of corporate governance characteristics with an interactive approach to strategic management accounting and management accounting". In this regard, we used, confirmatory factor analysis and structural equation modeling to design a model of corporate governance characteristics with an interactive approach to strategic management accounting. The study population on the qualitative part includes managers, heads and university professors of management accounting, during the year 2019 and on the quantitative part, all the accepted companies at TSETM, during the years 2011 to 2018. The sample size includes 24 experts in the field of management accounting with a focus on corporate governance and 150 companies, which was selected by theoretical saturation method and to collect data in this study, semi-structured interviews and Delphi method were used. Validity of the questionnaire, approved by experts with using analysis of Smart pls and Spss software and the reliability was approved by using Cronbach's alpha coefficient. The results showed that the components of management accounting, it has a significant effect on the strategic management accounting components and corporate governance characteristics.
  Keywords: Corporate Governance, management accounting, Strategic Management Accounting
 • Maryam Amoei, Naghi Fazeli *, Khosrow Faghani Makrani Pages 165-182

  A common source of stress that employees face in the workplace or organization is called job stressor factors. These stress factors include role of ambiguity, conflict and overload. However, paying attention to ethical culture and the existence of organizational structure is also a significant issue in a professional environment, and ethical culture can reduce the stress of auditors by improvement of the work environment. In addition, auditors often face with pressure of strict time budgets, a situation which approximately originates from quasi-tender conditions for audit contracts. The present study, besides the emphasizing the role of traditional stressor factors in explanation of job risk of auditors, has pushed the factors of organizational culture and time budget pressure in the category of auditors' stress and of course strengthened and modified the traditional paradigm model of stress in the category of auditors. In this regard, the view point of 318members of the Iranian Society of Certified Public Accountants during spring and summer of 1399 were used and the results showed that the theoretical stressors factors (role ambiguity, role conflict and role overload), weakening of moral culture and Time budget pressures cause to increase auditors stress. In addition, weakening of ethical culture causes increase of pressure of time budget and besides weakening of oral culture and time budget pressure cause reduction of audit quality. In this way, the traditional model of the stress paradigm in the category of audit was modified and strengthened.

  Keywords: Stress Paradigm, Ethical Culture, Time Budget Pressure, Audit quality, Burnout
 • Hamid Jangi, Nader Rezaei *, Rasoul ABDI, Asgar Pakmaram Pages 183-195

  Success of an organization along with required technical skills depends on the ability of employees to communicate effectively with customers. Therefore, the biggest failure factor of an organization is weakness of communication skills. Many communication processes, which are a form of social interaction, are implicitly based on negotiation process. Individuals in any job, specialty or profession are involved in communication and related processes. To properly manage this extensive and complex communication, appropriate tools are needed. Auditing firms as service companies are no exception to this issue and negotiating with client has always been one of most important issues in this profession. Applying appropriate techniques in negotiation between auditing firm and client can provide the desired assistance in forming the desired quality of audit services. In this regard, purpose of this study is to investigate effect of different approaches to negotiation techniques in auditing on quality of service delivery. The research period was 1400 and data needed to answer research question were collected by distributing a questionnaire among Certified Public Accountants. Accordingly, data obtained from 156 supplementary questionnaires were analyzed using structural equations and smartPLS software.Findings show that firstly verbal approach of negotiation techniques in auditing is related to quality of service delivery, secondly non-verbal approach of negotiation techniques in auditing is related to service delivery and thirdly informational approach of negotiation techniques in auditing is related to service quality.

  Keywords: Verbal negotiation, Non-verbal negotiation, Informational negotiation, quality of audit services
 • Afshar Shahbazitakabi, Houshang Amiri *, Rasoul Karami Pages 197-215

  the purpose of this study is to provide a digital marketing model in auditing with Grounded theory method. The data collection tool is a semi-structured interview with experts For this purpose, in 2021, using the purposeful sampling approach (snowball) with in-depth interviews with 14 specialized faculty members, partners of auditing firms, members of the auditing organization and the Society of Certified Public Accountants of Iran, who were knowledgeable and experienced in the field of auditing. It was done until the saturation stage. The research data were analyzed using coding method and Maxqda software and the main categories and concepts were extracted. According to the research model, the findings indicate that digital marketing in auditing can lead to gaining a competitive advantage and maintaining customer value and loyalty, and companies can have a distinct position in the minds of their customers in the market. Therefore it can be said that digital marketing in auditing helps the company structure and maintain long-term relationships with customers and creates a strong brand image that allows companies to perform better and create value for customers in the field.. Therefore, professions such as accounting, in addition to following professional guidelines and adhering to auditing standards and maintaining independence, must engage in advertising and marketing through the digital space.

  Keywords: Digital Marketing, Audit Marketing, Grounded Theory
 • Jalal Jamali, Aliasghar Mottaghi *, Ahmad Mohammadi Pages 217-229
  Objective

  Predicting the bankruptcy of companies is one of the most basic activities in auditing risk and uncertainty of companies. Therefore, designing bankruptcy prediction models is essential for many decision-making processes. The purpose of this study is to provide a two-stage model for predicting corporate bankruptcy using data envelopment analysis.

  Method

  To conduct this research, first data envelopment analysis was used using market-oriented and accounting-based financial data as well as non-financial data to measure the scores of management efficiency and stock market efficiency of companies and then scores were used. The obtained performance has been used to predict the bankruptcy of companies and 9 models of bankruptcy prediction have been proposed. Also, the proposed models were performed using logistic regression of conditional fixed effects and the best model was selected using the ROC curve. The study period of this research is 13 years (1385-1397) and the number of samples of this research includes 184 companies and 2392 year-company observations.

  Results

  The results showed that the proposed two-stage model has a very good predictive power. The results also showed that management efficiency scores are directly related to bankruptcy. In other words, companies with lower management efficiency scores were in a bad position in terms of bankruptcy risk. Also, accounting-based data had better estimates of bankrupt companies.

  Conclusion

  The two-stage model presented in this study can be used with high confidence to predict bankrupt companies.

  Keywords: Bankruptcy, Data Envelopment Analysis, management efficiency, Market efficiency, ROC
 • Leila Bashiri Khesal, Seyyed Hossein Hosseini * Pages 231-250
  Financial scandals, have been questioned the quality of auditing. One important means of improving audit quality is to enhance auditors’ professional skepticism. Previous studies have shown that organizational factors and variables related to organizational culture can affect the components of auditor judgment and decision-making, including professional skepticism. The present research explores the relationship between organizational cynicism and professional skepticism, the mediating role of organizational commitment and burnout to help strengthen professional skepticism, enhance audit quality, and increase public trust in the auditing profession. This study is an applied survey, and the statistical sample consists of 449 audit professionals from the member firms of the Iranian Association of Certified Public Accountants (IACPA) and Iran Audit Organization (IAO(. Non-probability sampling was used to select the participants. Data were collected in 2021 using a questionnaire and were analyzed using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). The results show that organizational cynicism has a significant negative effect on professional skepticism. Moreover, organizational commitment and burnout have a mediating role in this relationship. Therefore, it is necessary to build the appropriate organizational culture ; increase organizational Commitment and decrease burnout to improve the performance of audit professionals and increase public trust in the auditing profession.
  Keywords: organizational cynicism, Professional Skepticism, organizational commitment, Burnout
 • Farhad Safikhani *, Ahmad Yaghoobnezhad, Azita Jahanshad Pages 251-270
  The present study examines the antecedents of fraudulent financial reporting in companies in financial crisis. The antecedents of fraudulent financial reporting include information asymmetry, over-investment, and damage to the company's reputation. The statistical society using the screening method consists of 276 listed and OTC companies during the years 2014 to 2018, which in order to separate it into two categories of companies with fraudulent financial reporting and companies without fraudulent financial reporting, from the paragraphs of the audit report are used. The results of testing the research hypotheses showed: 1) The frequency of companies with financial crisis that resort to fraudulent financial reporting is significantly higher than companies with financial crisis that do not resort to fraudulent financial reporting. 2) In companies with financial crisis and fraudulent financial reporting in the previous financial period and the current financial period, the amount of information asymmetry between managers and stakeholders is significantly higher than companies with financial crisis and no fraudulent financial reporting. 3) In companies with financial crisis and fraudulent financial reporting in the previous financial period and the current financial period, the frequency of companies with over-investment is significantly higher than companies whith financial crisis and no fraudulent financial reporting. 4) There is no significant difference between companies with financial crisis and fraudulent financial reporting and companies with financial crisis and no fraudulent financial reporting in the next financial period in terms of damage to the company's reputation.
  Keywords: Companies with financial crisis, Fraudulent Financial Reporting, information asymmetry, overinvestment, Corporate reputation
 • Farzaneh Rezazadeh, farzin Reazei, naser hamidi, Bahman Banimahd Pages 287-300

  managers' ethical and immoral behaviors are influenced by their beliefs and personality traits . Present study aims at investigating the role of self efficacy, Locus of control, and the personality traits on opportunistic Earnings management. The statistical population of the present study includes the accountants and financial managers of companies listed on the Tehran Stock Exchange in 2009, of which 352 were selected as the final sample by random samplingobtain data were analyzed using Smart PLS3 software and Structural Equation Modeling . the results of statistical analysis showed that dark personality traits( Narcissism ,Machiavellianism, Psychopathy ,and Sadism) have a positive and significant effect on opportunistic Earnings management. While, cognitive characteristics of self-efficacy and Locus of control have no significant effect on opportunistic earnings management. Research findings also showed that self efficacy has significant negative effect on personality traits including Machiavellianism, Psychopathy and Sadism, and Locus of control has a significant negative effect on personality traits including Narcissism ,Psychopathy, and Sadism. The results of this study confirmrd that cognitive characteristics are among the factors influencing dark personality traits. dark personality traits in turn are among behavioral factors which influence opportunistic Earnings management. Therefore, by understanding and recognizing the psychological components that affect the performance of managers and especially the fraudulent behavior of managers, it is possible to help advance preventive measures in this area.

  Keywords: self-efficacy, Locus of control, Tetriad of dark personality, opportunistic Earnings management
 • Bahman Bazgir, Ghodratallah Talebnia *, Hamidreza Vakilifard, Faegh Ahmadi Pages 301-316

  Assumed that, Activity-based costing methods, such traditional activity-based costing (ABC) time driven activity based costing (TDABC), to have a linear relationship between cost and activity,but the cost function is linear, always. To solve this problem, researchers used artificial and fuzzy intelligence models. Undoubtedly, the simultaneous combination of artificial and fuzzy intelligence models will lead increased cost accuracy. Therefore, for the first time, in the present study, the TDABC method combined with the neural-fuzzy model (ANFIS) and the case study of Hormozgan Gas Company. For purpose, at first, resources and activities of the cost subject were identified. Then, the relationship between cost items and activities was determined in the cost-activity dependency matrix. Subsequently, the sharing rates in the matrix were replaced and the cost of activities was calculated based on the ABC, IABC, TDABC and TDABC-ANFIS methods. Finally, the costing results were compared with the ABC method based on the mean absolute error magnitude (MAD) method results showed that MAD was 0.74 in IABC, 0.60 in TDABC and TDABC-ANFIS in all 18 designed structures in the range (0.591, 0.213). As a result, costing based on TDABC-ANFIS is more accurate than on ABC, IABC, and TDABC. Also, among the structures designed by TDABC-ANFIS, the Gauss2-4-Logsig structure has the lowest error (0.213). Based on the results, among the studied models, the TDABC-ANFIS model is more accurate due to the nonlinear and fuzzy relationship of costs and activities, so, suggesting to the officials of the companies' financial field to use the new TDABC- model

  Keywords: Costing, ABC, IABC, TDABC, TDABC-ANFIS
 • Habibollah Rasoli, Mohamad Rramazan Ahmadi *, Saeid Nasiri, Mehdi Basirat Pages 317-333

  The aim of this study is to investigate the effect of CEO Power on Financial Reporting Quality of listed Companies in Tehran Stock Exchange. These two dimensions Financial Reporting Quality in our tests: Financial Statement Restatement (Included in three forms (Financial Statement Restatement, Restatement increase and Revised downward (and Altman Modified Model. For this purpose one hypotheses are developed and data on the 103 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1390 to 1396 were analyzed. This regression model using panel data with Logit model and tests. The results showed that the concentration CEO Power has significant Negative impact on Financial Reporting Quality ((Financial Statement Restatement, Restatement increase, Revised downward and Altman Modified Model). Therefore, the research results indicate that the Powerful executives have more independence and you have more supervisory roles on the board this reduces the disadvantages of stakeholder rights and reduce the agency costs , and thus reduce agency costs reduce information asymmetry and reduce the opacity in financial and thus reduce earnings management and reporting fraudulent.

  Keywords: CEO power, Financial Reporting Quality, ' Financial Statement Restatement
 • Ahmad Eskandari, Ali Bayat *, Ali Mohammadi Pages 335-357

  In academic researches almost researchers to measure audit quality have been used researches several variables, such as) Accruals, auditor rotation, auditor reputation, number of audit clauses, size of auditing institution, number of employees, expertise in industry, fees, experience, etc.(. This research shows that the mentioned factors affect the audit quality. The aim of this study was to investigate the impact of cultural and structural features of auditing institutions on the quality of audit reports. There is less research that examines the quality of audit reports. To achieve this goal we have been studied 57 trusted auditing institutions of the Securities and Exchange Organization in 2020. To measure the quality of audit reports, a checklist has been prepared through Delphi Expert. Independent variables of this research are cultural and structural features of institutions. The cultural features of auditing institutions in this study are derived from the cultural dimensions of Hofstede, which has been designed using the opinion of professional experts for each of Hofstede cultural features. The findings show that there is no significant relationship between time horizon, individualism-collectivism and ambiguity space with the quality of audit report. There is a significant relationship between other cultural features (Masculinity – Feminist and power distance) with the quality of audit reports. On the other hand, there was no significant relationship between structural features of institutions (Human Resource Structure, auditor fees and auditor's professional experience) with the audit report quality.

  Keywords: Audit Report Quality, Hofstede’s Cultural Features, Structural Features, Gender, Audit Fee
 • Mojtaba Moradpour, Abbasali Pouaaghajan *, MohammadMehdi Abbasian Fredoni Pages 359-372

  Financial accelerators and optimizing their performance have always been one of the most important issues in organizations and companies. The present study was conducted using a mixed method (qualitative-quantitative) with the aim of providing a hierarchical model for optimizing the performance of financial accelerators for companies listed on the Iranian Stock Exchange. Extraction of 21 model variables in the qualitative section was performed by interviewing 19 experts and determining the relationship between variables to achieve a hierarchical model in the quantitative section based on interpretive structural modeling (ISM).The research findings were a five-level model whose most influential variables were in the fifth level of company boom and bust and asymmetric information and Market constraint variables, financial cost management, financing mechanism, financial performance forecast, short-term interest rate, reduction of financial friction, forecast of net worth changes, reduction of insurance costs and selection of credit channels Appropriately in the first level, the most influential variables of the research model were present, the other variables are also interface variables

  Keywords: Optimization, financial accelerator, financial shock, Performance
 • Sara Karimpour Amshali, Bahman Banimahd *, Javad Ramezani, Mehdi Khalilpour Pages 373-389

  The purpose of this research is to study the effect of rational and experiential information processing style on opportunistic and efficient earnings management based on Cognitive – Experiential Self Theory. For this purpose, the number of 250 accountants and financial managers of listed firms in Tehran Stock Exchange were selected as research sample. Research theoretical framework collect by library study and research data gathering was conducted via questionnaire. Also, the research hypotheses were tested through structural equations modeling. Research findings show a negative relation between rational information processing style and opportunistic earnings management and a positive linkage between experiential information processing style and opportunistic earnings management. Also, this evidence indicates a positive relation among both type of information processing styles and efficient earnings management. Based on these findings, it can be concluded that information processing style as an individual and cognitive feature influences the types of profit management as one of the financial decisions.

  Keywords: Rational Information Processing Style, Experiential Information Processing Style, opportunistic Earnings management, Efficient Earnings Management, Cognitive – Experiential Self Theory
 • Mohammadreza Gorji, Hasan Ghodrati *, Meisam Arabzadeh, Hosein Panahian Pages 391-406
  How to finance is one of the key issues in financial decisions that can affect the value of the company. Given that long-term financing has more ambiguities than short-term financing, it is necessary to explain the concept of trde credit as one of the short-term financing tools for managers. One of the factors that can affect a trade credit is the earnings quality of firm, so it is necessary to increase the quality of earnings by observing a series of quality characteristics. In this study, the effect of earnings quality on trade credit has been investigated with regard to the moderating role of accounting information consistency . To achieve this goal, the financial information of 77 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the years 2013 to 2018 was used. Also, to measure the consistency of the procedure, the text mining approach was used with the vector space modeling technique. Also, in order to test the research hypotheses, regression models with panel data structure were used. The results show that the earnings quality has a positive effect on trade credit. Other research findings indicate that with increasing the consistency of accounting information practice, the impact of earnings quality on trade credit increases.
  Keywords: Earnings Quality, Financing, trade credit, procedural consistency, vector space model
 • Abdollah Zabihzadeh, Abasali Pooraghajan *, Javad Ramezani, MohammadMehdi Abbasian Fredoni Pages 407-425

  The present study investigates the effect of Managing Director testosterone levels on the relationship between the number of weaknesses with the importance of internal control of companies and fraudulent financial reporting of pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this study, financial fraud reporting was a dependent variable that was measured through a coefficient of 8 variables that were localized in Rozali and Rashed (2014), Kurdistani and Tatli (2016) and Rezazadeh and Mohammadi (1398). The number of significant weaknesses in internal control is an independent variable and is calculated through the number of significant weaknesses listed in the auditor's report. The variable of the Managing Director testosterone level is measured by the ratio of the width to the height of the Managing Director face. According to the sample size of this study, 26 companies during the years 1390 to 1397 have been considered to test the hypotheses. The regression considered according to the dependent variable of this study is logit regression. The results of the first hypothesis of the study showed that there is a positive and significant relationship between poor internal control and fraudulent financial reporting. The results of the second hypothesis of the study showed that there is a significant negative relationship between the level of testosterone of the Managing Director and fraudulent financial reporting. The findings of the third hypothesis indicated that the Managing Director testosterone level had a significant effect on the relationship between poor internal control and fraudulent financial reporting.

  Keywords: Managing Director testosterone levels, number of weaknesses with significant internal control, Fraudulent Financial Reporting
 • Samira Savari, Hoshang Amiri *, Mohammad Khodamoradi Pages 427-445
  Introduction

  Professional performance in auditing involves having sufficient knowledge and expertise by executive organization that is being audited. Accordingly, the present study evaluates the effect of auditor personality types on auditors’ performance.

  Methodology

  library-field method was used to collect the data. Statistical population of the study included all managers working in auditing organization and private auditing institutions, members of Iranian Association of Certified Public Accountant, including partners, managers and audit supervisors in 2019. More than 200 people were selected as a sample. Then, the questionnaire was randomly distributed in a sample more than the mentioned sample size and finally 382 questionnaires were collected. To evaluate the professional performance of auditors, auditors’ two-factor personality types (A and B), and auditors’ five-factor personality types, Mousavi Kashi and Mohseni Kabir (2019), Blumental questionnaire (1985), and Neo test were used, respectively. Cronbach's alpha coefficient of two-factor personality type scale, professional performance scale, and five-factor personality type scale was obtained at 0.89, 0.79, and 0.85, respectively.

  Results

  The results showed that the personality types (A and B) of auditor are effective in the professional performance of auditors. The effect of personality type A on the performance of auditors is greater than that of personality type B. The auditor's five-factor personality types affect the performance of auditors' professional performance. The results show that among the auditor personality types (neuroticism, extraversion, flexibility, commitment and adaptability), only neuroticism had a significant effect on the auditor's professional performance.

  Keywords: Two-factor personality types, five-factor personality types, professional performance
 • Sajad Abdipour, Farhad Shahvisi *, Farshid Khierollahi, AliAsghar Taherabadi Pages 447-463

  Nowadays performance auditors, beside of their traditional role in financial and performance control, can facilitate the change and improvement in the auditees, However, to occur effective changes in the auditee organization, various factors are influential. The purpose of this research was to examine the effect of organizational commitment and management leadership style on the effectiveness of management performance audit. The population of this applied, correlational research consisted of the senior managers, middle managers, and experts of companies that had used performance audit services over the period 2013-2020. Data were collected using a questionnaire. Systematic sampling used for sampling and the number of samples was equal to 208 questionnaires. We also used structural equations with the Partial Least Squares (PLS) to test the research hypotheses. Goodness-of-fit indices in structural equations indicated that the main hypothesis of the research was true, i.e. organizational commitment and management leadership style has a significant positive effect on performance audit effectiveness.

  Keywords: organizational commitment, leadership style, Management Performance Audit, Structural Equation Model, Effectiveness
 • Mahdi Koveiti, Ehsan Kamali *, Mohsen Taheri Demne, Arezoo Aghaie Chadegani Pages 465-481

  Budgeting has faced the challenge of rapid changes and high levels of uncertainty during recent years, and has been criticized by researchers for not using appropriate tools to identify budget assumptions. Futurists, on the other hand, recommend and used tools such as assumption base planning to investigate and address future risks and reduce uncertainties. This study aims to establish a sustainable budgeting approach by identifying budgeting challenges on one hand, and the potential of futurology on the other. Accordingly, the load-bearing and vulnerable assumptions in the budget of the company under study has been identified using a critical approach, and the extent of its relationship with the budget deviation was determined. For this purpose, panel of experts, questionnaires, and break point criterion were used as qualitative and quantitative research tools applying the post planning approach, to identify 27 underlying assumptions in the budget of the company under study at the first phase, 14 of which were identified as Load-Bearing based on experts' consensus. Then, at the second phase, the vulnerability of each Load-Bearing assumption was determined and prioritized by the panel members through extracting 22 surprising events in the year of 1399. The findings indicated that there is a direct relationship between vulnerable assumptions and budget deviation.

  Keywords: Assumption base planning (ABP), Futurology, Budgeting, Post planning, budget deviation
 • Bakhtiyar Ashrafi, Zohreh Hajiha *, Reza Tehrani Pages 483-498
  Behavioral biases are defined as systematic errors in judgment. Researchers have identified and presented a long list of types of behavioral bias. Recent studies have identified more than 50 known behavioral biases toward investors, while many behavioral tendencies have not yet been clearly identified. The purpose of this research is to design a model of bias or psychological and behavioral biases of the auditor. Identifying these biases can help auditors improve their ability to exercise professional skepticism in the professional judgment process by employing an effective decision-making process.In this research, the qualitative data research method of the foundation has been used and the field study uses basic theory instead of examining questions in the production of knowledge and constructing a theory arising from the context of society and from the perspective of subjects. To investigate this goal, a qualitative method of selecting 20 experts from the audit department was selected by snowball sampling method and information was collected through in-depth interviews. Grounded theory method was used for analysis.The results of the interviews After identifying the three stages of coding, 82 codes were identified in the initial stage and in the following stages, after applying changes (deletion and integration) 56 concepts in seven components including, individual physical characteristics, moral and mental characteristics, skills and Knowledge, errors, organizational factors, extra-organizational factors and cultural factors were categorized.
  Keywords: Behavioral bias, mental accounting, Professional Doubt
 • Nourollah Rahmani Picha, Farzaneh Heidarpoor *, Azita Jahanshad Pages 499-513
  The need to attention to ethics and stakeholders in the accounting and auditing profession is vital for society, so that the observance of behavior and ethical scales can be the core of the existence of the profession. In this regard, if the ethical characteristics are not considered, the profession will face the issue of legitimacy and ultimately economic consequences such as tax non-compliance and finally non-participation in sustainability reporting. Therefore, according to the importance of this issue, this study be following the impact of the theory of ethical behavior and Machiavellianism on tax compliance in order to support the sustainability report. In the research findings, first, the components related to the theory of ethical behavior and machiavellianism have been identified, Outcomes of components of ethical goals include ethical skills, ethical behavior, ethical foundations, and ethical commitment, and components of machiavellianism includes non-pessimism, mastery, confidence, honesty, and ultimately components of sustainability reporting support including desire, program, commitment, and passion. In the second stage, the results show that ethical goals and behaviors that do not end with Machiavellianism characteristics lead to tax compliance in order to participate in corporate sustainability reporting.
  Keywords: ethical behavior, Machiavellianism, Tax Compliance, sustainability reporting