فهرست مطالب

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 56، مهر و آبان 1401)

نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 56، مهر و آبان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید جمال بارخدا*، علی امینی صفحات 1-21

   مقدمه و هدف:

   امروزه رهبران آموزشی در مدارس با چالش های فراوانی روبرو هستند و این چالش های سازمانی در فرآیند یاددهی و یادگیری، بعنوان هسته اصلی مدرسه تاثیرات مخربی برجای می گذارد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی چالش های رهبری آموزشی بینشمند در سازمان های آموزشی بود.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش پژوهش از نوع کیفی بود. میدان تحقیق در این پژوهش 15 نفر از مدیران مدارس در شهرستان سنندج بودند. در خلال گردآوری داده ها از راهبرد نمونه گیری هدفمند برای انتخاب مطلعین یا دروازه بانان تحقیق استفاده شد. داده های تحقیق به روش داده بنیاد و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق جمع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرآیند کدگذاری راهبرد نظریه داده بنیاد یعنی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش منجر به شناسایی و تایید 3 مقوله اصلی چشم انداز گرایی، ساختار متمرکز و چالش پذیر بودن و 14 کد محوری تفکر استراتژیکی، رابطه مداری، پویایی رهبری بینشمند، الهام بخشی، خردمندی، عدم انعطاف پذیری، تضاد فرهنگی، مقاومت در برابر تغییر، منفعل بودن سازمان، انتقاد پذیر بودن، برخورداری از دانش و فناوری، نفوذ در کارکنان سازمان، قدرت تشخیص و حرفه گرایی و 160 کد باز گردید و هم چنین نتایج نشان داد که الگوی استخراج شده از اعتبار درونی بالایی بررخوردار می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  ارایه یک مدل کاربردی برای شناسایی چالش های رهبری آموزشی بینشمند در مدارس ضروری است تا ضمن توجه جدی به چالش های رهبری بینشمند در مدارس و تلاش برای رفع آن ها، مدارس به سازمان های به معنی واقعی یادگیرنده، یاددهنده تبدیل بشوند.

  کلیدواژگان: چالش ها، رهبری بینشمند، سازمان های آموزشی
 • صمد ایزدی*، مبین حاجیان هیکوئی، میمنت عابدینی بلترک صفحات 22-33

  هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی و به کارگیری رهبری برنامه درسی دربین مدیران مدارس ابتدایی بود. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی و از نظرهدف جزوپژوهش های کاربردی بوده وبه روش تحلیل کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس ابتدایی دولتی شهرستان ساری در سال تحصیلی 1400-1399 بود. شیوه نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی بود. مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته تا به اشباع رسیدن پاسخ مصاحبه شوندگان ادامه داشت. نتایج نشان داد میزان به کارگیری رهبری برنامه درسی مدیران مدارس در بعدارتقای جو آموزشی بیشترازسایرابعاد می باشد و ابعاد اجرای برنامه درسی، تدوین و بازنگری و ارزشیابی برنامه درسی به ترتیب در رتبه های بعدی قراردارند. درپایان باتوجه به یافته های پژوهش، به منظور ارتقاء سطح آشنایی و به کارگیری مدیران بانقش خود به عنوان رهبربرنامه درسی، پیشنهاداتی ارایه شد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، رهبری برنامه درسی، مدیران مدارس ابتدایی
 • محمد تبارنیارمی، فرشیده ضامنی*، سعید صفاریان همدانی صفحات 34-48

  هدف از انجام این پژوهش تبیین رابطه مهارت های کوانتومی مدیران باسیاست گذاری و بهسازی نظام تصمیم گیری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد استان مازندران (1461 نفر) تشکیل می دادند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 305 نفر در بخش کمی و تعداد 11 نفر در بخش کیفی جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد مهارت های کوانتومی عظیمی و رضوی (1393) و پرسشنامه محقق ساخته سیاست گذاری و بهسازی نظام تصمیم گیری بود که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 864/0، 897/0 و 901/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده ازنظر متخصصان تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS, AMOS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مهارت های کوانتومی مدیران و سیاست گذاری با تصمیم گیری رابطه مثبت و معنی دار می باشد، نقش میانجی سیاست گذاری در ارتباط بین مهارت های کوانتومی مدیران و با تصمیم گیری معنی دار نبود.

  کلیدواژگان: مهارت های مدیریت کوانتومی، سیاست گذاری، بهسازی نظام تصمیم گیری. دانشگاه آزاد اسلامی
 • سید حسن علوی راد*، فرشته کردستانی، یلدا دلگشایی، اسد حجازی صفحات 49-67

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی ملاک های جذب اعضای هییت علمی و ارایه راهکارهای مناسب با تمرکز بر موسسات آموزش عالی غیردولتی بود. بنابراین سعی شد از داده های کیفی و کمی برای نیل به هدف یادشده استفاده شود. این پژوهش با رویکرد آمیخته به شیوه متوالی در دو بخش کیفی و کمی انجام شد؛ ابتدا در مرحله کیفی با استفاده از قانون اشباع نظری برای تعیین حجم نمونه مورد نظر، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 16 نفر از اعضای هییت علمی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مولفه های جذب اعضای هییت علمی شناسایی و داده‎های پژوهش با تکنیک تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. در بخش کمی برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس وسیع تر در بین نمونه هایی متشکل از خبرگان (صاحب نظران، متخصصان جذب، اعضای هییت علمی و متقاضیان درگیر در فرایند جذب هییت علمی) برنامه های جذب اعضای هییت علمی که درزمینه یاد شده مطلع محسوب می شدند، توزیع گردید. حجم نمونه انتخابی بر اساس یک قاعده به منظور انجام تحلیل عامل تاییدی، 300 نفر با بهره گیری از روش طبقه ای متناسب تعیین شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی مشتمل بر سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی می باشد که پس از اشباع نظری خبرگان، الگوی جذب اعضای هییت علمی موسسات آموزش عالی غیردولتی مشتمل بر چهار بعد و 33 مولفه و 140 گویه به دست آمد. همچنین در راستای تحلیل های تکمیلی و به منظور اعتبارسنجی الگوی ارایه شده، با نرم افزار Amos و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، داده ها تجزیه وتحلیل شد. تحلیل های مدل یابی معادلات ساختاری، برازندگی الگو را با داده ها مورد حمایت قرار دادند. باتوجه به یافته های حاصل، این الگوی می تواند، اطلاعات مناسبی برای جذب اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی غیردولتی در اختیار قرار دهد.

  کلیدواژگان: عضو هیئت علمی، جذب، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مطالعه آمیخته
 • امیر رفسنجانی، محمود قربانی*، الهام فریبرزی صفحات 60-74
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کیفی سرمایه فکری با رویکرد نوآوری سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام شد. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و توسعه ای است.

  روش شناسی پژوهش: 

  پژوهش، از لحاظ روش، آمیخته(کمی- کیفی)است و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند. نمونه گیری از جامعه آماری هدفمند انجام شد که در آن 20 نفر انتخاب شدند. پس از انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای، فهرستی از ابعاد و مولفه های متغیرهای تحقیق شناسایی شد. روایی محتوایی به تایید خبرگان دانشگاهی و متخصصان اداری رسید و در قالب پرسشنامه محقق ساخته طی سه مرحله دلفی پس از تایید پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(.899)،(.842)و (947.) در اختیار اعضای دلفی قرار گرفت. داده های حاصل از تحقیق براساس روش های آماری مربوط و با استفاده از نرم افزار (Spss) بررسی و تحلیل شد و ابعاد و مولفه های تحقیق ازطریق ضریب توافق کندال به اجماع خبرگان رسید.

  یافته ها

  طبق یافته های پژوهش ابعاد سرمایه فکری دارای 3 بعد و مولفه های سرمایه فکری 25 مولفه و ابعاد نو آوری سازمانی 6 بعد و مولفه های نو آوری سازمانی 19 مولفه شناسایی شد.

  بحث و نتیجه گیری

  در پایان پژوهش مدل کیفی سرمایه فکری با رویکرد نوآوری سازمانی متناسب با نظر خبرگان تدوین شد.

  کلیدواژگان: ابعاد سرمایه فکری، ابعاد نوآوری سازمانی، مولفه های سرمایه فکری، مولفه های نوآوری سازمانی، آموزش و پرورش
 • سید حمیدرضا اشرفی، کاملیا عبدی*، امیر کاظمی صفحات 75-89
  مقدمه و هدف

  هدف تحقیق شناسایی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی در ادارات کل ورزش و جوانان (با رویکرد اسلامی _ ایرانی پیشرفت)می باشد.

  روش شناسی: 

  پژوهش از نوع بنیادی و پیمایشی-مقطعی، ترکیبی اکتشافی بوده. جامعه آماری اساتید دانشگاه ، مدیران و معاونان ادارات کل ورزش و جوانان ،روش نمونه گیری از نوع هدفمند از استان های جنوبی کشور(هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بریراحمد، فارس، کرمان) بود. شاخص خبرگی میزان تجربه و سطح تحصیلات . بر این اساس از دیدگاه 11 نفر خبرگان با ابزار مصاحبه استفاده شد. برای روایی از ملاک های Lincoln,Y.S., & Guba,E.G. (1985). اعتبار پذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان، تایید پذیری استفاده شد. چون تمامی معیارها مورد توجه بوده، طراح قادر به جهت گیری خاصی نبوده ،مبتنی بر مقایسه زوجی فی نفسه از روایی برخوردار بوده. از طرفی تمامی معیارها را به صورت دو به دو مقایسه کرده لذا حداکثر سوالات ممکن با ساختاری مطلوب از مخاطب پرسیده شد، پرسشنامه پایا می باشد. از تکنیک تحلیل محتوا در نرم افزار Maxqda استفاده شد.

  یافته ها

  در کدگذاری اولیه 96 کد : 23 مقوله محوری و 9 کد اصلی شناسایی شدند. کدهای اصلی: استخدام، تخصص، سازمان، مدیریت روابط سازمانی، امید و انگیزه، ارتقای عملکرد، مزیت رقابتی، قابلیت های بهره وری و ویژگی های روانی. جهت تعیین روایی یافته ها از سه تکنیک جمع آوری داده ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش استفاده گردید. منابع دادها متنوع بوده و همسوسازی به کار رفت. در تحلیل موارد منفی مصاحبه-ها، تبیینات متناقض تفسیر شده را در داده ها حل کرد. مصاحبه، بارها ارزیابی ، محتوا و فرآیندها بازبینی شد.

  نتیجه گیری

  محقق قادر به شناسایی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی برای تبیین در تحقیقات آتی شد.واژه های کلیدی: توسعه منابع انسانی، ادارات کل ورزش و جوانان، رویکرد اسلامی _ ایرانی پیشرفت.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: توسعه، منابع انسانی، ادارات کل ورزش و جوانان، رویکرد اسلامی، ایرانی پیشرفت
 • شبنم ملکشاهی، رمضان جهانیان*، مهتاب سلیمی، زهرا لبادی صفحات 135-155
  مقدمه و هدف

  هدف از اجرای این پژوهش، طراحی الگوی توسعه تفکر سیستمی مدیران آموزش و پرورش بود.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و نوع داده، آمیخته و روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی بود.

  روش شناسی:

   جامعه آماری پژوهش، جهت تعیین ابعاد و مولفه ها، در بخش کیفی، 20نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان آموزشی، به روش نمونه گیری هدفمند، بر اساس اصل اشباع در نظر و در بخش کمی، 4115 نفر از مدیران و معاونان اداره کل و نواحی چهارگانه آموزش و پرورش و مدارس استان البرز را تشکیل دادند. حجم نمونه به کمک فرمول کوکران، تعداد 351 نفر، از روش نمونه گیری تصادفی ساده ،انتخاب شدند.ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای اسناد و در بخش کمی، دو پرسشنامه محقق ساخته، به ترتیب 93 و26 گویه است که روایی آنان با تایید خبرگان دانشگاهی، متخصصان مدیریت آموزشی و تحلیل عاملی تاییدی انجام شد و پایایی آنان با استفاده از آلفای کرونباخ، برای ابعاد و مولفه ها، 984/0و برای تعیین میزان تناسب و اعتبارسنجی الگو، 999/0تعیین گردید.تحلیل داده ها، برای تعیین و اولویت بندی ابعاد و مولفه ها، با استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل عاملی تاییدیمرتبه دوم وبرای تعیین میزان تناسب الگو، از روایی محتوا(شاخص و نسبت روایی محتوایی) و برای رسیدن به الگوی پژوهشی، از دو نرم افزار اس پی اس اس و آموس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد، الگوی توسعه تفکر سیستمی مدیران آموزش و پرورش، دارای 5بعد(ویژگی های شخصیتی، دانش های مدیریتی، رهبری، مدیریت منابع انسانی، مهارت و توانایی تفکر و اندیشه فلسفی) و 93 مولفه بود.

  نتیجه گیری

  الگوی پیشنهادی به لحاظ نظری، از اعتبار کیفی و کمی لازم، برخوردار است و می تواند به عنوان چارچوب و مبنایی، برای توسعه تفکر سیستمی مدیران آموزش و پرورش کشور، مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: الگوی توسعه، تفکر سیستمی، مدیران آموزش و پرورش
 • سارا کوراوند، لیلا بهمئی*، غلام حسین برکت صفحات 156-178

  هدف تحقیق حاضر ارایه مدلی برای توسعه توان تصمیم گیری مدیران و تعیین راه کارهای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بود. روش تحقیق حاضر آمیخته اکتشافی از نوع کیفی و کمی مبتنی بر گرندد تیوری بود. جامعه آماری مورد نظر در بخش کیفی را خبرگان حوزه آموزش و پرورش در سمت های مدیریتی تشکیل دادند که با روش هدفمند تا 15 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه صورت پذیرفت. هم چنین در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه اول در استان خوزستان بودند که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و حجم زیاد جامعه آماری در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی که با تقسیم مدارس متوسطه به چهار بخش (شمال، جنوب، شرق و غرب) از مناطق (ایذه، دهدز باغملک اهواز ماهشهر دزفول ابادان خرمشهر) و فرمول کوکران حجم نمونه 326 نفر (176 نفر زن و 150 نفر مرد) نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که از بخش کیفی استخراج شد و روایی آن به نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردهای گرندد تیوری و معادلات ساختاری با نرم افزارهای MAXQDA و SPSS23 و SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد اصلی مدل را عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها تشکیل می دهند و شامل 74 زیر مولفه هستند و نتایج مدل تحقیق نشان داد که مدل مورد استفاده تحقیق حاضر از برازش مناسبی برخوردار بود. نتایج نشان داد که در میان ابعاد اصلی مدل عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها می توانند در ارتقای توان تصمیم-گیری مدیران موثر باشند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، ارتقا توان، مدیران، عوامل سازمانی
 • مرتضی آخری، مریم تقوایی*، سعید صفاریان همدانی صفحات 179-194

  هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی توسعه حرفه ای برای مدیران مدارس متوسطه بود. روش پژوهش حاضر ترکیبی (کیفی و کمی) و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از لحاظ زمانی، مقطعی بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی 22 خبره مرتبط موضوع در استان خراسان شمالی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. تمام یافته ها کدگذاری شدند و برای اعتبار از دیدگاه مشارکت کنندگان و خبرگان و برای پایایی نیز از ضریب توافق استفاده شد (87/0=CVR). جامعه آماری بخش کمی نیز، مدیران مدارس دوره های تحصیلی مختلف در سال 1399-1398 به تعداد 1957 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان 340 نفر به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای یافته های کیفی بود. این پرسشنامه شامل 5 بعد اصلی، 14 مولفه و 100 گویه بود که بر اساس مقیاس لیکرت (بر مبنای نمره 1 تا 6) نمره گذاری شد. اعتبار پرسشنامه با نقادی و مشورت اساتید سنجش احصا شد و پایایی نیز با آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد (88/0= α). تحلیل داده ها نشان داد 5 بعد اصلی توسعه حرفه ای شامل (رهبری آموزشی، رهبری استراتژیک، مدیریت ارتباطات، مدیریت سازمان و رهبری اخلاقی) و 14 مولفه (مدیریت بر یادگیری وآموزش، ایجاد محیط مساعد یادگیری، ارزیابی برنامه درسی، ترسیم چشم انداز، بهبود مستمر مدارس، ارتباطات اثربخش، رابطه با ذی نفعان، مدیریت عملیات، مدیریت منابع، هدایت افراد و تیم، اخلاق حرفه ای، اصول و هنجارهای اخلاقی- اسلامی، توسعه حرفه ای خویش و توسعه حرفه ای منابع انسانی) از دیدگاه خبرگان بود. نتایج معادلات ساختاری با نرم افزار PLS Smart22 نیز نشان داد متغیرهای پژوهش قادر به پیش بینی 69/0 توسعه حرفه ای هستند. نیکویی برازش کلی مدل نیز در حد مطلوب بود (54/0=GOF).

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، مدیران مدارس، رهبری آموزشی، الگوی توسعه حرفه ای
 • تلویحات تربیت هنری مبتنی بر حکمت اشراق در برنامه ریزی و مدیریت آموزشی
  معصومه زارعی*، محمد مزیدی، بابک شمشیری، سعید رحیمیان صفحات 192-204

  در پژوهشهای انجام شده در دهه های اخیر تلاش شده تا به نسبت میان هنر و تربیت از زوایای گوناگون پرداخته شود و مبانی نظری و عملی آن، مورد واکاوی و مداقه قرار گیرد. زیبایی شناسی و فلسفه هنر، هرچند برآمده از رویکردهای جدید هستند، اما پرسش از زیبایی و هنر، از دیرباز اندیشه آدمی را به خود مشغول داشته است. حکمت اشراق با بهره گیری از مبانی حکمت اسلامی، مبانی عرفانی و اشراقی و نیز نظریات حکمای ایران باستان و احیای حکمت خالده، حاوی مضامین و اندیشه های حکمی بوده و می تواند مبنای مناسبی برای واکاوی اندیشه ها و مفاهیم حکمی موجود در هنر ایرانی قلمداد گردد. از آنجا که یکی از ساحت های مهم تربیتی، ساحت هنری و زیبایی شناسانه می باشد، بر همین اساس این پژوهش تلاشی است در راستای واکاوی و فهم تربیت هنری بر اساس فلسفه ای ایرانی و استخراج تلویحات آن در تعلیم و تربیت به ویژه در برنامه ریزی و مدیریت آموزشی. روش انجام این پژوهش تحلیل محتوای رابطه ای می باشد. پارادایم پژوهش، کیفی و طرح تحقیق، غیر پیدایشی است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، متون فارسی و ترجمه های انجام شده از متون عربی منسوب به شیخ اشراق مرتبط با هنر و زیبایی شناسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها اسنادی است؛ بدین معنا که ضمن مراجعه به متون و نوشته های منسوب به شیخ اشراق، داده های مورد نظر استخراج و با استفاده از روش تحلیل محتوای رابطه ای، تجزیه و تحلیل شدند. سرانجام با استفاده از روش مقایسه مستمر داده ها، مقوله های تربیت هنری از دیدگاه حکمت اشراق استنتاج شد. نتایج نشان می دهد که تربیت هنری مبتنی بر حکمت اشراق، حاوی تلویحاتی در ابعاد گوناگون برنامه ریزی و مدیریت آموزشی است.

  کلیدواژگان: تربیت هنری، حکمت اشراق، هنر اشراقی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • ابراهیم آبیار، کلثوم نامی*، نادرقلی قورچیان، مهدی باقری صفحات 195-210

  امروزه در سرتاسر جهان بر اهمیت پژوهش برای توسعه آموزش و تلاش برای ایجاد و گسترش توانمندسازی پژوهشی در دانش آموزان ، تمرکز می کنند و نقش پژوهش را به عنوان یک فعالیت اصلی برای ترویج آموزش و یادگیری یا فرایند تدریس تحقیقاتی، از جمله توسعه شایستگی تحصیلی در مدرسه، تطبیق می دهند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی پژوهشی دانش آموزان است. حوزه پژوهش، در برگیرنده صاحب نظران دارای تالیفات و سوابق پژوهشی مرتبط با حوزه توانمندسازی پژوهشی بود. برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار اصلی پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود، پس از 20 مصاحبه، داده ها به اشباع نظری رسید. داده های استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و استخراج مضمون های اصلی و فرعی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عوامل شخصیتی، عوامل ذاتی، اجتماعی و مهارت های اکتسابی (فراشناختی، تفکر انتقادی و فناوری اطلاعات) از جمله عواملی هستند که در توانمندسازی پژوهشی دانش آموزان موثر هستند. شناسایی تنگناهای موجود در سیستم آموزشی از گام های مهم پیشرفت در توانمندسازی پژوهشی است. وجود امکانات و فرصتهای آموزشی و پژوهشی می تواند شرایط لازم را برای افزایش توانمندسازی پژوهشی تسهیل کند. به این ترتیب که وجود ظرفیتها و امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی به واسطه امکان تفکر خلاق و انگیزه، توانمند سازی پژوهشی را ارتقا می دهد.

  کلیدواژگان: شناسایی، عوامل موثر، توانمندسازی پژوهشی، دانش آموزان
 • مریم حافظیان، رویا افراسیابی*، محمد خزاعی صفحات 211-231

  هدف از اجرای این پژوهش طراحی مدل فرهنگ سازمانی در سازمان آموزش وپرورش بود که در یکی از نواحی مشهد انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی و از لحاظ روابط، از نوع علت ومعلولی می باشد. برای تعیین حجم نمونه به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند عمل شد که بر این اساس 10 نفر از خبرگان در امر پژوهش مشارکت نمودند. در بدو امر با مطالعه مبانی نظری و تایید خبرگان 14 مولفه برای طراحی مدل شناسایی شد. به منظور تایید روایی محتوای این مولفه ها از ضریب روایی نسبی محتوا (شاخص CVR) استفاده شد. در ادامه برای طراحی مدل از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه ها در هشت سطح قرار گرفتند. «ساختار سازمان» با قرار گرفتن در سطح آخر به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین مولفه و مولفه های «نتیجه گرایی» و «وفاداری» به عنوان تاثیرپذیرترین مولفه شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، آموززش و پرورش، طراحی مدل، مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)
|
 • Jamal Barkhoda *, Ali Amini Pages 1-21
  Introduction

  Today, educational leaders in schools face many challenges, and these organizational challenges in the teaching and learning process, as the core of the school, have devastating effects.The purpose of this study was to identify the challenges of insightful educational leadership in educational organizations.

  research methodology

  The research method was qualitative. Research area In this study, there were 15 school principals in Sanandaj city. During data collection, purposeful sampling strategy was used to select the study subjects or gatekeepers. During data collection, purposive sampling strategy was used to select the study subjects or gatekeepers of the research. Research data were collected using the data foundation method and semi-structured and in-depth interview tools. To analyze the data, the process of coding the strategy of data foundation theory, ie open coding, axial coding and selective coding was used.

  Findings

  Findings lead to the identification and confirmation of 3 main categories of visionary, centralized and challenging structure and 14 central codes of strategic thinking, relationship orientation, visionary leadership dynamics, inspiration, wisdom, inflexibility, cultural conflict, resistance to Change, passivity of the organization, being critical, having knowledge and technology, influencing the employees of the organization, discernment and professionalism and 160 codes were returned and also the results showed that the model extracted from the internal validity has a high.

  Conclusion

  Providing a practical model is essential to identify the challenges of insightful educational leadership in schools In order to pay serious attention to the challenges of visionary leadership in schools and try to solve them, schools should become organizations that are truly learners, educators.

  Keywords: Challenges, Insightful leadership, Educational organizations
 • Samad Izadi *, Mobin Hajian Hikuie, Maimanat Abedini-Baltork Pages 22-33

  The purpose of this study was to investigate the use of curriculum leadership among primary school principals. The research method is qualitative and phenomenological and in terms of purpose is one of the applied researches and has been done by qualitative analysis method. The statistical population of the study was the principals of public primary schools in Sari city in the academic year 1399-1400. The sampling method was purposeful and snowball method. The interviews continued in a semi-structured manner until the interviewees' answers were saturated. The results showed that the use of curriculum leadership by school principals in the educational atmosphere is more than other dimensions and the dimensions of curriculum implementation, curriculum development and review and evaluation are in the next ranks, respectively. In the end, according to the research findings, in order to improve the level of familiarity and employ their role managers as curriculum leaders, suggestions were presented.Keywords: Curriculum, Curriculum Leadership, Primary School Principals

  Keywords: curriculum, Curriculum Leadership, Primary School Principals
 • Mohammad Tabarniarami, Farshideh Zameni *, Saeid Safarian Hamedani Pages 34-48

  The purpose of this study is to explain the relationship between the quantum skills of managers and policy-making and improving the decision-making system in the Azad university of Mazandaran Province. Methodology of terms of purpose applied from the descriptive-correlational data collection method. The statistical population included all members of the faculty of free universities in Mazandaran province (1461 people). Using multi-stage cluster random sampling method, 305 people in the quantitative section and 11 people in the qualitative section were selected for the study. The data collection tools were a standard questionnaire for giant quantum and Razavi quantum skills (2014) and a researcher-made questionnaire for policy making and improvement of the decision-making system, whose Cronbach's alpha coefficient was 0.864, 0.897 and 0.901 And their content was confirmed by experts. Data analysis and analysis were analyzed by structural equation modeling in SPSS, AMOS software. The quantum skills of managers and policymakers have a positive and significant relationship with decision-making. The mediating role of policymaking in the relationship between managers' quantum skills and decision-making was not significant.

  Keywords: Managers Quantum Skills, policy-making, Improving the Decision Making System, Islamic Azad University
 • Seyedhassan Alavirad *, Fereshteh Kordestani, Yalda Delgoshaei, Asad Hejazi Pages 49-67

  The aim of this study was to identify the criteria for attracting faculty members and provide appropriate solutions focusing on non-governmental higher education institutions. Therefore, qualitative and quantitative data were used to achieve this goal. This research was conducted with a consecutive mixed approach in two parts, qualitative and quantitative; First, in the qualitative stage, using the law of theoretical saturation to determine the desired sample size, through semi-structured interviews with 16 faculty members who were selected by purposive sampling, the components of faculty recruitment components were identified and data The research items were analyzed using theme analysis technique. In the quantitative part to collect information using a researcher-made questionnaire on a larger scale among the sample consisting of experts (experts, recruitment specialists, faculty members and applicants involved in the faculty recruitment process) faculty recruitment programs that are informed in this regard. Were distributed. The sample size was determined based on a rule in order to perform confirmatory factor analysis, 300 people using the proportional stratified method. The method of data analysis in the qualitative part consists of three stages of open, axial and selective coding. Came. Also, in order to supplement the analysis and in order to validate the proposed model, the data were analyzed with Amos software and using confirmatory factor analysis. Structural equation modeling analyzes supported the fit of the model with the data. Based on the findings, this model can provide good information for attracting faculty members of non-governmental higher education institutions.

  Keywords: Faculty Member, Recruitment, Universities, Higher Education Institutions
 • Amir Rafsanjani, Mahmood Ghorbani *, Elham Fariborzi Pages 60-74
  Introduction

  This study aimed to develop a qualitative model of intellectual capital promotion with an organizational innovation approach in the General Department of Education of Khorasan Razavi Province and the seven districts of the Mashhad Education Department. It was applied-developmental in terms of purpose, mixed (quantitative-qualitative) in terms.

  Research methodology

  This study method was descriptive in terms of data collection. The statistical population consisted of academic and professional education experts, of whom 20 people were selected using purposive sampling. After conducting library and exploratory studies, a list of the propositions concerning the dimensions and components of the research variables was provided and after receiving the quantitative and qualitative corrective comments, it was confirmed by academic and professional education experts. During the three stages of Delphi After determining and confirming the reliability  using Cronbach's alpha coefficient(.947),(.842) and(.947). it was distributed to the Delphi members in the form of a researcher-developed questionnaire. Data were analyzed by the statistical procedures and (SPSS) and experts reached a consensus about research dimensions and research components using Kendall's coefficient of concordance.

  Findings

  The results showed there were three dimensions and 25 components of intellectual capital and there were six dimensions and 19 components of organizational learning.

  Conclusion

  Finally,  the qualitative model of intellectual capital promotion with an organizational innovation approach was developed by experts.

  Keywords: Dimensions of intellectual capital, dimensions of organizational innovation, components of intellectual capital, components of organizational innovation, Ministery of Education
 • Seyed Hamidreza Ashrafi, Kamelia Abdi *, Amir Kazemi Pages 75-89

  The purpose of this study is to identify the factors affecting the development of human resources in the general departments of sports and youth (with an Islamic-Iranian approach to progress). To achieve this goal, first the effective factors and indicators affecting human resource development are identified and then these factors and indicators are evaluated and screened. Library method and documentary studies were used to collect theoretical foundations of information regarding the explanation of the literature of the research subject. Due to the fact that the purpose of this research is a heuristic combination of consecutive type and model tooling, model design and compilation based on the criteria designed by the model, in the qualitative part based on content analysis technique, has been used. Accordingly, in this study, the views of 11 experts, university professors, managers and deputies of the General Departments of Sports and Youth were used as interview tools. In order to identify the factors affecting the development of human resources with the Islamic-Iranian approach to progress, the content analysis technique in Maxqda software has been used. In the initial coding, 96 codes were identified. 23 central categories and 9 main codes were introduced. The main codes are: employment, specialization, organization, organizational relationship management, hope and motivation, performance promotion, competitive advantage, productivity capabilities and psychological characteristics. To determine the validity (verifiability) of the findings, three techniques of data collection from multiple sources, negative case analysis and flexibility of the method were used. Data sources are diverse and synchronization is used. In analyzing the negative cases of the interviews, the researcher has solved the contradictory interpretations in the data. Also, the interview schedule has been re-evaluated many times and its content and processes have been reviewed and the interpretations, suggestions and findings have been completely flexible.Keywords: Human Resources Development, General Departments of Sports and Youth, Islamic-Iranian approach to progress

  Keywords: Human Resources, development, General Departments of Sports, Youth, Islamic-Iranian approach to progress
 • Shabnam Malekshahi, Ramezan Jahanian *, Mahtab Salimi, Zahra Lebadi Pages 135-155

  Introduction and goal:

  The purpose of this study is to design a model for the development of systemic thinking of education managers. The present study is descriptive-survey in terms of purpose, application and data type.

  Methodology

  The statistical population of the study, in order to determine the dimensions and components, in the qualitative part of 20 academic specialists and educational experts, by purposeful sampling method based on the principle of saturation and in the quantitative part, 4115 managers and deputies of the General Administration and four education areas And constitute schools and schools in Alborz province. The sample size with the help of Cochran's formula is 351 people by simple random sampling method have been selected. The research tools in the qualitative section are semi-structured interviews, document content analysis and in the quantitative section are two researcher-made questionnaires of 93 and 26 items, respectively. Using Cronbach's alpha for dimensions and components is set to 0.984 and to determine the fit and validation of the model is set to 0.999. Data analysis, to determine and prioritize dimensions and components using structural equations, exploratory and confirmatory factor analysis, second-order confirmatory factor analysis, and to determine the appropriateness of the model, content validity (CVI and CVR) and to achieve the research model from Two software, SPSS and Amos, are used.

  findings

  The results showed that the model of development of systemic thinking of education managers had 5 dimensions (personality traits, managerial knowledge, leadership, human resource management, skill and ability of thinking and philosophical thought) and 93 components.

  Conclusion

  The proposed model theoretically has the necessary qualitative and quantitative validity and can be used as a framework and basis for the development of systemic thinking of the country's education managers.

  Keywords: Development Pattern, Systems thinking, Education managers
 • Sara Kooravand, Leila Bahmaee *, GholamHossein Barekat Pages 156-178

  The purpose of this study was to provide a model for developing managers' decision-making power and determining solutions to achieve the desired situation. The method of the present study was a qualitative and quantitative exploratory mixture based on grounded theory. In this study, according to the classification model with emphasis on qualitative data, a sequential integrated exploratory method was used to combine qualitative and quantitative data. The statistical population in the qualitative section consisted of 15 experts familiar with the subject of research. Also, in a small part of the statistical population, there are 2147 principals of first secondary schools in Khuzestan province, of which 326 (176 female and 150 male) were randomly divided into four sections using cluster sampling method (divided into four sections). North, south, east and west) were selected from regions (Izeh, Dehdez, Baghmalek, Ahvaz, Mahshahr, Dezful, Abadan and Khorramshahr). To collect data, two closed-ended and open-ended decision-making questionnaires were used to improve decision-making power. In order to analyze the data, grounded theory approaches and structural equations with MAXQDA, SPSS23 and SmartPLS software were used. The results showed that the main dimensions of the model are organizational factors, managerial factors, individual factors and structural factors and include 74 sub-components. The results of the research model show that the model used in the present study had a good fit. This means that the model of this research can be used to improve the decision-making power of managers.

  Keywords: Decision making, Capacity building, managers, organizational factors
 • Morteza Akhari, Maryam Tghvaee *, Saeed Safarian Hamedanii Pages 179-194

  The present study aimed to develop and validate a professional development model for high-school principals. This was an applied and cross-sectional research in terms of objective and time, respectively, and had a mixed method (qualitative and quantitative). The participants in the qualitative section included 22 experts related to the research topic in North Khorasan Province, selected by purposive sampling. Data obtained from semi-structured interviews were coded and their validity and reliability were approved based on the experts' and participants’ opinions and the agreement coefficient (CVR=0.87), respectively. The statistical population in the quantitative section included 1957 high-school principals in various academic semesters during 2019-2020, 340 of whom were selected by cluster sampling based on Morgan’s Table. The research tool was a researcher-made questionnaire developed based on qualitative findings, which included five main dimensions, 14 components, and 100 items, scored based on a Likert scale (one-six). The validity of the questionnaire was confirmed based on professors’ opinions and its reliability was approved at a Cronbach’s alpha of 0.88. From the perspective of the experts, the five dimensions of professional development included educational leadership, strategic leadership, communication management, organizational management, and ethical leadership, and 14 components were management on learning and teaching, creating a favorable learning environment, curriculum evaluation, vision drawing, continuous improvement of schools, effective communication, relationship with stakeholders, operations management, resource management, individual and team leadership, professional ethics, principles, and Islamic ethical norms, development of their profession and development of human resources profession. According to the results of structural equations with PLS Smart22 showed that the research variables were able to predict professional development at a 0.69 level. It is notable that the overall goodness of fit of the model was favorable (GOF=0.54).

  Keywords: Professional Development, School Principals, educational leadership, Professional Development Model
 • Implications of Art Education Based on the Eshraq Philosophy in Educational Planning and Management
  Masoomeh Zarei *, Mohammad Mazidi, Babak Shamshiri, Saeed Rahimian Pages 192-204

  Researches in recent decades have attempted to study the relationship between art and education and examine its theoretical and practical foundations. questions about beauty and art are questions that have occupied the human mind for a long time. Eshraq philosophy, by using the principles of Islamic wisdom, mystical and enlightenment principles it can be a suteble basis for analyzing the ideas and concepts in Iranian art. one of the important fields of education is art and aesthetics. accordingly, this research is an attempt to analyze and understand art education based on Iranian philosophy and extracting its implications in education, especially in educational planning and educational adminstration. the method of this research is qualitative content analysis. using constant comparative method, the categories of art education were deduced from the perspective of Eshraq philosophy.

  Keywords: art education, eshraq philosophy, Educational Administration
 • Ebrahim Abyar, Kolsom Nami *, Nadergholi Ghorchian, Mehdi Bageri Pages 195-210

  Today, around the world, the importance of research for the development of education and efforts to create and expand research empowerment in students, and the role of research as a major activity to promote teaching and learning or research teaching process, including the development of academic competence in school, They adapt. The purpose of this study is to identify the factors affecting students' research empowerment. The statistical population of the study included experts with research writings and records related to the field of research empowerment. Purposeful sampling method was used to determine the sample size. The main research tool was semi-structured interviews, after 20 interviews, the data reached theoretical saturation. Data extracted from semi-structured interviews were analyzed using open coding, axial coding and main and secondary themes. The results showed that personality factors, intrinsic, social factors and acquired skills (metacognitive, critical thinking and information technology) are among the factors that are effective in empowering students' research. Identifying the bottlenecks in the educational system is an important step forward in research empowerment. The existence of educational and research facilities and opportunities can facilitate the necessary conditions to increase research empowerment. In this way, the existence of appropriate educational and research capacities and facilities promotes research empowerment through the possibility of creative thinking and motivation.

  Keywords: identifying, Effective factors, research empowerment, Students
 • Maryam Hafezian, Roya Afrasiabi *, Mohammad Khazaei Pages 211-231

  The purpose of this study was to design an organizational culture model in the Education Organization, which was conducted in one of the districts of Mashhad. This research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of method, and causal in terms of relationships. To determine the sample size, purposeful judgment sampling was performed, based on which 10 experts participated in the research. Initially, by studying the theoretical foundations and expert approval, 14 components were identified for model design. In order to confirm the content validity of these components, the relative content validity coefficient (CVR index) was used. Then, interpretive structural modeling (ISM) was used to design the model. The results showed that the components were at eight levels. "Organizational structure" was identified as the most important and influential component at the last level and the components of "consequentialism" and "loyalty" were identified as the most influential component.

  Keywords: Organizational Culture, education, Model Design, interpretive structural modeling (ISM)