فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالرسول دانشجو*، باران حسینی، فاطمه قاسمی صفحات 2-14
  هدف

  هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط نمرات آزمون حرکتی عملکردی با وقوع آسیب در دختران تیرانداز نخبه بود.

  روش ها:

   جامعه آماری این تحقیق نیمه تجربی، کلیه ورزشکاران نخبه و شاغل در سوپر لیگ تیراندازی در سال 1398 بودند. نمونه آماری تعداد 40 نفر (20 نفر باسابقه آسیب دیدگی و 20 نفر بدون آسیب دیدگی) که پس از فراخوان عمومی با استفاده از نرم افزار جی پاور و به صورت هدفمند انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای تحقیق پس از اخذ فرم رضایت نامه و اندازه گیری مشخصات دموگرافیک آزمودنی، از صفحه شطرنجی و پرسش نامه آزمون نیویورک استفاده شد. کلیه آزمودنی ها بعد از ارزیابی میزان ناهنجاری های قامتی به انجام آزمون های حرکتی عملکردی هفت گانه (FMS) پرداختند. داده های به دست آمده پس از بررسی نرمال بودن توسط آزمون شاپیرو ویلک، توسط آزمون تی مستقل و آزمون ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار spss نسخه 19 در سطح 0/05 ≤a تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد که بین نمره کل آزمون حرکتی عملکردی و وقوع آسیب اسکولیوز (0/001=P)، شانه نابرابر (0/044=P) و لگن نابرابر (0/001=P) در ورزشکاران باسابقه آسیب دیدگی ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد و در گروه ورزشکاران بدون سابقه آسیب دیدگی ارتباط معنی داری وجود ندارد (0/05≤P). هم چنین، بین نمره کل آزمون حرکتی عملکردی با وقوع آسیب کج گردنی (0/661=P، 0/001=P) افراد با و بدون سابقه آسیب دیدگی ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج به نظر می رسد نمرات آزمون های حرکتی - عملکردی مدل پیشگیری مناسبی از آسیب ها و اختلالات قامتی نظیر اسکولیوز، شانه نابرابر و لگن نابرابر را، در اختیار مربیان، و درمانگران قرار می دهد؛ لذا، توصیه می شود که مربیان و ورزشکاران این رشته ورزشی در زمینه بهبود و پیشگیری از آسیب های مذکور، همگام با آزمایش های تشخیصی کلینیکی پزشکی، از آزمون های عملکردی (FMS) نیز استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: آزمون های عملکردی، آزمون های جسمانی، تیراندازی
 • علی فتاحی*، لیلا حمزه، روژین مولویان، محبوبه دهنوی صفحات 16-33
  مقدمه

  آسیب های ورزشی جزء گریز ناپذیر فعالیت های ورزشی می باشند. بنابراین بررسی علل وقوع و راه های پیشگیری از صدمات ورزشی همواره امری مهم و مورد توجه بوده است. با توجه به اهمیت تاثیر صدمات ورزشی در زندگی افراد و تحت الشعاع قرار گرفتن تمامی فعالیت های آنها در زندگی روزمره و زندگی حرفه ای ورزشی، جلوگیری از آسیب دیدگی و کاهش مدت زمان دوری از تمرین و رقابت ها در حرفه ورزشی یک بازیکن نخبه بدمینتون بسیار مهم است. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی سیستماتیک پژوهش های مرتبط با آسیب های رشته بدمینتون و انجام یک جمع بندی مطلوب و ارایه اطلاعات جامع و کاربردی از تحقیقات پیشین در این حوزه انجام شده است.

  روش ها

  در این مطالعه، تحقیقات انجام شده در رابطه با آسیب های بدمینتون بین سال های 2000 تا 2021  مورد جستجو و بررسی قرا گرفتند. جستجوی مقالات در پایگاه های تخصصی انجام گرفت و  بر اساس معیارهای ورود و خروج، 32 مقاله انتخاب شد. برای بررسی کیفیت مقالات از مقیاس PEDro استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی مطالعات انجام شده نشان داد که، میزان بروز آسیب در ورزشکاران آماتور بیش تر از ورزشکاران حرفه ای و آسیب دیدگی ها در حین تمرین بیش تر از زمانی است که ورزشکار در فعالیت های رقابتی و مسابقات شرکت می کند. میزان شیوع آسیب های حاد و خفیف بیشتر از آسیب های مزمن و متوسط می باشد. آسیب های بیش کاری، بیشتر در زانو و شانه مشاهده می شود. با بررسی سطح مسابقات مشخص شد که میزان شیوع آسیب در مسابقات ملی و جهانی، به دلیل ضربه و استفاده بیش از حد، بیشتر در نواحی کمر، زانو و شانه رخ می دهد. در ورزشکاران عادی پیچ خوردگی مچ پا بسیار شایع است و در مرحله آموزش و تمرین، آسیب بافت های نرم (اسپرین و استرین) رخ می دهد. بررسی آسیب های اندام فوقانی و تحتانی نشان داد که بیشترین شیوع آسیب در اندام فوقانی مربوط به مچ دست، شانه و کمر است که شیوع آسیب در مفصل شانه کمتر از کمر می باشد. در اندام تحتانی نیز بیشترین میزان آسیب به ترتیب مربوط به مچ پا و زانو است.

  نتیجه گیری

  با توجه به بررسی تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد که وقوع آسیب در بدمینتون به چندین عامل بستگی داشته باشد، که در این مطالعه، علل  و عوامل بروز آسیب دیدگی در این ورزش ذکر شده است. برای کاهش وقوع آسیب های ناشی از ورزش بدمینتون لازم است همه این عوامل در نظر گرفته شود و آنها را به طور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

  کلیدواژگان: بدمینتون، آسیب، شیوع، بیومکانیک
 • سمیرا قلی زاده، هدی مزینی*، امیرحسین براتی، عطاالله براتی صفحات 34-48
  هدف

  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات تی آر ایکس بر میزان درد و تعادل ایستا و پویای دختران غیر ورزشکار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی می پردازد.

  روش ها: 

  جامعه آماری تحقیق شامل دختران غیر ورزشکار مبتلا به کمردرد غیراختصاصی منطقه دو شهر شیراز باسابقه درد بیش از سه ماه بود که از بین آن ها به صورت در دسترس تعداد 30 نفر آزمودنی انتخاب شد و در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. برای اندازه گیری شاخص درد از معیار قیاسی دیداری درد (Visual Analog Scale؛ VAS) و تعادل ایستا و پویا از دستگاه تعادل سنج بایودکس استفاده شد. ابتدا پیش آزمون گرفته شد. سپس به مدت 8 هفته گروه تجربی تمرینات را انجام داده و گروه کنترل تمرینی انجام ندادند. پس از آن آزمون های مجدد انجام شد. متغیرهای تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن داده ها و از آزمون تی زوجی برای مقایسه درون گروهی و از آزمون آنکوا با مدنظر قرار دادن پیش آزمون به عنوان کووریت جهت مقایسه نتایج به دست آمده بین گروهی استفاده شد. سطح معناداری در سراسر تحقیق در سطح 95 درصد با آلفای کوچک تر و یا مساوی با 0/05 بود.

  یافته ها: 

  نتایج تحقیق نشان داد شدت درد، تعادل ایستا و پویای گروه تمرینات تی آر ایکس در پس آزمون به طور معنی داری بهتر از پیش آزمون بود (0/05>p)، اما شدت درد، تعادل ایستا و پویای گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشت (0/05<p).<p).

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج به دست آمده، پروتکل تمرینی تی آر ایکس که در این پژوهش استفاده شد باعث بهبود درد و تعادل ایستا و پویای دختران غیر ورزشکار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی شده است.</p).<p).

  کلیدواژگان: کمر درد، تی آر ایکس، درد، تعادل
 • محمد عظیمی نیا، علی عباسی* صفحات 50-64
  هدف

  با توجه به روند بهبودی طولانی مدت در آسیب رباط صلیبی قدامی و بروز مشکلات ثانویه بعد از جراحی و همچنین عدم پایبندی افراد به برنامه های توانبخشی بعد از جراحی، با این وجود ریسک پارگی مجدد این رباط وجود دارد. لذا، هدف از مطالعه حاضر، مقایسه پارامترهای کینماتیکی تنه و اندام تحتانی حین مانور برشی در ورزشکاران سالم و بازسازی شده رباط صلیبی قدامی بود.

  روش ها:

   آزمودنی های این مطالعه شامل 34 ورزشکار مرد بودند که به صورت در دسترس در دو گروه آزمایشی (رباط صلیبی بازسازی شده) و کنترل (سالم) قرار گرفتند. ثبت اطلاعات کینماتیکی و کینتیکی حرکت این آزمودنی ها به وسیله سیستم ثبت آنالیز ویدیویی حرکت وایکان و صفحه نیروسنج کیستلر به ترتیب با فرکانس نمونه برداری 200 و 1000 هرتز انجام شد. محاسبه متغیرهای کینماتیکی از لحظه تماس اولیه پا تا لحظه جدا شدن پا از صفحه نیروسنج به وسیله نرم افزار ویژوال تری دی انجام شد.

  یافته ها: 

  نتایج آزمون تی مستقل در فلکشن سگمنت تنه و مفصل ران و مچ پا تفاوت معنی داری بین دو گروه سالم و رباط صلیبی بازسازی شده، نشان نداد (05/0).

  نتیجه گیری:

   با توجه به تغییر در متغیرهای کینماتیکی افراد دارای رباط صلیبی بازسازی شده، نسبت به افراد سالم و افزایش ریسک ابتلا به پارگی مجدد در این افراد، پیشنهاد می شود در طراحی تمرینات و دوره های توانبخشی و درمانی پس از جراحی، به آموزش صحیح تکنیک ها و حرکات پرخطا توجه شود تا با کسب کینماتیک مطلوب در مفاصل و اندام ها و همچنین آگاهی ورزشکاران، احتمال بروز آسیب مجدد کاهش یابد.

  کلیدواژگان: بازسازی رباط صلیبی قدامی، کینماتیک، مانور برشی
 • فاطمه رضائی تبار*، علی اصغر نورسته صفحات 66-78
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی در افراد با و بدون اضافه وزن بود.

  روش ها: 

  جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان 25 تا 45 سال شاغل و در دسترس استان زنجان تشکیل دادند. این افراد که شامل 57 نفر بودند به دو گروه تقسیم شدند: 30 نفر با وزن نرمال(با میانگین سن 03/6±86/31 سال و شاخص توده بدنی71/1±86/21کیلوگرم بر مترمربع) و 27 نفر با اضافه وزن (با میانگین سن 03/6±55/35 سال و شاخص توده بدنی 40/1±86/27 کیلوگرم بر مترمربع). برای ارزیابی دامنه حرکتی ران، زانو و مچ پا از گونیامتر استفاده شد. پس از تعیین طبیعی یا غیر طبیعی بودن داده ها از طریق آزمون شاپیرو- ویلک، داده ها با توزیع طبیعی از آزمون پارامتریک تی مستقل و داده ها با توزیع غیر طبیعی از آزمون غیر پارامتریک یو من ویتنی تجزیه وتحلیل شدند.  

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد که بین دامنه حرکتی ران در هر دو پا در حرکات فلکشن، اکستنشن، ابداکشن، چرخش داخلی و چرخش خارجی، دامنه حرکتی زانو در هر دو پا در حرکت فلکشن و دامنه حرکتی مچ پا در هر دو پا در حرکت دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن در دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت اما اختلاف بین این دو گروه در دامنه حرکتی در هر دو پا در حرکات اداکشن ران و اکستنشن زانو معنادار نبود.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج حاضر به نظر می رسد که اضافه وزن می تواند باعث کاهش دامنه حرکتی در برخی حرکات در اندام تحتانی شود. در مورد علل این تفاوت محققین عوامل مختلفی را مطرح نمودند که برای مشخص شدن آن نیاز به مطالعات بیش تر می باشد.

  کلیدواژگان: دامنه حرکتی، اضافه وزن، اندام تحتانی
 • امیر علی جعفر نژادگرو*، مهرداد محرم زاده، آیدین علی خیاوی، فرزاد نوبخت صفحات 80-89
  هدف

  تمرین اسکات از جمله تمرین های اساسی در تقویت اندام تحتانی و همچنین فاکتوری برای نشان دادن آمادگی جسمانی فرد می باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر تقویت عضله مربع کمری در افزایش رکورد تعداد حرکات اسکات بازیکنان مرد والیبال استان اردبیل است.

  روش ها: 

  تعداد 60 نفر از ورزشکاران سالم والیبالیست مرد استان اردبیل به صورت تصادفی به دو گروه مساوی 30 نفره مداخله و کنترل تقسیم شدند. به هردو گروه به مدت 12 جلسه به ترتیب شیوه تمرینی معمول بدنسازی والیبال به همراه تقویت عضله مربع کمری و همچنین فقط تمرین معمول بدنسازی والیبال ارایه شد. بعد از 12 جلسه رکورد تعداد حرکات اسکات آن ها مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه بین گروهی از آزمون تی مستقل به کمک نرم افزار SPSS ورژن 26 استفاده شد.

  یافته ها:

   یافته های پژوهش حاضر نشان داد از لحاظ آماری بین گروه مداخله با گروه کنترل در فراوانی رکورد حرکت اسکات ورزشکاران والیبالیست اختلاف معنی داری وجود دارد (001/0≤P).

  نتیجه گیری:

   ارایه تمرین تقویتی عضله مربع کمری سبب افزایش رکورد حرکت اسکات در آزمودنی های گروه مداخله شد. بنابراین تقویت عضله مربع کمری می تواند سبب افزایش فراوانی رکورد حرکت اسکات در ورزشکاران والیبالیست مرد استان اردبیل شود.

  کلیدواژگان: عضله مربع کمری، اسکات، والیبال، تمرین تقویتی
|
 • Abdolrasoul Daneshjoo*, Baran Hoseini, Fatemeh Ghasemi Pages 2-14
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the relationship between functional motor test scores and injury incidence in elite Tehranian female shooting athletes.

  Methods

  The statistical population of this quasi-experimental study was all elite athletes and super league shooters (guns & rifles) in Tehran in 1398. The sample consisted of 40 individuals (20 with a history of injury and 20 without injury) who, using G Power software, were purposefully selected after public recall. After obtaining the consent form and measuring the demographic characteristics of the subjects, a checkerboard method and a New York test questionnaire were used to measure the variables of the study. All subjects performed the seven Functional Movement Screen (FMS) after evaluating the degree of stature abnormalities. After checking the normality of the data via Shapiro-Wilk test, they were analyzed through independent t-test and Pearson correlation coefficient using SPSS software with α = 0.05.

  Results

  The findings of the present study showed that, in the athletes with an injury record, there was a significant negative relationship between the total score of functional movement screen and the occurrence of scoliosis (P = 0.001), uneven shoulder (P = 0.044) and uneven pelvis (P = 0.001) and no significant relationship was observed in athletes without a history of injury (P≤0.05). Also, there was no significant relationship between total score of functional movement screen and the incidence of cervical injury (P = 0.661, P = 0.001) in subjects with and without history of injury.

  Conclusion

  According to the results, the motor-functional test scores provide the trainers and therapists with a good prevention model of traumatic injuries and disorders such as scoliosis, uneven shoulder and uneven pelvis. Therefore, it is recommended that trainers and athletes in this field use Functional Examinations (FMS) along with clinical diagnostic tests to improve and prevent these injuries.

  Keywords: FMS, Physical-fitness tests, Shooting
 • Ali Fatahi*, Leila Hamzeh, Rozhin Molaviaan, Mahboobeh Dehnavi Pages 16-33
  Objective

  Sports injuries are an inevitable part of sports activities. Therefore, investigating the causes and prevention strategies of these injuries is a crucial matter. Considering the importance of the effect sports injuries on peoples lives and overshadowing all their activities in daily life and sport's professional life, it is highly recommended to prevent injuries and reduce the time of being away from training and competitions in elite badminton players. Therefore, this study aimed to systematically review researches related to badminton injuries in order to draw a practical and comprehensive conclusion from the previously conducted studies in the field.

  Methods

  In this study, we reviewed researches conducted on badminton injuries between 2000-2021. Articles were searched in specific databases and 32 articles were selected based on inclusion and exclusion criteria. In addition, PEDro scale was used to evaluate the quality of the articles.

  Results

  The results showed that amateur players had a higher incidence of injuries than the professional ones and those occurred during training were higher compared to those of competition. The prevalence of acute and mild injuries is higher than chronic and moderate ones. In addition, overuse injuries are more common in the knee and shoulder. Based on the level of competition it was found that the prevalence of injury in national and world competitions is more common, due to trauma and overuse, in the lower- back, knees and shoulders respectively. Moreover, most soft tissue injuries such as ankle sprain is commonly experienced by amateur players in training and practice. The comparison of the upper and lower extremity injuries demonstrated that the highest prevalence of injuries in the upper limbs is related to the wrists, shoulders, and lower- back, and the prevalence of injuries in the shoulder joint is less than the lower- back. In the lower extremity, ankle and knee are more predisposed to injury respectively.

  Conclusion

  Drawing on this research, the occurrence of injury in badminton apparently goes back to numerous factors. In this study, the causes and factors of injury in this sport are mentioned. To reduce the incidence of injuries caused by badminton, it is necessary to take all these factors into consideration.

  Keywords: Badminton, Injury, Prevalence, Biomechanics
 • Samira Gholizade, Hoda Mozayani*, Amirhosein Barati, Ataalah Barati Pages 34-48
  Objective

  The present study examines eight weeks of TRX training on the pain and suffering of non-athlete girls with chronic non-specific low back pain.

  Methods

  The statistical population of the study includes non-athlete girls with non-specific low back pain in the two cities of Shiraz with pain of more than three months. Among them, 30 participants were selected in two groups, experimental (15 people, age: 26.3± 1.84 years, height: 160.11± 5.43 cm, weight: 68.27± 7.34 kg) and control (15 people, age: 26.74 ± 3.01 years, height: 160.4 ± 02/87 cm, weight: 66.1±7.247 kg). To measure the amount of pain, the analogical visual analog scale of pain (VAS) and static and dynamic balance were used by Biodex switching device. First the pre-test was performed and then the experimental group performed the training protocol for 8 weeks and the control group did not perform the exercise and then retested. The research variables were analyzed in two sections of descriptive and inferential statistics in using SPSS software version 20. Shapiro-Wilk test was used for data normality and paired t-test was used for in-group comparison and ANCOVA test was used as a covariance to compare the data obtained from the research groups. Significance level was considered throughout the study at the level of 95% with alpha less than or equal to 0.05.

  Results

  The results showed that the difference between the pre-test and post-test scores on pain intensity, static and dynamic balance of TRX exercise group was significant (p<0.05), that is, the scores on the post-test were higher than those on the pre-test. However, the difference was not significant (p<0.05) regarding the control group.

  Conclusion

  According to the results of the present study, the TRX training protocol used in this study improved pain and static and dynamic balance of non-athlete girls with non-specific chronic low back pain.

  Keywords: Back pain, TRX, Pain, Balance
 • Mohammad Aziminia, Ali Abbasi* Pages 50-64
  Objective

    However, due to the long-term recovery process in anterior cruciate ligament injury and the occurrence of secondary problems after surgery, as well as the lack of adherence to postoperative rehabilitation programs, however, there is a risk of re-rupture of this ligament. Therefore, the aim of the present study was to compare the kinematic parameters of the trunk and lower limbs during shear maneuvers in healthy and reconstructed athletes of the anterior cruciate ligament.

  Methods

  The subjects of this study included 34 male athletes who were randomly divided into experimental (reconstructed cruciate ligament) and control (healthy) groups. Kinematic and Kinetic data were recorded using a camera motion capture system (Vicon, Oxford Metrics Ltd) sampling at 200 Hz, synchronously with ground reaction forces from force platform at 1000 Hz (Kistler AG, Winterthur, Switzerland). The calculation of kinematic variables from initial foot contact to toe-off with force plate was performed by Visual3D (C-Motion Inc) software.

  Results

  The results of independent t-test concerning trunk flexion, hip and ankle flexion did not show a significant difference between the healthy and ACLR groups (P>0.05), but decrease in knee joint flexion in the ACLR group,was significant (P=0.008) compared to the healthy group Also in the ACLR group, an increase in knee joint valgus was significant (P=0.05). ACLR group's tibia rotation with respect to femur was also significant (P=0.038) compared to that of the healthy group.

  Conclusion

  Due to the change in the kinematics of ACLR group compared to that of the healthy individuals and the increased risk of re-rupture in ACLR individuals, it is suggested that in designing exercises and postoperative rehabilitation courses, proper training of techniques and movements be performed to reduce the likelihood of re-injury by achieving the desired kinematics in the joints and limbs as well as the athletes' awareness.

  Keywords: Anterior Cruciate Ligament Reconstruction (ACLR), kinematics, Side-Cutting Maneuver
 • Fatemeh Rezaei Tabar*, Ali Asghar Norasteh Pages 66-78
  Objective

  The aim of this study was to compare the range of motion of lower limb joints in overweight and obese individuals.

  Methods

  The statistical population of the present study consisted of 25 to 45 years old working and available women in Zanjan province. These people, who included 57 people, were divided into two groups: 30 people with normal weight (mean age 31.86±6.03 years and body mass index 21.61±1.71kg / m2) and 27 people with overweight (With an average age of 35.35±6.03 years and a body mass index 27.86±1.40kg / m2). A goniometer was used to assess the range of motion of the hip, knee and ankle. After determining whether the data were normal or abnormal by Shapiro Wilk test, the normal data were analyzed through independent parametric T-test and the data which were not distributed normally were analyzed via non-parametric U Man-Whitney test.

  Results

  The results showed that among the range of motion of the hip in both legs in flexion, extension, abduction, internal rotation and external rotation, the range of motion of the knee in both legs in flexion and the range of motion of the ankle in both legs there was a significant difference between dorsiflexion and plantar flexion movements in the two groups, but the difference between the two groups in range of motion in both legs was not significant in hip abduction and knee extension movements.

  Conclusion

  According to the present results, it seems that being overweight can reduce the range of motion in some movements in the lower extremities. Regarding the causes researchers have proposed various factors that need further studies.

  Keywords: Range of motion, Overweight, Lower limbs
 • Amir Jafarnezhadgero*, Mehrdad Moharramzadeh, Aydin Ali Khiavi, Farzad Nobakht Pages 80-89
  Objective

  Scott training is one of the basic exercises in strengthening the lower limbs and also a factor to show a person's physical fitness. The aim of the present study was to compare the effect of strengthening the lumbar quadriceps muscle in increasing the record number of squats of male volleyball players in Ardabil province.

  Methods

  A total of 60 healthy volleyball athletes from Ardabil province were randomly divided into two equal groups of 30 intervention and control. Both groups were presented with the usual volleyball bodybuilding training method for 12 sessions, respectively, with strengthening the quadriceps muscle, as well as just the usual volleyball bodybuilding training. After 12 sessions, their record number of Scott moves was examined. Independent t-test was used to compare the groups's record number of squats using SPSS software version 26.

  Results

  The findings of the present study showed that there is a statistically significant difference between the intervention group and the control one in the frequency of Scott's record of volleyball athletes (P≤0.001).

  Conclusion

  Providing reinforcement training increased Scott's record in the intervention group. Therefore, strengthening the lumbar quadriceps muscle can increase the frequency of Scott's record in male volleyball athletes in Ardabil province.

  Keywords: Lumbar square muscle, Squats, Volleyball, Strengthening training