فهرست مطالب

مجله بیومکانیک ورزشی
سال هشتم شماره 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی فتاحی*، نازفز نیکجو صفحات 90-112
  هدف

  والگوس از انجام مطالعه حاضر، بررسی چهارچوب علمی تحقیقات مرتبط با آسیب های ورزشکاران رشته کاراته و همچنین انجام یک جمع بندی مطلوب و ارایه اطلاعات مناسب تری از تحقیقات پیشین می باشد.

  روش ها:

   در این مطالعه جستجوی مقالات در پایگاه های تخصصی صورت پذیرفت و مقالات مرتبط بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند.

  یافته ها: 

  بررسی ها نشان داد که بیشترین آسیب های کاراته در ناحیه سر و گردن رخ می دهد که بیشتر این آسیب ها از نوع کوفتگی و کبودی می باشند. بر اساس این بررسی ها مشخص شد که اکثر آسیب های گزارش شده در هنگام تمرین اتفاق افتاده اند که البته این آسیب ها به طور عام از نوع خفیف می باشند. بررسی ها همچنین نشان داد که تماس مستقیم ضربات، خطای تکنیکی حریف و تمرین طولانی به عنوان مهمترین عوامل ایجاد آسیب در رشته کاراته محسوب می شوند.

  نتیجه گیری:

   مطالعه حاضر نشان داد که اختلافات آشکاری بین شیوه گزارش این تحقیقات وجود دارد. در بررسی گزارش ها مشاهده می شود که رویکردهای بررسی آسیب در تحقیقات مذکور از الگوهای گوناگونی تبعیت می کند و بر همین پایه، نیاز به همسان سازی این ویژگی ها در تحقیقات آینده ضروری به نظر می رسد. همچنین توجه بیشتر به تفاوت های جنسیتی در آسیب کاراته هم می تواند نتایج قابل اتکایی در راستای کمک به کاهش آسیب این رشته ورزشی ارایه دهد.

  کلیدواژگان: کاراته، آسیب ورزشی، علل، عوامل خطر، مسابقه
 • مرم زارع مجتهدی، علی فتاحی، راضیه یوسفیان ملا* صفحات 114-127

  هدف :

  از آن جا که تغییر در سرعت دویدن می تواند اثر قابل توجهی بر ویژگی های بیومکانیکی دویدن داشته باشد، هدف از انجام تحقیق حاضر، تاثیر افزایش سرعت دویدن بر کینماتیک سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در فاز استانس بود.

  روش ها:

   این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. 28 آزمودنی به صورت داوطلبانه بر روی تردمیل مجهز دویدند و داده های کینماتیک از طریق یک سیستم سه بعدی در فاز استانس دویدن در سه سرعت (5/2، 5/3، 5/4) با ثبت 12 دوربین جمع آوری شد. از آزمون اندازه گیری مکرر جهت اندازه گیری زوایای مفاصل اندام تحتانی غالب در فاز استانس دویدن در سه صفحه انجام شد. محاسبات آماری نیز در نرم افزار اس پی اس اس و سطح معنی داری برای تمامی تحلیل های آماری (05/0<P) در نظر گرفته شد.

  یافته ها :

  یافته ها نشان داد در حداکثر تغییرات زوایای مفصل ران در صفحه فرونتال و ساجیتال در هر سه سرعت اختلاف معنی داری وجود داشت. در حداقل تغییرات مفصل ران در صفحه فرونتال و ساجیتال در هر سه سرعت و در مفصل مچ پا در صفحه فرونتال و ساجیتال نیز در هر سه سرعت، اختلاف معنی داری وجود داشت. با توجه به اینکه تغییرات سرعت دویدن بر روی برخی پارامترهای کینماتیکی سه بعدی مفاصل اندام تحتانی در فاز استانس تاثیرگذار بود.

  نتیجه گیری:

   این نتایج نشان داد هر گونه تغییر در زوایای مفاصل اندام تحتانی می تواند به بهینه سازی عملکرد فرد کمک کند و یا موجب به وجود آمدن ریسک فاکتورهای آسیب در انجام فعالیت های روزمره مانند راه رفتن، دویدن و سایر فعالیت ها شود.

  کلیدواژگان: دویدن، اندام تحتانی، کینماتیک
 • فرحناز امامی، صبا ابریشم کار، امین کردی یوسفی نژاد* صفحات 128-140

  هدف :

  هدف هدف از انجام این مطالعه مروری بررسی صحت و ارزش تشخیصی تستهای بالینی آسیب لیگامان صلیبی قدامی می باشد.

  روش ها :

  پایگاه های الکترونیکی Google Scholar، PubMed و Science Direct با استفاده از کلید واژه های مرتبط و با هدف یافتن مقالاتی که ارزیابی بالینی آسیب های لیگامان صلیبی قدامی زانو را مورد بررسی قرار داده بودند جستجو گردید. سپس کیفیت مطالعات بر اساس ابزار کاداس2 ارزیابی شد.

  یافته ها:

   10 مقاله جهت بررسی نهایی انتخاب گردید. در حوزه انتخاب بیمار در مبحث خطر سوگیری نسبت یکسانی از ریسک اندک, نامشخص و زیاد وجود داشت. در حوزه تست تشخیصی در مبحث خطر سوگیری، 80 درصد مقالات ریسک اندک داشتند. در حوزه بررسی ماخذ استاندارد در مبحث خطر سوگیری 70 درصد مقالات ریسک اندک داشتند. در حوزه بررسی معیارهای روان بودن و زمان بندی در مبحث خطر سوگیری، 40 درصد ریسک نامشخص و زیاد داشتند. همچنین در حوزه انتخاب بیمار در مبحث قابلیت اجرا، نیمی از مقالات دارای ریسک اندک بودند. در حوزه تست تشخیصی در مبحث قابلیت اجرا، 80 درصد مقالات ریسک اندک داشتند. در حوزه ماخذ استاندارد مورد استفاده در مقالات در مبحث قابلیت اجرا، 40 درصد مقالات دارای ریسک اندک یا نامشخص بودند.

  نتیجه گیری:

   علی رغم استفاده گسترده از تست های بالینی ارزیابی آسیب های لیگامان صلیبی قدامی به دلایلی مانند تفاوت در تجربه بالینی و دانش آزمونگران, تفاوت در مدت زمان سپری شده از پارگی و تفاوت در وضعیت بیمار هنگام تست هنوز نمی توان به طور قطعی در خصوص استفاده از یک تست توافق کامل داشت.

  کلیدواژگان: لیگامان صلیبی قدامی زانو، صحت تشخیص، تستهای بالینی، کاداس2
 • آیدین علی خیاوی، محسن برغمدی*، مهرداد محرم زاده صفحات 142-153
  هدف

  بسیاری از درد ها و اختلالات اسکلتی عضلانی آزاردهنده ناشی از عادت اشتباه و ارگونومی وسایل در محیط کار هستند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی، توصیه های ارگونومیکی بر فراوانی دفعات تکرار  کمر درد ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل می باشد.

  روش ها: 

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و نیمه تجربی می باشد. نمونه آماری شامل 60 نفر از کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل بودند، که به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. به به طور تصادفی در سه گروه مساوی تمرینات اصلاحی، توصیه های ارگونومیکی و کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه نوردیک جهت جمع آوری فراوانی اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه کمر و دفعات تکرار درد به صورت پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. برای مقایسه داده های بین گروهی از آزمون ویل کاکسون به کمک نرم افزار SPSS ورژن 26 استفاده گردید. همچنین برای تمامی آزمون ها سطح معنی داری (0/05 > p) در نظر گرفته شد. برای رسم نمودار از نرم افزار Excel 2010 استفاده شد.

  یافته ها: 

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد از لحاظ آماری بین گروه تمرینات اصلاحی و توصیه های ارگونومی در فراوانی دفعات تکرار درد ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی اختلاف معناداری وجود دارد. (0/022 = p) همچنین بین گروه تمرینات اصلاحی و گروه کنترل در فراوانی دفعات تکرار درد ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی اختلاف معناداری وجود دارد (0/001 = p).

  نتیجه گیری: 

  ارایه تمرینات اصلاحی سبب کاهش چشمگیر میزان دفعات تکرار درد ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه کمر شد. بنابراین تمرینات اصلاحی می تواند به عنوان توصیه ای مفید و کارا سبب کاهش و حذف فراوانی دفعات بروز درد به خصوص به کارکنان ارایه شود.

  کلیدواژگان: تمرینات اصلاحی، تکرار درد، اختلالات اسکلتی عضلانی، ارگونومی
 • نگین سلطانی، راضیه یوسفیان ملا، علی فتاحی* صفحات 154-167
  هدف

  هدف از این پژوهش تاثیر افزایش سرعت دویدن بر زنجیره حرکتی و نسبت کینتیکی مفاصل اندام تحتانی بود‏.

  روش ها:

   جامعه آماری این پژوهش را افراد سالم و دونده معمولی تشکیل می دادند. یک گروه 28 نفره از آزمودنی های مرد ‏سالم که از جمله دوندگانی بودند که حدودا در هفته مسافت بیش از 20 کیلومتر را می دویدند با روش نمونه گیری ‏در دسترس به منزله نمونه های پژوهش انتخاب شدند. آن ها نیز با دویدن روی تردمیل آشنایی کامل داشتند. ‏پارامترکینتیکی سه بعدی مفاصل اندام تحتانی برای سه مفصل ران ، زانو و مچ پا (گشتاور) و نسبت کینتیکی مقادیر مینیمم، ماکزیمم و میانگین این مفاصل در سه سرعت مختلف 5/2، ‏‏5/3 و 5/4 توسط دو ابزار مهم دوربین و صفحه نیرو اندازه گیری شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ‏شاپیروویک استفاده شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری (مکرر) ‏ در نرم افزار ‏spss‏ با ورژن 22 صورت گرفت‏.

  یافته ها: 

  میزان نسبت گشتاور مفاصل ران به زانو و ران به مچ ‏پا در هیچ کدام از صفحات و محورهای آناتومیکی در سه سرعت معنی دار نبود. همچنین میزان نسبت گشتاور ‏مفاصل زانو به مچ پا نیز در سه سرعت و سه صفحه اختلاف معنی داری را نشان ندادند‏.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه این طور به نظر می رسد که می توان با علم نسبت به تغییرات ممان ‏مفاصل اندام تحتانی، راه حل های کاربردی برای کاهش میزان آسیب وارده در هنگام دویدن به خصوص روی تردمیل ‏به این 3 مفصل ارایه داد.

  کلیدواژگان: دویدن، کینتیک، زنجیره حرکتی بسته، اندام تحتانی
 • شهریار بخشیان*، محمدتقی اقدسی صفحات 168-184
  هدف

  اختلال در کنترل وضعیت، مشکلات تنفسی، سردردهایی با منشا گردنی، افزایش فشار روی عروق خونی و کاهش ‏جریان خون مهره ای به سمت مغز و ساقه مغز و کاهش ظرفیت تنفسی از عوارض ناهنجاری سر به جلو می باشد. لذا ‏هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر و ماندگاری 8 هفته تمرینات اصلاحی مبتنی بر رویکرد ‏NASM‏ و رویکرد سهرمن بر ‏پاسچر سر به جلو و درد گردن کاربران موبایل در مردان جوان شهر تبریز است‏.

  روش ها: 

  تحقیق نیمه تجربی حاضر از نوع تحقیقات مداخله ای می باشد؛ و طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ‏می باشد. تعداد 36 نفر در بازه سنی 20 تا 35 سال به صورت غیر تصادفی هدف دار که دارای زاویه سر به جلو بالای 46 ‏درجه بودند، انتخاب شدند. برای اندازه گیری میزان زاویه سر به جلو از زاویه کرانیوورتبرال یا ‏CVA‏ استفاده شد. برای ‏کمی کردن میزان شدت درد در افراد مبتلا به درد گردن از مقیاس دیداری درد (‏Visual Analyis Scale‏)، استفاده ‏شد. از تحلیل واریانس دو سویه و آزمون های تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 0/05≥‏p‏ انجام شد.‏

  یافته ها: 

  نتابج تحقیق نشان داد که هر دو برنامه تمرینی بر پاسچر سر به جلو و درد این افراد، تاثیر مثبتی داشتند (0/001=‏p‏).  ‏همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بعد از 3 ماه دوره پیگیری، همچنان میزان اثرگذاری تمرینات معنی دار بود ‏‏(0/001=‏p‏). ‏

  نتیجه گیری:

   نتایج تحقیق نشان داد که هر دو برنامه تمرینی تاثیر معنی دار و ماندگاری طولانی مدتی روی پاسچر سر به جلو و درد ‏داشتند. بنابراین استفاده هر یک از این تمرینات را بر بهبود پاسچر سر به جلو و درد افراد دارای ناهنجاری پاسچر سر به ‏جلو توصیه می شود‏.

  کلیدواژگان: تمرینات NASM، تمرینات سهرمن، پاسچر سر به جلو، درد گردن، کاربران موبایل
|
 • Ali Fatahi*, Nazfar Nikjoo Pages 90-112

  Objective:

   The purpose of the present study was to evaluate the scientific framework of studies related to karate injuries and to provide a comprehensive review of the previous studies.

  Methods:

  The search for articles was performed in specialized databases and articles were selected based on the inclusion and exclusion criteria.

  Results:

   The study showed that most injuries in karate occur in the head and neck. Most of these injuries are contusions and bruises. It was also found that most of the reported injuries occurred during practice, but these injuries are generally mild. The study also showed that the full-contact of kicks and punches, opponent’s technical foul and long training are the most important causes of injuries in karate.

  Conclusion:

   The study showed that most injuries in karate occur in the head and neck. Most of these injuries are contusions and bruises. It was also found that most of the reported injuries occurred during practice, but these injuries are generally mild. The study also showed that the full-contact of kicks and punchs, opponent’s technical foul and long training are the most important causes of injuries in karate.

  Keywords: Karate, Sports injury, Reasons, Risk factors, Competition
 • Maryam Zareh Mojtahedi, Ali Fatahi, Razieh Yousefian Molla* Pages 114-127
  Objective 

  Attention can be paid to the biomechanical characteristics of running since the speed of running varies. The aim of the present study was to investigate the effects of increasing running speed on the three-dimensional kinematics of the lower limb joints in the stance phase.

  Methods 

  The research was quasi-experimental. 27 volunteer subjects ran on a treadmill and the kinematic and kinetics data were collected through a three-dimensional system at three speed levels (2.5, 3.5, and 4.5) m/s. kinematics and kinetics data were recorded by 12 cameras (120 Hz) and force platform (150 Hz), respectively.   The stance phase was derived according to the ground reaction Force value of the force platform. Hip, knee and ankle kinematics including peak of the absolute angles in three dimensions and three speeds were calculated for further analysis. Repeated measurement with Bonferroni post Hoc tests were employed to investigate the differences between the variables in three dimensions using SPSS software (P <0.05).

  Results

  The results showed that during increasing speed, significant differences were observed in frontal (2.5 & 3.5, 2.5 & 4.5 m/s) and sagittal (2.5 & 3.5. 2.5 & 4.5, 3.5 & 4.5 m/s) planes in hip as well as only in transverse (2.5 &4.5, 3.5 & 4.5 m/s) plane for knee. No significant differences were obvious in peak of ankle joints during increasing speed in all three planes.

  Conclusion

  The results of the present study showed that hip and knee joints are more susceptible to changes of kinematics behavior during running progressively. Ankle joint seems to be more stable during the progressive running situation. Coaches and athletes may also enhance their performance using the results of the present study.

  Keywords: Running, Lower Limb, Kinematics
 • Farahnaz Emami, Saba Abrishamkar, Amin Kordi Yoosefinejad* Pages 128-140

  Objective :

  The objective of this study was to evaluate the diagnostic accuracy of the clinical tests used to assess the injuries of anterior cruciate ligament.

  Methods:

   Electronic data bases including Science Direct, PubMed and Google Scholar were searched using related keywords with the aim of finding the articles that clinically evaluated the injuries of anterior cruciate ligament. The quality of the articles was evaluated by Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies (QUADAS-2) scale.

  Results :

  Ten articles were selected for final analysis. Regarding patient selection domain in risk of bias phase, an equal proportion was seen among low, unclear, and high risk. Regarding index test in risk of bias phase, 80% of the articles had low risk. Considering reference standard in risk of bias phase, 70% of the articles presented a low risk. Considering flow and timing domain in risk of bias phase, 40 % of articles showed either unclear or high risk. Also, for patient selection domain in applicability concerns, half of the articles had a low risk. Regarding index test in applicability concern phase, 80% of articles presented a low risk. Considering reference standard domain of articles in applicability concern phase, 40% had either unclear or low risk.

  Conclusion:

   Despite the routine use of clinical tests for evaluating injuries of anterior cruciate ligament, due to factors such as different clinical experience and knowledge of the examiners, different time from ligament rupture, and different position of the patient during examination, there is still no consensus on using a test for diagnosis.

  Keywords: Anterior cruciate ligament, Diagnostic accuracy, Clinical tests, QUADAS-2
 • Aydin Ali Khiavi, Mohsen Barghamadi*, Mehrdad Moharramzadeh Pages 142-153
  Objective

  Many annoying musculoskeletal pains and disorders are caused by the wrong habit and ‎ergonomics of the equipment in the workplace. Therefore, the aim of the present study was to ‎investigate the effect of eight weeks of corrective exercises, ergonomic recommendations on ‎the frequency of recurrent back pain due to musculoskeletal disorders in the staff of Ardabil ‎Youth and Sports Department‎.

  Methods

  The present study is applied and quasi-experimental. The statistical sample included 60 ‎employees of the Sports and Youth Department of Ardabil province who participated in this ‎study voluntarily. They were randomly divided into three equal groups of corrective exercises, ‎ergonomic recommendations and control. The Nordic questionnaire was used to collect the ‎frequency of musculoskeletal disorders in the lumbar region and the frequency of recurrence of ‎pain as a pre-test and post-test. Will Coxon test was used to compare data between groups using ‎SPSS software version 26. Also, a significant level (p≤0.05) was considered for all tests. Excel ‎‎2010 software was used to draw the chart‎.

  Results

  The findings of the present study showed that there is a statistically significant difference ‎between the group of corrective exercises and ergonomic recommendations and the frequency ‎of recurrence of pain due to musculoskeletal disorders (P = 0.022). There was also a significant ‎difference between the correctional exercise group and the control group in the frequency of ‎recurrence of pain due to musculoskeletal disorders‏ ‏‎(P = 0.001)‎.

  Conclusion

  Providing corrective exercises significantly reduced the frequency of recurrence of pain due to musculoskeletal disorders in the lumbar region. Therefore, corrective exercises can be provided as useful and effective advice to reduce and eliminate the frequency of pain, especially to employees.

  Keywords: Corrective exercises, Pain repetition, Musculoskeletal disorders, Ergonomics
 • Negin Soltani, Razieh Yousefian Molla, Ali Fatahi* Pages 154-167
  Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of increasing running speed on motor ‎chain and kinetic ratio of lower limb joints‎.

  Methods

  The statistical population of this study consisted of healthy people and ordinary runners. A ‎group of 28 healthy male subjects, including runners who ran more than 20 km per week, ‎were selected via convenience sampling method as research sample. They were also fully ‎acquainted with running on a treadmill. Three-dimensional kinetics parameters of the lower ‎limb joints, hip, knee, and ankle, torque and the kinetic ratio of the minimum, maximum and mean values of these ‎joints at three different speeds 2/5,3/5 and 4/5 was measured by two important instruments, ‎the camera and the force plate. Shapiro-wilks test was used to check the normality of data ‎distribution and data analysis was performed using analysis of variance with repeated ‎measurements or repeated measure through SPSS software, version 22‎.

  Results

  Based on the results obtained in this study, the torque ratio of hip to knee and thigh to ankle ‎joints was not significant in any of the anatomical plates and axes at three speeds (p≥0.05). ‎Also, the ratio of torque of knee joints to ankle in three speeds and three planes did not ‎show a significant difference ( p≥0.05)‎.

  Conclusion

  According to the results obtained in this study, it seems that with the knowledge of the ‎moment changes of the lower limb joints, practical solutions can be provided to reduce the ‎amount of damage when running, especially on a treadmill, to these 3 joints. ‎

  Keywords: ‎ Running, Kinetics, Closed kinetic chain, Lower limb‎
 • Shahriar Bakshian*, MohammadTaghi Aghdasi Pages 168-184
  Objective

  Impaired posture control, breathing problems, headaches of neck origin, increased pressure on ‎blood vessels, decreased vertebral blood flow to the brain and brain stem, and decreased ‎breathing capacity are some of the side effects of head forward malformation. Therefore, the ‎purpose of this study is to compare the effect and durability of 8 weeks of corrective exercises ‎based on the NASM approach and the Sahrman approach on forward head posture and neck pain ‎in mobile phone users in young men of Tabriz city‎.

  Methods

  The present semi-experimental research is an intervention research; And the research design is ‎pre-test and post-test with control group. 36 people in the age range of 20 to 35 years were ‎selected in a targeted non-random way with a forward head angle above 46 degrees. The ‎craniovertebral angle or CVA was used to measure the forward head angle. To quantify the ‎intensity of pain in people with neck pain, the Visual Analysis Scale was used. Two-way ‎analysis of variance and Bonferroni post hoc tests were performed at a significance level of ‎p≥0.05‎.

  Results

  The results of the research showed that both training programs had a positive effect on forward ‎head posture and neck pain of these people (p=0.001). Also, the results of the research showed ‎that after 3 months of the follow-up period, the effectiveness of the exercises was still ‎significant (p=0.001).‎

  Conclusion

  The results of the research showed that both training programs had a significant and long-‎lasting effect on forward head posture and neck pain. Therefore, the use of each of these ‎exercises is recommended to improve forward head posture and neck pain in people with ‎forward head posture abnormalities‎.

  Keywords: NASM exercises, Sahrman exercises, Forward head posture, Neck pain, Mobile users