فهرست مطالب

جامعه شناسی ایران - سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 76، تابستان 1401)
 • سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 76، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فردگرایی معکوس در فرهنگ جامعه پساانقلابی: مطالعه موردی مصائب قانون و گریز از آن در دانشگاه ایرانی
  حامد طاهری کیا* صفحات 3-29

  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مسیله بیگانگی با قوانین در فرهنگ ایران است. برای این منظور، وضعیت قانون در دانشگاه، به مثابه یکی از مهم ترین نهادهای تربیتی شهروند قانون مدار، مطالعه می شود. برای نیل به این هدف، دو سلسله پژوهش توسط نگارنده پیرامون فرهنگ دانشگاه انجام شده است. در پژوهش اول، تخلف های دانشجویی در سه حوزه سیاسی، اخلاقی، و آموزشی بررسی شده است. در پژوهش دوم، رویارویی اساتید دانشگاه با قوانین نظارتی بر کیفیت علمی آنان مطالعه شد. هر دو پژوهش به شیوه کیفی و داده ها به روش مصاحبه عمیق به دست آمد. بر اساس نتیجه گیری، دانشگاه به مثابه یکی از مهم ترین نهادهای تربیت سوژه های متخصص و شهروندان قانون مدار دچار تولید ایجاد ازخودبیگانگی در دانشجویان و اساتید نسبت به قوانین دانشگاه است. بنابراین، اگر در فرهنگ مدرن غرب- بر اساس فرهنگ مصرف گرایی -قانون حافظ فردگرایی است، در ایران گریز از قانون برای مدیریت موقعیت خود به فردگرایی معکوس منجر شده است.

  کلیدواژگان: فردگرایی، قانون، دانشگاه، دانشجو، استاد
 • موقعیت مرزی و ملال: بررسی تجربه قرنطینه خانگی در استان گیلان
  علی یعقوبی چوبری*، زهرا ملازاده گله پردسری صفحات 27-49

  قرنطینه خانگی امری بغرنج است و به مثابه موقعیت مرزی بر خانواده ها تحمیل شده که با پدیده ملال گره خورده است. هدف مقاله، مطالعه تقارن بین موقعیت مرزی، ملال و تجربه قرنطینه خانگی در پیک اول کروناست. این مطالعه از رویکرد کیفی، روش تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساخت یافته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. چارچوب مفهومی مقاله مبتنی بر دیدگاه های یاسپرس و اسونسن است. نتایج تحقیق، وجود چهار سنخ از موقعیت مرزی (مشکلات، فاصله مندی، سرپیچی و اضطراب وجودی) و پدیده ملال (خانگی، دل زدگی، فعالانه و پرخاشجویانه) در استان گیلان را نشان می دهد. براساس یافته ها، خانواده هایی که دارای سرمایه اقتصادی و فرهنگی پایینی بود ه اند مقاومت از پروتکل های بهداشتی، ملال-های منفعل و پرخاشجویانه در بین آن ها بیشتر بوده است، اما در خانواده های بالای جامعه مقاومت از قواعد بهداشتی کمتر، کشمکش محبت ورزانه و ملال فعالانه بیشتری مشاهده شده است.

  کلیدواژگان: موقعیت های مرزی، ملال، قرنطینه خانگی، کرونا ویروس
 • تبیین جامعه شناختی شهروندی محیط زیستی ساکنان شهر شیراز (با تاکید بر سرمایه فرهنگی)
  اصغر میرفردی*، درنا سلامتیان، منصور طبیعی، علی یار احمدی صفحات 50-76

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی شهروندی محیط زیستی ساکنان 18 سال به بالای شهر شیراز و ارتباط آن با متغیر سرمایه فرهنگی بود. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. نمونه مورد مطالعه، 1045 نفر از ساکنان شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی آن، از هماهنگی درونی ابزار به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد متغیر های سرمایه فرهنگی، طبقه اجتماعی و میزان تحصیلات ارتباط مثبت و معناداری در سطح 99 درصد با متغیر شهروندی محیط زیستی دارند. همچنین، بین وضعیت شهروندی محیط زیستی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد. زنان، طبقات اجتماعی بالا و افراد با تحصیلات دکتری شهروندی محیط زیستی قوی تری نسبت به سایر گروه ها داشتند. در مجموع متغیرهای مستقل 4/21 درصد از تغییرات متغیر وابسته شهروندی محیط زیستی را تبیین می کنند که نشانه اهمیت متغیرهای مورد بررسی است.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، شهر، شهروندی محیط زیستی، شیراز
 • تجربه زیسته شهروندان تهرانی از پیامدهای معیشتی و سلامت همه گیری کرونا (زمینه ها، شرایط و شیوه های مقابله)
  فاطمه جواهری*، سید حسین سراج زاده، شیرین احمدنیا، احسان امینیان صفحات 73-97
  نوشتارحاضر گزارشی است از کوششی که برای شناسایی تجربه زیسته تعدادی از شهروندان تهرانی در زمینه پیامدهای همه گیری کرونا در بعد سلامت و معیشت صورت گرفته است. به این منظور از روش نظریه زمینه ای و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده و بر اساس نمونه گیری هدفمند با 15 زن و مرد شاغل و ساکن شهر تهران مصاحبه شده است. پس از تحلیل داده ها، دوازده مقوله اصلی و یک مقوله مرکزی تحت نام «فرسایش سلامت و معیشت در بحران و ناکامی مدیریت تغییر» به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد همه گیری کرونا، کیفیت کسب معیشت و نظام سلامت افراد را تحت تاثیر قرار داده و در این دو حوزه پیامدهایی چون آسیب های جسمی و روانی-عاطفی و نیز آسیب پذیری فرصت های شغلی و امکان کسب معیشت به دنبال داشته است. همچنین شرایط علی و زمینه ای چون سازوکارهای درون شغلی، آگاهی از شیوه های پیشگیری و درمانی، تجربه درگیری بیماری، ارزیابی فرد از شیوه عملکرد دولت و میزان برخورداری از حمایت اجتماعی در مواجهه با این پیامدها موثر بوده است.
  کلیدواژگان: بازاندیشی، بحران، سلامت، کرونا، معیشت
 • سازوکارهای انهدام خاطره، پروژه برساخت سوژه ایران مدرن (خوانشی انتقادی- جامعه شناختی از سیاستهای فرهنگی دوران رضاخان در مناطق کردنشین)
  امید جهانگیری*، یونس نوربخش صفحات 100-121

  شاید بزرگ ترین پیکار در مقام نقد دوران پهلوی برای دیگری ها (کردها)، پیکار برای احقاق حق به یادآوردن حضور خود در تاریخ باشد . از این رو روایت و بازگو کردن مناطق کردنشین بیش از هر زمان دیگری در نسبت با حکومت پهلوی و وقایع آن دوران ضرورت یافته است. پرسش جامعه شناختی اساسی این پژوهش این است که حکومت پهلوی اول با هدف مدرنیزاسیون ایران یا به تعبیری ترویج ناسیونالیسم باستان گرا و به میانجی مکانیسمی تحت عنوان آشتی با گذشته خاطره را از سوبژکتیویته دیگری هایش (کردها) زدوده است. هدف از این پژوهش پیوندی دوباره با گذشته ای است که پیوستگی میان دیگری ها را بازیابی و احیا می کند. مکانیسم هایی که این پژوهش به مثابه منطق درونی فرایند انهدام خاطره بازشناخته است شامل دیالکتیک ابداع سنت و انهدام خاطره کردها، دیالکتیک آموزش و سوژه/ابژه کردها، جغرافیای تخیلی و انهدام خاطره/ مکان کردها،تروما و تاریخ سکوت کردها می باشد.

  کلیدواژگان: انهدام خاطره، ابداع سنت، سوژه مدرن، کردستان، نوسازی دوران رضاخان
 • برساخت اعتقادی تعدیل پذیر (مضمون دینداری دانشجویان شیعه در دانشگاه شیراز)
  مهدی پرور*، مجید موحد صفحات 122-140

  تحقیق حاضر با نظر به این پرسش به انجام رسیده است که «دینداری نزد دانشجویان شیعه مذهب دانشگاه شیراز چه جایگاهی از نظر مضمونی دارد؟»، استفاده از روش تحلیل مضمون با نمونه گیری هدفمند و انجام مصاحبه های نیم ساخت یافته با  12 مرد و 8 زن 18 تا 30 سال، جمع آوری، تجزیه و تحلیل متن های مصاحبه شفاهی و کتبی نشان دهنده مفهوم «برساخت اعتقادی تعدیل پذیر» در نگاه دانشجویان است. همچنین، مضمون نهایی با مفاهیمی چون کیفیت نهادینه سازی ته مایه های دینداری، کیفیت گرایش به رویه های راحت طلبانه مادی، کیفیت تجربیات از مناسبات و رویه های معرفتی سنتی - مدرن، کیفیت مواجهه با قدرت ارزش های دین نهادی، کیفیت مواجهه با ابزار و ارزش های فرامکانی ناهمخوان با دین نهادی و تاکید بر اعتقادها و باورها، بازتعریف مبانی اعتقادی، دینداری انسان محور، دینداری خدا محور و مغالطه دینداری مفهوم پردازی شده است. علاوه بر این، نوآوری این تحقیق در زمینه روش تحقیق است. کشف و به کارگیری «مدل شبه نظری [1]» و پیشنهاد این سبک از تحلیل مضمون با نام «تحلیل مضمون شبه نظری [2]» یک ابتکار در زمینه روش های تحقیق کیفی است.

  کلیدواژگان: تحلیل مضمون، تحلیل مضمون شبه نظری، دین، دینداری
|
 • Reverse individualism in the Iranian post-revolutionary society:The case study of sufferings of law and the breaking of it in the Iranian university
  Hamed Taheri Kia * Pages 3-29

  The main object of the article is to study the problem of alienation from the law in Iranian culture. We thus study the state of the law in the university as one of the most important institutes for educating the legitimate citizen. Then, we have done two types of research about the culture of the university. First, we have researched students’ transgressions in the fields of politics, morality, and education. Second, we did research the professors’ confrontation with the surveillance laws on their process of scientific quality. Consequently, Iranian universities, as one of the most important institutes to educate professional subjects and legitimate citizens are producing alien subjects to university laws. Therefore, if in modern western culture, based on the consumer culture, the law is to defend individualism, in Iran the transgression against the law is to defend the self and it has ended in a reverse individualism.

  Keywords: individualism, Law, Iranian university, Student, Professor
 • Boundary situation and boredom: Investigating the experience of domesticity quarantine in Guilan province
  Ali Yaghoobi *, Zahra Mollazadeh Geleh Pordesari Pages 27-49

  Domesticity quarantine is a complex and boring matter that is imposed on families as a boundary situation. The main purpose of this article is to study the coincidence between the boundary situation, boredom, and domesticity quarantine experience in the first peak of the corona. This study is based on a qualitative approach and thematic analysis method and semi-structured interviews. The conceptual framework of the article is based on the perspectives of Jaspers and Svendsen. The research results show the relationship between types of boundary situations (problems, distance, revolt, and existential anxiety) and types of boredom (domesticity, satiety, active and aggressive) in Guilan province. According to interviewees, families with low economic and cultural capital had more resistance to health protocols, and passive and aggressive boredom, in families of the upper classes of society, there is less resistance to health rules, but more loving struggle and creative boredom have been observed.

  Keywords: Boundary Situations, boredom, domesticity quarantine, Coronavirus
 • The Sociological Explanation of the Environmental Citizenship of Shiraz City Residents, (by Emphasis on the Cultural Capital)
  Asghar Mirfardi *, Dorna Salamatian, Mansour Tabiee, Aliyar Ahmadi Pages 50-76

  This study aimed to investigate the environmental citizenship of residents aged 18 and older in Shiraz and its relationship with the Cultural capital. Using the survey method, a structured questionnaire was used for data collection. The study sample was 1045 residents of Shiraz who were selected using the cluster sampling method. To evaluate the validity of the questionnaire, factor analysis was used, and Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability of the questionnaire. The results showed that the variables of cultural capital, social class, and level of education had a positive and significant relationship at the level of 99% with the environmental citizenship variable. There was a significant difference in environmental citizenship between men and women. Women, high social classes, and Individuals with Ph.D. education had stronger environmental citizenship than other people. In total, the independent variables explained 21.4% of the changes in the dependent variable variance.

  Keywords: environmental citizenship, Cultural Capital, City, Shiraz
 • The Lived Experience of Tehrani Citizens During Corona Epidemic (Context, Conditions, and Coping Methods)
  Fatemeh Javaheri *, Hossein Serajzadeh, Shirin Ahmadnia, Ehsan Aminian Pages 73-97
  To do this, we conducted grounded theory and in-depth semi-structured interviews. Also, we used purposive sampling to recruit 15 male and female adults who lived in Tehran. Then, we read the data and coded significant statements and 12 main categories and the core category of ‘erosion of health and livelihood in the crisis and failure of change management’. The results showed that the corona epidemic has affected the quality of people's livelihood and health system, and has had consequences such as physical and mental damage and employment vulnerability. In addition, casual and contextual conditions such as intra-occupational mechanisms, awareness of prevention methods, disease experience, individual's assessment of the government's performance, and the level of social support have been effective in facing these consequences.
  Keywords: Reflexivity, Crisis, health, CORONA, Livelihood
 • Destruction of memory mechanisms, the project of subject construction in the modern Iran (a critical-sociological study of the Reza Khan era’s cultural policies in the Kurdish regions)
  Omid Jahangiri *, Younes Nourbakhsh Pages 100-121

  Perhaps the greatest struggle for others (Kurds) to criticizing the Pahlavi era is the struggle for their right to remember its presence at history.Therefore, narrating and recounting Kurdish regions is more necessary than ever in relation to the Pahlavi regime and the events of that era.The fundamental sociological question of present research will be that how the first Pahlavi government, with the aim of modernizing Iran or in other words promoting ancient nationalism and by a mediating mechanism called reconciliation with the past in a dialectical way, has eliminated the past and memory of its other subjectivities. The aim of this study is to reconnect with a past that reinstates and restores the continuity among others. The mechanisms that mentioned research has recognized as the internal logic of the process of memory destruction include dialectics of the invention of tradition and the destruction of The Kurds Memory, dialectics of education....

  Keywords: Destruction of memory, invention of tradition, modern subject, Kurdistan, Reza Khan
 • Construction of a Modifiable Belief (Analyzing the Meaning of Religiosity Amongst Shiite Students of Shiraz University)
  Mehdi Parvar *, Majid Movahed Pages 122-140

  This paper attempted to explore the meaning of religiosity amongst Shiite Students of Shiraz University. To do this, we selected 20 subjects aged 18 to 20 and conducted semi-structured interviews. Research findings demonstrated that the concept of ‘construction of a modifiable belief’ was prevail amongst the students. In addition to this core category, we extracted some main categories such as the quality of tendency to materialistic desire, the quality of experiences of traditional-modern procedures, the quality of dealing with the value of institutionalized religion, the quality of dealing with transcendental tools and values incompatible with institutionalized religion, redefining belief bases, human-centered religiosity, God-centered religiosity, and the fallacy of religiosity. In addition to the aforementioned findings, this article has a methodological innovation called the quasi-proses thematic analysis.

  Keywords: Religion, religiosity, thematic analysis, Multi Thematic Analysis, Quasi-theory of Thematic Analysis