فهرست مطالب

مجله مدیریت تولید و عملیات
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 31، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فهیمه فارغ، یحیی زارع مهرجردی*، محمد صالح اولیا صفحات 1-38

  در اقتصاد نوین شرکت‎‍ها، سلول‎‍های حیاتی تبدیل منابع زمین به ثروت اند و اهمیت و جایگاه ویژه‎‍ای در ایجاد پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارند؛ بنابراین پایداری سیستم، سبک نوین مدیریت در جهت متوازن کردن جنبه ‎‍های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شناخته شده است. رویکرد جدید نسبت به مسیله پایداری می‎‍تواند توسط سازمان‎‍های خصوصی و دولتی به عنوان یک راه حل برای تصمیم‎‍گیری بهتر، برای بهبود کسب و کار، با توجه به افزایش انعطاف پذیری و سازگاری استفاده شود. در این میان با توجه به اینکه صنعت گردشگری منافع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی چشمگیری دارد، می‎‍تواند با توجه ویژه به پایداری سیستم، به مزیت رقابتی، مدیریت هزینه، عملکرد مالی سودآور و درنهایت رضایتمندی مشتری دست یابد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطح رضایتمندی مشتریان در گذر زمان در چارچوب پایداری سیستم در هتل های چهار و پنج ستاره استان یزد، با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم است. در این تحقیق ابتدا با روش دلفی فازی متغیرهای تاثیرگذار بر مدل تعیین شد و سپس با استفاده از پویایی شناسی سیستم و با بهره گیری از روابط علت و معلولی بین متغیرهای مسیله و حلقه های بازخور، نشان داده شد که متغیرهای مذکور بر رضایتمندی مشتریان و پایداری سیستم تاثیرگذارند ؛ همچنین سعی بر آن شده است تا مدل جامعی ارایه شود که بتواند دیدگاه‎ ‍های مختلف کیفیت خدمات، رضایتمندی و پایداری سیستم را هم زمان سنجش کند. نتایج بررسی سناریوهای ارایه شده نشان می دهد سیستم به تعداد برند حساس است و با افزایش تعداد برند، اگر هتل در راستای بهبود عملکردهای خود اقدام نکند، مشتریان خود را از دست خواهد داد و همچنین بهترین سرمایه گذاری در بحث نقدینگی، سرمایه گذاری در تبلیغات است؛ زیرا تبلیغات علاوه بر معرفی محصول، به طور غیرمستقیم بر شکل گیری انتظارات مشتریان تاثیرگذار است و به معرفی سازمان منجر می شود و همین امر تعداد مشتریان را افزایش می‎‍دهد.

  کلیدواژگان: رضایتمندی مشتری، پایداری شرکتی، دلفی فازی، پویایی شناسی سیستم
 • داریوش محمدی زنجیرانی*، محبوبه کاظمی، مجید اسماعیلیان صفحات 39-60

  یک بارانداز عبوری، در راستای دستیابی به اهداف مدیریت زنجیره تامین ناب، ایجاد و توسعه یافته است. بارانداز عبوری یکی از راهبردهای مشهور توزیع است که در آن اقلام و محموله ها از کامیون‎‍های ورودی به کامیون های خروجی، بدون نیاز به استقرار آ نها در انبار، انتقال می‎‍یابند. بارانداز عبوری با حذف فعالیت های انبارش و آماده سازی سفارش ها، می‎‍تواند در مقایسه با انبار سنتی کاراتر عمل کند. این مزیت ها سبب شده است که بارانداز عبوری به یک سیستم لجستیک جذاب تبدیل شود. معرفی مشخصه‎‍های بارانداز عبوری و نیز انواع مسایل موجود در این حوزه، ازجمله اهداف اولیه این مقاله است. هدف اصلی مقاله نیز شناسایی و دسته بندی شکاف‎‍های پژوهشی بارانداز عبوری، به منظور تبیین و معرفی مدل‎‍ها و افق های پژوهشی نزدیک به مفروضات دنیای واقع است. برای دستیابی به این اهداف با استفاده از روش «فرامرور»، مقالات مروری بارانداز عبوری انگلیسی زبان، بین سال های 2010 تا 2020 به طور نظام‎‍مند مطالعه و برای ارزیابی کیفیت مقالات از «برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی» (CASP) استفاده شد. براساس مقالات تاییدشده ازلحاظ کیفیت، شکاف های پژوهشی شناسایی و در دو بخش مجزا تفکیک و معرفی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‎‍دهد دو شکاف پژوهشی لحاظ کردن مهلت زمانی برای زمان بندی کامیون‎‍ها و بررسی مسایل بارانداز عبوری در شرایط عدم اطمینان، بیشترین تکرار را از دیدگاه نویسندگان مختلف مقالات مروری داشته‎‍ اند.

  کلیدواژگان: بارانداز عبوری، لجستیک، راهبرد توزیع، شبکه حمل، فرامرور
 • سید محمد سجادیان*، مرتضی عباسی صفحات 61-90

  مدیریت زنجیره تامین چرخه ای یک موضوع تحقیقاتی در حال ظهور در اقتصاد چرخه ای است که در چند سال اخیر اهمیت پیدا کرده و هنوز هم برجسته است. ترکیب و یکپارچه سازی اقتصاد چرخه ای با مدیریت زنجیره تامین، با عنوان مدیریت زنجیره تامین چرخه ای است. این موضوع براساس طراحی و بازطراحی زنجیره تامین، با تفکر چرخه ای و شامل چشم انداز اقتصاد بدون زباله و چرخه های احیاکننده است؛ با این حال، مطالعات کمی به طور جامع پژوهش های منتشرشده این حوزه را بررسی کرده اند. تا جایی که دانسته شد این تحقیق یکی از اولین تلاش ها برای تحلیل ساختار شبکه های اجتماعی در این حوزه با روش های کتاب سنجی و علم سنجی است. هدف، نقشه برداری کتاب سنجی برای تحلیل ساختار شبکه اجتماعی، هم رخدادی، هم نویسندگی و هم استنادی در این حوزه با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی است. این مطالعه یک تحلیل کتاب سنجی ارایه می کند تا تولیدات علمی را در این موضوع با استفاده از نرم افزارهای منبع باز آر بیبلیومتریکس و وسویور نشان دهد. برای خوشه بندی، شبکه های همکاری و هم رخدادی، با استفاده از وسویور برای تشکیل یک شبکه نمای کلی برای بررسی سیستماتیک پژوهش مربوطه ایجاد شدند. جامعه آماری شامل اسناد استخراج شده از اسکوپوس و پایگاه علوم از سال 2010 تا 2021 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های علم سنجی و آمار توصیفی استفاده شده است. این مطالعه همچنین تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی، همکاری بین نویسندگان، کشورها، موسسات، استناد و تحلیل هم استنادی براساس داده های استخراج شده از اسکوپوس را ارایه می کند. در پایان پیشنهادهایی برای کاربرد و تحقیقات آینده ارایه می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین چرخه ای، تحلیل، کتاب سنجی، شبکه همکاری، بیبلیومتریکس، وسویور
 • احرام صفری، کریم ابراهیمی* صفحات 91-110

  امروزه فناوری های نوظهور، یکی از دغدغه های اصلی جامعه شده است. حکومت ها و جوامع به خوبی دریافته اند که آینده اقتصادی شان و البته بقا در دنیای پر از تغییر امروزی، با فناوری های نوین به ویژه فناوری هوش مصنوعی گره خورده است. فناوری هوش مصنوعی که به دنبال بهره برداری از هوش انسانی برای تجزیه و تحلیل مسایل مختلف و تقلید از مغز انسان و تصمیم گیری همانند انسان در شرایط و موقعیت های مختلف است، در زمره مقولاتی قرار گرفته است که به شدت مطمح نظر مدیران، کارورزان و سیاست گذاران است. هدف از این مقاله نیز کمک به افراد مذکور در جهت اولویت بندی پیاده سازی فناوری هوش مصنوعی در حوزه های کاربردی، مانند حمل ونقل، بهداشت و سلامت، امنیت، آموزش و پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان، استادان و مدیران مدیریت صنعتی، فناوری اطلاعات و نیز متخصصان عرصه سیاست گذاری در حوزه فناوری های نوظهورند. در این پژوهش، پس از تتبع نسبتا کامل در پژوهش های حوزه هوش مصنوعی، معیارهای اولویت بندی فناوری های نوظهور به روش فریدمن احصا و وزن دهی شد؛ پس از آن نیز حوزه های کاربردی به روش تحلیل مضمون شناسایی و در فرجام به کمک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره COPRAS حوزه های کاربردی هوش مصنوعی رتبه بندی شد. با توجه به رتبه بندی صورت گرفته، سه حوزه اقتصاد، حمل ونقل و حکمرانی به ترتیب، اولویت بالاتری را برای کاربست فناوری هوش مصنوعی به خود اختصاص دادند؛ بنابراین نوآوری اصلی این مقاله، ارایه یک اولویت بندی اتکاشدنی از حوزه های کاربردی، با استفاده از معیارهای علمی و مناسب است.

  کلیدواژگان: حوزه های کاربردی، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، کپراس
 • ابراهیم وطن، غلامعلی رئیسی اردلی*، آرش شاهین صفحات 111-131

  انتخاب متدولوژی مناسب توسعه سیستم های اطلاعاتی، یک مسیله جدال برانگیز در میان بسیاری از سازمان هاست و فرهنگ سازمانی حاکم بر تیم های توسعه و مالکان فرآیند، نقش بسیار مهمی در استقرار موفق سیستم های اطلاعاتی دارند. در این تحقیق ضمن شناسایی عوامل و شاخص های فرهنگی تاثیرگذار جدید و بررسی آثار خرده فرهنگ های سازمانی بر انتخاب متدولوژی های توسعه، با ایجاد و ارایه مدل مفهومی و کاربردی، چارچوب و خطوط راهنمایی برای کمک به توسعه دهندگان سیستم در جهت انتخاب درست متدولوژی ها، با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی حاکم بر سازمان ارایه شده است. برای نیل به هدف، مدل تلفیقی با استفاده از مدل های دنیسون، کی، وی و نظر خبرگان ایجاد و سپس فرضیه های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری، بررسی شده و پس از اندازه گیری فرهنگ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، همبستگی بین زیرمعیارها، با استفاده از تکنیک دیمتل تعیین و با روش تحلیل شبکه ای از بین 14متدولوژی رایج، اقدام به انتخاب متدولوژی توسعه شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر معنی دار و مثبت بیشتر عوامل فرهنگی بر انتخاب متدولوژی هاست و با تغییر و بهبود بعضی از زیرمعیارها ازجمله فرهنگ های ایجاد تغییر، تصمیم گیری گروهی، مشارکت و تیم سازی، بخش های سازمانی آمادگی و تمایل به استفاده از متدولوژی های انعطاف پذیر و جامع با رویکرد چابک را خواهند داشت و با کاهش آنها، متدولوژی های با ریسک پایین و به صورت آبشاری و برنامه محور، گزینه های مناسب تری دارند.

  کلیدواژگان: متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی(ISDM)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، تحلیل شبکه ای (ANP)
 • پونه قاسمیان اصل، رسول نورالسنا* صفحات 133-145

  نمودارهای کنترل میانگین متحرک موزون نمایی، به دلیل ترکیب اطلاعات نمونه در طول زمان، توانایی مناسبی در تشخیص تغییرات کوچک در فرآیند یا میانگین محصول دارند. با این حال، در برخی از انواع تغییرات خاص در پارامترهای فرآیند، نمودارهای کنترل تمایل دارند در محدوده کنترل باقی بمانند که این خاصیت «اینرسی» نامیده می شود و برای اندازه‏گیری آن از شاخصی با عنوان شاخص پایداری در مقابل هشدار استفاده می شود؛ بنابراین شاخص اینرسی به عنوان اندازه مقاومت یا پایداری یک نمودار برای کشف عدم انطباق یا نشان دادن یک تغییر خاص در فرآیند، تعریف شده است. وجود خصوصیت های مناسب اینرسی برای نمودارها، به این معناست که نمودارها در مقابل تغییرات ناگهانی بتوانند از خود عملکرد مثبت نشان دهند، بررسی و تحلیل این خاصیت می تواند اثر مثبتی در افزایش بهره وری و عملکرد مناسب واحدهای تولیدی داشته باشد. در این مقاله تاثیر اینرسی بر عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی، مبتنی بر توزیع پواسون و نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی اصلاح شده برای مشاهدات ناشی از فرآیندهای همبسته، بر پایه توزیع پواسون بررسی و نتایج در دو حالت فوق مقایسه شده اند. به منظور ارزیابی نمودارهای فوق، از نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی اصلاح شده مبتنی بر توزیع پواسون، نسبتا عملکرد بهتری نسبت به نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی بر پایه توزیع پواسون در بدترین حالت پایداری در مقابل هشدار را دارد.

  کلیدواژگان: نمودار میانگین متحرک موزون نمایی، اینرسی، کنترل فرآیند آماری، همبستگی، توزیع پواسون
|
 • Fahime Faregh, Yahia Zare Mehrjerdi *, Mohammad Saleh Owlia Pages 1-38
  Purpose

  In the modern corporate economy, the vital point is to convert land resources into wealth and to have a particular and significant role in creating economic, social, and environmental outcomes. Therefore, corporate sustainability is considered a new management style in balancing social, economic, and environmental aspects. The new approach to the issue of sustainability can be used by private and public organizations as a solution for better decision-making to improve business by increasing flexibility and adaptability. Meanwhile, since the tourism industry has cultural, economic, and social benefits, it can achieve a competitive advantage, cost management, profitable financial performance, and finally customer satisfaction by paying special attention to the stability of the system. This study aims to investigate the level of customer satisfaction over time in the framework of system stability in four- and five-star hotels in Yazd province using the system dynamics approach.

  Design/methodology/approach:

   In this study, an integrative approach of the fuzzy Delphi method and system dynamics has been used. First, the model variables were identified by the Fuzzy Delphi method, and then the obtained variables were modeled by the system dynamics approach.

  Findings

  The results of the analysis of the presented scenarios indicated that the system is highly sensitive to the number of brands, and with the increase in the number of brands, if a hotel does not improve its performance, it will severely lose its customers, as well as the best investment in terms of liquidity. Investing in advertising is significant, because advertising, in addition to introducing the product, affects the formation of customer expectations and leads to the introduction of the organization, indirectly; this in turn increases the number of customers. Therefore, practical functions have been considered in the fields of sales and corporate products and service organizations. Due to the development of a new model, basic functions can be also considered.

  Research limitations/implications: 

  The most important limitations of this study included the limited number of four and five-star hotels under investigation, the confidentiality of hotel financial statements, the lack of customer satisfaction evaluation systems in hotels, and the lack of familiarity with most managers with system sustainability issues.

  Practical implications:

   The tourism industry has remarkable cultural, economic, and social benefits; it can achieve a competitive advantage, cost leadership, profitable financial performance, and finally customer satisfaction by paying special attention to the sustainability of the system. On the other hand, since hotel management is the beating heart of the tourism industry, it can create a competitive advantage by empowering employees, while making them aware of the importance of environmental issues and attracting their participation in the implementation of environmental policies. By creating a competitive advantage, hoteliers can reduce the total price of their services and attract the attention of a new range of environmentally friendly customers and tourists from all over the world through superiority, fame, credit, and distinction. The mentioned factors will lead to profitability and improvement of financial performance and ultimately increased customer satisfaction.

  Social implications:

   Recognition of the sustainability of systems in the three aspects of economic, social, and environmental factors, not only leads to better operational results, but also decreases capital costs, improves company performance, and social factors such as social benefit activities, creates and maintains employment, improves the health and safety of employees, and improves social responsibility and social audit.

  Originality/value:

   In this study, a dynamic model is developed based on the mutual and dynamic effects of economic, social, cultural, and managerial factors. It also allows hotel managers to manage their investments in different installments according to liquidity.

  Keywords: Customer Satisfaction, Corporate sustainability, fuzzy Delphi, System Dynamics
 • Dariush Mohamadi Zanjirani *, Mahboobeh Kazemi, Majid Esmailian Pages 39-60
  Purpose

  Cross-docking deals with the goals of lean supply chain management. It is a distribution strategy. In this structure, goods are shipped from inbound to outbound trailers on the same day or overnight without putting them into storage. Cross-docking can realize transport efficiencies at reduced material handling and storage costs by eliminating the storage and order-picking activities from the main warehouse operations. These advantages make cross-docking an interesting logistic strategy that can give companies considerable competitive advantages. This paper aims to introduce cross-docking, its characteristics and its problem types, comprehensively. The focus of this study is on distinguishing research gaps.

  Design/methodology/approach: 

  Systematic review is "review research by explicit, rigorous and accountable methods". Reviews and their findings can vary on many aspects of the 'dimensions of different'. One such review is the 'review of reviews'. A systematic review of primary research is the second level of research analysis. A review of reviews (sometimes called 'overview' or 'umbrella' review) is a tertiary level of analysis. It is a systematic map and/or synthesis of previous reviews. The 'data' for such reviews of reviews are previous reviews rather than primary research studies. This can be an efficient method for examining previous research. In this paper, cross-docking literature systematic review (review of reviews method) has been discussed by introducing, clustering cross-docking decision problems, and drawing future research directions.

  Findings

  Bibliography, cross-dockings, and classified characteristics of cross-docking based on the decision levels (strategic, tactical and operational levels) were the major findings of this study. Also, the cross-docking problem types were addressed and the gaps in the field of cross-docking were determined. This study highlighted two frequent gaps that would need to be filled by focusing on the research areas of taking deadlines for the trucks into account and dealing with uncertainty.

  Research limitations/implications:

   Book chapters and conference papers were excluded from this research. Reviewed papers were published in a certain period and the English language.Practical implications: Today firms use different types of distribution strategies. Cross-docking with eliminating the storage and order-picking activities from the main warehouse operations is an interesting logistics strategy. products with predictable, high cubic volume flow, and perishable products are ideal candidates for cross-docking. Cross-docking is nowadays used by many companies and industries such as the retail industry, automotive industry, telecommunications and electronics industries.

  Social implications:

  Cross-docking results in smaller volumes of more visible inventories that are delivered faster and more frequently. Several other advantages of cross-docking are addressed in the literature compared to traditional distribution centres. Some advantages are reduced cost (warehousing costs, inventory-holding costs, handling costs, labour costs), shorter delivery lead time (from supplier to customer), improved customer service, reduced storage space, faster inventory turnover, fewer overstocks, and reduced risk for loss and damage.

  Originality/value:

   Due to the advantages and extensive applications of cross-docking, in this paper a "review of reviews" was performed, and after introducing cross-docking terminals and their problem types, distinguish research gaps were determined for the future research study. Therefore, researchers were suggested to concentrate on the addressed gaps in their models to get closer to real-life constraints.

  Keywords: Cross-Docking, Logistic, Distribution strategy, Transportation Network, Meta review
 • Seyed Mohammad Sajadiyan *, Morteza Abbasi Pages 61-90
  Purpose

  This paper aims to propose a systematic view of how Circular Supply Chain Management (CSCM) captures and evolves the state-of-the-art advances in this field. Multiple analyzes have been performed with two tools of VOSviewer and open-source R-package ‘bibliometrix”. Also, a network and bibliometric analysis of the Co-Occurrence, Co-Authorship, and Co-Citation has been made on CSCM using bibliometric and scientometrics methods on the literature available on the Web of Science and Scopus databases.

  Design/methodology/approach:

   Bibliometric, network structure, and descriptive analysis have been used to investigate publications on the subject of circular supply chain management. For this purpose, a systematic review has been performed using the Prisma review protocol. After defining the research objectives and questions, the relevant keywords for the sources and database and search codes have been used for an online search. Then, the initial search has been conducted. The next step involved screening the study results. 116 published articles have been selected from Scopus for analysis. The potential papers were then downloaded in CSV format for bibliometric analysis and synthesis. The final data for this research has been selected from 2010 to 2021. All the data was exported in CSV format to the Bibliometrix and Vosviewer software for data analysis. Also, Co-Authorship, word Co-Occurrence, and Co-Citation analysis have been generated using VOSviewer.

  Findings

  This study analyzed the annual publication trends, the most productive authors, the most cited articles, the most productive affiliations, the most important journals, the most productive countries, and keywords. Collaboration, co-occurrence, co-authors, co-citation, and historiographical analysis were also performed in this study. Findings indicated that "Perona, M" and "Mina, H" with six and five articles were the most productive authors in the development of this field. Also, Geissdoerfer's article was the most cited article with 231 citations, and it can be considered a pioneering work in the field of CSCM development. Farooq's article was also the most cited local article. Govindan et al.'s (2020) article were the most important in co-citation analysis. Great Britain and Italy were the most productive countries with 70 and 66 publications. Cambridge University was the most productive university in England. The "Journal of Cleaner Production" and "Sustainability" were the most visited journal with 24 and 8 articles. The most dominant keywords were "circular economy" and "circular supply chain". The main keywords shared in the most advanced cluster were "circular economy", "circular supply chain", and "supply chain". The main common keywords in cluster 2 included "supply chain management" and "circular supply chain management", and the main common keywords in cluster 3 included "sustainability, and “closed loop supply chain". Also, major cooperated countries included Great Britain, Italy, and China. Strong cooperation between Iran and Denmark, China and Australia, and Britain, and India was also observed. A significant number of articles were written by Iranian researchers, and the number of citations received by foreign researchers was higher. The authorship of the articles included two, one, and three authors, respectively. The results indicated the existence of the development of CSCM with quantitative modeling approaches, proficient algorithms, optimization techniques, and integrated multi-criteria decision-making techniques. Also, CSCM research must identify enablers, drivers, Critical Success Factors (CSF), obstacles and barriers, innovative frameworks, and circular business models.

  Research limitations/implications:

   The papers were merely reviewed in the form of scientific and English language journal articles. Other datasets and conference papers, reports, and books can be considered for future study, but they were not included in the structural literature review.

  Practical implications: 

  CSCM is rapidly developing in supply chain sustainability and can operate as a guide for companies. To apply CSCM, three questions need to be answered:  i) which business/supply chain models should companies choose (closed loop or circular)?; ii) how does it cover supply chain operations to achieve a zero-waste perspective?; and iii) how does the company redesign its supply chain and implement a circular supply chain?

  Social implications: 

  The application of the results of this study and circular supply chain indicators have positive effects on the sustainability and circular economy.

  Originality/value:

   This research is one of the early attempts to analyze the structure of social networks in CSCM using bibliometric and scientometric methods. In previous studies relevant to CSCM, mainly the structured literature review, content analysis, and integrated framework have been used, and few studies have addressed CSCM using bibliometric analysis. In this paper, the R-software was used for the first time as a tool for bibliometric data statistics (open-source R-package tool ‘Bibliometrix’ supplemented by VOS viewer, which is used for clustering and data visualization). Also, the results of the analysis of the two software were compared.

  Keywords: Bibliometrix Vosviewer, Circular Supply Chain Management (CSCM), Bibliometric, Collaboration network
 • Ehram Safari, Karim Ebrahimi * Pages 91-110
  Purpose

  Emerging technologies have become one of the main concerns of societies of today. Governments and societies are well aware that their economic future and survival in today's changing world are tied to new technologies, especially artificial intelligence technology. This paper aims to help managers, practitioners, and policymakers in prioritizing the implementation of artificial intelligence technology in applications such as transportation, health, security, education, and research.

  Design/methodology/approach:

  After a relatively complete follow-up in the field of artificial intelligence research, the criteria for prioritizing emerging technologies have been calculated and weighted by the Friedman method. Then, the application areas have been identified by the thematic analysis method. Finally, using the COPRAS multi-criteria decision-making technique, the application areas of artificial intelligence have been ranked.

  Findings

  This research resulted in a model and indicated that the three areas of economics, transportation, and governance were given more priority for the application of artificial intelligence technology, respectively.Research limitations/implications: Designing mechanisms to monitor advances in emergent technology and artificial intelligence to improve the proposed model and update the model were the most important suggestions. Another suggestion was to identify the gap between the theoretically developed model and practice.

  Practical implications: 

  This paper provides a reliable prioritization of the applied areas using scientific criteria appropriate to the country. This provides a scientific-operational package, and policy-making by creating a logical relationship between theory and practice. If such a document is presented in policy and legislative circles, this prioritization can be one of the most important tools for decision-making and rescuing from political and strategic dilemmas.

  Social implications: 

   Improving the quality of human life by implementing artificial intelligence in various usages of daily life, and facilitating social availability to the important types of possibilities are the most important achievement of this research.

  Originality/value: 

  Since no model has been found to prioritize the implementation of artificial intelligence technology in applications, the proposed model closes such a gap. The paper provides appropriate tools both to practitioners and policymakers who intend to decide and deploy artificial intelligence.

  Keywords: Applied fields, artificial intelligence, Information technology, Copras
 • Ebrahim Vatan, GholamAli Raissi Ardali *, Arash Shahin Pages 111-131
  Purpose

  Selecting the appropriate methodology for information systems development is a controversial issue among many organizations. This paper aims to investigate the effects of organizational culture factors on the adoption of information systems development methodologies and to create a conceptual and practical model for the selection of development methodologies with an organizational culture approach.

  Design/methodology/approach:

   Using the models of Denison, Ke, and Wei and based on the experts’ viewpoints, a unified research model was created, and then the research hypotheses have been examined using statistical analysis. After measuring the organizational culture in the studied company, i.e., Mobarakeh Steel Company, the correlation between the sub-criteria was determined using the DEMATEL technique, and by using the network analysis method and Super decision software, the appropriate methodology has been selected among 14 common methodologies.

  Findings

  Findings indicated that the significant and positive effect of most cultural factors on the selection of development methodologies, and with the change and improvement of some sub-criteria such as cultures of change, participation, and team building, organizations are ready and willing to use developed, flexible and comprehensive methodologies with an agile approach (DSDM, SCRUM). As a result, low-risk, structured, and program-oriented methodologies will be more appropriate options (SSADM, STRADIS).

  Practical implications:

   Identifying cultural factors and investigating their influence on the organization provided a basis for proposing a conceptual and practical framework and a guideline to help managers in selecting appropriate business information systems development methodologies.

  Originality/value:

   By identifying cultural factors and new influencing indicators in the process of selecting development methodologies, a conceptual model, framework, and guidelines were proposed to help managers and developers in organizations to select the appropriate system development methodologies.

  Keywords: Information System Development Methodology (ISDM), Decision Making Trial, Evaluation (DEMATEL), Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Organizational Culture, Denison model, Analytical Network Process (ANP)
 • Poune Ghasemian Asl, Rassoul Noorossana * Pages 133-145
  Purpose

  This paper aims to study the effect of inertia on the performance of the EWMA control chart for attribute characteristics and to investigate the effects of inertia properties on control charts with attribute characteristics

  Design/methodology/approach: 

  By calculating the inertia criterion, the effectiveness of the control chart can be measured in identifying changes and how one can reduce the inertial properties of the control charts. MATLAB software has been used to conduct simulation studies. The effect of inertia on the performance of an exponentially weighted moving average control chart and modified exponentially weighted moving average control chart for observations caused by correlated processes based on Poisson distribution has been investigated.

  Findings

  After calculating and analyzing the results, it was determined that the modified exponential moving average control chart performs better than the exponential moving average control chart based on the Poisson distribution in the worst-case signal resistance. Also, by decreasing the parameter λ, the inertia value of the control charts increased.Research limitations/implications: Other control charts that follow different distributions can be used, or the effect of inertia on the performance of control charts in multivariable processes can be considered as a subject for further study.

  Practical implications: 

  After analyzing the positive properties of inertia, it is possible to increase productivity in production processes. This research purposed new indicators to evaluate the performance of control charts in terms of inertial properties.

  Social implications: 

  In the field of manufacturing industries, it is possible to increase productivity by examining the appropriate characteristics of inertia. On the other hand, regarding the use of control charts for monitoring chemical and petrochemical processes and evaluating the inertia index, it is possible to reduce the variability of the process in long term, which will have an impact on environmental issues.

  Originality/value:

   Measuring the inertia of the exponentially weighted moving average control chart when the observations are independent and follow the Poisson distribution, in addition to measuring the inertia of the exponentially weighted moving average control chart in the presence of correlated observations distinguishes this research from previous studies.

  Keywords: Exponentially weighted moving average, Inertial properties, Statistical process control, Correlation, Poisson distribution