فهرست مطالب

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سال بیست و هفتم شماره 5 (پیاپی 122، آذر و دی 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعیده رشیدی، منیره عزیزی*، ناصر عباسی، سمیه حیدری زادی صفحات 1-9
  زمینه و هدف

  دیابت یک بیماری متابولیک با افزایش سطح قند خون می باشد. سلول های غلاف کننده بویایی (OECs) قادر به بیان انواع فاکتور های رشد می باشند و کیناز وابسته به اینتگرین(ILK) نیز در تنظیم فرآیندهای مختلف سلول نقش دارد. لذا در این مطالعه اثرات غلظت های پایین و بالای سیلیبینین بر میزان بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و ILK در شرایط گلوکز نرمال و بالا در سلولهای OEC مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه سلول های OEC از مخاط بویایی نوزاد موش صحرایی استخراج و کشت داده شد. غلظت های پایین (µM 5و1) و بالا(µM 75و 50) سیلیبینین در شرایط گلوکز نرمال و بالا به محیط کشت سلول ها اضافه گردید. در پایان مطالعه، میزان بیان پروتیین های VEGFو ILK  با استفاده از وسترن بلات تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش ANOVA انجام شد.

  یافته ها

  در شرایط گلوکز بالا، غلظت های پایین سیلیبینین سبب حفظ بیان معنی دار و غلظت های بالای آن سبب کاهش معنادار و وابسته به دوز ILK گردید. اما در شرایط گلوکز بالا غلظت های پایین سیلیبینین سبب کاهش معنادار بیان VEGF و غلظت های بالای آن سبب افزایش معنادار و وابسته به دوز بیان VEGF گردید.

  نتیجه گیری

  گلوکز بالا، سبب افزایش بیان ILK و  VEGF در سلول های OEC می گردد و درمان با غلظت های پایین سیلیبینین سبب حفظ بیان ILK و کاهش بیان VEGF می گردد. لذا به نظر می رسد که غلظت های پایین سیلیبینین، درمانی موثر در حفاظت سلول ها از سمیت سلولی ناشی از هایپرگلیسمی دیابت از طریق تثبیت میزانILK و کاهش میزان VEGFمی باشد.

  کلیدواژگان: سیلیبینین، کیناز متصل به اینتگرین، فاکتور رشد، سلول های غلاف کننده بویایی، گلوکز بالا
 • محمدحسین اسماعیلی، هاشم حق دوست یزدی*، میلاد مظاهری صفحات 10-23
  زمینه و هدف

    گزارش شده است که لیتیوم دارای اثرات حفاظت نورونی در بیماری های نورودژنراتیو می باشد. در این مطالعه ، ارتباط بین سطح سرمی لیتیوم و بیماری پارکینسون ناشی از سم 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی بررسی شد.

  مواد و روش ها

  سم 6 -هیدروکسی دوپامین به ناحیه دسته مغزی جلویی میانی تزریق شد. آزمون های رفتاری قبل از تزریق سم و در هفته های دوم و ششم پس از ان انجام گرفت. در هفته هفتم، نمونه خون از قلب حیوانات جمع آوری شد و سپس بقاء سلول های دوپامینرژیک در بخش متراکم هسته جسم سیاه با استفاده از ایمونوهیستوشیمی بررسی شد. لیتیوم با استفاده از روش الکترود انتخابی یون اندازه گیری شد.

  نتایج

   اختلاف معنی داری در سطح سرمی لیتیوم بین موش های گروه کنترل و موشهای دریافت کننده سم 6 -هیدروکسی دوپامین  مشاهده نشد. بر اساس شدت علایم رفتاری ، موش های دریافت کننده سم به دو زیرگروه  علامت دار (با علایم شدید) و بی علامت (با  علایم خفیف) تقسیم شدند. درصد مرگ نورون های دپامینرژیک در زیرگروه های علامت دار 16± 83  و بدون علامت 10 ± 45 درصد کمتر از گروه کنترل بود. سطح سرمی لیتیوم در زیر گروه بدون علامت بصورت معنی داری بیشتر از آن در زیرگروه علامت دارو کنترل بود.

  نتیجه گیری

   سطح سرمی لیتیوم در اسیب خفیف تا متوسط نورون های دوپامینرژیک جسم سیاه  افزایش می یابد ولی در اسیب شدید به مقدار طبیعی باز می گردد. از این رو افزایش در سطح سرمی لیتیوم می تواند به تشخیص زودرس بیماری پارکینسون کمک کند.

  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، سطح سرمی لیتیوم، 6-هیدروکسی دپامین، آپومورفین، نورون های دوپامینرژیک، جسم سیاه
 • حسن مروتی*، حجت عنبرا، فرشته مرشدی صفحات 24-40
  زمینه و هدف

  سرترالین ازجمله داروهای ضدافسردگی است که گزارش های بحث برانگیزی در رابطه با عوارض این دارو بر روی دستگاه تولید مثل وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات محافظتی ویتامین E در برابر آسیب های ناشی از سرترالین بر دستگاه تناسلی موش نر انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 40 سر موش نر بالغ به هشت گروه پنج تایی تقسیم شدند. چهار گروه از موش ها ویتامین E را به میزان 100 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی به مدت 42 روز دریافت نمودند. به سه گروه از گروه های فوق بعد از دریافت ویتامین E، سرترالین به میزان 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی تجویز گردید. یک گروه به عنوان کنترل در نظر گرفته شده و سه گروه دیگر تنها سرترالین را به میزان 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی دریافت نمودند. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های خونی و بافتی بیضه جمع آوری و جهت بررسی های بیوشیمیایی، هیستوشیمیایی، شاخص های اسپرماتوژنز و همچنین بیان ژن های Bcl-2، Caspase-3 و Hsp70-2 مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار سطح مالون دی آلدیید، نیتریک اکساید، بیان ژن های Caspase-3 و Hsp70-2 و کاهش معنی داری در شاخص های اسپرماتوژنز، سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، تستوسترون و بیان ژن Bcl-2 در گروه دریافت کننده سرترالین به میزان 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بود (0/05>P). پارامترهای ذکر شده در گروه هایی که همراه سرترالین ویتامین E را نیز دریافت کرده بودند، بهبود یافته بود.

  نتیجه گیری

  ویتامین E می تواند اثرات منفی بر پارامترهای بیوشیمیایی، هیستوشیمیایی، شاخص های اسپرماتوژنز و همچنین بیان ژن های Bcl-2، Caspase-3 و Hsp70-2 در بافت بیضه موش های دریافت کننده سرترالین را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: سرترالین، ویتامین E، آپوپتوز، Bcl-2، Caspase-3، Hsp70-2
 • آتوسا مشهدی، هدایت صحرایی، غلامحسین مفتاحی*، هنگامه علی بیگ صفحات 41-57
  زمینه و هدف

  نیتریک اکساید در ناحیه هیپوکمپ پشتی در پاسخ به فرآیندهای اضطراب و افسردگی به دنبال استرس درگیر است؛ لذا در این مطالعه، تاثیر ال-آرژنین و ال-نیم موجود در ناحیه هیپوکمپ‎پشتی بر اضطراب، افسردگی و میزان فاکتور رشد مشتق شده از عروق مغز در موش های کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI استرس دیده مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها:

   استرس شوک الکتریکی (10 هرتز، ولتاژ 40 میلی ولت به مدت 60 ثانیه) به کف پای حیوان به مدت 4 روز پشت سرهم اعمال شد. ال-آرژنین و یا ال-نیم در سه دوز 1، 5 و 10 میکروگرم/موش به صورت دوطرفه در ناحیه هیپوکمپ پشتی پنج دقیقه قبل از شروع استرس شوک الکتریکی کف پا در هر روز تزریق شد. رفتارهای شبه-اضطراب، افسردگی و میزان فاکتور رشد مشتق شده از عروق مغز 24 ساعت بعد از آخرین روز استرس به ترتیب با استفاده از ماز بعلاوه مرتفع، تست شنای اجباری و الایزا اندازه گیری شد.

  یافته ها:

   تزریق دوزهای مختلف ال-آرژنین و ال-نیم قبل از استرس در ماز بعلاوه مرتفع نشان داد که تعداد دفعات رفتن به بازوی باز کاهش می یابد. تعداد ورودی ها در بازوی بسته در گروه استرس نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. همچنین تزریق دوزهای مختلف ال-آرژنین و ال-نیم در هیپوکمپ پشتی قبل از استرس در تست شنای اجباری سبب کاهش معنی دار زمان شنا کردن و افزایش زمان غوطه وری و تقلا کردن در گروه استرس نسبت به گروه کنترل شد. علاوه براین، نتایج نشان داد که تزریق دوزهای مختلف ال-آرژنین و ال-نیم قبل از استرس تاثیری معنی داری بر میزان فاکتور رشد-مشتق شده از عروق مغزی ندارد.

  نتیجه گیری:

   نیتریک اکساید در ناحیه هیپوکمپ پشتی احتمالا واکنش های اضطرابی و افسردگی القا شده ناشی از استرس شوک الکتریکی را واسطه گری می کند.

  کلیدواژگان: استرس، ال-آرژنین، ال-نیم، نیتریک اکساید، هیپوکمپ پشتی
 • کامران منتظری، داریوش مرادی فارسانی*، حمید سمیعی، آیگینه هایرابدیان صفحات 58-69
  زمینه و هدف

  داکریوسیستورینوستومی (DCR) یکی از شایع ترین اعمال جراحی چشم پزشکی است که غالبا با خونریزی در ارتباط است. با توجه به نبودن پژوهش مشابه، در این مطالعه بر آن شدیم که اثر دو داروی رمی فنتانیل و ترانگزامیک اسید بر میزان خونریزی حین عمل جراحی DCR را بررسی و مقایسه کنیم.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی بر روی 162 بیمار کاندید عمل جراحی DCR مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال 1398 انجام گرفت. بیماران به روش نمونه گیری تدریجی تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه دریافت کننده ترانگزامیک اسید، رمی فنتانیل و نرمال سالین(شاهد) حین عمل جراحی تقسیم شدند. میزان خونریزی، متغیرهای همودینامیک و مدت زمان عمل جراحی در گروه ها مورد مقایسه قرار گرفت.

   یافته ها: 

  میانگین حجم خونریزی حین جراحی در گروه شاهد به صورت معنی داری بیشتر از گروه های ترانگزامیک اسید و رمی فنتانیل بود. هم چنین میانگین خونریزی حین عمل در گروه ترانگزامیک اسید کمتر از گروه رمی فنتانیل بود؛ ولی اختلاف معنی داری بین دو گروه در این زمینه وجود نداشت (0/05<p). میانگین میزان خونریزی بعد از عمل در گروه رمی فنتانیل به صورت معنی داری بیشتر از گروه ترانگزامیک اسید و شاهد بود. میزان کلی خونریزی (مجموع خونریزی حین عمل و بعد از عمل) در گروه شاهد به صورت معنی داری بیشتر از گروه رمی فنتانیل و ترانگزامیک اسید و هم چنین در گروه رمی فنتانیل به صورت معنی داری بیشتر از گروه ترانگزامیک اسید بود (0/05P<). از نظر تغییرات متغیر های همودینامیک بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به حجم خونریزی کمتر در استفاده از داروی ترانگزامیک اسید و رمی فنتانیل در مقایسه با گروه شاهد توصیه می گردد که در بیماران کاندید اعمال جراحی داکریوسیستورینوستومی این داروها مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا استفاده از داروی ترانگزامیک اسید در مقایسه با رمی فنتانیل با خونریزی کمتری همراه است.

  کلیدواژگان: ترانگزامیک اسید، رمی فنتانیل، خونریزی، داکریوسیستورینوستومی
 • فرزاد سرشیوی، کریم ناصری، سید آروین برزنجی، نگین قدمی*، آزاده فتحی، شاهرخ ابن رسولی، جمال امجدی صفحات 70-79
  زمینه و هدف

  انتخاب داروی بیهوشی مناسب برای القا و نگهداری بیهوشی در ثبات همودینامیک و کنترل درد بیماران دارای اهمیت بسیار است. هدف از این مطالعه مقایسه ترکیب کتامین-رمی فنتانیل با ترکیب کتامین-پروپوفول بر روی درد، بی قراری و تغییرات همودینامیک بیماران در جا اندازی بسته شکستگی بینی است.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور بر 80 بیمار دچار شکستگی بینی در کلاس بیهوشی 1 ASA که تحت عمل جراحی جااندازی بسته شکستگی بینی قرار گرفته انجام گردید. به بیماران گروه اول mg/kg 0/75 کتامین وµg/kg  2 رمی فنتانیل و به گروه دوم mg/kg 0/75 کتامین و mg/kg 1/5 پروپوفول جهت القای بیهوشی تجویز گردید. تغییرات همودینامیک (تعداد ضربان قلب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک)، شدت درد، میزان بی قراری و همچنین بروز تهوع و استفراغ و تغییرات اشباع هموگلوبین شریانی از اکسیژن هنگام عمل جراحی، بلافاصله پس از القای بیهوشی و پس از عمل جراحی هر 15 دقیقه تا 2 ساعت ارزیابی شد.

  یافته ها: 

  بر اساس آنالیز آماری داده های جمع آوری شده بیماران، میانگین ضربان قلب و نمره شدت درد در گروه کتامین- رمی فنتانیل به طور معنی داری کمتر از گروه کتامین-پروپوفول بود (0/05 > P).). میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی و امتیاز سدایشن آژیتاسون در دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت (0/05 < P). عارضه تهوع در گروه کتامین- رمی فنتانیل بالاتر و افت درصد اشباع اکسیژن در گروه کتامین- پروپوفول بالاتر بود (0/05 > P). تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر عارضه استفراغ وجود نداشت (0/05 < P).

  نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج این مطالعه استفاده از ترکیب کتامین- رمی فنتانیل در مقایسه با کتامین- پروپوفول در جا اندازی بسته شکستگی بینی، با ثبات همودینامیک بیشتر، بی دردی بالاتر و بروز آپنه و افت اشباع اکسیژن شریانی کمتر همراه است.

  کلیدواژگان: شکستگی بینی، درد، پروپوفول، رمی فنتانیل، کتامین، تغییرات همودینامیک
 • منیره محجوب*، جواد هرویان صفحات 80-88
  زمینه و هدف

  اندازه گیری تیزبینی با استفاده از VEP  در بیمارانی که سطح همکاری پایینی دارند از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر فرکانس فضایی بر پارامترهای موج VEP در ارزیابی تیزبینی با Sweep VEP است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی تعداد 63 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی با میانگین سنی 3/93 ± 22/81 سال انتخاب شدند. پس از معاینه کامل چشمی و اصلاح عیوب انکساری، بهترین دید اصلاح شده به صورت سابجکتیو با تست Freiburg Acuity contrast test تعیین و ثبت گردید. سپس VEP با دستگاه الکتروفیزیولوژی رولند برای رنج محدودی از فرکانس های فضایی از 2 تا 37/5 سیکل بر درجه ثبت گردید. پارامترهای ثبت شده شامل زمان های تاخیر N1، P1، N135 و دامنه موج بود.

  یافته ها

  آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری تکراری نشان داد که اثر فرکانس فضایی (سایز محرک) بر دامنه موج ، زمان تاخیر N1 ، زمان تاخیز P1  ، زمان تاخیر N135  معنی دار بوده است (0/001>P). آزمون تی زوجی تفاوت معنی داری را در تیزبینی سابجکتیو و تیزبینی استخراج شده با  VEP نشان داد (0/001>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط معنی دار دامنه موج VEP با فرکانس فضایی بدست آمده در این مطالعه، می توان از تکنیک Sweep VEP به عنوان ابزار ابجکتیو و معتبر در تخمین تیزبینی بویژه در افرادی که سطح همکاری کمی دارند استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تیزبینی، پتانسیل برانگیخته بینایی، فرکانس فضایی، زمان تاخیر، دامنه
 • رحیم ختیال، جمیل عبدالمحمدی، دائم روشنی، لیلا مساعد، طیب حسینی، داود خضرلو* صفحات 89-99
  زمینه و هدف

  هرچند تصویربرداری تشدید مغناطیسی روش ترجیحی با حساسیت تشخیصی بالا برای به تصویر کشیدن فتق دیسک است؛ اما تشخیص قطعی بر اساس تفسیر تصاویر MRI هنوز یک چالش بزرگ است. هدف از این مطالعه بررسی یافته های بالینی و مورفولوژیک پزشکان از روی تصاویر MRI با سکانس های مختلف و سپس بررسی توافق بین پزشکان در تشخیص است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، تصاویر MRI در سکانس های مختلف مربوط به 224 بیمار مبتلا به فتق دیسک توسط دو متخصص رادیولوژی جنرال به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. نوع مورفولوژیک فتق دیسک و محل فتق و اطلاعات دموگرافیک ثبت شده و در توافق تشخیص پزشکان بررسی شد.

   یافته ها: 

  تعداد کل 224 بیمار مبتلا به فتق دیسک وارد مطالعه شدند که 124 مورد خانم و 100 مورد آقا بودند به طور میانگین 40 درصد موارد از نوع مورفولوژی برآمدگی بالج، 38 درصد پروتروژن، 13درصد اکستروژن و 9 درصد سکویستریژن بود. از لحاظ تعیین محل آناتومیک فتق دیسک توافق کامل بین پزشکان مشاهده شد؛ اما از لحاظ تعیین نوع مورفولوژی فتق دیسک، توافق بین مشاهده گرها با ضریب کاپای 0.45 در دامنه Moderate به دست آمد.

  نتیجه گیری: 

  توجه به اینکه تشخیص فتق دیسک از روی تصویر دانسیته پروتونی (PD) مشابه تصویر وزن T2 آمد،از PD به عنوان سکانس کمکی می توان سود جست .سکانس T1 برای تصمیم درباره فتق بالج کمک کننده است. توافق بین مشاهده گرها در حد متوسط (k=0/45)بود و همچنین در سطح مورفولوژی فتق اکستروژن و سکوستروژن توافقی بین پزشکان دیده نشد. به منظور افزایش توافق بین مشاهده گرها، استفاده از روش های دیگر تشخیصی در کنار MRI و همچنین آموزش یکپارچه و مداوم روش های تفسیر تصاویر MRI بر اساس پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد (EBM) توصیه می شود.

  کلیدواژگان: فتق دیسک بین مهره ای، تصویربرداری تشدید مغناطیسی(ام آرآی)، توافق بین-مشاهده گر، مرحله فتق دیسک، سکانس ام آر آی
 • رضا نظری، کامبیز حسن زاده، مدبر آراسته*، بیژن نوری صفحات 100-107
  زمینه و هدف

  اجرای دستورات دارویی بخش مهمی از فرآیند درمان و مراقبت از بیمار بوده و بروز اشتباهات دارویی می تواند آسیب های جبران ناپذیری بر روند درمان و سلامت بیمار وارد کند. هدف پژوهش، بررسی فراوانی این اشتباهات و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های دانشگاهی شهرستان سنندج در سال 96 است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی (مقطعی) بود که بر روی کلیه پرونده های موجود در بیمارستان های دانشگاهی سنندج (بعثت، توحید، قدس و کوثر) در ماه های آذر تا اسفند 1396 که شامل 400 پرونده بود صورت گرفت. جمع آوری عملی داده ها با استفاده از یک فرم دپارتمان آموزشی (department form)، شامل بخش اطلاعات دموگرافیک پرستاران (سن، جنس، سابقه کاری، میزان ساعت کاری و شیفت کاری) و بخش سوالات اختصاصی شامل یازده سوال (فراموشی در ثبت دارو، اشتباه در نوشتن نام دارو، اشتباه در نوشتن نوع دارو، فرم دارویی که اشتباه ثبت شده، اشتباه در ثبت دوز دارو، اشتباه در تغییر دوز دارو، عدم حذف داروی قطع شده، اشتباه رخ داده در کاردکس و دلیل اشتباه از نظر پرستار، دلیل اشتباه از نظر محقق) صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از نسخه ی 21 نرم افزار آماری spss در دو بخش توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و استنباطی با آزمون کای اسکور استفاده شد.

  یافته ها: 

  کل خطاهای دارویی صورت گرفته شامل 34 پرونده از 400 پرنده بود. بیشترین خطاهای دارویی بر اساس شیفت کاری با 79/4 درصد مربوط به شیفت صبح، بر اساس جنسیت با76/5   درصد مربوط به پرستاران زن، بر اساس گروه سنی با 44/1 درصد مربوط به گروه سنی 20 تا 30 سال، بر اساس سابقه کاری با 41/2 درصد مربوط به سابقه کاری کمتر از 5 سال و بر اساس ساعت کاری با 61/8 درصد مربوط به ساعت کاری 101 تا 200 ساعت بود. همچنین به لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین تعداد خطاهای دارویی با گروه سنی، سابقه کاری و ساعت کاری پرستاران مشاهده شد (p<0.05).

  نتیجه گیری

  بیشترین اشتباهات رخ داده توسط پرستارانی انجام شده بود که سابقه کاری کمتر از 5 سال داشتند و یا بار کاری بیشتری در ماه متحمل شده بودند.

  کلیدواژگان: دارو، اشتباهات دارویی، بیمارستان، پرستاران
 • جعفر سلطانی*، آن ورسپورتن، هرمن گوسن، اینس پاول، قباد مرادی، پارین یزدانی فرد، لیلا رشیدزاده صفحات 108-125
  زمینه و هدف

  مقاومت آنتی بیوتیکی یک تهدید جهانی و افزایش یابنده برای سلامت بشر تلقی می شود. استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک یکی از دلایل اصلی مقاومت آنتی بیوتیکی بشمار می رود. در این مطالعه به بررسی میزان تجویز آنتی بیوتیک و ارزیابی جنبه های تجویز آن در بیمارستان های سنندج پرداخته ایم.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بخشی از پروژه جهانی بررسی مصرف و مقاومت آنتی بیوتیکی Global Point Prevalence (Study) با مدیریت دانشگاه انتورپ بلژیک در سال های 1395 و 1397 است که هدف از آن کمک به بهبود تجویز منطقی آنتی بیوتیک در بیماران بستری است. روش مطالعه بر اساس پروتکل تدوین شده توسط پروژه جهانی بررسی شیوع نقطه ای است. کل بیماران بستری در بخش های نوزادان، کودکان و بالغین بیمارستان های بعثت و توحید و کوثر و تامین اجتماعی سنندج در روزهای انتخابی مطالعه برای هر بخش وارد مطالعه شدند.

  یافته ها: 

  شاخص های کیفی تجویز آنتی بیوتیک در بخش های کودکان و بالغین شامل فراوانی نسبی تجویز آنتی بیوتیک به ترتیب با 57/84% و 42/57%، فراوانی نسبی تجویز درمان ترکیبی با 73/41% و50% استفاده از درمان تجربی در مقابل درمان هدفمند (متکی به شواهد میکروبیولوژی) با 4% و 2%، استناد به گایدلاین های بیمارستانی در تجویز آنتی بیوتیک با 3% و صفر، وجود اندیکاسیون ثبت شده برای تجویز درمان آنتی بیوتیکی با 79% و 49% و همچنین ذکر طول مدت یا زمان توقف درمان آنتی بیوتیکی در پرونده بیمار که 1% و 2% محاسبه گردید. شاخص های کیفی با کشورهای اروپایی و آسیایی دیگر مقایسه گردید.  

  نتیجه گیری:

   شاخص های کیفی تجویز آنتی بیوتیک در بیمارستان های سنندج در مقایسه با بیمارستان های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای آسیایی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و حاکی از نیاز فوری به طراحی و مداخله برنامه سرپرستی آنتی بیوتیکی می باشند.

  کلیدواژگان: آنتی میکروبیال، مقاومت آنتی بیوتیکی، سرپرستی آنتی بیوتیک، شیوع نقطه ای جهانی، ایران، طبقه بندی اویر
 • رحمن پناهی، علی محمد شریفی، محی الدین امجدیان* صفحات 126-138
  زمینه و هدف

  با توجه به تاثیر بالقوه سواد سلامت در تقویت الگوی اعتقاد بهداشتی و همچنین نقش سواد سلامت در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه و نظر به نقش رابطین بهداشتی در انتقال پیام های بهداشتی به جامعه، این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده اتخاذ رفتارهای تغذیه ای پیشگیرانه از پوکی استخوان با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی تلفیقی با سواد سلامت در بین رابطین بهداشتی اجرا شد. 

  مواد و روش ها

  در یک پژوهش مقطعی از نوع تحلیلی، 290 نفر از رابطین بهداشتی فعال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین در سال 1399 از طریق نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد موجود براساس الگوی اعتقاد بهداشتی، ابزار سنجش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی و پرسشنامه سنجش اتخاذ رفتارهای تغذیه ای پیشگیرانه از پوکی استخوان بود. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و با به کارگیری آمارهای توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه، تحلیل شدند. 

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای تغذیه ای پیشگیرانه به ترتیب 12/54±65/47 و 1/417±6/104 بود. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد سازه های موانع درک شده (0/026=P ،155/-0=β)، خودکارآمدی (0/009=P ،0/317=β) و سواد سلامت (0/016= P،0/259=β)، پیشگویی کننده اتخاذ رفتارهای تغذیه ای پیشگیرانه از پوکی استخوان بودند. این متغیرها در مجموع، قادر به پیش بینی 37/8 درصد تغییرات رفتار بودند.   

  نتیجه گیری

  الگوی اعتقاد بهداشتی تلفیقی با سواد سلامت می تواند به عنوان چارچوبی مناسب جهت طراحی مداخلات آموزشی به منظور ترغیب رابطین بهداشتی برای اتخاذ رفتارهای تغذیه ای پیشگیرانه از پوکی استخوان به کار برده شود.

  کلیدواژگان: پوکی استخوان، الگوی اعتقاد بهداشتی، سواد سلامت، اتخاذ رفتارهای تغذیه ای، رابطین بهداشتی
|
 • Saeedeh Rashidi, Monireh Azizi*, Naser Abbasi, Somaye Heidarizadi Pages 1-9
  Background and Aim

  Diabetes is a metabolic disease with high blood sugar levels. Olfactory ensheathing cells (OECs) are able to express various growth factors and integrin-linked kinase (ILK) plays an important role in regulating various processes of cells. In this study, we investigated the effects of silybinin on the expression of vascular-endothelial growth factor (VEGF) and ILK under normal and high glucose conditions in OECs.

  Materials and Methods

  In this study, OECs were extracted from the olfactory mucosa of neonatal rats and cultured. Low (1,5M) and high (50,75 µM) concentrations of silybinin were added to the cell culture media under normal and high glucose conditions. At the end of the study, we measured the expression of VEGF and ILK proteins using western blot technique. Data were analyzed by ANOVA test.

  Results

  Under high glucose conditions, low concentrations of silybinin maintained expression and at high concentrations silybinin caused a dose-dependent decrease in ILK significantly. However, under high glucose conditions, low concentrations of silybinin significantly decreased expression of VEGF but high concentrations of silybinin caused a significant dose- dependent increase in VEGF expression.

  Conclusion

  High glucose condition increased ILK and VEGF expression in the OECs, and treatment with lower concentrations of silybinin maintained ILK expression and decreased VEGF expression. Therefore, it seems that lower concentrations of silybinin can be effective in protecting cells from cytotoxicity due to diabetes hyperglycemia by stabilizing ILK and reducing VEGF levels.

  Keywords: Silybinin, Integrin-link kinase, Growth factors, Olfactory ensheathing cells, High glucose
 • MohammadHossein Esmaeili, Hashem Haghdoost-Yazdi*, Milad Mazaheri Pages 10-23

  Background and Aim:

   It has been reported that lithium (Li) has neuroprotective effects in neurodegenerative diseases. In this study, we investigated the association between serum Li level and Parkinson’s disease induced by 6-hydroxypapamine (6-OHDA) in rats.

  Material and Methods

  6-OHDA was injected into the medial forebrain bundle by stereotoxic surgery. Apomorphine- induced rotational and cylinder tests were carried out before the toxin injection and in the second and sixth weeks thereafter. Blood samples were collected from the heart of the animals in the seventh week. The survival of dopaminergic (DA) neurons in the substantia nigra pars compacta (SNc) was determined using immunohistochemistry. Li was measured by ion selective electrode method (ISE).

  Results

  There was no significant difference in the serum Li levels between control and 6-OHDA-treated rats. Based on the severity of the rotational behavior, the 6- OHDA- treated rats were divided into two subgroups: symptomatic (with severe behavioral symptoms) and asymptomatic (with no or mild behavioral symptoms). In the symptomatic and asymptomatic subgroups, SNc DA neuronal loss was 83 ± 16% and 45± 10%, respectively. Serum li level in the asymptomatic subgroup was significantly higher than that in the symptomatic subgroup and control group.

  Conclusion

  Serum Li level increased in the mild to moderate damage to SNc DA neurons but returned to normal value in severe neuronal damage. Therefore, an increase in serum Li level can predict subclinical SNc DA neuronal death and helps in making early diagnosis of PD.

  Keywords: Parkinson's disease, Serum lithium level, 6-hydroxydopamine, Apomorphine, Dopaminergic neurons, Substantia nigra
 • Hassan Morovvati*, Hojat Anbara, Fereshteh Morshedi Pages 24-40
  Background and Aim

  Sertraline is an antidepressant drug and many controversial reports have been presented on the complications of sertraline on the reproductive system. In this study we evaluated the protective effects of vitamin E against sertraline-induced damage to the reproductive system of male mice.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 40 adult male mice were divided into 8 groups of 5. Four groups received 100 IU/kg.bw vitamin E by gavage for 42 days. One group was considered as control and three groups received just sertraline with doses of 5, 10 and 20 mg/kg.bw orally. 24 hours after the last treatment, testes tissue and blood samples were collected and sent for histochemical and biochemical studies, spermatogenic indices as well as measurement of the expressions of Bcl-2, Caspase-3 and Hsp70-2 genes.

  Results

  The results showed a significant increase in the level of malondialdehyde, nitric oxide and expression of Caspase-3 and Hsp70-2 genes. We also found a significant decrease in spermatogenesis indices, total antioxidant capacity, testosterone and Bcl-2 gene expression in the group receiving 20 mg/kg.bw sertraline (P<0.05). The above mentioned parameters were improved in the groups that received vitamin E along with sertraline.

  Conclusion

  Vitamin E can decrease the adverse effects of sertraline on biochemical and histochemical parameters, spermatogenic indices and can increase the expression of Bcl-2, Caspase-3 and Hsp70-2 genes in the testicular tissue of mice.

  Keywords: Sertraline, Vitamin E, Apoptosis, Bcl-2, Caspase-3, Hsp70-2
 • Atusa Mashhadi, Hedayat Sahraei, GholamHossein Meftahi*, Hengameh Alibeik Pages 41-57
  Background and Aim

  Nitric oxide is involved in response to stress-induced anxiety and depression in the dorsal hippocampus. In this study we investigated the effects of L-arginine and L-NAME in the dorsal hippocampus on anxiety, depression, and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels in stressed male NMRI mice.

  Materials and Methods

  Electric foot-shock stress (10 Hz, 40 mV for 60 seconds) was applied to animals for four consecutive days. Three doses of L-arginine or L-NAME (1, 5 and 10 μg/mouse) were injected bilaterally into the dorsal hippocampus five minutes before starting foot-shock stress. Anxiety and depression-like behaviors and brain BDNF levels were measured 24 hours after stress using an elevated plus maze, forced swim test, and ELISA, respectively.

  Results

  Injection of different doses of L-arginine and L-NAME before stress showed that the number of entries in the open arm decreased in elevated plus maze. The number of entries in the closed arm increased more in the stress group than that in the control group. Also, intra dorsal hippocampus injections of different doses of L-arginine and L-NAME before stress significantly decreased swimming time and increased floating and struggling time in the forced swim test compared to the control group. In addition, ELISA results showed that injections of different doses of L-arginine and L-NAME before stress had no significant effects on brain BDNF level.

  Conclusion

  Nitric oxide in the dorsal hippocampus may mediate the induced anxiety and depression behaviors by foot-shock stress.

  Keywords: Stress, L-Arginine, L-NAME, Nitric oxide, Dorsal hippocampus
 • Kamran Montazeri, Darioush Moradi Farsani*, Hamid Samii, Aygineh Hayrabedian Pages 58-69
  Background and Aim

  Dacryocystorhinostomy (DCR) is one of the most common ophthalmologic surgeries frequently associated with bleeding. Considering lack of a similar study, we decided to evaluate and compare the effects of remifentanil and tranexamic acid on the amount of bleeding during DCR surgery.

  Materials and Methods

  This double-blind randomized clinical trial included 162 patients who were candidate for DCR surgery at Feiz Hospital between 2019 and 2020. Patients were selected by gradual random sampling method and randomly divided into three groups receiving either tranexamic acid or remifentanil or normal saline(control group) during surgery. Bleeding rate, hemodynamic variables and duration of surgery were compared among the groups.

  Results

  The mean volume of intraoperative blood loss was significantly higher in the control group than in the tranexamic acid and remifentanil groups. Also, the mean volume of intra operative blood loss was more in the tranexamic acid group than in the remifentanil group but the difference between the two groups was not significant in this regard(P>0.05). The mean postoperative blood loss was significantly higher in the remifentanil group than that in the tranexamic acid and control groups. Total (intraoperative and postoperative) blood loss was significantly higher in the control group in comparison to the blood loss in the remifentanil and tranexamic acid groups. Also, total blood loss in the remifentanil group was significantly higher than that in the tranexamic acid group (P<0.05). Changes in hemodynamic variables showed no significant differences among the groups.

  Conclusion

  We found lower amount of bleeding in the tranexamic acid and remifentanil groups compared to that in the control group. We recommend use of these two drugs for reduction of bleeding in the patients undergoing dacriocystorhynostomy. Also tranexamic acid is more effective than remifentanyl in this regard.

  Keywords: Tranexamic acid, Remifentanil, Bleeding, Dacryocystorhinostomy
 • Farzad Sarshivi, Karim Nasseri, Arvin Barzanji, Negin Ghadami*, Azadeh Fathi, Shahrokh Ebn-Rasouli, Jamal Amjadi Pages 70-79
  Background and Aim

  Choosing an appropriate anesthetic agent for induction and maintenance of anesthesia is very important in hemodynamic stability and pain control. The aim of this study was to compare the effects of ketamine-remifentanil combination with ketamine-propofol combination on pain, agitation and hemodynamic changes during closed reduction of nasal fracture.

  Material and Methods

  This single-blind clinical trial included 80 patients between 16 and 18 years of age with ASA1 physical status who had undergone closed reduction for nasal fracture. Patients in the group 1 received 0.75 mg/kg ketamine and 2µ/kg remifentanil and group 2 received 0.75 mg/kg ketamine and 1.5 mg/kg propofol to induce anesthesia. Hemodynamic changes (heart rate, systolic and diastolic blood pressure), pain intensity, agitation, as well as nausea and vomiting and changes in arterial hemoglobin oxygen saturation during surgery were evaluated immediately after induction of anesthesia and after surgery every 15 minutes for 2 hours.

  Results

  Based on the statistical analysis of the patients' data, the mean heart rate and pain intensity scores in the ketamine-remifentanil group were significantly lower than those in the ketamine-propofol group (P <0.05). Mean systolic and diastolic blood pressure and RASS scores in the two groups did not show any statistically significant differences (P> 0.05). The incidence of nausea was higher in the ketamine-remifentanil group and the decrease in oxygen saturation was higher in the ketamine-propofol group (P <0.05). There was no statistically significant difference between the two groups in regard to incidence of vomiting (P> 0.05).

  Conclusion

  Based on the results of this study, it seems that use of ketamine-remifentanil combination in comparison to ketamine-propofol in closed reduction of nasal fracture is associated with greater hemodynamic stability, higher analgesic effect and fewer complications.

  Keywords: Nasal fracture, Pain, Propofol, Ketamine, Remifentanil, Hemodynamic changes
 • Monireh Mahjoob*, Javad Heravian Pages 80-88
  Background and Aim

  Objective measurement of visual acuity using VEP is high valued in patients with low levels of cooperation. Therefore, this study aimed to investigate the effect of spatial frequency on VEP components in visual acuity using Sweep VEP.

  Material and Methods

  In this cross-sectional study 63 medical students with an age of 22.81 ± 3.93 were selected. After a completed eye examination, refractive error was determined, and best-corrected visual acuity as subjective was recorded by the Freiburg Acuity contrast test. Sweep VEP using the Roland electrophysiology system was recorded for various spatial frequencies from 2 to 37.5 cycles per degree. VEP components were the latencies of N1, P1, N135, and the amplitude of VEP.

  Results

  Repeated measures of the ANOVA test showed that the effect of spatial frequency on latencies and amplitude of VEP was significant (P<0.001). Paired T-test showed that there was a significant difference between subjective visual acuity and extrapolation of visual acuity with VEP (P<0.001).

  Conclusion

  According to the significant relationship between VEP amplitude and spatial frequencies of the visual stimuli obtained in this study, the Sweep VEP technique can be used as a valid and objective tool in the determination of visual acuity, especially in patients with low levels of cooperation.

  Keywords: Amplitude, Latency, Spatial frequency, Visual acuity, Visual evoked potentials
 • Rahim Khatyal, Jamil Abdolmohammadi, Daem Roshani, Leila Mosaed, Tayeb Hoseini, Davood Khezerloo* Pages 89-99
  Background and Aim

  Although MRI is the preferred method with high diagnostic sensitivity for disc herniation, definitive diagnosis based on MRI image interpretation is still a major challenge. The aim of this study was to evaluate the clinical and morphological findings in different MRI sequences and then assessment of the agreement between different observers.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, different MRI sequences of 224 patients with disc herniation were analyzed and diagnosed separately by two radiologists. The morphological type of disc herniation and the location of the involved disc were diagnosed and finally, the diagnostic agreement between the observers was assessed.

  Results

  A total of 224 patients (124 women and 100 men) with disc herniation were included in the study. On average 40% of the cases were bulge, 38% protrusion, 13% extrusion and 9% sequestration. There was complete agreement between the observers in the determination of anatomical location, but in regard to morphological type, we found a kappa agreement coefficient of 0.45 between the observers.

  Conclusion

  T1 weight sequence is helpful in the diagnosis of the bulging hernia. The agreement between the observers was moderate (k = 0.45) and there was no agreement between the physicians on the morphological level of the extrusion and sequestration hernia. Use of other diagnostic methods besides MRI, integrated and continuous training of methods for interpreting MRI images based on Best Evidence Medical Education are recommended.

  Keywords: Intervertebral disc herniation, Magnetic resonance imaging (MRI), Inter-observer agreement, Disc herniation level, MRI sequence
 • Reza Nazari, Kambiz Hassan Zade, Modabber Arasteh*, Bijan Nouri Pages 100-107
  Background and Aim

  Carrying out medical orders is one of the most important parts of treatment and medical errors can cause unrepairable damages. The purpose of this study was to evaluate the frequency of nurses' medical errors and their related factors in Sanandaj teaching hospitals in 2018.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical (cross-sectional) study, we reviewed 400 medical recoreds of the patients in educational hospitals in Sanandaj, during January, February, and  March 2018. Using a department  form consisting of demographic data of nurses (age, gender, occupational experience, working hours during a month and working shifts) and a specific checklist about medical errors including errors in recording drugs, in the spelling of drugs, in recording the exact form of drugs, in recording the exact dosage of administrated drugs, in recording increase or decrease of the dosage, in removing the drugs which had been discontinued. The opinions of the researcher and the nurse who had made the mistake, about the reason of exact error were also included. Data were analyzed by descriptive (frequency and percentage of frequency) and analytic (chi-square) tests.

  Results

  Medical errors were found in 34 medical records. The most frequent errors occurred in the morning shifts (79.4 %), in the female gender (76.5 %), in the age group between  20 and 30 years of age in the nurses with occupational experience of less than 5 years, and in those who worked 100 to 200 hours/month (61.8) . The number of medical errors had significant relationships with occupational experience, age group, and working hours of the nurses.

  Conclusion

  Most mistakes were made by nurses who beared a heaver workload or had occupational experience of less than 5 years. Regarding the results of this study, in order to reduce the medical errors in the hospitals, the workload of nurses should be reduced and nurses with little experience should work under close supervision of the experienced nurses.

  Keywords: Medication, Medical errores, Hospital, Nurses
 • Jafar Soltani*, Ann Versporten, Herman Goossens, Ines Pawels, Ghobad Moradi, Parin Yazdanifard, Leila Rashidzadeh Pages 108-125
  Background and Aim

  Antibiotic resistance is considered a global and increasing threat to human health. Excessive use of antibiotics is one of the leading causes of antibiotic resistance. In this study, we investigated the frequency of antibiotic prescriptions and evaluated the aspects of its prescription in Sanandaj hospitals.

  Materials and Methods

  This study was part of the Global-PPS Antibiotic Consumption and Resistance Project under the management of the University of Antwerp, Belgium, in 2016 and 2018, the purpose of which was to help improvement of the rational prescription of antibiotics in hospitalized patients. The study method was based on the protocol developed by the global point prevalence survey project. All patients hospitalized in the neonatal, pediatric, and adult departments of Besat, Tohid, Kowsar, and Social Security hospitals in Sanandaj were included on the selected study days.

  Results

  Quality indicators of antibiotic prescription in children and adults departments consisted of the relative frequency of antibiotic prescription (57.84% and 42.57%), the relative frequency of combined treatment prescription (73.41% and 50%), use of experimental treatment vs. Targeted treatment based on microbiology evidence (4% and 2%), reference to hospital guidelines in prescribing antibiotics (3% and zero), the presence of a registered indication for prescribing antibiotic treatment (79% and 49%), and also stop/review date documented in the patient's records (1% and 2%) respectively. The quality indicators in this study were compared with those in the European and other Asian countries.

  Conclusion

  The quality indicators of antibiotic prescription in Sanandaj hospitals were not favorable compared to the hospitals in European and other Asian countries and indicated an urgent need for intervention by designing an antibiotic stewardship program.

  Keywords: Antimicrobial, Antibiotic resistance, Antibiotic stewardship, Point prevalence, Iran, Global-PPS, AWaRe classification
 • Rahman Panahi, Ali Mohammad Sharifi, Mohiadin Amjadian* Pages 126-138
  Background and Aim

  Considering the potential impact of health literacy on strengthening the health belief model and also the role of health literacy in adopting preventive behaviors and the role of health volunteers in transmitting health messages to the community, this study aimed to assess the structures of the health belief model combined with health literacy in predicting the adoption of osteoporosis preventive nutritional behaviors among health volunteers.

  Materials and Methods

  In an analytical cross-sectional study, 290 active health volunteers referring to health centers in Qazvin in 1399 were selected through multi-stage random sampling to participate in the study. Data collection tools included a standard questionnaire based on the Health Belief Model, Iranian Adult Health Literacy Assessment Tool (HELIA), and a questionnaire to assess the adoption of osteoporosis preventive nutritional behaviors. Using SPSS software version 23, data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, and multiple regression tests.

  Results

  The mean and standard deviation of health literacy and adoption of preventive eating behaviors scores were 65.47 ± 12.54 and 6.104 ± 1.417, respectively. Multiple regression test showed the constructs of perceived barriers (P = 0.026, β = -0.155), self-efficacy (P = 0.009, β = 0.317) and health literacy (P = 0.016, β = 0.259) were predictors of osteoporosis-preventive nutritional behaviors. Together, these variables were able to predict 37.8% of behavioral changes.

  Conclusion

  The integrated health belief model with health literacy can be used as a suitable framework for designing educational interventions to encourage health volunteers to adopt preventive nutritional behaviors from osteoporosis.

  Keywords: Osteoporosis, Health belief model, Health literacy, Adopting Nutritional Behaviors, Health, Volunteers