فهرست مطالب

نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان
سال بیست و هفتم شماره 2 (پیاپی 87، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/28
 • تعداد عناوین: 23
|
 • مهرنوش ارزاقی*، محبوبه فهیم کلام، محمدرضا محسنی صفحات 674-696

  نقش زن در جامعه یکی از موضوعات چالش برانگیز در ادبیات معاصر است. این درونمایه، نظر بسیاری از نویسندگان را به خود معطوف کرده است. مقاله حاضر به شناخت مولفه های نوشتار زنانه و بررسی آن ها در اثر «عشق، فانتزیا» از جبار می پردازد. نگارنده با بهره گیری از رویکرد فمنیسم پساساختارگرای فرانسوی و با استفاده از آرای نظریه پردازانی نظیر ایریگارای و سیکسو می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا اثر «عشق، فانتزیا» در زمره نوشتار زنانه می گنجد یا تنها به حوزه ادبیات زنان تعلق دارد. بدین منظور با کاربست آرای موج سوم فمنیسم در حوزه ادبیات، کوشیده می شود شاخصه های اصلی نوشتار زنانه تبیین شود. سپس با بررسی این مولفه ها رمان مورد بحث، استدلال می شود که جبار با نقد جامعه ای که بر پایه ثنویت های ارزشی شکل گرفته، کوشیده است برای امر زنانه که همواره به حاشیه رانده شده، زبان و نوشتار خود را بازتعریف کند، مهمی که نوشتار زنانه حول محور آن شکل گرفته است. 

  کلیدواژگان: نوشتار زنانه، ایریگارای، سیکسو، آسیه جبار، عشق فانتزیا
 • مریم موسوی جشوقانی*، حسین قربان پور آرانی، زهرا محمدی صفحات 697-722
  عاطفه و بیان، معیاری ثابت و پایدار در گستره دانش زیبایی شناسی به شمار می آیند این پژوهش در چارچوب مکتب آمریکایی با نظر به آراء کالینگوود به بررسی تاثیرزیباشناختی مولفه های بیانگری، عاطفه، ذوق، و بر هم زدن کلیشه ها در دو داستان کوتاه "مرکز ثقل" از ویکتوریا توکاروا و "زنی از جنس مس" از بهناز علی پور گسکری می پردازد. باتوجه به موتیف یکسان در دو داستان نگاه هستی شناسانه زنان از دو فرهنگ بررسی شده و تبیین می گردد که چشم اندازهای فمینیستی در زیبایی شناسی با عوامل موثر فرهنگی ای مرتبط هستند که اعمال قدرت می کنند. این عوامل در جهان بینی شخصیت ها تفاوت هایی ایجاد می کنند . در نتیجه ، داستان فارسی به شکل گیری اجتماعی شخصیت پرداخته است و داستان روسی، معنا داری زندگی اجتماعی را به تصویر کشیده است.هدف مطالعات تطبیقی و زیبا شناختی این مقاله این است که داستان به مثابه هنر می تواند عرصه ای برای تلفیق نظریه بیان هنری و مولفه های نقد زیباشناختی باشد. تطبیق دو داستان، آگاهی جدیدی در حوزه درک زیباشناختی مخاطب به عنوان ناظر ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: ادبیات زنان ایران و روسیه، مکاتب ادبیات تطبیقی، زیبایی شناسی فلسفی، نظریه کالینگوود، بیانگری
 • محمدحسین حدادی، بهروز شجاعیان* صفحات 723-743

  با شکل گیری ادبیات پاپ در کشورهای آلمانی زبان صفحه جدیدی در جنبش های ادبی معاصر آلمان گشوده شد. آن چه سبک نویسندگان برخاسته از نسل اقتصاد نوین را در سیر تکوین ادبیات پاپ در سال های اخبر برجسته کرده است، نگاه عصیانگرانه و پرخاشگرانه نسل جوان به مسایل سیاسی و اجتماعی روز و بی اعتنایی آنان به ارزش های سنتی حاکم در جوامع غربی است. کریستیان کراخت یکی از نویسندگان نسل نوین ادبیات آلمان است که در رمان خود فازرلاند به دلیل نگاه غیرمتعارف خود به دغدغه های نسل جوان و زبان خاص این قشر از طرف بسیاری از منتقدین به عنوان یکی از پیشروان و رهروان ادبیات پاپ نامیده شده است. با این وجود آن چه این اثر را برجسته تر کرده است، ابعاد روان شناسانه آن است که با مولفه «فرار از واقعیت» رقم خورده است. با بررسی تحلیلی این اثر از بعد روان شناختی نه فقط حالات روحی و روانی پروتاگونیست در مقابله با مسایل سیاسی و اجتماعی پروتاگونیست نشان داده شده، بلکه ویژگی های خاص ادبیات پاپ نیز به تصویر کشیده می شود.

  کلیدواژگان: ادبیات پاپ، فرار از واقعیت، روان شناسی، روان کاوی، ساختارشکنی، جامعه، سیاست
 • ابوالفضل حری* صفحات 744-764
  این مقاله نشان می دهد چگونه ایزاک دینسن در مقام شهرزاد دانمارکی هنر قصه گویی را از پیوند زدن تجربیات زیسته زندگی واقعی خود با دو سنت قصه گویی اروپایی و آفریقایی حاصل کرده، و چگونه در سه دوره مختلف زندگی خود، چونان شهرزاد قصه گو عمل کرده است. در شهرزاد کودک، به قصه های پدربزرگ گوش سپرده؛ در شهرزاد آفریقایی، دینسن به آفریقا سفر کرده؛ و در شهرزاد دانمارکی، دینسن، حاصل تجربیات خود را برای شکل دادن به هویت هنری و خلق قصه های جهانی به هم آمیخته است. این مقاله می کوشد از ارتباط میان دوره های سه گانه زندگی دینسن با آثار وی سخن بگوید. برای تبیین مباحث نظری قصه گویی، به مقاله کلاسیک والتر بنیامین اشاره، و بحث می شود قصه گویی دینسن چه ویژگی هایی دارد. برای تبیین این ویژگی ها، داستان کوتاه «لوح سفید»، نیز بررسی می شود. از جمله یافته این است که دینس از سنت قصه گویی اروپایی و آفریقایی به مثابه کاتالیزور کمک گرفته است. کوتاه اینکه، اگر شهرزاد هزار و یک شب را قصه گوی در حضر می دانند، دینسن را قصه گوی در سفر می شناسند.
  کلیدواژگان: دینسن، شهرزاد، قصه گویی، خویش داستان، تجربه زیسته
 • زهرا طاهری* صفحات 765-790

  مقاله حاضر به بررسی پدیده «ریزوم» وارتباط آن بامفهوم «زیست-قدرت» می پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی و بهره گیری از نظریات فوکو، دولوز و گاتاری و تمرکز بر موضوعاتی نظیر «بازقلمروسازی»، «تفاوت» و «قلمروزدایی» در-پی پاسخ به این پرسش بنیادی است که چگونه غرب پسااستعمار می کوشد با تاکید بر اصل جهانشمولی و مفاهیم «هویت جمعی» و «هستی شناختی قومیتی» همچنان گفتمان زیست- قدرت را برفضای چندفرهنگی معاصر تحمیل کند؟ بدین منظور کتاب آتش خانگی (2017) نوشته کامیلا شمسی، نویسنده معاصر پاکستانی-انگلیسی، بررسی می شود تا باتمرکز بر تاثیر گفتمان زیست- قدرت برحیات مدنی اقلیت مهاجر به چگونگی تلاش غرب در حفظ مفاهیمی هستی شناسانه نظیر «اصالت» و «هویت» در-چارچوبی سلسله مراتبی بپردازد. چنین استدلال می شود که جنبش های قومیتی افراطی و ظهور پدیده داعش در دهه های اخیر واکنشی طبیعی به گفتمان تحمیلی زیست-قدرت در غرب است. درواقع شمسی با اقتباس آنتیگونه به بازنمود چالش بین گفتمان زیست-قدرت(مردانه/غربی/جهانی) و گفتمان های خرد (زنانه/غیرغربی/در حاشیه) در عصر حاضر می پردازد. به علاوه وی می-کوشد با برجسته کردن رابطه افقی و در نتیجه ماهیت ریزومی حیات اجتماعی، نه تنها اصل جهانشمولی انسان گرای لیبرال را زیر-سوال برد، بلکه بر ضرورت بازتعریف گفتمانی تاکید کند که مبتنی بر اصل «تفاوت» است تا «هویت».

  کلیدواژگان: ریزوم، زیست- قدرت، «تفاوت»، داعش، آنتیگونه، بازقلمروسازی
 • وحید کشاورز*، محمدامیر جلالی صفحات 791-823

  نگرش به مقوله ی «مرگ» بسته به عوامل گوناگون فکری و فرهنگی متغیر است؛ با وجود آن که عموما مرگ پدیده ای «منفی» و «ناخوشایند» تلقی می شود، اما گاه نیز مفهومی «مطلوب» می یابد و نوعی «مرگ اندیشی» و «مرگ دوستی» در افراد پدید می آورد. این مرگ اندیشی نمودهایی در ادبیات دارد و هدف عمده ی این تحقیق بررسی عقاید شاعرانی است که با این نگاه متفاوت به مرگ می نگرند. در تحقیق حاضر، ما ابتدا تلاش کرده ایم که اشعار مرگ اندیشانه ی سه شاعر ایرانی (سهراب سپهری)، عرب(غاده السمان) و انگلیسی (جان کیتس) را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و سپس کوشیده ایم تا به واکاوی علل و عوامل این طرز تفکر بر مبنای یک نظریه ی روانکاوی با عنوان «رانه ی مرگ» از فروید بپردازیم. مطابق با این نظریه، فعالیت رانه ی مرگ با «تکامل روانی افراد» مرتبط است؛ یعنی هر قدر افراد بیشتر به تکامل روانی رسیده باشند، رانه ی مرگ در آن ها به میزان بیشتری فعال است. ما در خلال این تحقیق بسیاری از مولفه های فکری اشعار مرگ اندیشانه ی این شعراء را با مختصات این نظریه ی روانکاوی قابل انطباق می یابیم.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، مرگ، سهراب سپهری، جان کیتس، غاده السمان، روانکاوی
 • فرهاد محمدی* صفحات 824-851
  دو شاعر کرد، هه ژار و سواره، شعر داستانی «عقاب» از خانلری را به زبان کردی بازسرایی کرده اند که با وجود حفظ محتوا و پیرنگ در این بازسرایی، تغییراتی نیز در روایت پردازی آنان رخ داده است. شاعران کرد در روایت داستان عناصری را دستکاری کرده اند که گرچه در ساختار پیرنگ و هسته داستان دگرگونی ایجاد نکرده ، اما باعث شده است که شیوه روایت آنان برای خواننده متفاوت جلوه کند. «حذف تعدادی از بن مایه های آزاد»، «تلخیص بن مایه های وابسته»، «افزودن فضاسازی بیرونی به شروع داستان»، «تفاوت در شخصیت پردازی»، «بیان صریح پیام داستان از زبان شخصیت عقاب» و... مهمترین تغییراتی است که در روایت های هه ژار و سواره نسبت به روایت خانلری رخ داده است. در این جستار، از منظر روایت شناسی روایت های دو شاعر کرد از داستان «عقاب و زاغ» با روایت خانلری بررسی می شود تا تفاوت ها و شباهت های موجود نمایان شود. دستاورد پژوهش بر این امر دلالت می کند که سواره در روایت پردازی از داستان بیشتر از هه ژار به روایت خانلری پایبند بوده است.
  کلیدواژگان: شعر عقاب، خانلری، هه ژار، سواره، روایت شناسی
 • زهره رامین، نسرین نظام دوست* صفحات 852-869
  به باور برخی منتقدان، در رمان های مدرنیستی، صرفا شخصیت های مدرن و در رمان های پسامدرن فقط هویت های پسامدرن به تصویر کشیده می شوند. درحالیکه شخصیت های رمان تنی هنرمند (2001) اثر رمان نویس برجسته آمریکایی دان دلیلو علاوه بر مدرن بودن، پسامدرن نیز هستند. هدف پژوهش حاضر مطالعه ویژگی های شخصیتی کاراکترهای اصلی این رمان به منظور فراتر رفتن از چهارچوب های قراردادی و از پیش تعیین شده برای آن هاست. از آنجایی که متامدرنیسم بر پایه نوسان بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بنا شده است، این پژوهش از دیدگاه منتقدانی چون توماس ورملن و رابین آکر (2010) در مورد متامدرنیسم بهره گرفته است تا به بررسی همنشینی های نوسانی بین مدرنیسم و پسامدرنیسم بپردازد. بعلاوه، مفاهیم فردیت درخت وار و ریزوماتیک دلوز و گاتاری (1987) نیز برای واکاوی عمیق تر شخصیت های اصلی رمان بکار گرفته شده است. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که شخصیت های رمان در حال گذار از نفس، رهایی از قید تن و دیگری شدن هستند. همچون آونگی بینابین ویژگی های متضاد همنشین نوسان می کنند و پویایی هردو هیچکدام را به نمایش می گذارند. به عبارت دیگر، شخصیت های تنی هنرمند، بین فردیت و چندگانگی، مدرن ماندن و پسامدرن شدن، با خود ماندن و دیگری شدن، و درخت وار بودن و ریزوماتیک شدن درحال نوسان اند. بنابراین، کاراکترهای اصلی این اثر دلیلو، لورن هارتکه هنرمند و آقای توتل، شخصیت های متامدرنی هستند که تلفیق نوسانی بین ویژگی های متقابل مدرن و پسامدرن را به نمایش می گذارند.
  کلیدواژگان: متامدرنیسم، فردیت، ریزوماتیک، دلوز و گاتاری، دلیلو، تنی هنرمند
 • امید وحدانی فر*، اکرم صفی خانی صفحات 870-897
  برای تحلیل ساختار روایی نمایشنامه « در انتظار گودو» از نظریه رمزگان رولان بارت استفاده می شود تا نشان داده شود که چه اندازه کیفیتی باز و متکثر از معانی مختلف وجود دارد. همچنین کارکردهای روایی، دلالت ها و معانی پنهان متن مورد پژوهش قرار می گیرد. روش این پژوهش مطالعه توصیفی- تحلیلی با رویکرد روایت شناختی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نمایشنامه «در انتظار گودو» ساختاری قابل انطباق با نظریه بارت را دارد و پیروی از الگوی تحلیل روایت شناسانه بارت، حایز اهمیت می نماید: چنان که در پاره ای از موارد الگوهای نقادانه بارت را پیرامون سکون بیش از حد و یا عدم تحرک بازیگران متن را در زیرساختی زیبایی شناسانه به چالش می کشد این امر باعث شناخت بیشتر صاحب اثر پیرامون خلق دو شخصیت در متن می گردد. بکت در دیالوگهای این متن، با ساخت تقابلهای فراوان توانسته است با ایجاد ارتباط هایی میان شخصیت های نمایشنامه با یکدیگر، مفاهیم دینی و فلسفی خود را به خوانندگان القا کند. 3) این نمایشنامه متنی است نوشتنی و دارای تکثر معنا که توسط خواننده به بازتولید می رسد.
  کلیدواژگان: روایت شناسی، ساختارگرایی، رولان بارت، ساموئل بکت، در انتظار گودو، متن خواندنی، متن نوشتنی
 • فاطمه قاسمی آریان، محمدرضا فارسیان* صفحات 898-922
  قرن نوزدهم، در پی پیشرفت های صنعتی در حوزه حمل ونقل، سیروسیاحت اروپاییان را به سرزمین های شرقی تسهیل نمود. در این میان، ژن دیولافوآ، بانوی سیاح فرانسوی که با جامه مردانه اش همسو با جامعه مردسالار زمانش گردیده بود، از محدوده بازنمودهای اجتماعی پیشین خود گذر کرده و سفر دشواری را به همراه همسرش به ایران عصر ناصری آغاز می کند. در این راستا، نقد بوطیقاجتماعی(سوسیوپویتیک)، به منظور بررسی بازنمودهای اجتماعی به عنوان عناصر پویای آفرینش ادبی، برای نخستین بار در ایران معرفی می شود که به دلیل ماهیت بینارشته ای خود در حوزه ادبیات تطبیقی قرار می گیرد. از این رو، با بهره گیری از نقد حاضر، بازنمودهای اجتماعی دیولافوآ از گذرگاه های ایران و تاثیر بازنمودهای اجتماعی پیشین او بر نگارش سفرنامه ایران، کلده و شوش مورد بررسی قرار گرفته است. درواقع، گذرگاه را می توان به مثابه محیط اجتماعی و عاملی در نوسان دانست. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که گذرگاه ها نزد ژن دیولافوآ، بستر ایجاد مفاهیم متضادی نظیر یاس و امید در وصف ظلمت و روشنایی هستند که زندگی او را از یکنواختی پیش از سفرش دور می سازند.
  کلیدواژگان: نقد بوطیقاجتماعی، سوسیوپوئتیک، ژن دیولافوآ، گذرگاه، ایران کلده و شوش
 • فرشته ملکی*، علیرضا شوهانی صفحات 923-953

  مکتب گوتیک داستانهایی را با فضای آزاردهنده، تیره و ترسناک در برمیگیرد. مریشلی در انگلستان و احمد سعداوی در عراق از برجستهترین نویسندگان این مکتب هستند که آثارشان موردتوجه بسیاری از مترجمان، منتقدان و نویسندگان قرارگرفته است. در این پژوهش بر آنیم تا با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا به نقد تطبیقی رمان هیولای فرانکشتاین اثر مریشلی و فرانکشتاین فی بغداد اثر احمدسعداوی از دیدگاه مکتب گوتیک بپردازیم. یافته های پژوهش نشان میدهد اصل گوتیک که بر ترس و وحشت استوار است، با خلق موجودی گوتیکی در این دو اثر صورتی تشدید یافته به خود گرفته است.درونمایه هردو اثر خشونت و مرگ است. این دو در این آثار روایتی را ارایه دادهاند که در عین شباهت سبکی و محتوایی، ازنظر ساختار روایت باهم متفاوتاند؛ روایت شلی روایتی منسجم و بههمپیوسته است اما روایت سعداوی روایتی ازهمگسیخته و تکهپاره است. شلی گوتیک و بهتبع آن خشونت را در خدمت بیان مضامین اخلاقی گرفته ولی سعداوی از این سبک جهت بیان مضامین سیاسی و اجتماعی و مسایل روز عراق بهره برده است.

  کلیدواژگان: هیولای فرانکشتاین، فرانکشتاین فی بغداد، رمان، نقد تطبیقی، گوتیک
 • عبدالاحد غیبی*، مهین حاجی زاده، علی مصطفی نژاد صفحات 954-973
  نمایشنامه ی چشم به راه گودو، الهام بخش آثار فراوانی در کشورهای مختلف شده است. از جمله، قصیده «در انتظار گودو»ی نزار قبانی شاعر معاصر سوری است که گویی این قصیده، ترجمه منظوم نمایشنامه سامویل بکت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف کشف نقاط شباهت و تفاوت و همگرایی بین این دو اثر، از طریق خوانش مقایسه ای بین روش این دو ادیب برای ارایه ی مفهوم بیهودگی انتظار و نیز عنصر معناباختگی انجام می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد سامویل بکت بعد از جنگ جهانی دوم و استعمار کشورش ایرلند، و نزار قبانی بعد از جنگ اعراب و اسراییل، اقدام به خلق اثر کردند. از مضمون اصلی و مشترک این دو اثر یعنی انتظار، به عنوان نکته ی منفی تعبیر می شود. بکت و قبانی در مذمت انتظار بیهوده و پوچ و معناباختگی، ملت خودشان را به دست کشیدن از این وضعیت و تلاش و اتحاد و ایجاد تغییر در زندگی خود تشویق کرده اند.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، معناباختگی، چشم به راه گودو، ساموئل بکت، نزار قبانی
 • سحر وفایی تاج خاتونی*، الله شکر اسداللهی تجرق صفحات 974-995
  تعاریف متفاوت و گاه ضد و نقیض از «پارودی»، بیانگر نبود تعریف ثابتی از این مفهوم است. پارودی در ادبیات فارسی که شامل گنجینه هایی ارزشمند برای مطالعه این مفهوم می باشد، به «نقیضه» ترجمه شده و بیشتر مفاهیم نزدیک به آن را به اشتباه در بر می گیرد. به منظور بررسی متعاقب این مفهوم در ادبیات فارسی و شناخت بهتر ماهیت آن لازم است ابتدا به مطالعه در زمانی این مفهوم و بیان نظریه های مربوط به آن در ادبیات غرب بپردازیم. خواهیم دید که چگونه در قرن بیستم پس از تعریف دوباره پارودی توسط باختین و فرمالیست های روس، نظریه پردازی در باب آن به اوج خود می رسد. از رویکردی خواهیم گفت که پارودی برای اولین بار در بستر آن تعریف و از مفاهیم مجاور خود تمییز داده شد و محدودیت های آن را نیز بیان خواهیم کرد و همچنین به مهم ترین و جدید ترین نظریه ها خواهیم پرداخت. پارودی، این مفهوم گاه تحسین و گاه تخریب شده، تحلیل گران و نظریه پردازان را تا کنون برآن داشته که دست از تعریف و تحقیق جدید در این زمینه برندارند.
  کلیدواژگان: باختین، پارودی، در زمانی، ژرار ژنت، طنز آمیز، نظریه پردازی
 • زینب شیخ حسینی* صفحات 996-1020
  ژنت معتقد است متون مختلف برگرفته از آثار پیش از خود هستند. او روابط بین متون مختلف را به پنج دسته بینامتنیت، سرمتنیت، پیرا متنیت، فرامتنیت و بیش متنیت تقسیم می کند. از آنجا که یکی از موضوعات مهم در ادبیات تطبیقی میزان اثرپذیری یا اثرگذاری ادبی است و ژنت نیز در نظریه ترامتنیت خود به دنبال تاثیرپذیری متون از یکدیگر است. می توان گفت ترامتنیت با ادبیات تطبیقی ارتباط دارند.خون آشام ها افسانه های اروپایی هستند که مخاطبان نوجوان زیادی را به خود جذب کرده اند و گلشیری برای اولین بار آنها را وارد داستانی ایرانی کرده است. در این تحقیق با استفاده از شیوه تحلیل محتوا به بررسی خون آشام استفنی مه یر و گلشیری بر اساس روابط ترامتنی خواهیم پرداخت تا به این سوالات پاسخ دهیم که در مجموعه خون آشام گلشیری انتقال متن اولیه به متن ثانویه چگونه صورت گرفته است و گلشیری از کدام عناصر ترامتنی در اثر خود استفاده کرده-است؟ مناسبات فرهنگی چه تاثیری بر متن ثانویه گذاشته است؟گلشیری در اثر خود از عناصر بینامتنیت، سرمتنیت، پیرامتنیت و بیش متنیت بهره برده است و مناسبات فرهنگی ایران باعث تغییراتی در داستان شده است که از آن طرحی خلاقانه ساخته است.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، ترامتنیت، خون آشام، گلشیری، مه یر، ژنت
 • زکریا بزدوده*، مژگان سازوار صفحات 1021-1040
  آفریقای جنوبی در سه دهه اخیر و پس از گذار به دوره پساآپارتایدی، با چالش های سیاسی، فرهنگی، ملی، هویتی و جنسیتی متعددی مواجه بوده است. این وضعیت در ادبیات آفریقای جنوبی معاصر نیز رسوخ کرده و یکی از موضوعات بحث برانگیز برای بیشتر نویسنده گان این دوره به ویژه آندره برینک شده است. در رمان تصورات شن آندره برینک، بحران هویت زنان آفریکانر به نمایش گذاشته شده است و شبکه ای پیچیده از روایت های ملیت، هویت و زنانگی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی بازگویی خاطرات و اختلالات روانی شخصیت ها در رمان تصورات شن از منظر نظریه ی روایت درمانی می پردازد. روایت درمانی به ویژه از منظر مایکل وایت (1948-2008) رویکردی بینارشته ای در علوم انسانی پزشکی است که با آسیب شناسی سلامت ذهنی و روانی سر و کار دارد و به نقش روایت در بازیابی حافظه و بازسازی هویت می پردازد. بر همین اساس، تناقض ها و تنش های هویتی در روایت های از هم گسیخته ی سه نسل از زنان راوی در این رمان بررسی و تحلیل شده اند.
  کلیدواژگان: هویت، آندره برینک، زنان آفریکانر، خاطره، روایت درمانی، مایکل وایت
 • زینب رضوان طلب* صفحات 1041-1063
  امین معلوف نویسنده شهیر لبنانی تبار، زبان فرانسه را به عنوان زبان نوشتار خویش برگزیده، اما به دلیل رشد یافتن در محیطی با تنوع فرهنگی و زبانی بالا، آشنایی گسترده ای با مولفه های تمدنی اقوام مختلف، به ویژه اقوام مشرق زمین دارد. هدف از نوشتار حاضر این است که با تمرکز بر چهار اثر منتخب از معلوف (جنگ های صلیبی از دیدگاه اعراب، لیوی آفریقایی، سمرقند، و باغ های روشنایی)، ضمن تاسی از رویکردهای بینامتنی، نشان دهد نویسنده مزبور در نگارش این آثار از چه منابعی الهام گرفته؟ و این تاثیرپذیری چگونه و در قالب چه نوع ارجاعاتی در ساختار یا محتوای آثارش نمود پیدا کرده؟ نویسنده چه تغییراتی در صورت های اولیه ایجاد کرده و بنابراین چه شباهت ها و تفاوت هایی را میتوان بین متون مذکور یافت؟ و احیانا با چه انگیزه و هدفی این شیوه تالیفی اتخاذ شده است؟ یافته های پژوهش نشانگر مناسباتی میان آثار معلوف و متون دینی قرآن، انجیل و تورات، و همچنین آثاری از جمله کتاب الاعتبار و الکامل فی التاریخ است.
  کلیدواژگان: امین معلوف، بینامتنیت، جنگ های صلیبی از دیدگاه اعراب، لئوی آفریقایی، سمرقند، باغ های روشنایی
 • مه زاد شیخ الاسلامی*، پریسا پوینده صفحات 1064-1094
  بی گمان سفرنامه ها در راستای تبیین هویت ملت ها بر پایه نظرات «دیگری» به عنوان ابزاری موثر مطرح هستند. درحقیقت سفرنامه نویس در مسیر شناخت «دیگری» و به نوعی شناخت «خود» گام برمی دارد و فزون بر توصیف «دیگری» تصویرشده، «خود» تصویرگر را نیز معرفی می کند. در این راستا شباهت ها و به ویژه تفاوت های فرهنگی که گاه مطابق الگوهای فکری پیشین سفرنامه نویس و در مواری بر پایه تعصبات گوناگون شکل گرفته اند دربرگیرنده اطلاعات گسترده ای درخصوص هویت فرد تصویرگر می باشند. مکتب فرانسوی تصویرشناسی، به ویژه پژوهش های پاژو، ابزاری مناسب با هدف بررسی مفهوم هویت در سفرنامه ها ارایه می کند. در این جستار سفرنامه پیترو دلا وله را با هدف تحلیل دیدگاه وی به عنوان «دیگری» ایتالیایی-اروپایی و ترسیم ابعاد هویتی سفرنامه نویس بررسی می کنیم. دلا وله با توصیف شرایط گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در مواردی قیاس این شرایط با آنچه نزد ملت خود، اروپاییان یا ترکان عثمانی رایج بود، اطلاعات ارزشمندی از ایران و ایرانیان دوره صفویان ارایه می کند؛ لیکن با نکته سنجی می توان از این مکتوبات در راستای شناخت «خود» سفرنامه نویس بهره جست.
  کلیدواژگان: تصویرشناسی، سفرنامه، دلا وله، هویت، خود، دیگری
 • علی احمد شیرازی، رضا چهرقانی*، محمد اقبال شاهد صفحات 1095-1129
  اردو، زبان ملی پاکستان، میراث ادبی ارزشمندی دارد که زنان در آن سهم عمده داشته اند. پس از ظهور جنبش های زنان در غرب و انتقال آن به آسیایی، پیگیری مطالبات اجتماعی زنان به یکی از دغدغه های اصلی بانوان تحصیل کرده ی پاکستان بدل شد. زنان شاعر و نویسنده ی پاکستانی، با به کارگیری ادبیات برای رسیدن به آرمانهای اجتماعی، آثاری را پدید آوردند که می توان آن ها را ادبیات یا نوشتار زنانه نامید. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، کوشیده تا ضمن تحلیل زمینه های شکل گیری جنبش های زنان و پیوند ادبیات اردو با این جنبش ها، تحولات نوشتار زنانه را در ادوار گوناگون بررسی نماید. نتایج نشان می دهد که در طول تاریخ شبه قاره، زنان بسیاری به خلق و تولید آثار ادبی پرداخته اند؛ اما بازتاب مسایل خاص زنان، بویژه حقوق اجتماعی ایشان، به اواسط قرن نوزدهم بازمی گردد. فعالیت های ادبی برای تولید نوشتار زنانه، پس از استقلال پاکستان، گسترش بیشتری داشته و شاعران و نویسندگان بزرگی همچون: کشور ناهید، فهمیده ریاض، اداجعفری، پروین شاکر را به عالم ادبیات معرفی کرده است.
  کلیدواژگان: ادبیات اردو، نوشتار زنانه، جنبش زنان، جامعه شناسی ادبیات، ادبیات پاکستان
 • مصطفی شهیدی تبار* صفحات 1130-1149
  مقاله پیش روی بر آن است تا با استفاده از روایت در زبان های ترکی آذربایجانی، فارسی و انگلیسی به ارایه طرحواره ای شناختی از انسجام روایی دست یابد. چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش دیدگاه نقشی-شناختی دولی و لوینسون (2001) از گفتمان می باشد. پیکره زبانی مطالعه حاضر شامل 15 داستان است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان انسجام در روایت را به مثابه یک چندضلعی متصور شد که همانند یک طرحواره شناختی عمل می کند. طبق این طرحواره، اضلاع چندضلعی مذکور در روایت ها ثابت بوده و می تواند در تعداد بی نهایت داستان تکرار شود. البته، راوی می تواند در نحوه بیان، جمله بندی (چینش واژگان) و حتی کم و زیاد کردن آن دخل و تصور نماید. منتها، کاهش این اضلاع می تواند از میزان انسجام متن بکاهد. همچنین، این طرحواره نشان می دهد که چرا داستان های کودکان از ساده ترین داستان ها بوده و در مقابل داستان های جنایی، کلاسیک و... از پیچیده ترین داستان ها به شمار می آید.
  کلیدواژگان: ادبیات، زبان شناسی، طرحواره شناختی انسجام، روایت، دولی و لوینسون
 • فرانک هاشمی* صفحات 1150-1171

  نماد رنگ در توصیف صحنه ها و احساسات در داستان های کوتاه "وولفگانگ بورشرت"وولفگانگ بورشرت از نامدارترین نویسنده های دوره "ادبیات پس از جنگ" آلمان در آثار خود در کنار ساختارهای زبانی و سبکی، از آرایه های ادبی و نمادهای متعدد از جمله رنگ ها استفاده می کرد. بورشرت به شکلی استادانه در داستان های کوتاه خود رنگ ها را برای توصیف طبیعت، صحنه های جنگ، بیان احساس ها و وضعیت روحی و روانی شخصیت ها بکار می برد. در نمونه های تحلیل شده از سه داستان که رنگ ها در آن ها نقشی کلیدی و بسیار شاخص دارند، در کنار ویژگی های عمومی، با توجه به جنبه های نمادین آن ها در ادبیات آلمانی نیز بررسی شده اند. نتیجه این بررسی نشاندهنده دقت و ظرافت بورشرت در کاربرد استفاده و توصیف رنگ ها متناسب با محتوای متن و تاثیر آن بر خواننده است، که حس شخصیت ها و فضای داستان را با تحلیل ویژگی های رنگ ها از دیدگاه نمادشناسی به خوبی دریافت می کند.

  کلیدواژگان: بورشرت، ادبیات، ادبیات پس از جنگ آلمان، داستان کوتاه، نماد رنگ ها
 • دانا طالب پور* صفحات 1172-1198
  غم غربت یا نوستالژی یکی از واژه های پرکاربرد ادبیات است که در فارسی معادل، دلتنگی و بازگشت به گذشته است. احساس تنهایی، ناتوانی، نارضایتی از وضعیت جامعه، از مهمترین مولفه های آن هستند. به دلیل شرایط مشابه سیاسی - اجتماعی قرن بیستم در کشور ایران و عراق، بن مایه های مشترکی میان مضامین ادبی آنها وجود دارد. محمدرضا شبیبی و میرزاده عشقی؛ دو شاعر برجسته ایران و عراق، از بن مایه های همسوی فراوانی در زمینه ادبیات نوستالژیک برخوردارند. در مقاله حاضر، با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و مکتب تطبیقی آمریکا، ابتدا به استخراج بن مایه های ادبیات نوستالژی پرداخته شد، سپس با مقایسه آنها برخی نتایج حاصل شد: هر دو شاعر وقتی تحقق ارزش های جامعه را به دلیل نبود همراهان رفیق، ناممکن می بینند، دچار ناکامی و مرگ اندیشی شده و غم غربت به آنها دست می دهد. از دیدگاه آنها بازگشت به گذشته تاریخی و جامعه آرمانی، رمز بازیابی هویت کشور است. عشقی برخلاف شبیبی به فردایی امیدوار است که صلح و دوستی همه جا را فرا می گیرد و بساط ظلم و نفاق برچیده شود.
  کلیدواژگان: محمدرضا شبیبی، میرزادهی عشقی، نوستالژی، آرکائیسم، آرمانگرایی
 • نیلا نوربلین، محمود صادق زاده*، عزیزالله توکلی کافی آباد صفحات 1199-1223

  شهرت اصلی رابیندرانات تاگور (1941-1861) در شاعری است و نخستین آسیایی برنده جایزه نوبل به شمار می رود. آثار و اشعار تاگور از ابعاد گوناگون ادبی، فلسفی و سیاسی و تاثیر پذیری از مکتب های فکری و ادبی غربی قابل تحلیل و بررسی است. هرچند درآثار منثور تاگور، بیشتر ویژگی های مکتب ریالیسم وجود دارد اما در اشعارش بیشتر از مکتب رمانتیسم تاثیر گرفته است. در این جستار به شیوه توصیفی تحلیلی و ارزیابی کمی به مهم ترین مولفه های مکتب رمانتیسم، همچون: طبیعت، فردیت، هیجان و احساسات، مرگ، آزادی، سفر، تخیل، نوستالوژی، اسطوره، عشق و زن در شعر تاگور پرداخته شده است. طبیعت به صورت تشبیه و جان بخشی در شعر وی توصیف شده است. تاگور بیشتر به عشق عرفانی پرداخته است. مرگ در شعر وی بسامد دارد و از اینکه خود با مرگ روبه رو شود، ترسی ندارد. به طورکلی شاخصه ها و مضمون های: طبیعت با فراوانی 79 درصد، فردیت 61 درصد، رابطه میان رفتارهای بشری با عناصر طبیعی 56 درصد، عشق 38 درصد و تخیل 17درصد از بسامد بیشتری در اشعار وی برخوردارند.

  کلیدواژگان: اشعار تاگور، رمانتیسم، مضامین طبیعت، عشق، آزادی، سفر
 • محمود افروز* صفحات 1224-1246
  در میان مضامین مشترک ادبیات داستانی جهان، سلوک جایگاه بسیار ویژه ای دارد. هدف از جستار حاضر بررسی تطبیقی میان مقامات سلوک قهرمان داستان در ادبیات انگلیسی با مراحل سفر قهرمان در ادبیات معاصر پارسی است. پیکره انگلیسی، رمان سیر و سلوک زایر به قلم جان بانین (1678) نگاشته شده و مشهورترین اثر ادبی-تمثیلی در باب سلوک در مسیحیت است. قهرمان این رمان «ترسا» نام دارد. پیکره فارسی، داستان ماهی سیاه کوچولو به قلم صمد بهرنگی (1347) است که در آن نویسنده با زبانی تمثیلی به سفر قهرمان داستان و مراحل گذر وی از موانع و چالش های گوناگون پرداخته است. چهارچوب نظری پژوهش، منازل هفت گانه سفر مرغان در کتاب منطق الطیر شیخ عطار شامل «طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا» است. طبق نتایج تحقیق، اختصاص هر دو داستان به حوزه ادبیات عرفانی و برخورداری موضوع مشترکی به نام «سفر» زمینه ساز بروز شباهت های فراوان میان مراحل سلوک قهرمان در دو اثر شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، سلوک، ادبیات عرفانی، عطار، صمد بهرنگی، جان بانین
|
 • Mehrnoosh Arzaghi *, Mahboobeh Fahimkalam, MohammadReza Mohseni Pages 674-696

  According to poststructural feminism, the patriarchal, phallocentric society is based on binary oppositions. Poststructuralism subverts the patriarchal assertions of difference which impose an arbitrary closure on the differential field of meaning and reduce woman to that which is not man. Poststructuralist feminists, Irigaray and Cixous, call for defining the feminine in terms of “differance,” and believe the appreciation of differences open up new opportunities to women. Inspired by Derridean deconstructionist ideas, they came up with the theory of “écriture feminine” or “feminine writing” supposed to subvert the hierarchical power relations in language and literature. Reviewing this style of writing, the present article investigates if Assia Djebar’s novel, Fantasia: An Algerian Cavalcade, can be considered as an example of écriture feminine. Djebar develops a writing and language fitting to redefine the feminine which has always been marginalized and marked as “the other” in a phallogocentric system. Her style of writing puts this autobiographical novel in the category of écriture feminine.

  Keywords: Ecriture féminine, Irigaray, Cixous, Assia Djebar, Fantasia: An Algerian Cavalcade
 • Maryam Mousavi Jeshvaghani *, Hosein Ghorbanpoor Arani, Zahra Mohammadi Pages 697-722
  Factors of expression and emotion are considered fixed criteria in aesthetics. Forming its approach within the American school and from the theories of Collingwood, the present article renders a study of the aesthetic effect of the factors of expressiveness, emotion, genius, and the deconstruction of the stereotypes in the following two short stories: “Center of Gravity” by the Russian writer, Victoria Tokareva, and “Zani az jens-e mes”/ “A Woman Made of Copper” by the Iranian writer, Behnaz Alipour. Regarding the same motifs in the two short stories, this study analyses the ontological views of women in two different cultures in order to show to what extent feminist views in aesthetics are in relation with the dominating cultural factors. These factors have different influences on the ideology of the characters. As a result, it seems that the Persian fiction centers on the social formation of the character while the Russian story revolves around the meaningfulness of social life.
  Keywords: Iranian, Russian Women', s literature, Schools of Comparative Literature, Philosophical Aesthetics, Collingwood Theory, Expression
 • MohammadHossein Haddadi, Behrooz Shojaeian * Pages 723-743

  A new chapter of literary movements in Germany has started due to the development of pop literature. Pop literature is the outcome of the rebellious feelings of a younger generation towards the prior social and political values. Christian Kracht is one of the contemporary writers in the German literature scene who was from early on considered as one of the main figures of German’s pop literature due to his unconventional style in describing the concerns of newer generations in his first novel Faserland. However, the main reason that makes Faserland one of the highlights of the contemporary German pop literature world is its psychological aspects demonstrated in the escapisms of its protagonist. This study tries not only to demonstrate pop literature’s vast potentials in manifesting deeper psychological concerns of a society, but also how it is possible to read Faserland’s protagonist as an example of an adolescent, living in mid-90s Germany, who isn’t able to cope with the history and society of the country he’s living in.

  Keywords: Pop Literature, escapism, psychology, Psychoanalysis, Deconstruction, Society, politic
 • Abolfazl Horri * Pages 744-764
  This essay shows how Isak Dinesen, as Danish Shahrazad, has used the art of storytelling, combining her lived experiences with European and African traditions of oral storytelling in her works in different periods. As an enthusiastic child, Dinesen has listened to the tales told by her grandfather. As the second, Dinesen has travelled to Africa. As the third, she has mixed the Eastern and Western tales to form her artistic identity and her world literature. This article justifies the connection between the three periods of Dinesen's life and his works to show how she has gained her place as a storyteller. As for the theoretical framework, a mention is made of W. Benjamin's classic article and its relation to the characteristics of Dinesen's storytelling. To explain these features, “The Blank Page” is examined briefly. One finding is that Dinesen has used the European and African storytelling traditions as a catalyst. In short, if Shahrzad is considered a storyteller in presence, Dinesen is considered a traveling storyteller.
  Keywords: Dinesen, Shahrazad, storytelling, Autobiography, Lived Experience
 • Zahra Taheri * Pages 765-790

  This article focuses on the concept of rhizome and its relation with ‘bio-power’ in Kamila Shamsi’s Home Fire (2017) through the perspective of cultural studies. Deploying Faucauldian concept of bio-power and focusing on the techniques of adaptation, the article tries to discuss how the post-colonial West has imposed the biopolitical discourse through ‘norms’ and concepts like social purity, ‘collective identity,’ and ‘ethnic ontology.’ To this end, notions of ‘difference,’ ‘deterritorialization,’ and ‘reterritorialization’ have been explored. It is argued that with domination of ‘exceptional situation,’especially after September 11th, the silence imposed upon the minority groups, and their banishment into ‘bare life,’ terror and religious fundamentalism seem inevitable outcomes. Shamsi’s work is an attempt to challenge western bio-politics at a time when heterogeneity is the rule of the day; rhizome and polyphony the inalienable features of life, and ‘becoming’ rather than ‘being’ the very essence of man. At this time, in Shamsi’s view, the source of one’s identity should be located in ‘difference,’ and hierarchical discourses should succumb to horizontal equality.

  Keywords: Rhizome, bio-power, ‘difference, ’ ISIS, reterritorialization, Antigone
 • Vahid Keshavarz *, Mohammadamir Jalali Pages 791-823

  The view on "death" varies greatly depending on various cultural and intellectual factors. Although death is generally considered a "negative" and "unpleasant" issue, it sometimes finds a "desirable" meaning and creates a kind of "death thinking" and "death wish" in people. This death thinking has manifestations in the literature, and this research aims to study the ideas of poets who perceive the mortality issue with this view. In the present study, we have first tried to examine the death-wish poems of three poets; the Iranian: Sohrab Sepehri, the Arab: Ghada al-Saman), and the English (John Keats) separately, and then we have tried to analyze the causes of this manner of thinking based on a psychoanalytic theory by Freud called 'death drive'; According to this theory, the activity of the death drive associates with the "psychological development"; That is, the more people develop psychologically, the more active the death drive is in them. During this research, we find many of the poems' intellectual components compatible with the characteristics of this theory.

  Keywords: Comparative literature, death, Sohrab Sepehri, John Keats, Ghada Al-Saman, Psychoanalysis
 • Farhad Mohammadi * Pages 824-851
  Two Kurdish poets, Hajar and Suwara, have recomposed the Khanlari,s poem of Eagle to Kurdish language. In spite of the fact that the plot and theme of the story haven’t been changed in this recomposed process, there are differences between the narration of Khanlari and two Kurdish poets, because in narration of this story, the Kurdish poets have changes some elements which have made their narration different to addressee. The most important changes occurred in their narrations are: “elimination of some free motifs”, “summarization of depending motifs”, “to add the atmosphere to the beginning of story”, “difference in characterization”, “to state directly the result of story” and etc.In this paper, we compare the narrations of two Kurdish poets with the ones of Khanlari, in order to be shown the similarities and differences of them. The results relate that the Kurdish poets changed the narration in order to make innovation in narrative.
  Keywords: poem of Eagle, Khanlari, Hajar, Suwara, Narrative
 • Zohre Ramin, Nasrin Nezamdoost * Pages 852-869
  According to some critics, the modernist novels are claimed to just present modern characters and postmodernist novels solely show the postmodern ones. However, the protagonists of Don DeLillo’s The Body Artist (2001) are simultaneously both modern and postmodern. The purpose of this research is to study the protagonists of this novel to go beyond the predestined conventions. As Metamodernism is based on the oscillation between modernism and postmodernism, the study applies Vermeulen and Akker's theories on Metamodernism (2010) to survey juxtapositions between modernism and postmodernism in this novel. Besides, Deleuze and Guattari’s Arborescent and Rhizomatic Subjectivities (1987) are applied to deeply analyze the characters. The findings of this study show that the protagonists of DeLillo’s novel are in the process of losing self and becoming the other. They swing like a pendulum between the characteristics of individuality and multiplicity, being modern and becoming postmodern, being oneself and becoming other, staying arborescent and turning into Rhizome. Therefore, the main characters of The Body Artist, Lauren and Mr. Tuttle, are Metamodern.
  Keywords: Metamodernism, subjectivity, Rhizomatic, Deleuze, Guattari, Delillo, The Body Artist
 • Omid Vahdanifar *, Akram Safikhani Pages 870-897
  it is written text or closed text that transforms the reader into a consumer and the text is readable. It also explores the narrative functions, meanings and hidden meanings of the text. The method of this research is descriptive-analytical study with narrative approach. The research findings show that The text of Waiting for Godot is adaptable to Barth's theory of coding and follows the narrative analysis paradigm of Barthes: It is important that in some cases Barth's critical patterns of over-saturation or immobility be cast It challenges the text in an aesthetic context, which leads to a better understanding of the work on the creation of two half-crazy and half-philosophical characters. In the dialogues of this text, Beckett has been able to convey his religious and philosophical implications by making connections between the characters of the play with a great deal of contrast and using the style of the instrument. This play is a written text and has a multiplication of meaning that is reproduced by the reader.
  Keywords: Narratology, Structuralism, Roland Barthes, Samuel Beckett, Waiting for Godot, Read Text, Written Text
 • Fatemeh Ghasemi Arian, Mohammadreza Farsian * Pages 898-922
  As a result of industrial progress in the transportation, European travel to the Orient was facilitated in the 19th century. Jane Dieulafoy, a French traveler who dressed as a man according to the patriarchal society of her time, crossed the limits of pre-existing social representations by her travel to Iran. Thus, the sociopoetics, which is concerned with the study of social representations as dynamic elements of literary creation, is presented for the first time in Iran and, due to its interdisciplinary character, is treated in the field of comparative literature. Taking advantage of this field of analysis, Dieulafoy's social representations through the roads of Iran and their influence on the writing of his travelogue entitled “Persia, Chaldea and Susiana” are studied. Indeed, one could consider the roads as the social space that play an essential role in travel literature. The results of this research show that the roads, according to Dieulafoy, are seen as places of antithesis, between hope and despair, light and darkness which detache her life from immobility.
  Keywords: Sociopoetic, Jane Dieulafoy, road, Iran, Persia Chaldea, Susiana
 • Fereshteh Maleki *, Alireza Shohani Pages 923-953

  The Gothic school contains stories with a disturbing, dark and scary atmosphere. Marishley in the United Kingdom and Ahmad Saadawi in Iraq are among the most prominent writers of this school, whose works have attracted the attention of many translators, critics and writers. In this study, we intend to use the content analysis method to make a comparative critique of the novel Frankenstein's Monster by Marishley and Frankenstein in Baghdad by Ahmad Saadawi from the perspective of the Gothic school. Findings show that the Gothic principle, which is based on fear and panic, has intensified with the creation of a Gothic creature in these two effects. The theme of both effects is violence and death. In these works, the two have presented a narrative that, despite its similarity in style and content, differs in terms of narrative structure; Sdawi's narration is a fragmented narrative. Shelley used Gothic and consequently violence to express moral themes, but Saadawi used this style to express political and social themes and current issues in Iraq.

  Keywords: Frankenstein's Monster, Frankenstein in Baghdad, Novel, Comparative Criticism, Gothic
 • Abdolahad Gheibi *, Mahin Hajizadeh, Ali Mostafanejad Pages 954-973
  The waiting for Godot has inspired many works in different countries. Among them is the story of "Waiting for Godot" by Nizar Ghobani, a contemporary Syrian poet, as if it were a regular translation of the play by Samuel Beckett. A comparative study of the play by Samuel Beckett and the story of Nizar Qabbani reveals both of them in how they describe human expectation. The present study is a descriptive-analytical one with the aim of discovering the similarities and differences between these two works through a close reading and comparison between the authors' method of presenting expectation futility and the element of Absurdity. The findings of the study show that Beckett created the work after World War II and colonized his country, Ireland, and Qabbani after the Arab-Israeli war. The main theme of the work, Waiting, is interpreted as a negative. Beckett and Qabbani have been urging their nation to give up on this situation and to strive for unity and change in their lives.
  Keywords: Comparative Study, absurdity, Waiting for Godot, Samuel Beckett, Nizar Qabbani
 • Sahar Vafaie *, Allahshokr Assadollahi Tejaragh Pages 974-995
  Different and sometimes contradictory definitions of "parody" indicate that there is no consistent definition of this concept. A parody in Persian literature - containing valuable treasures to study this concept - has been translated to "Naghise". This word is incorrectly used for most of the concepts close to it. In order to understand this concept, finally, in a correct way in Persian literature, and to better recognize its nature, a diachronic survey study of parody in western theories and literary criticisms is necessary. In this article we will explain how theorizing about it culminates in Bakhtin and the Russian formalists in the twentieth century. We will describe the first approach in that parody was specially defined and distinguished from its adjacent concepts, as well as, the most important and recent theories. Parody, this acclaimed and sometimes perverted concept, has encouraged analysts and theorists to never stop redefining and researching about it.
  Keywords: Bakhtine, comic, Diachronic, Genette, Parody, Theorization
 • Zeinab Sheikhhosseini * Pages 996-1020
  Genette believes that different texts have taken from earlier works. He divides the relations between texts into five categories Intertextualitie, Architextualite, Paratextualite, Metatextualite, and Hypertextualite. Since the most important issues in comparative literature is literary effectiveness and Genet in transtextuality theory seeks the influence of texts to each other. It can be said that transtextuality are relate to comparative literature. Vampires are European legends that have attracted teenage audience and Golshiri has introduced them to Iranian fiction for the first time. In this research, using the content analysis method, we want to examine Meyer and Golshiri's vampire according transtextuality relations, in order to answer following questions: how the primary text was transferred to the secondary text in Golshiri vampire and Golshiri has used from Which transtextuality elements in his works? What effect cultural relations has been on the secondary text? In his works, Golshiri has used the Intertextualitie, Architextualite, Paratextualite and hypertextualite, and Iranian cultural relations have caused changes in the story,
  Keywords: Comparative literature, Transtextualitie, vampire, Golshiri, Meyer, Genette
 • Zakarya Bezdoode * Pages 1021-1040
  South Africa, known as "Rainbow Nation" because of its different ethnicities, has faced several political, cultural and national challenges in the past three decades since the onset of the post-apartheid era. This situation is pervasive in contemporary South African literature and has become a controversial topic for most of the writers of this period, especially Andre Brink. In The Imaginings of Sand, the identity crisis of Afrikaner women is portrayed and a complex network of narratives of nationality, identity and femininity has formed. Being founded upon narrative therapy, the present study explores how the reviewing of memories is entangled with the mental defects of characters in the Imaginings of Sand. Narrative therapy, particularly from the viewpoint of Michael White (1948-2008), is an interdisciplinary method in medical humanities that deals with the pathology of mind and the role of narrative in the revival of memory and identity. Accordingly, the contradictions and identity crises in the broken narratives of three generations of women narrators in this novel have been discussed and analyzed.
  Keywords: Identity, Andre Brink, Afrikaner Women, Memory, Narrative Therapy, Michael White
 • Zeinab Rezvantalab * Pages 1041-1063
  Amin Maalouf has chosen French as his written language, but due to growing up in an environment of high cultural and linguistic diversity, he is widely acquainted with the components of civilization of different ethnic groups, especially the Oriental ones. The purpose of this paper is to focus on four selected works by Ma'louf (Crusades from the perspective of Arabs, African Levites, Samarkand, and Gardens of Light), while establishing intertextual approaches, to show what the author is writing in these works Inspired resources? And how did this influence manifest itself in the structure or content of his works? What changes did the author make in the original forms and therefore what similarities and differences can be found between the mentioned texts? And what is the motive and purpose of this method of writing? The research findings indicate the relationship between the known works and religious texts of the Qur'an, the Bible and the Torah, as well as works such as the book Al-A'tbar and Al-Kamil Fi Al-Tarikh.
  Keywords: Amin Maalouf, Intertextuality, Crusades from the Arab Perspective, African Levi, Samarkand, Gardens of Light
 • Mahzad Sheikholislami *, Parisa Pooyandeh Pages 1064-1094
  A comparative study of relations among nations and its evaluation based on the Other’s attitudes generates a deep insight; thence, travelogue is considered a profitable means in this regard. Within the path of knowing the ‘other’, the travel writer paces to know him/herself. Put another way, the writing would culminate in his/her own understanding along with the ‘other’. In this vein, the similarities and cultural differences which are formed in accordance with the travel writer’s prior thought lines or prejudices, encompass a vast information regarding the travel writer’s identity. Besides, the French school of Imagology especially Daniel-Henri Pageaux’s researches, is a valuable resource for analyzing such travelogues. For this purpose, Pietro Della valle’s Travels to Persia has been taken into account to examine his constructed identity as an Italian/Eueopean ‘other’. Out of his very minute descriptions he generates regarding political, social, and cultural conditions of Iran in comparison with his own country or The Ottoman Empire, his own identity is constructed.
  Keywords: imagology, Travelogue, Della Valle, Identity, self, other
 • Ali Ahmad Shirazi, Reza Chehreghani *, Muhammad Iqbal Shahid Pages 1095-1129
  Urdu, the national language of Pakistan, has a valuable literary heritage inwhich women have played a major role. Following the emergence of women's movements in the West and its shift to Asia, the pursuit of women's social demands became one of the main concerns of Pakistani educated women.women poets and writers used literature to achieve social ideals, creating works that could be called women's literature or writing. This descriptive-analytical study has tried to study the evolution of women's writing in different periods while analyzing the background of the formation of women's movements and the connection of Urdu literature with these movements.The results show that throughout the history of the subcontinent, many women have created and produced literary works; But the reflection of women's specific issues, especially their social rights, dates back to the mid-nineteenth century. Literary activities for the production of women's writing have expanded after the independence of Pakistan, and has introduced great poets and writers such as: Venus, Fahmideh Riyadh, Adjafari, Parvin Shakir to the world of literature.
  Keywords: Urdu Literature, s Writing, women', s movements, Sociology of Literature, Pakistani Literature
 • Mostafa Shahiditabar * Pages 1130-1149
  This study aims to introduce a noble cognitive schema of cohesion using some narratives in Azerbaijani Turkish, Persian, and English. The framework used in the current study is Dooley and Levinsohn’s (2001) model of functional-cognitive approach. The corpus of the study contains 15 stories. The results of the study show that narration can be imagined as a polygon. The polygon functions like a cognitive schema. According to the so-called cognitive schema, all sides of the polygon are fixed and can be used in any bedtime story. Of course, the narrator can increase or decrease the number of sentences of this kind but the point is that the more the narrator decreases or increases the sentences the less the coherence of the narration will be. This cognitive schema confirms why children’s bedtime stories are the easiest narratives while classic or detective narratives are among the most difficult ones to read and follow.
  Keywords: literature, Linguistics, Cognitive Schema of Cohesion, Narration, Dooley, Levinsohn
 • Faranak Hashemi * Pages 1150-1171

  The symbolic of colors in describing scenes and emotions in Short Stories of “Wolfgang Borchert”Wolfgang Borchert, one of the most famous writers of German "post-war literature", used figures of speech and various symbols, including colors, in his works in addition to linguistic and stylistic structures. In his short stories, Borchert masterfully uses colors to describe nature, battle scenes, emotions, and the characters' mental state. In the analyzed samples of the three stories in which colors play a key and very significant role, in addition to general characteristics, their symbolic aspects in German literature have also been studied. This study shows the accuracy and delicacy of Borchert in using colors in proportion to the context and its effect on the reader, who receives the sense of characters and atmosphere by analyzing the characteristics of colors from a symbolic point of view.

  Keywords: Borchert, literature, Postwar German literature, Short story, Symbol of colors
 • Dana Talebpour * Pages 1172-1198
  Nostalgia is one of the most widely used words in literature, which is used in Persian to mean loneliness,return to the past. Due to the similar conditions of the twentieth century in Iran and Iraq, there are commonalities between their literary themes. Mohammad Reza Shabibi and Mirzadeh Eshghi; There are two prominent poets of Iran and Iraq in twentieth century who have many similar foundations in the thems of nostalgic literature. In the present article, based on the descriptive-analytical method and the American school of comparative literature,First, themes of nostalgic literature were extracted, then some results were obtained: Both poets, when they find it impossible to Realization of the positive values of society, they experience failure and death thinking and fell sense of nostalgia. In their view, a return to the historical past and an ideal society is the key to restoring the country's identity. Unlike Shabibi, Eshghi hopes for tomorrow in which peace and friendship will covers all the jars and oppression and hypocrisy will be dismantled.
  Keywords: Archaism, Idealism, Mohammad Reza Shabibi, Mirzadeh Eshghi, Alienation, Nostalgia
 • Nila Nourbalin, Mahmoud Sadeghzadeh *, Azizolah Tavakoli Kafiabad Pages 1199-1223

  Tagore mainly famous as a poet. Tagore's works and poems have to be analyzed from various literary, philosophical and political dimensions. Although most of the features of the school of prose are contained in the prose of Tagore, his poems are more influenced by the school of Romanticism. in a descriptive-analytical method and quantitative evaluation the most important components of the school of romanticism, such as: nature, individuality, excitement and feelings, death,... have been investigated in Tagore's poetry. First, his position in world and Indian literature is briefly introduced, and then the main features of the school of romanticism in his poetry are examined and evaluated. Nature is described in a metaphorical and life-giving way in his poetry. Tagore is more concerned with mystical love. Death is frequent in his poetry and he is not afraid of facing death. In general, characteristics and themes: nature with a frequency of 79%, individuality 61%, the relationship between human behaviors and natural elements 56%, love 38% and... have higher frequency in his poems.

  Keywords: Tagore&rsquo, s poems, Romanticism, themes of nature, Love, Freedom, travel
 • Mahmoud Afrouz * Pages 1224-1246
  Spiritual-journey has a special position among common themes in the world’s literature. The paper explores the notion of journey in Persian and English literature. The English corpus includes The Pilgrim’s Progress as a celebrated allegorical literary work written by the eminent author John Bunyan (1678). Christian is the main character of the novel. The Persian corpus includes Samad Behrangi’s (1347) The Little Black Fish which concerns the challenges encountered by the main character in passing through different stages of the mystical journey. The works are compared based on the framework presented for the stages of spiritual-journey in Attar’s Mantegh-al-tair (i.e., language of the birds). It embraces the following seven phases: quest, love, wisdom, independence, monotheism, amazement, indigence and death. The findings have revealed that the stages of spiritual-journey are outstandingly comparable. The main rationale behind such an amazing similarity has been realized to be the fact that both works belong to the area called mystical-literature and cover the common theme of ‘spiritual-journey’.
  Keywords: Comparative literature, spiritual-journey, mystical-literature, Attar, Samad Behrangi, John Bunyan