فهرست مطالب

نشریه مدیریت و توسعه ورزش
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهینه یابی فضایی در راستای توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی با استفاده ازGIS
  زینب آنت، محمد حسین رضوی*، سید نصرالله سجادی صفحه 0
  هدف

   امروزه دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن و ساماندهی مکان از مولفه های اساسی توسعه پایدار و آمایش فضا محسوب می شود. در همین راستا هدف از تحقیق حاضر توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی از منظر آمایش سرزمین با استفاده از (GIS) است.روش شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی و پیمایشی و به صورت میدانی در محدوده تحقیقاتی استان نوظهور البرز انجام گرفت. به این صورت که در گام اول با هدف تعیین مهم ترین معیارهای موثر بر گزینش محل احداث اماکن ورزشی از روش اسنادی و روش دلفی فازی استفاده شد. در بخش دلفی فازی پرسشنامه ها در اختیار 14 نفر از خبرگان در سه مرحله قرار گرفت و نتایج منجر به وزن دهی معیارهای موثر بر آمایش فضایی اماکن ورزشی شد. در گام دوم به منظور تعیین موقعیت اماکن موجود و انتخاب مناطق بهینه احداث اماکن ورزشی جدید، اطلاعات توصیفی و مکانی لازم جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel و AutoCAD  به ورودی نرم افزار GIS تبدیل شد و در نرم افزار ArcGIS یکپارچه گردید و در نهایت جایگاه فضاهای ورزشی و نواحی شهری جهت احداث اماکن جدید مشخص گردید.

  یافته ها

  نتایج تحقیق در گام اول نشان داد که از بین معیارهای استخراج شده نهایتا ده معیار موثر بر مکان یابی اماکن ورزشی در استان البرز انتخاب شدند و به ترتیب وزن استفاده شدند. در گام دوم موقعیت بیشتر اماکن ورزشی موجود اداره ورزش و جوانان در استان البرز در وضعیت فضایی متوسط و  بالاتر از متوسط بدست آمد و در ادامه با در نظر گرفتن معیارهای پژوهش، نواحی محدوده مطالعاتی تحقیق که در وضعیت بسیار مناسب قرار داشتند جهت احداث پروژه های ورزشی جدید پیشنهاد گردیدند

  نتیجه گیری

  در مجموع با توجه به نتایج امکان پیشنهاد نواحی مساعد جهت احداث اماکن ورزشی براساس معیارهای مطرح از منظر آمایش سرزمین در تحقیق حاضر وجود دارد. برحسب آمایش فضایی-مکانی، بیشتر اماکن ورزشی موجود در سطح استان در موقعیت های متوسط و بالاتر متوسط قرار دارند، در همین راستا بهینه یابی فضایی می تواند جهت بهبود بیشتر وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: مکان یابی، اماکن ورزشی، GIS، استان البرز
 • محمدحسن فردوسی*، الخاص ویسی، حیدر حسینی صفحات 1-22
  هدف
  تحلیل کاربست نظریه های کاربردشناسی زبان موضوعی جدید است. پژوهش حاضر در بستری زبان شناختی و با تکیه بر نظریه «کارگفت» به بررسی نقش انواع کارگفت ها در تعاملات گفتاری در بافت ورزشی میان مربیان و بازیکنان فوتبال ایران پرداخته است. بدین منظور  فراوانی کارگفت ها در میان مربیان فوتبال ایران و بازیکنان آنها مورد بررسی قرار گرفته است.روش شناسی: در این پژوهش از روش کیفی(مصاحبه) استفاده شده بدین منظور، 40 مصاحبه از چهار نفر از مربیان و 20 بازیکن لیگ برتر فوتبال ایران گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل کارگفت جان.آر. سرل(1975) استفاده شد. پنج سطح از مدل کارگفت سرل عبارتند از: اظهاری، تعهدی، عاطفی، اعلامی و ترغیبی. برای اطمینان از اعتبار و پایایی داده ها, مصاحبه ها هم از تیم های برنده و هم بازنده به عمل آمد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کارگفت های اظهاری، عاطفی و ترغیبی به ترتیب بیشتر در گفتگوهای بین مربیان و بازیکنان استفاده می شود، همچنین کارگفت های تعهدی و اعلامی کمترین کاربرد را داشتند. از سوی دیگر، نتایج حاصل از تحلیل ها در مسابقات منتج به برد و باخت تیم ها، تفاوت داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج از میزان بسامد بالای کارگفت ها و اهمیت و تاثیر بسزای آنها در بافت ورزشی حکایت  می کند.  از سویی دیگر مشخص گردید که روابط نزدیک بین مربیان و بازیکنان تا چه حد می تواند با استفاده از هر یک از کارگفت های اظهاری، تعهدی، عاطفی، اعلامی و ترغیبی در موقعیت های مختلف و گفت و گوهای قبل از مسابقات و بعد از مسابقات، در موفقیت و ناکامی آنها موثر باشد.
  کلیدواژگان: بازیکنان فوتبال، کارگفت، مدل سرل، مربیان فوتبال
 • طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه شنا با رویکرد اسلامی
  طیبه یانپی*، مرتضی دوستی، سعید تابش صفحات 11-20
  مقدمه
  هدف طراحی  مدل عوامل موثر بر پیشرفت ورزش شنای ایران است. روش شناسی: روش پژوهش از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران استخرها، داوران، مربیان، ناجیان غریق، شناگران، استفاده کنندگان از استخر، اعضای هییت ها و فدراسیون شنا، مربیان شنا و طلبه ها  که در رشته شنا فعالیت می کنند و در دسترسی بودند انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. حجم نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای 265 نفر تشکیل دادند. ابزار پژوهش در این مرحله پرسشنامه محقق ساخته پنج گزینه ای لیکرت بود. پس از تایید روایی محتوای پرسشنامه توسط از اساتید مدیریت ورزشی، پایایی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید. همچنین کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر در غالب نرم افزار SPSS نسخه 22 و نرم افزار PLS 2 انجام گردید.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل مدل پژوهش نشان داد، بین پنج مولفه، مولفه اقتصادی با بار عاملی (0.78) بیشترین  و  مولفه  امکانات و تجهیزات با بار عاملی (0.51) کمترین  مولفه در توسعه شنا را تشکیل داده اند. 
  نتیجه گیری
    با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه ریزی در سطح کلان، افزایش تبلیغات برای جذب حامی مالی، پخش مسابقات شنا از رسانه ملی، به کارگیری مربیان داخلی و خارجی و استانداردسازی امکانات و تجهیزات استخرها شناسایی شد از آنجایی که ورزش شنا در اسلام هم تاکید فراوانی شده، این ورزش باید در مسیر توسعه قرار گیرد، در شرایط فعلی نیاز به حمایت کافی از طریق مسیولین و فدراسیون شنا در جهت بهتر شدن دارد.
  کلیدواژگان: ایران، شنا، ورزش، رویکرد اسلامی
 • جبار سیف پناهی شعبانی*، رقیه مصطفوی صفحات 24-47
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل عوامل موثر بر 35 سال موفقیت و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در رویدادهای بین المللی بود.روش شناسی: این پژوهش کیفی بود و از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند استفاده شد. داده های مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان و برجسته گان والیبال نشسته ایران بدست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، مربیان و بازیکنان اسبق و فعلی تیم ملی والیبال نشسته بود. روش نمونه گیری هدفمند بود و داده ها با انجام 15 مصاحبه عمیق انفرادی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به مرحله اشباع نظری بدست آمد. داده های جمع آوری شده از مصاحبه ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در تحلیل داده ها ده عامل مهم؛ (1) جامعه بزرگ بازیکنان والیبال نشسته، (2) کادر مربیگری مجرب و کارآمد، (3) فرآیند استعدادیابی، (4) مسابقات تدارکاتی و رسمی ملی و باشگاهی، (5) پشتوانه سازی برای تیم ملی، (6) فرهنگ نشستن ایرانی ها روی زمین، (7) مدیریت و برنامه ریزی کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، (8) حمایت حاکمیت، دولت و مسیولان، (9) امکانات و تجهیزات و (10) داشتن کرسی های جهانی، به عنوان عوامل اثرگذار بر 35 سال موفقیت و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در رویدادهای جهانی تبیین شد.
  نتیجه گیری
  توجه به عوامل تبیین شده حفظ موفقیت و اقتدار موجود،  توجه به کمبودها و نواقص می تواند به ارتقاء هر چه بیشتر والیبال نشسته مردان ایران در میادین بین المللی کمک نماید. همچنین مدل طراحی شده می تواند الگو و راهنمایی برای دیگر رشته های ورزشی معلولین و حتی غیر معلولین برای کسب موفقیت و پیشرفت باشد.
  کلیدواژگان: والیبال نشسته، ورزش معلولین، ورزش قهرمانی، پارالمپیک، موفقیت، اقتدار
 • هادی تمهیدی، شهرام نظری*، کامران عیدی پور صفحات 49-64
  هدف
   هدف تحقیق، ارزش گذاری ورزش والیبال و بررسی میزان تمایل به پرداخت جهت موفقیت در بازی های المپیک 2020 با رویکرد ارزیابی احتمالی بود.روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی همبستگی است و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اقشار مردم استان های غرب و شمال غرب کشور، به تعداد نامحدود می باشند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای و طبقه ای است و به صورت تصادفی ساده اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. از میان استان های غرب و شمال غرب کشور، مراکز شهری سه استان کرمانشاه، همدان، تبریز و در مجموع 942 نفر یه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش-نامه تمایل به پرداخت ویکر و همکاران (2016) استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی از قبیل رگرسیون لجستیک و رگرسیون لجستیک تشخیصی جهت پیش بینی متغیرها استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد 40% درصد از نمونه آماری تحقیق تمایل داشتند که به طور میانگین 000/68 هزار تومان  و به طور میانه 000/59 از سهم خود در بودجه عمومی را جهت کسب موفقیت تیم ملی والیبال در بازی های المپیک هزینه کنند. متغیرهای تشویق، رضایت، علاقه، افتخار، عملکرد، شادی، شهرت، جامعه، انگیزه، صحبت، عدالت و نام بیشترین و قوی ترین رابطه معنی دار را با پیش بینی میزان تمایل به پرداخت دارند. افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری هستند، گروه های سنی پایین تر و گروه های درآمدی متوسط و بالا تمایل به پرداخت بیشتری داشته اند.
  نتیجه گیری
  مسیولان مربوطه می توانند با حمایت های کامل از تیم ملی والیبال به بهبود عملکرد تیم ملی والیبال در مسابقات بین المللی کمک کنند تا باعث ایجاد افتخار برای مردم کشور بشود و تمایل به پرداخت آنها را افزایش بدهد.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، ارزیابی احتمالی، ارزش گذاری والیبال، تاثیرات ناملموس
 • آکو ابراهیم*، بهزاد ایزدی، علی فقه مجیدی، رسول نوروزی سید حسینی صفحات 65-84
  چکیده
  هدف
  ورزش در اقلیم های مختلف سیاسی تابع شرایط و وضعیت های مختلفی قرار گرفته است. این ویژگی منجر به شکل گیری کارکردهای مختلف ورزش در موقعیت های سیاسی شده است. هدف از این تحقیق شناسایی و چارچوب بندی چالش های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان بود.روش شناسی: با استفاده از روش کیفی و کاربرد استراتژی موردپژوهی داده هایی از طریق مصاحبه جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل مضامین استفاده شد. مشارکت کنندگان در تحقیق 35 نفر از صاحب نظران در حوزه سیاست ورزش بودند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 9 مقوله مرجعیت های تصمیم گیری، سیستم طبقه بندی، سازمان فراورزش، بازیگران ورزشی، حمایت مالی، مسابقات ملی و منطقه ای، مدیریت و تحقیقات علمی، استعدادیابی و رسانه ها وجود دارد که در 3 مضمون اصلی شامل "سیال بودن ساختار ورزش" "پیشبرد ورزش به شکل سلیقه ای" و "استفاده ابزاری از سیستم ورزشی توسط احزاب سیاسی"، چالش های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان عراق را تعیین کردند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت چالش های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان از پیچیدگیی و گستردگی زیادی برخوردار است. از این رو چارچوب مفهومی ارایه شده در این پژوهش می تواند به درک جامع و نظام مند این چالش ها توسط تصمیم گیران کمک نماید.واژه های کلیدی: نظام ورزش، معضلات سیاسی، سیاست ورزشی، ایالت کردستان عراق
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: نظام ورزش، معضلات سیاسی، سیاست ورزشی، ایالت کردستان عراق
 • حوریه دهقان پوری*، خدیجه لطفی یامچی، رقیه سرلاب صفحات 85-105
  هدف
  هدف این پژوهش ارایه ی مدل تاثیر خط مشی گذاری بر توسعه ی گردشگری ورزشی با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی می باشد.روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی  و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش، مدیران و متخصصین ورزشی، کارآفرینان و کارگزاران گردشگری شمال غرب کشور بودند. حجم نمونه ی آماری 220 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری، احتمالی پیچیده از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، خط مشی گذاری بر توسعه ی گردشگری ورزشی، بر گرایش کارآفرینانه، و بر بازارگرایی، و گرایش کارآفرینانه بر توسعه ی گردشگری ورزشی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. هم چنین شاخص های برازش مدل، همگی مطلوب و نشان دهنده ی تایید مدل پژوهش است.
  نتیجه گیری
  خط مشی گذاری، برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری مستلزم شناسایی انگیزه ها و تقاضاهای گردشگران از طریق بازاریابی است. گرایش کارآفرینانه متولیان گردشگری ورزشی برای از بین بردن موانع گردشگری و برنامه ریزی جامع، می تواند تنوع محیط های تفریحی و سیاحتی را برای منطقه و کشور فراهم آورد.
  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، گردشگری ورزشی، گرایش کارآفرینانه، بازارگرایی
 • شناسایی عوامل اثرگذار بر پیاده‏‏سازی مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی (فدراسیون ورزش دانش‏آموزی و دفتر تربیت‏بدنی و فعالیت‏های ورزشی)
  سحر سهیلی پیشکناری*، مهرعلی همتی نژاد، محمدحسن قلیزاده صفحات 90-91
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر پیاده‏ سازی مدیریت عملکرد در سازمان‏ های ورزشی (فدراسیون ورزش دانش‏آموزی و دفتر تربیت‏بدنی و فعالیت‏های ورزشی) بود.
  روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان علمی-اجرایی و جامعه اطلاعاتی در حوزه مدیریت عملکرد بودند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند نمونه ‏گیری و نظرخواهی گردید (14 نفر). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ‏ای نظام ‏مند و مصاحبه اکتشافی نیمه ‏ساختاریافته بود. روایی محتوایی و صوری فرم چارچوب مصاحبه از دیدگاه متخصصان و پایایی کدگذاری‏ها از طریق روش پایایی بین دو کدگذار (86 درصد) مورد تایید قرار گرفت. از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و چارچوب‏بندی مفهومی برای تحلیل یافته‏ها استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج شامل 50 مولفه در کدگذاری باز بود که در 10 بعد و 4 عامل مهندسی سازمان، سرمایه دانشی-روانشناختی، زمینه ‏ای و مدیریت عملکرد سازمانی طبقه ‏بندی شدند.

  نتیجه گیری

  طراحی و اجرای دقیق و هدفمند نظام‏ های مرتبط با الگوی پیشنهادی در سطوح مختلف سازمان نیازمند توجه و اهتمام بیشتر مدیران در این زمینه می‏ باشد و بررسی و مطالعه دقیق‏ تری را به منظور انطباق و سازگاری با وضعیت سازمانی می ‏طلبد.

  کلیدواژگان: ورزش دانش ‏آموزی، عملکرد سازمانی، سازمان ورزشی
 • سیروس جعفری ظفرابادی*، سعید صادقی بروجردی، رضا صابونچی صفحات 107-131
  هدف
  تبیین بهره وری باشگاه های خصوصی استان لرستان مبتنی بر تمایز خدمات بود. روش تحقیق: روش پژوهش گرنددتیوری با رویکرد گلیزر می باشد. جامعه آماری صاحب نظران (اساتید مدیریت ورزشی) بودند. روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری در این روش به تعداد مصاحبه ها پایان داد؛ نحوه گزینش نمونه در تکنیک نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی/ شبکه ای بود.
  یافته ها
  در مرحله کدبندی باز 58 مفهوم استخراج شد. از بین این کدها زنجیره ارزش، شبکه ارزش و تحول سریع هر کدام با 9 فراوانی بیشترین میزان رجوع را به خود اختصاص دادند؛ در مرحله محوری 16 مقوله، دسترسی انحصاری، واسط مسلط، استاندارد اختصاصی، بازتعریف تجربه مشتری در ارتباط با باشگاه، یکپارچگی با مشتری، گستردگی افقی، هزینه پایین، تمایز، رسالت کسب وکار، دستورالعمل های اجرایی کسب وکار، ساختار صنعت، جایگاه رقابتی، اثربخشی، آماج یابی، نوآوری و دستورالعمل های اجرایی راهبردهای فرایندهای کسب وکار استخراج شد؛ در مرحله گزینشی 5 مقوله به نام های پایبندسازی به سیستم، راه حل جامع مشتریان، بهترین محصول، دستورالعمل های اجرایی و فرایندهای انطباقی استخراج شد.
  نتیجه گیری
  به منظور بهره وری باشگاه های ورزشی خصوصی توجه به موارد مانند ارایه بهترین محصول، راه حل جامع مشتریان، پایبندسازی به سیستم، دستورالعمل های اجرایی و فرایندهای انطباقی از اهمیت اجرایی بالایی برخوردار است که باید به طورجدی در راستای بهبود بهره وری این باشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بهره وری، تمایز خدمات، باشگاه های ورزشی، استان لرستان
 • منصوره ارزشمند*، مسعود نادریان، علی محمد صفانیا، ابوالفضل فراهانی صفحات 132-153
  هدف
  هدف از این تحقیق طراحی مدل ساختاری تفسیری مدیریت تنوع ادارات کل تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور ایران کشور بوده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری این پژوهش در بخش اول شامل پژوهش های موجود و قابل دسترس در پایگاه های علمی معتبر در زمینه مدیریت تنوع و در بخش دوم مدیران و کارکنان ادارات کل تربیت بدنی پیام نور کشور بوده است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام شده است. شناسایی عوامل موردنظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن ها به کمک مدل سازی ساختاری تفسیری انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج بیانگر آن بود که مدیریت تنوع می تواند در چهار سطح طبقه بندی شود بر این اساس که در سطح اول عوامل اجتماعی (قانون گذاری، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، در سطح دوم عوامل سازمانی (سیاست ها و رویه های مدیریت سازمانی)، در سطح سوم عوامل گروهی (چیدمان گروه کاری، ادغام تفاوت ها، برخورد عادلانه، ورود به تصمیم گیری) و سطح چهارم عوامل فردی (خصوصیات فردی، نگرانی هویتی، پذیرش استانداردهای عملکردی، خودکارآمدی، عدم تجانس کارکنان، هویت گروه کاری، انگیزه کاری درونی و بیرونی، نوآوری، اثربخشی و بهزیستی) قرارگرفته است.
  نتیجه گیری
  تنوع کارکنان در سطوح مختلف اجتماعی، سازمانی، گروهی و فردی توسط سیاست گذاران و مدیران منابع انسانی موردتوجه قرار گیرد و بر تاثیرات بالقوه مدیریت تنوع اثربخش تمرکز بیشتری شود.
  کلیدواژگان: تنوع گروه کاری، فرهنگ، مدیریت تنوع، هویت اجتماعی
 • مصطفی دهقان، شهرام شفیعی* صفحات 154-182
  هدف
  هدف از این پژوهش شناسایی فرصت ها، چالش ها، و راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال در ورزش پرورشی و پایه بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع هدف کاربردی بوده و به روش توصیفی پیمایشی انتخاب شد. جامعه آماری را کلیه افراد صاحب نظر در زمینه اشتغال و کارآفرینی در حوزه ورزش پرورشی و پایه تشکیل می دادند. با توجه به تنوع و غیرقابل شمارش بودن جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری به روش قضاوتی، تعداد 164 نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی صوری(10 نفر)  و نرمال بودن توزیع متغیرها تایید و ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ (87/0) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری فریدمن، یومن ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش شامل چهار بخش اصلی حوزه های کارآفرینی، اشتغال، چالش ها و راهکارها بود. یافته ها تفاوت معنی داری را بین وضعیت موجود با ظرفیت بالقوه در حوزه های مختلف کارآفرینی و اشتغال نشان دادند. همچنین بین اولویت مولفه ها در هر دو بخش چالش ها و راهکارها تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدرسان و مجریان تنها در چالش های ارتباطی و اطلاعاتی تفاوت معنی داری وجود دارد و در سایر ابعاد تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  به صورت کلی، براساس یافته های پژوهش می توان گفت که ورزش پرورشی از ظرفیت متنوع و بالایی برای کارآفرینی و اشتغال برخوردار است و لازم است ضمن در نظر گرفتن دیدگاه ها و اولویت های مشخص شده با اتخاد راهکارهای مناسب برای هر بخش از شغل و کسب و کار به رونق این بازار زمینه رشد کارآفرینی و ورود افراد متخصص ورزشی را هر چه بیشتر فراهم نمایند. و  با ارزیابی هر یک از فرصت های اشتغال و کارآفرینی و اقدام در جهت رفع چالش های پیش روی آن ها و روابط بین آن ها به اجرای راهبردهای توسعه دهنده مناسب در این زمینه پرداخت.
  کلیدواژگان: ورزش دانش آموزی، ورزش دانشگاهی، مشاغل ورزشی، کارآفرینی، کسب و کار ورزشی
 • سیده عاصفه حسینی*، سید محمد حسین رضوی، سعید امیرنژاد، سید عماد حسینی صفحات 185-207
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل برابری جنسیتی در ورزش ایران (با تاکید بر ورزش قهرمانی و حرفه ای) بود.روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی با رویکرد گراندد تیوری (نظریه داده بنیاد) بود.گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری و پیشینه های تحقیق و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 خبره آگاه به موضوع انجام گرفت. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی علوم ورزشی و جامعه شناسی، ورزشکاران و مربیان زن فعال در سطوح قهرمانی و حرفه ای، مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی و هیات های ورزشی استانی و شهرستانی بود. نمونه گیری به صورت نظری انجام و پس از 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل و چارچوب مدل شکل گرفت. روایی این پژوهش توسط محقق و مصاحبه شوندگان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور سنجش کیفیت کدگذاری انجام شده نیز از روش توافق بین دو کدگذار بر اساس ضریب کاپای کوهن (79/0) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.
  یافته ها
  در بخش شرایط علی 3 مقوله محوری (عدالت و برابری، جنبش های تساوی طلبانه، تحولات بنیادین فکری)، شرایط زمینه ای 4 مقوله محوری (رویکردهای تنظیمی، رویکردهای  شناختی، رویکردهای هنجاری، رویکردهای ارزشی)، شرایط مداخله گر 6 مقوله محوری (بی عدالتی و تبعیض، ایستایی دینی، جنسیت زدگی، ساختارهای معیوب حاکمیتی، ایستارهای تاریخی و سنتی، در حاشیه بودن)، راهبردها 4 مقوله محوری (راهبردهای ساختاری، راهبردهای سازمانی، راهبردهای حمایتی، راهبردهای اجرایی) و در بخش پیامدها نیز 3 مقوله محوری (پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای فرهنگی-  اجتماعی)،  استخراج گردید.
  نتیجه گیری
  نگاه جنسیتی با رعایت عدالت محوری می بایست از ورزش حذف گردد و باور و اعتقاد قلبی به توانمند بودن زنان در ورزش نهادینه گردد. در همین راستا حاکمیت، سیاست، قوانین و مقررات، دین و مذهب، سیستم های مدیریتی و آموزشی و رسانه می توانند زمینه ساز این امر باشند. همچنین بهره مندی از نفوذ نهادهای سیاسی و دینی، حمایت نهادهای بین المللی، افزایش منابع مالی و مبارزات مدنی نیز همگی از جمله راهبردهای مناسب برای تحقق برابری جنسیتی در ورزش ایران به شمار می روند.
  کلیدواژگان: برابری جنسیتی، ورزش، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، زنان
|
 • Spatial optimization in order to develop the system of construction and operation of sports projects by GIS
  Zeinab Anet, Seyed Mohamad Hosein Razavi *, Seyysd Nasrollah Sajjadi Page 0
  Objective

  Today, equitable access to land and its optimal use and location organization are essential components of sustainable development and space planning. In this regard, the purpose of this study is development of the construction and operation of sport projects in terms of land use planning using geographic information system.

  Methodology

  The present study was a descriptive, survey and took place in the Alborz province. As a first step, the library and fuzzy Delphi methods were used to determine the most important criteria affecting the selection of sports places. In the fuzzy Delphi section, the questionnaires were distributed to 14 experts in three Delphi stages and the results led to the selection and weighting of criteria affecting the spatial land use of sports places. The second step is to determine the development situation and the needs and shortcomings of the existing sports facilities and to select the optimal areas for the construction of new sports facilities, descriptive and spatial information was collected and converted into GIS software input using Excel and AutoCAD software.

  Results

  In the first step, the results showed that among the extracted criteria, 10 criteria were selected which were effective on sport sites locating in Alborz province and were used respectively of weight and importance. In the second step, according to the findings, most of the available sport places in Alborz province were in medium and above average spatial condition, in addition, considering the research criteria, the areas that were in very good condition were proposed for new sports projects construction.

  Conclusion

  Overall, the results suggest suitable areas for construction of sport facilities in terms of land use on the basis of the criteria laid down in the present study. According to spatial-spatial planning, most of the sports venues in the province are in average and above-average positions, so spatial optimization can be used to further improve the current situation.

  Keywords: location, sports venues, GIS, Alborz Province
 • Mohammad Hassan Ferdowsi *, Elkhas Veysi, Heidar Hoseini Pages 1-22
  Objective
  The application analysis is a new thematic language theory. The present study was conducted in the linguistic hospitalization and relying on the theory of "speech act", investigating the role of various types of speech acts in speech interactions in sports tissue between coaches and football players in Iran. For this purpose, the frequency of the said work has been investigated among Iranian football coaches and their players.
  Methodology
  To this end, the researcher collected 40 interviews of four Iranian football coaches (C1, C2, C3 and C4) and 20 Iranian football players. Searle’s (1976) speech acts model was used to analyze the data. Five classes of Searle’s speech act model are: Commissives, Directives, Expressives, Declarative, and assertive. To ensure a higher level of quality and reliability, the same number of utterances chosen from both losing games and winning games.
  Results
  Then, after selecting and counting all speech acts in their speech, the results obtained by statistical analysis showed that assertive, expressive and directive were respectively the most frequently used speech acts and commissive and declarative were the least used speech acts in the case of both coaches and football players.
  Conclusion
  On the other hand, losing matches and winning matches yielded different results. Finally, the findings generally indicate that how close relations between coaches and players would be practically possible by using some speech acts given and taken between them in different contexts and situations.
  Keywords: Speech acts, Searle Model, Football Coaches, Football Players
 • The Design of an Effective Factors in the Development of Swimming With the Islamic Approach
  Tayyebeh Yanpi *, Morteza Dosti, Saeid Tabesh Pages 11-20
 • Jabar Seifpanahi Shabani *, Roghayeh Mostafavi Pages 24-47
  Objective
  The purpose of this study was to design a model of factors affecting on 35 years of Success and authority of the Iranian men's national sitting volleyball team in international events.
  Methodology
  This research was qualitative and the grounded theory method was used with a systematic approach. The required data were obtained from library studies and interviews with sitting volleyball experts and dignitaries. The statistical population of the study included the directors of the National Paralympic Committee and the Veterans and Disabled Sports Federation, coaches and players of the current national volleyball team. The sampling method was purposive and the data were obtained by conducting 15 in-depth semi-structured individual interviews to reach the theoretical saturation stage. Data collected from interviews were analyzed in three levels of open, axial and selective coding.
  Results
  Ten important factors in data analysis; (1) a large community of sitting volleyball players, (2) experienced and efficient coaching staff, (3) the talent identification process, (4) preparatory and official competitions of national and club, (5) support of national team with reserve players, (6) the culture of Iranians sitting on the ground, (7) management and planning of the National Paralympic Committee and the Veterans and Disabled Sports Federation, (8) Governance, Governments and officials support, (9) facilities and equipment, and (10) having global seats as important factors and affecting on 35 years of success and authority of the Iranian men's national sitting volleyball team in world events were explained.
  Conclusion
  Paying attention to the positive factors explained stabilizes the current situation, and paying attention to the shortcomings and shortcomings can help to further promote Iranian men's sitting volleyball in international arenas. The designed model can also be a model and guide for other sports for the disabled and even non-disabled to achieve success and progress.
  Keywords: sitting volleyball, sports for the disabled, Championship Sports, Paralympics, Success, Authority
 • Hadi Tamhidi, Shahram Nazari *, Kamran Eidipour Pages 49-64
  Objective
  The purpose of this study was to evaluate the sport of volleyball in the community and to examine the willingness to pay for success in the Olympic Games with a contingent valuation method.
  Methodology
  The research method is descriptive correlation and is in the category of applied research. The statistical population of the study includes all people in the western and northwestern provinces of the country in unlimited numbers. The sampling method is cluster and stratified and the required information is collected in the form of snowballs. Among the western and northwestern provinces of the country, urban centers of three provinces of Kermanshah, Hamedan, Tabriz and a total of 942 people were selected as a research sample. To collect information, Vicker et al.'s (2016) willingness to pay questionnaire, which has 15 questions and measures 12 intangible components of exercise, has been used. In order to analyze the data, inferential statistical methods such as logistic regression and diagnostic logistic regression have been used to predict the variables.
  Results
  Findings showed that 0.40% of the statistical sample of the study tended to spend an average of 68.489 And in the middle 59/000 thousand tomans (Iranian currency) of their share in the general budget for the success of the national volleyball team in the Olympic Games. The variables of encouragement, satisfaction, interest, honor, performance, happiness, fame, community, motivation, speech, justice and name have the most and the strongest significant relationship with predicting the willingness to pay. People with a master's or doctoral degree, lower age groups, and middle- and upper-income groups were more likely to pay
  Conclusion
  With the full support of the national volleyball team, the relevant officials can help improve the performance of the national volleyball team in international competitions in order to bring pride to the people of the country and increase their willingness to pay.
  Keywords: Willingness to pay, Contingent valuation method, valuation volleyball, intangible effects
 • Ako Ibrahim *, Behzad Izadi, Ali Fegheh Majidi, Rasool Norouzi Seyed Hossini Pages 65-84
  Abstract
  Objective
  Sport system in different regions of the world is managed differently. This feature has led to the formation of various functions of sports in political situations. The purpose of this study was to explore the sports challenges in the political system of the Kurdistan Region.
  Methodology
  The researcher used semi-structured interview protocols and action research strategy to collect data from 35 experts in the field of sports policy. Thematic analysis is used to analyze the data.
  Results
  The results show there are nine categories of decision-making authorities, classification system, ultra-sport organization, sports actors, financial support, national and regional competitions, scientific management and research, talent system and media, which includes 3 main themes: the indeterminate of the sport structure, advancing of sports in personalized way and instrumental use of sport system by political parties were determination of sport in the political system of the Iraqi Kurdistan region.
  Conclusion
  Based on the results of the research, it can be argued that the challenges of sports in the political system of Kurdistan region are very complex and extensive. Accordingly, the proposed research framework can be helpful for decision makers to have a systematic and thorough understanding of these challenges.Keywords: sport system, political problems, sport policy, Iraqi Kurdistan region
  Keywords: sport system, political problems, sport policy, Iraqi Kurdistan region
 • Houriyeh Dehghanpouri *, Khadijeh Lotfi Yamchi, Roghayeh Sarlab Pages 85-105
  Objective
  The purpose of this paper is to provide a model of policy making impact on the development of sports tourism with the mediating role of entrepreneurial orientation and market orientation.
  Methodology
  This research is practical and it is descriptive-analytical and it has been done by survey method. The statistical population of this study was managers and sports experts, entrepreneurs and tourism agents in the Northwest of the country. The statistical sample size was estimated at 220 people. The sampling method was a probability sampling of the Multi-stage cluster type. The data collection tool was a questionnaire. Data were analyzed by structural equation modeling using SPSS and AMOS software.
  Results
  The outcomes reveal that policy-making has a positive and significant effect on the development of sports tourism, entrepreneurial orientation, and market orientation. The Entrepreneurial tendencies have a positive and significant effect on the development of sports tourism. Also the model parameters, all are desirable and indicates the approval of the research model. 
  Conclusion
  Policy making, planning and tourism development requires identifying the motivations and demands of tourists through marketing. Entrepreneurial orientation in sports tourism authorities in order to remove obstacles to tourism and comprehensive planning can provide a variety of recreational and tourist environments for the region and the country.
  Keywords: Policy making, Sport tourism, Entrepreneurial orientation, Market orientation
 • Exploration of influencing factors on performance management implementation in sport organizations (Physical Education and Sports Activities Office and Students Sports Federation)
  Sahar Soheili *, Mehrali Hemati Nejad, Mohammad Hasan Gholizade Pages 90-91
  Objective

  The aim of this study was the exploration of influencing factors on performance management implementation in sport organizations (Physical Education and Sports Activities Office and Students Sports Federation).

  Methodology

  This research carried out qualitatively using content analysis approach. Statistical population included scientific\executive as well as information society elites in performance managements realm. Statistical sample was sampled and interviewed adequately as well as purposefully based on theoretical saturation (14 subjects(. Research instruments included a systematic library review and semi-structured exploratory interviews. Content and face validity of framework interview form from experts’ perspectives as well as programmer intra-rater reliability (86%) have been confirmed. For data analysis, three stage open, axial and selective coding and also, conceptual framing have been utilized.

  Results

  The outcomes consisting of 50 factors in open coding which divided into 10 dimensions and four factors including organizational engineering, knowledge and psychological capital, contextual and performance management.

  Conclusion

  An accurate and targeted implementation/execution of systems which are related to proposed patterns, in various organizational levels, require more attention and efforts from managers in this area. In addition, more thorough study in order to adapt to organizational situation is warranted.

  Keywords: student sports, Organizational Performance, Sports Organization
 • Siroos Jafari Zafrabdi *, Saeed Sadeghi Boroujerdi, Reza Saboonchi Pages 107-131
  Objective
  The aim of the research was explaining of productivity of private clubs in Lorestan province based on service differentiation.
  Methodology
  The research method was Grounded theory with Glaser approach. Statistical population was experts (professors of sport management). The purposeful sampling method and theoretical saturation criterion in this method ended the number of interviews: the sampling method in targeted sampling technique was snowball / network.
  Results
  58 concepts were extracted during open coding. Of these codes, the value chain, network chain, and rapid transformation each had the highest number of referrals, with 16 categories at the central stage: 16 categories, exclusive access, dominant interfaces, proprietary standards, redefining customer experience with the club, integration Customer, horizontal alignment, low cost, differentiation, business mission, business executives, industry structure, competitive position, effectiveness, targeting, innovation, and executives business processes strategies extracted; Compliance Letters, Comprehensive Customer Solution, Best Product, Hand Executive procedures and adaptation processes were extracted.
  Conclusion
  In order to benefit the private sports clubs, attention to issues such as best product delivery, comprehensive customer solution, system adherence, implementation guidelines and adaptation processes is of high executive importance which should be considered particularly in order to improvement the productivity of these clubs
  Keywords: Productivity, Service Differentiation, Sports clubs, Lorestan Province
 • Mansoureh Arzeshmand *, Masoud Naderian, Ali Mohammad Safania, Abolfazl Farahani Pages 132-153
  Objective
  The purpose of this study was to design an interpretive structural model for managing the diversity of general physical education departments of Payam-e-Noor universities in Iran.
  Methodology
  This research is applied in terms of purpose and sequential (quantitative qualitative) in terms of method. The statistical population of this research in the first part includes existing and available researches in valid scientific databases in the field of diversity management and in the second part is the professors, managers and employees of Payam-e-Noor physical education departments. Sampling was done by purposive method. Identification of factors by meta-combination method and determination of relationships between them has been done by interpretive structural modeling.
  Results
  The results showed that diversity management can be classified into four levels and in this regard, social factors(legislation, social, economic and cultural status) are in the first level, organizational factors (organizational management policies and procedures) are in the second level, Group factors (working group arrangement, integration of differences, fair treatment, entry into decision-making) are in the third level and individual factors (individual characteristics, identity concern, acceptance of performance standards, self-efficacy, employee heterogeneity, working group identity, internal and external work motivation, Innovation, effectiveness and welfare) are in the fourth level.
  Conclusion
  Employee diversity at different social, organizational, group and individual levels should be considered by policy makers and human resource managers and more focus on the potential effects of effective diversity management.
  Keywords: Workgroup diversity, culture, diversity management, social identity
 • Mostafa Dehghan, Shahram Shafiee * Pages 154-182
  Objective
  The purpose of current research was to identify the opportunities, challenges and solutions to develop the entrepreneurship and employment in grassroots sport. It was a descriptive survey.
  Methodology
  . The research population included all the experts in the field of grassroots sport employment and entrepreneurship and the research sampling was judgment method based on the defined criteria. The research instrument was unstructured questionnaire. The content validity and reliability were confirmed by the experts’ opinion (n=10) and Cronbach’s alpha respectively. To analyze data, the statistical methods of Freedman, Mann Whitney U and Wilcoxon were used by SPSS software.
  Results
  The findings showed that eight factors (emotional aspect, financial The results were divided into four parts: entrepreneurship, employment, challenges and solutions. We found that there was the significant difference between the current situation and potential capacity in the different areas of entrepreneurship and employment. Also, there was the significant different between both challenges and solutions’ priorities. Furthermore, the executive experts’ opinions differed significantly from the educational experts.
  Conclusion
  Overall, according to the results, the grassroots sport has a high various capacity of employment and entrepreneurship. Considering the opinions and priorities defined in this research, it is essential to enrich this market through suitable solutions for each dimension of business and occupation. Obviously, it is vital to conduct development strategies using the assessment of employment and entrepreneurship opportunities as well as the maximum removal of challenges.
  Keywords: School sport, University sport, Sport occupations, sport business
 • Seyede Asefe Hoseini *, Seyed Mohhamad Hosein Razavi, Saeed Amirnejad, Seyed Emad Hoseini Pages 185-207
  Objective
  The purpose of this study was to design a model of gender equality in Iranian sports (with emphasis on championship and professional sports). 
  Methodology
  The present research method was qualitative with grounded theory approach (data theory). Data collection was done by reviewing the theoretical foundations and research backgrounds and semi-structured interviews with 11 knowledgeable experts. The statistical population included faculty members of sports science and sociology, female athletes and coaches active at the championship and professional levels, directors of the Ministry of Sports and Youth, the National Olympic Committee, sports federations, and provincial and city sports delegations. Sampling was performed theoretically and after 11 interviews, the resulting theoretical saturation and model framework were formed. The validity of this study was reviewed and confirmed by the researcher and the interviewees. In order to measure the quality of the coding, the agreement method between the two coders based on Cohen's kappa coefficient (0.79) was used. Data analysis was performed using three steps of open, axial and selective coding. 
  Results
  In the causal conditions section, 3 central categories (justice and equality, egalitarian movements, fundamental intellectual developments), background conditions, 4 central categories (regulatory approaches, cognitive approaches, normative approaches, value approaches), interventionist conditions, 6 categories Axis (injustice and discrimination, religious stagnation, sexism, flawed governance structures, historical and traditional stances, marginalization), strategies 4 central categories (structural strategies, organizational strategies, support strategies, executive strategies), and in the consequences section 3 The central category (individual consequences, organizational consequences, socio-cultural consequences) was extracted. 
  Conclusion
  Gender perspective should be removed from sports with respect to central justice and the belief in the ability of women in sports should be institutionalized. In this regard, governance, politics, laws and regulations, religion, management and education systems and the media can be the basis for this. Also, benefiting from the influence of political and religious institutions, supporting international institutions, increasing financial resources and civil struggles are all among the appropriate strategies for achieving gender equality in sports.
  Keywords: Gender Equality, Sports, Championship Sports, Professional Sports, Women