فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • تحلیل گفتمان ورزشی: واکاوی نقش کارگفت های پنج گانه جان سرل در تعاملات زبانی میان مربیان و بازیکنان در تیم های لیگ برتر فوتبال ایران
  محمدحسن فردوسی*، الخاص ویسی، حیدر حسینی صفحات 1-22
  هدف

  تحلیل کاربست نظریه های کاربردشناسی زبان موضوعی جدید است. پژوهش حاضر در بستری زبانشناختی و با تکیه بر نظریه «کارگفت» به بررسی نقش انواع کارگفت ها در تعاملات گفتاری در بافت ورزشی میان مربیان و بازیکنان فوتبال ایران پرداخته است. بدین منظور  فراوانی کارگفت ها در میان مربیان فوتبال ایران و بازیکنان آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش شناسی:

   در این پژوهش از روش کیفی (مصاحبه) استفاده شده بدین منظور، 40 مصاحبه از چهار نفر از مربیان و 20 بازیکن لیگ برتر فوتبال ایران گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل کارگفت جان.آر. سرل (1975) استفاده شد. پنج سطح از مدل کارگفت سرل عبارتند از: اظهاری، تعهدی، عاطفی، اعلامی و ترغیبی. برای اطمینان از اعتبار و پایایی داده ها, مصاحبه ها هم از تیم های برنده و هم بازنده به عمل آمد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کارگفت های اظهاری، عاطفی و ترغیبی به ترتیب بیشتر در گفتگوهای بین مربیان و بازیکنان استفاده می شود، همچنین کارگفت های تعهدی و اعلامی کمترین کاربرد را داشتند. از سوی دیگر، نتایج حاصل از تحلیل ها در مسابقات منتج به برد و باخت تیم ها، تفاوت داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج از میزان بسامد بالای کارگفت ها و اهمیت و تاثیر بسزای آنها در بافت ورزشی حکایت  می کند.  از سویی دیگر مشخص گردید که روابط نزدیک بین مربیان و بازیکنان تا چه حد می تواند با استفاده از هر یک از کارگفت های اظهاری، تعهدی، عاطفی، اعلامی و ترغیبی در موقعیت های مختلف و گفت و گوهای قبل از مسابقات و بعد از مسابقات، در موفقیت و ناکامی آنها موثر باشد.

  کلیدواژگان: بازیکنان فوتبال، کارگفت، مدل سرل، مربیان فوتبال
 • بهینه یابی فضایی در راستای توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی با استفاده ازGIS
  زینب آنت، محمدحسین رضوی*، سید نصرالله سجادی صفحات 2-10
  هدف

   امروزه دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن و ساماندهی مکان از مولفه های اساسی توسعه پایدار و آمایش فضا محسوب می شود. در همین راستا هدف از تحقیق حاضر توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی از منظر آمایش سرزمین با استفاده از (GIS) است.

  روش شناسی: 

  تحقیق حاضر، توصیفی و پیمایشی و به صورت میدانی در محدوده تحقیقاتی استان نوظهور البرز انجام گرفت. به این صورت که در گام اول با هدف تعیین مهم ترین معیارهای موثر بر گزینش محل احداث اماکن ورزشی از روش اسنادی و روش دلفی فازی استفاده شد. در بخش دلفی فازی پرسشنامه ها در اختیار 14 نفر از خبرگان در سه مرحله قرار گرفت و نتایج منجر به وزن دهی معیارهای موثر بر آمایش فضایی اماکن ورزشی شد. در گام دوم به منظور تعیین موقعیت اماکن موجود و انتخاب مناطق بهینه احداث اماکن ورزشی جدید، اطلاعات توصیفی و مکانی لازم جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel و AutoCAD  به ورودی نرم افزار GIS تبدیل شد و در نرم افزار ArcGIS یکپارچه گردید و در نهایت جایگاه فضاهای ورزشی و نواحی شهری جهت احداث اماکن جدید مشخص گردید.

  یافته ها: 

  نتایج تحقیق در گام اول نشان داد که از بین معیارهای استخراج شده نهایتا ده معیار موثر بر مکان یابی اماکن ورزشی در استان البرز انتخاب شدند و به ترتیب وزن استفاده شدند. در گام دوم موقعیت بیشتر اماکن ورزشی موجود اداره ورزش و جوانان در استان البرز در وضعیت فضایی متوسط و  بالاتر از متوسط بدست آمد و در ادامه با در نظر گرفتن معیارهای پژوهش، نواحی محدوده مطالعاتی تحقیق که در وضعیت بسیار مناسب قرار داشتند جهت احداث پروژه های ورزشی جدید پیشنهاد گردیدند

  نتیجه گیری: 

  در مجموع با توجه به نتایج امکان پیشنهاد نواحی مساعد جهت احداث اماکن ورزشی براساس معیارهای مطرح از منظر آمایش سرزمین در تحقیق حاضر وجود دارد. برحسب آمایش فضایی-مکانی، بیشتر اماکن ورزشی موجود در سطح استان در موقعیت های متوسط و بالاتر متوسط قرار دارند، در همین راستا بهینه یابی فضایی می تواند جهت بهبود بیشتر وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: مکان یابی، اماکن ورزشی، GIS، استان البرز
 • طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه شنا با رویکرد اسلامی
  طیبه یانپی*، مرتضی دوستی، سعید تابش صفحات 11-20
  مقدمه

  هدف طراحی  مدل عوامل موثر بر پیشرفت ورزش شنای ایران است.

   روش شناسی:

   روش پژوهش از نوع آمیخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران استخرها، داوران، مربیان، ناجیان غریق، شناگران، استفاده کنندگان از استخر، اعضای هییت ها و فدراسیون شنا، مربیان شنا و طلبه ها  که در رشته شنا فعالیت می کنند و در دسترسی بودند انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. حجم نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای 265 نفر تشکیل دادند. ابزار پژوهش در این مرحله پرسشنامه محقق ساخته پنج گزینه ای لیکرت بود. پس از تایید روایی محتوای پرسشنامه توسط از اساتید مدیریت ورزشی، پایایی از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید. همچنین کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر در غالب نرم افزار SPSS نسخه 22 و نرم افزار PLS 2 انجام گردید.

  یافته ها: 

  تجزیه و تحلیل مدل پژوهش نشان داد، بین پنج مولفه، مولفه اقتصادی با بار عاملی (0.78) بیشترین  و  مولفه  امکانات و تجهیزات با بار عاملی (0.51) کمترین  مولفه در توسعه شنا را تشکیل داده اند.

   نتیجه گیری: 

   با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه ریزی در سطح کلان، افزایش تبلیغات برای جذب حامی مالی، پخش مسابقات شنا از رسانه ملی، به کارگیری مربیان داخلی و خارجی و استانداردسازی امکانات و تجهیزات استخرها شناسایی شد از آنجایی که ورزش شنا در اسلام هم تاکید فراوانی شده، این ورزش باید در مسیر توسعه قرار گیرد، در شرایط فعلی نیاز به حمایت کافی از طریق مسیولین و فدراسیون شنا در جهت بهتر شدن دارد.

  کلیدواژگان: ایران، شنا، ورزش، رویکرد اسلامی
 • طراحی مدل عوامل موثر بر 35 سال موفقیت و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در میادین بین المللی
  جبار سیف پناهی شعبانی*، رقیه مصطفوی صفحات 24-47

  هدف:

   هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل عوامل موثر بر 35 سال موفقیت و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در رویدادهای بین المللی بود.روش شناسی: این پژوهش کیفی بود و از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند استفاده شد. داده های مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان و برجسته گان والیبال نشسته ایران بدست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، مربیان و بازیکنان اسبق و فعلی تیم ملی والیبال نشسته بود.

  روش:

   نمونه گیری هدفمند بود و داده ها با انجام 15 مصاحبه عمیق انفرادی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به مرحله اشباع نظری بدست آمد. داده های جمع آوری شده از مصاحبه ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در تحلیل داده ها ده عامل مهم؛ (1) جامعه بزرگ بازیکنان والیبال نشسته، (2) کادر مربیگری مجرب و کارآمد، (3) فرآیند استعدادیابی، (4) مسابقات تدارکاتی و رسمی ملی و باشگاهی، (5) پشتوانه سازی برای تیم ملی، (6) فرهنگ نشستن ایرانی ها روی زمین، (7) مدیریت و برنامه ریزی کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، (8) حمایت حاکمیت، دولت و مسیولان، (9) امکانات و تجهیزات و (10) داشتن کرسی های جهانی، به عنوان عوامل اثرگذار بر 35 سال موفقیت و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در رویدادهای جهانی تبیین شد.

  نتیجه گیری

  توجه به عوامل تبیین شده باعث حفظ موفقیت و اقتدار موجود، و توجه به کمبودها و نواقص می تواند به ارتقاء هر چه بیشتر والیبال نشسته مردان ایران در میادین بین المللی کمک نماید. همچنین مدل طراحی شده می تواند الگو و راهنمایی برای دیگر رشته های ورزشی معلولین و حتی غیر معلولین برای کسب موفقیت و پیشرفت باشد.

  کلیدواژگان: والیبال نشسته، ورزش معلولین، ورزش قهرمانی، پارالمپیک، موفقیت، اقتدار
 • رابطه ارزش های ورزش والیبال با میزان تمایل به پرداخت جهت موفقیت آن در بازی های المپیک 2020
  هادی تمهیدی، شهرام نظری*، کامران عیدی پور صفحات 31-40

  هدف:

    هدف تحقیق، ارزش گذاری ورزش والیبال و بررسی میزان تمایل به پرداخت جهت موفقیت در بازی های المپیک 2020 با رویکرد ارزیابی احتمالی بود.

  روش شناسی:

   روش تحقیق، توصیفی همبستگی است و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اقشار مردم استان های غرب و شمال غرب کشور، به تعداد نامحدود می باشند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای و طبقه ای است و به صورت تصادفی ساده اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. از میان استان های غرب و شمال غرب کشور، مراکز شهری سه استان کرمانشاه، همدان، تبریز و در مجموع 942 نفر یه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش-نامه تمایل به پرداخت ویکر و همکاران (2016) استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی از قبیل رگرسیون لجستیک و رگرسیون لجستیک تشخیصی جهت پیش بینی متغیرها استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد 40% درصد از نمونه آماری تحقیق تمایل داشتند که به طور میانگین 000/68 هزار تومان  و به طور میانه 000/59 از سهم خود در بودجه عمومی را جهت کسب موفقیت تیم ملی والیبال در بازی های المپیک هزینه کنند. متغیرهای تشویق، رضایت، علاقه، افتخار، عملکرد، شادی، شهرت، جامعه، انگیزه، صحبت، عدالت و نام بیشترین و قوی ترین رابطه معنی دار را با پیش بینی میزان تمایل به پرداخت دارند. افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری هستند، گروه های سنی پایین تر و گروه های درآمدی متوسط و بالا تمایل به پرداخت بیشتری داشته اند.

  نتیجه گیری

  مسیولان مربوطه می توانند با حمایت های کامل از تیم ملی والیبال به بهبود عملکرد تیم ملی والیبال در مسابقات بین المللی کمک کنند تا باعث ایجاد افتخار برای مردم کشور بشود و تمایل به پرداخت آنها را افزایش بدهد.

  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، ارزیابی احتمالی، ارزش گذاری والیبال، تاثیرات ناملموس
 • چالش های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان عراق
  آکو ابراهیم*، بهزاد ایزدی، علی فقه مجیدی، رسول نوروزی سید حسینی صفحات 40-50

   هدف:

   ورزش در اقلیم های مختلف سیاسی تابع شرایط و وضعیت های مختلفی قرار گرفته است. این ویژگی منجر به شکل گیری کارکردهای مختلف ورزش در موقعیت های سیاسی شده است. هدف از این تحقیق شناسایی و چارچوب بندی چالش های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان بود.

  روش شناسی: 

  با استفاده از روش کیفی و کاربرد استراتژی موردپژوهی داده هایی از طریق مصاحبه جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل مضامین استفاده شد. مشارکت کنندگان در تحقیق 35 نفر از صاحب نظران در حوزه سیاست ورزش بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد 9 مقوله مرجعیت های تصمیم گیری، سیستم طبقه بندی، سازمان فراورزش، بازیگران ورزشی، حمایت مالی، مسابقات ملی و منطقه ای، مدیریت و تحقیقات علمی، استعدادیابی و رسانه ها وجود دارد که در 3 مضمون اصلی شامل "سیال بودن ساختار ورزش" "پیشبرد ورزش به شکل سلیقه ای" و "استفاده ابزاری از سیستم ورزشی توسط احزاب سیاسی"، چالش های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان عراق را تعیین کردند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت چالش های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان از پیچیدگیی و گستردگی زیادی برخوردار است. از این رو چارچوب مفهومی ارایه شده در این پژوهش می تواند به درک جامع و نظام مند این چالش ها توسط تصمیم گیران کمک نماید.واژه های کلیدی: نظام ورزش، معضلات سیاسی، سیاست ورزشی، ایالت کردستان عراق

  کلیدواژگان: نظام ورزش، معضلات سیاسی، سیاست ورزشی، ایالت کردستان عراق
 • سنجش عوامل موثر کنترل و پایش ریسک پروژه های تحقیقاتی ورزشی
  حبیب هنری، محمدحسین قربانی*، فرزانه مظلومی سوینی صفحات 60-61

  هدف پژوهش حاضر، سنجش عوامل موثر بر کنترل و پایش ریسک پروژه های تحقیقاتی ورزشی بود.پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از نوع پیمایشی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهشگرانی است که در طرح های تحقیقاتی ورزشی مشارکت داشته اند و 65 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری این تحقیق با استفاده از پرسشنامه های کنترل و پایش ریسک، پرسشنامه کنترل کیفیت، پرسشنامه توسعه تیم، پرسشنامه توسعه توانمندی و پرسشنامه تحلیل ریسک است که روایی صوری و محتوایی این ابزارهای پژوهش مورد تایید اساتید و خبرگان دانشگاهی قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون جداول توزیع فراوانی و روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی PLS انجام شده است. تحلیل ریسک بر کنترل کیفیت با ضریب مسیر 593/0، تحلیل ریسک بر توسعه تیم با ضریب مسیر 613/0، تحلیل ریسک بر توسعه توانمندی با ضریب مسیر 623/0، کنترل و پایش ریسک بر تحلیل ریسک با ضریب مسیر 663/0 در پروژه های تحقیقاتی ورزشی تاثیرگذار است. همچنین یافته ها حاکی از آن است مقدار GOF در این پژوهش، برابر با 0.256 است که نشان می دهد مدل پژوهش از برازش بالاتر از متوسط برخوردار است. درنهایت با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت در پروژه های تحقیقاتی نیاز به دید کل نگر و سیستمی به ریسک ها می باشد. همچنین نیاز است ریسک ها به تناسب زمان و هزینه اولویت بندی شوند و روش مناسب پاسخگویی به هر ریسک قبل از پروژه ارایه شود.

  کلیدواژگان: کنترل و پایش ریسک، پروژه های تحقیقاتی، تحلیل ریسک
 • بررسی پاسخ های عصبی روانشناختی به راهبرد صحه گذاری و تخفیف در محصولات ورزشی
  علی قائدی*، بهزاد ایزدی، محمدرضا قاسمیان مقدم صفحات 70-71

  هدف:

   بازاریابی عصبی دانشی است که می تواند تصمیم گیری ها و فعالیت های ناخودآگاه انسان را مورد بررسی قرار دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی پاسخ های عصبی روانشناختی مصرف کنندگان نسبت به راهبرد صحه گذاری و تخفیف در محصولات ورزشی بود.

  روش شناسی:

   تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و به صورت نیمه تجربی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق دانشجویان رشته تربیت بدنی در محدوده سنی 25 تا 35 سال بودند که تعداد 40 نفر داوطلب (20 زن و 20 مرد) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تهیه ابزار تحقیق تصاویر متناسب با دو استراتژی صحه گذاری و تخفیف تهیه و روایی تصاویر توسط 10 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی تایید شد. از دستگاه الکتروآنسفالوگرافی Enobio، 20 کاناله برای ثبت امواج و شکل های خودارزیابی برای سنجش انگیختگی و لذت استفاده شد. با نگرش به نقش لوب فرونتال در توجه، موج آلفا و بتا در این ناحیه از مغز توسط کانال های F3، F4 و FZ بررسی شد. به منظور استخراج داده ها از نرم افزار Matlab 2013 b و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و یومن ویتنی با نرم افزار Spss 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میزان تغییرات امواج آلفا و بتا در راهبرد صحه گذاری کمتر از راهبرد تخفیف است و این راهبرد درگیری بیشتری در ناحیه فرونتال مغزی که مرتبط با توجه است، ایجاد می کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر بیشتر راهبرد صحه گذاری بر پاسخ های عصبی روانشناختی مصرف کنندگان در مقایسه با راهبرد تخفیف، می توان به وسیله آن زمینه ترغیب بیشتر مصرف کنندگان به استفاده از محصولات ورزشی را فراهم نمود.

  کلیدواژگان: صحه گذاری، تخفیف، بازاریابی عصبی، انگیختگی، لذت
 • طراحی مدل برابری جنسیتی در ورزش ایران (با تاکید بر ورزش قهرمانی و حرفه ای)
  سیده عاصفه حسینی*، سید محمدحسین رضوی، سعید امیرنژاد، سید عماد حسینی صفحات 80-81

  هدف:

   هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل برابری جنسیتی در ورزش ایران (با تاکید بر ورزش قهرمانی و حرفه ای) بود.

  روش شناسی: 

  روش تحقیق حاضر از نوع کیفی با رویکرد گراندد تیوری (نظریه داده بنیاد) بود.گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری و پیشینه های تحقیق و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 خبره آگاه به موضوع انجام گرفت. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی علوم ورزشی و جامعه شناسی، ورزشکاران و مربیان زن فعال در سطوح قهرمانی و حرفه ای، مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی و هیات های ورزشی استانی و شهرستانی بود. نمونه گیری به صورت نظری انجام و پس از 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل و چارچوب مدل شکل گرفت. روایی این پژوهش توسط محقق و مصاحبه شوندگان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور سنجش کیفیت کدگذاری انجام شده نیز از روش توافق بین دو کدگذار بر اساس ضریب کاپای کوهن (79/0) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.

  یافته ها

  در بخش شرایط علی 3 مقوله محوری (عدالت و برابری، جنبش های تساوی طلبانه، تحولات بنیادین فکری)، شرایط زمینه ای 4 مقوله محوری (رویکردهای تنظیمی، رویکردهای  شناختی، رویکردهای هنجاری، رویکردهای ارزشی)، شرایط مداخله گر 6 مقوله محوری (بی عدالتی و تبعیض، ایستایی دینی، جنسیت زدگی، ساختارهای معیوب حاکمیتی، ایستارهای تاریخی و سنتی، در حاشیه بودن)، راهبردها 4 مقوله محوری (راهبردهای ساختاری، راهبردهای سازمانی، راهبردهای حمایتی، راهبردهای اجرایی) و در بخش پیامدها نیز 3 مقوله محوری (پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای فرهنگی-  اجتماعی)،  استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  نگاه جنسیتی با رعایت عدالت محوری می بایست از ورزش حذف گردد و باور و اعتقاد قلبی به توانمند بودن زنان در ورزش نهادینه گردد. در همین راستا حاکمیت، سیاست، قوانین و مقررات، دین و مذهب، سیستم های مدیریتی و آموزشی و رسانه می توانند زمینه ساز این امر باشند. همچنین بهره مندی از نفوذ نهادهای سیاسی و دینی، حمایت نهادهای بین المللی، افزایش منابع مالی و مبارزات مدنی نیز همگی از جمله راهبردهای مناسب برای تحقق برابری جنسیتی در ورزش ایران به شمار می روند.

  کلیدواژگان: برابری جنسیتی، ورزش، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، زنان
|
 • Speech Act Analysis of Iranian Pro League Football Coaches and team players Depending on Austin and Searle’s Model
  MohammadHassan Ferdowsi *, Elkhas Veysi, Heidar Hoseini Pages 1-22
  Objective

  The application analysis is a new thematic language theory. The present study was conducted in the linguistic hospitalization and relying on the theory of "speech act", investigating the role of various types of speech acts in speech interactions in sports tissue between coaches and football players in Iran. For this purpose, the frequency of the said work has been investigated among Iranian football coaches and their players.

  Methodology

  To this end, the researcher collected 40 interviews of four Iranian football coaches (C1, C2, C3 and C4) and 20 Iranian football players. Searle’s (1976) speech acts model was used to analyze the data. Five classes of Searle’s speech act model are: Commissives, Directives, Expressives, Declarative, and assertive. To ensure a higher level of quality and reliability, the same number of utterances chosen from both losing games and winning games.

  Results

  Then, after selecting and counting all speech acts in their speech, the results obtained by statistical analysis showed that assertive, expressive and directive were respectively the most frequently used speech acts and commissive and declarative were the least used speech acts in the case of both coaches and football players.

  Conclusion

  On the other hand, losing matches and winning matches yielded different results. Finally, the findings generally indicate that how close relations between coaches and players would be practically possible by using some speech acts given and taken between them in different contexts and situations.

  Keywords: Speech acts, Searle Model, Football Coaches, Football Players
 • Spatial optimization in order to develop the system of construction and operation of sports projects by GIS
  Zeinab Anet, Seyed MohamadHosein Razavi *, Seyysd Nasrollah Sajjadi Pages 2-10
  Objective

  Today, equitable access to land and its optimal use and location organization are essential components of sustainable development and space planning. In this regard, the purpose of this study is development of the construction and operation of sport projects in terms of land use planning using geographic information system.

  Methodology

  The present study was a descriptive, survey and took place in the Alborz province. As a first step, the library and fuzzy Delphi methods were used to determine the most important criteria affecting the selection of sports places. In the fuzzy Delphi section, the questionnaires were distributed to 14 experts in three Delphi stages and the results led to the selection and weighting of criteria affecting the spatial land use of sports places. The second step is to determine the development situation and the needs and shortcomings of the existing sports facilities and to select the optimal areas for the construction of new sports facilities, descriptive and spatial information was collected and converted into GIS software input using Excel and AutoCAD software.

  Results

  In the first step, the results showed that among the extracted criteria, 10 criteria were selected which were effective on sport sites locating in Alborz province and were used respectively of weight and importance. In the second step, according to the findings, most of the available sport places in Alborz province were in medium and above average spatial condition, in addition, considering the research criteria, the areas that were in very good condition were proposed for new sports projects construction.

  Conclusion

  Overall, the results suggest suitable areas for construction of sport facilities in terms of land use on the basis of the criteria laid down in the present study. According to spatial-spatial planning, most of the sports venues in the province are in average and above-average positions, so spatial optimization can be used to further improve the current situation.

  Keywords: location, sports venues, GIS, Alborz Province
 • The Design of an Effective Factors in the Development of Swimming With the Islamic Approach
  Tayyebeh Yanpi *, Morteza Dosti, Saeid Tabesh Pages 11-20

  Objective:

   of designing the model is the effective factors on the progress of the Iranian swimming sport.

  Methodology

   The research method is mixed. The statistical population of the study consisted of all pool managers, referees, coaches, lifeguards, swimmers, pool users, members of the swimming federation, swimming instructors, and swimmers who were active and available in the field of swimming.the samples were selected as snow bullets. the sample size was created by the sampling method of 265 people. the research tool at this stage was a questionnaire and five ‌ Likert scale. after confirming the validity of the questionnaire, cronbach's alpha was calculated by cronbach's alpha. in addition, all the data analysis and analysis of the present study were done in theSPSS software version 22 and Pls2 software.

  Results

  the analysis of the research model showed that between the five components, the economic component with operating load (0.78)has the most and component of facilities and equipment with operating load (0.51)are the lowest possible components in swimming development.

  Conclusion:

   With regard to the results of the present study, macro - level planning, promotion of advertising for attracting financial support, broadcasting competition from national media, using domestic and foreign coaches and standardization of pool facilities and equipment is identified, as swimming in Islam also needs adequate support through the authorities and swimming federations

  Keywords: Iran, Swimming, Sport, Islamic Approach
 • Designing a model of factors affecting on 35 years of Success and authority of the Iranian men's national sitting volleyball team in international arenas
  Jabar Seifpanahi Shabani *, Roghayeh Mostafavi Pages 24-47
  Objective

  The purpose of this study was to design a model of factors affecting on 35 years of Success and authority of the Iranian men's national sitting volleyball team in international events.

  Methodology

  This research was qualitative and the grounded theory method was used with a systematic approach. The required data were obtained from library studies and interviews with sitting volleyball experts and dignitaries. The statistical population of the study included the directors of the National Paralympic Committee and the Veterans and Disabled Sports Federation, coaches and players of the current national volleyball team. The sampling method was purposive and the data were obtained by conducting 15 in-depth semi-structured individual interviews to reach the theoretical saturation stage. Data collected from interviews were analyzed in three levels of open, axial and selective coding.

  Results

  Ten important factors in data analysis; (1) a large community of sitting volleyball players, (2) experienced and efficient coaching staff, (3) the talent identification process, (4) preparatory and official competitions of national and club, (5) support of national team with reserve players, (6) the culture of Iranians sitting on the ground, (7) management and planning of the National Paralympic Committee and the Veterans and Disabled Sports Federation, (8) Governance, Governments and officials support, (9) facilities and equipment, and (10) having global seats as important factors and affecting on 35 years of success and authority of the Iranian men's national sitting volleyball team in world events were explained.

  Conclusion

  Paying attention to the positive factors explained stabilizes the current situation, and paying attention to the shortcomings and shortcomings can help to further promote Iranian men's sitting volleyball in international arenas. The designed model can also be a model and guide for other sports for the disabled and even non-disabled to achieve success and progress.

  Keywords: sitting volleyball, sports for the disabled, Championship Sports, Paralympics, Success, Authority
 • The relationship between the values of volleyball and the willingness to pay for its success in the 2020 Olympic Games
  Hadi Tamhidi, Shahram Nazari *, Kamran Eidipour Pages 31-40
  Objective

  The purpose of this study was to evaluate the sport of volleyball in the community and to examine the willingness to pay for success in the Olympic Games with a contingent valuation method.

  Methodology

  The research method is descriptive correlation and is in the category of applied research. The statistical population of the study includes all people in the western and northwestern provinces of the country in unlimited numbers. The sampling method is cluster and stratified and the required information is collected in the form of snowballs. Among the western and northwestern provinces of the country, urban centers of three provinces of Kermanshah, Hamedan, Tabriz and a total of 942 people were selected as a research sample. To collect information, Vicker et al.'s (2016) willingness to pay questionnaire, which has 15 questions and measures 12 intangible components of exercise, has been used. In order to analyze the data, inferential statistical methods such as logistic regression and diagnostic logistic regression have been used to predict the variables.

  Results

  Findings showed that 0.40% of the statistical sample of the study tended to spend an average of 68.489 And in the middle 59/000 thousand tomans (Iranian currency) of their share in the general budget for the success of the national volleyball team in the Olympic Games. The variables of encouragement, satisfaction, interest, honor, performance, happiness, fame, community, motivation, speech, justice and name have the most and the strongest significant relationship with predicting the willingness to pay. People with a master's or doctoral degree, lower age groups, and middle- and upper-income groups were more likely to pay

  Conclusion

  With the full support of the national volleyball team, the relevant officials can help improve the performance of the national volleyball team in international competitions in order to bring pride to the people of the country and increase their willingness to pay.

  Keywords: Willingness to pay, Contingent valuation method, valuation volleyball, intangible effects
 • Sports challenges in the political system of the Iraqi Kurdistan region
  Ako Ibrahim *, Behzad Izadi, Ali Fegheh Majidi, Rasool Norouzi Seyed Hossini Pages 40-50
  Objective

  Sport system in different regions of the world is managed differently. This feature has led to the formation of various functions of sports in political situations. The purpose of this study was to explore the sports challenges in the political system of the Kurdistan Region.

  Methodology

  The researcher used semi-structured interview protocols and action research strategy to collect data from 35 experts in the field of sports policy. Thematic analysis is used to analyze the data.

  Results

  The results show there are nine categories of decision-making authorities, classification system, ultra-sport organization, sports actors, financial support, national and regional competitions, scientific management and research, talent system and media, which includes 3 main themes: the indeterminate of the sport structure, advancing of sports in personalized way and instrumental use of sport system by political parties were determination of sport in the political system of the Iraqi Kurdistan region.

  Conclusion

  Based on the results of the research, it can be argued that the challenges of sports in the political system of Kurdistan region are very complex and extensive. Accordingly, the proposed research framework can be helpful for decision makers to have a systematic and thorough understanding of these challenges.Keywords: sport system, political problems, sport policy, Iraqi Kurdistan region

  Keywords: sport system, political problems, sport policy, Iraqi Kurdistan region
 • measuring the effective factors of controlling and monitoring the risk of sports research projects
  Habib Honari, MohammadHosein Ghorbani *, Farzaneh Mazloomi Soveini Pages 60-61

  purpose of this study was measuring the effective factors of controlling and monitoring the risk of sports research projects. The present study was applied in terms of purpose and survey type based on structural equations. The statistical population of the study includes researchers who have participated in sports research projects and 65 people were selected by purposive and available sampling. The collection tools of this research are risk control and monitoring questionnaires, quality control questionnaire, team development questionnaire, competency development questionnaire and risk analysis questionnaire. The face and content validity of these research tools were approved by professors and academic experts. Data analysis was performed using descriptive statistical indicators such as frequency distribution tables and structural equation modeling with partial least squares approach (PLS).Risk analysis on quality control with path coefficient of 0.593, risk analysis on team development with path coefficient of 0.613, risk analysis on capability development with path coefficient of 0.623, risk control and monitoring on risk analysis with path coefficient of 0.663 in Sports research projects are influential. The findings also indicate that the value of GOF in this study is equal to 0.256, which indicates that the research model has a higher than average fit. Finally, according to the research results, it can be said that in research projects, there is a need for a holistic and systematic view of risks. Risks also need to be prioritized in proportion to time and cost, and an appropriate pre-project response to each risk needs to be provided.

  Keywords: Risk control, monitoring, Research projects, risk analysis
 • Investigation the Neuro – Physiological Responses of Consumer to the Endorsement and Discount Strategies in Sports Products
  Ali Ghaedi *, Behzad Izadi, Mohammadreza Ghasemian Pages 70-71
  Objective

  Neuromarketing is the knowledge that can examine the decisions and activities of the subconscious. The purpose of this study was to investigate the neuro – physiological responses of consumer to the Endorsement and discount strategies in sports products.

  Methodology

  The research in terms of purpose was an applied and In terms of the methodology was a Semi-experimental research. The statistical population of the study was 25-35 years old physical education students and the sample was 40 volunteers (20 men and 20 women). In order to provide research tool, images were adapted by two research strategies (endorsement and discount). Validity of images was confirmed by 10 sports marketing experts. Enobio electroencephalography device, 20 channels made in Spain, was used to record the waves. A self-assessment manikin was used to measure participant’s pleasure and arousal. By considering the role of the frontal lobe in attention, the alpha and beta waves in this area of the brain were examined by F3, F4 and FZ channels. Data were analyzed by using of SPSS 22, Matlab 2013 b and descriptive statistics and inferential statistics including Friedman test and logistic regression.

  Result

  The results showed that the changes of alpha and beta waves in the Endorsement strategy were lower than the discount strategy. This strategy involves the brain in frontal lobe greater than the discount strategy.

  Conclusion

  Due to the greater effect of the endorsement strategy than the discount strategy on the neuropsychological responses of consumers, it can be used to more encourage consumers to use sports products.

  Keywords: endorsement, discount, Neuromarketing, pleasure, Arousal
 • Designing a Gender Equality Model in Iranian Sports (with Emphasis on Championship and Professional Sports)
  Seyede Asefe Hoseini *, Seyed MohhamadHosein Razavi, Saeed Amirnejad, Seyed Emad Hoseini Pages 80-81
  Objective

  The purpose of this study was to design a model of gender equality in Iranian sports (with emphasis on championship and professional sports). 

  Methodology

  The present research method was qualitative with grounded theory approach (data theory). Data collection was done by reviewing the theoretical foundations and research backgrounds and semi-structured interviews with 11 knowledgeable experts. The statistical population included faculty members of sports science and sociology, female athletes and coaches active at the championship and professional levels, directors of the Ministry of Sports and Youth, the National Olympic Committee, sports federations, and provincial and city sports delegations. Sampling was performed theoretically and after 11 interviews, the resulting theoretical saturation and model framework were formed. The validity of this study was reviewed and confirmed by the researcher and the interviewees. In order to measure the quality of the coding, the agreement method between the two coders based on Cohen's kappa coefficient (0.79) was used. Data analysis was performed using three steps of open, axial and selective coding. 

  Results

  In the causal conditions section, 3 central categories (justice and equality, egalitarian movements, fundamental intellectual developments), background conditions, 4 central categories (regulatory approaches, cognitive approaches, normative approaches, value approaches), interventionist conditions, 6 categories Axis (injustice and discrimination, religious stagnation, sexism, flawed governance structures, historical and traditional stances, marginalization), strategies 4 central categories (structural strategies, organizational strategies, support strategies, executive strategies), and in the consequences section 3 The central category (individual consequences, organizational consequences, socio-cultural consequences) was extracted.

  Conclusion

  Gender perspective should be removed from sports with respect to central justice and the belief in the ability of women in sports should be institutionalized. In this regard, governance, politics, laws and regulations, religion, management and education systems and the media can be the basis for this. Also, benefiting from the influence of political and religious institutions, supporting international institutions, increasing financial resources and civil struggles are all among the appropriate strategies for achieving gender equality in sports.

  Keywords: Gender Equality, Sports, Championship Sports, Professional Sports, Women