فهرست مطالب

ادبیات پارسی معاصر - سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سارا چالاک* صفحات 1-20

  پژوهش حاضر در پی آن است که دیدگاه های اسطوره ای درباره مقوله روان و پدیده جان گرایی را در رمان «باد نوبان» واکاوی کند. این رمان دربردارنده بسیاری از باورهای عامیانه رایج در مناطق جنوبی ایران است؛ از جمله برگزاری مراسم زار که به مناسبت مهار تاثیر مخرب ارواح در زندگی افراد اجرا می شود. در اعتقادات عامیانه، روح به عنوان موجودی فعال در زندگی انسان قادر است سودبخش یا آسیب رسان باشد. بدین منظور همواره ترفندهایی از جانب آدمیان برای دوری جستن از این آسیب های احتمالی در نظر گرفته می شده است. این رمان بر پایه همین باورها نگاشته شده است. در این مقاله، به روش تحلیل کیفی محتوا، با بررسی بینش اسطوره ای، ارتباط ارواح با حیات زندگان در رمان مورد نظر تبیین شده است. یکی از این اعتقادات یکی انگاشتن روح و باد است که پیشینه بسی کهن دارد. این باور در زبان و اعتقادات مردمی نیز انعکاس یافته است. همچنین ارتباط بین روح و آینه و دلیل پرمخاطره بودن انعکاس تصویر شخص در هر شیء نمایانده شده است. ارواح طبیعت همچون روح دریا به عنوان یکی از بنیادهای جان گرایی در اعتقادات عامیانه در این رمان نقشی بارز دارد؛ نیز شیوه برقراری ارتباط پیران و اشخاص صاحب صلاحیت با ارواح که ریشه در شمنیسم دارد عنصر مهم دیگری در روایت این داستان است که بدان پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: نقد اسطوره ای، آنیمیسم، روایت عامیانه، رمان، روح، آیین زار
 • ابراهیم خدایار، سعیده مزدارانی* صفحات 21-43

  سبک ادبی ریالیسم با زبانی ساده، بدون هیچ قضاوتی، افراد را با تضادها، باورها و واقعیت های جامعه آشنا می کند. از این رو محتوای این آثار می تواند اطلاعات کاربردی و مفیدی در جهت رشد روان افراد و جوامع ارایه دهد. نظریهء کهن الگویی کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوییسی، نیز ما را با ناخودآگاه جمعی آشنا می کند. محتویات ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای ثابت و تکرار شونده ای هستند که بر اثر کنش های بیرونی فعال می شوند و از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه روان می آیند. به اعتقاد یونگ، ادبیات یکی از منابعی است که کهن الگوها می توانند بوسیلهء آن ماهیت خود را نمایان سازند. بر اساس این نظریه، کارول اس. پیرسون، پژوهشگرآمریکایی، به معرفی دوازده کهن الگو می پردازد. یتیم، یکی از این کهن الگوها است. این کهن الگو بر اثر مواجهء افراد با ظلم، تبعیض و سرخوردگی در بخش ناخودآگاه جمعی روان فعال می شود و در نهایت واقعگرایی را برای آنها به ارمغان می آورد. در این پژوهش، پنج اثر ریالیستی دههء 40 و50 شمسی ایران (سنگ صبور، عزاداران بیل، همسایه ها، آبشوران و جای خالی سلوچ) به شیوهء توصیفی_تحلیلی از منظر کهن الگوی یتیم بررسی شده است. بر اساس نتیجهء به دست-آمده، ادبیات ریالیستی که بیانگر ظلم و بی عدالتی در جوامع است، بستر مناسبی برای نمایش کهن الگوی یتیم است؛ کهن الگویی که با طردشدن و ظلم فعال می شود و بر واقعگرایی تاکید دارد.

  کلیدواژگان: رئالیسم، کارول پیرسون، کهن الگوی یتیم، گوستاو یونگ
 • محمد دانشگر، سید علی قاسم زاده*، رضا چهرقانی صفحات 45-69
  شعر ریالیسم سوسیالیستی افغانستان، از نظر کمیت تولید هنری و توجه به مسایل ایدیولوژیک، نوگرایی و تعهد اجتماعی- سوسیالیستی، از پربارترین جریان های شعر فارسی معاصر افغانستان است که شاعران این جریان از گونه های مختلف عناصر تصویرساز، مفاهیم سوسیالیستی و نمادهای فرهنگی شده، با تفاوت بسامد، سود برده اند. نمادهای اساطیری- حماسی، بخشی از مضامین و تصویرهای شعر این جریان است که شاعران برگزیده ریالیسم سوسیالیستی افغانستان این نمادهای روایت دار را در تصویرپردازی و مضمون آفرینی به کار بسته اند. براین اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر آرای بینامتنی ژرار ژنت، روند بازآفرینی روایات و مضامین اساطیری- حماسی را در شعر ریالیسم سوسیالیستی افغانستان با تکیه بر اشعار «سلیمان لایق، بارق شفیعی، دستگیر پنجشیری، اسدالله حبیب و عظیم شهبال» بررسی و تحلیل می کند. یافته های این جستار نشان می دهد که شاعران شعر سوسیالیستی افغانستان، مضامین و روایات اساطیری- حماسی را اغلب به دلایل سیاسی و ایدیولوژیک، به صورت تلمیحی، اشاری، کنایی و تشبیهی بینامتنیت ضمنی و ارجاع بینامتنیت صریح بازنویسی کرده و از ظرفیت محتوایی و زیبایی شناختی اساطیر در بازتاب اندیشه های سیاسی- اجتماعی خود بهره برده اند.
  کلیدواژگان: شعر سوسیالیستی افغانستان، مضامین اساطیری- حماسی، بینامتنیت، ژرار ژنت
 • شفیع الله سالک*، مهسا رون، سید علی قاسم زاده صفحات 71-104

  نمادها در تصویرآفرینی و انتقال مفاهیم شعری نقشی ویژه دارند. رنگ ها نیز در شعر گاه برای بیان احساسات و عواطفی همچون خشم، ترس، عشق و... وجهی نمادین می یابند. شاعران، در معناآفرینی گاه رنگ ها را در معنای واقعی و برای بیان زیبایی های حسی به کار می گیرند و گاه، نظر به وجه نمادین آنها، مفاهیم انتزاعی را ترسیم می کنند. در جریان شعر سوسیالیستی افغانستان نیز شاعران، با نگاهی عمیق به پدیده های هستی و آگاهی از مفاهیم متنوع و نمادین رنگ ها، در بیان آرمان ها و خواسته های خویش از رنگ های مختلف بهره برده اند. در پژوهش حاضر، تلاش شده تا به روش توصیفی تحلیلی جایگاه نمادین رنگ در جریان شعر سوسیالیستی افغانستان واکاوی شود. نتایج نشان می دهد کاربرد نمادین رنگ ها در این جریان شعری برجسته است؛ چنانکه رنگ سرخ نماد بارز آزادی و اندیشه کمونیستی و سیاه نماد خفقان و استبداد حاکم بر جامعه است و شاعران این جریان راه برون رفت از نماد سیاه را در رنگ سرخ جسته اند. رنگ سفید نیز در این جریان شعری نماد بارز صلح و پیروزی است. رنگ های دیگر همچون سبز، آبی و زرد نیز که در زمره رنگ های اصلی بیشترین بسامد را دارند در کنار سایر رنگ ها، از عناصر مهم نمادآفرینی در جریان شعر سوسیالیستی به شمار می روند.

  کلیدواژگان: شعر معاصر افغانستان، جریان سوسیالیستی، رنگ، نماد
 • مراد علی سعادت شعاع، سید جواد مرتضایی* صفحات 105-138

  نورمن فرکلاف گفتمان را در 3 سطح «توصیف، تفسیر و تبیین» مطالعه می کند. در این مقاله تاثیر برون متن بر تصاویر شعر «قصیده برای انسان ماه بهمن» از احمد شاملو بر اساس نظریه فرکلاف بررسی شده است.شکل یابی تصاویر بر محوریت تشبیه و سپس پارادوکس، استعاره، اغراق، تلمیح و کنایه استوار است. تصاویر شعر با زمینه تجربی تناسب دارند و تصویر مرکزی شعر یعنی انسان مبارز را تقویت می کنند. بافت موقعیتی تصاویر شامل برخی حوادث سیاسی - اجتماعی نزدیک یا هم زمان با سرایش شعر است. تلمیح ها کارکرد بینامتنی دارند و نظریه شاعر را اثبات و تقویت می کنند. در فرایند جابجایی ایدیولوژیک، شاملو از گفتمان رسمی و مسلط مشروعیت زدایی می کند و در مقام یک روشنفکر، که از عاملیت گفتمانی برخوردار است، ایدیولوژی جایگزین خود را در قالب تفکر چپ و در مخالفت با حکومت ارایه می کند. در این شعر، پرکتیس گفتمانی از همزیستی و هماهنگی تصاویر منفرد (رخداد گفتمانی) با یکدیگر و با بافت موقعیتی شعر حاصل شده و با پرکتیس اجتماعی شعر (اوضاع سیاسی-اجتماعی) در ارتباط است.

  کلیدواژگان: برون متن، تحلیل گفتمان انتقادی، فرکلاف، تصویر، شاملو
 • فاطمه شکردست* صفحات 139-162

  سفرنامه را می توان به عنوان یکی از انواع روایت، مورد بررسی و تحلیل قرار داد. سفرنامه ی نیم دانگ پیونگ یانگ نوشته ی رضا امیرخانی حاصل دو سفر او به کره ی شمالی است. در این سفرنامه برخلاف سفرنامه های معهود، بازدید های میدانی و توصیف مکان و تجربه های مردم شناسانه و غیره، رخ نداده است، نویسنده به ناچار و به اقتضای شرایط غیرقابل پیش بینی در کره ی شمالی، هدفش را از جهان گردی به مساله گردی تغییر می دهد و هدف بازدیدهای محدودش را از دیدارهای جغرافیایی به کشف و فهم انسان کره ی شمالی با رعایت قالب سفرنامه نویسی معطوف می کند. پاسخ به این پرسش که چگونه سفرنامه ای بدون بازدیدهای میدانی و روش مرسوم در سفرنامه نویسی می تواند شکل گیرد، را باید در شیوه روایت پردازی این سفرنامه جست و جو کرد. دریچه های گوناگونی از منظر نظریه های مختلف می توان بر شیوه روایت پردازی این اثر گشود که پس از بررسی ویژگی های این سفرنامه و نقش کنشگری نویسنده، تطبیق و تحلیل این اثر براساس نظریه ی ژپ لینت ولت (که بر «نقطه ی دید» و «تقابل کارکردی راوی و کنشگر» تمرکز دارد) مناسب شناخته شد. نتیجه آن که روایت در این سفرنامه، همسان است و راوی به عنوان کنشگر یا شخصیت اصلی یا قهرمان اصلی، مرکز جهت گیری روایت است؛ پایه های ادراکی-روانی، زمانی، مکانی و کلامی، همه نشان دهنده ی آن است که اگرچه نویسنده به گونه ی روایی متنگرا نیز توجه دارد ولی شیوه ی غالب، گونه ی روایی کنشگر است.

  کلیدواژگان: سفرنامه، نیم دانگ پیونگ پانگ، ژپ لینت ولت، روایت پردازی، رضا امیرخانی
 • شیرزاد طایفی*، آذر صوابی اصفهانی صفحات 163-188

  با آغاز جنگ هشت ساله میان ایران و عراق، جنگ و پیامدهای آن با نمودهای مختلفی در رسانه های ایران و جهان و همچنین آثار بسیاری از نویسندگان بازتاب یافت؛ اما برخی از این آثار، به خصوص آن دسته که از سال های جنگ فاصله گرفته اند، همانند یک رسانه قوی عمل کرده و تعابیر متفاوت و موثرتری از این واقعیت اجتماعی ارایه داده اند؛ چرا که اگر زبان و روایت را یکی از قوی ترین ابزار ارتباطی قلمدادکنیم، ادبیات جنگ می تواند یکی از مهم ترین ابزار برای بازنمایی تاثیر فجایع سرکوب شده جنگ در اذهان جمعی باشد. رمان دیوار نوشته علیرضا غلامی را شاید بتوان در این دسته از آثار جای داد. دیوار یک داستان جنگ تمام عیار است؛ روایتی حاکی از نگاهی ریالیستی، غیرمتعارف و متفاوت به مساله جنگ ایران و عراق که با آن چه در زمینه جنگ در جامعه جاری است، متفاوت و در تقابل است. در این جستار، دیوار با روش تحلیل کیفی- کمی و با توجه به آرای ترومای فردی فروید و ترومای جمعی جفری الکساندر بررسی شده است. مولفه های خشونت، ویرانی، فریاد، مرگ و دیسیپلین به ترتیب بیشترین نقش را در بروز تروما در شخصیت های دیوار داشته اند. تروما بنیان روابط این انسان ها را دگرگون کرده و هویتی برای آن ها باقی نگذاشته است؛ تا آن جا که هویت از دست رفته مردم در راوی ای بی نام و شهری بی نام انعکاس یافته است. پیامدهای عینی تروما در این داستان، در قالب شوک، اضطراب، سردی و بی عاطفگی، کرختی و انزوا، اختلال در رفتار کودکان، پرخاش، مرور خاطرات تلخ و نابودی ارتباطات انسانی نمود یافته است.

  کلیدواژگان: ادبیات داستانی جنگ، ترومای جمعی، ترومای جنگ، ترومای فردی، رمان دیوار
 • مهبود فاضلی، مهرناز عسگری* صفحات 189-212

  مسیله ی این پژوهش این است که جریان های سیاسی، اجتماعی و ایدیولوژیکی و مناسبات قدرت، چه تاثیری بر گفتمان آثار طنزپردازان برگزیده و میزان صراحت و پوشیدگی کلام آنان داشته است. این آثار طنزآمیز در برهه ی زمانی 1357-1332 ه.ش. به نگارش درآمده اند. هدف این پژوهش نیز، بررسی تاثیر وقوع رویدادها و جریان های گوناگون این دوره ی زمانی چون کودتا، رواج گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی و گسترش محدودیت های سیاسی بر گفتمان طنز و میزان صراحت و پوشیدگی کلام طنزپردازان مذکور است. در این مقاله با کاربرد مولفه های الگوی ون لیوون چون طبقه بندی، تشخص زدایی، نام دهی و...، شیوه های بازنمایی کنشگران در آثار طنزآمیز بررسی و ارتباط آنها با قدرت ها و ایدیولوژی های حاکم تبیین و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مولفه ی پوشیده گویی طبقه بندی در تمام آثار بیشترین بسامد را دارد؛ چنان که طنزپردازان، بیشتر کنشگران را بر اساس شغل، منصب اجتماعی، جنسیت و... بازنمایی می کنند. آنان با کاربرد مولفه ی حذف از انتقاد نسبت به نهاد سلطنت و روحانیت اجتناب می نمایند. این امر را می توان با عواملی چون رواج گفتمان مدرنیسم مطلقه ی پهلوی و مقاومت شیعی، عدم توسعه ی سیاسی، بیم از خطر تکفیر روحانیون و احتیاط اندیشی این طنزپردازان توجیه کرد. صراحت گویی و کاربرد مولفه ی نام دهی نیز غالبا در حوزه ی طنز فرهنگی، ادبی و اجتماعی بازتاب می یابد.

  کلیدواژگان: تحلیل انتقادی گفتمان، الگوی ون لیوون، طنز، ایرج پزشکزاد، جواد مجابی
 • الیاس قادری، محمد آهی* صفحات 213-236

  آرمان شهر ریالیستی آرمان شهری است که شناخت در آن مبنای تجربی دارد. در این آرمان شهر بر خلاف دو نوع دیگر آن یعنی آرمان شهر الهی و فلسفی، بشر با تکیه بر علم تجربی و مشاهده عینی، خواهان آرمان شهر واقع گرایانه است تا آرمان خواهانه. این نوع اندیشه واقع گرایانه حاصل شکست بشر از دست یابی به دو نوع آرمان شهر الهی و فلسفی است که در دهه های اخیر و در ادبیات معاصر به وفور دیده می شود. احمد محمود یکی از نویسندگانی است که در سراسر آثارش به ویژه در مدار صفر درجه به دنبال راهی برای دست یابی به چنین آرمان شهری است. در این پژوهش سعی وافر شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی، این نوع آرمان شهر و ویژگی های آن در رمان مدار صفر درجه تحلیل و بررسی شود تا مشخص گردد که مهم ترین ویژگی های آرمان شهر ریالیستی محمود چیست. در نهایت چنین نتیجه داد که ویژگی های آرمان شهر ریالیستی محمود شامل حوزه های گوناگونی است که می توان آن ها را ذیل پنچ عنوان کلی تقسیم بندی و تشریح کرد: 1. اجتماعی 2. اقتصادی 3. امنیتی 4. سیاسی 5. فرهنگی. و چنین نتیجه گرفت که آرمان شهر محمود دنیایی وهمی و تخیلی نیست. بلکه بشر می تواند با بکارگیری علم تجربی و حاکمیت آن، به چنین آرمان شهر ریالیستی دست یابد.

  کلیدواژگان: آرمان شهر رئالیستی، مدار صفر درجه، احمد محمود
 • رقیه موسوی*، ایوب مرادی، بهناز پیامنی صفحات 237-260

  رمان تاریخی، شمایی کلی از قدرت تاثیرگذاری یک دوره تاریخی است وشناخت نویسنده از ‏تاریخ می تواند نیروی واجد درونی نویسنده را برای خلق یک روایت اجتماعی یا سیاسی در دل ‏تاریخ تقویت کند. رضا جولایی از جمله نویسندگانی است که بر اساس تاریخ و وقایع حقیقی ‏می نویسد. او در رمان های خود قهرمانان و شخصیت های حقیقی را در کنار شخصیت های خیالی ‏قرار می دهد. رمان «یک پرونده کهنه» داستانی از ارتباطات زبانی افرادی است که در یک دوره ‏تاریخی گرد هم آمده اند تا هدفی را دنبال کنند. قهرمان داستان که یکی از شخصیت های سیاسی ‏دوره محمدرضا یپهلوی است ، توسط عده ای به قتل می رسد. در این رمان حقیقت و تاریخ در ‏کنار یکدیگر روایتی را ساخته تا خواننده علت حوادث را در میان گفتمان حاکم در داستان ‏جست وجو کند. این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده در پی آن است تا با ‏تکیه بر آراء لیوتار بر مبنای بازی های زبانی و امر والا، ایدیولوژی و جامعه آن دوره تاریخی ‏وروابط میان صاحبان قدرت و افراد مطیع قدرت را استخراج نماید. در پایان به این نتیجه رسیده ‏است که نویسنده با هر خرده روایت توانسته مخاطب را برای درک بیشتر حوادث تاریخی که در ‏روایت های کلان توسط آثار مکتوب به نسل بعدی انتقال یافته، اقناع و او را در مسیر فضای ‏ریالیستی داستان قرار دهد.‏

  کلیدواژگان: رئالیسم داستانی'، تاریخ'، رضا جولایی'، یک پرونده کهنه'، لیوتار'، امر والا'، فراروایت'، . &rlm
 • فریبا مهری، مهیار علوی مقدم*، حسن دلبری، عباس محمدیان صفحات 261-282

  هدف مقاله حاضر، بررسی فرایند استعاره سازی در لایه بلاغی سبک غزل اجتماعی معاصر و بررسی کارکردهای ایدیولوژیکی این فرایند است تا بتوان از این رهگذر، به الگوی مسلط ساخت استعاره در این گونه ادبی دست یافت؛ همچنین این مقاله در پی آن است، با خوانش و تحلیل نمونه ها در حیطه جامعه آماری مورد نظر، کاربرد این شگرد بلاغی را ازمنظر نقش و کارکردهای آن بر مبنای نگاه ایدیولوژیکی شاعران، تحلیل و تبیین کند. بررسی ها نشان می دهد که غالب استعاره های به کار رفته در این سروده ها، از نوع استعاره های مصرحه مجرده است. بنای خلق استعاره ها در وهله نخست بر تجسم گرایی است و بیش از همه بر پایه جاندارانگاری و با تمرکز بر گیاه انگاری و جانورانگاری ساخته شده اند و شاعران بر مبنای مشابهتی که میان مبانی فکری و باورهای ذهنی خود با پدیده مورد نظر یافته اند، اقدام به ساخت استعاره کرده اند. از منظر نقش وکارکرد نیز بزرگ نمایی، تمجید و ستایش یا کوچک نمایی و اکراه و تحقیر مصادیق این استعاره ها، از مهم ترین مبانی فکری و ایدیولوژیکی شاعران این گونه ادبی است.

  کلیدواژگان: سبک، لایه بلاغی، استعاره، ایدئولوژی، غزل اجتماعی معاصر
 • مجید هوشنگی* صفحات 283-311

  در ادبیات معاصر بویژه شعر نو، حوزه ی دلالت ها و انتقال معنا از دایره ی واژگان به نظام های گسترده ای چون آواها، نوع نوشتار جمله و پاره ها، نشانه های تصویری و... گسترده شده است که در میان آنها، کاربردهای مجازی از نشانه های سجاوندی یکی از گزینه های مطرح در این زمینه است. در این میان، نشانه ی تعلیق بواسطه ی پتانسیل بالا و شمول معنایی، در میان شاعران معاصر از اقبال بیشتری برخوردار بوده و هست. لذا این پژوهش سعی دارد با نگاهی تحلیلی، معانی محتمل و مشترک شاعران در حوزه ی کاربردی سه نقطه را استخراج کرده و در دسته بندی آماری، به یک تحلیل جامع از آن دست یابد و با بررسی مجموعه ی آثار شاملو، ابتهاج، مصدق، براهنی، رویایی و گروس عبدالملکیان، هشت معنای مشترک و ویژه را در شعر معاصر تعریف نماید؛ در نتایج این پژوهش، هر کدام از آنان در بخشی از آثار شاعران برجسته تر بوده و قابلیت ترکیب و تلفیق با یکدیگر را نیز دارا هستند. از سوی دیگر، هر شاعر در گرایش به یک یا چند کاربرد نشانه-ی تعلیق، به تشخص سبکی رسیده که در قالب داده های آماری و تفسیر آن ارایه شده است. همچنین نوع و سیر کاربرد این نشانه، ارتباط مستقیم با گذار از مرحله ی مدرنیسم به پسامدرن در شعر معاصر دارد.

  کلیدواژگان: سجاوندی، تعلیق، شعر، معاصر، معانی
|
 • Sara Chalak Pages 1-20

  The present study seeks to analyze the mythological views about the category of the soul and the phenomenon of animism in the novel "Bad e Nuban". This novel contains many popular beliefs in the southern regions of Iran; among them, the “Zar” ceremony, which is performed on the occasion of curbing the destructive influence of spirits in people's lives. In folk beliefs, the spirit as an active entity in human life is able to be beneficial or harmful. For this purpose, tricks have always been considered by people to avoid these possible damages. This novel is written based on these beliefs. In this article, the relationship between spirits and the living in the novel is explained by using the qualitative content analysis method, by examining the mythological insight. One of these beliefs is the belief that the spirit and the wind are the same, which has a very ancient history. This belief is also reflected in the language and popular beliefs. Also, the relationship between the soul and the mirror and the reason for the danger of reflecting a person's image in any object are shown. The spirits of nature, such as the spirit of the sea, play a prominent role in this novel as one of the foundations of animism in folk beliefs; also, the way of communication of elders and qualified persons with spirits, which is rooted in shamanism, is another important element in the narration of this story that has been discussed.

  Keywords: mythological criticism, animism, folk narrative, Novel, Soul, Zar ritual
 • Ebrahim Khodayar, Saeedeh Mazdarani * Pages 21-43

  The literary style of realism without any judgment in simple language familiarizes people with the contradictions, beliefs and realities of society. The content of these works can provide useful and practical information for the mental development of individuals and societies. Swiss psychologist Carl Gustav Jung's archetypal theory also familiarizes us with collective unconsciousness. Collective unconscious contents are ancient constant and repetitive archetype that are activated by external actions and flow from the unconscious level to the conscious level. From Jung's point of view, literature is one of the sources by which archetypes can manifest their nature. According to this theory, Carol S. Pearson, an American researcher, introduces twelve archetypes. Orphan is one of these archetypes. This archetype is activated in the collective unconscious part of the psyche by people facing oppression, discrimination and frustration and ultimately brings realism to them. In this research, five realist works of 1960s and 1970s of Iran’s realistic literature were investigated by descriptive-analytical method from the perspective of orphan archetype. Based on the obtained results, the realism literary style which represents oppression and injustice in societies, is a suitable platform for displaying an orphan archetype. An archetype that is activated by rejection and oppression and emphasizes realism.

  Keywords: realism, Carol S. Pearson, The orphan archetype, Gustave Jung
 • Mohammad Daneshgar, Seyed Ali Qasemzade *, Reza Chehreghani Pages 45-69
  The poetry of the socialist realism of Afghanistan, in terms of the quantity of artistic production and attention to ideological issues, modernity, and social-socialist commitment, is one of the most fruitful currents of contemporary Persian poetry in Afghanistan, and the poets of this current have become various types of visualizing elements, socialist concepts, and cultural symbols. They have benefited from the frequency difference. Mythological-epic symbols are a part of the themes and images of the poetry of this trend that the selected poets of the socialist realism of Afghanistan have used these narrative symbols in their imagery and creating themes. Based on this, the present research, using the descriptive-analytical method, based on Gerard Genet's intertextual opinions, explores the process of recreating mythological-epic narratives and themes in the poetry of the socialist realism of Afghanistan, relying on the poems of " Sulaiman Layeq, Bareq Shafiei, Dastgir Panjshiri, Asadollah Habib and Azim" Shahbal", examines and analyzes. The results of this research show that the poets of socialist poetry of Afghanistan have recreated mythological and epic themes and narratives often for political and ideological reasons. They have recreated mythological and epic symbols in the form of allusions, allusions, ironies, similes, and explicit intertextuality, or they have rewritten myths and epics in the form of explicit intertextual references, and they have used the content and aesthetic capacity of myths in reflecting social political thoughts. have used themselves.
  Keywords: Socialist poetry of Afghanistan, Mythological-epic themes, intertextuality, Gerard Genet
 • Shafiullah Salik *, Mahsa Rone, Seyed Ali Qasemzade Pages 71-104

  The Symbols manifest role in creating images and conveying poetic concepts. Colors find a symbolic form in poetry to express emotions viz, anger, fear, and love. Poets use colors in the real sense to sensualize beauty. Sometimes, considering their symbolic aspects, they draw abstract concepts. The movement of socialist poetry in Afghanistan, poets, with a deep look at the phenomena of existence and awareness of the diverse and symbolic concepts of colors, have used different colors to express their ideals and desires. Present study, actualizes descriptive-analytical method to analyze the symbolic position of color in the said movement. The results show that the symbolic use of colors is prominent in this poetic movement. The color, red: is a clear symbol of freedom and communist thought; black is a symbol of suffocation and tyranny ruling the society. Poets of this realm have found a way out of the black symbol in red color. The white color is a clear symbol of peace and victory while other colors such as green, blue, and yellow, which have the highest frequency among the main colors along with other colors, are considered important elements of symbol creation in the movement of socialist poetry.

  Keywords: Contemporary poetry of Afghanistan, Socialist movement, color, Symbol
 • Morad Ali Saadat Shoa, Seyyed Javad Mortezaie * Pages 105-138

  The effect of extra-text on the images of the poem "ghaside barae ensan e mahe bahman" by Ahmad Shamloo based on Norman Fairclough's theory of critical discourse analysisNorman Fairclough studies the discourse in 3 levels "description, interpretation and explanation". In this article, the effect of extra-text on the images of the poem "ghaside barae ensan e mahe bahman" by Ahmad Shamlou is investigated based on Farklough's theory.The formation of images is based on the centrality of simile and then paradox, metaphor, exaggeration, hint and irony.The images of the poem fit with the experimental context and strengthen the central image of the poem, that is, the fighting man. The situational context of the images includes some social-political events close to or at the same time as the poetry. Hints have an intertextual function and prove and strengthen the poet's attitude. In the process of ideological displacement, Shamlou delegitimizes the official and dominant discourse. And as an intellectual, who has discursive agency, he presents his alternative ideology in the form of socialism and in opposition to the government. In this poem, discourse practice is obtained from the coexistence and coordination of individual images (discourse event) with each other and with the situational context of the poem and is related to the social practice of poetry (social-political situations).

  Keywords: extratext, Critical Discourse Analysis, Fairclough, image, Shamloo
 • Fateme Shekardast * Pages 139-162

  The travelogue can be studied and analyzed as one of the types of narratives. Nim Dang Pyongyang's travelogue by Reza Amirkhani is the result of his two trips to North Korea. In this travelogue, unlike conventional travelogues, field visits and descriptions of places and anthropological experiences, etc., have not taken place. It focuses on the discovery and understanding of North Korean man in the form of travel writing.The answer to the question of how a travelogue can be formed without field visits and the conventional method of travel writing should be sought in the narrative method of this travelogue. Different perspectives can be opened from the perspective of different theories on the narrative method of this work. After examining the characteristics of this travelogue and the active role of the author, adapting and analyzing this work based on Jaap Lintvelt theory (based on "point of view" and "functional confrontation between narrator and actor"). Focuses) was found appropriate.The result is that the narrative in this travelogue is the same and the narrator, as the actor or the main character or the main hero, is the center of the narrative; The perceptual-psychological, temporal, spatial, and verbal foundations all indicate that although the author also pays attention to the contemplative narrative, the dominant method is the active narrative.

  Keywords: Travelogue, Nim Dang Pyongyang, Jaap Lintvolt, narrative, Reza Amirkhani
 • Shirzad Tayefi *, Azar Savabi Esfahani Pages 163-188

  In stipulation of language and narration as amongst the most expressive devices, the war literature evinces appalling and suppressed concomitants of confrontations in the collective perceptions. Nonetheless, certain of these literary works, particularly those who have discretely detached from the years of warfare have been adroit in providing more distinctive and effectual explications of this communal authenticity. The novel of Divar written by Alireza Gholami perhaps remains in this category. Divar demonstrates an all-out war novel, an account of expressing a realistic view, unconventional and altered to the issue of the Iran-Iraq war, which maintains inconsistent with and occasionally contradictory to what is occurring in the domain of war theme in the society. In this study, Divar has been analyzed through the method of qualitative-quantitative analysis and according to Freud's individual trauma and Jeffrey Alexander's collective trauma. The components of violence, destruction, shouting, death and discipline have correlated with the most important occurrence of traumas in the characters of, Divar, respectively. In this novel, the objective implications of traumas have been illustrated in the states of shock, anxiety, coldness and indifference, numbness and isolation, disordered behavior of children, aggression, retrospection of embittered memories, and destruction of human relationships.

  Keywords: War Literature, War trauma, Collective trauma, Individual trauma, Divar novel
 • Mahbood Fazeli, Mehrnaz Asgari * Pages 189-212

  This study tries to deal with the effect of political, social, and ideological currents, and power relations on the discourse of selected satirists' works, and the degree of their words' explicitness and implicitness. These satirical works were written between 1953-1978. Moreover, this study aims to analyze the effect of various events and currents of this period such as coups, the spread of the discourse of absolute Pahlavi modernism, the expansion of political restrictions on Satire's discourse, and the words' explicitness and implicitness of mentioned satirists. Using components of Van Leeuwen's model such as categorization, impersonalization, nomination, etc., this article examines the methods of representing actors in satirical works and explains and analyzes their relationship to the prevailing powers and ideologies. The research results show that the implication of categorization has the highest frequency in all works; as satirists represent most actors based on their occupation, social status, gender, etc. By applying the exclusion component, they avoid criticizing the institution of the monarchy and clericalism. This can be justified by factors such as the prevalence of the discourse of absolute Pahlavi modernism, Shiite resistance, lack of political development, fear of the danger of excommunication of clericalism, and the precautionary thinking of these satirists. Furthermore, the explicitness and application of the nomination component are often reflected in the field of cultural, literary, and social satire.

  Keywords: Critical Discourse Analysis, Van Leeuwen', s model, Satire, Iraj Pezeshkzad, Javad Mojabi
 • Elyas Ghaderi, Mohammad Ahi * Pages 213-236

  A realistic utopia is a utopia in which cognition has an empirical basis. In this utopia, unlike its other two types, i.e. divine and philosophical utopia, mankind, relying on empirical science and objective observation, wants a realistic utopia rather than an idealistic one. This type of realistic thought is the result of human failure to achieve two types of divine and philosophical utopia, which can be seen abundantly in recent decades and in contemporary literature. Ahmad Mahmoud is one of the authors who is looking for a way to achieve such a utopia throughout his works, especially in Madar-e Sefr Darajeh. In this study, an effort has been made to analyze and examine this type of utopia and its characteristics in Madar-e Sefr Darajeh with the descriptive-analytical method in order to determine what the most important characteristics of Mahmoud’s realistic utopia are. Finally, it is concluded that the characteristics of Mahmoud’s realistic utopia include various areas that can be divided and described under five general categories: 1. social, 2. economic, 3. security, 4. political ,5. cultural. It can also be concluded that Mahmoud’s utopia is not an imaginary and illusory world, but mankind may achieve such a realistic utopia by applying empirical science and its sovereignty.

  Keywords: Realistic Utopia, Madar-e Sefr Darajeh, Ahmad Mahmoud
 • Roghayeh Mousavi *, Ayoob Moradi, Behnaz Payamani Pages 237-260

  The historical novel is a general outline of the influence of a historical period, ‎and the author's knowledge of history can strengthen the author's internal ‎power to create a social or political narrative in the midst of history. Reza ‎Joulayee is one of the writers who writes based on history and real events. In ‎his novels, he puts real heroes and characters next to fictional characters. The ‎novel "An Old Case" is a story of the linguistic communication of people who ‎gathered in a historical period to pursue a goal. The hero of the story, who is ‎one of the political figures of Mohammad Reza pahlavi's era, is killed by ‎some people. In this novel, truth and history together make a narrative so that ‎the reader can search for the cause of the events in the discourse that prevails ‎in the story. This article, which is written in an analytical-descriptive method, ‎seeks to extract the ideology and society of that historical period and the ‎relationships between those in power and those who Submissive to power, ‎based on Lyotard's views based on language games and the sublime. In the ‎end, it has been concluded that the author was able to convince the audience ‎with each sub-narrative to understand more of the historical events that were ‎transferred to the next generation in the grand narratives by written works, and ‎put him on the path of the realistic sense of the story.‎

  Keywords: Fictional realism', History', Reza Joulayee', an old case', Lyotard', The sublime', &lrm, Para-narrative', .&lrm
 • Fariba Mehri, Mehyar Alavi Moghaddam *, Hasan Delbri, Abbas Mohammadian Pages 261-282

  The purpose of this article is to investigate the process of metaphorization in the rhetorical layer of the contemporary social sonnet style and to investigate the ideological functions of this process so as to be able to achieve the dominant pattern of metaphorization in this literary genre. Also, this article seeks to analyze and explain the use of this rhetorical technique in terms of its role and functions based on the ideological view of poets, by reading and analyzing samples within the target statistical population. Investigations show that the majority of metaphors used in these poems are explicit metaphors. The creation of metaphors is primarily based on visualization, and above all, they are made based on animism, focusing on vegetation and zoology, and poets have created metaphors based on the similarity they have found between their intellectual foundations and mental beliefs with the phenomenon in question. . From the point of view of role and function, exaggeration, praise and praise or minimization and reluctance and humiliation of examples of these metaphors are among the most important intellectual and ideological foundations of poets of this literary genre.

  Keywords: Style, rhetorical layer, metaphor, ideology, contemporary social lyric
 • Majid Houshangi * Pages 283-311

  In contemporary literature, especially new poetry, the field of connotations and the transfer of meaning has expanded from vocabulary to extensive systems such as sounds, the type of writing of sentences and fragments, visual signs, etc. Among them, virtual applications of Punctuation are one of the proposed options in this field. In the meantime, the Ellipsis Dots has been and still is more popular among contemporary poets due to its high potential and semantic inclusion. Therefore, this research tries to extract possible and common meanings of poets in the practical field of three points with an analytical view and achieve a comprehensive analysis of it in the statistical category and by examining the collection of works of Shamlou, Ebtahaj, Mossadegh, Baraheni, Royaei and Gros Abdul Malikian, define eight common and special meanings in contemporary poetry; In the results of this research, each of them is more prominent in some of the works of poets and they have the ability to combine and combine with each other. On the other hand, each poet in his tendency to use one or more Ellipsis Dots, has reached the characteristic of his style, which is presented in the form of statistical data and its interpretation. Also, the type and course of use of this sign is directly related to the transition from modernism to postmodernism in contemporary poetry.

  Keywords: Punctuation, Ellipsis Dots, contemporary poetry, Secondary meanings