فهرست مطالب

پژوهش نامه قرآن و حدیث - پیاپی 31 (پاییز و زمستان 1401)

پژوهش نامه قرآن و حدیث
پیاپی 31 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • انسیه رجبی پور میبدی، یحیی میرحسینی، کمال صحرائی اردکانی* صفحات 5-28

  در سنت ترجمه قرآن کریم، هر مترجم در برگردان بسمله از یک عبارت ثابت و کلیشه ای استفاده کرده است. از سوی دیگر مفسران شیعه و اهل سنت در اکثر قریب به اتفاق تفاسیر، تنها در بسمله سوره حمد به شرح و تبیین این آیه مبادرت ورزیده ، نیازی ندیده اند ذیل بسمله دیگر سور چیزی ذکر کنند. در این میان از بین تفاسیر سنتی، لطایف الاشارات قشیری و کشف الاسرار میبدی استثناء هستند که ذیل هر بسمله، توضیحات منحصر به فردی ذکر کرده اند که با دیگر سور متفاوت است. افزون بر این، در نوبت اول کشف الاسرار که به ترجمه اختصاص دارد، چهار نوع برگردان مختلف آمده که بی همتاست. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، به دنبال پاسخ به چرایی عملکرد ناهمگون رشیدالدین میبدی در ترجمه و تفسیر است؛ پس از تحلیل 113 ترجمه و 112 تفسیر آیه تسمیت در کشف الاسرار، این نتیجه به دست آمد که گرچه برخی ترجمه و تفسیرها با درون مایه سور در ارتباط است اما در اکثر موارد، با نوعی ذوق وجدانی مبتنی بر ادراکات درونی و اشراقی مواجهیم. در هر حال رفتار رشیدالدین میبدی نشانگر آن است که او هر بسمله را مخصوص به همان سوره می دانسته است؛ دیدگاهی که به شیعه امامیه بسیار نزدیک است.

  کلیدواژگان: بسمله، آیه تسمیت، ترجمه، تفسیر، تاویل، کشف الاسرار، رشیدالدین میبدی
 • مهدیه پاکروان، علیمحمد ولوی*، نصرت نیلساز صفحات 29-62

  نه روایت در بحارالانوار به مجازات و سوزاندن شیخین به دست قایم اشاره دارد. مساله این پژوهش تاریخ گذاری و ریشه یابی فرقه شناختی این روایات و نیز تطورسنجی آن هاست. بررسی منابع روایی فرق شیعی یعنی زیدیه، اسماعیلیه، نصیریه و دوازده امامی نشان می دهد که ریشه این گفتمان به حلقه های غالیان قرن دوم به بعد می رسد و شرح و تفصیل آن توسط خصیبی پیشوای نصیریان صورت گرفته است. افکار غالیانه، جریان شعوبی گری و عرب ستیزی در شکل گیری و فربه شدن این گفتمان نقش بسزایی داشته و اصل تبری از اصول کلامی امامی سبب راه یافتن این روایات به برخی منابع امامی شده است. در آثار متقدم امامیه این مجازات در قالب عباراتی موجز و مشابه فقط در انتهای دو روایت کمال الدین دیده می شود که تقطیع و تلخیصی است از آنچه پیش تر در میان غلات رواج داشته است. در إسناد هر دو روایات صدوق نام متهمان به غلو به چشم می خورد. دلایل الامامه - کتابی غالیانه و مجهول المولف- نیز روایاتی در این موضوع دارد که متاثر از الهدایهالکبری است. بحارالانوار با تکرار چندباره روایات غلات و امامیه بسامد روایت را بالابرده است. تکرار این روایات در منابع اخباریان قرن یازده و بعد از آن این موضوع را در منظومه فکری امامیه برجسته کرده، حال آنکه ریشه این روایات به غلات و نصیری ها می رسد. این تحقیق با روش تحلیل محتوا با طی کردن گام هایی چون جمع آوری داده ها، مقوله یابی و کدگذاری روایات، مقایسه کمی و کیفی آن ها و بررسی إسناد-متن روایات نتایج خود را ارایه داده است.

  کلیدواژگان: فرق شیعه، غلات، مجازات شیخین، مهدی، خصیبی، نصیریه
 • حسین محمدی*، ابراهیم ابراهیمی، علیرضا طبیبی، علی حسن بیگی صفحات 63-85

  در برخی کتب حدیثی و تاریخی اهل سنت روایت ها و گزارش هایی وجود دارد که برابر با آنها، پیامبر اکرم$ پیش از بعثت، جامه از تن درآورده و مکشوف العوره شده و براساس یک ندای غیبی از این کار باز داشته شده است. دو دسته از این گزارش ها مربوط به کودکی پیامبر$ و یک دسته مربوط به نوجوانی پیامبر و یک دسته نیز مربوط به جوانی اوست که از جهت سند و متن قابل نقد و بررسی هستند. با وجود اهمیت این موضوع تاکنون هیچ گونه پژوهش مستقلی در این زمینه، سامان نیافته است. در نقد سندی، مشخص گردید که اسناد روایات ناپوشیدگی پیامبر$ پیش از بعثت مرسل و ضعیف هستند و در نقد متنی نیز، روایات مورد بحث با آیات قرآن، سنت و عقل ناسازگار است و دچار اضطراب نیز هست. در نهایت خاستگاه این گزارش ها بررسی شده و روشن گردید که این روایات را بنی امیه برای تخریب چهره پیامبر$ ساخته اند.

  کلیدواژگان: روایات ناپوشیدگی پیامبر(ص)، نقد سندی، نقد متنی، اضطراب روایات، امویان، حجاب، علل حدیث
 • محمدحسن زاهدی توچائی*، محمود قاسم زاده خشکرودی صفحات 87-119

  در ارتباط با نزول سوره عادیات سبب نزول های متعددی نقل شده است که علاوه بر حوزه تفسیر در مباحث کلامی و تاریخی نیز اثر گذار است. علی رغم تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام گرفته است اما استفاده بیشتر از مباحث تاریخی و قراین مرتبط در رابطه با سبب نزول های این سوره همچنان مورد نیاز است. تحقیق حاضر با هدف بررسی بخشی از نقل های سبب نزول آیات آغازین این سوره درصدد است تا آن دسته از نقل هایی که با استعمال الفاظی صریح سبب نزول این آیات را مشخص می کند، با بهره گیری بیشتر از مباحث تاریخی مورد بررسی قرار دهد. مباحث تاریخی گویای آن است که برخی از نقل ها همچون نزول سوره عادیات برای جنگ بدر و یا برخی سریه های گسیل داشته شده به سوی بنی کنانه، مشتمل بر نکاتی است که با سیاق سوره سازگاری نداشته و نمی تواند به عنوان سبب نزول پذیرفته شود. همچنین برخی از نقل های ناظر به برخی شخصیت ها مانند نزول سوره عادیات در خصوص سریه ای به فرماندهی مسیب بن عمرو و منذر بن عمرو  در راستای گزارش های تاریخی رسیده پیرامون آن اشخاص نمی باشد. در این بین تنها برخی از نقل ها مثل روایت نقل شده از امام صادق %، روایت ابوذر، گزارش شیخ مفید و گزارش ابن شهر آشوب در مورد نزول سوره عادیات در شان علی %، به جهت سازگاری با مباحث تاریخی مورد پذیرش قرار گرفته و تحلیل تاریخی می تواند محدوده زمانی نزول آیات آغازین این سوره را بر اساس برخی از این نقل ها تا حدودی مشخص نماید.

  کلیدواژگان: سبب نزول، علی (ع)، منذر بن عمرو، بنی کنانه، بنی سلیم، خثعم، سوره العادیات
 • الهام زرین کلاه* صفحات 121-145

  عبدالله بن عباس صحابی برجسته پیامبر $ و شاگرد حضرت علی% است. با توجه به تصریح خود او به علم آموزی به ویژه اخذ تفسیر از حضرت علی% و اهمیت آرای وی در شناخت قرآن، به نظر می رسد که مطابقت قابل توجهی میان دیدگاه های وی و ایمه% بویژه امام علی% در مبانی قرآن شناختی باشد. این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای، تجزیه و تحلیل متن، ضمن استخراج آن مبانی در روایات وی، به بررسی میزان مطابقت آن با مبانی قرآن شناختی اهل بیت% پرداخته و به این نتیجه دست یافته که وی همچون ایمه % معتقد به جمع میان نزول دفعی و تدریجی، قابل فهم بودن الفاظ قرآن، عصری بودن فهم آن، تاویل پذیری و ذوبطون بودن آن است. اعتقاد به وجود واژگان معرب و لهجه های غیرحجازی در قرآن، معناداربودن حروف مقطعه، نسخ برخی آیات از دیگر مبانی قرآن شناختی وی مطابق با اهل بیت% است.

  کلیدواژگان: قرآن، مبانی قرآن شناختی، ابن عباس، اهل بیت (ع)، مطابقت
 • محمد میری*، علی سفیدیان صفحات 147-168

  این پژوهش به بررسی تفسیر سینوی آیه نور، نه به روش فلسفی و با زبان فیلسوفان بلکه با استناد به تفاسیر صحابه و تابعان و با بهره گیری از مبانی تفسیر اجتهادی برخاسته است. بسیاری از صحابه و تابعان در اقدامی هماهنگ، هم سو با برخی قرایات، تفسیری انفسی از آیه نور ارایه داده و سخن از ایمان و مراتب آن در تفسیر خود به میان آورده اند. ابن سینا نیز تفسیری انفسی از آیه نور ارایه داده و با بهره گیری از ادبیات فلسفی، سخن از عقل انسانی و مراتب آن به میان آورده است. ازآنجاکه «عقل» در یک اصطلاح فلسفی، معادل «ایمان» در عرف شریعت است، می توان تفسیر سینوی از آیه نور را بازسازی شده تفاسیر صحابه و تابعان و کاملا هم سو با محتوای آن تفاسیر دانست. از سوی دیگر، ویژگی ها و امتیازات این تفسیر ابن سینا موجب شد تا پس از وی توسط بسیاری از مفسران و حکما مورد تکرار و تاکید قرار گیرد و حتی برخی مفسران، با الهام گیری از روش و محتوای تفسیر سینوی آیه نور، به تفسیر برخی دیگر از آیات قرآن بپردازند. هرکدام از موارد پیش گفته، می تواند گواهی بر درستی تفسیر بوعلی از آیه نور باشد..

  کلیدواژگان: آیه نور، ابن سینا، تفسیر فلسفی، تفسیر صحابه، تفسیر تابعان
 • حسین ستار، خدیجه زینی وندنژاد*، محدثه همتیان نجف آبادی صفحات 169-193

  مناخیم.ی.قسطر از مستشرقان یهودی است که در آثار خود به بررسی روایات و متون تاریخی اعم از جاهلیت و اسلام پرداخته است؛ از بررسی یک کتاب تاریخی مانند انساب الاشراف بلاذری گرفته تا یک موضوع تاریخی از سیره و اقوام عرب مانند بنی قریظه و تا بررسی یک شخصیت مسلمان مانند حضرت خدیجه(س). او حتی در مواردی به ارزیابی موردی حدیث پرداخته است. قسطر در مقاله ای با عنوان «ناخن های خود را کوتاه کنید» ضمن بررسی مصدر آن، چرایی اهمیت آن را با همپوشانی روایات دیگر مورد بحث قرار داده است. او در ادامه مقاله بحث دیگری را به گونه ای استطرادی در مورد وجوب یا استحباب سنت کوتاه نمودن ناخن ها - براساس مصادر اهل سنت- پیش برده تا روند مسیر نتیجه گیری مقاله مبنی بر فطری بودن این سنت از زمان حضرت ابراهی% را در سرشیبی اتمام قرار دهد. با توجه به اینکه این مقاله وی با اعتقاد مسلمانان مبنی بر اهمیت سند و وثاقت آن و نبوت پیامبراکرم$ در تعارض است، لزوم نقد آن را بایسته می سازد. بررسی تحلیلی- توصیفی نوشتار قسطر، بر دو محور مصدر و متن روایات، نشانگر آن است که فطری تلقی نمودن سنت ناخن کوتاه نمودن از زمان حضرت ابراهیم% مورد نقد جدی است؛ گویا اینکه نویسنده مقاله به دنبال ارایه یک پژوهش موضوعی با استفاده از روایات راجع به ابعاد بهداشتی - فقهی سنت کوتاه نمودن ناخن ها است و از رسالت اصلی مقاله یعنی بحث راجع به روایت«ناخن های خود را کوتاه کنید» در مسیر دیگری قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: مناخیم.ی.قسطر، قضوااظافیرکم، سهوالنبی، فترت وحی، فطرت، حضرت ابراهیم(ع)
 • عبدالحمید واسطی* صفحات 195-217

  حضور پررنگ انواع مختلفی از تعابیر و اشاره ها به «ملکوت» در قرآن کریم، نشان دهنده اهمیت توجه کردن انسان ها به این عوالم و خصوصیات آنهاست؛ هم چنین اشاره به احدیت، عرش و کرسی، ام الکتاب و کتاب مبین، خزاین و لوح محفوظ، محو و اثبات و قدر، مشیت و قضاء و غیره با ذکر صفات مختلف، نشان از تفاوت آنها و کارکردهای آنها دارد؛ در این مقاله تلاش شده است تا براساس تفسیر آیات مرتبط با این موارد  و مبتنی بر تفسیر المیزان، پس از تجمیع و تحلیل هر کدام از تعابیر به کار رفته در مورد ملکوت الهی، به کشف روابط میان آنهاپرداخته شود. نتایج به دست آمده از این تحلیل ها نشان می دهد که عالم ملکوت الهی از ذات بینهایت آغاز شده و به مرتبه احدیت تنازل می کند و سپس علم الهی تجلی می نماید، سپس مشیت الهی ظهور پیدا می کند، سپس امر، سپس قدر و در نهایت قضاء الهی. هم چنین امر الهی ابتدا خزاین را ایجاد می کند سپس به ام الکتاب و کتاب مکنون تنازل می نماید، سپس به لوح محفوظ، سپس کتاب مبین، سپس امام مبین، سپس مفاتح الغیب، سپس عرش و در نهایت به کرسی رسیده و از آنجا در عالم خلق جاری می شود. تحلیل این مراتب می تواند در دانش های مختلف علوم انسانی برای دست یابی به زیرساخت های بنیادین تفکر، احساس و رفتار فرد و جامعه و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هستی شناسی، ملکوت شناسی، شبکه روابط، تفسیر المیزان، علامه طباطبایی
 • سید رضا مودب*، جواد جمشیدی حسن آبادی صفحات 219-245

  مصونیت قرآن از تحریف از مهم ترین مبانی تفسیری اغلب مفسران (از جمله علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی) است. علامه طباطبایی مبنای تفسیری عدم تحریف قرآن را، در هفت بخش به تفصیل تبیین نموده است که عبارت است از: همانندی قرآن کنونی با قرآن عصر رسول الله$، معتبر دانستن روایات عدم تحریف قرآن ، نقد دلایل معتقدان به تحریف قرآن، تحلیل جمع قرآن در عصر ابوبکر، تحلیل توحید مصاحف در دوره عثمان، تحلیل جمع قرآن بین الدفتین در زمان صحابه و نقد و بررسی روایات موهم به تحریف. در مقابل آیت الله جوادی آملی در تبیین این مبنای تفسیری، بر اموری چون دلایل عقلی، دلایل نقلی، تواتر قرآن، شهادت تاریخ، هماهنگی قرآن با عترت، شهرت محققه به گواهی علمای فریقین تاکید دارد. مقایسه مبانی دو مفسر، نشان می دهد که در اصل مصونیت قرآن کریم از تحریف هر دو با یکدیگر اشتراک نظر دارند و این از مبانی مشترک صدوری، دو مفسر در تفسیر قرآن است اما در مقابل در تبیین جزییات موضوع، با یکدیگر اختلاف نظرهایی دارند که واکاوی این اشتراکات و اختلافات، نشان دهنده ی یک نوآوری در دیدگاه های آیت الله جوادی آملی است. در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی به دیدگاه دو مفسر یاد شده در خصوص مبنای تحریف ناپذیری پرداخته شده است. نتیجه آن که از جمله مبانی حضرت آیت الله جوادی آملی آن است که، ایشان ترتیب آیات درون سوره ها و ترتیب سوره ها را توقیفی می داند و جمع و تدوین مصحف شریف را به زمان حیات رسول الله$ نسبت می دهد، در حالی که حضرت علامه طباطبایی جمع و تدوین قرآن به صورت کامل را در زمان حیات پیامبر$ نمی داند و معتقد به اجتهادی بودن ترتیب سوره هاست. همین موضوع، ریشه اختلاف دیدگاه دو مفسر در تبیین مصونیت قرآن از تحریف است، که به نظر می رسد، سخن آیت الله جوادی آملی صحیح تر باشد. همچنین آیت الله جوادی آملی، استدلال علامه طباطبایی را در اثبات تحریف ناپذیری قرآن، مستلزم دوری رقیق دانسته و به نقد سخن ایشان پرداخته است، که به نظر می رسد ملاحظه دقیقی است.

  کلیدواژگان: مبانی تفسیری، تحریف، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، المیزان، تسنیم، ارزیابی تطبیقی
 • احمد قرائی سلطان آبادی* صفحات 247-267

  هر چند دامنه بحث از قرآن ونظریه تکامل همچنان بعضی از طرفداران خود را در طیف وسیعی از جدایی یا تعارض آن دو قرار داده است، اما کسانی هم هستند که به ارتباط و یکپارچگی آن دو می اندیشند، از آن جمله جیمز کلارک، فیلسوف دین معاصرکه با تحلیل پاره ای از مبانی معرفتی و روش شناختی او در این پژوهش مشخص گردید که نگاه او به علم و دین ویژگی های خاص خود را دارد، مثلا او در رابطه نظریه تکامل با قرآن به سراغ سبک بیانی قرآن رفته و با مداقه در آیات خلقت به این نتیجه رسیده است که بیان قرآن در موضوع خلقت انسان مختصر و پراکنده و اغلب دارای ابهام است، و این خود ویژگی منحصر و سازگار با اهداف عالی قرآن است. لذا تلاش برای کشف و فهم مراحل خلقت با همه جزییاتش از طریق قرآن ما را به ناسازگاری آن با نظریه علمی تکامل می رساند. بعلاوه، رویکرد دقیق در میان مفسران قرآن هم برای کسانی خواهد بود که از بیان قرآن در آفرینش انسان درصدد کشف همه حقایق و مراحل خلقت برنیایند، بلکه هم نقش و جایگاه مهمی برای علم و کشفیات جدید علمی دانشمندان علوم مختلف در نظر گیرند و هم اینکه اشارات قرآن در این موضوع را جهت اثبات امور وحقایق مهمتری چون فرجام کفرورزی، ضرورت مغرور نشدن و لزوم تقوا ورزیدن وتسلیم امر الهی بودن آدمی، تفکر در آفرینش و تذکر به نعمات و یاد خدا، معاد، قدرت و خالقیت الهی و شایستگی پرستش خدا بدانند.

  کلیدواژگان: قرآن، نظریه تکامل، خلقت انسان، جیمز کلارک، اهداف و مقاصد قرآن
 • مهدیه حیدری نسب، ثریا قطبی * صفحات 269-303

  «سید نعمت الله جزایری» از عالمان، محدثان، ادیبان و مفسران بزرگ شیعه در سده ی یازدهم و دوازهم هجری است. او بیش از پنجاه جلد نگاشته دارد که «الشرح الکبیر علی الصحیفه السجادیه» یکی از تالیفات وی با موضوع شرح دعاهای صحیفه سجادیه و به زبان عربی است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی روش های «سیدنعمت الله جزایری» در «الشرح الکبیر علی الصحیفه السجادیه» است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که روش «سیدنعمت الله جزایری» در شرح ادعیه صحیفه سجادیه مبتنی بر دریافت های تحلیلی از متن اصلی دعا و دریافت های توسعه ای مبتنی بر فرای متن دعا است. وی در سطح دریافت مبتنی بر متن اصلی دعا به سطوح زبانی شامل دانش های لغوی مانند ریشه شناسی، ضبط مفردات، شرح مفردات، فروق اللغات و دستور زبان توجه داشته و در سطح بلاغی از علم معانی، بیان و بدیع در شرح ادعیه بهره مند شده است. سید نعمت الله جزایری در سطح فرامتنی با بررسی متون دیگر همچون قرآن کریم و روایات معصومان(سعی نموده تا با برقراری روابط بینامتنی، لایه های پنهان ادعیه صحیفه سجادیه را آشکار سازد. نتیجه آن که وی با برخورداری از پیش زمینه هایی معرفتی و غیر معرفتی مبتنی بر مذهب و دانش های زبانی، ادبی، قرآنی و بدون پیروی از اندیشه های افراطی عالمان اخباری عصر خود به شرح صحیفه سجادیه پرداخته است.

  کلیدواژگان: امام سجاد، سید نعمت الله جزائری، الشرح الکبیر علی الصحیفه السجادیه، روش شناسی، دعا
 • عبیر علوی، سعید منصوری*، سید محمدعلی ایازی، سید مجتبی میردامادی صفحات 305-324

  «اختلاف حدیث» و «عوامل بوجودآورنده ی آن»، از جمله مسایل حدیث پژوهی است که بی اعتنایی به آن، منجر به عدم وثوق به حدیث و کنار گذاشتن آن می گردد؛ براین اساس، دانشمندان و حدیث پژوهان به دلیل تاثیر شناخت اسباب اختلاف حدیث در چگونگی رفع تعارض آن،  با بررسی این اسباب می کوشند راهکارهای برون رفت از تعارض را بیابند. بخشی از اختلاف حدیث، در مرحله ی نقل و وصول به طبقات بعدی رخ داده است و در ایجاد آن ناسخان و راویان حدیث نقش داشته اند. پژوهش حاضر، موضوع اختلاف حدیث را با رویکرد بررسی نقش راویان از عصر پیامبر$ تا پایان دوره امامان% با تاکید بر آرای آیت الله سیستانی مورد واکاوی قرار می دهد. ایشان پاره ای از اختلافات غیر واقعی را از ناحیه ی ناقلان و ناسخان و ناشی از عواملی نظیر: عمد و تساهل، یافته و فارغ از تحلیل رجالی به بررسی این عوامل پرداخته است. از مطالعه آثار ایشان برمی آید عملکردهای ناسخان و راویان که منجر به اختلاف حدیث شده به سه گونه : عامدانه، غیرعامدانه و مشترک بین حالت عمد و غیرعمد قابل تقسیم است.

  کلیدواژگان: راویان، ناسخان، تعارض، اختلاف حدیث، سیدعلی سیستانی
 • حمیدرضا یونسی*، زهرا فیضی، لیلا خسروی مراد صفحات 325-349

  مفهوم قرآنی ایثار در مقایسه بین دو نظم اجتماعی سنتی و مدرن بیان شده از سوی چلبی، کارکردهای مختلفی دارد. ایثار در جامعه سنتی در بخش روابط مبادله نامتقارن گرم و بعد مجموعه تعاملی قرار می گیرد و کارکرد آن همان مفهوم قرآنی که حول معنای «برتری دادن» است، می باشد، اما در دستگاه مختصات نظم اجتماعی مدرن، کارکردی در سطح هنجار اخلاقی و مسیولیت در قبال جامعه و افراد در بعد هنجاری آن دارد.

  کلیدواژگان: ایثار، برتری دادن، چلبی، نظم اجتماعی سنتی، نظم اجتماعی مدرن
 • سید مرتضی حسینی شیرگ* صفحات 351-378

  احادیث مهدویت به دلیل ظرفیت بالای اعتبار بخشی به جریان های سیاسی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است، از این رو جدا سازی مجعولات و تبیین دلایل رویکردهای سیاسی به این اخبار کمک شایانی به پاک سازی معارف مهدویت از مجعولات دارد، گویا رقابت های سیاسی پررنگ ترین نقش در وارد کردن احادیث جعلی به حوزه مهدویت داشته است. در این میان نقش امویان به عنوان نخستین کسانی که در تاریخ اسلام خلافت را به سلطنت تبدیل کردند، پررنگ می نماید. این مطالعه با هدف بررسی نقش امویان در جعل و تحریف احادیث مهدویت و گونه شناسی این احادیث شکل گرفته است. پرسش ما این است که رویکرد امویان به احادیث مهدویت چه بوده و آنان در جهت تحکیم و توسعه قدرت خود چه نقشی در جعل روایات مهدویت داشته اند؟ نتایج این مقاله که با روش تحلیل محتوا و بر پایه منابع کتابخانه ای به دست آمده است، نشان می دهد که مهم ترین گونه های جعل و تحریف امویان در روایات مهدوی عبارت اند از: «جعل و تحریف در مصداق مهدی موعود»، «فضیلت بخشی به اماکن تحت سلطه»، «مشرق ستیزی» و «جعل و تحریف در نشانه های ظهور».

  کلیدواژگان: روایات مهدوی، امویان، احادیث ساختگی، سیاست
|
 • Ensiyeh Rajabi Pour Meybodi, Yahya Mirhoseini, Kamal Sahrayi Ardakani* Pages 5-28

  In the tradition of translating the Holy Qur'an, every translator has used a fixed and clichéd phrase in translating Basmalah. On the other hand, Shia and Sunni commentators, in almost all commentaries, they have attempted to explain this verse only in the basmalah of Surah Ḥamad and have not seen the need to mention anything under the basmalah of other surahs. Among the traditional commentaries, Laṭāif al-ʾIshārāt al-Qushayri and Kashf al-Asrār Meybudi are exceptions, which mention unique explanations under each basmalah that are different from other surahs. In addition, in Kashf al-Asrār, which is dedicated to translation, there are four different types of translations that are unique. This article, which is organized in a descriptive and analytical method, seeks to answer the question why Rashiduddin Meybudi's performance in translation and interpretation is heterogeneous; after analyzing 113 translations and 112 interpretations of the verse tasmīyat in Kashf al-Asrār, the conclusion was reached that although some translations and interpretations are related to the content of the surahs, in most cases, we are faced with a kind of tasteful method based on inner perceptions and enlightenment. In any case, Rashid al-Din Maibdi's behavior indicates that he considered each basmalah to be specific to the same surah; a view that is very close to Shia Imamiyah.

  Keywords: Basmalah, the Verse Tasmīyat, Translation, Interpretation, Taʾwiīl, Kashf al-Asrār, Rashiduddin Meybudi
 • Mahdiyeh Pakravan, Alimohammad Valavi*, Nosrat Nilsaz Pages 29-62

  Nine narratives in Biḥār al-Anwār refer to the punishment and burning of Shaykhayn by Qāīm. The problem of this research is to date and identify the sectological roots of these narratives as well as their evolutionary. Examining the narrative sources of the Shiite sect, namely Zaidiyyah, Ismailiyyah, Nasiriyyah, and the Twelver Shiʿa, shows that the origin of this discourse goes back to the circles of exaggerators of the second century and later, and its explanation and detail was made by Khasibi, the leader of the Nasirians. Exaggerated thoughts, the flow of populism and anti-Arabism have played a significant role in the formation and growth of this discourse, and the principle of seeking innocence from Imami theological principles has caused these traditions to enter into some Imami sources. In the earlier works of Imamiyyah, this punishment can be seen in the form of brief and similar phrases only at the end of Kamāluddin's two narratives, which is a summary of what was prevalent among exaggerators before. In the chain of narrators of both narratives of Ṣadūq, the names of those accused of exaggeration appear. Dalāil al-Imāmah - an exaggerated book with an unknown author - also has narratives on this subject that are influenced by al-Hidāyatul Kubrá. Biḥār al-Anwār has increased the frequency of narratives by repeating the narratives of the exaggerators and Imamiyyah several times. The repetition of these narrations in the sources of the Akhbarians of the 11th century and later highlighted this issue in the Imamiyyah intellectual system, while the roots of these narratives reach the exaggerators and the Nasiris. This research has presented its results with the method of content analysis by going through steps such as data collection, categorization and coding of narrations, their quantitative and qualitative comparison, and the review of textual attributions of narratives.

  Keywords: Shiite Sects, Exaggerators, Punishment of Shaykhayn, Imam Mahdi (as), Khasibi, Nasiriyyah
 • Hosein Mohammadi*, Ebrahim Ebrahimi, Alireza Tabibi, Ali Hasan Beygi Pages 63-85

  In some hadith and historical books of Sunnis, there are narrations and reports that, according to them, the Holy Prophet (pbuh) took off his clothes and exposed his private parts and was prevented from doing so based on an unseen call. Two groups of these reports are related to the Prophet's childhood, one group is related to the Prophet's adolescence, and one group is related to his youth, which can be criticized in terms of documents and texts. Despite the importance of this topic, no independent research has been conducted in this field. In the documentary review, it was found that the documents of the narratives of the Prophet's nakedness before his mission are weak, and in the textual criticism, the discussed narrations are inconsistent with the verses of the Quran, Sunnah and reason, and they are scattered and full of anxiety. Finally, the origin of these reports was investigated and it became clear that these traditions were made by the Umayyads to destroy the reputation of the Prophet.

  Keywords: Narratives of the Prophet's Nakedness, Documentary Criticism, Textual Criticism, Contradictions of Narratives, Umayyads, Ḥijāb, Causes of Hadith
 • Mohammad Hassan Zahedi Touchai*, Mahmoud Ghasemzadeh Khoskroudi Pages 87-119

  It has been narrated that many revelations have been related about the revelation of Surah ʿĀdīyāt, which are effective in theological and historical topics in addition to the field of interpretation. Despite the many researches that have been done in this field, more use of historical topics and related evidences regarding the cause for the revelations of this Surah is still needed. The current research aims to investigate some of the narratives that led to the revelation of the beginning verses of this surah to examine those narratives that use explicit words to determine the cause for the revelation of these verses by making more use of historical topics. Historical discussions show that some of the narratives, such as the revelation of Surah ʿĀdīyāt for the Battle Badr or some military campaigns towards Banī Kanānah, contain points that are not compatible with the context of the Surah and cannot be accepted as the cause for its revelation. Also, some of the narratives referring to some persons, such as the revelation of Surah ʿĀdīyāt regarding the war under the command of Musayib ibn ʿAmr and Mundhir ibn ʿAmr, are not in line with the historical reports received about those persons. In the meantime, only some of the narratives such as the narrative narrated by Imam Ṣādiq (as), the narrative of Abū Dhar, the report of Sheikh Mufīd and the report of Ibn Shahr Āshūb regarding the revelation of Surah ʿĀdīyāt in the honor of Imam Ali (as) have been accepted in order to be compatible with historical issues; and historical analysis can determine the time range of the revelation of the beginning verses of this surah to some extent based on some of these narratives.

  Keywords: The Cause for the Revelation, Imam Ali (as), Mundhir ibn ʿAmr, Banī Kanānah, Banī Salīm, Khathʿam
 • Elaham Zarin Kolah* Pages 121-145

  Abdullah Ibn ʿAbbās is one of the prominent companions of the Prophet (pbuh) and a student of Imam Ali (as). Considering his own definition of learning, especially receiving the interpretation of Imam Ali (as) and the importance of his opinions in understanding the Qurʾan, it seems that there is a significant correspondence between his views and those of the Imams (as), especially Imam Ali (as), in the Qur'an-cognitive basics. This article, by using the library method, analyzing the text, while extracting those foundations in his narratives, has investigated the extent of its compatibility with the basics of Qurʾan cognition of Ahl al-Bayt (as), and it has reached the conclusion that ibn ʿAbbās, like the Imams (as), believes in the combination of a one-time and gradual revelation, the comprehensibility of the words of the Qurʾan, the modernity of its understanding, its interpretability, and its many inner layers. Belief in the existence of Arabic words and non-Hejazi dialects in the Qurʾan, the meaning of disjoined letters, the deletion of some verses are among the other basics of Iibn ʿAbbās' Qurʾan cognition in compatible with the Ahl al-Bayt (as).

  Keywords: Qurʾan, the Basics of Qurʾan cognition, Ibn-ʿAbbās, Ahl al-Bayt (as), Compatibility
 • Mohammad Miri*, Ali Sefidiyan Pages 147-168

  This research examines Ibn Sina's interpretation of the verse Nūr, not in a philosophical way and with the language of philosophers, but by referring to the interpretations of the Companions and Followers and using the principles of ijtihād interpretation. Many of the Companions and Followers in a concerted action, along with some recitations, have presented an esoteric interpretation of the verse Nūr and have mentioned faith and its levels in their interpretation. Ibn Sina also presented an esoteric interpretation of the verse Nūr and using philosophical literature, he spoke about human reason and its levels. Since "reason" in a philosophical term is equivalent to "faith" in the custom of Shariʿah, ibn Sina's interpretation of the verse Nūr can be regarded as a reconstruction of the interpretations of the Companions and Followers and completely in line with the content of those interpretations. On the other hand, the characteristics and privileges of ibn Sina's interpretation caused it to be repeated and emphasized by many commentators and scholars after him, and even some commentators, inspired by the method and content of ibn Sina's interpretation of the verse Nūr, interpreted some other verses of the Qurʾan.

  Keywords: The Verse Nūr, Ibn Sina, Philosophical Interpretation, the Interpretations of the Companions, the Interpretations of the Followers
 • Hosein Sattar, Khadijeh Zeyni Vand Nejhad*, Mohaddatheh Hemmatiyan Najaf Abadi Pages 169-193

  Menachem. Y. Kister is one of the Jewish orientalists who has investigated narratives and historical texts, both Jāhilīyyah and Islam, in his works, from the review of a historical book such as Ansāb al-Ashrāf of Balādhari to a historical subject of the biography and Arab peoples such as Banī Qurayẓah and to the review of a Muslim character such as Lady Khadijah (as). He has even evaluated the hadith on a case-by-case basis. In an article entitled "Cut your nails", while examining its source, Kister has discussed why it is important with the alignment of other narratives. In the rest of the article, he has advanced another debate in a rhetorical way about the necessity or desirability of the hadith of cutting nails - based on Sunni sources, to put the process of the conclusion of the article on the innateness of this tradition since the time of Prophet Ibrahim (pbuh) in the verge of completion. Considering that his article is in conflict with the belief of Muslims regarding the importance of the document and its authenticity and the prophethood of the Holy Prophet (pbuh), it is necessary to criticize it. Analytical-descriptive analysis of Kister's writings, on the two axes of the source and the text of the narratives, shows that considering the tradition of cutting nails as natural since the time of Prophet Abraham (pbuh) is seriously criticized; it seems that the author of the article seeks to present a thematic research using narratives about the health-jurisprudential aspects of the tradition of cutting nails, and it has been taken in a different direction from the main mission of the article, which is the discussion about the narrative of "Cut your nails".

  Keywords: Menachem. Y. Kister, Cut your nails, Unintentional Mistake of the Prophet (pbuh), Interruption Period of Revelation, Nature, Prophet Ibrahim (pbuh)
 • Abdul Hamid Vaseti* Pages 195-217

  The presence of many different types of interpretations and references to Malakūt (Unseen world) in the Holy Qurʾan shows the importance of people paying attention to these worlds and their characteristics. Also, referring to the Oneness of Allah the Almighty, the Throne and Kursī, the Umm al-Kitāb and Kitāb Mubīn, Khazāyīn (the treasures) and the Preserved Tablet, Fading and Stabilization, Destiny, Predestination and Certainty, etc., by mentioning different attributes, shows their difference and their functions. In this article, an attempt has been made to discover the relationships between them based on the interpretation of the verses related to these cases and based on the Tafsir al-Mīzān, after summarizing and analyzing each of the interpretations used about the divine malakūt. The results obtained from these analyzes show that the universe of the divine malakūt starts from the essence of infinity and descends to the rank of unity, and then divine knowledge manifests, then divine providence appears, then divine command, then destiny and finally divine decree. Likewise, the divine decree first creates the treasures, then it descends to the Umm al-Kitāb and Kitābul Maknūn, then to the Preserved Tablet, then the Kitāb Mubīn, then the Imām Mubīn, then the Mafātiḥ al-Ghayb, then the Throne, and finally it reaches the Kursī and from there it flows into the world of mankind. The analysis of these levels can be used in various sciences of humanities to obtain the fundamental infrastructures of thinking, feeling and behavior of the individual and society and how they relate to each other.

  Keywords: Ontology, Recognition of Malakūt, Network of Relationships, Tafsir al-Mīzān, Allameh Tabatabaie
 • Seyed Reza Moaddab*, Javad Jamshidi Hasan Abadi Pages 219-245

  The immunity of the Qurʾan from distortion is one of the most important interpretive bases of most commentators (including Allameh Tabatabaie and Ayatollah Javadi Amoli). Allameh Tabatabaie has explained the interpretive basis of "non-distortion of the Qurʾan " in seven sections, which are: The similarity of the current Qurʾan  with the Qurʾan  of the time of the Messenger of Allah, validating the narratives of the non-distortion of the Qurʾan, criticism of the reasons of those who believe in distortion of the Qurʾan, analyzing the unification of the Qur'anic Musḥafs during the period of Uthman, analysis of the collection of the Qur'an between two volumes at the time of the Companions and criticism of the narratives leading to distortion. On the other hand, Ayatollah Javadi Amoli, in explaining this interpretive basis, emphasizes things such as rational reasons, narrational reasons, the frequency of the Qurʾan, the testimony of history, the harmony of the Qurʾan with ʿItrat, the fame achieved by the testimony of scholars of the two sects. The comparison of the bases of two commentators shows that they both agree on the principle of immunity of the Holy Qurʾan from distortion, and this is one of the common bases of interpretational principles of the two commentators in the interpretation of the Qurʾan. But on the other hand, in explaining the details of the issue, they have differences of opinion with each other, and the analysis of these commonalities and differences shows an innovation in the views of Ayatollah Javadi Amoli. In this article, the view of the two mentioned commentators regarding the basis of incorruptibility has been discussed with a descriptive-analytical method and in a comparative manner. The result shows that one of the principles of Ayatollah Javadi Amoli is that he considers the order of the verses in the surahs and the order of the surahs to be a divine command, and he attributes the collection and editing of the Muṣḥaf to the lifetime of the Messenger of Allah the Almighty. While Allameh Tabatabaie does not believe that the Qurʾan was compiled in full complete version during the lifetime of the Prophet (pbuh), and believes that the efforts to arrange the surahs are individual. This issue is the root of the difference of opinion of two commentators in explaining the immunity of the Qurʾan from distortion, which seems Ayatollah Javadi Amoli’s statement to be more correct in this regard. Also, Ayatollah Javadi Amoli considered Allameh Tabatabaie's argument in proving the incorruptibility of the Qurʾan as requiring a thin distance and criticized his words, which seems to be an accurate observation.

  Keywords: Basics of Interpretation, Distortion, Allameh Tabatbaie, Ayatollah Javadi Amoli, Al-Mīzān, Tasnīm, Comparative Evaluation
 • Ahmad Gharai Sultanabadi* Pages 247-267

  Although the discussion of the Qur'an and the theory of evolution still places some of its supporters in a wide range of separation or conflict between the two, but there are also those who think of the connection and integration of the two, among them, James Clark, the contemporary philosopher of religion, who by analyzing some of his epistemological and methodological foundations in this research, it is clear that his view of science and religion has its own characteristics. For example, in relation to the theory of evolution and the Qur'an, he has discussed the style of expression of the Qur'an, and by studying the verses of creation, he has come to the conclusion that the Qur'an's statement on the subject of human creation is brief and scattered and often ambiguous. Therefore, trying to discover and understand the stages of creation with all its details through the Qur'an leads us to its incompatibility with the scientific theory of evolution. In addition, the strict approach among the interpreters of the Qur'an will be for those who do not try to discover all the facts and stages of creation from the Qur'an's statement in the creation of man, but also consider an important role and place for science and new scientific discoveries of scientists of different sciences, and also that they consider the references of the Qur'an in this matter to prove more important matters and facts such as the end of disbelief, the need not to be proud and the need to be pious and surrender to Allah the Almighty, thinking about creation and reminding Allah’s blessings and remembrance, resurrection, Allah's power and creativity, and the merit of worshiping Allah the Almighty.

  Keywords: Qur’an, Theory of Evolution, Creation of Man, James Clark, Goals, Purposes of Qur’an
 • Mahdiyeh Heydari Nasab, Sorayya Ghotbi Pages 269-303

  Syed Nematullah al-Jazayiri is one of the great scholars, hadith scholars, writers and commentators of Shia in the 11th and 12th centuries of Hijri. He has written more than fifty volumes, which al-Sharḥ al-Kabīr ʿalá al-Ṣaḥīfat al-Sajādīyyah is one of his works on the subject of the description of the prayers of Ṣaḥīfat al-Sajādīyyah in Arabic. The purpose of the present research is to identify the methods of Seyed Nematullah Jazayiri in al-Sharḥ al-Kabīr ʿalá al-Ṣaḥīfat al-Sajādīyyah. The research method is descriptive-analytical. The findings of the research indicate that the method of Seyed Nematullah al-Jazayiri  in explaining the supplications of the Ṣaḥīfat al-Sajādīyyah is based on analytical findings from the main text of the prayer and developmental findings based on beyond the text of the prayer. He has paid attention to language levels including lexical knowledge such as etymology, vocabulary recording, vocabulary description, word differences and grammar in the level of receiving based on the main text of prayer, and at the level of rhetoric, he has benefited from the science of meanings, expression and innovation in the description of supplications. Seyed Nematullah al-Jazayiri has tried to reveal the hidden layers of supplications of Ṣaḥīfat al-Sajādīyyah by establishing intertextual relationships at the metatextual level by examining other texts such as the Holy Qur'an and the traditions of the infallible Imams (as). The result is that he has explained of the Sahifah Sajjadiyah by having epistemological and non-epistemological backgrounds based on religion and linguistic, literary, and Quranic knowledge and without following the extreme thoughts of the scholars of his era.

  Keywords: Imam Sajjad (as), Seyyed Nematullah al-Jazayiri, al-Sharḥ al-Kabīr ʿalá al-Ṣaḥīfat al-Sajādīyyah, Methodology, Prayer
 • Abir Alavi, Saeed Mansouri*, Seyyed Mohammad Ali Ayazi, Seyyed Mojtaba Mirdamadi Pages 305-324

  "Differences in hadith" and "factors causing it" are among the issues of hadith research, which neglecting it leads to distrust of hadith and discarding it; therefore, due to the effect of knowing the causes of hadith differences on how to resolve the conflict, scientists and hadith researchers try to find solutions to the conflict by examining these causes. Part of the difference of hadith occurred in the stage of transmission to the next levels of hadith, and the narrators and scribes had a role in creating it. The present study examines the issue of hadith differences with the approach of examining the role of narrators and scribes from the age of the Prophet to the end of the period of the imams (as), with an emphasis on the opinions of Ayatollah Sistani. He has found some unreal differences from the narrators and scribes which caused by factors such as: intention and tolerance, and apart from Rjali's analysis, he has investigated these factors. From the study of his works, it can be seen that the actions of narrators and scribes that lead to the difference of hadith can be divided into three types: intentional, unintentional, and common between intentional and unintentional.

  Keywords: Narrators, Scribes, Conflict, Difference of Hadith, Seyed Ali Sistani
 • Hamidreza Younesi*, Zahra Feizi, Leila Khosravi Morad Pages 325-349

  The Quranic concept of self-sacrifice has different functions in the comparison between the two traditional and modern social orders expressed by Chalabi. In traditional society, self-sacrifice is placed in the section of warm asymmetric exchange relations and in the dimension of interactive set, and its function is the same as the Qur'anic concept that revolves around the meaning of "preference". But in the coordinate system of modern social order, it has a function at the level of moral norm and responsibility towards society and individuals in its normative dimension.

  Keywords: Self-Sacrifice, Preference, Chalabi, Traditional Social Order, Modern Social Order
 • Seyed Morteza Hoseini Shirg* Pages 351-378

  Hadiths of Mahdism have been misused due to their high capacity of giving credibility to political movements. Therefore, separating the falsehoods and explaining the reasons for the political approaches to these narratives are of great help in purifying the teachings of Mahdism from the falsehoods. It seems that political rivalries have played the most prominent role in bringing fake hadiths into the field of Mahdism. Meanwhile, the role of the Umayyads as the first ones in the history of Islam to convert the caliphate into a monarchy is highlighted. This study aims to investigate the role of the Umayyads in forging and distorting the hadiths of Mahdism and the typology of these hadiths. Our question is, what was the approach of the Umayyads to the hadiths of Mahdism and what role did they play in falsifying the traditions of Mahdism in order to consolidate and develop their power? The results of this article, achieved by the method of content analysis and based on library sources, show that the most important types of forgery and distortion of the Umayyads in the Mahdavi traditions are: "Forgery and distortion in the case of the Promised Mahdi", "Giving virtue to the dominated places", "Anti-Orientalism" and "Forgery and distortion in the signs of the reappearance".

  Keywords: Mahdawi Narratives, Umayyads, Fabricated Hadiths, Politics