فهرست مطالب

مجله مدیریت کسب و کار
پیاپی 56 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ابوالقاسم احمدی، اعظم رحیمی نیک*، ماندان مومنی صفحات 1-20
  گسترش رستوران ها و شدت یابی رقابت میان آن ها، مساله کیفیت خدمات در راستای رضایت مشتریان را مطرح ساخته است. پژوهش از نوع کیفی و روش پژوهش، داده بنیاد است. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها، مصاحبه و جامعه آماری پژوهش شامل مدیران رستوران های تهران و آشنا به علم بازاریابی بوده اند. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شده و در نهایت 15 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده ها نیز از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. از نتایج کدگذاری داده ها، 63 مفهوم و 26 مقوله شناسایی شدند. مدل پژوهش با توجه به ابعاد رویکرد داده بنیاد یعنی شرایط علی (تحقیقات بازار، شایستگی های خدماتی، بهداشت غذایی رستوران و مشتری مداری)، پدیده اصلی (نحوه عرضه غذا برای مشتری، همدلی کارکنان، محیط فیزیکی (ملموس) رستوران، ایجاد اعتماد مشتری و پاسخ دهی رستوران)، شرایط زمینه ای (شرایط اجتماعی موجود، وضعیت رقابتی، مسایل فرهنگی، توسعه رستوران داری و ارزش های اسلامی)، عوامل مداخله گر (عوامل مسیولیت اجتماعی، انتظارات مشتری و هزینه های پرداختی مشتری)، راهبردها (پاسخ به نیازهای مشتری، مدیریت کیفیت مستمر، راهبردهای مدیریتی، توانمندسازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری) و پیامدها (رضایت مشتری، وفاداری مشتری، عملکرد اجرایی رستوران و رفتار خرید مشتری) ارایه شد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رضایت مشتری، رستوران، رویکرد داده بنیاد
 • شیوا اسلامی*، علیرضا شیخ، احمد مهدی جو صفحات 21-42

  جهت ارایه و طراحی مدل بهینه در وهله اول معیارهای فعلی انتخاب تامین کننده در شرکت طراحی و مهندسی قطعات ایران خودرو (ساپکو) بررسی شد . جامعه آماری تحقیق شامل 14 نفر از خبرگان شرکت ساپکو می باشد ، که مصاحبه تخصصی با آنان به عمل آمد. بعد از اتمام مصاحبه ، ضمن تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش ، نتیجه گیری و نهایتا مدل طراحی گردید. با بررسی ضریب رگرسیونی و میزان همبستگی متغیرها مشخص گردید ، تنها مولفه های توان طراحی و تولید ، سیستم های مدیریت کیفیت و توان مالی ارتباط قوی و مستقیم با اعتبار برند داشته اند (تایید فرضیه های شماره 1، 2، 4 ، 9) . نهایتا ضریب تعیین مدل در این آزمون 42/0 درصد براورد شد. به این معنی که در مدل تایید شده نهایی 42 درصد از تغییرات متغیر انتخاب سازنده از متغیرهای اعتبار برند ، توان طراحی و تولید ، سیستم مدیریت کیفیت ، توان مالی و... تاثیر می گیرد .لذا شرکتهای تامین کننده قطعات از جمله شرکت دانش بنیان میلان چسب جهت انتخاب توسط ساپکو به عنوان تامین کننده برتر بایستی به عوامل تایید شده مدل اهتمام بیشتری در مقایسه با سایر متغییرهای مقاله داشته باشد.

  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، اعتبار برند، شرکت ساپکو، شرکت میلان چسب
 • ستاره نیکیان، ابراهیم آلبونعیمی*، لیلا آندرواژ صفحات 43-60
  تحقیق حاضر باهدف تعیین مدل پاردایمیک عوامل موثر بر رضایت مشتریان صنعت نان اجراشده است. برای این منظور با به کارگیری تیوری زمینه ای، داده های کیفی مربوط به 18 نفر از خبرگان صنعت نان در ایران با استفاده از ابزار مصاحبه گردآوری و با نرم افزار MaxQDA تجزیه وتحلیل شد. پس از سه مرحله کدگذاری مشخص شد که پنج متغیر بر رضایت مشتریان (رضایت از محصول، کارکنان، محیط و برند) اثرگذار هستند که عبارت اند از؛ ویژگی محصول، فرایند تولید، انصاف قیمت، کارکنان و محیط فروشگاه. رضایت مشتری موجب شکل گیری پیامدهایی همچون کسب مزیت رقابتی، افزایش سهم بازار، بهبود عملکرد مالی و وفاداری مشتری خواهد شد. راهبردهای بازاریابی شامل رسیدگی به شکایات، برندسازی، مسیولیت اجتماعی برند و مدیریت ارتباط با مشتری است. عوامل مداخله گری که در این میان شناسایی شد عبارت اند از؛ سهم بازار نان سنتی، وضعیت اقتصادی، شدت رقابت در صنعت و پاندمی ویروس کرونا. نهایتا تکنولوژی در تولید نان صنعتی، شایستگی های محوری شرکت، دانش مشتری در زمینه نان صنعتی و استانداردهای اتحادیه نان های صنعتی به عنوان بستر حاکم معرفی شده اند.
  کلیدواژگان: نان، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، تئوری زمینه ای، مدل پارادایمیک
 • الهام ایران نژاد پاریزی، کامبیز طالبی*، جهانگیر یدالهی فارسی، حمیده رشادت جو صفحات 61-80
  اشتیاق و انگیزه در تیم های کارآفرینانه تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب و کارها دارد. با توجه به تیمی شدن فعالیت های کارآفرینی در عصر جدید، بررسی نقش محیط در عواطف و اشتیاق تیم ها در مراکز ارایه دهنده خدمات به تیم های استارتاپی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل اشتیاق کارآفرینانه تیمی در شتابدهنده انجام شده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد (رویکرد اشتراوس و کوربین) صورت پذیرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و نمونه گیری نظری به روش هدفمند انجام شده و بعد از انجام 13 مصاحبه به اشباع نظری رسیده است. نتایج پژوهش در غالب مدل پارادایمی شامل اشتیاق کارآفرینانه تیمی به عنوان مقوله محوری، شرایط علی (خدمات مالی، مکان فیزیکی، آموزش و مربیگری)، عوامل زمینه ای (کانون اشتیاق کارآفرینانه تیمی)، عوامل مداخله گر (گرایش کارآفرینانه و خودکارآمدی)، راهبردها (راهبردهای بیرونی و راهبردهای درونی) و پیامدها (تکرارپذیری و مقیاس پذیری مدل کسب و کار، گسترش بازار و...) ترسیم گردید. خدمات ارایه شده در مراکز شتابدهنده تاثیر قابل توجهی بر اشتیاق کارآفرینانه تیم های استارتاپی دارد که می تواند عملکرد تیم و در نتیجه موفقیت دوره های شتابدهی را تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: اشتیاق کارآفرینانه تیمی، تحلیل کیفی داده بنیاد، شتابدهنده
 • علی اصغر فرهمند، میر فیض فلاح*، غلامرضا زمردیان صفحات 81-102
  ایجاد زنجیره ی خلق ارزش، برای آن دسته از مشتریان بانک ها که سهم قابل توجهی از منابع مالی، فرصت ها و پتانسیل های موجود در بازارهای مالی از جهت جذب منابع، تخصیص و سرمایه گذاری و انجام فعالیت های مالی و اقتصادی را به خود اختصاص می دهند، ضروری است. این بخش از مشتریان شامل مشتریان حقوقی و یا به عبارتی شرکت ها و موسسات دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی می باشند. هدف این پژوهش طراحی ابزار مناسب جهت تعیین عوامل خلق ارزش و بررسی روایی و پایایی آن می باشد. ابتدا با استفاده از روش گلوله برفی خبرگان، متخصصان کلیدی و مشتریان شرکتی در بانک رفاه استان های تهران و اصفهان شناسایی شدند، که با توجه به اشباع نظری محققین تعداد 18 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. سپس با استفاده از نظرات آنها 61 گویه پرسشنامه استخراج شد و با محاسبه نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا تعداد گویه های قابل قبول به 51 مورد کاهش یافت و با استفاده از آلفای کرونباخ و ICC پایایی پرسشنامه تایید گردید.
  کلیدواژگان: بانکداری شرکتی، خلق ارزش، طراحی ابزار، روانسنجی
 • محسن فلاح، فریده حق شناس کاشانی*، علی رضاییان صفحات 103-121
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد سیستم کسب و کار در مدل مهندسی مجدد در صنعت بانکداری دولتی با تاکید بر مشتری مداری می باشد. تحقیق حاضر از نوع کیفی بوده و در آن از تیوری گراندد(داده بنیاد) استفاده شد. بنابراین روش تحقیق از حیث هدف بنیادی است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بانک شاغل در بخش های مختلف صنعت بانکداری شهر تهران می باشند. نمونه گیری غیر احتمالی بوده و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه می یابد که بر این اساس با 11 نفر مصاحبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری داده ها(باز، محوری، گزینشی) استفاده شد، که شامل یادداشت برداری در هنگام کدگذاری، ارتباط مقوله ها با یکدیگر و در نهایت تدوین نهایی تیوری است. نتایج نشان داد که پنج بعد یا عامل تامین منافع حداکثری ذینفعان صنعت بانکداری، سرعت و ارزانی خدمات، اعمال قوانین و استانداردها، رعایت چارچوب های مدیریت بانکداری و ایجاد و بهبود روش های منتهی به مشتریان صنعت بانکداری می تواند در مهندسی مجدد کل کسب و کار صنعت بانکداری ایران با تاکید بر مشتری مداری موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: مشتری مداری، سیستم کسب و کار، مهندسی مجدد در بانکداری، نظریه داده بنیاد
 • انوش امیدی، علیرضا پویا*، هادی بستام، علی حسین زاده صفحات 122-139
  سرعت تغییرات در دنیای امروز باعث شده کسب و کارها برای مقابله با چالش های محیطی به سمت چابک شدن و ارتقای قابلیتهای ضروری گام بردارند. چابکی یا همان توان سازگاری سریع و به موقع با بازارهای در حال تغییر بین المللی با هزینه کم و ارزش افزوده بالامی باشد که باید در قابلیتهای بازاریابی مد نظر قرار گیرد. از این رو در پژوهش حاضر پس از ارایه مدل با رویکرد کیفی از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت گردشگری سلامت ، اساتید دانشگاه و شناسایی ابعاد چابکی قابلیتهای بازاریابی، در مرحله بعد با بهره گیری از روش بهترین-بدترین BWM(توسط خبرگان منتخب در صنعت گردشگری سلامت) که از جدیدترین و دقیق ترین روش های وزن دهی است به تعیین اهمیت و اولویت بندی مفاهیم بدست آمده پرداخته شده است. نتایج این تحقیق منجر به رتبه بندی 14 مفهوم اصلی بدست آمده شد که در قالب مدل پارادایمی ارایه و تعیین اولویت گردید.
  کلیدواژگان: قابلیتهای بازاریابی، چابکی، گردشگری سلامت، روش بهترین-بدترینBWM
 • ابراهیم وکیل یزدی، رسول ثانوی فرد*، علی اصغر عیوضی حشمت صفحات 140-161
  هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر انتخاب مقصد صادراتی در صنعت دارو است. در بخش کیفی از روش دلفی جهت استخراج مدل مفهومی بهره برده شد. داده های این بخش به واسطه نظرسنجی از 15خبره دانشگاهی و خبره حوزه صادرات و از طریق روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انجام پذیرفت. در بخش کمی، ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه بوده و نمونه آماری را 283 تن از مدیران، معاونین، کارشناسان و خبرگان حوزه صادرات و کارشناسان سازمان های مرتبط با تجارت و اساتید حوزه دانشگاه تشکیل می دهند که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شده-اند. جهت تحلیل داده ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره برده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ریسک تجارت، توسعه اقتصادی، جذابیت ویژگی های بازار، ویژگی های فنی محصول، منابع و قابلیت ها، اعتبار شرکت، ویژگی های فناوری، عضویت در پیمان ها و موانع تعرفه ای و محدودیت های ناشی از تصمیم های دولتی بر انتخاب مقصد صادراتی دارو تاثیرگذار هستند.
  کلیدواژگان: بازارشناسی بین المللی، محصولات دارویی انسانی، صادرات، انتخاب مقصد صادراتی
 • زهرا رحمانی، محمدابراهیم محمدپور زرندی*، محمدعلی کرامتی صفحات 162-175

  مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی است که سیستم بانکداری درکشورمان در شرایط حاد تورمی سال های اخیر با آن روبروست. تسهیلات اعطایی بانک ها بدون لحاظ شرایط تورمی معمولا منجر به زیان پنهان پرداخت وام و در نتیجه کاهش سودآوری و خطرعدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه خطر ورشکستگی بانک ها شده است. هدف از پژوهش حاضر برآورد زیان پرداخت وام در بانک سرمایه با استفاده از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علف های هرز می باشد. در این پزوهش برای بررسی زیان پرداخت وام طراحی مدل انجام شده و جهت مقایسه پیش بینی زیان پرداخت وام بین نتایج محاسبه ای با استفاده از فرمول ابتکاری پیشنهادی و درآمد تسهیلات مالی اعطایی از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علف های هرز استفاده شد. نتایج نشان داد ارتباط و همبستگی منفی بین زیان پرداخت وام با رشد سودآوری بانک سرمایه در شرایط تورمی بالا وجود دارد. همچنین مقایسه پیش بینی زیان پرداخت وام بین نتایج محاسبه ای با استفاده از فرمول ابتکاری پیشنهادی، عدد پیش بینی شده توسط الگوریتم بهینه سازی علف های هرز و درآمد تسهیلات مالی اعطایی نشان داد زیان پرداخت وام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علف های هرز قابل محاسبه می باشد.

  کلیدواژگان: زیان پرداخت وام، الگوریتم بهینه سازی علف های هرز، بانک سرمایه
 • سید محمد موسوی جد*، خبات نسائی، سید محمد رضا موحد صفحات 176-194

  امروزه صنعت بانکداری در اقتصاد ایران، نقشی فراتر از جایگاه ذاتی خود ایفا می کند، بدین معنی که وظایف سایر بخش های اقتصاد خصوصا حوزه های مالی را نیز بالاجبار به عهده گرفته است. این درجه از اهمیت، می طلبد که در این صنعت کارهای پژوهشی بیشتری صورت گیرد. در پژوهش حاضر، با توجه به دو نکته اساسی؛ نقش پررنگ حوزه بانکداری خرد در ترکیب منابع و مدیریت شهرت بانک ها و تعداد بالای مشتریان خرد در بانک ها در سطح شهر سنندج، بانکداری خرد به عنوان نقطه عطف پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر، به بررسی بانکداری خرد و عوامل بازاریابی موثر بر آن می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مشتریان خرد شعب بانک ملت در سطح شهر سنندج می باشند و تعداد 384 نفر از مشتریان با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری قضاوتی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید هستند و ارتباط معناداری در بین متغیرهای پژوهش وجود دارد.

  کلیدواژگان: عوامل بازایابی، بانکداری، بانکداری خرد، بانک ملت
 • وحید رضا نصابی، بهرام خیری*، حمیدرضا یزدانی صفحات 195-209
  هدف این تحقیق شناسایی پارامترهای تعیین کننده ارزش نام تجاری و ارایه الگویی برای قیمت گذاری و ارزش گذاری برند شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) است. در بخش روش شناسی تحقیق با استفاده از روش دلفی، از نظر متخصصان، مدیران، خبرگان و صاحبنظران شرکت که با این امر، سر و کار دارند، استفاده شده است و در نهایت منجر به استخراج و شناسایی متغیرها، گردید. جامعه آماری 382 نفر بوده اند که بر اساس فرمول کوکران، در نهایت360 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. براساس ادبیات پژوهش و نظرات تخصصی خبرگان در مجموع 62 عامل شناسایی شده است. برای غربال شاخص ها و شناسایی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است و 55 شاخص در راند اول، 51 شاخص در راند دوم و 46 شاخص در راند سوم استخراج شده است. موانع شناسایی شده در چهار بعد، کیفیت ادراک شده، آگاهی برند، وفاداری برند و تداعی برند شناسایی شده است که به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. اعتبارسنجی مدل نیز نشان داد مقدار شاخص GOF عددی برابر 546/0 بوده است که شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد.
  کلیدواژگان: ارزش نام تجاری، ارزش گذاری برند، شرکت تدبیرگران فردای امید
 • سمانه عطایی، سینا نعمتی زاده*، وحیدرضا میرابی صفحات 210-227

  هدف از این تحقیق طراحی و تبیین مدلی از تبلیغات آنلاین با رویکرد بازاریابی مبتنی بر تصویر می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم تبلیغات آنلاین، بازاریابی مبتنی بر تصویر (گیف مارکتینگ) و گردشگری، از طریق انجام پژوهش آمیخته و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری به طراحی و تبیین مدل تبلیغات آنلاین با رویکرد گیف مارکتینگ در قطب های گردشگری ایران پرداخته شده است. استراتژی تحقیق شامل بررسی کیفی نظریه داده بنیاد و تحلیل کمی زمینه یابی بوده و جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه تبلیغات با تمرکز بر صنعت گردشگری است و در بخش کمی کلیه گردشگران در قطب های گردشگری ایران میباشد. نتایج نشان داد که مولفه های (عوامل علی، زمینه ای و برون دادها) مدل تبلیغات آنلاین با رویکرد گیف مارکتینگ در قطب های گردشگری ایران به ترتیب اولویت تبیین و در راستای انجام مصاحبه و کد گذاری باز، در نهایت 62 شاخص استخراج شد. نتایج اعتبار سنجی مدل و شاخص برازش کلی مدل (GOF) که دارای مقدار 0.794 است، نشان داد که برازش کلی مدل مطلوب بوده و در نتیجه مدل کلی دارای اعتبار بوده و تایید می گردد.

  کلیدواژگان: تبلیغات آنلاین، بازاریابی مبتنی بر تصویر (گیف مارکتینگ)، گردشگری
 • ندا رزمی، علی لعل بار*، سلیمان حسن نژاد صفحات 228-247

  بررسی نظام اقتصادی در سطح بین المللی بیانگر این حقیقت است که همواره میان سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. به این معنا که کشورهایی با الگویی کارامد در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی، اغلب از پیشرفت اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار میباشند این تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد و ابزار گردآوری داده ها بصورت داده کاوی می باشد و قلمرو موضوعی این تحقیق بانکهای تجاری می باشداین تحقیق درباره بررسی تاثیر طول عمر واحد تجاری(سن شرکت)در روش تحلیل چند بعدی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی(مورد مطالعه بانکهای تجاری) انجام شد و تحلیلها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مورد نظر ارایه گردید. به طور کلی با توجه به نتایج مفید به دست آمده از آزمون آماری که بیانگر دقت 85 درصدی مدل تحلیل چند بعدی ترجیحات در حالت الف است ونشان دهنده عدم وجود خطا به طور میانگین در حالت ب می باشد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که بررسی طول عمر واحد تجاری می تواند دقت مدل فوق را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: طول عمر واحد تجاری، سن شرکت، روش تحلیل چند بعدی، پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی
|
 • Abolghasem Ahmadi, Azam Rahimi Nik *, Mandan Momeni Pages 1-20
  The expansion of restaurants and increasing of competition between them has raised the issue of service quality in order to satisfy customers. The present research is qualitative and the research method is Grounded Theory. The tools used for data collection were interview and the statistical population of the study included restaurant managers in Tehran and familiar with marketing science. The snowball method was used for sampling until the theoretical saturation was reached and finally 15 people were interviewed. Data analysis was also done through coding (open, axial and selective).From the results of data coding, 63 concepts and 26 categories were identified. Research model according to the dimensions of the Grounded Theory, ie causal conditions (market research, service competencies, restaurant food hygiene and customer orientation),the main phenomenon (how to supply food to the customer, employee empathy, the physical environment of the restaurant, customer trust and restaurant response)Underlying conditions(existing social conditions, competitive situation, cultural issues, restaurant development and Islamic values), intervention factors (social responsibility factors, customer expectations and customer payment costs), strategies (responding to customer needs, continuous quality management, management strategies), Employee Empowerment and Customer Relationship Management) and Outcomes (Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Restaurant Executive Performance, and Customer Purchasing Behavior) were presented.
  Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, Restaurant, Grounded Theory Approach
 • Shiva Eslami *, Alireza Sheikh, Ahmad Mahdijoo Pages 21-42

  In order to present and design the optimal model in the first place, the current criteria for selecting a supplier in Iran Khodro Parts Design and Engineering Company (Sapco) were reviewed.The statistical population of the study included 14 SAPCO experts, who were interviewed. At the end of the interview, while analyzing the research data and findings, conclusions and finally a model was designed. By examining the regression coefficient and the degree of correlation of variables, it was determined that only the components of design and production capacity, quality management systems and financial capacity were strongly and directly related to brand credibility (confirmation of Hypotheses 1, 2, 4, 9).Finally, the coefficient of model determination in this test was estimated to be 0.42%. This means that in the final approved model, 42% of the changes in the manufacturer variable are affected by the variables of brand credibility, design and production capacity, quality management system, financial capacity, etc.Therefore, parts suppliers, including Milan Chesb Knowledge-Based Company, in order to be selected by Sapco as the top supplier, should pay more attention to the approved factors of the model compared to other variables in the article.

  Keywords: Supplier selection, brand reputation, Sapco, Milan Chesb
 • Setareh Nikian, Ebrahim Albonaiemi *, Leila Andervazh Pages 43-60
  The present study was conducted to determine the paradigmic model of factors affecting customer satisfaction in the bread industry. For this purpose, using the Grounded Theory, qualitative data related to 18 bread industry experts in Iran were collected using interview tools and analyzed with MaxQDA software. After three coding steps, it was found that five variables affect customer satisfaction (product, employee, environment, and brand satisfaction), which are; Product features, production process, price fairness, employees and store environment. Customer satisfaction will lead to consequences such as competitive advantage, market share, financial performance and customer loyalty. Of course, for this effect, it is necessary to implement marketing strategies such as handling complaints, branding, brand social responsibility and customer relationship management. The most important intervention factors identified were the traditional bread market share, the economic situation, the intensity of competition in the industry and the coronavirus pandemic. Finally, technology in the production of industrial bread, the core competencies of the company, customer knowledge in the field of industrial bread and the standards of the Industrial Bread Union have been introduced as the governing platform
  Keywords: Bread, Customer Satisfaction, customer loyalty, Grounded Theory, Paradigmic Model
 • Elham Irannejadparizi, Kambiz Talebi *, Jahangir Yadollahi Farsi, Hamideh Reshadatjoo Pages 61-80
  Passion and motivation among entrepreneurial teams can have a significant impact on the performance of businesses. Given the team-based nature of entrepreneurial activities in our modern age, the study of the environment’s role in a team’s emotions and passion in centers providing services to start-up teams has found particular significance. The present study was conducted to present an entrepreneurial passion model in teams based on accelerators. The present study was conducted within the framework of a qualitative approach, using grounded theory research methodology (the Strauss and Corbin approach). Semi-structured interviews were used to collect data and the theoretical sampling was conducted purposively, where theoretical saturation was reached after 13 interviews. The results of the study were drawn into a paradigm model including team entrepreneurial passion as the main subject and causal circumstances (financial services, locale, training, and mentor), background (team entrepreneurial passion focal point), intervening factors (entrepreneurial orientation and self-efficacy), strategies (external strategies and internal strategies), and consequences (repeatability and scalability of the business model, market development and …).Services provided in accelerator centers providing support for entrepreneur teams have a remarkable impact on the entrepreneurial passion of start-up teams, that can have a great impact on team performance .
  Keywords: Team Entrepreneurial Passion, Grounded Theory, Accelerator
 • Ali Asghar Farahmand, Mirfeiz Fallah *, Gholam Reza Zomorodian Pages 81-102
  Creating a value creation chain is essential for those bank customers who have a significant share of financial resources, opportunities and potentials in the financial markets to attract resources, allocate and invest and perform financial and economic activities. This segment of customers includes legal customers, or in other words, companies, public, private and semi-private companies. The purpose of this study is to design an appropriate tool to determine value creation factors and evaluate its validity and reliability. First, using the snowball method, experts, key specialists and customers of the company were identified in the Welfare Bank of Tehran and Isfahan provinces, which according to the theoretical saturation of the researchers, 18 people were interviewed. Then, using their opinions, 61 items of the questionnaire were extracted and by calculating the content validity ratio and content validity index, the number of acceptable items was reduced to 51 items and the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha and ICC.
  Keywords: Corporate banking-, value creation-, tool design-, Psychometrics
 • Mohsen Fallah, Farideh Haghshenaskashani *, Ali Rezaeian Pages 103-121
  The purpose of this study is to identify the dimensions of the business system in the re-engineering model in the public banking industry with emphasis on customer orientation. The present study was qualitative and used grounded theory. Therefore, the research method is fundamental in terms of purpose. The population studied in this study includes bank managers and experts working in different sectors of the banking industry in Tehran. Sampling is unlikely and will continue until theoretical saturation is reached, based on which 11 people were interviewed. To analyze the data, data coding (open, axial, selective) was used, which includes taking notes during coding, the relationship of categories with each other, and finally the final formulation of the theory. The results showed that the five dimensions or factors of providing the maximum benefits to the banking industry stakeholders, speed and cheapness of services, application of rules and standards, observance of banking management frameworks and creation and improvement of methods leading to banking industry customers can re-engineer the entire business Iranian banking should be effective by emphasizing customer orientation.
  Keywords: Customer Orientation, Business System, Reengineering in Banking, Grounded Theory
 • Anoosh Omidi, Alireza Pooya *, Hadi Bastam, Ali Hosein Zadeh Pages 122-139
  AbstractThe pace of change in today's world has led businesses to take agility and upgrade essential capabilities to meet environmental challenges. Agility, or the ability to adapt quickly and in a timely manner to changing international markets at low cost and high added value, must be considered in marketing capabilities. Therefore, in the present study, after presenting the model with a qualitative approach through in-depth semi-structured interviews with health tourism industry experts, university professors and identifying the agility dimensions of marketing capabilities, in the next step using the best-worst method BWM (by selected experts In the health tourism industry), which is one of the newest and most accurate weighting techniques, the importance and prioritization of the obtained concepts have been determined. The results of this research led to the ranking of 14 main concepts that were presented in the form of a paradigm model and their priority was determined.
  Keywords: Marketing capabilities, agility, Health Tourism, BWM Method
 • Ebrahim Vakil Yazdi, Rasoul Sanavifard *, Ali Asghar Eivazi Heshmat Pages 140-161
  The purpose of this study is to identify the factors affecting the choice of export destination in the pharmaceutical industry. In the qualitative part, the Delphi method was used to extract the conceptual model. The data of this section was done through a survey of 15 academic and export experts and through judgmental sampling and snowball sampling. In the quantitative part, the data collection tool includes a questionnaire and the statistical sample consists of 283 managers, deputies, experts and experts in the field of export and experts of trade-related organizations and university professors, who through the sample method Single-stage clusters are selected. Structural equation modeling and LISREL software were used to analyze the data. The results show trade risk, economic development, attractiveness of market characteristics, technical characteristics of the product, resources and capabilities, company credibility, technological characteristics, membership in contracts and tariff barriers and restrictions. Resulting from government decisions affect the choice of export destination of the pharmaceutic.
  Keywords: International Marketing, Human Pharmaceutical Products, Export, Export Destination Selection
 • Zahra Rahmani, Mohammad Ebrahim Mohammadpoor Zarandi *, Mohammadali Keramati Pages 162-175

  Liquidity management has been one of the biggest challenges facing the banking system in Iran in the acute inflation conditions in recent years. Facilities granted by banks, regardless of inflationary conditions, usually lead to hidden losses in repayment of loans, resulting in reduced profitability and the risk of inability to meet obligations, resulting in the risk of bankruptcy. The present study aims to estimate the loan repayment loss in Sarmayeh Bank using the weed optimization meta-heuristic algorithm. In the present study, a model was designed to examine the loan repayment loss. Also, to compare the calculated results using the proposed heuristic formula and the income of the granted financial facilities in terms of loan repayment loss prediction, weed optimization meta-heuristic algorithm was used. The results showed that there is a negative correlation between loan repayment losses and the growth of Sarmayeh Bank profitability in high inflation conditions. Also, comparing the loan loss prediction between the calculated results using the proposed heuristic formula, the number predicted by the weed optimization algorithm and the income of the granted financial facilities showed that the loan repayment loss using the weed optimization meta-heuristic algorithm can be calculated.

  Keywords: Loan Repayment Loss, Weed Optimization Meta-Heuristic Algorithm, Sarmayeh Bank
 • Sayed Mohammad Moosavijad *, Khabat Nesaei, Seyed Mohammad Reza Movahed Pages 176-194

  Today, the banking industry plays a role beyond its inherent position in the Iranian economy, which means that it has taken on the duties of other sectors of the economy, especially the financial spheres. This degree of importance requires that more research be done in this industry. In the present study, according to two basic points; The prominent role of micro-banking in combining resources and reputation management of banks and the high number of micro-customers in banks in Sanandaj, micro-banking has been considered as a turning point of the present study. Therefore, the present study examines micro-banking and marketing factors affecting it. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The data collection tool is a questionnaire. The statistical population of the present study is all micro-customers of Bank Mellat branches in Sanandaj and 384 customers were selected as a sample using available Morgan table. The results showed that all research hypotheses are confirmed and there is a significant relationship between research variables.

  Keywords: Marketing factors, Banking, Retail banking, Mellat Bank
 • Vahidreza Nesabi, Bahram Kheiri *, Hamidreza Yazdani Pages 195-209
  The purpose of this study is to identify the parameters that determine brand value and provide a model for pricing and brand valuation of Tadbirgaran Farda Omid Company (Private Joint Stock). In the research methodology section, using the Delphi method, the views of experts, managers, experts and experts of the company who deal with this matter, has been used, and finally led to the extraction and identification of variables. The statistical population was 382 people who according to Cochran's formula, finally 360 people were selected as a sample and randomly. Based on the research literature and expert opinions of experts, a total of 62 factors have been identified. The fuzzy Delphi approach was used to screen the indicators and identify the final indicators, and 55 indicators were extracted in the first round, 51 indicators in the second round and 46 indicators in the third round. Barriers identified in four dimensions: perceived quality, brand awareness, brand loyalty and brand association have been identified, which have been ranked first to fourth, respectively.
  Keywords: Brand Value, brand valuation, Tadbirgaran Farda Omid company
 • Samaneh Atayee, Sina Nematizadeh *, Vahidreza Mirabi Pages 210-227

  The purpose of this study is to design and explain a model of online advertising with an image-based marketing approach. In this regard, while reviewing the concepts of online advertising, image-based marketing (gif marketing) and tourism, through conducting research and using the method of confirmatory factor analysis and structural equation modeling to design and explain the online advertising model with a gif approach Marketing is dealt with in the tourism hubs of Iran. The research strategy includes a qualitative study of the data theory of the foundation and a quantitative analysis of the field. The results showed that the components (causal factors, contexts and outputs) of the online advertising model with the gif marketing approach in the tourism hubs of Iran were explained in order of priority and in order to conduct open interviews and coding, 62 indicators were extracted. The results of model validation and overall model fit index (GOF), which has a value of 0.794, showed that the overall model fit is desirable and as a result, the overall model is valid and approved.

  Keywords: Online Advertising, Image based marketing (GIF marketing), Tourism
 • Neda Razmi, Ali Laalbar *, Soleyman Hasan Nejad Pages 228-247

  The study of the economic system at the international level shows the fact that there is always a close relationship between investment and the level of economic development of countries. This means that countries with an efficient model in allocating capital to different economic sectors, often have higher economic development and consequently social welfare. This is a study of commercial banks. This study was conducted to investigate the effect of business unit life (company age) in a multidimensional analysis method to predict the credit risk of legal customers (studied by commercial banks) and the analysis was reviewed and the desired results were presented. .In general, according to the useful results obtained from the statistical test, which indicates 85% accuracy of the multidimensional analysis model of preferences in mode A and indicates the absence of errors on average in mode B.Therefore, it can be concluded that examining the lifespan of a business unit can increase the accuracy of the above model.

  Keywords: Business unit life, Company Age, multidimensional analysis method, credit risk forecast of legal clients