فهرست مطالب

پژوهشنامه مکتب های ادبی - پیاپی 18 (تابستان 1401)

پژوهشنامه مکتب های ادبی
پیاپی 18 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عفت جلالی سروستانی، محمدهادی خالق زاده*، محمدرضا معصومی صفحات 7-28
  میرعبدالواحد بن ابراهیم بن قطب الدین بن ماهرو بلگرامی(1161 1095 ه.ق)، از علمای متبحر و صوفی مشرب هندوستان است که مشرب عرفانی اش چشتیه بوده و کتاب «سبع سنابل» از آثار وی است. هدف پژوهشگر در این مقاله، معرفی، بررسی آداب، باورها و اندیشه های طریقت چشتیه در «سبع سنابل» میرعبدالواحد بلگرامی است. این مقاله به شیوه سندکاوی و کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. ضمن معرفی نویسنده، آثار، مبانی فکری و عرفانی وی نیز در ترازوی نقد قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد از لحاظ فکری، نویسنده بیش از هر چیز تحت تاثیر اندیشه و مشرب فکری طریقت چشتیه همچون خرق پوشی، آداب مرید و مراد، ذکر، مراقبه، سماع، چله نشینی، شریعتمداری و... بوده، لذا به آداب، اندیشه ها و مبانی فکری طریقت چشتیه پرداخته و به آنها اشاره کرده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد از لحاظ فکری، نویسنده بیش از هر چیز تحت تاثیر اندیشه و مشرب فکری طریقت چشتیه همچون خرق پوشی، آداب مرید و مراد، ذکر، مراقبه، سماع، چله نشینی، شریعتمداری و... بوده، لذا به آداب، اندیشه ها و مبانی فکری طریقت چشتیه پرداخته و به آنها اشاره کرده است.
  کلیدواژگان: قرن دوازدهم، میر عبدالواحد بلگرامی، طریقت چشتیه. سبع سنابل
 • فاطمه سلطانی*، نگار خدادادی صفحات 29-52
  چکیدهادبیات «پلیدشهری« یا «دیستوپیایی» در مقابل ادبیات آرمانشهری قرار می گیرد. آینده ای که در این ژانر برای جامعه بشری تصور می شود، آینده ای شوم، بیمارگونه و سرشار از پلیدی است. دغدغه اصلی داستان نویسان ادبیات پلیدشهری، توجه به نقد اجتماعی و سیاسی و بازتاب معضلات اجتماعی پیدا و پنهان عصر مدرن است. داستان مدرن واجد ظرفیت متناسبی برای ژانر ادبیات پلیدشهری است؛ چراکه به معضلاتی که به شکل های پیچیده و جدید در جامعه امروز ظهور کرده اند و گریبان گیر انسان های همعصر ما شده اند، می پردازد. این پژوهش برآن است به روش توصیفی- تحلیلی به کشف و بررسی مولفه های پلیدشهری در داستان های کوتاه از چهار مجموعه داستان، «سایه های غار» «ماه نیمروز» «مومیا و عسل» و »هشتمین روز زمین» اثر شهریار مندنی پور بپردازد. نگارندگان در پی پاسخ به این پرسش ها هستند که ژانر ادبیات پلیدشهری چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ داستان های مدرن مندنی پور کدام مولفه-های ژانر ادبیات پلید شهری را مطرح می کنند؟ با توجه به به بررسی آثار مدرن مندنی پور روشن شد که مواردی نظیر خودکشی، هویت باختگی، خیانت، تنهایی انسان مدرن، خشونت و سردی رفتار، منفعل بودن و تسلیم طلبی، افزایش روحیه توحش در میان انسان ها، مواجهه ذهنی با خود، ازهم پاشیدگی روابط انسانی، قطع ارتباط عاشقانه یا بیگانگی عاطفی در روابط زوج ها از مهم ترین مولفه های پلیدشهری در داستان های مدرن مندنی پور به شمار می روند.
  کلیدواژگان: ادبیات پلیدشهری، دیستوپیا، داستان مدرن، مندنی پور
 • پروین غلامحسینی، پرستو کریمی*، حمیدرضا قانونی، جهانگیر صفری صفحات 53-107
  تحلیل گفتمان انتقادی، رویکردی است که زبان را به عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی می کند و بر نحوه بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی به وسیله متن و گفتگو تاکید می کند.گفتمان شناسی یا تحلیل گفتمان یا تحلیل کلام به مطالعاتی اطلاق می شود که زبان نوشتاری، گفتاری یا نشانه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. روشنفکران مشروطه خواه متاثر از ادبیات اروپا، در راه تحول طلبی، نقد ادبیات گذشته را آغاز کردند وخواستار ادبیاتی شدند که به کار بیداری مردم و ایجاد تغییرات سیاسی بیاید. گروهی سعادت جامعه ایران را در تقلید همه جانبه از غرب پنداشتند (غرب زدگی). گروهی با تاکید بر نظام ارزش های بومی، فرهنگ اسلامی- ایرانی و... راه حل اصولی برای رسیدن به پیشرفت یافتند. در این پژوهش سعی شده که نحوه تعامل گفتمان «غرب زدگی» در رمان «سگ و زمستان بلند» با مسایل سیاسی، اجتماعی و ایدیولوژیک، شناسایی و چرایی تولید هر گفتمان مشخص شود؛ و همچنین مختصه های زبانی و فرازبانی موثر در خلق این اثر بر اساس روش «تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف» مورد بررسی قرار گیرد. نکته مهم این است که باید در تغییر و تحولات اجتماعی به تغییر ایدیولوژی ها، محتوا و جان مایه آثار، نکات زبانی و بلاغی (بالاخص نمادها و استعاره ها) توجه کرد. چه بسا تغییر در برخی از نمادها، استعاره ها و تمثیل ها می تواند شاخصی باشد برای ارزیابی جنبه هایی از تحولات اجتماعی و فرهنگی. شاید علت اصلی کندی در تغییر مفهوم و نقش نمادها و استعاره ها به این واقعیت مربوط می شود که با زندگی اجتماعی و روزمره ما سخت در هم تنیده شده اند و جدا کردن آن ها با توانایی انتزاعی قوی تری نیاز دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، رویکرد انتقادی نورمن فرکلاف، گفتمان غرب زدگی، شهرنوش پارسی پور، سگ و زمستان بلند
 • رقیه رجبی قاضی کندی*، عبداناصر نظریانی، علیرضا مظفری صفحات 108-144
  عنایت فروغ در دوره نخست شاعری به شیوه سرایش مشیری سبب شده تا شعر این دو از نظرزبانی وعاطفی شباهت هایی داشته باشند. سادگی و صمیمیت زبان شعر مشیری بسیار موردتوجه فروغ بود و ازطرف دیگرغنای عاطفی اشعارمشیری فراترازعاطفه حاکم برشعر یک مرد است و اگر کسی بدون دانستن نام او از اشعارش بخواند یا بشنود ممکن است احتمال دهد که سراینده آنها یک زن است. در این مقاله، نویسندگان بابهره گیری ازروش تحلیلی توصیفی، استفاده از منابع مکتوب ومجازی مساعی خودرا صرف ارایه پاسخی متقن ومستدل به این سوال گماشته اندکه«مهمترین گفتمان غنایی-اجتماعی دراشعار فریدون مشیری و فروغ فرخزاد پیرامون چه مسایلی است؟»فرضیه و دال مرکزی نویسندگان تاکیدی است براین مسیله که اگرفروغ مجال بیشتری می یافت بطور قطع درجایگاهی فراتر از جایگاه فعلی اش درشعر معاصر قرار می گرفت، درواقع فروغ با اینکه درآغاز شاعری، تحت تاثیر شاعرانی چون نیما، شاملو و مشیری بود ولی دردوره دوم چهره ای متفاوت از گفتمان شعرخود ارایه کردکه نویدشاعری با نبوغ خاص شعری را می داد. مشیری نیزهرچند شاعری حساس و تاحدودی متعهدبه مسایل بشریت است، ولی درشیوه بیان و نگرش نسبت به آنها تفاوت هایی بافروغ دارد. یافته های مقاله نشان دادکه اشعار غنایی-اجتماعی فریدون حول سه مسیله کلان مسایل عام بشریت، حوادث طبیعی و نگاه شخصی به مسایل اجتماعی ولی گفتمان غنایی- اجتماعی فروغ حول چهار مسیله کلان ایستادگی در برابر جامعه مردسالار، انتقاد از کمرنگ شدن ارزش های اخلاقی، انتقاد از انسان های منفعل و شکوه از اوضاع نابسامان کشور قرار دارد.
  کلیدواژگان: شعر غنایی، شعر اجتماعی، فریدون مشیری، فروغ فرخزاد، رمانتیسم
 • بیتا قنبری*، عالم جان خواجه مرادوف صفحات 145-179
  ریالیسم هم بر جریان ادبی خاص قرن نوزدهم دلالت دارد و هم به مثابه سبکی از داستان نویسی به کار می رود که زندگی را تا حد ممکن، به همان صورت که در جهان اجتماعی می گذرد بازتاب می دهد. ریالیسم ادبی به جای دراماتیزه کردن یا عاشقانه تر کردن داستان، تلاش می کند تا آنجا که ممکن است به واقعیت های زندگی و شخصیت های عادی زندگی روزمره بطور حقیقی بپردازد. در آثار اولین نسل از داستان نویسان ایرانی از جمله سیمین دانشور نیز بسیاری از ویژگی های مکتب ریالسیم جلوه گر است. دانشور به عنوان نخستین بانوی داستان نویس ایران، سه رمان با نام های «سووشون»، «جزیره ی سرگردانی» و «ساربان سرگردان» نوشته است. روش این پژوهش، تطبیق دادن جزییات و عناصر موجود در رمان و استنباط جنبه های دقیق برای کشف مولفه های ریالیستی(شخصیت پردازی، توصیف ، زبان ، درون مایه، نمود شخصیت نویسنده و بازتاب زندگانی شخصیت های حقیقی) و چگونگی تطابق آن با وا قعیت های اجتماعی است. در این مقاله بازتاب مولفه های ریالیسم در آثار داستانی سیمین دانشور، در دو بخش مسایل سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران و زندگی شخصی نویسنده و دربخش فرم داستان ها، ویژگی هایی مانند کاربرد زبان عامیانه و متناسب با طبقه ی اجتماعی، صحنه پردازی های دقیق و شخصیت پردازی های واقع گرا مورد بررسی قرار گیرد. دانشور توانست در آثارش، تجربه-زیسته فردی و اجتماعی وآلام وآمال شخصیت های طبقات مختلف اجتماع در دهه هایی از تاریخ ایران را همان گونه که هست بازتاب داده است.
  کلیدواژگان: رئالیسم، داستان، واقعیت اجتماعی، سیمین دانشور
 • یعقوب پازنده میاری، مسعود مهدیان*، ملیحه مهدوی صفحات 180-211
  در بحبوحه انقلاب مشروطه ترویج اندیشه هایی همچون آزادی، ظلم ستیزی، توجه به حقوق مردم، پاسخگویی مسیولین و تاسیس مجلس از مهمترین خواسته های طیف های مختلف جامعه تلقی می گردید. در این میان، شعرای عهد مشروطه با ادبیات سیاسی خود، به یکی از مهمترین آبشخورهای تهییج مردم، بیداری و تظلم خواهی آنان مبدل گردیدند. نویسندگان در این مقاله تلاش کرده تا با بهره گیری ازروش تحلیلی توصیفی اندیشه های سیاسی اشعار ادیب الممالک فراهانی، وحید دستگردی و ملک الشعرای بهار را بررسی و تحلیل نمایند. فرضیه ای که نویسندگان به بوته آزمایش گذارده اند تاکیدی است بر این مسیله که نخست؛ مهم ترین مولفه های سیاسی شعر وحید وطن دوستی است. دوم؛ مهم ترین مولفه های سیاسی شعر بهار انتقاد از وضع کلی اجتماع است و نهایتا اینکه مهم ترین مولفه های سیاسی شعر ادیب پند و اندرز به حاکمان همراه با انتقاد است. یافته های مقاله نشان می دهد کانون اندیشه های سیاسی این سه شاعر حول هفت محور وطن، وحدت، مشروطیت و مجلس، استبداد ستیزی، نفی استعمار، آزادی و عدالت می چرخد.
  کلیدواژگان: اشعارمشروطه، گفتمان شعری، ادیب الممالک فراهانی، وحید دستگردی، ملک الشعرای بهار
|
 • Effat Jalali Sarvestani, Khaleghzadeh Mohammad Hadi *, Mohammadreza Masoumi Pages 7-28
  In the field of mysticism, there is a huge volume of literary works, in prose and poetry, in Persian or Arabic, the content of which is diverse, ranging from wisdom, philosophy, interpretation of the Qur'an to hadith. The theory of Sufi beliefs and terms, and the expression of love, knowledge, and the critique of reason, and the proof of the agreement of the way with the Shari'a, ethics, customs, monastic customs, and the history of the elders, and the expression of dreams, revelations, and eloquent words are ecstatic. One of the branches of mysticism is the school of semantics, which has seven major literary indicators. Mir Abdul Wahid Ibn Ibrahim Ibn Qutbuddin Ibn Mahro Bilgirami (1161-1095 AH) is one of the most experienced and mystical scholars of India whose mystical school is Chishtī and the book "Sabaa Sanaabil" is one of his works. The aim of the researcher in this article is to introduce and study the customs, beliefs and ideas of the Chishtīyah sect in "Sabaa Sanaabil" by Mir Abdul Wahid Bilgirami with an emphasis on the school of semantics and its indicators, through a descriptive-analytical method. While introducing Bilgirami, authors criticize the intellectual and mystical foundations of his works. Findings indicate that intellectually, the author is greatly influenced by the intellectual mentality of the Chishtī sect, such as the veil, the etiquette of the disciple, the dhikr, meditation, listening, ‘Shariatmadari’, etc., so that he has discussed and referred to the ideas and intellectual foundations of the Chishtī sect.
  Keywords: School of Sufism, Twelfth Century, Mir Abdul Wahid Bilgirami, the Chishtīyah Sect, Sabaa Sanaabil
 • Negar Khodadadi Pages 29-52
  "Urban filth" or "dystopian" literature contrasts with utopian literature. The future imagined for human society in this genre is a sinister, pathological, and filthy future. The main concern of the novelists of dystopian literature is to pay attention to the social and political critique and the reflection of the visible and hidden social problems of the modern era. The grounds for the emergence of the dystopia are works that have looked with extreme pessimism at the reality of human life in the contemporary world. Modern fiction has a corresponding capacity for the genre of dystopian literature because it deals with the problems that have emerged in complex and new forms in today's society and have plagued our contemporaries. Sociologists are not able to clarify the psychological dimensions of these problems with their statistics and study questionnaires. Authors seek to answer the following questions: what is the genre of dystopian literature and what are its characteristics? Which components of the genre of dystopian literature do Mandanipour modern stories address? According to the study of modern works by Mandanipour, it became clear that cases such as suicide, identity loss, betrayal, loneliness of modern man, violence and cold behavior, passivity and submission, increasing the spirit of savagery among human beings, mental confrontation with self, disintegration of human relationships, severance of romantic relationship or emotional alienation in couples' relationships are the most important components of dystopia in Mandanipour’s modern stories.
  Keywords: Dystopian Literature, Dystopia, Modern Story, Mandanipour
 • Parvin Gholamhosseini, Parastoo Karimi *, Hamidreza Ghanooni, Jahangir Safari Pages 53-107
  Influenced by European literature, constitutionalist intellectuals began to critique past literature in a revolutionary way; moreover, in order to establish "literary democracy," they called for literature that would serve to awaken people and bring about political change. Confrontation with Europe is the main cultural issue in the constitutional period. The attitude of the traditional Iranian society towards the European civilization caused the intellectual awakening of the intellectuals and the adoption of a new attitude towards politics and culture. Fascination with Western civilization and uncritical treatment of its effects made the humiliation of Iran's cultural heritage seem like a kind of modernism. With the arrival of Western culture in Iran, some believed that moving towards Western models could elevate Iranian society and return it to its former greatness. Imitating the West, they made reforms (Westernization) because they believed the prosperity of Iranian society could result from a comprehensive imitation of the West, so they tried to follow the example of the West in form/content (Westernization). But the third group, by emphasizing the system of indigenous values, Islamic-Iranian culture, etc., found a principled solution to achieve progress. In this study, we have tried to identify the discourse of "westernization" in the novel "Dog and Long Winter" by Shahrnush Parsipur, with political, social and ideological issues, and to explain the production of each discourse. Also, the complex structure of textual production, linguistic features and metalanguage effective in creating this work have been examined based on the method of Fairclough’s critical discourse analysis.
  Keywords: Discourse analysis, Norman Fairclough’s Critical Approach, Westernization Discourse, Shahrnush Parsipur, 's Dogs, Long Winter
 • Roghayeh Rajabi Ghazi Kendi *, Abdolnasser Nazariani, Alireza Mozaffari Tazeh Kendi Pages 108-144
  Forough Farrokhzad’s attention to the style of Moshiri's composition has caused the poetry of the two to be similar in terms of language and emotion. The simplicity and intimacy of the language of Moshiri's poetry was highly regarded by Forough, and on the other hand the emotional richness of Moshiri's poems is beyond the emotion of a man's poetry; if one reads or hears his poems without knowing his name, it is possible that they think they are written by a woman. In this article, the authors, using a descriptive analytical method, examine their written and virtual sources to provide a convincing and reasoned answer to the question: "What are the most important aspects of lyrical-social poetry in the poems of Fereydoun Moshiri and Forough Farrokhzad?" Authors emphasize that if Forough had had more opportunites, she would definitely have been in a position beyond her current status in contemporary poetry. Her poetry promised a poet with a special genius. Although Moshiri is a sensitive poet and to some extent committed to the issues of humanity, he has radiant differences in the way he expresses his views. Findings of this article indicate that Fereydoun's lyrical-social poems revolve around three major issues of general humanity, natural disasters and a personal view of social issues, but Forough's lyrical-social discourse revolves around four major issues of resisting the patriarchal society, criticism of diminishing moral values, criticism of passive people and the unhealthy situation of the country.
  Keywords: Contemporary poetry, Lyrical Poetry, Social Poetry, Fereydoon Moshiri, Forough Farrokhzad
 • Bita Ghanbari *, Olemjan Khojamurodov Pages 145-179
  Realism refers to the specific literary current of the nineteenth century which is also used as a style of storytelling. Realism reflects life, as much as possible, in the world of fiction. Instead of dramatizing or making the story more romantic, literary realism tries to tell it as realistically as possible. Many features of the school of realism are also evident in the works of the first generation of Iranian novelists, including Simin Daneshvar. As the first Iranian female novelist, Daneshvar has written three novels called "Savushun", "Island of Wandering" [Jazire-ye Sargardāni] and "Wandering Cameleer [Sāreban-e Sargardān]. The aim of this research is to examine the details and elements in the novel and to deduce its exact aspects to discover their realistic components and how they are adapted according to the social reality. In the present article, an attempt has been made to reflect on the components of realism in the fictional works of Daneshvar, in the two sections of sociopolitical, economic and cultural issues of Iran and the personal life of the author. In these stories, features such as the use of slang (appropriate for social class), accurate staging and realistic characterizations are examined. Attention to the abovementioned points has led Daneshvar to be known as a realist writer; an author who in her works has depicted the individual and social life of Iranians in decades of Iranian history.
  Keywords: realism, Story, Social Reality, Simin Daneshvar, Savushun
 • Yaghoub Pazandeh Miari, Masoud Mahdian *, Maliheh Mahdavi Pages 180-211
  In the midst of the Constitutional Revolution, the promotion of ideas such as freedom, oppression, respect for the rights of the people, accountability of officials, and the establishment of parliament was considered to be one of the most important demands of various sections of society. In the meantime, the poets of the constitutional era, with their political literature, became one of the most important sources of people's excitement, awakening, and oppression. In this article, the authors have tried to study and analyze the poems of Adīb-al-Mamālek Farahani, Vahid Dastgerdi, and Malek osh-Sho'arā Bahār by using a descriptive-analytical method. The hypothesis that the authors have examined in their poetry emphasizes that first, the most important political component of Vahid's poetry is patriotism. Second, the most important political component of Bahar's poetry is criticism of the general state of society, and finally, the most important political components of Adīb 's poetry are pieces of advice to rulers accompanied by criticism. Findings of the article show that political thoughts of these three poets revolve around the seven axes of homeland, unity, constitutionalism and parliament, anti-authoritarianism, denial of colonialism, freedom, and justice.
  Keywords: Constitutional Poetry, Poetic Discourse, Adīb-al-Mamālek Farahani, Vahid Dastgerdi, Malek osh-Sho'arā