فهرست مطالب

مطالعات امنیت اجتماعی - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 72، زمستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 72، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد عباسی اتویی، علی بابایی مهر، داود قاسمی، عاطفه جوادی رجه صفحات 1-24

  زمینه و هدف:

   شهروندان یک جامعه حقوق و تکالیفی دارند که اعضای آن جامعه و دولت باید آن را رعایت نمایند. تامین امنیت نسبت به این حقوق، از مهم ترین وظایف دولت است که باید با استفاده از قوانین کارآمد و شفاف، ضمن شناسایی این حقوق، راه کارهای جلوگیری و حمایت از آن در صورت نقض و تضییع این حقوق، تضمین نماید. از جمله مهم ترین این حقوق، حق مالی است از این رو هدف از انجام این مقاله بررسی چگونگی نقش دولت در تامین امنیت مالی شهروندان است.

  روش تحقیق:

   روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، تحلیل اسنادی- فقهی می باشد.

  یافته ها و نتیجه گیری:

   یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که اگرچه ممکن است به نظر آید که دولت به دنبال منافع خود می باشد با این وجود، نادیده گرفتن و تضعیف این حق، موجبات ناامنی و فساد و بسیاری از جرایم و معضلات اجتماعی را فراهم می نماید.نتیجه کسب شده از مقاله نشان می دهد که در حقوق ایران، قانون گذار با الهام از قواعد فقهی و اسلامی که حمایت از حقوق مالی از جایگاه بالایی در آن برخوردار است، ضمن شناسایی این حق در قوانین اساسی و قوانین موضوعه، نتوانسته است امنیت کامل نسبت به این حق را برای شهروندان فراهم نماید و با ترجیح منافع عمومی، بسیاری از تکالیف و محدودیت ها را بر حقوق فردی شهروندان اعمال می نماید.

  کلیدواژگان: امنیت، امنیت مالی، حقوق شهروندی، فقه اسلامی، قوانین موضوعه، ایران دولت
 • مهدی حاجیان صفحات 25-64
  زمینه و هدف

  امروزه ترس از جرم و عدم احساس امنیت اجتماعی، موضوعی است که بحث امنیت در شهرها را به چالش کشانده و بدین سبب مورد توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی قرار گرفته است، ترس از جرم و قربانی شدن به مفهوم دل نگرانی فرد از قربانی شدن (خود، اعضای خانواده، خویشاوندان، همسایه ها و شبکه ها پیوندی) به وسیله ولگردان، معتادان، سارقان،کودک رباها، مزاحم خیابانی، سودجوها، گروه بزه کار و افراد غیراخلاقی است که ممکن است خود یا یکی از نزدیکان وی را موردتهدیدو قربانی قرار دهند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش فعلی، بررسی جامعه شناختی ترس از جرم در ساختار اجتماعی و عوامل موثر بر آن است.

  روش تحقیق:

   مکانیسم اجرای پژوهش، با استفاده از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه در بین شهروندان بالای 18 سال کشور در مراکز استان ها به همراه شهرستان های تابعه (428 شهرستان و 11 سرکلانتری تهران بزرگ) انجام شده است. نمونه های تحقیق 15778 نفر بوده اند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و به صورت سیستماتیک و تصادفی ساده انتخاب شده اند.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج یافته های به دست آمده گویای این واقعیت است که مهمترین جرایم و آسیب های اجتماعی استان به ترتیب بیکاری، طلاق، اعتیاد صنعتی، اختلافات و نابسامانی های خانوادگی بوده و میزان بروزجرایم از دیدگاه زنان بیشتر از مردان است. و بین عملکرد پلیس با اعتماد و مشارکت شهروندان و میزان احساس امنیت و موفقیت پلیس رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که هر چقدر رضایت شهروندان از عملکرد پلیس بیشتر باشد اعتماد و مشارکت شهروندان با پلیس افزایش می یابد که این امر منجر به بالا رفتن میزان احساس امنیت در سطح جامعه و موفقیت پلیس خواهد شد.

  کلیدواژگان: احساس امنیت اجتماعی، ترس از جرم، امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، عملکرد پلیس
 • یاسر شامانی، عبدالله جلالی نسب، شعبان اولادی، سعید سیدی صفحات 66-84
  زمینه و هدف

  امنیت از نیازهای اولیه بشری بوده و در اسلام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به گونه ای که امنیت و سلامت را دو نعمت پنهان دانسته اند که تا زمانی که وجود دارند دیده نمی شوند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در پی پیاده سازی آموزه های دین مبین اسلام در ساختار اجتماعی و سیاسی می باشد می بایست مزید بر دانش روز از آموزه های دینی نیز در جهت ایجاد و حفظ امنیت در کشور استفاده نماید. یکی از فرصت های موجود در جمهوری اسلامی ایران وجود رهبری سیاسی است که توامان مجتهدی جامع الشرایط و مرجع دینی می باشد. با استفاده از بیانات رهبر انقلاب و تحلیل محتوای آن می توان دیدگاهی نو نسبت به امنیت به دست آورد که با آموزه های دینی نیز همخوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه ها و شاخص های امنیت از دیدگاه مقام معظم رهبری انجام شد.

  روش تحقیق:

  با استفاده از روش کتابخانه ای حدود 77 سخنرانی مقام معظم رهبری از سال 1368 تا سال 1394 با کلیدواژه امنیت استخراج و با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. دستاورد اولیه پژوهش با استفاده از ادبیات پژوهش مجددا بررسی و نهایتا با استفاده از نظر خبرگان باز تعریف گردید.

  یافته ها و نتیجه گیری

  پس از تحلیل داده ها، استخراج مفاهیم و استفاده از نظریه خبرگان در بعد امنیت، 6 مولفه و 47 شاخص استخراج شد. شاخص ها و مولفه های به دست آمده در بعد امنیت با هدف درک ذهنی مناسب تر در گروه هایی دسته بندی و نهایتا در قالب یک شمسه به تصویر کشیده شد.

  کلیدواژگان: امنیت، بیانات مقام معظم رهبری، تحلیل محتوای کیفی، شاخص های امنیت، مولفه های امنیت
 • حمید حیدری مکرر، سمانه سارانی، عابده مولایی صفحات 85-102
  زمینه و هدف

  امنیت در جامعه یکی از مهم ترین شاخص های توسعه انسانی و اجتماعی محسوب می شود که تمامی شیونات و ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد و تضمین کننده حیات و بقای اوست و محوری ترین نیاز ها و خواسته های هر جامعه انسانی برای برخورداری از زندگی سالم است. نبود امنیت و هرگونه اختلال در آن، پیامد های زیان بار و چه بسا جبران ناپذیری به همراه داشته است و برنامه های توسعه را به چالش می کشد. هدف از این پژوهش تحلیل عوامل تاثیرگذار بر امنیت سکونتگاه روستایی در دو بخش جالق و کوهک سراوان می باشد.

  روش تحقیق:

   روش اصلی تحقیق ترکیبی از روش های توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی با استفاده از مقالات و پرسشنامه خواهد بود. جامعه آماری این تحقیق بخش های جالق و کوهک سراوان می باشد که در آن روستاییان مشغول به فعالیت در مرزهای جالق و کوهک می باشند. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از  آزمون های آماری و آزمون همبستگی است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در نمونه مورد مطالعه دارای اثرگذاری و نقش بر امنیت سکونتگاه های روستایی بخش های جالق و کوهک سراوان هستند. در این خصوص برای بعد اقتصادی (ضریب بتا: 246/0)، اجتماعی (ضریب بتا: 397/0) و زیست محیطی (ضریب بتا: 205/0) همگی در سطح معناداری 01/0p≤  به دست آمد. نتایج تاپسیس فازی نشان داد که روستاهای دو بخش جالق و کوهک از نظر امنیت در یک سطح متعادل قرار ندارند بنابراین می توان با اطمینان99 درصد گفت، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت مثبت و معنادار دارای نقش و تاثیر بر امنیت سکونتگاه های روستایی دو بخش جالق و کوهک شهرستان سراوان می باشند و همچنین بین میزان جمعیت سکونتگاه های روستایی و فاصله آنان تا مرز با امنیت    سکونتگاه های روستایی ارتباط و همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. در این خصوص یعنی هرچه جمعیت سکونتگاه های روستایی بیشتر بود احساس امنیت در بین ساکنین در سطح بالاتری قرار دارد.

  کلیدواژگان: امنیت، روستاهای مرزی، جالق و کوهک، شهرستان سراوان
 • مرتضی مطهری فرد، محمد امین فرد، علی مطهری فرد صفحات 103-121
  زمینه و هدف

  پیشگیری از وقوع جرم و نیز ضرورت بازپروری مجرمین و جلوگیری از حرفه ای شدن آنان نیازمند تمسک به سیاست جنایی مشارکتی در جهت صیانت از ارزش های دینی و عرفی جامعه در مقابل هنجارشکنی در قالب جرم و بزه است. از عوامل زایش جرم و از عوامل مانع در بازپروری مجرمین نخستین، برچسب زنی ثانوی جرم به آنان است. بسیج به عنوان یک نهاد گسترده و مردمی بایستی بتواند در رفع و دفع این عامل نقش آفرینی کند.

  روش تحقیق:

  در این پژوهش یکی از مولفه های سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از تکرار جرم-   زدودن برچسب ثانوی مجرمین- به وسیله نهاد بسیج مورد تحقیق قرار گرفته است. پس از انتخاب جامعه نمونه، طراحی پرسشنامه و اطمینان از روایی آن با پژوهش میدانی و نظرسنجی و مصاحبه با 300 تن از افراد جامعه آماری تصادفی و با لحاظ متغیرهای جنسیت، سابقه عضویت در بسیج، سطح تحصیلات، چگونگی اشتغال، طیف سنی و سطح مذهبی افراد و با تحلیل های آماری با نرم افزار spss در پی پاسخ به این سوال بوده ایم که آیا مجرمین سابقه دار که تحمل مجازات نموده اند با عضویت و فعالیت در نهاد بسیج موفق به کسب اعتماد و وجهه از سوی جامعه می شوند یا خیر. به دیگر سخن سنجش ظرفیت بسیج در تغییر نگرش جامعه نسبت به این افراد موضوع پژوهش حاضر است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتیجه در این تحقیق حاکی از آن است که با ذهنیت فعلی جامعه هدف این تحقیق از بسیج، این قابلیت در این نهاد نیست تا از بزه کاران تایب رفع برچسب نماید و پیشنهاد می شود با محوریت عناصر مورد سوال این تحقیق برساخت ذهنی جامعه نسبت به بسیج مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مجرم، سابقه دار، بسیج، برچسب زنی، سیاست جنایی مشارکتی
 • علی مرادی، تورج رستمی صفحات 123-150

  زمینه و هدف:

  امنیت جزء نیازهای اساسی انسان بوده و آرامش، شکوفایی انسان، بروز استعدادها و خلاقیت ها در سایه امنیت عمومی حاصل خواهد شد. یکی از مسایل اجتماعی که بیشتر جوامع و به خصوص استان های مرزی درگیر آن هستند؛ قاچاق سلاح و به تبعیت از آن وضعیت امنیت عمومی است. هدف اصلی این مطالعه واکاوی تاثیر قاچاق سلاح بر امنیت عمومی استان کرمانشاه است.

  روش تحقیق:

   این مطالعه به روش ترکیبی (کمی-کیفی) انجام گرفت. در بخش کمی از روش پیمایشی و در بخش کیفی از روش نظریه مبنایی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته و در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود. برای بخش کیفی مشارکت کنندگان شامل چهار گروه متشکل از نخبگان نظامی و انتظامی، اساتید دانشگاه، قاچاق چیان سلاح و همچنین افراد عادی که در این حوزه تخصص داشتند با روش هدفمند و در بخش کمی با استفاده از نرم افزار SPSS Sample Power و تعداد 540 نفر از کل استان به عنوان نمونه با روش تصادفی طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها با استفاده از دو نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها و نتیجه گیری:

  یافته های پژوهش نشان می دهد بین قاچاق سلاح و امنیت عمومی رابطه معنادار و معکوس وجود است. این تاثیرگذاری برای همه ابعاد امنیت به صورت منفی بوده و نشان از تاثیرگذاری معکوس بر آن دارد. به این معنا با افزایش میزان رواج قاچاق سلاح در استان، وضعیت امنیت عمومی تضعیف می شود. یافته های مدل رگرسیونی در ایموس نشان می دهد که مقدار کای اسکویر به عنوان شاخص بدی برازش برابر با 091/5808 است. شاخص RMSEA که بیانگر میانگین باقیمانده بین همبستگی-کوواریانس مشاهده شده از نمونه و برآورد مورد انتظار مدل برای جامعه است و اختلاف بین ضرایب نمونه و جامعه را نشان می دهد. که در این مدل برابر 077/0، شاخص نیکویی برازش (CFI) نشان دهنده تطابق خوب مدل با داده ها است. این شاخص نیز بر مبنای همبستگی بین متغیرهای حاضر در مدل قرار دارد و برابر 668/0 می باشد. شاخص نیکویی برازش اصلاح شده (PCFI) هر اندازه مدل واقعی به یک مدل اشباع شده نزدیک تر شود را جریمه می کند. مقادیر 50/0 و بالاتر قابل قبول است. نتایج این شاخص برابر  24/0 است که می توان چنین نتیجه گرفت که داده های گردآوری شده تا حد زیادی مدل اندازه گیری و ساختاری را مورد حمایت قرار می دهد. استنباط می شود میانگین قاچاق سلاح در استان از حد مورد انتظار جامعه نسبتا بالاتر است؛ از طرفی میزان امنیت عمومی در استان بالاتر از حد مورد انتظار جامعه است. البته این نتایج برای ابعادی مانند محیط زیست، امنیت اجتماعی و امنیت روانی پایین تر از حد مورد انتظار جامعه است.

  کلیدواژگان: قاچاق، امنیت عمومی، سلاح، مناطق مرزی، نظریه زمینه ای
 • میرنجف موسوی، افشار کبیری، نیما بایرام زاده، رویا کامل نیا صفحات 151-176
  زمینه و هدف

  هدف کلی این پژوهش، ارزیابی امنیت اجتماعی و شناسایی میزان آسیب خیزی در سکونتگاه غیررسمی کشتارگاه می باشد.

  روش تحقیق:

  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و دارای ماهیت کاربردی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی گردآوری شده است. در این پژوهش امنیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی، فرهنگی و سیاسی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش ساکنین محله کشتارگاه می باشد که طبق آمار سال 1395 مرکز آمار، 15000 نفر می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران و 374 نفر درنظر گرفته شده است که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان متخصص و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 706/0 تایید شده است. تجزیه وتحلیل داده ها به صورت کمی و کیفی صورت گرفته است. برای ارزیابی داده ها از آزمون t تک نمونه ای، فریدمن، همبستگی اسپیرمن  و روش Kriging استفاده شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج نشانگر این است که با توجه به داده های مکانی در قسمت میانی محله میزان آسیب خیزی بیشتر از سایر نقاط محله می باشد. با توجه به تحلیل داده های پرسشنامه ای، بعد اقتصادی با میانگین 67/2 نسبت به سایر ابعاد در وضعیت نامناسبی قرار دارد. مطابق با نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی، فرهنگی و سیاسی رابطه ای معنادار و مستقیم با امنیت اجتماعی دارند.مطابق نتایج این پژوهش، امنیت اجتماعی در محله کشتارگاه در سطح متوسطی قرار دارد. مطابق نتایج آزمون فریدمن بعد اقتصادی در رتبه آخر در میان سایر ابعاد قرار دارد که نیازمند توجه مدیریت شهری می باشد.

  کلیدواژگان: امنیت، امنیت اجتماعی، سکونتگاه غیررسمی، ارومیه
|
 • Mohammad Abbasi Atoui, Ali BabaeiMehr, Davoud Ghasemi, Atefeh Javadi Raje Pages 1-24
  Background and aim

  Citizens in all societies have duties and rights that should be performed and respected by the members of those societies and the government. Ensuring the observance of these rights is among the most important missions of the governments, and while identifying these rights it must utilize efficient and transparent laws, and guarantee taking measures to prevent and protect them in case of violation and non-observance of the rights. Chief among these rights is the financial right, so the present article aims at investigating the role of the government in providing financial security to citizens.

  Methods

  The research is of descriptive-analytical type and the method of gathering information in this research is documentary-jurisprudential analysis.

  Findings and conclusions

  The findings of this study indicate that although it may seem that the government is looking for its own interests, ignoring and weakening this right leads to insecurity, corruption and many crimes and social problems.The result achieved from the article shows that in the Iranian law, the legislator, while being inspired by Islamic and jurisprudential rules and protecting financial rights, enjoys a high position in it. However, while recognizing this right in the constitution and related laws, the legislator has not been able to fully ensure their observance for the citizens .In addition, giving preference to public interests, imposes many duties and restrictions on the citizens’ individual rights.

  Keywords: Security, financial security, citizens’ rights, Islamic jurisprudence, related laws, Iran, government
 • Mahdi Hajyan Pages 25-64
  Background and aim

  Nowadays, the fear of crime and lack of societal security feeling is an issue that has challenged the issue of security in cities and therefore has been the center of attention of social sciences and criminology researchers. Fear of crime and being victimized refers to concern of  persons  including himself/herself, family members, relatives, neighbors and networks to become a victim by vagrants, drug addicts, thieves, kidnappers, street gangs, profiteers, criminal groups and immoral people who may threaten and victimize them or one of their relatives. Based on this, the present research is aimed at sociological investigation of the fear of crime in the social structure and the factors affecting it.

  Methods

  The research implementation mechanism was conducted using the questionnaire technique along with interviewing the 18 + citizens in the provincial capitals of the country along with subordinate cities (428 small towns and 11 main police stations of Greater Tehran). The research samples were 15,778 people who were selected using multi-stage cluster sampling method and in a systematic and simple random manner.

  Findings and conclusions

  The results of the findings show that the most important crimes and social harms in the province are: unemployment, divorce, industrial drugs addiction, disputes and family disorders; and the incidence rate of crimes from the point of view of women is more than that of men. And there is a significant relationship between the performance of the police and the trust and participation of citizens and the degree of security feeling and success of the police. It means that the higher the citizens' satisfaction level with the police performance, the higher will be the citizens' trust in police, and citizens’ collaboration level with the police increase, and will lead to an increase in the security feeling at the community level and the success of the police.

  Keywords: Societal security feeling, fear of crime, life security, financial security, cultural security, political security, police performance
 • Yasser Shamani, Abdullah Jalali Nasab, Sha’ban Oladi, Saeed Seyedi Pages 66-84
  Background and aim

  Security is one of the basic human needs and is of high importance in Islam, so that security and health are considered two invisible blessings that cannot be felt as long as they are available. The Islamic Republic of Iran, as a country that seeks to implement the teachings of Islam in the social and political structure, while using religious teachings should  have up-to-date knowledge to create and maintain security in the country. One of the opportunities available in the Islamic Republic of Iran is the presence of a political leader who is a comprehensive mujtahid and a religious authority. By using the statements of the Supreme Leader of the revolution and analyzing its content, a new perspective on security could be obtained, which is also consistent with religious teachings. The present research was conducted aimed at investigating the components and indicators of security from the Supreme Leader’s perspective.

  Methods

  Using the library method, about 77 statements of the Supreme Leader from 1989 to 2015 have been extracted focusing on the keyword “security” and analyzed with the qualitative content analysis method. The primary achievement of the research was re-examined using the research literature, and finally redefined using the opinion of experts.

  Findings and conclusions

  Following the analysis of the data, extraction of concepts and benefitting from the experts’ theory on the issue of security, 6 components and 47 indicators were extracted.As a result, the indicators and components obtained in the dimension of security were classified into groups with the aim of better mental understanding and finally depicted in the form of a symbol.

  Keywords: Security, Supreme Leader's statements, qualitative content analysis, security indicators, security components
 • Hamid Heidary Mokarar, Samane Sarani, Abedeh Molaei Pages 85-102
  Background and aim

  Security in the society is considered one of the most important indicators of human and social development, which includes all aspects and dimensions of human life and guarantees his/her life and survival, and is the most central need and demand of every human society to enjoy a healthy life. Lack of security and emergence of any disturbance in it has brought about harmful and perhaps irreparable consequences, and challenges the development plans. The present research aims at analyzing the factors impacting the security of rural settlements in Jalegh and Kouhak: two towns of Saravan city.

  Methods

  The main research method will be a combination of descriptive-analytical methods based on library, documentary and field studies using articles and questionnaires. The statistical population of the present research is two towns in Saravan:  Jalegh and Kouhak where the villagers are engaged in activities on the borders of Jalegh and Kouhak. The method of data analysis is the use of statistical tests and correlation tests.

  Findings and Conclusions

  The results showed that the social, economic and environmental dimensions in the studied sample are effective and play a role in the security of rural settlements in Jalegh and Kouhak in Saravan. In this regard, economic (beta coefficient: 0.246), social (beta coefficient: 0.397) and environmental (beta coefficient: 0.205) dimensions were all obtained at a significance level of p≤0.01. The results of fuzzy TOPSIS showed that the villages of Jalegh and Kouhak are not at a balanced level in terms of security, so it could be argued with 99% confidence that the economic, social and environmental dimensions have a positive and significant role and impact on security. The rural settlements are in Jalegh and Kouhk towns in Saravan city, and there was a positive and significant correlation between the population of rural settlements and their distance to the border, with the security of rural settlements. In other words, the higher the population of rural settlements, the higher the sense of security among the residents.

  Keywords: Security, border villages, Jalegh, Kouhak, Saravan city
 • Morteza Motahari Fard, MohammadAmin Fard, Ali Motahharifard Pages 103-121
  Background and aim

  Crime prevention, and the necessity of rehabilitating criminals and preventing them from becoming professional criminals, necessitates adherence to a collaborative criminal policy in order to secure the religious and customary values of the society against norm-breaking in the form of crime and delinquency. One of the factors leading to recommitment of crime and one of the obstacles ahead of rehabilitation of the first-time offenders is that the society still considers them criminals even after enduring punishment. “Basij”, as a comprehensive and NGO, should manage to play a role in eliminating and abrogating this factor.

  Methods

  The present research conducted by “Basij”, has investigated one of the components of the collaborative criminal policy in the prevention of recidivism - abrogating the secondary label of criminals. Following selection of the sample population, designing the questionnaire and ensuring its validity with field research and conducting survey and  arranging interviews with 300 people from the random statistical population and taking into consideration the many variables: Individuals’ gender, record of membership in “Basij”, level of education, type of employment, age range and religious level; and  via  conducting statistical analysis using SPSS, the present research has been seeking to answer the question: “Do registered criminals  who have endured punishment succeed in gaining trust and reputation from the society through becoming an active member of the “Basij” organization?”. In other words, the main theme of the present research is measuring the capacity of “Basij” in changing society's attitude towards these people.

  Findings and conclusions

  The result of this research indicates that based on the current mentality of the target society of this research towards “Basij”, this body does not have the ability to rub off the label from penitent criminals, it is suggested that by focusing on the elements in question in this research, the mental structure of the society towards “Basij” be analyzed.

  Keywords: Criminal, record, “Basij”, labeling, collaborative criminal policy
 • Ali Moradi, Touraj Rostami Pages 123-150
  Background and aim

    Security is among the basic human needs, and once public security is deployed; peace, human flourishing, the emergence of talents and creativity will be achieved. One of the social issues that most communities and especially border provinces are involved in is arms trafficking and, accordingly, the state of public security. The main purpose of the present study is to investigate the impacts of arms trafficking on the public security of Kermanshah province.

  Methods

  The present study was conducted using a combined (quantitative-qualitative) method. The survey method was used in the quantitative part and the grounded theory method was used in the qualitative part. The data collection tool was a researcher-made questionnaire in the quantitative part and a semi-structured and in-depth interview in the qualitative part. For the qualitative part, four groups of participants: military and law enforcement elites, university professors, arms traffickers, as well as ordinary people who had expertise in this field using a targeted method and in the quantitative part using SPSS Sample Power, and 540 people from  among people in the entire province, were investigated using  random strata method. The findings were analyzed using two soft wares: SPSS and AMOS.

  Findings and conclusions

    The research findings show that there is a significant and inverse relationship between arms trafficking and public security. This influence is negative for all dimensions of security and shows a reverse influence on it. In this sense, the more the prevalence of arms trafficking in the province, the weaker the public security status. The findings of the regression model in Imus show that the chi- square value as a bad fit index is 5808.091. The RMSEA index, represents the average residual between the correlation-covariance observed from the sample and the expected estimate of the model for the population, and indicates the difference between the coefficients of the sample and the population. In this model, the goodness-of-fit index (CFI) of 0.077 indicates a good match between the model and the data. This index is also based on the correlation between the variables in the model and is 0.668.  As much as the actual model size gets closer to a saturated model, the corrected goodness-of-fit index (PCFI) penalizes it. Values of 0.50 and above are acceptable. The results of this index are 0.24, which can be concluded that the collected data largely supports the measurement and structural model. It could be inferred that the average arms trafficking in the province is relatively higher than expected by the society; on the other hand, the level of public security in the province is higher than the society's expectations. Of course, these results for dimensions such as environment, societal security, and psychological security are lower than expected by society.

  Keywords: Trafficking, public security, arms, border areas, contextual theory
 • Miranjaf Mousavi, Afshar Kabiri, Nima Bayramzadeh, Roya Kamel Nia Pages 151-176
  Background and aim

  The general purpose of the present research is to assess societal security and identify the level of vulnerability in the informal settlement of the “Koshtargah”.

  Methods

  The present research is of descriptive-analytical type and is of applied nature. The information has been collected in two ways: documents and field. In this research, societal security is considered as an independent variable, while economic, social, environmental and physical, cultural and political dimensions are considered as dependent variables. The statistical population of this research is the residents of “Koshtargah” neighborhood. According to the statistics released by “Statistics Center”; 15,000 people lived in the neighborhood in 2016. The sample size is based on Cochran's formula and 374 people are randomly selected. The validity of the questionnaire was confirmed by experts, and the reliability of the questionnaire was also confirmed using Cronbach's alpha test with a coefficient of 0.706. Data analysis has been done quantitatively and qualitatively. Single-sample t-test, Friedman, Spearman's correlation and Kriging method were used to evaluate the data.

  Findings and Conclusions

  The results show that according to the location data, the damage rate in the middle part of the neighborhood is higher than other parts of the neighborhood. Given the analysis of questionnaire data, the economic dimension with an average of 2.67 is in an undesirable situation compared to other dimensions. According to the results of Spearman's correlation test; economic, social, environmental and physical, cultural and political dimensions have a significant and direct relationship with societal security. Based on the results of the present research, societal security in “Koshtargah” neighborhood is at an average level. According to the results of the Friedman test, the economic dimension ranks last among other dimensions that require the urban management to pay more attention to it.

  Keywords: Security, societal security, informal settlement, Urmia