فهرست مطالب

 • سال پنجاه و ششم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا پیش قدم*، شیما ابراهیمی، تقی العبدوانی صفحات 1-38
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه انرژی معلم در پرتو مفهوم «فرادلی» است. بدین منظور، ابتدا مدرسان به 5 دسته انرژی آفرین، انرژی افزا، انرژی ده، انرژی کاه و انرژی کش طبقه بندی شدند. سپس براساس آن، مقیاسی متشکل از 30 گویه طراحی شد و جهت سنجش و اعتباریابی آن، با انتشار برخط و نمونه گیری در دسترس، 283 زبان آموز (170 زن و 113 مرد) با رده سنی 15 تا 51 سال به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد به نظر می رسد این مقیاس به دلیل شباهت گویه ها و عدم تمایز سطوح توسط زبان آموزان از روایی مطلوب را ندارد؛ بنابراین مقیاس به 12 گویه در دو سازه کلی انرژی افزایی و انرژی کاهی تقلیل یافت و مجدد مدل سازی «SEM» اعمال شد که مدل دوم به لحاظ روایی و پایایی در سطح مطلوبی بود. در پایان نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای پژوهشگران و مدرسان ارایه شد.
  کلیدواژگان: انرژی معلم، انرژی افزایی، انرژی کاهی، دغدغه مندی، فرادلی
 • سعید خزایی، علی درخشان*، مریم کیانپور صفحات 39-80
  هدف این پژوهش بررسی عاملیت دوره های آزاد انبوه برخط مبتنی بر ربات های اجتماعی در زبان آموزی با اهداف پرستاری است. در سال تحصیلی 1400، این پژوهش مداخله ای با طرح موازی در فاز کمی به تلفیق دوره های آزاد انبوه برخط با ربات های اجتماعی پرداخت تا عاملیت انواع این دوره ها را در آموزش فارسی با اهداف پرستاری بررسی کند. شرکت کنندگان در سه گروه مورد در تعامل با ربات اجتماعی به تمرین مهارت های خوانداری و نوشتاری پرداختند. بعد از هر جلسه تمرین، پیشرفت خوانداری و نوشتاری شرکت کنندگان ارزشیابی شد. فاز کیفی پژوهش با انجام مصاحبه متمرکز شکل گرفت. داده های کمی از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و داده های کیفی به شیوه مضمون محور تحلیل شد. یافته های پژوهش از عاملیت دوره های آزاد انبوه برخط مبتنی بر ربات های اجتماعی در آموزش فارسی با اهداف پرستاری حکایت داشت. از نگاه شرکت کنندگان، راهبری یاددهنده هم نیاز نقش آفرینی فعال فراگیران در تمرین زبان با اهداف پرستاری به کمک دوره های آزاد انبوه مبتنی بر ربات اجتماعی بود. نتایج این پژوهش می تواند برای دست اندرکاران زبان آموزی دانشگاهی مفید باشد.
  کلیدواژگان: دوره های آزاد انبوه برخط، فارسی با اهداف پزشکی، ربات های اجتماعی، مهارت های خوانداری و نوشتاری
 • زهرا طاهری* صفحات 81-110
  مقاله حاضر به بررسی «ریزوسفییر» و نقش آن در چالش ساختار حاکم و جغرافیای فرهنگی می پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد «چپ نوگرا» و بهره گیری از منتقدانی نظیر دلوز، گاتاری و فوکو و تمرکز بر مقوله های «شیزویید»، «کولی» و مفاهیمی نظیر «بازقلمروسازی» در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه «ادبیات اقلیت» با جایگزینی «ساختار/مکانیسم» ادیپی با «ماشین» ضد ادیپی می تواند مقوله هستی شناختی گفتمان نیولیبرالیسمی را به چالش کشد و نوعی سیالیت «ریزوسفییری» بیافریند؟ بدین منظور رمان در وست میلز (2019) نوشته دیشون چارلز وینزلو بررسی می شود تا با تمرکز بر مفاهیمی نظیر «هتروتوپیا»، «بدن بدون اندام» و «گریزگاه ها»، ساختار خانوادگی متفاوتی از آنچه تحت تاثیر گفتمان کاپیتالیسمی شکل گرفته به تصویر کشد؛ ساختاری که با تاکید بر سیالیت، تقلیل فرد به صرف بعد اجتماعی (گفتمان ادیپی) را به چالش می کشد و می کوشد مفهوم نوینی از دموکراسی به دست دهد که مبتنی بر ساختار درختی نیست. استدلال می شود که با رهایی از قید دوانگاره ها، علاوه بر جایگزینی گفتمان لیبرالیسمی با «سیاست های خرد»، هویت نیز به امری سیال بدل می شود تا «هم نشست » و رابطه افقی مبنای روابط انسانی شود.
  کلیدواژگان: ریزوسفییر، در وست میلز، هتروتوپیا، ماشین میل، گریزگاه ها، دیشون چارلز وینزلو
 • کریستینا بویاکویچ، رضا مراد صحرائی* صفحات 111-140

   مفعول غیرمستقیم یکی از متمم های فعل است. در زبان فارسی مفعول غیرمستقیم، الزاما، یک گروه حرف اضافه ای است و رابطه میان فعل و متمم آن یعنی حاکمیت تنها به وسیله حرف اضافه برقرار می شود. در زبان روسی مفعول غیرمستقیم، الزاما، گروه حرف اضافه ای نیست و حاکمیت بر آن به دو روش برقرار می شود: 1  حاکمیت توسط حرف اضافه و حالت دستوری؛ 2  حاکمیت تنها توسط حالت دستوری. در پژوهش حاضر 10 نقش معنایی مفعول غیرمستقیم زبان فارسی تعیین شده است که عبارت اند از: پذیرنده، بهره ور، زیان دیده، محرک، نتیجه، منبع، موضوع، هدف، وسیله و مشارک / مخاطب. هرکدام از مفعول های غیرمستقیم که دارای یکی از این نقش های معنایی است، متناسب با معنی فعل خود می تواند به وسیله یک یا تعدادی از روش های زیر به زبان روسی بیان شود: 1. حالت مفعولی بدون حرف اضافه که در این صورت مفعول غیرمستقیم زبان فارسی به زبان روسی در نقش مفعول مستقیم قرار می گیرد و فعل آن در زمره فعل گذرا به شمار می آید؛ 2. حالت مفعولی با حرف اضافه «на»، «в» و «про»؛ 3. حالت «به ای» بدون حرف اضافه و یا با حرف های اضافه «к» و «по»؛ 4. حالت اضافی بدون حرف اضافه و یا با حرف های اضافه «от» و «у»؛ 5. حالت وسیله ای بدون حرف اضافه و یا با حرف های اضافه «за» و «с»؛ 6. حالت حرف اضافه ای با حرف اضافه «о».

  کلیدواژگان: مفعول غیرمستقیم، حاکمیت، نقش های معنایی، حالت دستوری، حرف اضافه
 • عبدالله نوروزی، محمدرضا هاشمی* صفحات 141-166

  پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قلمرو نشر کتاب و ضوابط حاکم بر آن را دگرگون کرد. علی رغم توجه پژوهشگران به برخی ابعاد نشر کتاب، به ضوابط نشر کتب تالیفی و ترجمه ای توجه نشده است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی ضوابط حاکم بر نشر در ایران اختصاص یافته است. تلاش شده زوایای مختلف این ضوابط نشان داده شده و پیامدهای آن تبیین شود. برای این کار، علاوه بر بررسی ضوابط مربوط، نظر مترجمان و ناشران را از طریق مصاحبه جویا شدیم و در چارچوب روش تحلیل مضمون، تحلیل کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که گذر از ممیزی های سلیقه ای از مسایل و دغدغه های اصلی مترجمان و ناشران است. شفاف نبودن ضوابط باعث شده ممیزان در ارزیابی کتاب ها به تفسیر روی آورند، نایکدستی در برخورد با کتاب ها به ویژه ترجمه ها دیده شود و نارضایتی برخی از مترجمان و ناشران را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: ممیزی، ضوابط نشر، کتاب، مترجمان، ناشران
 • فضل الله خدادادی* صفحات 167-194
  میزان درک مخاطبان درونی و بیرونی داستان ها همواره موضوعی پیچیده و نسبی است و به طور مطلق نمی توان درباره میزان درک دو دسته از مخاطبان روایت به قضاوت پرداخت. این قضیه از کهن ترین موضوعات روایت پردازی بشری است به طوری که حساسیت های راوی نسبت به ارتباط با مخاطبی دل نشین نشانگر طبقه بندی پایگاه مخاطبان و نسبی بودن ارتباط آنها با روایت است. همچنین مباحثی چون بی اهمیت بودن «ساختار» در برابر «انتظار» و پاسخ به سوال «بعد چه خواهد شد؟» که ادوارد مورگان فورستر مطرح نموده است، نشانه هایی از طبقات مختلف مخاطبان و درک نسبی آنها از روایت ها است. این مبحث اولین بار توسط جرالد پرینس با موضع پایگان روایت شنوها مطرح گردید و ازآنجایی که مصداق های متنی نظریه از متون غربی انتخاب شده است، درک آن برای مخاطب فارسی غریب می نماید، بر همین اساس پژوهش حاضر به واکاوی و بسط این نظریه با شواهدی دقیق از متون داستانی فارسی پرداخته است.
  کلیدواژگان: روایت، مخاطبان دوگانه، درک روایی، نسبیت گرایی، جرالد پرینس
 • عشرت سادات میرحسینی* صفحات 195-218
  خبرهای سیاسی از متونی است که ظرفیت بالایی در تقابل های ایدیولوژیکی از خود نشان می دهد. این پژوهش سعی دارد راهبردهای مورد استفاده مترجم در فرآیند انتقال از متن مبدا به مقصد را مورد واکاوی قرار دهد و پربسامدترین آنها را در یک متن سیاسی مشخص کند. از سوی دیگر نشان می دهد که چگونه مترجم در آن واحد از چندین راهبرد مختلف استفاده می کند تا یک سازه نحوی را در جهت پیشبرد اهداف ایدیولوژیکی خود تغییر دهد. به این منظور خبری از واشنگتن تایمز در مورد روابط ایران و چین با برگردان فارسی آن در خبرگزاری فارس مقایسه شده و با تکیه بر چارچوب نظری «هتیم و میسون» و رویکرد «ون دایک» مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مترجم بیش از همه از راهبردهای حذف و تقلیل، افزایش و تفصیل، پیوند واژگانی، قطبی سازی و توصیف کنشگر استفاده کرده است؛ اما در این میان وی با تاکید بر راهکار حذف و تقلیل، تمایل خود را بیشتر به قطبی سازی متن مقصد نشان داده است.
  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمه، ایدئولوژی، واشنگتن تایمز، خبرگزاری فارس
|
 • Reza Pishghadam *, Shima Ebrahimi, Taqi Al Abdwani Pages 1-38
  The major objective of the study was to develop and validate a Teacher Energy scale in light of the metapathy concept. To do so, first, a model was developed classifying teachers into energy creators, energy boosters, energizers, energy drainers, and energy killers. This was followed by the development of a 30-item scale. A total of 283 language learners (170 women and 113 men) between the ages of 15 and 51were asked to answer the Teacher Energy scale. Structural Equation Modelling (SEM) was employed to analyze the data. The findings showed that the scale was invalid due to the similarity of items—since the learners gave identical answers to the items and did not distinguish between the factors underlying the questionnaire. Then, the scale was reduced to 12 items, and SEM was used. The results showed that the Teacher Energy scale with two subconstructs of energy-boosting and energy-draining was valid. The results were discussed, and some suggestions were made for researchers and educators.
  Keywords: Teacher Energy Scale, Energy Boosting, Energy Draining, Concern, Metapathy
 • Saeed Khazaie, Ali Derakhshan *, Maryam Kianpour Pages 39-80
  Using a parallel design, this interventional study explored the effectiveness of robot-enhanced LMOOCs in learning Persian for nursing purposes skills education among 229 non-Iranian students at the Medical University of Isfahan. After conducting a Persian proficiency test, the participants were randomly divided into three groups, namely, CLMOOC, XLMOOC and blended LMOOC to interact with telepresence robots; this way, the arrangement was made for conducting 16 sessions for practicing Persian for nursing purposes through the robot-enhanced LMOOCs. In parallel, the participants’ receptive and productive skills were assessed in the healthcare field. The study was completed through a focus-group interview. While the quantitative data were analyzed through the Repeated Measures ANOVA procedure, the qualitative data were analyzed through thematic analysis. The findings revealed the functionality of the robot-enhanced LMOOCs in Persian for nursing purposes skills education. The CLMOOC appeared as a highly efficient course for boosting the functionality of the robot-enhanced LMOOCs in Persian for nursing purposes skills education. The participants believed that playing an active role in developing the scenes of LMOOCs can help boost the functionality of LMOOCs in Persian for nursing purposes skills education. The findings could be useful for the medical college authorities who are interested in using new LMOOCs in higher education.
  Keywords: Massive Open Online Courses, Persian for Nursing Purposes, social robots, Reading skills, Writing Skills
 • Zahra Taheri * Pages 81-110
  This article focuses on the ‘rhizosphere’ in Charles Winslow’s (2019) In West Mills. Deploying Deleuze and Guattari’s views as well as Foucault’s, this study discusses how the notions of ‘schizoid’, ‘nomad’, ‘deterritorialization’ and ‘re-territorialization’ can pave the way for the emergence of a new kind of literature known as ‘minority literature’. Furthermore, it is discussed how cultural geography can be redefined by challenging the oedipal mechanism of power and replacing it with an anti-oedipal ‘machine’. To this end, notions of ‘heterotopia’, ‘body without organs’ and ‘lines of flight’ have been discussed. It is argued that for Winslow to upset the hierarchical discourse of liberalism, first the arborescent (hierarchical) system of family, as liberalism’s first controlling agent, should be challenged. Afterward, other binary oppositions are unsettled. The outcome will be the replacement of the universal liberal system with ‘micropolitics’ and rhizomatic systems which can accomplish a truer version of democracy.
  Keywords: Rhizosphere, In West Mills, heterotopias, De'Shawn Charles Winslow, Machine
 • Kristina Buiakevych, Reza Morad Sahraei * Pages 111-140

  An indirect object is a grammatical form in Persian. Indeed, it is a propositional phrase, and the relationship between the verb and its complement is only built up by a preposition. When it comes to Russian, the indirect object is not necessarily a prepositional phrase and it is governed in two ways. First, the verb directly governs the grammatical case of the object. Second, the governing of the object’s grammatical case is carried out by the preposition. The indirect object has a special feature as it plays a number of semantic roles for the message in the sentence. As far as Russian is concerned, the grammatical case is the criterion for recognizing meaning. In other words, a specific grammatical case is used for each semantic role. In the present study, we identified ten semantic roles for the indirect object in Persian, which are recipient, malefactive, beneficiary, stimulus, result, source, theme, goal, instrument and audience. Each indirect object which holds one of these semantic roles—according to the meaning of its verb of course—can be expressed in Russian through the following methods 1). Accusative case with no preposition needed; 2). Accusative case with prepositions needed “на”, “в” and “про”; 3). Dative case without or with prepositions “к” and “по”; 4). Genitive case without or with prepositions “от” and “у”; 5). Instrumental case without or with prepositions “за” and “с” and 6). Prepositional case with preposition “о”.

  Keywords: indirect object, Complement, grammatical case, Preposition, semantic roles
 • Abdullah Nowruzy, Mohammadreza Hashemi * Pages 141-166

  As a result of the Islamic Revolution in 1979, book publishing mechanisms and other related systems like censorship mechanisms experienced dramatic changes. Despite the due attention of researchers to some aspects of book publishing like the economy of publishing, no research has been conducted on book regulations in post-revolutionary Iran. Using in-depth interviews with publishers and translators, this study aimed to examine the regulations governing book publishing in Iran. It tried to shed light on the hidden aspects of book publishing regulations and explore the consequences of implementing the regulations. The results showed that among the main problems and concerns of translators and publishers is inconsistency in censors’ decisions, which could be the result of a lack of transparent publication regulations.

  Keywords: Censorship, Publishing Regulations, Books, Translators, Publishers
 • Fazlollah Khodadadi * Pages 167-194
  The level of understanding of the internal audience (internal listeners) and external (external readers) of the narrative is always a complex and relative issue, and it is absolutely impossible to make a judgment about the level of understanding of the two categories of the audience of the narrative. This case is one of the oldest issues of human narration; thus, the narrator’s sensitivities to the subtleties of the narration, regardless of expressing some content and not finding a pleasant audience, indicate the classification of the audience base and the relative nature of their relationship with the narration. Also, such topics as the insignificance of “structure” compared to “expectation” and the answer to the question “what will happen next?” that Edward Morgan Forster proposed are indicative of different classes of audiences and their relative understanding of the narrative. This issue was first raised by Gerald Prince concerning the position of narratees. Given that the textual examples of the theory were chosen from Western texts, it is almost difficult for the Persian audience to understand them. Therefore, the present study is an attempt to examine and expand this theory using perfect examples from Persian fictional texts.
  Keywords: narrative, Dual Audiences, Narrative Understanding, relativism, Gerald Prince
 • Eshrat Sadat Mir Hosseini * Pages 195-218
  Political news usually provides ample grounds for ideological confrontations. This research analyzes the strategies used by translators when translating English political texts into Persian and determines translators’ most frequently used strategies. In addition, this study shows how translators use several different strategies at once to change a syntactic structure and accomplish their ideological goals. For this purpose, a news item from the Washington Times about Iran-China relations was compared with its Persian translation in Fars News Agency. The analysis was guided by Hatim and Mason’s theoretical framework and van Dijk’s model. The findings show that the most frequently used strategies were expansion, addition, contraction, omission, lexical cohesion, polarization and description of the agent. The translator, however, mainly relied on the two strategies of omission and contraction to polarize the target text.Political news usually provides ample grounds for ideological confrontations. This research analyzes the strategies used by translators when translating English political texts into Persian and determines translators’ most frequently used strategies. In addition, this study shows how translators use several different strategies at once to change a syntactic structure and accomplish their ideological goals. For this purpose, a news item from the Washington Times about Iran-China relations was compared with its Persian translation in Fars News Agency. The analysis was guided by Hatim and Mason’s theoretical framework and van Dijk’s model. The findings show that the most frequently used strategies were expansion, addition, contraction, omission, lexical cohesion, polarization and description of the agent. The translator, however, mainly relied on the two strategies of omission and contraction to polarize the target text.
  Keywords: critical discourse analysis, Fars News, translation, Ideology, Washington Times