فهرست مطالب

Human Environment and Health Promotion - Volume:8 Issue: 4, Autumn 2022
 • Volume:8 Issue: 4, Autumn 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/11/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 175-180
  زمینه

   این مطالعه تاثیر شرایط مختلف کشت و نیازهای غذایی در تولید متابولیت ضد میکروبی توسط استرپتومایسس را ارزیابی کرده است.

  روش انجام مطالعه :

   گونه‌های استرپتومایسس با استفاده از روش صفحه پخش روی استرپتومایسس آگاراز نمونه‌های خاک با استفاده شدند، در حالی که از مایع مخمر مالت برای تخمیر و بهینه‌سازی استفاده شد. شرایط مختلف کشت شامل درجه اسیدی، غلظت نمک معدنی و سرعت همزدن بود. علاوه بر این اجزای تغذیه ای آزمایش شده منابع کربن و نیتروژن بودند.

  یافته ها

   ما حداکثر تولید متابولیت ضد میکروبی را با استفاده از محیط حاوی انیدرید گالاکتوز مشاهده کردیم که منطقه بازدارندگی بالایی را به ترتیب 32 میلی متر (استافیلوکوکوس اوریوس) و 23 میلی متر (پسودوموناس آیروژینوزا) نشان می داد. حداکثر بهره وری متابولیت ثانویه نیز با محیط حاوی عصاره مالت استافیلوکوکوس اوریوس (30 میلی متر) و سودوموناس آیروژینوزا (27 میلی متر) به دست آمد. برای درجه اسیدی، حداکثر تولید متابولیت در محیط با تنظیم 10 (30 میلی‌متر، 33 میلی‌متر) به دست آمد. بهترین تولید متابولیت در0.30 مول در میلی لیتر (30 میلی متر، 27 میلی متر) برای محیط حاوی کلرید سدیم اضافی به دست آمد. تولید متابولیت ضد میکروبی مطلوب نیز با محیطی با حداکثر سرعت هم زدن 250 دور در دقیقه مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   برای تولید موثر متابولیت ضد میکروبی توسط گونه های استرپتومایسس، باید از انیدرید گالاکتوز، عصاره مالت، غلظت کلرید سدیم 30/. مول در میلی لیتر ، درجه اسیدی 10 و سرعت هم زدن 250 دور در دقیقه استفاده شود.

  کلیدواژگان: متابولیت، کشت، شرایط، ضد میکروب، گونه استرپتومایسس
 • محمدرضا رضایی گلستانی، آراسب دباغ مقدم، علی میثاقی، محمد هاشمی صفحات 181-185
  سابقه و هدف

   آفلاتوکسین ها به عنوان عوامل سرطان زای قطعی یا احتمالی انسان طبقه بندی می شوند. آجیل از جمله رایج ترین مواد غذایی آلوده به آفلاتوکسین هستند.

  روش کار

   در این مطالعه سطوح آفلاتوکسین (B1، B2، G1،G2 و کل) در انواع مغزها (پسته، بادام، بادام هندی، فندق و گردو) عرضه شده در هشت فروشگاه زنجیره‌‌ای منتخب در شهر تهران با استفاده ازستون ایمونوافینیتی ارزیابی و با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه‌گیری شدند.

  یافته‌ها:

   از بین 20 آجیل مورد آزمایش، تنها یک نمونه (فندق بو داده) در سطح 34/0 میکروگرم بر کیلوگرم به آفلاتوکسین (G1) آلوده بود، در حالی که مایکوتوکسین‌های مورد آزمایش در بقیه نمونه‌ها شناسایی نشدند.

  نتیجه‌گیری: 

  یافته‌های ما حاکی از آن است که پارامترهای مختلف از جمله شرایط اقلیمی، اجرای مقررات سخت‌گیرانه، بهبود عملکرد برداشت و پس از برداشت در کنار نظارت دقیق اداره کل بهداشت ارتش (دانشگاه علوم پزشکی آجا) بر کیفیت مواد غذایی ممکن است میزان کم آفلاتوکسین ها را در این مطالعه توضیح دهند.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، آجیل، ایران، HPLC
 • بردیا فرزام فر، سیاوش نوروزی، یاسمین ملکی، کوثر محمدی صفحات 186-190

  سابقه پژوهش: 

  در سال های اخیر استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها برای غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها در صنایع مختلف از جمله داروسازی و صنایع غذایی رو به افزایش است. استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها به‌عنوان گزینه‌های درمانی اولیه در برابر پاتوژن‌ها بر روی سطوح در مراکز بهداشتی از روش های پیشگیری و کنترل عفونت است.

  روش تحقیق: 

  در این مطالعه، MIC و MBC ضدعفونی‌کننده‌های باکتری B. cereus، S. cerevisiae، P. aeruginosa و S. epidermidis به روش  Microdilution اندازه‌گیری شد. اتانول، پرسیدین، کلرید بنزالکونیوم و دکونکس 50ff برای اثرات ضد میکروبی مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته‌ها:

   یافته‌ها نشان داد که سویه S. epidermidis کمترین میزان مقاومت به ضدعفونی‌کننده‌ها را داشت، در حالی که باکتری B. cereus مقاومت بالاتری از خود نشان داد. علاوه بر این، در مقایسه با سایر ضدعفونی‌کننده‌ها در غلظت‌های پایین‌تر، دکونکس 50ff قوی‌ترین ضدعفونی‌کننده‌ای بود که منجر به سرکوب رشد میکروبی شد. دکونکس 50ff دارای مقادیر 0.101 MIC،12.939، 3.235 و 1.617 میلی گرم بر لیتر برای سویه های S. cerevisiae، B. cereus، P. aeruginosa و S. epidermidis بود. در حالی که مقادیر  MBCبرای این سویه ها به ترتیب S. cerevisiae، B. cereus، P. aeruginosa و S. epidermidis به ترتیب 0.404، 25.879، 12.939و 6.470 میلی گرم بر لیتر بود. تجزیه و تحلیل ماکروسکوپی سطوح فولاد ضد زنگ و پلاستیکی که با غلظت های مشخص شده ضد عفونی کننده های اشاره شده برای مدت معین در تماس بودند، هیچ خوردگی را نشان نداد.

  نتیجه‌گیری:

   با توجه به اهمیت این سویه‌های میکروبی در عفونت‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی، استفاده از این ضدعفونی‌کننده‌های موثر در صنعت داروسازی توصیه می‌شود.

  کلیدواژگان: حداقل غلظت بازدارنده (MIC)، حداقل غلظت باکتری کشی (MBC)، ضد عفونی کننده، خوردگی
 • محسن امیری، مژگان زعیم دار، حمیدرضا خالدی، سحر رضاییان صفحات 191-201
  مقدمه

   در این تحقیق به منظور شناسایی،‌رتبه بندی و ارزیابی ریسک های محیط زیستی  در بخش نگهداری و جمع آوری مکانیزه سیستم مدیریت پسماند منطقه 6 شهرداری تهران با هدف تعیین مکان ایمن برای احداث جایگاه‌های استقرار سیستم های مکانیزه جمع کننده و ذخیره سازی پسماند‌های شهری انجام شد.

  روش تحقیق :  

  در ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی استقرار سیستمهای مکانیزه جمع آوری و ذخیره پسماندهای شهری در منطقه 6 تهران در 7 بخش (اقتصادی- اجتماعی، کالبدی- فضایی، هیدرولوژی و اقلیم، زمین شناسی، پدافند غیرعامل) مورد شناسایی  قرار گرفتند سپس  در قالب 7 معیار اصلی و 35 عامل طبقه بندی گردیده و ارزیابی ریسک عامل ها از طریق تکنیک FMEA   مورد ارزیابی قرار گرفته و  در نهایت  برای اولویت بندی عامل ها از روش TOPSIS استفاده گردید.

  یافته ها

    نتایج ارزیابی ریسک به روش FMEA مشخص نمود سیستم ذخیره‌سازی و جمع‌آوری مکانیزه منطقه 6 تهران براساس شاخصهای پدافند غیرعامل و محیط‌زیست در سه سطح (بالا، متوسط، کم) طبقه بندی شدند که  %69 از خطرات درسطوح  پایین، %17 در سطوح متوسط و %14 در سطوح بالا قرار داشتند. نتایج رتبه بندی TOPSIS نشان داد عامل فاصله از ایستگاه آتش نشانی ، فاصله از گسل و عامل فاصله از پست برق به ترتیب با اعداد مشابهت به راه حل ایده آل (Cli) به میزان0.861، 0.774 و 0.771  به عنوان بالاترین عوامل ریسک مشخص گردیدند. از طرف دیگر عامل فاصله از ایستگاه های تقلیل فشار گاز با Cli به میزان 0.134 به عنوان کم اهمیت ترین عامل ریسک تعیین گردید.

  نتیجه گیری

    به علت دقت بالا و توانایی استفاده از نرم افزارهای صفحه گسترده در روش  TOPSIS لذا  در ارزیابی ریسک محیط زیستی می توان بی نهایت ریسک را براساس بی نهایت شاخص رتبه بندی نمود. براساس نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص گردید در استقرار ایستگاه های نگهداری و جمع آوری جدید پسماندهای شهری در منطقه مورد مطالعه، بایستی متناسب با جمعیت پذیری نواحی و رعایت فاصله مناسب از ایستگاه های آتش نشانی، ضروری است استقرار سیستم ها در محوطه های  باز و وسیع مکانیابی و طراحی گردد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، مدیریت پسماند، سیستم جمع آوری مکانیزه، روش TOPSIS، تکنیک FMEA
 • مرادعلی زارعی پور، احسان موحد، محمدسعید جدگال، مهدی حقی صفحات 202-207
  سابقه و هدف

   زمین خوردن یکی از شایع ترین و جدی ترین مشکلات سلامتی در سالمندان می باشد این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش در کاهش مخاطرات زیست محیطی در منزل در سالمندان انجام شد.

  روش بررسی

   در این مطالعه نیمه تجربی 200 سالمند، 100 نفر گروه مداخله  و 100 نفر گروه کنترل در سال 1398  وارد مطالعه شدند نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی اخذ گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت بود. مداخله آموزشی طی 4 جلسه 45 دقیقه ای انجام شد. اطلاعات از طریق چک لیست ایمنی منزل استاندارد شده طی مصاحبه و بازدید منزل قبل از مداخله آموزشی و شش ماه بعد از آن، جمع آوری گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده وارد نرم‌افزار SPSS v19 شد و با استفاده از آزمون‌های آماری مجذور کای، من ویتنی، ویلکاکسون و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان داد میانگین نمره تمام ابعاد ایمنی منزل در گروه  مداخله در مقایسه با گروه کنترل بعد از مداخله افزایش داشت. و بجز ابعاد ایمنی پله های خارجی و آشپزخانه از نظر آماری معنی‌دار بود (0.05<p). همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از کاهش معنی‌دار درصد زمین خوردن افراد گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل بعد از مداخلات آموزشی بود (0.05>P).

  نتیجه گیری

    مداخله آموزشی در کاهش  خطرات زیست محیطی منزل در سالمندان مفید بوده است و باعث می شود سالمندان در طول فعالیت های روزانه خود در معرض خطر کمتر زمین خوردن  قرار گیرند.

  کلیدواژگان: آموزش، مخاطرات زیست محیطی، خانه، سالمندان
 • نگار حریری، حسین دانافر، علی محمدی، مهران محمدیان فضلی صفحات 208-213
  مقدمه

   امروزه آب های حاوی رنگ و به طور قابل توجهی پساب های صنایع رنگرزی یکی از بزرگترین منابع ترکیبات سمی در محیط زیست هستند. از سوی دیگر مدیریت پسماند و کاهش پسماند مهم‌ترین موانعی است که دولت‌ها با آن مواجه هستند، بنابراین عامل کلیدی این مطالعه استفاده از مواد زاید برای حذف آلاینده‌ها است.

  روش

   پوست پیاز توسط کوره پیرولیز شده، سپس آب مقطر به آن اضافه شد و محلول در دستگاه سونیکاسیون قرار داده شد. مشخصات نانوصفحات کربنی تولید شده با استفاده از آنالیز AFM (میکروسکوپ نیروی اتمی) تعیین شد. مطالعات جذب توسط آزمایشات دسته ای بر روی نانوصفحات کربن سنتز شده انجام شد. پارامترهای این مطالعه که اثر آن بررسی شده است، شامل دز جاذب، pH، غلظت رنگ و دما می باشد.

  یافته‌ ها: 

  ارزیابی‌های ایزوترم نشان می‌دهد که داده‌ها به‌طور معناداری با مدل لانگمویر مطابقت دارند. علاوه بر این، نتایج مدل‌سازی سینتیک نشان داد که داده‌های تجربی کاملا با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم مطابقت دارد.

  نتیجه‌ گیری:

   نانو صفحات کربنی که از پوست پیاز به‌عنوان یک جاذب کم‌هزینه با خواص خوب سنتز می‌شوند، نه تنها مواد سازگار با محیط‌زیست هستند که می‌توانند کاهش قابل توجهی در تولید زباله‌های جامد داشته باشند، بلکه جاذب‌های کارآمدی برای حذف متیلن بلو از محیط های آبی می باشند.

  کلیدواژگان: نانو صفحات کربنی، پوست پیاز، رنگ زدایی، سینتیک، فاضلاب
 • سید مرتضی موسوی راد، علی حسن زاده سبلوئی صفحات 214-221
  سابقه و هدف

  با توجه به افزایش تقاضا برای خودرو در کشور در سال های اخیر، استفاده از کارواش برای شستشوی وسایل نقلیه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مطالعه با هدف ارزیابی حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) از پساب کارواش با استفاده از روش انعقاد الکتریکی انجام شد.

  روش کار

  راکتور به ابعاد 40 سانتی متر * 50 سانتی متر * 50 سانتی متر پلکسی گلاس مجهز به حجم 90 لیتر ساخته شد و الکترودها به مولد جریان DC به صورت Al-Al متصل شدند. روش سطح پاسخ (RSM) برای بهینه سازی عوامل موثر بر حذف COD در فرآیند انعقاد الکتریکی استفاده شد. برای این منظور از D-optimal برای بهینه سازی آزمایش ها استفاده شد. تاثیر عوامل قابل اندازه‌گیری زمان الکترولیز (X1)، چگالی جریان (X2)، و زمان هوادهی (X3) برای بررسی حذف COD مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، شرایط عملیاتی بهینه برای حذف COD در حین الکترولیز (30 دقیقه)، چگالی جریان 18.75 A/m2 و زمان هوادهی 30 دقیقه، 48.51 درصد بود.

  نتیجه‌ گیری:

   این مطالعه تایید کرد که انعقاد الکتریکی تا حدی روشی قابل اعتماد و سازگار با محیط زیست برای تصفیه فاضلاب کارواش است.

  کلیدواژگان: فاضلاب کارواش، انعقاد الکتریکی، حذف COD، روش سطح پاسخ
 • فریبا مردانی، مهران محسنی، مجید امین زارع، حسن حسن زاد آذر صفحات 222-231

  زمینه تحقیق:

   هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات ضد میکروبی فیلمهای خوراکی نشاسته ذرت حاوی نانوامولسیون های اسانس زیره سیاه Bunium persicum و  نانوامولسیون زیره سیاه غنی شده با سینامآلدیید بر روی تعدادی از پاتوژن های منتقله از مواد غذایی بود.

  روش کار

   تیمارهای فیلم حاوی اسانس زیره سیاه، سینامآلدیید، اسانس زیره سیاه و سینامآلدیید، نانوامولسیون اسانس زیره سیاه، نانوامولسیون اسانس زیره سیاه و سینامآلدیید ، و نانوامولسیون اسانس زیره سیاه غنی شده با سینامآلدیید در غلظت های 0.5، 1، 2 و 4 درصد با استفاده از محلول نشاسته ذرت تهیه گردید. در شرایط آزمایشگاهی، اثرات ضد میکروبی فیلم های تهیه شده با استفاده از متدهای انتشار دیسک روی آگار (Disk diffusion agar) و ارزیابی شمارش روی آگار (Plate count assay ) بر روی پاتوژن های سالمونلا انتریتیدیس، اشریشیا کولای، لیستریا منوسیتوژنز و استافیلوکوکوس اوریوس ارزیابی شد.

  نتایج

   اثر مهاری تیمارهای تهیه شده بر رشد پاتوژن های مورد مطالعه بطور معنی داری با افزایش غلظت مواد موثره در تیمارها، افزایش نشان داد (P<0.05) . بیشترین اثر مهار رشد در بالاترین غلظت ها (4 و 2 %) حاصل شد. فعالیت ضدمیکروبی فیلم های حاوی نانوامولسیون اسانس زیره سیاه بیشتر از فعالیت فیلم های اسانس زیره سیاه بود. استافیلوکوکوس اوریوس و سالمونلا انتریتیدیس بترتیب حساس ترین و مقاوم ترین باکتری ها در مقابل فیلم های حاوی اسانس زیره سیاه و نانوامولسیون های زیره سیاه بودند.

  نتیجه گیری

   فیلم های حاوی اسانس زیره سیاه (یا نانوامولسیون های آن) با سینامآلدیید اثر ضدمیکروبی بهتری داشتند، درصورتیکه غنی سازی نانوامولسیون ها با سایر ترکیبات ضدمیکروبی ممکن است نتایج مشابهی نشان ندهد.

  کلیدواژگان: Disk diffusion agar، Plate count assay، زیره سیاه، پاتوژن های منتقله از غذا، نانوامولسیون
|
 • Immaculata Ugochi Nwankwo, Chukwuma Udensi, Medline Chinonye Maduka, Osita Appeh, Nzubechukwu Nwachukwu Pages 175-180
  Background

   This study evaluated the effect of varied culture conditions and nutritional requirements in producing antimicrobial metabolite by Streptomyces.

  Methods

   Streptomyces species were isolated from soil samples using the spread plate method on Streptomyces agar. In addition, the yeast-malt broth was used for fermentation and optimization. The different culture conditions were pH, mineral salt concentrations, and agitation rate. The tested nutritional components were Carbon and Nitrogen sources.

  Results

   We observed the maximum production of the antimicrobial metabolite using the medium containing Galactose anhydride showing high inhibition zone of 32 mm (Staphylococcus aureus) and 23 mm (Pseudomonas aeruginosa), respectively. Maximum secondary metabolite productivity was also achieved with the medium containing malt extracts Staphylococcus aureus (30 mm) and Pseudomonas aeruginosa (27 mm). For pH, maximum metabolite production was obtained in the medium adjusted to 10 (30 mm, 33 mm). The best metabolite production was obtained at 0.30 mol/ml (30 mm, 27 mm) with the medium incorporated with additional sodium chloride. Good antimicrobial metabolite production was also observed with a medium and maximum agitation speed of 250 rpm.

  Conclusion

   For efficient production of antimicrobial metabolite by Streptomyces species, Galactose anhydride, malt extract, sodium chloride concentration of 0.30 mol/ml, pH of 10, and agitation speed of 250 rpm should be used.

  Keywords: Metabolite, Culture, Conditions, Antimicrobial, Streptomyces Spp
 • Mohammadreza Rezaeigolestani, Arasb Dabbagh Moghaddam, Ali Misaghi, Mohammad Hashemi Pages 181-185
  Background

  Aflatoxins are classified as definitive or possible human carcinogens. Nuts and nutty products are among the most frequent aflatoxin-contaminated foodstuffs. The aim of this study was to assess the levels of aflatoxins (B1, B2, G1, G2, total) in different nuts, including pistachio, almond, cashew, hazelnut obtained from selected supermarket chains in Tehran city.

  Methods

  A total of 20 nut samples were collected from eight randomly selected chain stores, and the levels of aflatoxins in the samples were evaluated using an immunoaffinity column and quantified by high-performance liquid chromatography technique (HPLC).

  Results

  Among 20 tested nuts, only one sample (roasted hazelnut) was contaminated with the aflatoxins (AG1) at a level of 0.34 µg/kg, while the tested mycotoxins were not detected in the other samples.

  Conclusion

  Our findings indicated that different parameters such as climatic conditions, implementing strict regulations, improvement in harvest and post-harvest practices alongside rigorous surveillance by the Department of Public Health and Preventive Medicine (AJA University of Medical Sciences) on the quality of food materials may explain the low incidence of aflatoxins in this study.

  Keywords: Aflatoxin, Nut, Iran, HPLC, Chain store
 • Bardia Farzamfar, Siavash Norouzi, Yasamin Maleki, Kosar Mohammadi Pages 186-190
  Background

  Using disinfectants that inactivate microorganisms in various industries, from the pharmaceutical to the food service industry, has been increasing over the last few years. Antimicrobial disinfectants are used as primary treatment options against pathogens on surfaces in healthcare facilities to help prevent healthcare-associated infections. The aim of this study was to determine the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the disinfectants used and study the corrosion of surfaces in contact with these disinfectants.

  Methods

  In this study, MICs and MBCs of the disinfectants against B. cereus, S. cerevisiae, P. aeruginosa, and S. epidermidis were measured by the microdilution method. Ethanol, percidine, benzalkonium chloride, and deconex 50ff were examined for antimicrobial effects.

  Results

  The findings showed that S. cerevisiae had the lowest level of disinfectant resistance, whereas B. cereus consistently exhibited higher resistance. Additionally, when compared to other disinfectants at lower concentrations, deconex 50ff was the most potent disinfectant that resulted in microbial growth suppression. Deconex 50 FF had MICs of 0.101, 12.939, 3.235, and 1.617mg/L for S. cerevisiae, B. cereus, P. aeruginosa, and S. epidermidis, respectively. In contrast, MBC of S. cerevisiae, B. cereus, P. aeruginosa, and S. epidermidis were 0.404, 25.879, 12.939, and 6.470 mg/L, respectively. Macroscopic analysis of stainless steel and plastic sandwiches treated with the specified disinfectant concentrations revealed no corrosion.

  Conclusion

  Considering the importance of these microbial strains in healthcare-associated infections, using these effective disinfectants is recommended in the pharmaceutical industry.

  Keywords: Minimum inhibitory concentration (MIC), Minimum bactericidal concentration (MBC), Disinfectant, corrosion, Microdilution
 • Mohsen Amiri, Mojgan Zaeimdar, Hamidreza Khaledi, Sahar Rezaian Pages 191-201
  Background

  We assessed and ranked environmental risks in the mechanized urban waste collection and storage systems in Tehran municipality (Iran) to locate safe areas for the establishment of these systems.

  Methods

  This descriptive-analytical study first identified and classified the effective factors in locating the mechanized systems of the studied district in seven criteria (socioeconomic, physical-spatial, hydrological-climatic, geological, and three passive defenses including dispersion, lifeline, and high-risk facilities). Risk factors were evaluated using the FMEA technique and prioritized using the TOPSIS method.

  Results

  The FMEA results classified the identified passive defense and environmental risks into three levels (high, medium, low), with 69% of the risks at the low level, 17% at the medium level, and 14% at the high level. The TOPSIS ranking results identified "Distance to nearest fire station", "Distance to a fault" and "Distance to power substation" as the highest risk factors with the similarity to ideal solution (cli)values of 0.861, 0.774 and 0.771, respectively, as well as "Distance to gas pressure-reducing stations" (cli = 0.134) as the least important risk factor.

  Conclusion

  New urban waste collection and storage stations in the studied district should be established according to the population of the areas and at a suitable distance to the nearest fire stations. Further, locating and designing these systems in wide open spaces is highly essential.

  Keywords: Risk Assessment, Waste Management, Mechanized Collection System, TOPSIS method, FMEA technique
 • Moradali Zareipour, Ehsan Movahed, MohammadSaeed Jadgal, Mehdi Haghi Pages 202-207
  Background

  Falling is one of the most common and serious health problems, especially at home among the elderly. The purpose of this research is to investigate the effect of education in reducing environmental hazards at home for the elderly.

  Methods

  In this quasi-experimental study, 200 elderly people were equally divided into intervention and control groups in 2018. The educational intervention was performed in 4 sessions of 45 mins. Data were collected through a standardized home safety checklist during interviews and home visits before and after six months of the training intervention. SPSS software (v19) analyzed the collected data. Chi-squared, Mann Whitney, Wilcoxon, and Exact Tests were used in this study.

  Results

  The results showed that the mean score of all dimensions of home safety increased in the intervention group compared to the control group after the intervention. Except for the safety dimensions of external stairs and kitchen, this difference was statistically significant (P <0.05). The findings also showed a significant decrease in the percentage of falls in the intervention group compared to the control group after educational interventions (P <0.05).

  Conclusion

  Educational intervention is useful in reducing home environmental hazards in the elderly and makes the elderly less likely to fall during their daily activities.

  Keywords: Education, Environmental hazards, Home, Elderly, Fall
 • Negar Hariri, Hossein Danafar, Ali Mohammadi, Mehran Mohammadian Fazli Pages 208-213
  Background

  Nowadays, colored water and, remarkably, wastewaters from dyeing industries are one of the most significant sources of toxic compounds in the environment. On the other hand, waste management and reduction are the most main obstacles governments encounter. Therefore, this study aimed to use waste materials to remove contaminants.

  Method

  First, we pyrolyzed onion peels, added distilled water, and then sonicated the solution. AFM (Atomic force microscopy) analysis determined the characteristics of produced carbon nanosheets. Batch experiments on the synthesized carbon nanosheets implemented adsorption studies. The effects of adsorbent dose, pH, dye concentration, and temperature were also evaluated.

  Results

  The isotherm assessments indicated that the data significantly matches the Langmuir model; moreover, the kinetic modeling results showed that the experimental data perfectly matched the pseudo-second-order kinetic model.

  Conclusion

  Synthesized carbon nanosheets from onion peel as a low-cost adsorbent with good properties; not only are eco-friendly materials that can significantly reduce solid waste generation, but they are efficient adsorbents for methylene blue removal from aquatic solution.

  Keywords: Carbon nanosheets, Onion peel, Decolorization, Kinetic, Wastewater
 • Seyed Morteza Moosavirad, Ali Hasanzadeh Sabluei Pages 214-221
  Background

  Considering the increased demand for cars in different countries during recent years, using car washes for washing vehicles has received a lot of attention. This study aimed to assess removing chemical oxygen demand (COD) from car wash effluent using the electrocoagulation method.

  Methods

  A reactor with dimensions of 40 cm * 50 cm * 50 cm of Plexiglas with a volume of 90 L equipped with an electric current generator and an electrode was used connected to the DC current generator in the form of Al-Al. The response surface method (RSM) was applied to optimize the factors affecting COD removal in the electrocoagulation process. For this purpose, D-optimal was utilized to optimize the experiments. The effects of measurable factors such as electrolysis time (X1), current density (X2), and aeration time (X3) were examined to check COD removal.

  Results

  According to the results, the optimal operating conditions for COD removal during electrolysis (30 min) were as follow: the current density was 18.75 A/m2, and the aeration time of 30 min was 48.51%.

  Conclusion

  In conclusion, electrocoagulation is, to some extent, a reliable and environmentally compatible technique for car wash wastewater treatment.

  Keywords: Car wash wastewater, Electrocoagulation, COD removal, Response surface method, Pilot scale
 • Fariba Mardani, Mehran Mohseni, Majid Aminzare, Hassan Hassanzadazar Pages 222-231
  Background

   The present study aimed to evaluate antimicrobial properties of corn starch edible films prepared with Bunium persicum essential-oil nanoemulsions (BPEOne) and BPEOne fortified with cinnamaldehyde (Fortified BPEOne with CIN) against some common food-borne pathogens.  

  Methods

   Treatments (films containing BPEO, CIN, BPEOne, BPEO+CIN, BPEOne+CIN, Fortified BPEOne with CIN in 0.5, 1, 2, and 4 % concentrations) were prepared using starch solutions. In vitro antimicrobial activity of BPEOne films was evaluated using agar disk diffusion and plate count assay methods against Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, and Staphylococcus aureus.

  Results

   The inhibitory effect of each treatment against some food-borne pathogen bacteria increased significantly with the enhancement of concentrations (P<0.05). The highest bacterial inhibitory effect was achieved in higher concentrations (2%, 4%). The antimicrobial activity of BPEO nanoemulsion was higher than pure BPEO-containing films. S. aureus and S. enteritidis were more susceptible and resistant bacteria to BPEO, BPEO nanoemulsion-containing films, respectively.

  Conclusion

   The films containing a combination of the BPEO (or its nanoemulsion) with CIN have better antimicrobial activity, however the fortification of nanoemulsions with other antimicrobial agents may not show the same results.

  Keywords: Agar disc diffusion assay, Black cumin, Food-borne pathogens, Nanoemulsion, Plate count assay