فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمانه شفیعی، محمدحامد خان محمدی*، امیر محمدی کهکی صفحات 8-19

  پژوهش حاضر به بررسی اثر ویژگی های موسسات حسابرسی بر شجاعت اخلاقی حسابرس مستقل در موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی سال 1399 می پردازد. شجاعت اخلاقی شاخصی است به منظور افزایش کیفیت و بهبود تصمیم گیری های اخلاقی در مواجهه با مسایل پیچیده. عملکرد، رفتار و شجاعت اخلاقی حسابرس مستقل می تواند بر کیفیت کلی فرآیند گزارشگری مالی اثر گذار باشد. در این میان ویژگی های موسسه حسابرسی نقش قابل توجهی در میزان شجاعت اخلاقی حسابرس و دستیابی به اهداف تعیین شده جهت حفظ منافع عمومی دارد. متغیرهای مستقل پژوهش حاضر شامل فاصله قدرت، فضای ابهام و زن منشی می باشد که ابتدا با استفاده از نظر خبرگان حرفه ای به طور عملیاتی تعریف و سپس بر اساس ویژگی های موسسه حسابرسی محاسبه شدند. متغیر وابسته پژوهش، شجاعت اخلاقی حسابرسان مستقل با استفاده از پرسشنامه شجاعت اخلاقی خلیل و همکاران (2018) و صفرزاده و کریم داد (1399) بر اساس طیف لیکرت می باشد که 57 نفر از حسابرسان مستقل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به آن پاسخ دادند. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر فاصله قدرت و زن منشی با شجاعت اخلاقی حسابرس مستقل رابطه معناداری دارد و متغیر فضای ابهام با شجاعت اخلاقی حسابرس مستقل رابطه معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: فضای ابهام، فاصله قدرت، زن منشی، شجاعت اخلاقی حسابرس مستقل
 • علی تامرادی*، مجید رجب کردی، زینب رضائی، مرضیه کیخسروی صفحات 20-42
  هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش حسابرسان به نوسان سود است، که به این منظور تاثیر نوسان سود بر تاخیر گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات مورد نیاز مرتبط با متغیرهای پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1390 تا 1399 جمع آوری گردید. برای آزمون دو فرضیه پژوهش از دو مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات تصادفی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان گر آن است که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نوسان سود بر تاخیر گزارش حسابرسی تاثیر مثبت معناداری دارد، همچنین یافته های پژوهش نشان داد که نوسان سود بر حق الزحمه حسابرسی نیز تاثیر مثبت معناداری دارد. نتایج پژوهش بیان گر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران با افزایش نوسان سود، تاخیر گزارش حسابرسی افزایش پیدا می کند. در واقع با افزایش نوسان سود، ریسک ذاتی حسابرسی افزایش پیدا کرده و حسابرسان برای کاهش ریسک کلی، آزمون های محتوای بیشتری را اجرا خواهند کرد. اجرای آزمون های بیشتر توسط حسابرسان نیز، منجر به افزایش تاخیر در ارایه گزارش حسابرسی می شود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش نوسان سود، حق الزحمه حسابرسی افزایش پیدا می کند. با توجه به اینکه نوسان سود، منجر به افزایش ریسک حسابرسی می شود، حسابرسان نیز باید تلاش بیشتر در فرایند رسیدگی های خود داشته باشند، به همین دلیل افزایش نوسان سود منجر به افزایش حق الزحمه خدمات حسابرسی می شود.
  کلیدواژگان: واکنش حسابرسان، نوسان سود، حق الزحمه حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرسی، ریسک حسابرسی
 • سید حسام وقفی*، صدیقه کامران راد، سکینه برسلانی صفحات 44-70
  نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، مورد توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارایه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تاثیر عواملی مانند حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تاکید بر نقش تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. متغیر مستقل در این پژوهش تخفیف حق الزحمه حسابرسی و متغیر وابسته کیفیت اطلاعات حسابداری و جبران تخفیف حق الزحمه حسابرسی می باشد و برای بررسی دقیق تر از متغیر تخصص حسابرس در صنعت به عنوان تعدیل گر به روش رگرسیون استفاده شده است. نمونه مورد بررسی که به روش حذف سیستماتیک محاسبه شده است شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی ده ساله از سال 1390 تا پایان سال 1399 است. نتایج نشان می دهد که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما تخصص حسابرس بر رابطه مذکور تاثیر معنی داری ندارد. همچنین تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: تخفیف حق الزحمه حسابرسی، کیفیت اطلاعات حسابداری، جبران حق الزحمه حسابرسی، تخصص حسابرس
 • ماندانا طاهری*، مهران محمدی صفحات 72-90
  خودشیفتگی مدیرعامل، بیانگر یکی از ویژگی های مهم شخصیتی آن ها است که بر روی رفتارهای شرکت و عملکرد آن تاثیر بسزایی دارد. از طرف دیگر، واحد حسابرسی داخلی، یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی است که می تواند بر فعالیت ها و تصمیمات شرکت، به ویژه گزارشگری، تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران عامل و مسیولیت پذیری اجتماعی با توجه به نقش تعدیل کننده حسابرسی داخلی است. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1399 و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان داد که خودشیفتگی مدیرعامل، تاثیر مثبت و معناداری بر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها دارد. همچنین، مشخص شد که اندازه و تجربه واحد حسابرسی داخلی به عنوان اهم ویژگی های حسابرسی داخلی رابطه مثبت بین خودشیفتگی مدیرعامل و مسیولیت پذیری اجتماعی را تقویت می کنند.همچنین، مشخص شد که اندازه و تجربه واحد حسابرسی داخلی به عنوان اهم ویژگی های حسابرسی داخلی رابطه مثبت بین خودشیفتگی مدیرعامل و مسیولیت پذیری اجتماعی را تقویت می کنند.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، خودشیفتگی مدیرعامل، حسابرسی داخلی
 • شهناز مشایخ، حمیدرضا گنجی*، فاطمه پیری صفحات 92-119
  با توجه به شرایط پیچیده و رقابتی ایجاد شده در حرفه حسابرسی، موسسه های حسابرسی ضرورت ارایه خدمات باکیفیت هرچه بهتر و بهای کمتر به بازار را بیشتر دریافته اند و به دلیل تاثیر حق الزحمه بر کیفیت حسابرسی، مطالعه عوامل موثر برحق الزحمه حسابرسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تخصص موسسه حسابرسی در صنعت، کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی با حق الزحمه حسابرسی است. بدین منظور نمونه ای از 160 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1399 انتخاب شد. روش این پژوهش همبستگی می باشد که با استفاده از آزمون رگرسیون به بررسی فرضیه های آماری پرداخته شد و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار Eviews انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کمیته حسابرسی و مالکیت مدیریتی با حق الزحمه حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در حالیکه ارتباط معناداری بین تخصص موسسه حسابرسی در صنعت و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: تخصص موسسه حسابرسی در صنعت، کمیته حسابرسی، مالکیت مدیریتی، حق الزحمه حسابرسی
 • سهیل مومنی، زهرا پورزمانی* صفحات 120-145
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه، تحلیل و مدل یابی نقش مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی بر سرمایه فکری انجام گرفته است. مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی، ممکن است، از طریق تعامل با سایر متغیرها، بر سرمایه فکری حسابرسان تاثیر داشته باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی در کشور ایران طی سال 1400 هجری شمسی است که براساس فرمول کوکران تعداد 319 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد دارای طیف لیکرت 5 سطحی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و نیز آزمون فرضیه ها، در قالب تحلیل توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از دو نرم افزار SPSS26 و SmartPLS3 با به کارگیری نسل جدید مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه فکری دارند. نتایج این پژوهش نقطه عطفی بدیع برای توجه روزافزون و توسعه هر چه بیشتر آموزش مهارت های اکتسابی مرتبط با مولفه های روان شناسانه تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط خودآگاهی در بین حسابرسان است که می تواند منجر به افزایش سرمایه فکری در حرفه حسابرسی گردد.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی، بسط خودآگاهی، سرمایه فکری
|
 • Samane Shafiee, MohammadHamed Khanmohammadi *, Amir Mohammadi Kahki Pages 8-19

  The purpose of this study is to investigates the effect of the characteristics of audit institutions on the moral courage of auditors in the audit institutions of the Securities and Exchange Organization during the year 2019. Moral courage is an indicator in order to increase the quality and improve moral decisions in facing complex issues. The performance, behavior and moral courage of auditor can affect the overall quality of the financial reporting process. Meanwhile, the characteristics of the auditing firm play a significant role in the auditor's moral courage and achieving the goals set to protect public interests. The independent variables of research include power distance, ambiguity and feminity, which were first operationally defined using the opinion of professional experts and then calculated based on the characteristics of the audit institute. The dependent variable of the research is the moral courage of auditors using the moral courage questionnaire based on the Likert scale, which was answered by 57 auditors of the trusted auditing institutions of the Securities and Exchange Organization. The findings of the research show that the variable of power distance and feminity has a significant relationship with the moral courage of auditor, and the ambiguity space has no significant relationship with the moral courage of auditor.

  Keywords: power distance, ambiguity space, feminity, moral courage auditor
 • Ali Tamoradi *, Majid Rajabkordi, Zeinab Rezaee, Marziyeh Keikhosravi Pages 20-42
  The purpose of this study is to investigate the reaction of auditors to Earnings volatility, for which the effect of earnings fluctuations on the audit report lag and auditing fees of companies listed on the Tehran Stock Exchange was investigated.In this study, to test the hypotheses, the required information related to the research variables was collected from the financial statements of 150 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1390 to 1399. To test the two research hypotheses, two multivariate regression models with panel data using random effects method were used.The findings of the test of research hypotheses indicate that in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Earnings volatility has a significant positive effect on the audit report lag. Also, the research findings showed that Earnings volatility also have an effect on audit fees. Positive has meaning. The results indicate that in Tehran Stock Exchange, with the increase of Earnings volatility, the audit report lag increases. In fact, as profit volatility increases, the inherent risk of auditing increases, and auditors will conduct more content tests to reduce overall risk. Performing more tests by auditors will also increase the delay in submitting the audit report. The results also showed that with increasing Earnings volatility, the audit fee increases. As profit fluctuations increase audit risk, auditors should also be more diligent in their audit process, so increasing Earnings volatility leads to increased audit fees.
  Keywords: Auditors' Reaction, Earnings volatility, Audit Fee, Audit Report Lag, Audit risk
 • Seyed Hesam Vaghfi *, Sedigheh Kamranrad, Sekine Baraslani Pages 44-70
  The role of the independent auditor in evaluating the quality of the financial statements impartially and in assuring investors of the validity of the financial statements prepared by management is important. However, the quality of audit services provided by auditors is heterogeneous and is affected by factors such as audit fees. The main purpose of this study is to investigate the relationship between auditing fee reduction and compensation and the quality of accounting information with emphasis on the role of auditor expertise in companies listed on Iran's capital market. This research is of descriptive correlation type and is based on an analysis of panel data. The independent variable in this study includes auditing fee reduction and the dependent variable of accounting information quality and auditing fee compensation. The examined sample was obtained by systematic elimination method including 86 companies listed on the Tehran Stock Exchange during a ten-year period from 2011 to the end of 2021. The results show that there is a significant direct relationship between the reduction of the audit fee and its compensation, but the expertise of the auditor has no significant effect on this relationship. Also, the reduction of auditing fees does not have a significant effect on the quality of accounting information.
  Keywords: Audit Fee Discount, Accounting Information Quality, Audit Fee Compensation, Auditing expertise
 • Mandana Taheri *, Mehran Mohammadi Pages 72-90
  The CEO's narcissism is one of their important personality traits, which has a significant impact on the firm's behavior and performance. On the other hand, the internal audit unit is one of the important corporate governance mechanisms that can influence the firm's activities and decisions, especially reporting. Based on this, the aim of the current research is to investigate the relationship between the narcissism of CEOs and social responsibility with regard to the moderating role of internal audit. In order to achieve the purpose of the research, the financial information of 163 firms listed on the Tehran Stock Exchange in the period of 2013-2021 and multiple regression method and combined data were used to test the hypotheses. The findings showed that CEO narcissism has a positive and significant effect on corporate social responsibility. Also, it was found that the size and experience of the internal audit unit as the most important characteristics of the internal audit strengthen the positive relationship between CEO narcissism and social responsibility.
  Keywords: orporate Social Responsibility, CEO's Narcissism, Internal Audit
 • Shahnaz Mashayekh, Hamidreza Ganji *, Fatemeh Piri Pages 92-119
  Due to the competitive conditions created in the profession, auditing firms have realized the need to provide better quality services and lower prices to the market and because of the impact of fees on audit quality, the study of factors affecting the audit fee is of particular importance. The purpose of this study is to investigate the relationship between the expertise of the auditing firm in the industry, the audit committee, and, managerial ownership with the audit fee. For this purpose, a sample of 160 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2013 to 2020 was selected. The method of this research is a correlation. Using regression tests, statistical hypotheses were examined and data analysis was performed using EViews software. The results show that there is no significant relationship between the expertise of the auditing firm in the industry and the audit fee. While the existence of the audit committee and managerial ownership has a positive and significant relationship with the audit fee.
  Keywords: Specialization of Auditing Institute in Industry, Audit Committee, Managerial Ownership, Audit Fee
 • Sohail Momeny, Zahra Poorzamani * Pages 120-145
  The present research was conducted with the aim of studying, analyzing and modeling the role of psychological components of existential critical thinking, personal meaning generation, transcendental awareness and expansion of self-awareness on intellectual capital. The psychological components of existential critical thinking, personal meaning generation, transcendental awareness, and self-awareness development, may, through interaction with other variables, affect auditors' intellectual capital. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection method. The statistical population of the research includes all auditors working in audit institutions and audit organizations in Iran during the year 2021, 319 people were randomly selected as a sample based on Cochran's formula. A standard questionnaire with a 5-level Likert scale was used to collect data. The analysis of the collected data as well as the testing of the hypotheses was done in the form of descriptive analysis and inferential statistics using SPSS26 and SmartPLS3 software by applying the new generation of SEM using PLS method. The results showed that the psychological components of existential critical thinking, production of personal meaning, transcendental awareness and expansion of self-awareness have a positive and significant effect on intellectual capital. The results of this research are a novel turning point for increasing attention and development of acquired skills training related to the those psychological components among auditors, which can lead to a great increase in intellectual capital in the auditing profession.
  Keywords: Existential Critical Thinking, Production of Personal Meaning, Transcendental Consciousness, Expansion of Self-Awareness, intellectual capital