فهرست مطالب

مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان - سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1401)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • تحلیلی پیرامون تغییرات عددی جمعیت کوچ نشینان ایران
  نصرالله مولایی هشجین* صفحه 0
  مقدمه

  ایران بنا به موقعیت جغرافیایی خاص خود سرزمینی است که در همان ابتدا پدیده کوچ نشینی را لمس کرده است و یکی از مهمترین مناطق کوچ نشینی در جهان محسوب می شود. سابقه کوچ نشینی در ایران به بیش از 8000 سال می رسد و علی رغم کاهش تعداد آنها در طول تاریخ کشور و در مقایسه با جمعیت یکجانشین هنوز به عنوان سومین جامعه مهم کشور شناخته شده و اقتصاد منحصر به خود را دارا هستند. از مشخصات بارز کوچ نشینان ایران نفوذ مظاهر فرهنگی آنها در تمام شیونات این کشور بوده به طوری که فرهنگ ایران مجموعه ای از عملکرد فرهنگ های عشایری منطقه است . 

  روش شناسی تحقیق:

  براساس ماهیت مروری بودن تحقیق و با بهره گیری از روش گردآوری داده ها و اطلاعات به شیوه اسنادی- کتابخانه ای و تجربیات علمی نگارنده، از روش تحقیق توصیفی- کاربردی برای تعیین تغییرات عددی جمعیت کوچ نشینان ایران استفاده شده است.

  قلمروجغرافیایی پژوهش :

   قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر براساس نتایج سرشماری سراسری عشایر کوچنده کشور در مقیاس ایران می باشد که به غیر از استان کردستان در تمامی استان های کشور و در قالب قلمرو ایلی و یا بخشی از آن توزیع شده اند.

  یافته ها و بحث :

   بررسی آمارهای جمعیتی کوچ نشینان کشور از زمان قاجاریه تاکنون که بیشتر براساس برآورد و تخمین است، نشان می دهد که از گذشته تا به حال تعداد و درصد جمعیت کوچ نشینان ایران در حال کاهش بوده است و در زمان پهلوی اول و دوم با توجه به سیاست اسکان اجباری (تخته قاپو) سهم جمعیت آنها، کاهش یافته است. برای اولین بار در سال 1366 پس از سرشماری سراسری عشایر کوچنده کشور ، آمارهای رسمی از کوچ نشینان توسط مرکز آمار ارایه شد که براساس این آمارها جمعیت کوچ نشینان ایران برابر 180223 خانوار و 1152099 نفر بوده است که در سال 1387 تعداد خانوار و جمعیت کوچ نشینان به ترتیب به؛212660 خانوار و 1186830 نفر افزایش یافته است.

  نتایج

  کوچ نشینان در 59 درصد از مساحت کشور مشتمل بر 30 استان از مجموع 31 استان و در قالب 104 ایل و 560 طایفه مستقل پراکنده شده اند علیرغم کاهش تعداد و درصد جمعیت کوچ نشینان از دوره قاجار تا کنون در مقایسه با جمعیت شهری و روستایی، تعداد خانوار و جمعیت کوچ نشینان ایران براساس نتایج سرشماری های سراسری عشایر کوچنده کشور طی سال های 1366 تا 1387 به ترتیب با 93/117 و01/103درصد از روند افزایشی برخوردار بوده است .

  کلیدواژگان: تغییرات عددی جمعیت، جمعیت کوچ نشینان، قلمرو ایلی، ایران
 • حجت الله خدری غریب وند*، پژمان طهماسبی، الهام قهساره اردستانی، حسین بدری پور، اسماعیل اسدی صفحات 1-12
  مقدمه

    مروری تاریخی بر سیر تحول تغییرات جمعیتی و معیشتی بهره برداران مرتعی می تواند به شناخت بهتر راهبردها و گزینه های معیشتی مطلوب کمک کند و در راستای بهبود وضعیت مرتع و گذر از بحران ها و چالش های فراروی مدیریت پایدار مراتع، چارچوب های سیاست گذاری قابل اجرا ارایه دهد.

  هدف پژوهش: 

   چهار محور اصلی در راستای تغییرات جمعیتی و وضعیت معیشت های وابسته به مراتع مورد بررسی قرار می گیرند. ابتدا یک ارزیابی تاریخی از تغییرات جمعیتی ارایه می شود (1). به دنبال آن، نظام های تولید دام و دامداری تشریح می شوند (2). سپس وضعیت معیشت های وابسته به مرتع در ایران تبیین می شود (3). در نهایت، ضمن ارایه چشم انداز معیشتی در استان چهارمحال و بختیاری و بطور خاص بازفت- پیشنهادانی در راستای مدیریت پایدار مراتع ارایه می شود (4).

  روش شناسی تحقیق:

    این مقاله با مروری بر منابع مرتبط در زمینه ی تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره برداران مرتعی در ایران، داده ها و اطلاعات دوره های تاریخی را تجزیه و تحلیل می کند.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر ارزیابی تغییرات جمعیتی و تحولات معیشتی بهره برداران مرتعی، براساس مطالعه مروری و بهره گیری از منابع و اسناد و مدارک در مقیاس ایران می باشد.

  یافته ها و بحث:

   نتایج جمع بندی و مرور منابع، نشان می دهد عدم تعادل بین انسان، دام و مرتع و کاهش سهم محصولات دامی از چالش های عمده مدیریت پایدار مرتع در ایران می باشند.

  نتایج

  در این راستا، تاکید شده است مدیریت پایدار مراتع در صورتی تحقق خواهد یافت که ضمن حفظ تعادل دام، مرتع و انسان تنوعی از معیشت به منظور توسعه معیشت های تکمیلی بهره برداران، در برنامه ریزی و سیاست گذاری در نظر گرفته شوند. مطالعات آینده می توانند به تبیین کاستی ها و ضعف های (نواقص) سیاستگذاری در زمینه مدیریت پایدار مراتع بپردازند و به دنبال آن چارچوب های سیاستگذاری مبتنی بر معیشت های پایدار توسعه دهند.

  کلیدواژگان: مرتع، معیشت پایدار، سیاست گذاری، توسعه پایدار منطقه ای، چهارمحال و بختیاری، بازفت
 • رحمت الله بهرامی* صفحات 13-18
  مقدمه

  زندگی کوچ نشینی یکی از شیوه های معیشت انسانی که درمناطق خشک و نیمه خشک گسترش دارد. زندگی ایلات به عوامل جغرافیایی همانند اقلیم، شرایط توپوگرافی دارد. کوچ کوچ نشینان بنا به شرایط محیطی به منظور تعلیف دام ها کوچ می کنند. بنابراین نوع کوچ اجباری است.هدف پژوهش:  بررسی زندگی قبایل کوچ نشین ایران در اواخر دوره قاجار و رضا شاه است.

  روش شناسی پژوهش:

   این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و از نوع پس رویدادی به تحلیل زندگی عشایر ایران در اواخره دوره قاجار می پردازد.

  قلمرو پژوهش:

   محدوده جغرافیایی ایران و در دوره زمانی 1920 میلادی به بعد است.

  یافته ها و بحث: 

  در سال 1920کشور ایران کاملا هرج و مرجی را داشت و حکومت مرکزی تنها تهران و حومه را تحت کنترل داشت. جمعیت عشایر درآن زمان 3/1 تا4/1کل جمعیت بود. درسال 1921 رضا شاه از طریق کودتا بسر کار می آید و در ابتداء وزارت جنگ را بعهده می گیرد وارتش را سازماندهی و تجهیز می کند، سپس درسال 1925 رسما به قدرت می نشیند. برنامه های رضا شاه در قبال عشایر عبارت بود از خلع سلاح عشایر، اسکان اجباری و تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی آنها بود.ت اکتیک رضا شاه برای سرکوب عشایر این بود که با عشایر بزرگ پیمان های صلح می بست و سپس بعداز سرکوب عشایر ضعیف، رضاخان میان طوایف عشایری اختلاف ایجاد کرده و در نهایت خودش با سران عشایر بزرگ جنگید و آنها را سرکوب کرد.

  نتایج

  نتایج نشان داد هدف رضا شاه برای ایران آنزمان، ایران متحد، مستقل، یک زبان و لاییک بود.

  کلیدواژگان: کوچ نشینی، عشایر، رضا شاه، اسکان اجباری، تخته قاپو کردن
 • محمدهادی طاهری کیا، سمیه دهداری*، فریبا نوعدوست صفحات 19-28
  مقدمه

  خاک یکی از مهمترین اجزای اکوسیستم های مرتعی می باشد که سبب تولید و رویش رستنی های مختلف در سطح مراتع می شود. استفاده غلط و فشار بیش از حد دام بر مراتع برای رفع نیازهای ضروری و غیر ضروری، کشاورزی، زیستی و اقتصادی بشر باعث تخریب خاک و پوشش گیاهی در مرتع شده است.

  هدف پژوهش:

   با توجه به اهمیت مطالعه تاثیرات ناشی از حضور دام در اکوسیستم های طبیعی مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تردد مداوم دام در اکوسیستم های طبیعی بر برخی فاکتورهای خاک در سرفاریاب پرداخته است. بدین منظور دو سایت محل تردد مداوم دام و سایت فاقد تردد دام انتخاب شد.

  روش شناسی تحقیق:

   در هر یک از سایت های مورد مطالعه یک ترانسکت به طول 1000متر مستقر و به فاصله هر صدمتر یک پلات 1در1 متر مربع به طور سیستماتیک تصادفی مستقر و از هر گوشه و مرکز پلات نمونه های خاک به عمق 10 سانتی متر برداشته و باهم مخلوط کرده و 20 نمونه خاک برداشته و از نظر فاکتورهای بافت خاک، ماده آلی، هدایت الکتیرکی، درصد پتاسیم، فسفر، ازت و اسیدیته خاک مورد مطالعه قرار گرفت. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

   سرفاریاب در فاصله 28 کیلومتری شمال شرقی شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.یافته ها و بحث: نتایج تجزیه و تحلیل خاک نشان داد؛ تمامی فاکتورهای مورد بررسی به جز اسیدیته خاک در دو سایت مورد مطالعه دارای اختلاف معنی دار در سطح 1% هستند و تردد دام سبب افزایش برخی فاکتورها نظیر درصد شن و درصد هدایت الکتریکی خاک و کاهش برخی فاکتورها نظیر درصد فسفر، درصد پتاسیم، درصد نیتروژن، درصد رس و درصد سیلت خاک شد.

  نتایج

  تردد و چرای بی رویه ی دام سبب کاهش برخی فاکتورهای خاک نظیر درصد پتاسیم، فسفر، نیتروژن، رس و سیلت خاک و همچنین افزایش درصد هدایت الکتریکی، اسیدیته و شن خاک می شود.

  کلیدواژگان: تردد دام، سرفاریاب، خواص فیزیکوشیمیایی خاک، رمه گردان
 • اله یار کمری*، فرحناز نورایی، فرهاد پروانه، آصف اروج زاده صفحات 29-38
  مقدمه

    در مطالعات کاربردی برای حل مسایل اکولوژیکی در ارتباط با مدیریت و حفاظت از اکوسیستم های طبیعی، شناخت و بررسی پوشش گیاهی بسیار مهم است. بررسی اکولوژیکی پوشش گیاهی جنگل های زاگرس که وسیع ترین ناحیه رویشی کشور محسوب می شوند، مسیله حفاظت و حمایت در آن از اهمیت خاصی برخوردار است.هدف پژوهش:  در این مطالعه، فلور منطقه مرتعی داربادام در قلمرو کوچ نشینان مورد بررسی قرار گرفت.

  روش شناسی تحقیق:

   ین منطقه در طول 45 درجه و 51 دقیقه تا 46 درجه و37 دقیقه طول شرقی و عرض 33 درجه و 49 دقیقه تا 34 درجه و 28 دقیقه شمالی واقع شده است. وسعت این منطقه حدود 1000 کیلومتر مربع با ارتفاع 1335 متر از سطح دریا می باشد. براساس فرمول آمبرژه دارای اقلیم خشک سرد می باشد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  داربادام منطقه ای کوهستانی با میانگین بارندگی سالانه 72/414 میلی متر است. میانگین حداکثر دما 37 درجه سانتی گراد در مرداد ماه و میانگین حداقل دما 20- درجه سانتی گراد در دی ماه است. پوشش گیاهی این منطقه به روش فلورستیک مطالعه و سپس شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی آنها تعیین شد.

  یافته ها و بحث:

   به طور کلی در منطقه 41 تیره، 145 جنس و 225 گونه وجود دارد .از مجموع 145 جنس، 27 جنس (62/18درصد) و 36 گونه (16درصد) متعلق به تک لپه ای ها و 118 جنس (37/81 درصد) و 189 گونه (84 درصد) متعلق به دو لپه ای هاست. بزرگترین تیره های گیاهی از نظر تعداد گونه عبارتند از: Compositaeبا 33گونه، papilionaceae  با24 گونه، poaceae با18گونه، Lamiaceaeبا 15 گونه،Boraginaceae با13 گونه، Apiaceae با 12وLiliaceae با 12گونه. شکل های زیستی گیاهان منطقه طبق روش رانکایر شامل 44/8درصد فانروفیت، 22/10درصد کریپتوفیت، 33/41درصد همی کریپتوفیت، 66/2درصد کامفیت و 44/36درصد تروفیت است.

  نتایج

  بررسی انتشار جغرافیایی فلور منطقه نشان داد که بیشترین پراکنش جغرافیایی به ناحیه ایرانی - تورانی با 124 گونه (11/55 درصد) و ایرانی - تورانی /مدیترانه ای با 39 گونه (33/17 درصد) مربوط است .  درصد بالای عناصر ایرانی-تورانی، نشان می دهد که منطقه حفاظت شده به این فیتوکوریون تعلق دارد.

  کلیدواژگان: شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی، فلور، داربادام
 • عقیل خالقی*، مریم سیدنظری صفحات 39-52
  مقدمه

    تحلیل هم واژگانی یکی از انواع تحلیل های هم رخدادی به شمار می رود و از روش های مهم کتاب سنجی بوده که برای نگاشت رابطه میان مفاهیم، اندیشه ها و مشکلات در علوم پایه و علوم اجتماعی به کار می رود.

  هدف پژوهش: 

   مطالعه علم سنجی پژوهش های علمی در حوزه جغرافیای کوچ نشینی موضوعی است که تابه حال به آن پرداخته نشده است؛ بنابراین تحلیل جریان علمی جغرافیای کوچ نشینی می تواند نقش اساسی در شناسایی حوزه های مهم پژوهشی ایفا کند.

  روش شناسی تحقیق:

   این مطالعه از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی-توصیفی و با رویکرد علم سنجی به صورت تحلیل هم واژگانی پژوهش های مرتبط با جغرافیای کوچ نشینی در کل شبکه استفاده شده است. در این تحقیق از ترسیم نقشه علمی به عنوان یکی از شیوه های کارآمد برای نمایش بهینه و موجود وضعیت علم برای واکاوی پژوهش های علمی استفاده شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  به روش تمام شماری، فراداده های اسناد مرتبط موجود در پایگاه علمی ساینس دایرکت از سال 1999 الی سال 2022 میلادی آمارگیری شدند و گزینه های غیر مرتبط فیلتر شدند. در بازه زمانی تعریف شده (23 سال) تعداد تولیدات این حوزه در جهان شامل 12684 مدرک بود که داده ها با استفاده از فیلد عنوان و با وارد کردن کلید واژه «Nomadic» در نوار جستجوی پایگاه مذکور جمع آوری شدند.

  یافته ها و بحث: 

  از لحاظ نوع مقاله تعداد 2 گروه مقاله پژوهشی و مروری، از لحاظ عنوان تعداد 11 عنوان نشریه در 6 حوزه موضوعی در فاصله سال های 2022- 1999 با تعداد 771 نتیجه، شناسایی شده و جهت فراخوانی و تحلیل علم سنجی در محیط نرم افزار VOSviewer ذخیره گردید.

  نتایج

  دامداری، تغییرات اقلیمی، هولوسن و بوم شناسی سیاسی کلیدواژه های پربسامد  در  در بازه زمانی 2020- 1999 هستند.  از سال 2016 کلیدواژه تغییرات اقلیمی واژه نوظهور و برجسته ای است که با واژگان کشاورزی، تعارض، انعطاف پذیری و فرهنگ، هم پیوندی خاصی ایجاد کرده است. در نهایت تعداد 9 نقشه چگال و متراکم پژوهشی که مرور واژگان کلیدی هسته آن می تواند راهنمای پرارزش برای مطالعات مربوط به کوچ نشینی در آینده باشد.

  کلیدواژگان: جغرافیای روستایی، جغرافیای کوچ نشینی، عشایر، کتاب سنجی، علم سنجی، VOSviewer
 • رضا خلیلی، فائزه تقی پور*، مجتبی شاهنوشی فروشانی، محمد کوشافر صفحات 53-64
  مقدمه

    بحران زیست محیطی یکی از مهم ترین چالش هایی است که بشر در قرن حاضر با آن روبه روست. شیوه رویارویی با این بحران محیط زیستی قطعا در کیفیت زندگی نسل حاضر و آتی تعیین کننده است. بسیاری از این مشکلات محیط زیستی در فقدان آگاهی و ضعف فرهنگی، در ارتباط بین انسان و طبیعت ریشه دارد.

  هدف پژوهش:

    شناخت شرایط علی به منظور ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است.روش شناسی تحقیق: رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی است و از روش نظریه داده بنیاد رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین به عنوان روش پژوهش استفاده می شود.

  قلمروجغرافیایی پژوهش: 

  قلمرو جغرافیای این پژوهش مربوط به جوامع محلی بهره برداران سراسر کشور ایران است.

  یافته ها و بحث: 

  شرایط علی در این پژوهش که همان علل ترغیب و انگیزه محقق به انجام این پژوهش بوده و باعث شده است که برای پدیده محوری یعنی همان آموزش رسانه ای به دنبال ارایه مدلی باشد. بنابراین نتایج حاصل از بین مقوله های استخراج از کل مصاحبه ها نشان داد در بعد رسانه ای،  بعد اقتصادی، بعد مدیریتی و بعد اجتماعی مقوله های محوری، شرایط علی رسانه ای را حاصل و در راستای نیل به اهداف و پیامدها به کار گرفته شد.

  نتایج

  استفاده مدیران از رسانه و روابط عمومی و تجزیه و تحلیل های رسانه ای از محیط زیست، نقش اساسی در حکمرانی مطلوب زیست محیطی برعهده دارد. از همین رو، عقلایی ترین کار این است که برای نگهداری از منابع ملی به رسانه ها به عنوان عوامل زمینه ای بیشترین بها داده شود.

  کلیدواژگان: رسانه، فرهنگ، محیط زیست، بهره برداران، منابع طبیعی
 • علیرضا اسدی، اسماعیل اسدی، حجت الله خدری غریب وند*، سینا نبی زاده صفحات 65-82
  مقدمه

  معیشت به عنوان محور و مرکز ثقل مدیریت پایدار مراتع به رسمیت شناخته شده است. براین اساس، توجه به معیشت، زیربنای هر طرح و برنامه ای برای تحقق مدیریت پایدار مراتع است. دراین راستا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مقابله با چالش ها و مشکلات مدیریت منابع طبیعی و بهبود معیشت بهره برداران مرتعی اقدام به تصویب و اجرای پروژه های حفاظت، صیانت، توسعه، احیاء و اصلاح کرده است.

  هدف پژوهش: 

   تحقیق حاضر با هدف سنجش تاثیر این پروژه ها بر معیشت بهره برداران صورت گرفته است. از این میان، تاثیر پروژه ها بر سرمایه های معشیت (طبیعی، انسانی، اجتماعی، مالی و فیزیکی) در شهرستان فریدون شهر مورد بررسی قرار گرفت.

  روش شناسی تحقیق:

   این تحقیق از نظر روش شناسی توصیفی-تحلیلی-پیمایشی می باشد. در این مطالعه از روش غیراحتمالی و نمونه برداری هدفمند از کارشناسان باتجربه سازمان، افراد خبره و آگاهان کلیدی محلی استفاده شد. پرسش نامه ساختارمند سرمایه های معیشت تدوین شد. داده های پرسشنامه به صورت کمی و با مقیاس رتبه ای و براساس طیف لیکرت گردآوری، وارد اکسل،  و سپس با نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. روایی پرسش نامه از طریق پنل کارشناسان و پایایی پرسش نامه از طریق آزمون کرونباخ مورد تایید قرار گرفتند.

  قلمروجغرافیایی پژوهش:

   جامعه آماری کارشناسان مطلع اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان و شهرستان فریدون شهر و  بهره برداران مرتعی شهرستان فریدون شهر بودند.یافته ها و بحث: آنالیز تعقیبی کروسکال والیس نشان داد بین معیارهای سرمایه های معیشت برای هر دو گروه بهره برداران و کارشناسان اختلاف معنی دار وجود دارد. علاوه براین، آنالیز من ویتنی نشان داد بین دیدگاه های بهره برداران و کارشناسان اختلاف معنی داری وجود دارد. در این تحقیق، واگرایی و همگرایی دیدگاه های گروه های هدف بحث شدند.

  نتایج

  به طورکلی سرمایه طبیعی و سرمایه انسانی بالاترین بار اهمیت بین سرمایه های معیشت را به خود اختصاص دادند که بیانگر اهمیت ویژه این سرمایه ها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های آینده برای مدیریت پایدار مراتع می باشند.

  کلیدواژگان: مرتع، طرح های حفاظت و صیانت، سرمایه های معیشت، معیشت پایدار، فریدون شهر
 • حسین رضا شهبازی*، گیتی صلاحی اصفهانی صفحات 83-98
  مقدمه

  امروزه سکونتگاه های روستایی و برنامه ریزی برای امر توسعه، خصوصا توسعه روستایی با توجه به جایگاه آنها در توسعه ملی و منطقه ای جغرافیایی مطرح می باشند. همانطور که در شهرها الزام به مدیریت شهری یک امر ضروری به شمار می آید، در روستاها چه در قالب توسعه ملی و چه در قالب توسعه منطقه ای مدیریت روستایی نیز که در قالب دهیاری ها مطرح می شود، می تواند بعنوان زمینه ساز امر توسعه روستاها مفید و سازنده باشد.

  هدف پژوهش: 

  هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاری ها در روند مدیریت روستایی می باشد و سعی بر این بوده است که نقش دهیاری ها به عنوان مدیران روستایی در سطح خرد مورد مطالعه قرار گیرد.

  روش شناسی تحقیق:

   این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد، در گام نخست از مطالعات کتابخانه ای - اسنادی و سپس در ادامه کار جهت دستیابی به اهداف تحقیق مطالعه میدانی صورت گرفته است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه مربوط به دهیاران و سرپرست خانوار به طور جداگانه می باشد. با توجه به بررسی مقدماتی بعمل آمده تعداد کل خانوارهای ساکن در 10روستای مورد مطالعه(بر حسب موقعیت جغرافیایی) 3207 خانوار است که ابتدا بوسیله فرمول کوکران حجم نمونه ای برابر 343 نفر برآورد گردید. برای تجزیه تحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزار spss استفاده شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  در قلمرو کوچ نشینان دهستان خرارود شهرستان خدابنده مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها و بحث:

   یافته ها نشان می دهد از دیدگاه دهیاران و خانوارها تغییرات چشمگیری در بهبود وضعیت هر یک از گویه های اجتماعی، اقتصادی و محیطی کالبدی مرتبط با توسعه روستا را بعد از تشکیل دهیاری ها به وجود آمده است. با توجه به آزمون فریدمن بیشترین عملکرد دهیاران مربوط به بعد کالبدی-محیطی و بعد مربوط به بعد اجتماعی و اقتصادی می باشد.

  نتایج

  با شکل گیری و تشکیل دهیاری ها، تسهیلات و امکانات زیادی برای روستاییان فراهم شده که این عامل در  توسعه روستایی رضایت بخش بوده و نقش بسزایی در آن خواهد داشت.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، مدیریت روستا، دهستان خرارود، عملکرد دهیاران، قلمرو کوچ نشینان
 • یوسف درویشی*، مهدی خداداد صفحات 99-107
  مقدمه

  جامعه عشایری به عنوان ظرفیت قوی در اقتصاد مقاومتی و تولید اقتصاد در جامعه نباید مورد غفلت مسیولان قرار گیرد و با توجه به این مطلب مهم که یکی از نقشه های دشمن تضعیف روحیه خودباوری در بین مردم و ارتباط با مسیولان است بنابراین مسیولان امر هرچه که می توانند تعامل و ارتباط و خدمت صادقانه را به مردم با توجه به شعار سال که به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی نام گذاری شده بیشتر کنند. لذا تاکید بر لزوم توجه به منابع انسانی و فکری قوی در جامعه نسبت به تولیدات داخلی و تیوریزه کردن نقش جامعه عشایر در اقتصاد مقاومتی و امنیتی در اتاق های فکر دیگر در عرصه های مختلف شاهد رشد و بالندگی باشیم.

  هدف پژوهش: 

  با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی در استقلال و قدرت ملی کشور ایران هدف پژوهش بررسی نقش قدرتمند جامعه عشایر در پیشبرد خط مشی و راهبرد استراتژیک چشم انداز توسعه پایدار عشایر ایران حهت رسیدن به اقتصاد پویا در جهان می باشد.

  روش شناسی تحقیق:

   روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری داده ها بر اساس مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ا ی  و میدانی صورت گرفته است. روش تحلیل استدلالی و استنباطی می باشد.

  قلمروجغرافیایی پژوهش: 

  عشایر ایل شاهسون در استان اردبیل، در شمال غربی ایران حضور دارند. قشلاق این ایل در شمال استان اردبیل با وسعت حدود 400 هزار هکتار قرار دارد و محدوده دشت مغان را در بر می گیرد.

  یافته ها و بحث:

   نظر به اینکه جامعه شهری یک جامعه مصرف گرا می باشد و اینکه قریب اکثر شهرها در داخل نواحی مرزی اقوام عشایر ایران قرار دارند لذا یافته های پژوهش بیانگر آن است که عشایر شاهسون نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی و امنیت حوزه شهری دارد و به یک پایگاه اقتصادی و امنیتی برای سکونتگاه های شهری و روستایی محسوب می شود.

  نتایج

  نتایج کلی پژوهش بیانگر نقش تولیدکنده و امنیت آوری عشایر  بویژه عشایر شاهسون در حوزه سکونتگاه شهری می باشد. لذا برای پیشبرد این هدف پیشنهاد می شود که توجه ویژه به جامعه عشایر از از ابعاد اقتصادی، اجتماعی شود.

  کلیدواژگان: عشایر، اقتصاد مقاومتی، امنیت، مرز، شاهسون، اردبیل
 • فرهاد جوان*، سیروس حجت شمامی صفحات 109-122
  مقدمه

  ترکیب اجتماعی جامعه ایران را سه جمعیت متمایز شهری، روستایی و عشایری تشکیل می دهد. با توجه به سابقه کهن ایران، در این راستا این کشور دارای بستر بسیار مناسبی برای برنامه ریزی انواع گردشگری است و از آنجاییکه ایران از معدود کشورهایی است که کوچ همچون گذشته در آن جریان دارد و هنوز عشایر ایران سنت های خویش را برپا می دارند، می تواند محمل مناسبی برای گردشگری عشایری باشد، در این میان قلمرو عشایری با جاذبه های طبیعی، منابع و پتانسیل های سنتی، فرهنگی و زیست محیطی، فرصت بزرگی در توسعه گردشگری عشایری، در ایران به شمار می رود.

  هدف پژوهش:

   هدف تحقیق حاضر، بررسی و واکاوی ظرفیت های مغفول مانده گردشگری در قلمرو کوچ نشینان رضوانشهر می باشد.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی و کمی می باشد، و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تیوری زمینه ای و مدل های فازی استفاده شد. همچنین جامعه آماری در پژوهش حاضر، شامل خبرگان گردشگری، عشایری و روستایی می باشند که بر اساس نمونه گیری هدفمند تعداد (45)، نفر تعیین شدند.

  قلمرو جغرافیایی: 

  شهرستان رضوانشهر، در شمال غربی ایران بین سواحل دریای خزر و رشته کوه های تالش قرار دارد و از دو بخش جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده است. این شهرستان از شمال به دریای خزر و شهرستان تالش، از غرب به شهرستان خلخال، و از جنوب به شهرستان های صومعه سرا و ماسال و در نهایت از شرق با شهرستان بندرانزلی مرز مشترک دارد.

  یافته ها و بحث: 

  بر اساس دیدگاه خبرگان، ناحیه رضوانشهر با آیین بزرگ و پهناور، دارای تمدنی اصیل و دیرینه است و به دلیل موقعیت خاص و اقلیم و آب و هوای مطلوب، دارای جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی بسیاری دارد، در این راستا ظرفیت های زیادی را برای گردشگری عشایری نیز فراهم کرده است که از بین آنها؛ ((آداب و رسوم زندگی عشایری)) با مقدار وزن (411/0)، از مهمترین ظرفیت های مغفول مانده در این ناحیه است که پیشرفت و توسعه در این بخش می تواند کمک شایانی در شناسایی بهتر از گردشگری عشایری در این ناحیه گردد.

  نتایج

  شناسایی ظرفیت های مغفول مانده گردشگری عشایری، بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد است و راهبردی برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سنتی عشایر و منبعی مکمل و متنوع ساز در اقتصاد عشایر و در نتیجه سیاستی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی جوامع عشایری ناحیه رضوانشهر قلمداد می شود.

  کلیدواژگان: ظرفیت، گردشگری، قلمرو کوچ نشینان، رضوانشهر
 • محمد ولائی*، ابوالفضل قنبری صفحات 123-134
  مقدمه

  همه گیری ویروس کرونا در جهان، مشاغل و کسب و کارهای زیادی را مختل نموده و معیشت میلیون ها انسان را در وضعیت ناپایداری قرار داده است. بیماری و علایم تنفسی، مرگ یا از دست دادن توان اشتغال بویژه برای سرپرستان خانوارها تهدیدی برای امنیت غذایی از جمله در مناطق روستایی است که از بحران کووید -19 زاده شد.هدف پژوهش: . هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا در معیشت پایدار روستاییان در سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر قلمرو عشایری بود.

  روش شناسی تحقیق: 

  تحقیق از نظر هدف در جرگه تحقیقات کاربردی - توسعه ای، از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات اسنادی و میدانی (مصاحبه های نیمه ساختار یافته) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، استان آذربایجان شرقی (در سال 1395 دارای 1100220 نفر جمعیت و 335878 خانوار روستایی) است. حجم نمونه 48 نفر از صاحبان مشاغل، دهیاران، کارشناسان بخشداری ها، اساتید دانشگاهی و... می باشد که در انتخاب آنها از روش کیفی متواتر نظری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش کیفی نظریه مبنایی (گراندد تیوری) استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

  قلمرو جغرافیایی این پژوهش سکونتگاه های روستایی در مناطق عشایری استان آذربایجان شرقی است.

  یافته ها و بحث: 

  یافته های این پژوهش نشان داد، پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با جامعه نمونه و کدگذاری باز این مصاحبه ها به شناسایی 37 مفهوم کلی، 26 مقوله و 18 شاخص منجر شد که اثرات شیوع ویروس کرونا را در جوامع روستایی استان آذربایجان شرقی بخصوص در قلمرو عشایر را نشان می دهد.

  نتایج

  شیوع ویروس کرونا در نقاط روستایی این استان بخصوص در قلمرو عشایر اثراتی در سرمایه های معیشتی روستاییان برجا نهاده است. از دست رفتن شغل ثابت، کاهش درآمد و توان مالی، کاهش انگیزه ایجاد شغل جدید، امنیت غذایی، کاهش جریان فضایی کالا و محصولات، افزایش ناهنجاری اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش استرس و فشار روانی، مشکلات حمل و نقل و تردد بین شهری و کاهش ارتباطات اجتماعی، کاهش جریان سرمایه ورودی، کاهش جریان افراد، نیاز به دریافت تسهیلات بانکی، انتظار حمایت نهادی و... از آن جمله اند.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، معیشت روستاییان، قلمرو عشایری، استان آذربایجان شرقی
|
 • An analysis of the numerical changes of the nomadic population of Iran
  Nasrallah Molaihashjin * Page 0
  Introduction

  Due to its special geographical location, Iran is a land that has touched the nomadic phenomenon at the very beginning and is considered one of the most important nomadic regions in the world. The history of nomadism in Iran reaches more than 8000 years, and despite the decrease in their number throughout the history of the country and compared to the sedentary population, they are still known as the third most important community in the country and have their own unique economy. One of the prominent characteristics of Iranian nomads is the influence of their cultural manifestations in all the affairs of this country, so that the culture of Iran is a collection of the functioning of the nomadic cultures of the region.

  Research methodology

  based on the review nature of the research and using the method of collecting data and information in a documentary-library way and the author's scientific experiences, the descriptive-applied research method has been used to determine the numerical changes of the nomadic population of Iran.Geographical area of research: The geographical scope of the current research is based on the results of the national census of the nomadic nomads of the country on the scale of Iran, which are distributed in all the provinces of the country, except for the Kurdistan province, in the form of the Ili territory or a part of it.

  Results and discussion

  The study of the country's nomadic population statistics from the Qajar period until now, which is mostly based on estimates, shows that the number and percentage of the nomadic population of Iran has been decreasing since the past and during the time of the first Pahlavi and Second, due to the policy of forced settlement (Takhte Qapu), their population share has decreased. For the first time in 1366, after the nationwide census of nomadic tribes of the country, official statistics of nomads were presented by the Statistics Center, based on these statistics, the nomadic population of Iran was equal to 180,223 households and 1,152,099 people. It has increased to 212,660 households and 1,186,830 people, respectively.

  Conclusion

  Nomads are scattered in 59% of the country's area, which includes 30 provinces out of the total of 31 provinces, and in the form of 104 clans and 560 independent clans, despite the decrease in the number and percentage of the nomad population from the Qajar period until now compared to the urban and rural population. According to the results of the nationwide census of nomadic nomads in Iran, the number of households and population of nomads has been increasing by 117.93% and 103.01%, respectively, during the years 1366 to 1387.

  Keywords: population numerical changes, Nomadic Population, Ili territory, Iran
 • Hojatollah Khedrigharibvand *, Pejman Tahmasebi Kohyani, Elham Ghehsarh Ardestani, Hossein Badripour, Ismail Asadi Pages 1-12

  Introduction:

   A historical review of the evolution of demographic developments and livelihood changes in rangeland users could help to better understand the desired strategies. It could also provide livelihood alternatives and feasible policy frameworks in order to improve rangeland status and overcome crises and challenges facing sustainable rangeland management.

  Purpose of the research: 

   In line with tribal affairs and the status of their rangeland-dependent livelihoods, four main aims are examined. First, a historical assessment of the evolution of demographic changes is presented (1). Subsequently, livestock production systems are described (2). Then, the situation of rangeland-dependent livelihoods in Iran is explained (3). Finally, while presenting the livelihood perspective in Chaharmahal va Bakhtiari province and in particular, Bazaft, suggestions for sustainable rangelands management are presented (4).

  Methodology :

  This paper evaluates the data and information of historical periods by reviewing historical sources in the field of pastoralists livelihoods and tribal affairs of Iran.Geographical area of research Demographic changes and livelihood developments of rangeland users, and by reviewing sources in the field of rangeland management, the paper evaluates the data and information of periods.

  Results and discussion

  The results of summarizing and reviewing the resources show that the imbalance between humans, livestock and rangeland and reducing the share of livestock products are the main challenges of sustainable rangeland management in Iran.

  Conclusion

  In this regard, it is necessary to pay attention to a comprehensive perspective that could use all the potentials of the region for sustainable rangeland management. Sustainable rangeland management would be achieved while maintaining a balance between livestock, rangeland and humans to a variety of livelihoods in order to develop the complementary livelihoods of rangeland users in planning and policy making. Future studies could explain the shortcomings (weaknesses) of policy in the context of sustainable rangeland management and then, develop a policy-oriented livelihood framework.

  Keywords: Rangeland, Sustainable livelihood, Policy making, Sustainable regional development, Chaharmahal, Bakhtiari, Bazaft
 • Rahmatullah Bahrami * Pages 13-18
  Introduction

  Nomadic life is one of the ways of human livelihood that spreads in arid and semi-arid regions. The life of nomad depends on geographical factors such as climate and topographical conditions. Nomads migrate according to the environmental conditions in order to raise livestock. Therefore, the type of migration is mandatory.

  The purpose of the research: 

  Investigating the life of nomadic tribes of Iran at the end of the Qajar and Reza Shah periods.

  Research Methodology

  This research analyzes the life of Iranian nomads at the end of the Qajar period with a descriptive-analytical method.The scope of the research: the geographical area of Iran and in the time period of 1920 AD onwards.

  Findings and discussion

  In 1920, the country of Iran was completely chaotic and the central government only controlled Tehran and its suburbs. The nomadic population at that time was 1.3 to 1.4 of the total population. In 1921, Reza Shah came to power through a coup d'état, and at first took charge of the Ministry of War, organized and equipped his army, and then officially came to power in 1925. Reza Shah's plans for the nomads consisted of disarming the nomads, forcing them to resettle and changing their cultural and social structure. Reza Shah's tactic to suppress the nomads was to make peace treaties with the big nomads and then after suppressing the weak nomads, Reza Khan among the tribes the nomads created differences and finally fought with the big nomadic leaders and suppressed them.

  Results

  The results showed that Reza Shah's goal for Iran at that time was a united, independent, one-language and secular Iran.

  Keywords: migration, Nomads, Reza Shah, forced resettlement, shackling
 • MohammadHadi Taheri Keya, Somayeh Dehdari *, Fariba Noedoost Pages 19-28
  Introduction

  Soil is one of the most important components of pasture ecosystems, which causes the production and growth of various plants on pastures. The excessive pressure of livestock on the pastures to resolve the necessary and unnecessary agricultural, biological and economic needs of humans has caused the destruction of the soil and vegetation in the pastures.

  Purpose of the research: 

  Considering the importance of studying the effects of livestock presence in natural ecosystems, the present study investigates the effect of continuous livestock traffic in natural ecosystems on some soil factors in Sarfaryab. For this purpose, two sites of continuous livestock traffic and a site without livestock traffic were selected.

  Methodology

  In each of the studied sites, a transect with a length of 1000 meters was installed and at a distance of one hundred meters, a plot of 1 * 1 square meter was systematically randomly placed and soil samples were taken from each corner and center of the plot to a depth of 10 cm. They were mixed together and 20 soil samples were taken and studied for soil texture factors, organic matter, electrical conductivity, potassium percentage, phosphorus, nitrogen and soil acidity. Data were analyzed by SPSS software version 22 using independent t-test.

  Geographical area of research: 

  Sarfaryab is located 28 km northeast of Charam in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces.

  Results and discussion

  The results of soil analysis showed; All the studied factors except soil acidity in the two studied sites have a significant difference at the level of 1% and livestock traffic causes an increase in some factors such as sand percentage and soil electrical conductivity and a decrease in some factors such as phosphorus, potassium, percentage Nitrogen, clay percentage and soil silt percentage.

  Conclusion

  Irregular livestock grazing reduces some soil factors such as potassium, phosphorus, nitrogen, clay and silt, as well as increasing the electrical conductivity, acidity and sand of the soil.

  Keywords: Livestock traffic, Sarfaryab, Physicochemical properties of soil, Herd rotation
 • Alahyar Kamari *, Farhanaz Noraii, Farhad Parvaneh, Asaf Orujzadeh Pages 29-38
  Introduction

  In applied studies to solve ecological problems related to the management and protection of natural ecosystems, it is very important to know and investigate vegetation. Ecological investigation of the vegetation of Zagros forests, which are considered the largest vegetation area in the country, the issue of protection and protection is of particular importance.

  Purpose of the research: 

  In this study, the flora of Darbadam pasture area in the territory of nomads was investigated.

  Methodology

  This area is located at 45°51' to 46°37' east longitude and 33°49' to 34°28' north latitude. The area of ​​this area is about 1000 square kilometers with an altitude of 1335 meters above sea level. According to Amberje's formula, it has a dry and cold climate Geographical area of research: Darbadam is a mountainous region with an average annual rainfall of 414.72 mm. The average maximum temperature is 37°C in August and the average minimum temperature is -20°C in January. The vegetation of this area was studied by floristic method and then their biological forms and geographical distribution were determined.

  Results and discussion

  In general, there are 41 genera, 145 genera and 225 species in the region. Out of 145 genera, 27 genera (18.62%) and 36 species (16%) belong to monocots and 118 genera (37 81.) and 189 species (84%) belong to dicotyledons. The largest plant families in terms of the number of species are: Compositae with 33 species, Papilionaceae with 24 species, Poaceae with 18 species, Lamiaceae with 15 species, Boraginaceae with 13 species, Apiaceae with 12 and Liliaceae with 12 species. The life forms of plants in the region according to the Rankier method include 44.8% of phanerophytes, 22/ 10% is cryptophyte, 41.33% is hemicryptophyte, 2.66% is camphyte and 36.44% is trophyte.

  Conclusion

  The study of the geographical distribution of the flora of the region showed that the most geographical distribution is related to the Iranian-Turanian region with 124 species (55.11%) and the Iranian-Turanian/Mediterranean region with 39 species (17.33%). The high percentage of Iranian-Turanian elements shows that the protected area belongs to this phytochorion.

  Keywords: Life forms, geographical distribution, flora, Darbadam
 • Aghil Khaleghi *, Maryam Seyednazari Pages 39-52

  Introduction :

  Synonym analysis is one of the types of co-occurrence analysis and is one of the important methods of bibliometrics that is used to map the relationship between concepts, ideas, and problems in basic sciences and social sciences.

  Methodology 

  The scientometric study of scientific research in the field of nomadic geography is a subject that has not been addressed so far; Therefore, the analysis of the scientific flow of migration geography can play an essential role in identifying important research areas.Geographical area of research Using full enumeration method, metadata of related documents available in ScienceDirect scientific database from 1999 to 2022 were counted and irrelevant options were filtered. In the defined period of time (23 years), the number of productions in this field in the world included 12,684 documents, which data were collected by using the title field and by entering the keyword "Nomadic" in the search bar of the mentioned database.

  Results and discussion

  In terms of article type, 2 types of research and review articles, in terms of title, 11 publication titles in 6 subject areas between 1999-2022 with a total of 771 results were identified and stored in the VOSviewer software environment for retrieval and scientometric analysis.

  Conclusion

  Holocene, Africa, desertification, and semi-arid are key words that have been mentioned in the field of migration between 2011-2012. Since 2016, the keyword of climate change is an emerging and prominent word that has created a special connection with the words of agriculture, conflict, resilience and culture. Finally, the number of 9 maps was condensed and it became clear that the review of its core keywords can be a valuable guide for studies related to nomadism in the future.

  Keywords: Rural geography, Nomadic Geography, Nomads, bibliography, Scientometric, VOSviewer
 • Reza Khalili, Faezeh Taghipour *, Mojtaba Shahnoshi Froshani, Mohammad Koshafar Pages 53-64

  Introduction:

   Environmental crisis is one of the most important challenges that humanity is facing in this century. The way to face this environmental crisis is definitely decisive in the quality of life of the current and future generations. Many of these environmental problems are rooted in the lack of awareness and cultural weakness in the relationship between humans and nature.

  Purpose of the research: 

  The goal is to know the causal conditions in order to promote the culture of preserving the environment and natural resources.

  Methodology:

   The approach of the current research is qualitative and the data theory method based on the systematic approach of Strauss and Corbin is used as the research method.Geographical area of research The geographical scope of this research is related to the local communities of users all over the country of Iran.

  Results and discussion :

  Causal conditions in this research, which are the reasons that motivated the researcher to conduct this research and made him seek to provide a model for the central phenomenon of media education. Therefore, the results obtained from among the categories extracted from all the interviews showed that in the media dimension, economic dimension, managerial dimension and social dimension of the main categories, the causal conditions of the media have been obtained and used in order to achieve the goals.

  Conclusion:

   Managers' use of media and public relations and media analyzes of the environment play a fundamental role in good environmental governance. Therefore, the most rational thing is to give the highest value to the media as background factors for the maintenance of national resources.

  Keywords: Media, culture, Environment, user community, Natural resources
 • Alireza Asadi, Ismail Asadi, Hojatollah Khedrigharibvand *, Sina Nabizadeh Pages 65-82

  Introduction:

   Livelihood is recognized as a center for sustainable rangeland management. Thus, in order to achieve sustainable rangeland management attention to livelihood is crucial. In this regard, Natural Resources and Watershed Management Organization of Iran in order to deal with the challenges and problems of natural resource management and improved livelihoods of rangeland users has approved and implemented protection, conservation, development, rehabilitation and rehabilitation projects.

  Purpose of the research: 

  Plant diversity in rangelands and, consequently, the abundance of animal species can provide diverse service and functional potentials and values. Due to climate conditions and utilization techniques of arid and semi-arid rangelands, this species has become especially important issue.

  Methodology :

  This research methodologically is descriptive-analytical-survey. The statistical population was informed experts of the General Department of Natural Resources of Isfahan province and Feraidunshahr city and rangeland users of Feraidunshahr city.  In this study, non-probability method and purposeful sampling of experienced experts of the organization, experts and key local informants were used. Based on the main aim of research, the structured questionnaire of livelihood capital was developed.Questionnaire data scale based on the Likert scale were collected quantitatively, entered into Excel, and then analyzed by SPSS software. The validity of the questionnaire was confirmed by the panel of experts and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's test.Geographical area of research The statistical population was informed experts of the General Department of Natural Resources of Isfahan province and Feraidunshahr city and rangeland users of Feraidunshahr city.

  Results and discussion:

   Kruskal-Wallis post hoc analysis showed that there is a significant difference between the criteria of livelihood capital for both groups of rangeland users and experts. In addition, Mann-Whitney analysis showed that there is a significant difference between the perspectives of users and experts. The study discussed the divergence and convergence of the views of the target groups.

  Conclusion:

   In general, natural and human capital has the highest importance among livelihood capital, which indicates its special importance of in future planning and policy-making for sustainable rangeland management.

  Keywords: Rangeland, Conservation plans, Livelihood investments, Sustainable livelihood, Fereydunshah
 • Hosseinreza Shahbazi *, Gity Salahi Esfahani Pages 83-98

  Introduction:

   Today, a crucial part of development, especially rural development, is rural settlement planning, which is part of national and regional development. As urban management is a necessary part of cities, rural municipalities are the functional institute for rural areas. They represent villages in national and regional development frameworks.

  Purpose of the research:

   The research aims to evaluate the performance of rural municipalities in the process of rural management. Also, the study investigated the role of rural municipalities as managerial organizations at the micro level.

  Methodology:

   This research is descriptive-analytical. First, a library research method and then a field study was used to achieve the research goals. The research tool was a questionnaire for two groups of rural mayors and the head of the household. The total number of households in the ten studied villages was 3207. The sample size was estimated to be 343 people by Cochran's formula. SPSS software was used to analyze the data.
  Geographical area of research The study area was the territory of nomads of Khararud Rural District in Khodabandeh County.

  Results and discussion :

  The findings show that the formation of rural municipalities significantly improved all social, economic and physical environmental aspects of the development in the villages. According to Friedman's test, the highest performance of rural municipalities is related to the physical-environmental dimension and then the social and economic dimension.

  Conclusion:

   Many facilities have been provided for the villagers after the formation of rural municipalities, which is a factor in rural development.

  Keywords: Rural development, village management, Khararud Rural District, the performance of rural municipalities, nomad territory
 • Yosef Darvishi *, Mehdi Khodadad Pages 99-107

  Introduction :

  The nomadic community as a strong capacity in the resistance economy and economic production in the society should not be neglected by the authorities, and considering this important fact that one of the enemy's plans is to weaken the spirit of self-confidence among the people and the relationship with the authorities, so the authorities should interact as much as they can. And increase communication and honest service to the people according to the slogan of the year, which is named after the government and the nation, empathy and common language. Therefore, emphasizing the need to pay attention to strong human and intellectual resources in the society compared to domestic productions and to theorize the role of nomadic society in the resistance and security:  economy in other think tanks to witness growth and development in different fields.

  Purpose of the research: 

  The aim of the research is to investigate the powerful role of the nomadic community in advancing the policy and strategic strategy of the sustainable development vision of the Iranian nomads to reach a dynamic economy in the world.

  Methodology :

  Descriptive and analytical research method and data collection method is based on the study of library and field documents and sources. The method of analysis is argumentative and inferential.
  Geographical area of research Nomads of the Shahson tribe are present in Ardabil province, in the northwest of Iran. Qeshlaq of this tribe is located in the north of Ardabil province with an area of about 400 thousand hectares and includes the Mughan Plain.

  Results and discussion:

   Considering that the urban society is a consumer-oriented society and that most of the cities are located in the border areas of Iran's nomadic tribes, the findings of the research indicate that the Shahson nomads play an important role in the resistance economy and security of the urban area and are an economic base. and security for urban and rural settlements.

  Conclusion:

   The general results of the research show the productive and security role of the nomads, especially the Shahson nomads, in the area of urban settlements. Therefore, to advance this goal, it is suggested to pay special attention to the nomadic community from economic and social aspects.

  Keywords: Nomads, resistance economy, Security, Border, Shahson, Ardabil
 • Farhad Javan *, Sirous Hojjat Shamami Pages 109-122
  Introduction

  The social composition of Iranian society consists of three distinct populations: urban, rural and nomadic. Due to the fact that Iran has different ethnicities since ancient times, in this regard, it has a very suitable platform for planning all kinds of tourism, and due to the fact that it is one of the few countries where migration continues as in the past, and the nomads of Iran still have their traditions. It can be a good place for nomadic tourism, in the meantime, the nomadic territory with its natural attractions, traditional, cultural and environmental resources and potentials is a great opportunity for the development of nomadic tourism in Iran.

  The purpose of the research: 

  The purpose of the present research is to examine and analyze the neglected capacities of tourism in the nomadic area Razvanshahr. The purpose of the research The purpose of the present research is to examine and analyze the neglected capacities of tourism in the nomadic area Razvanshahr.Geographical area: Rezvanshahr county is located in the northern part of Iran, between the shores of the Caspian Sea and the Talash mountain range, and consists of two plains and mountains. This city has a common border with the Caspian Sea and Talesh city from the north, Khalkhal city from the west, Soumesara and Masal cities from the south, and Bandar Anzali city from the east.

  Findings and discussion

  According to experts, Razvanshahr region has a great and extensive religion, has an original and ancient civilization, and due to its special location and favorable climate and weather, it has many historical, cultural, and natural attractions. It has also provided a lot for nomadic tourism, among them; (Nomadic life customs) with a weight value of (0.411) is one of the most important neglected capacities in this area, and progress and development in this area can be a great help in better identifying nomadic tourism in this area.

  Results

  Identifying the neglected capacities of nomadic tourism is a part of the tourism market and a source of employment and income, and a strategy to preserve the environment and traditional culture of nomads, and a complementary and diversifying source in the nomadic economy, and as a result, a policy for economic development. It is considered social and ecological of nomadic societies.

  Keywords: Capacity, Tourism, nomadic area, Razvanshahr
 • Mohammad Valaei *, Abolfazl Ghanbari Pages 123-134
  Introduction

  The corona virus epidemic in the world has disrupted many jobs and businesses and has put the livelihood of millions of people in an unstable situation. Illness and respiratory symptoms, death or loss of employment, especially for heads of households, are a threat to food security, including in rural areas that were born from the Covid-19 crisis.

  Methodology

  In terms of purpose, the research is applied-developmental research Jirga, in terms of nature and descriptive-analytical method, and documentary and field studies (semi-structured interviews) were used to collect data and information. The statistical population of the research is East Azarbaijan province (in 2015, it has a population of 1100220 people and 335878 rural households). The sample size is 48 people, business owners, villagers, district experts, university professors, etc., who were selected using the qualitative and theoretical method. Qualitative method of grounded theory was used to analyze data and information.Geographical area of researchThe geographical scope of this research is rural settlements in the nomadic areas of East Azarbaijan province.

  Results and discussion

  The findings of this research showed that after conducting semi-structured interviews with the sample population and open coding these interviews led to the identification of 37 general concepts, 26 categories and 18 indicators that show the effects of the spread of the corona virus in It shows the rural communities in the nomadic areas of East Azarbaijan province.

  Conclusion:

   The results showed that the spread of the corona virus in the rural areas of this province, especially in the nomadic territory, has had an impact on the livelihood capital of the villagers. Loss of permanent job, decrease in income and financial ability, decrease in motivation to create new job, food security, decrease in spatial flow of goods and products, increase in social anomaly, decrease in social trust, increase in stress and psychological pressure, transportation problems and intercity traffic and reducing social connections, reducing the flow of incoming capital, reducing the flow of people, the need to receive bank facilities, the expectation of institutional support, etc. are among them.

  Keywords: Corona virus, livelihood of villagers, nomadic territory, East Azarbaijan province