فهرست مطالب

Language and Translation - Volume:13 Issue: 1, Spring 2023
 • Volume:13 Issue: 1, Spring 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/01/08
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سپیده برنجی صفحات 1-14

  فاصله تعاملی به عنوان یک مفهوم ابزاری بر فرآیند آموزش و یادگیری به ویژه در آموزش از راه دور تاثیر می گذارد. هدف این مطالعه شبه تجربی پیاده سازی یادگیری مبتنی بر حل مسیله در زمینه آموزش آنلاین زبان انگلیسی و بررسی تاثیر آن بر فاصله تعاملی و توانایی درک شرکت کنندگان در خواندن است. دو گروه از شرکت کنندگان از سطح پایه در این مطالعه شرکت کردند. یکی به عنوان گروه آزمایش (40 نفر) و دیگری به عنوان گروه کنترل (40 نفر) شرکت کردند. مهارت زبانی شرکت کنندگان با آزمون انگلیسی کت (KET) بررسی شد. گروه آزمایش و گروه کنترل به ترتیب از روش PBL و روش سخنرانی استفاده کردند. دو گروه پیش آزمون و پس آزمون را در تست های مربوط به فاصله تعاملی طراحی شده توسط پل، سوارت، ژانگ و مک لیود (2015) و درک مطلب طراحی شده توسط خود محقق انجام دادند. یافته ها بر اساس تحلیل واریانس چند متغیره و یک طرفه نشان داد که گروه آزمایش ازفاصله تعاملی پایین و توانایی بالا در درک مطلب برخوردار بود. اگر مدرسین می خواهند یادگیری معنادار عمیق را برانگیزند، باید توجه خود را به روش های تدریس سازنده گرا جلب کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که امکان ایجاد تغییراتی در محیط آموزشی زبان انگلیسی برای ارتقای یادگیری زبان وجود دارد و کلاس اصلی ترین مکانی است که این تغییر می تواند رخ دهد.

  کلیدواژگان: یادگیری مبتنی برحل مسئله، درک مطلب، فاصله تعاملی
 • صفحات 15-25

  با توجه به اثربخشی اجرای بحث اکتشافی-جمعی در کلاس های ترجمه، مطالعه حاضر به منظور تعیین این امر انجام شد که آیا تفاوت قابل توجهی بین تعداد رخ دادن نشانگرهای گفتمانی ویژه بحث های اکتشافی-جمعی در کلاس های ترجمه متون بصورت آشکار و نهان وجود دارد یا خیر. به منظور دستیابی به اهداف این مطالعه، 63 دانشجوی دوره کارشناسی گرایش مطالعات ترجمه در دانشگاه آزاد اسلامی و از نظر مهارت زبان انگلیسی همگرا در کلاس های ترجمه متون ادبی و ترجمه متون سیاسی قرار گرفتند. محقق کلاس های ترجمه را با استفاده از بحث اکتشافی-جمعی بعنوان رویکردی موثر برگزار کرد و زبان آموزان از تاثیرهای شناختی، آموزشی، زبانی و روانشناختی بهره مند و کارآمدتر و مستقل تر شدند. استفاده از شاخص های از پیش تعریف شده وگریف و مرسر برای نشانگرهای گفتمانی بحث های اکتشافی-جمعی مبنی بر چهار قانون پایه منجر به تشخیص نوع بحث ها و دفعات آنها در مکالمات ضبط شده در کلاس شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اگرچه میانگین وقوع نشانگرهای گفتمانی بحث های اکتشافی-جمعی در کلاس های ترجمه متون سیاسی بیشتر از کلاس های متون ترجمه ادبی بود، تفاوت میان میانگین ها معنی دار نبود.

  کلیدواژگان: بحث اکتشافی-جمعی، نشانگرهای گفتمان، ترجمه متون سیاسی، متون ترجمه ادبی، دوره های آموزش مترجم
 • فاطمه محمد جعفری صفحات 27-39

  این مقاله یک قوم نگاری مقایسه ای را توصیف می کند که چگونگی تاثیر مصونیت معلمان بر آموزش واژگان به سبک شخصی سازی در دوره های آمادگی آیلتس را بررسی می کند. ایده این مقاله زمانی مطرح شد که مفهوم اساسی CLT که به یک رویکرد اساسی آیلتس تبدیل شده است ، برای برخی از معلمان خارج از هدف شده. بنابراین ، این مطالعه شروع به پر کردن خلایی برای توصیف و مقایسه سطح شخصی سازی آموزش واژگان آیلتس در پنج معلم از دو موسسه کرد. براساس مفاهیم اصلی ، این مطالعه چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آموزش واژگان شخصی آیلتس ارایه داد. این طرح همچنین با استفاده از مدل سازی کیفی Retrodictive طراحی شده است که از طریق آن محققان از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مباحث غیررسمی برای کاوش در الگوهای معلمان استفاده می کنند ، سپس آنها برای دلایل از مشاهدات کلاس بهره مند می شوند. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل نشان داد که آن دسته از معلمان با نوع مصونیت تطبیقی دارای بالاترین آموزش شخصی سازی در سطح مبتنی بر شناخت هستند و معلمی که نوع مصونیت ناسازگار داشت بالاترین عملکرد را در سطح شخصی سازی تقسیم شده داشت که باعث شد دانش آموزان آنها عملکرد تقریبی در تفکر انتقادی داشته باشند. همچنین ، معلمان با نوع مصونیت تولیدی عملکرد قابل توجهی در شخصی سازی Whole-Person داشتند که دانش آموزان آنها در استفاده از کلمات و عبارات انتقادی در آیلتس مهارت داشتند.

  کلیدواژگان: دوره ی آمادگی آیلتس، تدریس لغت به سبک شخصی سازی، مصونیت معلمین
 • صفحات 41-59

  هدف اصلی این پژوهش یافتن تاثیر جمله واره های انگلیسی بر روی انسجام متن درک مطلب و نگارش بوده است. هدف دیگر پژوهش یافتن تاثیر جنسیت و سال تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد بر نمرات کلی آنها در آزمون بوده است. 200 دانشجو(112 مرد و 88 زن) به سوالات درک مطلب و نگارش جمله واره های انگلیسی پاسخ دادند. برای تصحیح کردن آزمون نگارش جمله واره های انگلیسی از الگوریتم میلتساکاکی (2003) استفاده شد. مصاحبه شبه ساختاری با 30 دانشجو صورت گرفت تا نتایج بدست آمده توسط محققان تایید گردد. نتایج یافته ها با استفاده از ابزارهای آماری همچون مجذور کای و روش آماری تست من ویتنی نشان داد که جمله واره های انگلیسی بر روی انسجام و پیوستگی متن تاثیر داشته است. اما جنسیت و سال تحصیلی روی نمرات کل دانشجویان تاثیری نداشته است. نتایج این مطالعه دارای پیامدهای مهم آموزشی برای معلمان زبان انگلیسی ، دانشجویان و طراحان دوره های آموزشی است.

  کلیدواژگان: انسجام، گفتمان، جمله واره های زبان انگلیسی، درک مطلب، تولید
 • آزاده قربان زاده صفحات 59-69

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اثربخشی و بهره وری معلمان در بین معلمان زبان انگلیسی دانش آموزان نوجوان پرداخته است. در این فرض، هشتاد معلم انگلیسی دبیرستان از 34 دبیرستان دولتی شهر مشهد از بین 100 معلم انگلیسی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق دو ابزار، پرسشنامه کارآمدی معلمان (Tschannen-Moran & Woolfolk، 2001) و پرسشنامه بهره وری معلمان (Hersy & Goldsmith، 1980) جمع آوری شد. سپس داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون به سمت میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون های همبستگی ارتباط مهمی را بین اثربخشی و بهره وری معلمان زبان انگلیسی نشان داد. علاوه بر این، تحلیل های رگرسیون ساده تایید کرد که کارآمدی معلمان پیش بینی کننده قابل توجهی برای بهره وری آنها بود. در پرتو نتایج ارزیابی ادراک معلمان، سیاستگذاران و متخصصان ممکن است این گزینه را داشته باشند که شایستگی معلمان را با برنامه ریزی و تعیین مسیرهای حرفه ای آینده آنها و ارایه چشم اندازی روشن تر برای رشد و توسعه حرفه ای آنها پرورش دهند.

  کلیدواژگان: دانش آموزان نوجوان، معلمان زبان انگلیسی، آموزش با کیفیت، کارایی معلم، بهره وری معلم
 • صفحات 71-83

  واژه بازخورد اصلاحی در آموزش زبان اخیراتوجه زیادی را به خود جلب کرده است. بازخورد اصلاحی به منظور دادن اطلاعات مناسب در جهت بهبود تولیدات زبانی زبان آموزان مورد استفاده قرار میگیرد (فهیم و منتظری,1392). این مطالعه تلاش میکند تا تاثیراحتمالی انواع مختلف بازخوردهای اصلاحی (طراحی مجدد کامل، طراحی مجدد نیمه کامل، فرازبانی، استنباط، درخواست توضیح) را بر توانایی صحبت کردن زبان آموزان درونگرا و برونگرای سطح متوسط ایرانی مورد بررسی قرار دهد. شرکت کنندگان در این مطالعه از بین زبان آموزان موسسه کانون زبان ایران، شعبه بابل انتخاب شدند. 120 زبان آموزایرانی زبان انگلیسی که در حال سپری کردن دوره های آمادگی آزمون آیلتس بودند از طریق نمونه گیری راحت انتخاب شدند. زبان آموزان به دو گروه، بعنوان گروه کنترل و گروه آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش، بازخورد اصلاحی فرازبانی را دریافت کرد در حالیکه گروه کنترل هیچ بازخوردی را دریافت نکرد. پس از آن، پس آزمون برگزار شد. نتایج آماری نشان داد که گروه آزمایشی که بازخورد اصلاحی دریافت کرده اند به طرز معناداری توانایی صحبت کردن بهتری نسبت به گروه کنترل در پس آزمون داشت. نتایج همچنین نشان از عدم وجود تفاوت معنادار بین توانایی صحبت کردن زبان آموزان درونگرا و برونگرا داشت.

  کلیدواژگان: بازخورد اصلاحی، برونگرا، درونگرا، توانایی صحبت کردن
 • صفحات 85-99

  این مطالعه با هدف ارزیابی فعالیت های شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن کتاب درسی انگلیسی دوره دوم متوسطه ایران بر اساس نسخه اصلاح شده بلوم انجام شد. این مطالعه در واقع برای تعیین سطوح شناخت در چارچوب اصلاح شده بلوم در مورد چهار فعالیت مهارت های زبانی در این کتاب درسی انجام شد. علاوه بر این، هدف آن بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به این گونه فعالیت ها از طریق پرسش نامه محقق- ساخته بود. برای هدف اول، فعالیت های کتاب درسی و کتاب کار بر اساس کدگذاری های نسخه اصلاح شده بلوم، مکان یابی، جدول بندی و کد گذاری شد. سپس فرکانس و درصد کدها محاسبه شد. برای هدف دوم، 130 نفر از کاربران کتاب درسی، 30 معلم و 100 دانش آموز پسر و دختر دبیرستانی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع شد. از آنها خواسته شد که در طول جلسات کلاس به صورت ناشناس به پرسشنامه ها پاسخ دهند. داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها به صورت دستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ب دست آمده نشان داد که کدهای شناسایی شده عمدتا در طبقه بندی بلوم تحت دسته های سطح پایین ترطبقه بندی می شوند، که نشان می دهد این فعالیت ها برای دانش آموزانی که فعالانه در سطوح بالاتر فرآیند تفکر درگیر هستند، سودمند نبوده است. همچنین نتیجه آزمون کای اسکویر نشان داد که رابطه بین دو گروه کدهای سطح پایین و سطح بالا از نظر آماری معنی دار نبوده و کدهای به دست آمده الگوی منظمی را نشان نمی دهد. در مورد پاسخ به پرسشنامه ها، فعالیت ها، به ویژه فعالیت های شنیداری و گفتاری، مسیولیت زیادی برای یادگیری عمیق دانش آموزان نداشتند.

  کلیدواژگان: نگرش ها، طبقه بندی اصلاح شده بلوم، حوزه شناختی، تحلیل محتوا، چشم انداز 2
 • صفحات 101-114

  هدف مطالعه حاضر بررسی ادراک معلمان زبان انگلیسی هوانوردی ، در مورد ترجمه زبان در کلاس های AEمی باشد . ترجمه زبان تمرین زبانی است که از طریق آن زبان آموزان از دانش زبانی L1 خود برای اهداف معناسازی در L2 خود استفاده می کنند. شرکت کنندگان ده معلم بودند که دوره های EAP را برای دانشجویان خلبان و مهندسان پرواز در مرکز آموزش هوانوردی ارتش واقع در اصفهان، ایران تدریس می کردند. به منظور بررسی ادراکات شرکت کنندگان در مورد ترجمه، از پرسشنامه اتخاذ شده ازیووایاپان (2019) استفاده شد. به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش، پرسشنامه بین معلمان آموزش دهنده مطالب AE اجرا شد و به شرکت کنندگان به صورت آنلاین با استفاده از شبکه Edmodo آموزش داده شد. نتایج نشان داد که اکثر معلمان زبان AE علاقه ای به تشویق دانش آموزان به استفاده از زبان مادری خود در پاسخ به سوالات خود ندارند. همچنین مشخص شد که استفاده از زبان مادری در کلاس های AE برای ترویج کمک به همسالان در طول فعالیت ها تشویق می شود. نتایج همچنین نشان داد که بیش از نیمی از معلمان AE استفاده زبان آموزان از زبان فارسی را برای کمک به همسالان در فعالیت ها تقویت نکردند و مشکلات بی ربط با محتوا را توضیح ندادند. با این حال، آنها به اهمیت ترجمه در این موقعیت های خاص اذعان داشتند. اکثر معلمان زبان AE در پاسخ به سوالات خود علاقه ای به تشویق دانش آموزان به استفاده از زبان مادری خود نداشتند. علاوه بر این، برخی از شرکت کنندگان معتقد بودند که می توان از فارسی برای توضیح واژگان در کلاس های زبان AE استفاده کرد. نتایج برخی مفاهیم برای معلمان زبان ESP و توسعه دهندگان مواد دارد.

  کلیدواژگان: انگلیسی هوانوردی، bMOOC، ادراک معلم، ترجمه زبان
 • صفحات 115-130

  در دهه گذشته موضوع مصونیت معلمان و ارتباط آن با سایر عوامل تاثیرگذارمورد توجه برخی از مربیان و پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با ایمنی معلمان مراکز آموزش زبان ایران و مدارس دولتی انجام شد. برای دستیابی به این هدف، 100 نفر از معلمان زبان انگلیسی که در مدارس دولتی (50 نفر) و موسسات آموزش زبان (50 نفر) دراصفهان تدریس می کنند، به روش نمونه گیری در دسترس برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. سه پرسشنامه خودکارآمدی، هوش هیجانی و ایمنی معلمان به آنها داده شد و نمرات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج ب دست آمده نشان داد که در موسسات زبان، خودکارآمدی و هوش هیجانی نمی تواند مصونیت معلمان را پیش بینی کند. اما بین نمرات معلمان از سه پرسشنامه رابطه معناداری وجود داشت. این یافته ها می تواند پیامدهایی برای تصمیم گیرندگان در وزارت آموزش و پرورش جهت فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز برای بهبود مصونیت معلمان داشته باشد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، مراکز زبان، مدارس دولتی، خودکارآمدی، ایمنی معلمان
 • صفحات 131-149

  تمایز بین دانش دستوری ضمنی و صریح و نقش ها و مشارکت های متمایز آن ها در فراگیری زبان دوم موضوع بحث اخیر در میان محققان اکتساب زبان دوم بوده است (الیس، 2004). با این حال، آموزش صریح به ندرت در مقایسه با آموزش ضمنی از نظر توسعه توانایی گرامری و همچنین دسترسی متفاوت دانش گرامری صریح و ضمنی زبان آموزان زبان انگلیسی به مهارت زبان آنها آزمایش شده است. برای پر کردن این شکاف، در حالی که اولین سوال این مطالعه با هدف ارزیابی آموزش گرامر صریح و ضمنی در میان متبحران زبان انگلیسی بود، تحقیقات بیشتر برای روشن کردن رابطه بین دانش گرامر صریح / ضمنی زبان آموزان زبان انگلیسی و مهارت عمومی زبان آنها انجام شد. برای این منظور، 40 دانش آموز زبان انگلیسی در مرحله اول مطالعه شرکت کردند. در حالی که شرکت کنندگان در گروه آزمایشی اول برنامه مداخله ای صریح را دریافت کردند (الیس و ورثینگتون، 1994)، گروه آزمایشی دوم از آموزش ورودی پیشرفته بهره بردند (شاروود اسمیت، 1981). نتایج حاکی از برتری آموزش صریح در توسعه دانش گرامر صریح در بین شرکت کنندگان EFL بود. به منظور انجام مرحله دوم مطالعه، از یک جامعه نمونه شامل 140 زبان آموز انگلیسی خواسته شد تا آزمون قضاوت گرامری زمان دار و بدون زمان و آزمون مهارت زبان تافل را تکمیل کنند. مجموعه ای از ضرایب همبستگی اجرا شد و نتایج نشان داد که بین دانش ضمنی شرکت کنندگان EFL و مهارت زبان آنها همبستگی معنی داری وجود ندارد، در حالی که یافته ها رابطه آماری معنی داری را بین دانش دستور زبان صریح زبان آموزان EFL و زیر مولفه های عمومی آنها تایید کرد. مهارت زبانی. این یافته ها پیامدهای آموزشی برای معلمان زبان انگلیسی، شاغلین و همچنین توسعه دهندگان مواد دارد.

  کلیدواژگان: دستورالعمل صریح، تست قضاوت گرامری دستور ضمنی، تست قضاوت غیر دستوری
 • صفحات 151-164

  این پژوهش با هدف بررسی راهبردهای بومی سازی و خارجی سازی در ترجمه های فارسی کتاب کیمیاگر اثر کویلیو بر اساس طبقه بندی وینی و داربلنت انجام شد. برای این منظور، مطالعه از یک طرح تحلیل محتوای مقایسه ای مبتنی بر پیکره در یک رویکرد کیفی بهره برد. مجموعه این پژوهش شامل 80 صفحه از رمان مذکور است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با ترجمه فارسی حجازی و قهرمان انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده های استخراج شده با استفاده از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی و درصد راهبردهای بومی سازی و خارجی سازی و آزمون کای اسکویر) انجام شد. (اهل سازی)، انطباق (اهل سازی) و ترجمه تحت اللفظی (بیگانه سازی) به همین ترتیب، نتایج نشان داد که قهرمان نیز از حساب (بیگانه سازی)، هم ارزی (اهل سازی)، انطباق (اهل سازی)، ترجمه تحت اللفظی (بیگانه سازی)، مدولاسیون استفاده کرده است. (اهل سازی) و حذف (اهلیت) در ترجمه موارد خاص فرهنگ (CSIs) این یافته یافته های پژوهشی انجام شده قبلی را تایید می کند که دشواری در ترجمه جنبه های فرهنگی زبان مترجمان را مجبور می کند از انواع استراتژی های ترجمه در ارایه آنها استفاده کنند.

  کلیدواژگان: فرهنگ، مشخصه های فرهنگی، بومی سازی، بیگانه سازی
 • صفحات 165-179

  پژوهش حاضر معیارهایی را برای ارزیابی کیفیت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی برای ارایه اطلاعات در مورد سیستم های یادگیری و آموزش زبان های خارجی و ارتقای استانداردهای کیفی در ایران طراحی و تایید کرد. روش این تحقیق از نوع توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 20 معلم مجرب شاغل در مقاطع مختلف (ابتدایی، متوسط و پیشرفته) در یک موسسه زبان غیرانتفاعی (موسسه زبان سفیر) در بندرعباس، هرمزگان، ایران است. نمونه گیری به صورت تیوری با استفاده از نمونه گیری زنجیره ای یا نمونه برداری گلوله برفی انجام شد. در این پژوهش، فرآیند تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) به صورت متوالی انجام شد، مصاحبه ها جمع آوریو با استفاده از نسخه 10 داده های کیفی و نرم افزار (MAXQDA) تحلیل و کدگذاری شدند. نتایج نشان داد که مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی عبارتند از: استراتژی یادگیری، ویژگی های فردی، پویایی یادگیری، فناوری آموزشی، تنظیم محتوا، اضطراب و عزت نفس پایین، ضعف در یادگیری، ارزیابی مثبت، ارزشیابی منفی، ارزیابی دانش و مهارت، پیامدهای فردی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای سیاسی.

  کلیدواژگان: طراحی، ارزیابی، کیفیت زبان انگلیسی، زبان آموزان ایرانی، نگرش معلم
 • صفحات 181-191

  این مقاله بیانگرخوانش فوکویی ازدو اثردیویت ممت اولیانا و نژاد را نشان است. ممت با بهره گیری از دیدگاه فوکو درمورد اهمیت روابط قدرت اعمال شده از طریق گفتمان ها، گفتمان هایی را نشان می دهد که قدرت در آنها اعمال می شود که تمرکز بر ماهیت پخش شده قدرت، همه گیر بودن و فراگیر بودن آن است. براساس دیدگاه فوکو در مورد گردش قدرت در مدارس و موسسات؛ دراولیانا، گفتمان کلاس والگوهای تعامل نشان می دهد که دانش یک قدرت است. توانایی روشنفکروماهرتربودن در کلاس به جان و کارول اجازه می دهد قدرت بیشتری را داشته باشند. ازطریق هنجارسازی،همه چیزباید متحدالشکل شود و افراد تحت سلطه به گونه ای القا می شوند که اقدامات انضباطی را به عنوان یک هنجار قبول می کنند. بنابراین، جان مرجع اقتداردرکلاس خود است که اگر کارول بخواهد دوره خود را بگذراند، باید ازدستورات وی تبعیت کند. از طریق گفتمان مقاومت، کارول از این فرصت بهره می برد تا به قدرتی که از طریق دانش بر او اعمال شده است پاسخ دهد. این نشان می دهد که کارول توانایی مقاومت و تلاش برای اعمال قدرت خود را دارد. بعلاوه، در "نژاد" ممت سعی دارد با ارایه موضوعات نژادی و تمایلات جنسی در گفتمان خود، درمورد آنها صحبت کند. او تلاش می کند تا در مورد تمایلات جنسی به عنوان قسمت اساسی هویت افراد صحبت کند تا سایر مشکلات اساسی یک فرد را حل کند.

  کلیدواژگان: دانش، هنجارسازی، قدرت در ادبیات، مقاومت
 • صفحات 193-208

  به رغم این واقعیت که ترجمه بخشی تفکیک ناپذیر از فرآیند تولید خبر را تشکیل می دهد، و این که نگارش خبر در بیشتر مواقع تا حدودی به انتقال زبان وابسته است، مطالعات رسانه تا حد زیادی نقش زبان را در تولید اخبار بین الملل و فرآیندهای مرتبط به آن نادیده گرفته است. اما این بی اعتنایی به مطالعات رسانه محدود نمی شود؛ مطالعات ترجمه نیز برای مدتی طولانی ترجمه خبر را نادیده گرفته بود و تنها اخیرا توجهی را که شایسته است به آن مبذول داشته است. هدف این مقاله، ایجاد درکی درست از ماهیت ترجمه خبر، مفهوم آن در مطالعات ترجمه و رسانه، اصول و رویه های آن، عوامل تاثیرگذار بر آن و از همه مهم تر، وجوه تمایز آن از سایر ترجمه ها، به عنوان مثال ترجمه ادبی، می باشد. امید است که بررسی موضوعات بالا نگرش ما را به ترجمه خبر تغییر دهد و در ما بینشی در مورد اهمیت ترجمه خبر در تولید اخبار جهانی ایجاد کند. بهره دیگری که ممکن است از مطاله فوق حاصل شود کمک به طراحی و آموزش دروس ترجمه خبر در دانشکده های رسانه و خبرنگاری است.

  کلیدواژگان: ترجمه خبر، آموزش ترجمه خبر، ترجمه- ویرایش خبر، خبر بین المللی، رسانه
 • صفحات 209-223

  نویسندگان زن در آثار خود با به کارگیری تکنیک ها و مولفه های فرمی یکسان، اغلب به طرح اندیشه ها و مسایل مربوط به زنان و جایگاه و حضور آنان در زندگی و جامعه می پردازند. هدف پژوهش حاضر بررسی مسایل مشترک شخصیت اصلی زن در دو داستان «پرندهء من » از فریبا وفی و «من او را دوست داشتم » از آناگاوالدا نویسنده معاصر فرانسوی است. در این پژوهش نگاه هر دو نویسنده به عشق، خانواده و جایگاه زنان در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه این دو نویسنده از دو اجتماع متفاوت با فرهنگ و موقعیت جغرافیایی مختلف هستند اما پیام و درون مایه هر دو نویسنده ظلم به زن و تنهایی زنان و بی وفایی مردان است. زنان این داستان ها به دنبال کشف هویت فردی مستقل خود هستند و با وجود وابستگی عاطفی و اقتصادی که به همسران و خانواده خود دارند دچار خلا عاطفی شده و در نتیجه احساس تنهایی و خستگی روانی ناشی از نبود هویت و استقلال وجودشان را فراگرفته است.

  کلیدواژگان: هویت، جایگاه زنان، عشق، فریبا وفی، آناگاوالدا
|
 • Sepideh Berenji Pages 1-14

  Transactional distance as an instrumental concept affects the learning process, particularly in distant education. This quasi-experimental study aims to implement problem-based learning (PBL) in EFL online education and investigate its impact on transactional distance and comprehension ability. Two groups of participants from the basic level participated in this study. One participated as an experimental group (N = 40) and the other as a control group (N = 40). The participants’ language proficiency was checked by the Ket English Test (KET). These two groups followed PBL and lecture-based methods respectively. These two groups accomplished pre-testing and post-testing on Transactional Distance Scale (RSTD) by Paul, Swart, Zhang, and MacLeod, (2015) and a reading comprehension test constructed by the researcher. Based on multivariate and one-way analysis of variance, the findings showed that the experimental group had a low level of transactional distance and a high level of comprehension ability. Practitioners should draw their attention to constructivists’ methods of teaching if they want to provoke deep meaningful learning in EFL educational contexts. The results of this study can demonstrate that it is possible to bring about changes in EFL educational settings to promote language learning and class is the main place where the change can occur.

  Keywords: Problem-Based-Learning, Reading Comprehension, Transactional Distance
 • Samaneh Yazdani, Hossein Heidari Tabrizi, Azizeh Chalak Pages 15-25

  The widening conceptual and methodological approach towards exploratory-cumulative talk reflecting its multi aspects of being the optimal analytical tool and strategy in translation classes was the main motivation to set the present study to check whether there is any significant difference between the occurrence frequencies of the discoursal markers showing exploratory-cumulative features in the covertly and overtly needed translation texts. 63 linguistically homogeneous undergraduate students majoring in English translation at Islamic Azad University participated in this study. Two classes; namely, Translation of Literary Texts and Translation of Political Texts, were held by one of the researchers employing the exploratory-cumulative talk as an effective approach to make the learners more efficient and independent cognitively, pedagogically, linguistically and psychologically. Exploratory-cumulative talk discoursal markers, thereof, were identified by using a number of pre-defined indicators by Wegerif and Mercer based on four ground rules that led to capture the nature of the types of the talks and their frequency in classroom recorded conversations. The results of the data analyses showed although the mean of the occurrences of exploratory-cumulative discourse markers for the course Translation of Political Texts was greater than those for the course Translation of Literary Texts, the difference was not found significant.

  Keywords: Exploratory-Cumulative talk, Discourse markers, Translation classes, Translation of Literary Texts, Translation of Political Texts
 • Fatemeh Mohammad Jafari, Alireza Ameri, Parviz Behrouzi Pages 27-39

  This article describes a comparative ethnography that investigated how teachers’ immunity would affect personalized vocabulary instruction in IELTS preparation courses. The idea of this paper arose when the basic concept of CLT which has become a fundamental approach of IELTS is off-target for some teachers. So, this study embarked to fill in a gap to describe and compare the personalization level of IELTS vocabulary instruction of five teachers from two ethnographic institutions. Based on the main concepts, this study presented a framework for analysis and categorization of personalized IELTS vocabulary instruction. It also designed using Retrodictive Qualitative Modeling through which the researchers used semi-structured interviews and informal discussions to explore teachers’ archetypes, then, they benefited from classroom observations to see the reasons. The results obtained from the analysis revealed that those teachers with adaptive immunity type had the highest personalized instruction in the cognitive-based level. However, the teacher with maladaptive immunity type, had the highest performance in segmented personalization level which made their students have approximate performance in critical thinking. Also, teachers with productive immunity type had considerable performance in Whole- Person personalization that conducted their students to have proper performance in using critical words and phrases in IELTS.

  Keywords: IELTS Preparation Courses, Personalized Vocabulary Instruction, Teacher Immunity
 • Masoomeh Benshams, Firooz Sadighi, MohammadReza Falahati Qadimi Fumani, Naser Rashidi Pages 41-59

  This study investigated whether English relative clauses play a significant role in textual cohesion, which is understood as textual connectivity and determination of sex and academic years in the perception and production of relative clauses of the Iranian EFL students. Therefore, 200 Iranian EFL language students (112 females and 88 males) majoring in English as a foreign language from Marvdasht and Shiraz Islamic Azad universities took two researcher-made tests, namely a reading comprehension test of 20 items and a writing test. Miltsakaki’s (2003) rules for pronoun resolution were utilized to score students’ answers. Semi-structured interviews were conducted with 30 English students to cross-validate the results of the tests conducted by the researchers. The results suggested that English relative clauses have an essential role in textual cohesion, which is understood as textual connectivity. The Kolmogorov-Smirnov Test and Mann-Whitney Test manifested that sex and academic year did not significantly affect Iranian EFL M.A. students’ understanding and production of relative clauses. The results of this study are of critical pedagogical implications for English as Foreign Language teachers, students, and course designers.

  Keywords: Coherence, Discourse, English relative clauses, Comprehension, Production
 • Azadeh Ghorbanzadeh, Seyyed Hassan Seyyedrezaei, Behzad Ghonsooly, Zari Sadat Seyyedrezaei Pages 59-69

  The present study investigated the association between teachers’ efficacy and productivity among EFL teachers of adolescent students. On this premise, eighty high school English teachers from 34 public high schools in Mashhad were selected out of 100 English teachers through convenience sampling. Data were collected via two instruments, the Teachers’ Efficacy Questionnaire (Tschannen-Moran & Woolfolk, 2001), and the Teachers’ productivity Questionnaire (Hersey & Goldsmith, 1980). Subsequently, the data analyzed through the Pearson correlation and regression toward the mean analysis. The results of the correlation tests uncovered that there was a critical connection between EFL teachers’ efficacy and productivity. Furthermore, the results of simple regression analyses confirmed that teachers’ efficacy was a noteworthy predictor of their productivity. Thusly, in light of the results of assessing teachers’ perception, policymakers and professionals might have the option to cultivate teachers’ competency by planning and determining their future professional paths and provide a clearer perspective for their professional growth and development.

  Keywords: Adolescent Students, English as Foreign Language (EFL) Teachers, Quality Education, Teachers’ Efficacy, Teachers’ Productivity
 • Atousa Ebrahimi, Davood Mashhadi Heidar, MohammadReza Khodareza Pages 71-83

  Corrective feedback has recently drawn plenty of interest in applied linguistics. It is used to provide learners of a foreign language with comments on the correctness of their linguistic output. This study investigated the probable effectiveness of full/partial recast, metalinguistic, elicitation, and clarification request corrective feedbacks on intermediate introvert/extrovert Iranian EFL learners’ speaking ability. The participants included 120 English as Foreign Language (EFL) learners who had completed IELTS preparation classes. They were selected through convenience sampling and split into two groups which were specified by two raters having a checklist of IELTS speaking band descriptors. For this research, the experimental group participants received corrective feedback, while the control group participants received no comments. Then researcher administered the posttest. The findings revealed a significant difference between the speaking ability of the experimental and control groups in the posttest. The results indicated no difference between the speaking ability of the introvert and extrovert learners.

  Keywords: Corrective Feedback, Extrovert, Introvert, Speaking
 • Maryam Mizbani, Hadi Salehi, Omid Tabatabaei, MohammadReza Talebinejad Pages 85-99

  This study aimed at evaluating listening, speaking, reading, and writing activities of Iranian senior high school English textbook, Vision 2, based on Bloom’s revised version of cognitive domain. The study was actually conducted to determine the levels of cognition in Bloom’s revised framework concerning the four language skills activities in this textbook. Furthermore, it aimed to investigate the teachers’ and students’ attitudes towards such activities through researcher-made questioners. For the first purpose, the activities in the textbook and the workbook were located, tabulated and codified on the basis of the codifications in Bloom’s revised version. Then, the frequencies and percentages of the codes were calculated. For the second purpose, 130 users of the textbook, 30 teachers and 100 male and female high school students were selected through convenient sampling and questionnaires were distributed among them. They were asked to respond to questionnaires anonymously during the class sessions. The collected data from questionnaires were analyzed manually. The obtained results demonstrated that the identified codes were mainly classified under the lower-level categories in Bloom’s taxonomy, indicating that the activities were not beneficial for the students actively involved in the higher levels of thinking process. Moreover, the result of the Chi-square test showed that the relationship between two groups of low-level and high-level codes was not statistically significant and the obtained codes did not show a regular pattern. As for the responses to questionnaires, the activities, particularly listening and speaking activities, failed to be much responsible for the students’ deep learning.

  Keywords: Attitudes, Bloom's revised taxonomy, Cognitive domain, Content Analysis, Vision 2
 • Farzad Akhgar, MohammadAli Heidari Shahreza, MohammadReza Talebinezhad Pages 101-114

  The aim of the present study was to investigate Aviation English (AE, hereafter) language teachers’ perceptions about translanguaging in AE classes. Translanguaging is a language practice through which language learners use their L1 linguistic knowledge for meaning-making purposes in their L2. The participants were ten subject teachers teaching EAP courses to pilot students and flight engineers at Army Aviation Training Center located in Isfahan, Iran. In order to investigate the participants’ perceptions about translanguaging, a questionnaire adopted from Yuvayapan) 2019) was employed. In order to answer the research questions, the questionnaire was administered among the teachers teaching AE materials, and the participants were taught online using Edmodo network. The results revealed that the majority of AE language teachers were not interested in encouraging students to use their mother tongue in answering their questions. It was also found that using mother tongue in AE classes is encouraged to promote help to peers during activities. The results also revealed that more than half of the AE teachers did not boost learners’ use of Persian to help peers in activities and did not explain problems irrelevant to the content. However, they acknowledged the importance of translanguaging in these particular situations. In answering their questions, the majority of AE language teachers were not interested in encouraging students to use their mother tongue. Furthermore, some participants believed that Persian can be used to explain vocabulary in AE language classes. The results have some implications for ESP language teachers and material developers.

  Keywords: Aviation English, bMOOC, teacher perception, Translanguaging
 • Mehrnoosh Haji Jalili, Mehrdad Sepehri, Sajad Shafiee Pages 115-130

  During the last decade, the issue of teachers’ immunity and its relation with other affective factors has engrossed the consideration of some researchers. The present research was carried out to determine the relationship among emotional intelligence, self-efficacy, and teachers’ immunity in Iranian language centers and public schools. To achieve this objective, one hundred EFL instructors teaching in public schools (N=50) and language centers (N=50), in Isfahan, were selected through the convenience sampling method to act as participants of the study. They were given three questionnaires on Self-Efficacy, Emotional Intelligence, and Teachers’ Immunity, and the resulting scores were analyzed statistically. The obtained results revealed that in language centers, self-efficacy and emotional intelligence could not predict the teachers’ immunity. However, there was a substantial association between the teachers’ scores obtained from three questionnaires. These findings might have suggestions for the decision-makers in the Ministry of Education to provide the facilities needed to improve teachers’ immunity.

  Keywords: Emotional Intelligence, Language Centers, Public Schools, Self-Efficacy, Teachers’ Immunity
 • Halimeh Aydin, Hossein Rahmanpanah, Ahmad Mohseni Pages 131-149

  The distinction between implicit and explicit grammatical knowledge and their distinct roles and contributions to the second language acquisition has been the recent subject of debate among second language acquisition researchers (Ellis, 2004).. To bridge this gap, whereas the first question of this study aimed at appraising the explicit vs. implicit grammar instruction among EFL leaners, further investigation was accomplished to illuminate the relationship between EFL learners’ explicit/implicit grammar knowledge and their general language proficiency. To this end, 40 EFL leaners participated in the first phase of the study. While the participants in the first experimental group received explicit interventional program (Ellis & Worthington, 1994), the second experimental group benefitted from enhanced input instruction (Sharwoodsmith, 1981). The results indicated the superiority of the explicit instruction in developing explicit grammar knowledge among the EFL participants. For the sake of the second phase of the study, a sample population of 140 EFL learners was asked to complete Timed and Untimed Grammatical Judgment Test and the sample TOEFL language proficiency test. A set of correlation coefficients was run and the results revealed that there was no significant correlation between the EFL participants’ implicit knowledge and their language proficiency, while the findings confirmed a statistically significant relationship between EFL learners’ explicit grammar knowledge and the subcomponents of their general language proficiency. The findings have some pedagogical implications for EFL teachers, practitioners, and also material developers.

  Keywords: Explicit instruction, Grammatical Judgment Test, implicit instruction, ungrammatical Judgment Test
 • Ehsan Honarjou Pages 151-164

  This study aimed at investigating domestication and foreignization strategies in Persian translations of The Alchemist by Coelho based on Vinay and Darbelnet’s taxonomy. To this end, the study benefited from a corpus-based comparative content analysis design within a qualitative approach. The corpus of this study consisted of 80 pages of the mentioned novel, selected through simple random sampling, and their Persian translations by Hejazi and Ghahreman. Analysis of the elicited data was conducted using descriptive statistics (i.e., calculation of frequency and percentage of domestication and foreignization strategies and chi-square test. The results obtained from data analysis showed that Hejazi has used the following strategies: Calque (foreignization), equivalence (domestication), adaptation (domestication), and literal translation (foreignization). In like manner, the results revealed that Ghahreman too has used calque (foreignization), equivalence (domestication), adaptation (domestication), literal translation (foreignization), modulation (domestication), and omission (domestication) in translating the culture-specific items (CSIs). This finding approves the previously-conducted research findings that the difficulty in translating cultural aspects of language forces translators to utilize a variety of translation strategies in rendering them.

  Keywords: Culture, Culture-specific Items (CSIs), Domestication, Foreignization
 • Fatemeh Gorji, Shahram Afraz, Fazlolah Samimi Pages 165-179

  This study designed and validated criteria to evaluate the English language quality of Iranian EFL learners to provide information about the foreign language learning and teaching systems and to improve the quality standards in Iran. the method of this research is descriptive exploratory type. The statistical population of this research includes 20 experienced teachers working at different levels (primary, intermediate & advanced) in a non-profit language institute (Safir Language Institute) in Bandar Abbas, Hormozgan, Iran. Sampling was performed theoretically using chain sampling or snowball sampling. In this study, the process of analyzing the data obtained from the interviews was performed in three coding steps (open, axial, and selective) which were performed consecutively, the interviews were collected and analyzed and coded line by line using version 10 of qualitative data analysis software (MAXQDA). Results showed that the most important Criteria for Evaluating the English Language Quality of Iranian EFL Learners are learning strategy, individual characteristics, learning dynamics, educational technology, content setting, anxiety and low self-esteem, weaknesses in learning, positive evaluation, negative evaluation, assess knowledge and skills, individual consequences, social consequences, cultural implications, economic consequences, and political consequences.

  Keywords: Designing, Evaluating, English Language quality, Iranian EFL Learners, Teacher Attitudes
 • Fatemeh Ghiasvand, Fatemeh Azizmohammadi, Mojgan Yarahmadi Pages 181-191

  This essay represents a Foucauldian reading of David Mamet’s Oleanna and Race. By drawing on Foucault’s view on the importance of the power relations exercised through discourses, Mamet illustrates the discourses that power is exercised. The focus is on the diffused and dispersed nature of power, its ubiquity and pervasiveness. Based on Foucault’s view on the circulation of power in schools and institutions; in Oleanna, the classroom discourse and interaction patterns show that knowledge is power. The ability to be more an intellectual and skillful individual in the class lets both John and Carol exercise power. Through normalization, everything is to be made uniform, and the subjected bodies are inducted in a way that they accept the disciplinary measures as the norm. Thus, John is the authority figure in his class who serves Carol to obey his dictates if she wants to pass the course. Through discourse of resistance carol takes advantage to respond to the power exercised on her through her knowledge. This shows that Carol has the potentiality to resist and attempt to exercise her power. Further, in Race, Mamet attempts to speak on matters of race and sexuality by presenting it in his discourse. He attempts to talk about sex as the fundamental part of individuals’ identities in order to solve the other underlying problems of an individual.

  Keywords: Knowledge, Normalization, Power in literature, Resistance
 • Parastu Dorrimanesh, Seyed Vahid Aqili, Ferdows Aghagolzadeh Pages 193-208

  Despite the fact that translation constitutes an absolutely essential component of news production process, and that most news writing requires language transfer to some degree, journalism studies has ignored the contribution of translation to the production of international news and the relevant processes to a great extent. This negligence, however, is not confined to media studies; translation studies too, has disregarded news translation for a long time and only recently started to give it the attention it deserves. In this paper, the aim is to establish an understanding of what news translation entails, what it denotes in translation and media studies, its principles and procedures, what factors affect it, and most importantly, what distinguishes it from other types of translation such as literary translation. The dissection of the above issues will hopefully be conductive to changing our perception of news translation and give us insight as to its significance in the production of global news. Another possible gain from the current study will be the contribution that can be made to how news translation courses are designed and thought in media and journalism schools.

  Keywords: International News, Media, News Trans-Editing, News Translation
 • Alireza Salehi, Mahdieh Fadae Pages 209-223

  In their works, women writers often use the same formal techniques and components to raise ideas and issues related to women and their place and presence in life and society. The aim of the present study was to investigate the common issues of the main female character in two stories, My Bird</em> by Vafi and Someone I Loved</em> by Anna Gavalda, a contemporary French writer. In this study, both authors' views on love, family, and the position of women in society have been examined. Given that these two writers are from two different communities with different cultures and geographical locations, the message and theme of both writers are the oppression of women, their loneliness, and the infidelity of men. The women in these stories seek to discover their independent personal identities, and despite their emotional and economic dependence on their husbands and families, they experience an emotional vacuum; as a result, a sense of loneliness and psychological fatigue due to lack of identity and independence pervades their existence. </strong>

  Keywords: Identity, love, My Bird, Someone I Loved, status of women