فهرست مطالب

فرهنگ رضوی - سال دهم شماره 40 (زمستان 1401)
 • سال دهم شماره 40 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی صادقی منش* صفحات 9-35
  همه ساله تعداد قابل توجهی از شیعیان، در روزهای پایانی ماه صفر، به ویژه از حدود سالروز درگذشت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع)، 28 صفر تا روز شهادت امام رضا (ع)، 30 صفر، با پای پیاده به سوی مشهدالرضا مشرف می شوند. این آیین که از سویی پایان بخش عزاداری های محرم و از دیگر سو بزرگداشت پیامبر اسلام (ص) و امام حسن (ع) و امام رضا (ع) است، تبدیل به یک آیین شده که می توان آن را با تکیه بر آرای میرچا الیاده، پدیدارشناس دینی، بررسی کرد. در پژوهش پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با اتکا به دیدگاه های میرچا الیاده این آیین را واکاوی می کنیم. پژوهش انجام شده نشان از آن دارد که این آیین، تمام ویژگی های یک آیین نمادین و روایت مند تشرف را دارد و با انسجام ویژه خود ذهنیت شرکت کنندگان را برای گذار از زمان خطی به زمان قدسی فراهم می سازد و از سویی مقدمه ای نظام مند برای ورود به فضای قدسی حرم امام رضا (ع) است. در حقیقت این آیین، به مثابه دریچه ای برای ورود آیین ورزان به زمان و مکان قدسی است. افزون بر این، آیین یاد شده کارکردهایی چندگانه چون رهایی از اضطراب، اعتلای شخصیت اجتماعی و تقویت هویت دینی آیین ورزان دارد.
  کلیدواژگان: امام رضا (ع)، زیارت، مشهد، میرچا الیاده
 • کریم خان محمدی* صفحات 37-63

  یکی از مسایل جوامع مدرن، تعدد و تکثر گروه های مرجع است که انسان ها را با بحران انتخاب مواجه می کند. در همه جوامع برخی انسان ها به رتبه و موقعیتی دست می یابند که مرجعیت پیدا می کنند و افراد زیادی آن ها را الگوی خویش قرار می دهند. این گونه افراد مکتب ساز هستند. سوال این است که در فرهنگ رضوی چه کسانی و با طی چه مراحلی می توانند مکتب ساز باشند؟ نگارنده با تحلیل متون به جای مانده از امام رضا (ع) و با بهره گیری از مفاهیم تولیدشده از سوی نشانه شناسان، از قبیل اصل «جانشینی» و «هم نشینی» تلاش کرده، به یک سازه مفهومی دست یابد و فرایند مکتب سازی در فرهنگ رضوی را نظریه پردازی کند. نتایج حاصل از تحلیل متن نشان دهنده فرایند پنج مرحله ای است که تنها افراد ارتقا یافته به مرحله پایانی، با ملازمت به اقتضایات آن، شایستگی الگو شدن دارند و می توان آن ها را به عنوان مکتب و اسوه در نظر گرفت. افراد دارای حسن «سمت»، حسن «هدی»، «تماوت در گفتار» و «تخاضع در کردار» اگر بتوانند در مرحله اقتصادی از «اقتحام»، در مرحله اجتماعی از «شوهاء»، در مرحله فرهنگی از «افساد» و در مرحله سیاسی از «عشواء» پرهیز کنند، به مرحله پنجم وارد می شوند. سردار قاسم سلیمانی، به دلیل داشتن مولفه های چهارگانه و ارتقا به رتبه نهایی، به ویژه شهادت در راه خدا، مثال واره مرحله پنجم است که مقام معظم رهبری ایشان را در عصر حاضر به عنوان «مکتب» معرفی کردند.

  کلیدواژگان: مکتب سازی، شهید سلیمانی، فرهنگ رضوی، اسوه، مثال واره
 • امیر اکبری*، محبوبه زمانی، نویدرضا اسماعیلی صفحات 65-105
  رسمی شدن مذهب شیعه در ایران عصر صفوی، تاثیرات زیادی بر جنبه های مختلف زندگی بالاخص فرهنگ و به تبع آن، هنر و معماری گذاشت. حکومت صفویان باعث گسترش مذهب شیعه فراتر از مرزهای ایران شدند و تاثیر زیادی بر فرهنگ و معماری دیگر کشورها داشتند. دوره صفویه ارزشمندترین دوران معماری عصر اسلامی محسوب می شود و با توجه به اعتقادات شاهان عصر صفوی به مذهب شیعه، باعث گسترش بناهای مذهبی حتی خارج از مرز و بوم این کشور همچون نجف و کربلا شده بوده اند. همچنین اقدامات شاهان صفوی در حرم اما رضا (ع) شامل طلاکاری گنبد، توسعه صحن عتیق، ساخت رواق الله وردی خان، رواق حاتم خانی، رواق توحیدخانه و ایوان ضلع غربی دارالضیافه از جمله خدمات شاهان صفوی می باشد که در ساخت تمامی این بناها نگرش های مذهبی شیعه و اعتقادات مسلمانان تاثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر با تکیه بر رواق حاتم خانی به عنوان یکی از بناهای باشکوه عصر صفوی سعی در روشن سازی چگونگی تاثیر نگرش های شیعی در معماری و تزیینات داشته است. از این رو با بهره گیری از روش توصیفی، تحلیلی-تاریخی در پی پاسخ به سوالات، چگونگی تجلی نگرش های شیعی در معماری و تزیینات رواق حاتم خانی و چیستی مفهوم و مضامین آن ها می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگرش های شیعه در شکل گیری معماری و تزیینات تاثیرگذار بوده است و هر یک بیان کننده اعتقادات حاکم بر جامعه در عصر صفوی بوده است.
  کلیدواژگان: نگرش های شیعی، معماری، تزئینات، دوران صفوی، رواق حاتم خانی
 • مرتضی قاسمی، رسول محمدجعفری*، محمدحسن میرزامحمدی صفحات 107-136

  پرورش اخلاقی مسلمانان یکی از اهداف اساسی آموزه های قرآنی و حدیثی است. استخراج این آموزه ها و تبیین آن ها به صورت روشمند در قالب اصول و روش های تربیت اخلاقی، زمینه آگاهی از نظام اخلاقی در اسلام را فراهم می آورد. در میان روایات ایمه (ع) و روایات به جای مانده از امام رضا (ع)، گزاره ها و گزارش های فراوانی در موضوع اخلاق وجود دارد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که اصول و روش های تربیت اخلاقی در روایات امام رضا (ع) کدام است؟ برای پاسخ به پرسش تحقیق، احادیث ایشان استخراج و دسته بندی و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی است که اصول تربیت اخلاقی عبارت است از: تغییر رفتارهای ظاهری، تحول باطن، مداومت و محافظت بر عمل، اصلاح شرایط، مسیولیت، آراستگی، فضل، عدل، عزت و تعقل. تحقق این اصول، روش هایی مانند تلقین به نفس، تحمیل به نفس، اعطای بینش، دعوت به ایمان، فریضه سازی، محاسبه نفس، زمینه سازی، تغییر موقعیت، اسوه سازی، مواجهه با نتایج اعمال، تحریک ایمان، ابتلا، آراستن ظاهر، آراستن سخن، توبه، تبشیر، مبالغه در پاداش، تکلیف به قدر وسع، انذار، مجازات به قدر خطا، تغافل، تزکیه، تعلیم حکمت به عنوان روش های دفع و درمان رذایل شناسایی شده است.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، روایات امام رضا(ع)، اصول تربیتی، روش های تربیتی
 • فرامرز میرزازاده احمدبیگلو* صفحات 137-163

  سنت های تاریخی و فرهنگی به خصوص اینکه از سیره ایمه معصومین (ع) نشیت گرفته باشند، زمانی بار معنایی و ارزش استناد دارند که در دنیای کنونی کاربرد داشته باشند، به طوری که می توان امکان آن را با یکی از وجوه سیاست مدرن سنجید. به ویژه اینکه این نوع سیاست با چرخشی فرهنگی مواجه شده و از مطالعه نهادهای دولتی و رسمی به دموکراسی گفت وگویی و مرتبط با زندگی روزمره تغییر معنا یافته است. این مقاله با اتکا به روش اسنادی تطبیقی به امکان سنجی مناظرات رضوی و دموکراسی گفت وگویی در چهارچوب سیاست غایت گرای فضیلت محور و از منظر روند، فرایند، جهت و غایت پرداخته و به این نتایج رسیده است که این دو به رغم تشابه در مبنای فرهنگی و فرایند (عقلانی، آزادی، برابری و تساهل)، در بقیه زمینه ها متفاوت از هم هستند؛ غایت دموکراسی گفت وگویی، ترغیب مردم به عمل مشارکت مستقیم، اما غایت مناظرات رضوی احیای سیاست نبوی، توحید و حقانیت امامت ایمه  است. در نتیجه، می توان از سیاست رضوی همانند دموکراسی گفت وگویی، در دنیای معاصر بهره برد با این تفاوت که باید به جای توجه به فضایل فردی و مادی در دموکراسی گفت وگویی به فضایل جمع گرای سعادت محور در سیاست رضوی روی آورد.

  کلیدواژگان: مناظرات رضوی، دموکراسی گفتوگویی، غایت، مشارکت و هدایت
 • هستی قادری سهی، مهیار علوی مقدم* صفحات 165-189

  بحران های زیست محیطی از مهم ترین چالش های قرن حاضر است که گذار از آن جز با تغییر نگرش به طبیعت و ایجاد یک عزم راسخ در مردم امکان پذیر نیست. زیست بوم گرایان با هدف گذار از نگرش سلطه جویانه بشر به طبیعت، بر مولفه هایی تاکید می کنند که اتکا بر آن ها می تواند بر بهبود شرایط زیست بوم موثر باشد. اتکا بر این مولفه ها و گام برداشتن در این راه نیاز به باورمندی دارد و اگر بتوان این مولفه ها را از روایت ها در پیوند با اعتقادات عموم مردم استخراج کرد، تاثیر آن دوچندان خواهد بود. در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و از منظر مطالعات فرهنگی به بازشناخت روایت های مرتبط با امام رضا (ع) با دیدگاهی زیست بوم گرایانه می پردازیم؛ بررسی این روایت ها از منظر مطالعات فرهنگی و با رویکردی زیست بوم گرا می تواند به ارایه راهکارهایی نو برای رهایی از بحران های زیست محیطی بینجامد. انگیزش مخاطبان به تغییر نگرش به زیست بوم از جمله این راهکارهاست که با تکیه بر نمادپردازی ها و جهان نگری تصویری صورت می گیرد. این راهکارها در روایت های مرتبط با حیات امام رضا (ع) نهفته است و می تواند الهام بخش تولید محتوای رسانه ای باشد.

  کلیدواژگان: امام رضا (ع)، زیست بوم گرایی، مطالعات فرهنگی، روایت های مذهبی
 • طاهره محسنی* صفحات 191-220
  ان ال پی «NLP» دیدگاهی است که با ایجاد الگو، دانش ضمنی ارتباطات را به عمل یا همان رفتار می کشاند. این الگوی ارتباطی با مدیریت ذهن و ارایه تکنیک های کاربردی و عملی، انسان ها را به سوی برقراری ارتباط موثر هدایت می کند؛ زیرا یکی از اهداف و کارکردهای ارتباطات در زندگی، تاثیرگذاری بر مخاطب است و این مسیله بدون شناخت و تعلیم تکنیک های ارتباطی امکان پذیر نیست. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با هدف دست یابی به الگوی ارتباطی امام رضا (ع) در زمینه ان ال پی نگاشته شده است و این فرضیه را می آزماید که سیره تربیتی امام رضا (ع) در عرصه ان ال پی از توان الگویی زیادی برخوردار است. حاصل آنکه الگوی ارتباطی صحیح، از مهم ترین شیوه و دغدغه های تربیتی امام رضا (ع) بوده است که با تبیین مولفه های آن در قالب ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، اصلاح تصویر ذهنی و تداوم اثر می توان رفتارها، باورها و نگرش ها را در حوزه ارتباطات تغییر داد و به تعاملات، رنگ الهی همراه با آرامش و موفقیت بخشید که نه تنها کلید طلایی موفقیت در زندگی فردی، اجتماعی و شغلی است، بلکه باعث عزت نفس، مثبت اندیشی، شکوفایی استعداد و در نهایت احساس رضایت از زندگی می شود.
  کلیدواژگان: ان ال پی(NLP)، سیره تربیتی، امام رضا (ع)، ارتباط موثر
|
 • Ali Sadeghi Manesh * Pages 9-35
  Every year, a significant number of Shiites in the last days of the month of Ṣafar, especially from the anniversary of the death of the Holy Prophet (pbuh) and the martyrdom of Imam Hasan (as), from the 28th of Ṣafar to the day of the martyrdom of Imam Riḍā (as), the 30th of Ṣafar, go on foot to Mashhad al-Riḍā. This ritual, which on the one hand is the end of Muharram mourning and on the other hand honors the Holy Prophet (pbuh), Imam Hasan and Imam Riḍā (as), has become a ritual that can be examined based on the opinions of Mircha Eliadeh, a religious phenomenologist. In the upcoming research, we will analyze this ritual by descriptive analytical method and relying on the views of Mircha Eliade. This research shows that this ritual has all the characteristics of a symbolic and narrative ritual of tashrruf (arrival to pilgrimage) and with its special coherence, it prepares the mentality of the participants for the transition from linear time to sacred time, and on the other hand, it is a systematic introduction to enter the sacred space of Imam Riḍā's (as) shrine. In fact, this ritual is like a window for the worshipers to enter the holy time and place. In addition, the said ritual has multiple functions such as relieving anxiety, enhancing the social personality and strengthening the religious identity of the worshipers.
  Keywords: Imam Riḍā (as), Pilgrimage, Rite of Arrival to Pilgrimage, Mashhad, Mircha Eliadeh
 • Karim Khanmohammadi * Pages 37-63

  One of the problems of modern societies is the multiplicity of reference groups that make people face the crisis of choice. In all societies, some people achieve a rank and a position that they gain authority and many people make them their role models. Such people are creators of a special way of thinking of a school. The question is, in the Razavi culture, who can be school builders and through what steps? By analyzing the texts left by Imam Riḍā (as) and using the concepts produced by semioticians, such as the principle of "succession" and "coexistence", the author tried to achieve a conceptual structure and theorize the process of school building in the Razavi culture. The results of the text analysis show the five-stage process that only the people promoted to the final stage, using its requirements, are worthy to be role models, and they can be considered as a school and a pattern. People with the goodness of "way", the goodness of "guidance", "conformity in speech" and "submissiveness in action" if they can avoid from "entering without thinking in business" in the economic stage, and from "show off" in the social stage, and from "creating corruption" in the cultural stage of and from “disordering” in the political stage, in this case they enter the fifth stage. commander-in-chief Qasem Soleymani, due to having four components and being promoted to the final rank, especially martyrdom in the way of Allah, is an example of the fifth stage that the supreme leader introduced him as "school" i n the present era.

  Keywords: Building a School, Shahīd Soleymani, Razavi Culture, pattern, Exemplary
 • Amir Akbari *, Mahbubeh Zamani, Navid Reza Esmaili Pages 65-105
  The formalization of Shia religion in Iran during the Safavid era had a great impact on various aspects of life, especially culture and consequently, art and architecture. The Safavid rule spread the Shiite religion beyond the borders of Iran and had a great impact on the culture and architecture of other countries. The Safavid period is considered the most valuable architectural period of the Islamic era, and due to the beliefs of the Safavid era kings in the Shiite religion, they caused the expansion of religious buildings even outside the borders of this country, such as Najaf and Karbala. Also, the actions of the Safavid kings in the shrine of Imam Riḍā (as) include gilding of the dome, expansion of the ʿatīq (ancient) courtyard, construction of the Allahverdi Khan portico, Hatam Khani portico, Tawheedkhane portico and the porch on the west side of Dār al-Ḍīyāfah, which were influenced by Shiite religious attitudes and Muslim beliefs in the construction of all these buildings. Based on Hatam Khani portico as one of the magnificent buildings of the Safavid era, this research has tried to clarify the influence of Shiite attitudes in architecture and decorations. Therefore, by using the descriptive method, historical analysis is sought to answer the questions, how Shiite attitudes are manifested in the architecture and decorations of Hatam Khani portico and what are their concepts and themes. The results of the research indicate that the Shiite attitudes were influential in the formation of architecture and decorations and each of them was an expression of the ruling beliefs of the society in the Safavid era.
  Keywords: Shiite Attitudes, Architecture, Decorations, Safavid Era, Hatam Khani Portico
 • Morteza Ghasemi, Rasulmo Mohamadjafari *, MohammadHassan Mirzamohammadi Pages 107-136

  Moral education of Muslims is one of the basic goals of Quranic and Hadith teachings. Extracting these teachings and explaining them in a methodical way in the form of principles and methods of moral education provides the basis for the knowledge of the moral system in Islam. Among the narratives of Imams (as) and the narratives left by Imam Riḍā (as), there are many statements and reports on the subject of ethics. This research, using a descriptive and analytical method, seeks to answer the question, what are the principles and methods of moral education in the narratives of Imam Riḍā (as)? To answer the research question, his hadiths were extracted, categorized and analyzed. The research findings indicate that the principles of moral education are: Change in outward behavior, inner transformation, continuity and protection of action, modification of conditions, responsibility, grooming, grace, justice, dignity and wisdom. The realization of these principles, methods such as indoctrination to the self, imposing on the self, giving insight, calling to faith, creating duties, reckoning with self, contextualization, change of position, pattern making, facing the consequences of actions, incitement of faith, troubles and trials, beautifying the appearance, embellishment of speech, repentance, evangelize, exaggeration in reward, task as much as possible, warning, punishment in the amount of the fault, neglect, cleanliness and purity of the soul, teaching the wisdom have been identified as a method of getting rid of and treating vices.

  Keywords: Moral education, Narratives of Imam Riḍā (as), Educational Principles, Educational Methods
 • Faramarz Mirzazadeh Ahmadbeyglou * Pages 137-163

  Historical and cultural traditions, especially if they originate from the lives of the Imams of the Infallibles (as), have a meaning and a reference value when they are used in the current world, so that its possibility can be measured with one of the aspects of modern politics. Especially, this type of politics has faced a cultural revolution and has changed its meaning from the study of government and official institutions to dialogue democracy and related to daily life. Relying on the adaptive documentary method, this article deals with the feasibility of Razavi's debates and deliberative democracy in the framework of virtue-oriented ultimatum politics and from the perspective of process, direction and goal; and it has come to these conclusions that despite the similarity in cultural basis and process (rationality, freedom, equality and tolerance), they are different from each other in the rest of the fields. The goal and purpose of deliberative democracy is to encourage people to participate directly, but the goal of Razavi's debates is to revive the prophetic policy, monotheism and the legitimacy of the Imamate of Imams (as). As a result, Razavi's politics can be used in the contemporary world as deliberative democracy, with the difference that instead of paying attention to individual and material virtues in deliberative democracy, we should turn to the collectivist virtues focused on happiness in Razavi's politics.

  Keywords: Razavi debates, Deliberative democracy, Purpose, Participation, Guidance
 • Hasti Ghaderi Sohi Ghaderi Sohi, Mehyar Alavi Moghaddam * Pages 165-189

  Environmental crises are one of the most important challenges of the present century, which can only be overcome by changing the attitude towards nature and creating a firm determination in people. With the aim of transitioning from the domineering attitude of humans to nature, ecologicalists emphasize the components that can be relied on to improve the conditions of the ecosystem. Relying on these components and taking a step in this way requires faith, and if these components can be extracted from the narratives in connection with the beliefs of the general public, the effect will be twofold. In this research, using a descriptive analytical method and from the perspective of cultural studies, we will recognize the narratives related to Imam Riḍā (as) with an ecological point of view. Examining these narratives from the perspective of cultural studies and with an ecological approach can provide new solutions to get rid of environmental crises. Motivating the audience to change their attitude towards the ecosystem is one of these solutions, which is based on symbolism and visual worldview. These solutions are hidden in the narratives related to the life of Imam Riḍā (as) and can inspire the production of media content.

  Keywords: Imam Riḍā (as), Bio-Ecology, cultural studies, religious narratives
 • Tahere Mohseni * Pages 191-220
  NLP is a point of view that, by creating a pattern, brings the implicit knowledge of communication to action or the same behavior. This communication model leads people to effective communication by managing the mind and providing practical techniques; because one of the goals and functions of communication in life is to influence the audience and this issue is not possible without knowing and teaching communication techniques. This research is written in a descriptive and analytical method with the aim of achieving the communication model of Imam Riḍā (as) in the field of NLP. And it tests the hypothesis that the educational method of Imam Riḍā (as) has great power as a model in the field of NLP. As a result, the correct communication model was one of the most important educational methods and concerns of Imam Riḍā (as), which by explaining its components in the form of communication with oneself, communication with others, modification of the mental image and continuity of the effect, it is possible to change the behaviors, beliefs and attitudes in the field of communication, and give interactions a divine color with peace and success, which is not only the golden key to success in personal, social and professional life, but also causes self-esteem, positive thinking, flourishing of talent and ultimately feeling satisfied with life.
  Keywords: NLP, Educational Method, Imam Riḍā (as), Effective Communication