فهرست مطالب

 • سال چهل و دوم شماره 3 (پیاپی 91، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زریر سعیدی* صفحات 173-182
  دمای بالا و رطوبت کم شرایط مساعدی جهت حمله کنه های تارتن،Tetranychus urticae Koch و Schizotetranychus smirnovi Wainstein به درختان بادام و کاهش کیفیت و کمیت محصول ایجاد می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات جمعیت کنه های تارتن در طول سال های عادی و خشک و پیش بینی احتمال شیوع آنها به منظور بکارگیری موفق برنامه های مدیریت تلفیقی، انجام شد. نوسانات جمعیت S. smirnovi وT. urticae روی درختان بادام (رقم مامایی) در باغ های سامان استان چهارمحال و بختیاری از فروردین تا مهرماه 88-1386 مورد بررسی قرار گرفت. داده های هواشناسی سه ایستگاه سینوپتیک سامان، زمان خان و شهرکرد از اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد. شاخص بارش استاندارد شده (SPI) برای شناسایی خشکسالی های هواشناسی بر اساس داده های ورودی ماهانه بارندگی سه ایستگاه سینوپتیک استفاده شد. نتایج سال 1387 را سال بسیار خشک و سال های 1386 و 1388 را سال های عادی نشان داد. مقایسه تراکم جمعیت کنه های تارتن در سال خشک 1387 (SPI
  کلیدواژگان: کنه تارتن، خشکسالی، شرایط اقلیمی، بادام، نوسان جمعیت
 • شبنم عاشوری*، شیوا اصولی، مهرداد احمدی صفحات 183-193
  کرم برگ خوار چغندرقند Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera; Noctuidae)، حشره ای چندخوار و آفت بسیاری از گیاهان زراعی و سبزیجات در بیش تر نقاط جهان است. جهت بررسی روش های مختلف کنترل آفات، مانند روش نرعقیمی (SIT)، پرورش مستمر جمعیت گونه های مختلف حشرات در شرایط آزمایشگاهی بر روی رژیم های غذایی مصنوعی، حایز اهمیت است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات رژیم های غذایی مبتنی بر پودر مواد پروتیینی مختلف (پروتیین سویا، نخود، لوبیا، ماش، لوبیا چیتی، لوبیا سفید، عدس و ذرت) بر شاخص های زیستی و رشدی این حشره بود. بدین منظور، جیره های غذایی مصنوعی مختلف تهیه گردیدند و لاروها بر روی این جیره ها پرورش داده شدند. میزان بقای لاروی، طول دوره لاروی، درصد شفیره شدن، وزن شفیره ها، طول دوره شفیرگی، درصد ظهور حشرات کامل، طول عمر حشرات کامل، زادآوری، باروری و طول کل دوره رشدی، مورد محاسبه قرار گرفت. نرخ بقای لاروی در عدس، لوبیا چیتی و ذرت کم ترین بود (P < 0.01) و شفیره در این جیره ها تشکیل نشد. در میان داده های حاصل از پنج رژیم غذایی مصنوعی دیگر، بیش ترین و بهترین مولفه های زیستی مورد مطالعه، میزان نشو و نما، تولید مثل و شاخص های رشدی، روی رژیم های حاوی پروتیین سویا و نخود ثبت شد(P < 0.01). هنگامی که پودر پروتیین سویا و نخود به نسبت 50 به 50 % با هم مخلوط شدند، میزان بقای لاروی، درصد شفیره شدن، شاخص رشدی لارو و شاخص تناسب رشدی، حتی بهتر از آزمایش قبل ثبت شدند. در نتیجه، پروتیین سویا و نخود به عنوان بهترین ترکیبات پروتیینی آسیاب شده خشک در جیره مصنوعی کرم برگ خوار چغندرقند معرفی می گردند.
  کلیدواژگان: جیره مصنوعی، کرم برگ خوار چغندرقند، مولفه های زیستی، شاخص های رشدی، کنترل آفت
 • لیلا امجد*، علی نوری، منیره رنجبر، گلنوش رضائی زاده صفحات 195-203
  سوسری ها مقاوم ترین آفات شهری و خانگی در جهان هستند. از این رو، بررسی راهبردهای کنترل جایگزین مانند استفاده از ترکیبات فعال گیاهان در برابر این آفت حایز اهمیت است. در این تحقیق، گیاهان Francoeuria undulata (L.) از استان اصفهان جمع آوری و اسانس اندام های هوایی گیاه به روش تقطیر با آب استخراج شد. اسانس گیاهی با استفاده از دستگاه GC/MS آنالیز شد. سوسسری آلمانیBlattella germanica L. (Blattodea: Ectobiidae)، از دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد. غلظت های مختلف اسانس F. undulata در استون تهیه شد و آزمایش های تماسی و دورکنندگی بر روی سوسک های آلمانی انجام شد. همچنین 40 سر موش صحرایی نر به 4 گروه شامل 1 گروه کنترل و 3 گروه تیمار شده تقسیم شدند، که اسانس گیاه را با غلظت های 5، 15 و 30 درصد حجمی روزانه به مدت 10 روز دریافت کردند. نمونه خون جمع آوری شد و پارامترهای بیوشیمیایی در سرم مورد سنجش قرار گرفت. همچنین بافت کبد برای بررسی هیستوپاتولوژیک جدا شد. اجزای اصلی اسانس 1،8-سینیول (02/26 %)، آلفا-پینن (51/12 %)، کامفور (36/8 %) و کامفن (03/5 %) بودند. نتایج نشان داد که غلظت های 5%، 15% و 30% حجمی اسانس F. undulata در 60 دقیقه در معرض قرار گرفتن، 100% فعالیت حشره کشی روی سوسری آلمانی داشت. درصد دور کنندگی اسانس F. undulata در غلظت 5 درصد نسبت به شاهد معنی دار نبود، در حالی که غلظت های 15 و 30 درصد اسانس اثر دور کنندگی معنی داری را روی سوسری آلمانی نشان داد. همچنین اسانس در غلظت 5 درصد برای کبد موش غیر سمی بود. تغییرات در فعالیت های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز نیز در موش های تحت درمان مشاهده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که اسانس F. undulata دارای فعالیت حشره کشی موثری روی سوسری آلمانی است که این اسانس را به عنوان عاملی با پتانسیل جهت استفاده در برنامه های کنترل این آفت تبدیل می کند.
  کلیدواژگان: اسانس، Francoeuria undulata، حشره کشی، کبد، کنترل آفات، حشره کش گیاهی
 • نگار فخرزاده، شهرام میرفخرایی، حسین لطفعلی زاده* صفحات 205-212
  جنس Kriechbaumerella Dalla Torre, 1897 (Hymenoptera, Chalcididae)، یک جنس نسبتا کوچک در خانواده Chalcididae است که در ایران کمیاب است. در این مقاله اطلاعات جدیدی از انتشار گونه های این جنس در ایران که شامل سه گونه هست، آورده شده است. این سه گونه شامل Kriechbaumerella hofferi Bouček, 1952، K. gracilis Nikolskaya, 1952 و K. similis (Bouček, 1956) می باشد. از بین اینها گونه K. similis برای نخستین بار از ایران گزارش می شود. مشخصات تفکیکی و پراکنش جغرافیایی این گونه ها فراهم گردید. همچنین کلید شناسایی این سه گونه تهیه شد.
  کلیدواژگان: ایران، فون، پراکنش، خانواده Chalcididae، پاله آرکتیک
 • مجید جعفرلو، یونس کریمپور*، حسین لطفعلی زاده صفحات 213-221
  با توجه به اهمیت گونه های جنس Diglyphus Walker, 1844 (Hym., Eulophidae: Eulophinae) در کنترل بیولوژیک مینوزهای برگ، یک مطالعه فونستیک در طول سال های 2020-2018 در مزارع یونجه استان آذربایجان غربی انجام گرفت. شش گونه به نام هایDiglyphus crassinervis Erdös, 1958؛ D. isaea (Walker, 1838)؛ D. poppoea Walker, 1848؛ D. propodealis Szelényi, 1978؛ D. pusztensis (Erdös & Novicky, 1951) و D. sabulosus Erdös, 1951 جمع آوری و شناسایی شدند. از این میان گونه D. propodealis برای فون ایران گزارش جدید می باشد. این گونه تاکنون فقط از محل جمع آوری اولیه خود، مجارستان، گزارش شده بود. اطلاعات مربوط به ویژگی های مورفولوژیکی موردنیاز برای شناسایی و تصاویر D. propodealis فراهم شد. ارتباط این گونه با مزارع یونجه اولین گزارش ارتباط میزبانی می باشد. هر شش گونه گزارش شده، برای استان آذربایجان غربی جدید هستند. نقشه پراکنش گونه های گزارش شده فراهم شده و گونه های شناخته شده Diglyphus مرتبط با یونجه در ایران نیز مرور می شود.
  کلیدواژگان: Diglyphus propodealis، Eulophinae، Medicago sativa، کنترل بیولوژیک، پارازیتویید
 • مار فرر، سوای*، خسوس سلفا، ژولی پوژاد ویلار صفحات 223-229
  گونه های Charipinae جمع آوری شده از هند، بازنگری و تغییراتی در تاکسونومی برخی از گونه هایی که اخیرا از این کشور توصیف شده اند پیشنهاد شد. تعداد گونه های معتبر این آرایه در هند، هفت عدد است که عبارتند از Alloxysta brevis (Thomson, 1862)، A. consobrina (Zetterstedt, 1838)، A. nottoni Ferrer-Suay & Pujade-Villar, 2015، A. pleuralis (Cameron, 1879)، Phaenoglyphis indica Ferrer-Suay & Pujade-Villar, 2013، P. longicornis (Hartig, 1840) و P. villosa (Hartig, 1841). Alloxysta ochracea Bijoy & Rajmohana, 2013، هم نام جدید گونه A. brevis (Thomson, 1862) معرفی می شود. گونه های Alloxysta bhagyae Bijoy & Rajmohana, 2013، A. indica Bijoy & Rajmohana, 2013  و  A. sholicola Bijoy & Rajmohana, 2013هم نام های گونه A. consobrina (Zetterstedt, 1838) معرفی شدند. توصیف ها و اشکال، با هدف تایید این بازنگری ها ارایه شد. مشخصات افتراقی و کلید شناسایی گونه های Charipinae  هند نیز ارایه شد.
  کلیدواژگان: تاکسونومی، بازنگری، Alloxysta، Phaenoglyphis، هند، هم نام
 • کیمیا آقازاده، پریسا لطف الهی*، سولماز عظیمی صفحات 231-248
  بررسی فون کنه های اریوفید شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی طی تابستان سال های 1399 و 1400 انجام شد. به این منظور نمونه برداری از فراوان ترین گونه های گیاهی این منطقه انجام شد . در کل چهارده گونه از جنس Aceria شناسایی شد: گونه Aceria balasi Farkas, 1960 جمع آوری شده از گیاه Carduus acanthoides L. (Asteraceae) و گونه Aceria inturbida Boczek, 1961 جمع آوری شده از گیاه Arctium lappa L. (Asteraceae) برای اولین بار از آسیا گزارش شدند که توصیف تکمیلی آن ها تهیه شد. هشت گونه شامل A. khaniensis Honarmand, Sadeghi & de Lillo, 2020، A. chenopodia Xue, Sadeghi & Hong, 2009، A. longisolenidia Lotfollahi, Haddad & de Lillo, 2015، A. cichorii Petanovic, Boczek & Shi, 2002، A. verbenacae de Lillo, Panzarino, Loverre & Valenzano, 2017، A. zygofabae Lotfollahi, de Lillo & Haddad, 2017، A. tragopogonis Xue, Sadeghi & Hong, 2012 و A. lobolinguae Lotfollahi & de Lillo 2014 برای فون استان آذربایجان غربی جدید بودند.
  کلیدواژگان: Acerini، انتخابی، Eriophyidae، Eriophyinae، غیر انتخابی
 • مریم عجم حسنی*، مصطفی آقایی صفحات 249-253

  نقش سلولهای خونی به عنوان اجزای اصلی دفاع فیزیولوژیک حشرات مهم گزارش شده است. سلولهای خونی اولین فاکتورهای سیستم گردش خون هستند که در مقابله با انواع تنشها و عوامل بیگانه مشارکت می کنند. در تحقیق حاضر، چهار نوع هموسیت در همولنف لارو سن چهارم خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند شناسایی شد که شامل پروهموسیتها، گرانولوسیتها، پلاسموتوسیتها و انوسیتوییدها هستند. پلاسموتوسیتها بزرگترین سلولهای خونی از نظر اندازه بودند و مجموع فراوانی گرانولوسیتها و پلاسموتوسیتها در لاروهای سنین سوم (حدود 70%) و چهارم (بیش از 75%) بالاتر از سایر سلولها بود. این یافته ها، به عنوان اولین گام در مطالعات ایمنی شناسی این حشره، دارای اهمیت می باشد.

  کلیدواژگان: هموسیت، پلاسماتوسیت، گرانولوسیت، میکروسکوپ نوری، سیستم دفاعی حشرات، ایمنی
|
 • Zarir Saeidi * Pages 173-182
  High temperatures and low-humidity are the favorable conditions for spider mites, Tetranychus urticae Koch and Schizotetranychus smirnovi Wainstein, to cause serious threat to quality and quantity of almond. This study was undertaken to understand population changes of the spider mites during the normal and dry years and to predict the possibility of the pest outbreak in order to develop a successful integrated management strategy. Population fluctuations of S. smirnovi and T. urticae were studied on almond (Mamaei variety), from April to October of 2007-2009, in Saman orchards, Chaharmahal va Bakhtiari province, Iran. Meteorological data of three nearest synoptic stations including Saman, Zaman khan and Shahre-kord were collected from the Chaharmahal va Bakhtiari meteorological organization. The Standardized Precipitation Index (SPI) was used to detect meteorological droughts based on the monthly rainfall input data of three synoptic stations. The results showed the year 2008 as an extremely dry year, while revealing 2007 and 2009 as normal years. Comparison of spider mite population density in this year (SPI < -2) with the normal years, 2007 (SPI = -0.53) and 2009 (SPI= 0.41), showed a significant increase in the population density of, S. smirnovi, (14.65 and 2.95 times) and T. urticae (7.28 and 2.87 times) compared to 2007 and 2009, respectively. Spearman’s correlation analysis showed significant negative correlation of mean precipitation with population density of, S. smirnovi, (r = -0.65, p=0.022), T. urticae (r = -0.73, p=0.0001), and the predatory thrips, Scolothrips longicornis Priesner, (r = -0.67, p=0.0001) during three studied years. In the drought year, the phytophagous mite’s population increased in response to high temperatures and low humidity. In a such year, the almond trees can be more vulnerable to mite damages and control is necessary.
  Keywords: spider mite, Drought index, Climate condition, Almond, Population fluctuations:
 • Shabnam Ashouri *, Shiva Osouli, Mehrdad Ahmadi Pages 183-193
  The beet armyworm, Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera; Noctuidae), is an important polyphagous insect pest of many vegetable and field crops in most parts of the world. Aimed at studies on insect manage methods including sterile insect technique (SIT), it is necessary to continuously maintain laboratory colonies of insect species on an artificial diet. The current study aimed to evaluate the effects of different protein-based diets (soybean chunks, chickpea, kidney bean, mung bean, pinto bean, white bean, lentil and corn) on the biology and growth indices of S. exigua. For this purpose, different artificial diets were prepared and the larvae were reared on these diets. The larval survival, larval period, pupation, pupal weight, pupal period, adult emergence, adult longevity, fecundity, fertility and life span were calculated accordingly. The larval survival rates were lowest on lentil, pinto bean and corn diets (P < 0.01) and pupation did not occur on these diets. Based on the results, among the other five artificial diets, all the highest studied parameters, the developmental and reproduction values and growth indices, were recorded on soybean chunks and chickpea diets (P < 0.01). The larval survival, pupation rates, larval growth index and fitness index have been further optimized when these two protein-based ingredients were mixed together (50:50). Consequently, soybean chunks and chickpea are introduced as the best dry ground protein ingredients in the beet armyworm artificial diet.
  Keywords: artificial diet, Beet armyworm, biological parameters, growth indices, Pest control
 • Leila Amjad *, Ali Noori, Monireh Ranjbar, Golnoosh Rezaeizadeh Pages 195-203
  Cockroaches are the most resistant urban and domestic pests in the world. Hence, investigations into alternative control strategies such as the use of active compounds of plants against this insect pest are important. In this study, Francoeuria undulata (L.) plants were collected from Isfahan province, Iran, then the essential oil of aerial parts of the plant was extracted by hydro-distillation. Plant essential oil was analyzed using GC/MS. German cockroaches, Blattella germanica L. (Blattodea: Ectobiidae), were obtained from the Tehran University of Medical Sciences. Different concentrations of F. undulata essential oil were prepared in acetone, and contact and repellency tests were carried out on German cockroaches. Moreover, 40 male rats were divided into 4 groups including 1. Control and 3 treated groups that received F. undulata oil with 5%, 15%, and 30% v/v concentrations once daily for 10 days. The blood samples were collected and biochemical parameters were assayed in serum. Also, the liver tissue was isolated for histopathological examination. The major components of the essential oil were 1,8-cineole (26.02%),  α-pinene (12.51%), Camphor (8.36%), and Camphene (5.03%). The results showed that the concentrations of 5%, 15%, and 30% v/v of F. undulata oil in 60 min of exposure had 100% insecticidal activity against German cockroaches. The repellency percentage of F. undulata oil at 5% concentration was not significant compared to the control, while the concentrations of 15% and 30% of essential oil showed a significant repellent effect on German cockroaches. Furthermore, the essential oil, at 5% concentration, was non-toxic to the livers of rats. The changes in the activities of aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, and alkaline phosphatase were also detected in the treated rats. Our findings revealed that the F. undulata essential oil has effective insecticidal activity against German cockroaches, making it a candidate for controlling this pest.
  Keywords: essential oil, Francoeuria undulata, Insecticide, Pest control, Liver, Botanical pesticide
 • Negar Fakhrzadeh, Shahram Mirfakhraei, Hossein Lotfalizadeh * Pages 205-212
  Kriechbaumerella Dalla Torre, 1897 is a relatively small genus of the family Chalcididae and it is rarely collected in Iran. The current paper presents new data on the occurrence and distribution of the Kriechbaumerella species in Iran, representing three species, including Kriechbaumerella hofferi Bouček, 1952, K. gracilis Nikolskaya, 1952 and K. similis (Bouček, 1956). Of which, K. similis is a new record for the Iranian fauna. Some diagnostic characters and geographical distribution of these species were provided and an identification key to Iranian species is prepared.
  Keywords: Iran, Fauna, distribution, Chalcididae, Palaearctic
 • Majid Jafarlu, Younes Karimpour *, Hossein Lotfalizadeh Pages 213-221
  Considering the importance of the species of the genus Diglyphus Walker, 1844 (Hym., Eulophidae: Eulophinae) in the biological control of leafminers, a faunal study was conducted during 2018–2020 in alfalfa fields in West Azarbaijan province, northwestern Iran. Six Diglyphus species were collected and identified, i.e. Diglyphus crassinervis Erdös, 1958; D. isaea (Walker, 1838); D. poppoea Walker, 1848; D. propodealis Szelényi, 1978; D. pusztensis (Erdös & Novicky, 1951); and D. sabulosus Erdös, 1951; of which D. propodealis is a new record for Iranian fauna, that is known just from its type locality, Hungary. Notes on diagnostic characters and illustrations of D. propodealis are given. Its association with alfalfa fields is the first association report. All six reported species are new to the West Azarbaijan province. A distribution map of reported species is provided and the known Diglyphus species in association with alfalfa in Iran are also reviewed.
  Keywords: biological control, Diglyphus propodealis, Eulophinae, Medicago sativa, Parasitoid
 • Mar Ferrer-Suay *, Jesus Selfa, Juli Pujade-Villar Pages 223-229
  Charipinae species present in India are revised and taxonomic changes are proposed for some species recently described from this country. In total seven species are nowadays valid from India: Alloxysta brevis (Thomson, 1862), A. consobrina (Zetterstedt, 1838), A. nottoni Ferrer-Suay & Pujade-Villar, 2015, A. pleuralis (Cameron, 1879), Phaenoglyphis indica Ferrer-Suay & Pujade-Villar, 2013, P. longicornis (Hartig, 1840) and P. villosa (Hartig, 1841). Alloxysta ochracea Bijoy & Rajmohana, 2013, is a new synonymy of A. brevis (Thomson, 1862). Alloxysta bhagyae Bijoy & Rajmohana, 2013, A. indica Bijoy & Rajmohana, 2013, and A. sholicola Bijoy & Rajmohana, 2013 are new synonymies of A. consobrina (Zetterstedt, 1838). Comments and figures are included here to support these taxonomic changes. Diagnosis for these species and a key to identify the Charipinae from India is also incorporated.
  Keywords: India, revision, Synonym, Alloxysta, Phaenoglyphis
 • Kiimia Aghazadeh, Parisa Lotfollahi *, Solmaz Azimi Pages 231-248
  Abstract. A survey on the eriophyid mite fauna of Maku County in West Azerbaijan province, Iran was carried out during summer 2020 and 2021. Sampling was done on the most abundant plant species of this area. Fourteen Aceria species were collected and identified: Aceria balasi Farkas, 1960, collected on Carduus acanthoides L. (Asteraceae), and Aceria inturbida Boczek, 1961, collected on Arctium lappa L. (Asteraceae), were new to the Asian mite fauna and a supplementary description of them was provided. Eight species including A. khaniensis Honarmand, Sadeghi & de Lillo, 2020, A. chenopodia Xue, Sadeghi & Hong, 2009, A. longisolenidia Lotfollahi, Haddad & de Lillo, 2015, A. cichorii Petanovic, Boczek & Shi, 2002, A. verbenacae de Lillo, Panzarino, Loverre & Valenzano, 2017, A. zygofabae Lotfollahi, de Lillo & Haddad, 2017, A. tragopogonis Xue, Sadeghi & Hong, 2012 and A. lobolinguae Lotfollahi & de Lillo, 2014 were new records to the fauna of West Azerbaijan province, Iran.
  Keywords: Acerini, Elective, Eriophyidae, Eriophyinae, Non-elective
 • Maryam Ajamhassani *, Mostafa Aghaei Pages 249-253

  The role of blood cells as the main components of the physiological defense of insects has been reported. Blood cells are the first factors of the circulatory system that participate in dealing with all kinds of stress and foreign factors. In the present study, four types of blood cells were identified in the hemolymph of the sugar beet weevil Lixus incanescens, which include prohemocytes, granulocytes, plasmatocytes and oenocytoids. Plasmotocytes were the largest hemocytes in terms of size, and the abundance of granulocytes and plasmotocytes in third (70 %) and fourth instar larvae (more 75 %) was higher than other cells. These findings are important as the first step in immunological studies of this insect.

  Keywords: Hemocytes, Granulocyte, Plasmatocytes, Insect immunology, Light microscopy, Insect defense system