فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 63، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/09
 • تعداد عناوین: 26
|
 • نجاد علی الماسی*، میر جمیل جلیلی صفحات 1-8
  زمینه

  در نظام حقوقی، شخص تنها بر انسان اطلاق نمی شود . در واقع شخص در نظام حقوق مفهومی عام تر دارد و هم انسان و هم غیر انسان را در بر می گیرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه شخصیت حقیقی و حقوقی با شخصیت مجازی از منظری اخلاقی، به عنوان یکی از مبانی مهم حقوق ایران  شکل گرفت. در این راستا با شناخت اخلاق و فلسفه آن و با نگرشی بر نظریه های اخلاقی، تاثیر آنها بر مفاهیم شخصیت حقیقی و حقوقی در مقایسه با شخصیت مجازی مورد بررسی قرار گرفت.  

  نتیجه گیری

  از موضوعات مهم مطرح در بحث های فضای مجازی، موضوع شخصیت در این فضا و ابعاد آن است. شخصیت، اخلاق و منش یک مفهوم پیچیده ی جهانی واقعی با پیامد های مختلف فلسفی و عملی است که در فضای سایبر متناظر با جهان واقعی نیز دارای اهمیت است. یکی از معضلات فضای مجازی، درواقع پنهان ماندن هویت افراد است که باعث افزایش احتمال سوء استفاده از آنها خواهد شد. همچنین تخریب اخلاق اجتماعی نیز یکی از نگرانی های موجود است که اگر بدرستی تدبیر نشود پیامدهای منفی گسترده ای را به دنبال خواهد داشت. متاسفانه هنوز اشخاص مجازی از منظر حقوقی فاقد چارچوب و مقررات داخلی و بین المللی هستند. این امر باعث شده تا با وجود اینکه براحتی میتوان آثار اقامتگاه، تابعیت، مسیولیتهای امنیتی ، مالیاتی و...  را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی در قوانین دریافت اما خلا قانونی برای اشخاص مجازی کما کان در امور داخلی و بین المللی محرز است.

  کلیدواژگان: شخصیت حقیقی، حقوقی، مجازی، فضای سایبری، رویکرد اخلاقی
 • مسعود بیتانه*، مسعود زنوز، ابراهیم مشهدی صفحات 9-16
  زمینه

  در تمام جنگ ها تنها قشری که حتی بیشتر از نظامیان آسیب می بینند، غیرنظامیان هستند، زیرا به دلیل وضع فیزیولوژیک شان آماج این مخاصمات قرار می گیرند وبه جهت آن که کمتر امکان دفاع از خود را پیدا می نمایند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد قرار دارند و بیش از دیگر افراد و گروه ها در معرض خشونت و نقض حقوق و آزادی ها قرار می گیرند و اکثریت قربانیان پناهندگان و آوارگان را تشکیل می دهند. مقاله حاضر با توجه به اهمیت اخلاق در مخاصمات بین المللی به بررسی  ماهیت حقوق بشردوستانه نسبت به زنان و کودکان در مخاصمات بین الملل و آثار آن پرداخته است و همچنین به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه در نظام بین الملل حقوق بشردوستانه پرداخته است.

  نتیجه گیری

   دشمن همیشه سعی می کند که از طریق فشار بر جمعیت غیرنظامی، طرف مقابل را تسلیم خواسته های خود کند و در این صحنه نابرابر، اولین افرادی که مورد هدف قرار می گیرند زنان و کودکان هستند. از آنجا که آسیب این بخش از جامعه بشری بر سلامت و سعادت جوامع، تاثیر بسزایی دارد، ضرورت تلاش اندیشمندان اخلاقی و نخبگان علمی برای تدوین و ارایه راهکارهای اخلاقی، حقوقی و اجرایی دو چندان می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین الملل، حداقل تعهداتی را در خصوص حمایت از غیرنظامیان و نیز به کارگیری ابزار و روش های نبرد به طرف های مخاصمه تحمیل می کند که ممکن است نقض این تعهدات، منجر به مسیولیت آنها شود.

  کلیدواژگان: حقوق بشردوستانه، غیرنظامیان، زنان، کودکان، مخاصمات بین الملل
 • کیومرث مبینی*، ابومحمد عسگرخانی، سید باقر میرعباسی صفحات 17-24
  زمینه

  سودگرایی مکتبی است که بنیان گذاران آن با تاکید بر نتیجه گرایی به عنوان یک منفعت عمومی به توجیه آن پرداخته اند. مکتب سودگرایی مکتبی اخلاقی و طبیعت گراست که به توجیه اصولی چون عدالت و آزادی های فردی و جمعی می پردازد. از نظر سودگراها نمی توان تنها به منافع فردی تکیه و از منفعت و سود جمع یا منفعت گروهی غفلت نمود. طبیعت انسان اقتضا می کند که به صورت اجتماعی زندگی کند و زندگی اجتماعی سرنوشت همه ی افراد جامعه را به یکدیگر پیوند می زند. کسب حق از منظر سودگراها یک اصل اولیه است که باید پس از شناخت حق و نوع آن به انتخاب حق کسب شده پرداخت. این دیدگاه بسیاری از مفاهیم اجتماعی بنیادین را تحت تاثیر قرار داده است که یکی از آنها حقوق بشر است و پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی نقش سودگرایی در توسعه حقوق بشر شکل گرفت.

  نتیجه گیری

  حقوق بشر آرمانی همه گیر است که در جامعه کنونی به گونه ایی فزاینده رو به گسترش بوده، به صورتی که بسیاری از قواعد آن به طور کلی در حال تبدیل شدن به قواعد تخطی ناپذیر می شود. وظیفه سودگرایی عمل نگر، تعیین بیشترین غلبه ی خیر بر شر(حق بر عدم استحقاق حق)می باشد. سودگرایان مدعی اند که توانسته اند معیار جامع و مطلقی برای تشخیص درست و غلط اعمال به دست دهند. سودمندگراها در پیشبرد سیاست خود در مورد نسل های حقوق بشر بر بیشترین نفع کسب شده از دید گروهی تاکید می ورزند.

  کلیدواژگان: اخلاق، سودمندگرایی، حقوق همبستگی، منفعت گرایی، حقوق بشر
 • مرضیه عباسیان پور، بهزاد ساعدی*، علی آل بویه صفحات 25-31
  زمینه

  مسیولیت یک مولفه اخلاقی است. پاسخگویی معمولا از مسیولیت ناشی می شود که مطابق با آن فرد از لحاظ قانونی در قبال صدمه ای که به دیگری وارد کرده است مسیول می باشد. یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی، مسیولیت مدنی است و با توجه به اینکه هدف اصلی قواعد مسیولیت مدنی جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده می باشد، دولت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. بدیهی است گاه این مسیولیت بعدی جهانی می یابد و دولت ها را ملزم به پاسخگویی می کند. در مقاله حاضر سعی شده است تا ابعاد اخلاقی مسیولیت مدنی دولت ها نسبت به « زیست جهانی» تشریح شود .

  نتیجه گیری

  بررسی مسیولیت کشورها از منظر اخلاق و آرا و رویه های قضایی، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از زیست جهانی محسوب می گردد. مسیولیت بعدی اخلاقی است و اخلاقیات جای گرفته در بطن مسیولیت مدنی دولت ها، بر طیفی از مبانی ارزش ذاتی قرار دارند که انسان محوری و زیست بوم محوری، دوسر آن را تشکیل می دهند. در سال های اخیر تعامل مناسب انسان با جهان و راه حل بحران های جهانی در بازگشت به مبانی رویه های قضایی در نظام بین الملل جستجو می شود. در مقایسه با سایر کشورهای جهان متاسفانه باید اعتراف کرد که کشور ایران تاکنون در این زمینه به واسطه  مشکلات ناشی از آلودگی محیط زیست و آسیب به زیست جهانی ، عدم پاسخگویی دولت و ناکارآمدی نظام قضایی کارنامه قابل قبولی نداشته. بنابراین لازم است، با طراحی و توسعه اقدامات پیشگیرانه و تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، از آسیب به زیست جهانی جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: اخلاق، حقوق، مسئولیت مدنی، زیست جهانی
 • حسن بادینی، مهشید السادات طبایی، داود حسنخانی* صفحات 32-37
  زمینه

  همزیستی انسان ها مستلزم رعایت آداب اخلاقی است که در علم اخلاق از آن تحت عنوان اخلاق مدنی یاد می شود و منجر به نظم هنجاری می شود. برای اینکه اخلاق مدنی ضمانت اجرایی داشته باشد مجموعه قوانینی در جامعه تحت عنوان آیین دادرسی مدنی شکل گرفت. یکی از دعاوی در این رابطه دعوای رفع مزاحمت است. در دعوی رفع مزاحمت مسایل پیچیده ای وجود دارد که قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی به آنهاتوجه نکرده است. در این نوشتار سعی شده ضمن توجه به مبحث اخلاق مدنی و قوانین حامی آن، موارد تشابه و تفاوت دعوای رفع مزاحمت از سایر مفاهیم مشابه مورد توجه قرار گرفته و نحوه ی اجرای آن در نظام آیین دادرسی مدنی تبیین گردد.

  نتیجه گیری

  اخلاق مدنی ضرورت تمدن شهرنشینی است و با مفاهیم همبستگی اجتماعی و نظم اجتماعی نزدیکی بسیار دارد .  بی شک بدون عنایت به وجدان فردی نمی توان توقع داشت اخلاق در جامعه مدنی نهادینه شود اما برای برقراری نظم اجتماعی نیاز به قوانین و مقرارتی وجود دارد که ضمانتی اجرایی برای اخلاق مدنی فراهم سازد. نظام آیین دادرسی مدنی شاید راهی است تا اخلاق مدنی را زیر چتر حمایتی قانون قراردهد. در این بین شیوه برخورد آیین دادرسی مدنی با دعوای رفع مزاحمت می تواند به عنوان یک نمونه مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت این قانون به بهانه منع احقاق حق شخصی و حفظ نظم هنجاری و عمومی، مبنای حق را تصرف اشخاص قرار داده و در نتیجه، مالکیت اشخاص را مورد تعرض قرار داده است. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که مالک متصرف، با فقدان سبق تصرف، از تصرف مالکانه خود محروم ماند. در این مورد مشخص شد که آیین دادرسی مدنی کشور برای تضمین نظم هنجاری و صیانت از اخلاق مدنی نیازمند اصلاحات اساسی است.

  کلیدواژگان: اخلاق مدنی، آیین دادرسی مدنی، دعوای رفع مزاحمت، اصل مالکیت
 • منیره رضازاده کاوری، سیما منصوری*، مسعود پاکدل، منصوره تدینی صفحات 38-44
  زمینه

  باور مردمی یا فولکلور دربرگیرنده افسانه ها، داستان ها، اشعار، موسیقی، تاریخ شفاهی، ضرب المثل ها، هزلیات، باورهای مردمی درباره بخت و شگون و چشم زخم، لالایی مادران، پایکوبی بومی، آیین ها، شیوه ها و سنت ها ست و همواره مملو از روح ستیز با استبداد و سیاهی و پایداری در برابر ظلم است.  مضامین موجود در اشعار فولکلور خوزستان درباره جنگ بیانگر پیشینه ادبیات شفاهی ، فرهنگ ، تاریخ ، جغرافیا و زایش شعر متعهد و ملتزمی است که مقاومت و پایداری مردم این خطه را در دوران جنگ نشان می دهد . مهمترین هدف این پژوهش یافتن مولفه هایی اخلاقی چون التزام و تعهد در ادبیات شفاهی و  فولکلور مرتبط با جنگ استان خوزستان است.

  نتیجه گیری

  شعر خوزستان و ادبیات آن در پیوند با محیط منحصر به فرد آن قرار دارد. شعر این منطقه با توجه به تعلقات اقلیم گرایانه شاعران، دارای عناصر بومی زیادی است که ما را با نوع خاصی از شعر روبرو می کند که با بررسی آن از یک سو می توان با عناصر بومی خوزستان بیشتر آشنا گردید و از سوی دیگر وارد جریان و شیوه ی شاعری خاصی می شویم که هر شاعر بر اساس روحیات خود به سرودن اشعاری پرداخته و عناصر اقلیمی را با ظرافت خاصی وارد شعر خود کرده است.  با توجه به اینکه استان خوزستان ، به عنوان قطب و مهد پایداری و مقاومت در دوران جنگ تحمیلی است بی شک اشعار و ادبیات عامه این استان از جنگ و دفاع مقدس تاثیر گرفته و با نگاهی به این اشعار در می یابیم که مملو از مولفه های اخلاقی چون التزام و تعهد می باشند.

  کلیدواژگان: مولفه های اخلاقی، التزام و تعهد، ادبیات پایداری، اشعار فولکلور، جنگ
 • مرتضی سلیمانی پورلک، کیومرث کلانتری*، رضا نصیری لاریمی صفحات 45-51
  زمینه

  چندین قرن است که بحث درباره ابعاد مالکیت فکری برای حمایت از اندیشمندان جامعه و جلوگیری از استثمار آنها  وجود دارد. متاسفانه این دارایی غیرقابل مشاهده و قدرتمند به صورت فزاینده ای آسیب پذیر می باشد. بنابراین وضع مقررات مطلوب، ضمانت اجراهای کیفری مناسب و اجرای موثر قوانین به منظور محافظت از این حقوق ارزشمند امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. از این روی پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری با نگاهی به بنیان اخلاقی آن شکل گرفت.

  نتیجه گیری

  در خصوص جایگاه اخلاق در حقوق مالکیت فکری می توان دو سطح را مورد توجه قرار داد : یکی سطح فلسفی که فراتر از قواعد وضعی حقوق است و دیگری درون نظام حقوقی است که به پس از وضع قانون مربوط می شود. متاسفانه تدابیر ملی برای حمایت همه جانبه (اخلاقی و حقوقی)  از مالکیت فکری کافی نبوده چرا که دیگر مسیله حمایت در داخل یک کشور خاص مطرح نیست. بلکه تسهیل و افزایش روابط و دادوستد بین ملت ها ضرورت حمایت کیفری گسترده تر در سطح بین المللی را ایجاب می نماید. نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران دارای مقرراتی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری می باشد اما این مقررات کیفری تنها برخی از شاخه های حقوق مالکیت فکری را دربرمی گیرد و در بسیاری از موارد نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با خلاء روبرو است.

  کلیدواژگان: حمایت کیفری، ضمانت اجراهای کیفری، مالکیت فکری، اخلاق
 • امیرحسین نوربخش، علی اکبر گرجی ازندریانی*، اسدالله یاوری صفحات 52-57
  زمینه

  گمرک در دنیای تجارت امروز یکی از مهم ترین ارکانی است که به تنظیم روابط بازرگانی میان اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی، عمومی و بین المللی می پردازد. از جمله بازیگران این عرصه علاوه بر دولت ها و شرکت های ملی و فرا ملی، پدیده ای نو ظهور به نام بازار است. بازار نقش مهمی در توجه به ارزش ها در فعالیت های اقتصادی و گمرکی دارد و زمانیکه در تعاملات اقتصادی ضمن حفظ ارزش ها امکان دسترسی به بازارهای اخلاقی فراهم شود اقتصاد اخلاقی شکل می گیرد. با توجه به اهمیت گمرک و بازارهای اخلاقی در اقتصاد مقاله حاضر با هدف مروری بر راه های رسیدگی به اختلافات گمرکی در پرتو مقررات اقتصادی و ملاحظات اخلاقی بازار شکل گرفت.

  نتیجه گیری

  اعمال حق آزادی تجارت اما به عنوان یک آموزه ی لیبرال از نسل های حقوق بشر، خواه نا خواه، سبب ایجاد برخی نا برابری ها در عرصه ی اجتماعی و فعال شدن دولت ها و نظام های صنفی برای کنترل و نظارت قانونی بر مناسبات اقتصادی جامعه شده است. در این خصوص، نقش افرینی تنظیم مقررات اقتصادی با توجه به ملاحظات اخلاقی بازار در رسیدگی های گمرکی که توسط نهادهای اداری و شبه قضایی مدیریت می شود، امری مهم و تاثیر گذار تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد تاثیر گذاری تنظیم مقررات اقتصادی و توجه به ملاحظات اخلاقی بازار در حل دعاوی گمرکی حقوق ایران از منظر ماهوی شامل تحلیل اقتصادی حقوق مقرراتی و تطبیق با اصول حکم رانی شایسته و از منظر تحلیلی بر نقش دادرس فعال در نظم رگولاتوری و اهمیت توجه به قانون در رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

  کلیدواژگان: حل اختلافات گمرکی، مقررات گذاری اقتصادی، ملاحظات اخلاقی بازار
 • سیامک محمدی، محمدجواد جعفری*، فرید آزادبخت صفحات 58-65
  زمینه

  ریزگردها یا گرد و غبار یکی از مهم ترین اشکال آلودگی های جوی می باشد. به موجب  اصل 21 اعلامیه «اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین»دولت ها، بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، مسیول هستند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آن ها نگردد.  بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی اصل منع استفاده زیانبار از سرزمین و مقابله با خسارات زیست محیطی ریزگردها در حقوق بین الملل الملل با تاکید بر مسیولیت اخلاقی کشورها  بود .

  نتیجه گیری

   بی شک کنترل و مدیریت بحران ریزگردها و مقابله با خسارات زیست محیطی آن فراتر از وظایف یک کشور بوده و نیازمند شکل گیری ساختار بین المللی و همکاری نهادهای بین المللی در این زمینه است. برای مبارزه با پدیده ریزگردها علاوه بر توجه به اهمیت اخلاق زیست محیطی و تاکید بر مسیولیت دولت ها در رابطه با بحران های زیست محیطی ، نیاز است دولت ها به تقویت همکاری بین المللی برای ایجاد همگرایی منطقه ای و بین المللی با یکدیگر در راستای تثبیت شن های روان و مبارزه با بیابان زایی و استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات جهانی در راستای مقابله با ریزگردها بپردازند. برای دستیابی به این هدف، به کارگیری حقوق بین الملل و اصول اخلاقی آن همانند اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و اصول حسن همجواری و همکاری و اصل مسیولیت کشورها در قبال صدمه به محیط زیست دیگر کشورها در زمینه آلودگی های فرامرزی و اصل اطلاع رسانی فوری و به موقع در مورد خسارات فرامرزی به محیط زیست، می توانند کارایی لازم را داشته باشند.

  کلیدواژگان: ریزگردها، مسئولیت بین المللی، مسئولیت اخلاقی، استفاده زیانبار از سرزمین، محیط زیست
 • صمد باروج کیاکلا، هادی بهرامی*، علیرضا محمدی آریا، محمود ساعتچی صفحات 66-74
  زمینه

  یکی از مسایل بسیار مهم در توانا سازی و توسعه مدیران توجه به  تعهد سازمانی و اثر آن بر تعهد سازمانی و بهره وری در مدیران سازمان می باشد بنابر این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش تعهد سازمانی بربهره وری و تعهد سازمانی مدیران و مجریان پروژه است.

  روش

  روش پژوهش طرح شبه آزمایشی با گروه کنترل و از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری 80 نفراز مدیران و مجریان پروژه شرکت ایران خودرو درتهران درسال 1396 بود. 30 نفر که دارای شرایط ورود به پژوهش بودند با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی و  بهره وری بررسی شدند و بسته برنامه آموزش تعهد سازمانی درطول 7 جلسه 120 دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) برای گروه ازمایش اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر با کمک نرم افزار SPSS25 استفاده شد.

  یافته ها:  

  نشان داد که برنامه آموزش تعهد سازمانی بصورت معنا دار بر بهره وری (22/6F=، 006/0P=)، و تعهد سازمانی (94/17F=، 001/0P=)، مدیران و مجریان پروژه درگروه آزمایش اثر داشته و این اثر در مرحله پیگیری پایدار مانده است.

  نتیجه گیری

  بسته برنامه آموزش تعهد سازمانی از اثربخشی لازم برای افزایش بهره وری و تعهد سازمانی برخوردار است. بنابراین از برنامه آموزش تعهد سازمانی برای ارتقای بهره وری و تعهد سازمانی مدیران و مجریان پروژه می توان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آموزش تعهد سازمانی، بهره وری، تعهد سازمانی، اخلاق حرفه ای، مدیران و مجریان پروژه
 • حجت حسینی نسب، احمد خدامی پور*، امید پورحیدری صفحات 75-85
  زمینه

  رفتار غیراخلاقی حسابرسان مستقل، ریشه در تضاد منافعی دارد که آنها در موقعیت های خاص تجربه می کنند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، ارایه الگویی برای مدیریت تضاد منافع حسابرسان مستقل (پیشگری از بروز تضاد منافع و نیز رفتارهای غیراخلاقی، در صورت بروز آن) است.

  روش

  این پژوهش از نوع پژوهش های اکتشافی است که در انجام آن از روش نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکا، مدیران و سرپرستان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی است و با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 14 نفر از آنها انتخاب شدند. پس از کسب نظر خبرگان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، کدگذاری داده ها طی سه مرحله انجام شد.

  یافته ها:

   بر اساس نتایج به دست آمده از کدگذاری باز مصاحبه ها، تعداد 111 کد باز شناسایی گردید که در کدگذاری محوری در قالب 34 مقوله و زیرمقوله دسته بندی گردید.

  نتیجه گیری: 

  نتایج پژوهش نشان داد سه عامل تنگناهای درآمدی موسسات حسابرسی، عدم صلاحیت حرفه ای و عدم صلاحیت اخلاقی حسابرسان مستقل، نقش اصلی را در بروز تضاد منافع برای حسابرسان ایفا می کنند. آنها هنگام اختلاف نظر با صاحبکار که بیم از دست دادن آن وجود دارد، هنگام مواجهه با فرصت کاری نامناسب، هنگام اجرای فرآیند رسیدگی و هنگام مواجهه با چالش های انجام وظایف، تضاد منافع و معماهای اخلاقی ناشی از آن را تجربه می کنند. مدیریت تضاد منافع حسابرسان مستقل، نیازمند تلاش جمعی صاحبکاران، جامعه حسابداران رسمی و حسابرسان مستقل در سطح فردی و در سطح موسسه حسابرسی می باشد. این تلاش ها، منافع بسیار ارزشمندی برای صاحبکاران و ذینفعان آنها، موسسه حسابرسی، حسابرس مستقل، حرفه حسابرسی و جامعه به همراه دارد.

  کلیدواژگان: تضاد منافع، حسابرسان مستقل، عملکرد اخلاقی
 • حمید معتصمی، کیومرث احمدی*، عادل صلواتی، حجت طاهری گودرزی صفحات 86-93
  زمینه

  ارایه یک مدل جامع در راستای تبیین رشد اخلاق حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی ایران به عنوام یک خلای پژوهشی مطرح می باشد، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف مدلی جهت تبیین رشد اخلاق حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی ایران انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل مدیران و کارشناسان خبره دانشگاهی و سازمانی حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران در کشور بودند، که از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 18 نفر بعنوان مطلعین کلیدی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و کدگذاری مجدد توسط خبرگان به دست آمد. داده ها بوسیله کد گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.

  یافته ها

  مقوله های عمده و هسته ای در قالب ابعاد 6 گانه شرایط علی از جمله (نیاز به آموزش و یادگیری مداوم، مدیریت ارتباط با ذینفعان سازمانی، تغییر و تحولات محیطی، برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، شرایط و الزامات محیط کار)، شرایط زمینه ای(ویژگی های شخصی کارکنان، زیرساخت فناوری اطلاعات، راهبرد های کلی سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، جو اعتماد)، شرایط مداخله گر(وظیفه شناسی یا وجدان کاری، حمایت درک شده سازمانی)، مقوله محوری(رشد اخلاق حرفه ای شناختی، عاطفی، رفتاری، مهارتی)، راهبردها(راهبردهای مهارت محور، راهبردهای انگیزه محور، راهبردهای فرصت محور) و پیامدها(بهبود عملکرد، دیدگاه راهبردی و آینده نگرانه، تحقق اهداف سازمانی، ماندگاری منابع انسانی) به سطح انتزاعی بالاتر ارتقاء داده شد و در نهایت مدل پارادایمی پژوهش ارایه گردید.

  نتیجه گیری

  مدل رشد اخلاق حرفه ای کارکنان می تواند در راستای تببین رفتارهای اخلاقی رشد یانبده در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رشد اخلاق حرفه ای، کارکنان، سازمان های دولتی
 • سلیمان قاسمیان سوربنی، رضا یوسفی سعیدابادی*، مریم تقوایی یزدی صفحات 94-104
  زمینه

  شناسایی شایستگی های اخلاقی مدیران می تواند به طور موثری در تعالی نظام آموزش عالی نقش موثری را ایفا کند، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی های اخلاقی مدیران به منظور به کارگیری در ساختار مدیریتی دانشگاه ها انجام شد.

  روش

  روش تحقیق آمیخته (کیفی - کمی) بود، در بخش کیفی از روش  تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و در بخش کمی از روش توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی خبرگان، اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه بود و جامعه آماری در بخش کمی شامل کارکنان دانشگاه های مازندران بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند از نظر نوع نظری با 21 نفر انجام شد و در بخش کمی تصادفی طبقه ای بود که تعداد 289 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده های پژوهش مورد تایید قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در نرم افزار SPSS22 و Lisrel انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج پژوهش مدل شایستگی اخلاقی مدیران شامل هشت بعد دانش و معلومات حرفه ای، ویژگی های شخصیتی، مهارت های رفتاری و فکری، اعتبار، نگرش و بینش، خدمتگزاری، مسیولیت پذیری، توجه به ارزش های اعتقادی و اخلاقی می باشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس شایستگی های شناسایی شده می توان انتظار به کارگیری و رشد مدیران در ساختار مدیریتی دانشگاه را داشت که در نهایت تعالی نظام آموزش عالی را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: شایستگی اخلاقی، ساختار مدیریتی، آموزش عالی
 • طاهره حیدری، ایمان قطب* صفحات 105-113
  زمینه

  پژوهش حاضر با هدف تبیین پیش بین سطح اخلاق حرفه ای براساس ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی در بین مشاوران و روان شناسان شهر مشهد صورت گرفت. با توجه به افزایش نارضایتی مراجعینی که به کلینیک ها مراجعه می کنند و همچنین کسانی که مشکلاتی دارند ولی حاضر نیستند از مشاوران و روان شناسان کمک بگیرند این پژوهش انجام گرفت

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد  که بر روی 70 نفر از روان شناسان و مشاوران کلینیک های خصوصی شهر مشهد انجام گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد، ویژگی های شخصیتی نیو، هوش معنوی کینگ و اخلاق حرفه ای کادوزیر استفاده و داده ها نیز توسط نرم افزار SPSS-23 و آزمون های آماری ضریب رگرسیون چند گانه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نمایانگر این است که بین دو مولفه برون گرایی و با وجدان بودن از ویژگی های شخصیتی با اخلاق حرفه ای رابطه معنی دار می باشد و بین گشودگی و هوش معنوی با اخلاق حرفه ای ارتباط معنی داری دیده نشد.

  نتیجه

  بر اساس نتایج این پژوهش ویژگی شخصیتی با وجدان بودن و برن گرایی در اخلاق حرفه ای روان شناسان تاثیر بسزایی دارد با علم به این موضوع می شود با برنامه ریزی شرایط را برای ایجاد سازگار شدن هر چه بیشتر مشاوران و روان شناسان با این ویژگی ها فراهم نمود تا آنان بتوانند عملکرد بهتری در برابر مراجعان خود داشته باشند، سلامت افراد جامعه برابر است با پیشرفت جامعه در سایه رضایت، آرامش و متعالی شدن افراد.  مشغول به کار شدن روان شناسان و مشاوران تنها بر اساس داشتن مدرک برای جامعه می تواند تبعاتی بدنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، ویژگی های شخصیتی، هوش معنوی
 • مرضیه نیاز آذری* صفحات 114-122
  زمینه

  شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای غیر اخلاقی کارکنان در پرتوی مولفه های رهبری و نیازهای روانشناختی می تواند نقش موثری در کاهش این گونه رفتارها داشته باشد، بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای نیازهای روان شناختی محیط کار در ارتباط بین رهبری مبتنی بر ارزش و رفتارهای غیر اخلاقی کاری انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران مدارس شهر ساری به تعداد 486 نفر می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 191 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش، نیازهای روان شناختی محیط کار و رفتارهای غی اخلاقی کاری استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی ساختاری در  نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج معادلات ساختاری نشان داد که نقش واسطه ای نیازهای روان شناختی محیط کار در ارتباط بین رهبری مبتنی بر ارزش و رفتارهای غیر اخلاقی فردی و سازمانی منفی و معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  در نتیجه از عواملی که می بایست در راستای کاهش رفتارهای غیر اخلاقی مورد توجه قرار گیرد ویژگی های رهبری مبتنی بر ارزش و نیازهای روانشناختی محیط کار می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری مبتنی بر ارزش، نیازهای روان شناختی محیط کار، رفتارهای غیراخلاقی کاری
 • سروش باقرزاده بازوند، محمد ضیاءالدینی*، حمید تابلی صفحات 123-130
  زمینه

  تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی فرآیندی تصمیم گیری اخلاق مدار در فرآیندهای سیاست گذاری شرکت های نفتی کشور به انجام رسیده است.

  روش

  تحقیق حاضر کیفی، با رویکرد پیمایشی-اکتشافی و مبتنی بر تیوری داده بنیاد بود. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان شامل مدیران ارشد صنعت نفت، و مشاورین و اساتید دانشگاهی آشنا به مدیریت کلان صنعت نفت بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 9 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد.

  یافته ها

  پس از تحلیل مصاحبه ها 109 مفهوم اولیه استخراج گردید که بعد از بررسی آنها و حذف مفاهیم تکراری، 42 مفهوم نهایی و 17 مقوله شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  مقوله اصلی (محوری) "بروز حس اخلاق اجتماعی در مدیران" بود که تحت شرایط علی چون فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی مدیران، اعتقادات مذهبی، تخصص مدیریتی، دیدگاه مدیران در خصوص جامعه، آگاهی مدیران از فرایندهای صحیح تصمیم گیری اخلاقی، دانش مدیران از مسیولیت های اجتماعی و تجربه مدیریتی آنها شکل می گیرد. مقوله اصلی تحت تاثیر شرایطی چون "تاکید وزارت نفت بر تصمیم گیری اخلاقی مدیران" و "فشار همکاران برای رعایت اخلاق در تصمیمات " هستند و شرایط محیطی چون"فشارهای محیطی برای همسویی با منافع جامعه" این مقوله را تحت تاثیر قرار می دهد. راهبردهای پیشنهادی این مدل "خودنظارتی مدیران در خصوص تصمیمات"، "نظارت ذینفعان بر تصمیمات مدیران" و "دوره های آموزشی ضمن خدمت بود که منجر به پیامدهایی چون"اعتماد ذینفعان" و "رضایت ذینفعان" می شود.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری اخلاقی، سیاست گذاری، شرکت های نفتی
 • حسین دهقانی*، سنجر سلاجقه، سعید صیادی صفحات 131-139
  زمینه

  اخلاق حرفه ای مساله ای است که با تعهد و پایبندی در امور سازمان همراه است. در همین راستا این تحقیق به طراحی مدل اخلاق حرفه ای در سازمان منابع طبیعی، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور پرداخت. 

  روش

  این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی بود. در بخش کیفی جامعه آماری این پژوهش ، خبرگان آگاه به موضوع بودند که یک نمونه 12 نفری با روش نمونه گیری قضاوتی از میان آنها انتخاب شد. ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی به روش تجزیه به ابعاد اصلی و چرخش واریماکس تحلیل شدند. در بخش کمی جامعه شامل کلیه مدیران و کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان بودند که 358 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پرسشنامه بود و روش تحلیل در این بخش تحلیل معادلات ساختاری بود .

  یافته ها

  در بخش کیفی، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 70 زیر بعد (شاخص) مربوط به اخلاق حرفه ای در 5 عامل خلاصه شده اند و بر اساس آن پرسشنامه ای طراحی شد. در بخش کمی روابط اثر از طریق روش معادلات ساختاری بررسی شد. یافته ها نشان داد بر اساس جدول t اثر تمامی روابط شناخته شده ، مورد تایید قرار گرفت و مدل از برازش مناسبی برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  ضرورت دارد که مشاغل مختلف و سازمان ها در اقدامی سازنده نسبت به تنظیم سند جامع اخلاق حرفه ای و منشور اخلاقی متناسب با نوع فعالیت و رسالت سازمانی خویش همت گمارند.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، عوامل معنوی، عوامل فردی، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی
 • امید کاراوند، وحید چناری*، قنبر امیرنژاد صفحات 140-148
  زمینه

  انسان با از دست دادن سرمایه اخلاقی به انسان مجازی و تک بعدی تبدیل می شود و سرمایه اجتماعی را از دست می دهد. بنابراین هدف تحقیق حاضر ارایه الگوی سرمایه اجتماعی براساس عوامل سازنده آن به ویژه سرمایه اخلاقی در شرکت های منطقه ای برق است.

  روش

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی-اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده صاحبنظران، متخصصین، مدیران و اساتید دانشگاه (بخش کیفی) و مدیران ارشد شرکت های برق (بخش کمی) بود. نمونه کیفی 10 خبره به شیوه هدفمند انتخاب شدند و نمونه کمی 32 نفر به شیوه تصادفی بودند. ابزار پژوهش مصاحبه (کیفی) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته (کمی) بود. داده ها با آزمون مدل سازی ساختاری- تفسیری و آزمون MICMAC تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مولفه های اخلاقی چون: سیستم پاداش دهی، آداب رفتاری، ارزش ها، عدالت سازمانی، اخلاق حرفه ای و هنجارها، دارای نقش مستقل بوده و بر عوامل میانجی تاثیرگذار بودند. همچنین مولفه های اخلاقی چون: شایسته سالاری، کارگروهی، الزامات اخلاقی، اعتماد، قانون مداری، مسیولیت پذیری، تعلق سازمانی، هویت و همبستگی و انسجام دارای نقش میانجی بودند و در پایین ترین سطح نیز شاخص های روابط شبکه ای و پیکربندی آن، ارزش روز شرکت، میزان هزینه ها، تحزب و مشارکت، سازمان های بین المللی و زبان و کدهای مشترک، دارای نقش وابسته هستند که توسط عوامل مستقل و میانجی تحت تاثیر قرارگرفتند.

  نتیجه گیری

  می توان گفت که تنظیم آداب مناسب رفتاری، وجود عدالت سازمانی در سازمان، وجود سیستم پاداش دهی کارآمد، ایجاد ارزش های مناسب و همچنین هنجارهای مشترک به تقویت عواملی مثل اعتماد، قانون مداری، کارگروهی، اخلاق حرفه ای، شایسته سالاری، مسیولیت اجتماعی، تعلق سازمانی وغیره کمک خواهد کرد که در نهایت با بهبود عملکرد سازمان منجر به بهبود شاخص هایی مثل ارزش روز شرکت، کاهش هزینه های شرکت، مشارکت در درون سازمان و... می شوند.

  کلیدواژگان: اخلاق، برند، تصمیم گیری خرید
 • نجمه السادات گلستانی فرد*، کیومرث خطیرپاشا، رضا یوسفی سعید آبادی صفحات 149-156
  زمینه

  شناسایی مولفه های اخلاق سازمانی در نظام آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف نظام آموزشی و در نهایت تعالی جامعه نقش موثری را ایفا می کند، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های اخلاق سازمانی در نظام آموزش و پرورش انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق آمیخته اکتشافی می باشد، در مرحله کیفی از تحلیل تم و در مرحله کمی از روش تحلیل توصیفی - پیمایی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت و علوم تربیتی بود، که از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 16 نفر بعنوان مطلعین کلیدی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران می باشد، 350 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته اخلاق سازمانی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری باز و در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در نرم افزارهای آماری AMOS, SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج بررسی نشان داد که هفت مولفه دیدگاه ارزش مدار، نگرش مسیولانه، مالکیت فکری و رازداری، فضای اخلاقی و اسلامی،  اخلاق فضیلت گرایی، اخلاق وظیفه گرایی، اخلاق حرفه ای به عنوان مولفه های اخلاق سازمانی شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه می توان برای نهادینه سازی اخلاق سازمانی در نظام آموزش و پرورش به مولفه های شناسایی شده توجه کرد

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق سازمانی، نظام آموزش و پرورش
 • مهناز قاسمی حسین آبادی، مرتضی موسی خانی*، مجید رمضان صفحات 157-165
  زمینه

  یکی از متغیرهایی که می تواند به طور بالقوه بر کارآفرینی سازمانی اثرگذار باشد اخلاق کارآفرینی است. با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف بررسی ارایه مدل اشتیاق کارآفرینانه مدیران با تاکید بر پیامدهای اخلاقی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان اصفهان) انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است که دارای منطق استقرایی است. در بخش کیفی که با روش تحلیل تم انجام شد جامعه شامل ترکیبی از مدیران سازمان های دولتی مانند ادارات امورمالیاتی استان اصفهان و شهرداری های مناطق مختلف استان اصفهان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع 20 نفر به عنوان نمونه مورد مصاحبه قرار گرفتند و در نهایت داده ها با روش کد گذاری تحلیل شد. در بخش کمی که با روش همبستگی انجام شد جامعه شامل مدیران عالی و اجرایی سازمان های دولتی مانند ادارات امور مالیاتی، شهرداری های مناطق مختلف استان اصفهان بودند که 123 نفر به شیوه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بررسی شدند و داده ها با روش معادلات ساختاری تحلیل شد.

  یافته ها

  در بخش کیفی انجام مصاحبه با خبرگان 34 عنصر در قالب 4 مقوله ی اصلی شناسایی گردید و مدل تحقیق ترسیم شد و نتایج بخش کمی نشان از برازش مدل تحقیق داشت.

  نتیجه گیری

  این تحقیق نشان داد که پیامدهای اخلاقی اشتیاق کارآفرینانه ی مدیران عبارت بودند از: قصدکارآفرینانه،کشف فرصت های خلاقانه، برانگیختگی درونی، کنش های اخلاقی، صداقت، اشتیاق کارآفرینی کارمندان، پندار اخلاقی، رعایت استانداردهای خدمت رسانی، تلاش برای یادگیری مداوم.

  کلیدواژگان: اخلاق کاری، اشتیاق، کارآفرینی، پیامدهای اخلاقی
 • ابراهیم مرادی، محمد عطایی*، مهدی خیراندیش صفحات 166-174
  زمینه

  خطای انسانی بویژه در صنعت هوانوردی مخاطرات جبران ناپذیری به همراه دارد که نیازمند توجه ویژه ای است. به نظر می رسد نظام منابع انسانی عاملی حیاتی جهت کاهش خطای انسانی در این صنعت است. لذا، این مطالعه با هدف بررسی نقش مولفه های نظام منابع انسانی (اخلاق فردی، عوامل گروهی، محیط سازمانی و محیط کار)در کاهش خطای انسانی در صنعت هوانوردی کشور پرداخته است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایش مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مشاغل حساس در صنعت هوایی کشور است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 366 نفر برآورد شد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید. برای اعتبارسنجی مدل و تحلیل داده های گردآوری شده از روش حداقل مربعات جزیی استفاده با نرم افزار Smart PLS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان می دهد اخلاق فردی، عوامل گروهی، محیط سازمانی و محیط کار بر کاهش خطای انسانی از جنبه جذب، نگهداشت، توانمندسازی، ارتقای مهارت و بازنشستگی تاثیر دارند.

  نتیجه گیری

  نظام منابع انسانی نقش مهمی در میزان خطای انسانی در مشاغل حساس صنعت هوانوردی کشور دارد و با توجه ویژه به مولفه های اخلاقی، سازمانی و محیطی می توان تا حد زیادی خطای انسانی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: خطای انسانی، منابع انسانی، اخلاق، محیط سازمانی، محیط کار
 • فرزام بحرینی، اسماعیل حسن پور قروقچی*، وحیدرضا میرایی، محمدحسین رنجبر صفحات 175-181
  زمینه

  امروزه مدیران شرکت ها برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی بایستی در پی درک خواسته و نیازهای مشتریان باشند، تا بهتر بتوانند نیازهای آنها را برآورده کنند و روابط بلند مدت با آن ها برقرار نمایند. یک دسته از عواملی را که می تواند دیدگاه مشتریان نسبت به برند را تحت تاثیر قرار دهد عوامل اخلاقی است. از این روی پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رعایت فاکتورهای اخلاقی توسط برندها در تصمیم گیری خرید مشتریان شکل گرفت.

  روش

  پزوهش حاضر کاربردی و در زمره پژوهش های کیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تصمیم گیرندگان کلیدی خرید شمش فولادی از جمله کارشناسان ، مدیران بازرگانی و مدیران عامل شرکتهای خریدار این محصول که حدود 30 شرکت برآورد شده اند بود که 19 نفر از آنها به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.  ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه بود و در نهایت برای تعیین نوع ارتباط عوامل از تکنیک دیمتل و برای اولویت بندی عوامل از  فرایند DANP استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد که معیار عوامل اقتصادی خرید با وزن 2208/0 رتبه اول، معیار عوامل خاص فروشنده با وزن 1998/0 رتبه دوم، معیار عوامل ارتباطی با وزن 1952/0 رتبه سوم، معیار عوامل خاص محصول با وزن 1923/0  رتبه چهارم و در نهایت معیار عوامل شرایط خرید با وزن 1919/0 رتبه پنجم را دارند.

  نتیجه گیری

  رعایت ارزشهای اخلاقی از سوی برندها از جمله فعالان حوزه فروش صنایع فولاد بر روی تصمیم گیری خرید مشتریان تاثیرگذار است و معیارهای اخلاقی کلیدی چون مسیولیت پذیری ، معروفیت و شایستگی اخلاقی مدیران ارشد سازمان و تجربه و رضایت از خریدهای قبلی بیشترین اثرگذاری را دارند.

  کلیدواژگان: اخلاق، برند، تصمیم گیری خرید
 • علی احمدی، محمدرضا ربیعی مندجین*، زین العابدین امینی، احسان ساده صفحات 182-191
  زمینه

  تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی ارزش آفرینی منابع انسانی در شرکت های دانش با تاکید بر اخلاق کاری به انجام رسیده است.

  روش

  پژوهش حاضر کاربردی و دارای رویکرد پیمایشی-اکتشافی و مبتنی بر روش داده بنیاد بود. جامعه آماری این تحقیق خبرگان (اساتید دانشگاهی، مدیران اجرایی، و مشاروان) در حوزه مدیریت منابع انسانی و شرکت های دانش بنیان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 16 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. در نهایت الگوی تحقیق با استفاده از کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی ترسیم شد.

  یافته ها

  پس از تحلیل مصاحبه ها 93 مفهوم اولیه استخراج گردید که بعد از بررسی و کنار هم قرار دادن آنها و حذف مفاهیم تکراری، 48 مفهوم نهایی شناسایی شد که در 18 مقوله اصلی جایابی شدند.

  نتیجه گیری

  مقوله هایی که در ساختار الگوی پارادایمی، جایابی شدند عبارت بودند از: تعهد درونی به خلق ارزش برای شرکت به عنوان مقوله اصلی، سطح تحصیلات ، مرتبط بودن رشته تحصیلی، سابقه کاری، جو نوآوری، کیفیت رابطه بین اعضا، اخلاق مداری ، تعهد سازمانی ، عدم تمرکز در تصمیم گیری ها و همسویی اهداف فردی با اهداف شرکت به عنوان  شرایط علی،  اشاعه فرهنگ جمع گرایی و دغدغه مدیران در جهت بهبود منابع انسانی به عنوان مقوله های زمینه ای ، الگوبرداری از سیستم مدیریت منابع انسانی به عنوان مقوله محیطی ، سرمایه گذاری در حوزه توانمندسازی منابع انسانی، توسعه کارتیمی و نظام جبران خدمت به عنوان مقوله های راهبردی و در نهایت بهره وری منابع انسانی و سودآوری به عنوان مقوله پیامدی در نظر گرفته شدند.

  کلیدواژگان: اخلاق کاری، ارزش آفرینی منابع انسانی، شرکت های دانش بنیان
 • قاسم سواعد، پروین احتشام زاده*، محمدرضا برنا صفحات 192-200
  زمینه

  روانشناسان نیز به طور عمده بر آثار مثبت اخلاق و توسعه اخلاقی در زندگی انسان اشاره کرده اند . هدف از پژوهش حاضر ، اعتبار یابی پرسشنامه توسعه اخلاق اجتماعی بر اساس آموزه های اسلامی بود.

  روش

   پژوهش حاضر از نوع  توصیفی - روان سنجی بود. جامعه آماری والدین دانش آموزان در شهر اهواز بود.664 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بعنوان نمونه انتخاب شدن. ابزار پرسشنامه توسعه اجتماعی بود که بر اساس آموزه های اسلامی در سه نسخه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده از آزمون تحلیل اکتشافی و تاییدی با کمک نرم افزار AMOS , SPSS  استفاده شد.

  یافته ها

   به منظور اجرای تحلیل عاملی این پرسشنامه، آزمون کایزر- مایر- اولکین  که کفایت حجم نمونه را نشان می دهد و آزمون کرویت بارتلت که وجود عوامل را تایید می کند، انجام شد. با توجه به مقادیر به دست آمده که 95/0=KMO و معنی دار بودن آزمون بارتلت در سطح 001/0،  می توان نتیجه گرفت که انجام تحلیل عاملی اکتشافی برروی این پرسشنامه قابل توجیه است. نتیجه تحلیل عاملی به روش عناصر اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که بیشتر سوالات این پرسشنامه روی یک عامل قرار می گیرد.  و تنها دو سوال در عامل دوم قرار می گیرد. عوامل به دست آمده 64/97 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. و یک سوال هم بر اساس بار عاملی بدست آمده که کمتر از30 /0 بود، حذف شد.  120 گویه به عنوان پرسشنامه نهایی مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  در مجموع، نتایج پژوهش، اعتبار و روایی پرسشنامه توسعه اخلاق اجتماعی را تایید کرد و بیانگر این است که پرسشنامه توسعه اخلاق اجتماعی یک ابزار پایا ورواست و می تواند از این ابزار در موقعیت های بالینی و پژوهشی استفاده کرد. بنابراین پرسشنامه حاضر دارای پایایی و روایی مناسب برای کاربرد پژوهشگران و متخصصان است.

  کلیدواژگان: توسعه اخلاق اجتماعی، آموزه های اسلامی، اعتبار یابی
 • محمدحسین صالحی، سید یعقوب زراعت کیش*، عبدالخالق غلامی صفحات 201-209
  زمینه

  رفتار خریداران روند پویایی دارد، چرا که تصمیم گیری در مورد انتخاب یک کالا یا خدمت، تنها مربوط به یک شخص نبوده و تحت تاثیر عوامل اخلاقی است که در نهایت به تصمیم گیری خرید کالا منجر می شود. از همین روی ، پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی عوامل اخلاقی موثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی ، انجام شد.

  روش

  رویکرد حاکم بر این پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی، از تکنیک دلفی استفاده شد. جامعه شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان ارشد خرید سازمانی بودند که 30 نفر از آنها با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده ها با رویکرد تحلیل مضمون تحلیل شدند.  در بخش کمی روش تحقیق همبستگی بود. جامعه متشکل از 149 نفرازکارکنانی که در خرید سازمانی شرکت بهره داری نفت و گاز گچساران که با توجه به محدودیت جامعه مذکور، کل آن مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگرساخته بود. داده های بدست آمده با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و معادلا ت ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  درنهایت 95گویه شناسایی شد که در قالب 5 دسته معیار موثر (عوامل آمیخته بازاریابی اخلاقی، عوامل اخلاقی در سطح اجتماعی، سازمانی، فردی و میان برها)، طبقه بندی شدند و مشخص شد عوامل اخلاقی در سطوح مختلف با رفتار خریداران در تصمیم گیری خرید سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران رابطه مثبت و معنی داری دارند.

  نتیجه گیری

  شناخت ها درباره مارکها و گزینه های مختلف خرید از محیط اجتماعی شکل می گیرد و کم کم با در معرض قرارگرفتن محرکهای محیطی و خارجی تغییر شکل می یابد. بی شک، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید در مصرف کنندگان، ملاک های اخلاقی است.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری خرید، عوامل اخلاقی، رفتار خریدار
 • حمیدرضا بهرامی، منصور گرکز*، علی خوزین، علیرضا معطوفی صفحات 210-215
  زمینه

  آگاهی از اولویت بندی متغیرهای موثر بر تهدید امنیت و سلامت مالی یک بانک ، موضوع بسیار  پر اهمیتی است. همچنین، استفاده مناسب و اخلاق مدارانه از اولویتهای تعیین شده، در تصمیم گیری های مربوط به ادغام شعب دارای زیان دهی مستمر نیز موضوع بااهمیت تری است . هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل بنیادین موثر بر شکل گیری و توسعه سندرم زیان دهی در شعب بانک ملت با تاکید بر متغیرهای اخلاقی  است.

  روش

  پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد بود. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه برنامه ریزی ،تصمیم سازی و تصمیم گیری استراتژیک بانک ملت بوده اند که از میان آنها به شکل هدفمند 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحلیل مصاحبه بود و داده ها با استفاده کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند.  

  یافته ها

  نتایج کد گذاری باز و محوری برآورد 53  کد اولیه در قالب 11 مقوله از میان 280 مفهوم بود که در نهایت با استفاده از کدگذاری انتخابی این مفاهیم در مدل تحقیق جایابی شدند. 

  نتیجه گیری

  در کنار شرایطی چون شرایط عمومی اقتصاد و شیوه های ناکارآمد مدیریتی، تصمیم گیری های ناکارا، فقدان سیستم های نظارتی و قضایی کارآمد، افت کیفیت خدمات بانکی و... ، اخلاق می تواند فاکتور مهمی در بروز سندرم زیان دهی بانکی باشد.

  کلیدواژگان: سندرم زیان دهی بانک، ایمنی مالی، عوامل اخلاقی
|
 • Pages 1-8
  Background

  In the legal world, a person is not only referred to as a human being. In fact, in the world of law, a person has a more general concept that includes both human and non-human. The aim of this study was to compare real and legal personality with virtual personality from a moral perspective, as one of the important principles of Iranian law. In this regard, by understanding ethics and its philosophy and with a view to moral theories, their impact on the concepts of real and legal personality in comparison with virtual personality was examined.

  Conclusion

  One of the important issues in cyberspace discussions is the issue of personality in this space and its dimensions. Personality, ethics and character is a complex concept of the real world with various philosophical and practical implications that is also important in cyberspace corresponding to the real world. One of the problems of cyberspace is actually hiding the identity of individuals, which will increase the likelihood of their abuse. The destruction of social morality is also one of the existing concerns that, if not properly addressed, will have far-reaching negative consequences. Unfortunately, virtual persons still lack domestic and international legal frameworks and regulations. This has made it possible to understand the effects of residence, citizenship, security responsibilities, taxes, etc. on individuals and legal entities in the law, but the legal vacuum for virtual persons is still evident in domestic and international affairs.

  Keywords: Real person, Legal, Virtual personality, Cyberspace, Ethical approach
 • Pages 9-16
  Background

  In all wars, the only group that suffers even more than the military is the civilians, because they are the target of these conflicts due to their physiological condition, and because they are less able to defend themselves, they are more at risk than others. Individuals are exposed and more exposed to violence and violations of rights and freedoms than any other individual or group, and the majority of victims are refugees and displaced persons. Given the importance of ethics in international conflicts, this article examines the nature of humanitarian rights for women and children in international conflicts and their effects, as well as reviews the protection mechanisms and human rights of women and children in armed conflicts in the international legal system. Humanitarian has paid off.

  Conclusion

  The enemy always tries to subdue the other side by putting pressure on the civilian population, and in this unequal scene, the first people to be targeted are women and children. Since the harm of this part of human society has a great impact on the health and well-being of societies, the need for the efforts of moral thinkers and scientific elites to develop and provide moral, legal and executive solutions is doubled. Studies show that the rules of international armed conflict impose minimum obligations on the parties to the conflict, as well as the use of tools and methods of warfare, which may lead to liability for breaches of these obligations.

  Keywords: Humanitarian law, Civilians, Women, Children, International conflicts
 • Pages 17-24
  Background

  Utilitarianism is a school whose founders have justified it by emphasizing consequentialism as a public interest. The school of utilitarianism is a moral and naturalistic school that justifies principles such as justice and individual and collective freedoms. For utilitarian, one cannot rely solely on individual interests and neglect the collective interest or group interest. Human nature requires us to live socially, and social life connects the destinies of all members of society. Acquisition of rights from the perspective of utilitarian is a basic principle that should be chosen after recognizing the right and its type. This view has influenced many fundamental social concepts, one of which is human rights, and the present study was designed to examine the role of utilitarianism in the development of human rights.

  Conclusion

  Human rights are a pervasive ideal that is increasingly prevalent in today's society, so that many of its rules are becoming inviolable in general. The task of pragmatic utilitarianism is to determine the greatest triumph of good over evil (right over disenfranchisement). Utilitarian claim that they have been able to provide a comprehensive and absolute criterion for distinguishing right from wrong. Utilitarian emphasize the greatest benefit to the group in advancing their policy on generations of human rights.

  Keywords: Ethics, Utilitarianism, Solidarity rights, Human rights
 • Pages 25-31
  Background

  Responsibility is a moral component. Liability usually arises from liability, according to which the person is legally liable for the damage he or she has caused to another. One of the most important parts of civil law is civil liability, and since the main purpose of civil liability rules is to compensate for material and moral damages and to repair the damage, the government is no exception to this rule. Obviously, sometimes this responsibility takes on a global dimension and obliges governments to be accountable. This article attempts to describe the ethical dimensions of governments' civil liability for "biosphere".

  Conclusion

  Examining the responsibility of countries from the perspective of ethics, opinions and judicial procedures is one of the necessities of protection and exploitation of the world environment. The next responsibility is moral, and the ethics embedded in the civil liability of governments are based on a range of intrinsic value principles that are twofold in human-centered and ecological-centered. In recent years, proper human interaction with the world and the solution of global crises have been sought in returning to the foundations of judicial procedures in the international system. Compared to other countries in the world, unfortunately, it must be admitted that Iran has not had an acceptable record in this field due to the problems caused by environmental pollution and damage to the world environment, the lack of accountability of the government and the inefficiency of the judiciary. Therefore, it is necessary to prevent damage to the global environment by designing and developing preventive measures and adopting precise and comprehensive laws and regulations in this field.

  Keywords: Ethics, Law, Civil liability, Biosphere
 • Pages 32-37
  Background

  The coexistence of human beings requires the observance of moral etiquette, which is called civil ethics in ethics and leads to normative order. In order for civil ethics to have an executive guarantee, a set of laws was formed in the society under the title of civil procedure. One of the lawsuits in this regard is the harassment lawsuit. There are complex issues in the harassment lawsuit that the Code of Civil Procedure has not addressed well. In this article, while paying attention to the issue of civil ethics and the laws that protect it, the similarities and differences of harassment lawsuits from other similar concepts are considered and the manner of its implementation in the civil procedure system is explained.

  Conclusion

  Civil ethics is a necessity of urban civilization and is very close to the concepts of social solidarity and social order. Of course, without regard to individual conscience, one cannot expect morality to be institutionalized in civil society, but in order to establish social order, there is a need for laws and regulations that provide an executive guarantee for civil morality. The civil procedure system may be a way to bring civil ethics under the protection of the law. In the meantime, the way civil procedure deals with harassment lawsuits can be considered as an example. In fact, this law, under the pretext of forbidding the exercise of personal rights and maintaining normative and public order, has taken the basis of the right of possession of persons and, as a result, has invaded the property of persons. In such circumstances, it is possible that the possessing owner was deprived of his possessive possession due to the lack of a record of possession. In this case, it became clear that the country's civil procedure needs to be fundamentally reformed to ensure normative order and protection of civil ethics.

  Keywords: Civil ethics, Civil procedure, Harassment lawsuit, Principle of ownership
 • Pages 38-44
  Background

  Folk beliefs include myths, stories, poems, music, oral history, proverbs, jokes, popular beliefs about luck and sore eyes, mother lullabies, indigenous carols, mirrors, rituals and traditions, and are always full of spirit. With tyranny and blackness and perseverance against oppression. The themes in the folk poems of Khuzestan about the war express the background of oral literature, culture, history, geography and the birth of committed and committed poetry that shows the resistance and stability of the people of this region during the war. The most important purpose of this study is to find ethical components such as commitment in oral literature and folklore related to the war in Khuzestan province.

  Conclusion

  Khuzestan poetry and its literature are related to its unique environment. The poetry of this region, due to the climatic affiliations of the poets, has many indigenous elements that confront us with a special type of poetry that by examining it, on the one hand, we can become more familiar with the indigenous elements of Khuzestan and on the other hand We become a special poetic style in which each poet composes poems based on his own spirits and incorporates climatic elements into his poetry with a certain elegance. Considering that Khuzestan province, as the center and cradle of stability and resistance during the war, is imposed, the poems and popular literature of this province are undoubtedly influenced by the holy war and defense, and by looking at these poems, we find that they are full of moral components. Because they are commitment.

  Keywords: Ethical components, Commitment, Sustainability literature, Folklore poems, War
 • Pages 45-51
  Background

  For several centuries, there has been a debate about the dimensions of intellectual property to support the thinkers of society and prevent their exploitation. Unfortunately, this invisible and powerful asset is increasingly vulnerable. Therefore, establishing favorable regulations, guaranteeing proper criminal enforcement and effective enforcement of laws in order to protect these valuable rights is necessary and inevitable. Therefore, the present study was formed with the aim of investigating the need for criminal protection of intellectual property rights by looking at its moral basis.

  Conclusion

  Regarding the position of ethics in intellectual property law, two levels can be considered: one is the philosophical level, which is beyond the rules of law, and the other is within the legal system, which is related to the post-law. Unfortunately, national measures have not been sufficient to provide comprehensive (moral and legal) protection of intellectual property, as the issue of protection within a particular country is no longer relevant. Rather, the facilitation and enhancement of relations and trade between nations necessitates greater criminal protection at the international level. The penal system of the Islamic Republic of Iran has regulations on the protection of intellectual property rights, but these penal regulations cover only some branches of intellectual property rights, and in many cases the penal system of the Islamic Republic of Iran faces a vacuum.

  Keywords: Criminal protection, Guarantee of criminal executions, Intellectual property, Ethics
 • Pages 52-57
  Background

  Customs in the world of business today is one of the most important pillars that regulates trade relations between individuals and legal entities, private, public and international law. Among the actors in this field, in addition to national and transnational governments and companies, there is a new phenomenon called the market. The market plays an important role in considering values ​​in economic and customs activities, and a moral economy is formed when economic interactions, while preserving values, allow access to ethical markets. Given the importance of customs and ethical markets in economics, the present article was formed with the aim of reviewing ways to address customs disputes in the light of economic regulations and market ethical considerations.

  Conclusion

  Exercising the right to freedom of trade, but as a liberal teaching from the generations of human rights, whether or not, causes some inequalities in the social arena and activates governments and trade union systems to legally control and monitor relations. The economy has become a society. In this regard, the role of economic regulation is considered important and effective in the customs proceedings, which are managed by administrative and quasi-judicial institutions, according to the ethical considerations of the market. Studies show the effectiveness of economic regulation and attention to market ethical considerations in resolving customs lawsuits of Iranian law from a substantive perspective, including economic analysis of regulatory law and compliance with the principles of due diligence and from an analytical perspective on the role of active judges in regulatory order and importance. Pay attention to the law in handling customs disputes.

  Keywords: Customs dispute resolution, Economic regulation, Market ethical considerations
 • Pages 58-65
  Background

  Dust is one of the most important forms of air pollution. Pursuant to Article 21 of the declaration on the principle of non-harmful use of land, states are responsible, in accordance with the charter of the United Nations and the principles of international law, for arranging for activities within their competence or oversight to cause harm to the environment of other countries or regions is not outside their national jurisdiction. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the principle of prohibition of harmful use of land and dealing with environmental damage of fine dust in international law with emphasis on the moral responsibility of countries.

  Conclusion

  Undoubtedly, controlling and managing the particulate matter crisis and dealing with its environmental damage is beyond the duties of a country and requires the formation of an international structure and the cooperation of international institutions in this field. To combat particulate matter, in addition to paying attention to the importance of environmental ethics and emphasizing the responsibility of governments in relation to environmental crises, governments need to strengthen international cooperation to create regional and international convergence with each other in order to stabilize the sand and fight against desertification and use of global capacities and credits to deal with dust. To achieve this goal, the application of international law and its ethical principles such as the principle of non-harmful use of land and the principles of good neighborliness and cooperation and the principle of responsibility of countries for environmental damage in the field of transboundary pollution and the principle of immediate information and when it comes to transboundary environmental damage, they can be effective.

  Keywords: Dust, International Liability, Moral Liability, Harmful Land Use, Environment
 • Pages 66-74
  Background

  One of the most important issues in the empowerment and development of managers is to pay attention to organizational commitment and its effect on organizational commitment and productivity in organization managers. Therefore, this research compares the effectiveness of organizational commitment training on the productivity and organizational commitment of managers and project managers.

  Method

  The research method was a quasi-experimental design with a control group of pre-test, post-test and three-month follow-up, and the statistical population was 80 managers and project managers of Iran Khodro Company in Tehran in 2016. 30 people who met the conditions to enter the research were selected by random sampling method and were examined with standard organizational commitment and productivity questionnaires, and the organizational commitment training program package was implemented for the experimental group during 7 sessions of 120 minutes (two sessions per week). To analyze the data, mixed analysis of variance with repeated measures was used with the help of SPSS25 software.

  Results

  It showed that the organizational commitment training program had a significant effect on productivity (F=6.22, P=0.006), and organizational commitment (F=17.94, P=0.001), project managers and executives in the experimental group. And this effect remained stable in the follow-up phase.

  Conclusion

  The organizational commitment training program package has the necessary effectiveness to increase productivity and organizational commitment. Therefore, the organizational commitment training program can be used to improve the productivity and organizational commitment of project managers and executives.

  Keywords: Organizational commitment training, Productivity, Organizational commitment, Professional ethics, Project managers, executives
 • Pages 75-85
  Background

  The unethical behavior of independent auditors is rooted in the conflict of interest which they experience in given situations. Therefore, the main purpose of this study is to provide a model for managing the conflict of interest in independent auditors) to prevent the conflict of interest and unethical behaviors, if it occurs).                 

  Method

  This study is exploratory research in which the grounded theory method has been used. The statistical population of the study is partners, managers and supervisors of auditing firms, members of the Iranian Association of Certified Public Accountants, and 14 of them were selected using the theoretical sampling method. After obtaining the opinion of experts through semi-structured interviews, the data were coded in three steps.

  Results

  Based on the results obtained from the open coding of the interviews, 111 open codes were identified, which were categorized in the axial coding in 34 categories and subcategories.

  Conclusion

  The results showed that independent auditors shall experience conflict of interest due to the auditing firms’ inadequate revenue, independent auditors’ professional incompetence and ethical incompetence. Therefore, independent auditors will face conflict of interest and the ethical dilemmas arising from that in the following situations: disagreements with the clients and the fear of losing them for these disagreements, getting ethically inappropriate work opportunities, during the auditing process and getting involved in their duty’s challenges. Managing the conflict of interest of independent auditors requires collective efforts of clients, Iranian Association of Certified Public Accountants and independent auditors at the individual and auditing firm level. These efforts will bring valuable benefits to the clients and their beneficiaries, auditing firm, independent auditors, independent auditing profession and the society.

  Keywords: Conflict of interest, Independent auditors, managing the conflict of interest
 • Pages 86-93
  Background

  Presenting a comprehensive model in order to explain the development of professional ethics of employees in Iran's government organizations is considered as a research gap, with the understanding of this importance, the present study was conducted with the aim of a model to explain the development of professional ethics of employees in Iran's government organizations.                  

  Method

  This research is a type of qualitative study that uses foundational data theory. The participants included managers and expert academic and organizational experts in the field of human resource management in Iran's government organizations in the country, who were selected as key informants through the purposeful sampling method. Data were collected through semi-structured interviews. The reliability and validity of the data were obtained from the two methods of reviewing the participants and recoding by experts. Data were analyzed by open, central and selective coding.

  Results

  Major and core categories in the form of 6 dimensions of causal conditions, including (need for continuous training and learning, management of relations with organizational stakeholders, environmental changes and developments, career development path planning, conditions and requirements of the work environment) background conditions (employees' personal characteristics, information technology infrastructure, general organizational strategies, organizational culture, organizational structure, atmosphere of trust), intervening conditions (duty or conscientiousness, perceived organizational support), central category (development of cognitive, emotional, behavioral, skill professional ethics), strategies (skill-based strategies, motivation-based strategies, opportunity-based strategies) and consequences (improvement of performance, strategic and forward-looking perspective, realization of organizational goals, sustainability of human resources) to A higher level of abstraction was promoted and finally the research paradigm model was presented.

  Conclusion

  The professional ethics development model of employees can be used in order to explain the moral behavior of the organization.

  Keywords: Development of professional ethics, Employees, Public organizations
 • Pages 94-104
  Background

  Identifying the moral competencies of managers can play an effective role in the excellence of the higher education system. Understanding this is important current study in order to identify the moral competencies of managers were assessed in order to be used in the management structure of universities.                 

  Method

  The research method was mixed (qualitative-quantitative), in the qualitative part the qualitative content analysis method was used with inductive approach and in the quantitative part the descriptive-survey method was used. Participants in the qualitative section were experts, faculty members and university administrators, and the statistical population in the quantitative section included the staff of Mazandaran universities sampling method. Targeted quality was used theoretically with 21 people and in the quantitative random section, 289 people according to Morgan table were selected as a statistical sample for the study. The data collection tool was semi-structured in the qualitative part of the interview and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. The validity and reliability of research data collection tools were confirmed, data analysis was performed through exploratory and confirmatory factor analysis in SPSS22 and Lisrel software.

  Results

  According to the research results, the competency model of managers includes eight dimensions of professional knowledge and information, personality traits, behavioral and intellectual skills, credibility, attitude and insight, service, responsibility, attention to belief and moral values.

  Conclusion

  Based on the identified competencies, can expect the employment and growth of managers in the management structure of the university, which will ultimately lead to the excellence of the higher education system.

 • Pages 105-113
  Background

  The present study was conducted with the aim of explaining the predictor of the level of professional ethics based on personality traits and spiritual intelligence among counselors and psychologists in Mashhad. Due to the increasing dissatisfaction of clients who visit clinics and also those who have problems but are not willing to seek help from counselors and psychologists, this research was conducted.                 

  Method

  The method of the current research is a correlational description that was conducted on 70 psychologists and consultants of private clinics in Mashhad. The samples were selected by available sampling method. To collect data, three standard questionnaires were used, Neo's personality traits, King's spiritual intelligence, and Kadozir's professional ethics, and the data were also analyzed by SPSS-23 software and multiple regression coefficient statistical tests. and Pearson's correlation coefficient was analyzed.

  Results

  It shows that there is a significant relationship between the two components of extroversion and conscientiousness, one of the personality traits, with professional ethics, and there is a significant relationship between openness and spiritual intelligence with professional ethics.

  Conclusion

  Based on the results of this research, the character trait of being conscientious and goal-oriented has a significant impact on the professional ethics of psychologists. Psychologists are provided with these features so that they can perform better in front of their clients, the health of people in society is equal to the progress of society in the shade of satisfaction, peace and excellence of people. The employment of psychologists and counselors only based on having a degree can have consequences for the society.

  Keywords: Professional ethics, Personality traits, Spiritual intelligence
 • Pages 114-122
  Background

  Identifying the factors affecting the unethical behavior of employees in the light of leadership components and psychological needs can play an effective role in reducing such behaviors. Based on this, this research aims to investigate the mediating role of the psychological needs of the workplace in the relationship between Value-based leadership and unethical behaviors have been done.                 

  Method

  The research method is descriptive and the correlational research design is of the structural equation modeling type. The statistical population includes all principals of Sari schools, numbering 486 people. Using stratified random sampling, 191 people were selected as a statistical sample for the study. Three standard questionnaires of value-based leadership, psychological needs of the work environment, and unethical work behaviors were used to collect research data. After collecting the research data, they were analyzed using Pearson's correlation coefficient and structural modeling in SPSS and LISREL statistical software.

  Results

  The results of structural equations showed that the mediating role of psychological needs of the workplace in the relationship between value-based leadership and individual and organizational unethical behaviors was negative and significant.

  Conclusion

  As a result, one of the factors that should be taken into consideration in order to reduce unethical behavior is the value-based leadership characteristics and the psychological needs of the work environment.

  Keywords: Value-based leadership, Psychological needs of the work environment, Unethical work behaviors
 • Pages 123-130
  Background

  The present study was conducted with the aim of providing an ethical decision-making process model in the policy-making processes of the country's oil companies.                 

  Method

  The present study was qualitative, with a survey-exploratory approach and based on data theory. The statistical population of this study was a group of experts including senior managers of the oil industry, and advisors and university professors familiar with the general management of the oil industry who were selected as a sample using snowball sampling method. The main tools of data collection were in-depth and unstructured interviews with experts. Finally, after open, axial and selective triple coding, the conceptual model of the research was designed based on a paradigm model.

  Results

  After analyzing the interviews, 109 initial concepts were extracted and after reviewing them and removing duplicate concepts, 42 final concepts and 17 categories were identified.

  Conclusion

  The main (central) category was "the emergence of a sense of social ethics in managers" which under causal conditions such as organizational culture, organizational commitment of managers, religious beliefs, managerial expertise, managers 'views of society, managers' awareness of correct ethical decision-making processes, knowledge Managers are formed from their social responsibilities and managerial experience. The main categories are affected by conditions such as "emphasis of the Ministry of Oil on the ethical decision-making of managers" and "pressure of colleagues to observe ethics in decisions" and environmental conditions such as "environmental pressures to align with the interests of society" affect this category. The proposed strategies of this model were "managers 'self-monitoring of decisions", "stakeholder monitoring of managers' decisions" and "in-service training courses" which led to consequences such as "stakeholder trust" and "stakeholder satisfaction".

  Keywords: Ethical decision making, Policy making, Oil companies
 • Pages 131-139
  Background

  Professional ethics is an issue that is associated with commitment and adherence in the affairs of the organization and is associated with productivity and growth in various dimensions, for this reason, it is important to examine the dimensions related to it. In line with this research, he investigated the explanation and design of the professional ethics model of the organization of natural resources, forests, pastures and watershed management of the country.     

  Method

  This research is practical in terms of purpose. In terms of the method of collecting descriptive information, it is a survey type. The dimensions and components of professional ethics in the General Department of Natural Resources of North Kerman province were identified through document study and interviews with experts. The interview continued until theoretical saturation was reached. Based on this, theoretical saturation was achieved with 12 interviews. The statistical population of this research in the qualitative phase includes 12 experts who are knowledgeable about the subject, and in the quantitative section, it includes all the managers and employees of the General Department of Natural Resources and Watershed Management of Kerman province, including 358 people who were selected based on available sampling. Structural equation modeling method was also used to design the model.

  Results

  Based on the results of exploratory factor analysis, the number of 70 sub-dimensions (indexes) related to professional ethics have been summarized in 5 factors, based on which a questionnaire was designed and the effect relationships were investigated through the method of structural equations. The findings showed that according to the t-table, the effect of all known relationships in the dimension of professional ethics was confirmed based on exploratory factor analysis.

  Conclusion

  Based on the optimal fit of the designed model, this model can be used to explain the model of professional ethics.

  Keywords: Professional ethics, Spiritual factors, Individual factors, Internal organizational factors, External organizational factors
 • Pages 140-148
  Background

  With the loss of moral capital, man becomes a virtual human being and a one-dimensional being and loses his main assets, including social capital. Therefore, the purpose of this study is to provide a model of social capital based on its components, especially ethical capital in regional electricity companies in Iran.                 

  Method

  This research was applied in terms of purpose and in the category of descriptive-exploratory research. The statistical population of the study included experts including experts, managers and university professors in the field of human resources (quality department) and senior managers of regional power companies in Iran (quantitative department) from which 32 people were randomly selected as a sample. The research instrument was a researcher-made interview and a questionnaire, and the structural-interpretive modeling test and the MICMAC test using Excel and MATLAB software were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that among the identified factors for social capital in electricity companies are ethical indicators and components such as: reward system, behavioral etiquette, values, organizational justice, professional ethics and norms and norms. They had an independent role and influenced mediating and dependent factors. Ethical components such as: meritocracy, teamwork, ethical requirements, trust, rule of law, responsibility, organizational affiliation, identity and solidarity and cohesion had a mediating or communication role, and at the lowest level, the indicators of network relations and its configuration, the day-to-day value of the company, the amount of costs, party affiliation, international organizations, and common language and codes all play a dependent role, influenced by independent and mediating factors.

  Conclusion

  Based on the results, it can be said that the regulation of appropriate behavioral etiquette, the existence of organizational justice in the organization, the existence of an effective reward system, the creation of appropriate values ​​and common norms to strengthen factors such as trust, rule of law, teamwork, ethics Professionalism, meritocracy, social responsibility, organizational affiliation, etc. will help, which ultimately improve the performance of the organization to improve indicators such as the day value of the company, reduce company costs, participation within the organization, etc.

  Keywords: Social capital, Moral capital, Electricity company
 • Pages 149-156
  Background

  Identifying the components of organizational ethics in the education system plays an effective role in advancing the goals of the education system and ultimately improving the society. With the understanding of this importance, the present study was conducted with the aim of identifying the components of organizational ethics in the education system.                 

  Method

  The method of mixed research is exploratory, in the qualitative stage, theme analysis was used, and in the quantitative stage, the descriptive-surveillance analysis method was used. The participants in the qualitative section included experts and specialists in the field of management and educational sciences, who were selected as key informants through a targeted sampling method. The statistical population in the quantitative part includes all the education workers of Mazandaran province, 350 employees were selected for the study using stratified random sampling method. In order to collect research data in the qualitative phase, a semi-structured interview was used and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire of organizational ethics was used. After collecting the research data, they were analyzed in the qualitative section using open coding and in the quantitative section using exploratory and confirmatory factor analysis in AMOS, SPSS statistical software.

  Results

  The results of the survey showed that seven components of value-oriented perspective, responsible attitude, intellectual property and confidentiality, ethical and Islamic atmosphere, virtuous ethics, duty-oriented ethics, and professional ethics were identified as the components of organizational ethics.

  Conclusion

  As a result, it is possible to pay attention to the identified components for the institutionalization of organizational ethics in the education system.

  Keywords: Ethics, Organizational ethics, Education system
 • Pages 157-165
  Background

  One of the variables that can potentially affect organizational entrepreneurship is entrepreneurial ethics. With the understanding of this importance, the present study has been conducted with the aim of investigating the model of entrepreneurial enthusiasm of managers with an emphasis on ethical consequences (case study: government organizations of Isfahan province).                 

  Method

  The current research is mixed research (qualitative and quantitative) that has an inductive logic. In the qualitative part, which was conducted with the theme analysis method, the community consisted of a combination of managers of government organizations such as fiscal affairs departments of Isfahan province and municipalities of different regions of Isfahan province, and academic staff members of Azad University. Using targeted sampling, 20 people were interviewed as a sample until saturation was reached, and finally the data was analyzed by coding method. In the quantitative part which was done by correlational method, the population included senior and executive managers of government organizations such as tax affairs departments, municipalities of different regions of Isfahan province, 123 people were selected as a sample using the available method and were investigated using a researcher-made questionnaire. And the data was analyzed by structural equation method.

  Results

  In the qualitative part of conducting interviews with experts, 34 elements were identified in the form of 4 main categories, and the research model was drawn, and the results of the quantitative part showed the suitability of the research model.

  Conclusion

  This research showed that the ethical consequences of managers' entrepreneurial enthusiasm were: entrepreneurial intention, discovery of creative opportunities, inner motivation, ethical actions, honesty, entrepreneurial enthusiasm of employees, ethical thinking, compliance with service standards, striving for continuous learning.

  Keywords: Work ethics, Passion, Entrepreneurship, Ethical consequences
 • Pages 166-174
  Background

  Human error, especially in the aviation industry, carries irreparable risks that require special attention. The human resources system seems to be a vital factor in reducing human error in this industry. Therefore, this study aims to investigate the role of human resource system components (individual ethics, group factors, organizational environment and work environment) in reducing human error in the country's aviation industry.                 

  Method

  This research is applied research in terms of purpose and in terms of data collection method is a descriptive cross-sectional survey. The statistical population includes all employees of sensitive jobs in the country's aviation industry. The sample size was estimated 366 people using Cochran's formula and stratified sampling method was used for sampling. The partial least squares method with Smart PLS software was used to validate the model and analyze the collected data.

  Results

  The results show that individual ethics, group factors, organizational environment and work environment have an effect on reducing human error in terms of recruitment, retention, empowerment, skills development and retirement.

  Conclusion

  The human resources system has an important role in the rate of human error in sensitive jobs in the aviation industry and with special attention to the ethical, organizational and environmental components, human error can be greatly reduced.

  Keywords: Human error, Human resources, Ethics, Organizational environment, Work environment
 • Pages 175-181
  Background

  Today, corporate executives need to understand the needs and wants of customers more than ever before to avoid customer orientation toward competitors, so that they can better meet their needs and build long-term relationships with them. One of the factors that can affect customers' perceptions of the brand is ethical factors. Therefore, the present study was formed with the aim of investigating the effect of observing ethical factors by brands in customer purchasing decisions.                 

  Method

  The present study is applied and is in the category of qualitative research. The statistical population of the present study included key decision makers to purchase steel ingots, including experts, business executives and CEOs of the companies purchasing the product, which is estimated at about 30 companies, 19 of which were selected by targeted sampling. The data collection tool was an interview, and finally the Dimtel technique was used to determine the type of factor communication and the DANP process was used to prioritize the factors.

  Results

  The results showed that the criterion of economic factors of purchasing with weight of 0.2208 was the first rank, the criterion of specific factors of seller with weight of 1998/0 was the second rank, and the criterion of communication factors with weight of 1952 was the third rank, the criterion of specific factors of product with weight of 1923. 0.4 is the fourth rank and finally the criterion of the factors of purchasing conditions with the weight of 0.199 is the fifth rank.

  Conclusion

  Observance of ethical values ​​by brands, including activists in the field of steel industry sales, affects customer purchasing decisions and key ethical criteria such as responsibility, fame and moral competence of senior managers and experience and satisfaction with previous purchases are most effective.

  Keywords: Ethics, Brand, Purchasing decision
 • Pages 182-191
  Background

  The present study was conducted with the aim of providing a model for human resource value creation in knowledge companies with an emphasis on work ethics.                 

  Method

  The present study was applied and had a survey-exploratory approach based on the data foundation method. The statistical population of this study was experts (university professors, executives, and associates) in the field of human resource management and knowledge-based companies, 16 of whom were selected as a sample using snowball sampling method. The main tools of data collection were in-depth and unstructured interviews with experts. Finally, the research model was drawn using open, axial and selective triple coding.

  Results

  After analyzing the interviews, 93 initial concepts were extracted. After reviewing and juxtaposing them and removing duplicate concepts, 48 ​​final concepts were identified, which were placed in 18 main categories.

  Conclusion

  The categories that were placed in the structure of the paradigm model were: Internal commitment to create value for the company as the main category, level of education, relevance of the field of study, work experience, innovation atmosphere, quality of relationship between members , Ethics, organizational commitment, lack of focus in decision making and alignment of individual goals with company goals as causal conditions, spreading a culture of collectivism and managers' concern to improve human resources as underlying categories, modeling the human resource management system as Environmental category, investment in human resource empowerment, cartel development and service compensation system were considered as strategic categories and finally human resource productivity and profitability were considered as consequential categories.

  Keywords: Work ethic, Human resource, Value creation, Knowledge-based companies
 • Pages 192-200
  Background

  Psychologists have also mainly pointed out the positive effects of ethics and moral development in human life. The purpose of this research was to verify the validity of the social ethics development questionnaire based on Islamic trainings.                 

  Method

  The current research was descriptive-psychometric. The statistical population was the parents of students in Ahvaz city. 664 people were selected as a sample by multi-stage random sampling method. The tool was a social development questionnaire, which was implemented in three versions based on Islamic teachings. For data analysis, exploratory and confirmatory analysis tests were used with the help of AMOS and SPSS software.

  Results

  In order to perform the factor analysis of this questionnaire, the Kaiser-Meyer-Olkin test, which shows the adequacy of the sample size, and Bartlett's sphericity test, which confirms the existence of factors, were performed. Considering the obtained values that KMO=0.95 and the significance of Bartlett's test at the level of 0.001, it can be concluded that it is justified to perform exploratory factor analysis on this questionnaire. The result of factor analysis using the method of principal components and Varimax rotation showed that most of the questions of this questionnaire are placed on one factor. And only two questions are included in the second factor. The obtained factors explained 97.64% of the total variance. And one question was removed based on the obtained factor load which was less than 0.30. 120 items were approved as the final questionnaire.

  Conclusion

  Overall, the results of the research confirmed the validity and reliability of the social ethics development questionnaire and it indicates that the social ethics development questionnaire is a reliable tool and can be used in clinical and research situations. Therefore, the current questionnaire has reliability and validity suitable for use by researchers and professionals.

  Keywords: Development of social ethics, Islamic trainings, Accreditation
 • Pages 201-209
  Background

  Buyers' behavior has a dynamic trend, because the decision to choose a product or service is not only related to one person and is influenced by ethical factors that ultimately lead to the decision to buy the product. Therefore, the present study was conducted to provide a model of ethical factors affecting organizational purchasing decision-making behavior.                 

  Method

  The approach of this study was hybrid (qualitative-quantitative). In the qualitative part, the Delphi technique was used. The community included academic experts and managers and senior organizational purchasing experts, 30 of whom were selected by snowball sampling. The research tool was a semi-structured interview and the data were analyzed using a content analysis approach. In part, the research method was correlational. The community consisted of 149 employees who were studied in the organizational purchase of Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company, which was studied according to the limitations of the said community. The research tool was a researcher-made questionnaire of qualitative section. The obtained data were analyzed using exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equations and SPSS and AMOS software.

  Results

  Finally, 95 items were identified which were classified into 5 categories of effective criteria (ethical marketing mix factors, ethical factors at the social, organizational, individual and shortcut level) and it was found that ethical factors at different levels with buyers' behavior Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company has a positive and significant relationship in organizational purchasing decisions.

  Conclusion

  Cognitions about different brands and shopping options are formed from the social environment and are gradually transformed by exposure to environmental and external stimuli. Undoubtedly, one of the most important factors influencing consumer purchasing decisions is ethical criteria.

  Keywords: Purchasing decision, Ethical factors, Buyer behavior
 • Pages 210-215
  Background

  Awareness of prioritizing the variables affecting the threat to the security and financial health of a bank is a very important issue. Also, the appropriate and ethical use of the set priorities is a more important issue in decisions related to the merger of branches with continuous losses. The purpose of this study is to investigate the fundamental factors affecting the formation and development of loss syndrome in Bank Mellat branches with emphasis on ethical variables.

  Method

  The present study was qualitative and based on the data foundation approach. The statistical population included experts in the field of planning, decision making and strategic decision making of Bank Mellat, from which 21 people were purposefully selected as a sample. The analysis tool was interview and the data were analyzed using open, axial and selective coding.

  Results

  The results of open and axial coding were the estimation of 53 initial codes in the form of 11 categories out of 280 concepts that were finally placed in the research model using selective coding.

  Conclusion

  In addition to conditions such as general economic conditions and inefficient management practices, inefficient decisions, lack of efficient regulatory and judicial systems, declining quality of banking services, etc., ethics can be an important factor in the occurrence of bank loss syndrome.

  Keywords: Bank loss syndrome, Financial security, Ethical factors