فهرست مطالب

Modern Research in English Language Studies - Volume:10 Issue: 2, Spring 2023
 • Volume:10 Issue: 2, Spring 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/01/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رسول محمدحسین پور*، زهرا پارساییان صفحات 1-25

  با افزایش استفاده از فناوری های آموزش در یادگیری زبان انگلیسی، امروزه علاقه به یادگیری آنلاین غیررسمی زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی نیز فزونی یافته است. با توجه به حوزه ای از مهارت گفتاری که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، مطالعه ی حاضر به بررسی توسعه ی میکروژنتیکی توانایی گفتاری شرکت کنندگان از نظر درستی و روانی از طریق مشارکت غیر رسمی در فعالیت های آنلاین پرداخته است. از طریق انتخاب یک نمونه هدفمند طبقه بندی شده، سه شرکت کننده بزرگسال مرد و زن در سطح متوسط انتخاب شده و موافقت کردند که در برخی فعالیت های غیر رسمی آنلاین مانند ارسال ایمیل، تماشای ویدیو های آنلاین مانند گفتگو های TED، شرکت در وبینار ها،خواندن اخبار آنلاین و غیره شرکت کنند. رشد میکروژنتیکی شرکت کنندگان در طول مطالعه در فواصل زمانی دوهفته ای مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ی داده های ضبط شده ی صوتی تاثیر مثبت فعالیت های غیر رسمی آنلاین زبان انگلیسی را در توسعه ی درستی و روانی گفتاری برجسته کرد. نتایج همچنین نشان داد که هر یک از شرکت کنندگان در مسیر تکاملی منحصر به فرد خود هستند و درستی و رشد روانی یک فرایند خطی نبوده و بین آن ها رابطه عکس وجود دارد

  کلیدواژگان: درستی، روانی، یادگیری غیر رسمی آنلاین، توسعه تدریجی
 • امیر رخشان، سجاد فتحی* صفحات 27-44

  رویکردهای رقابتی و فردگرایانه شیوه های غالب در کلاس درس هستند. رویکرد جایگزین برای رقابت و فردگرایی، رویکرد تدریس مشارکتی است که اخیرا در زمینه تدریس زبان خارجی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ارزشیابی مشارکتی بر رشد مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی و کاهش اتکا بر معلمان انجام شده است. برای این منظور، 40 زبان آموز زبان انگلیسی با سطح متوسط از طریق آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT) از یک مرکز زبان انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق ابزارهای متعددی از جمله آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT)، آزمون درک مطلب (RCT) و پرسشنامه اتکای دانش آموزان به معلم (SRTQ) به دست آمد. در مرحله آموزشی، گروه آزمایش در معرض تمرین ارزشیابی مشارکتی قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل در معرض تمرین ارزشیابی مرسوم معلم محور قرار گرفتند. مرحله آموزشی به مدت 8 جلسه به مدت نیم ساعت برای هر جلسه دو بار در هفته در ماه به طول انجامید. داده های تجزیه وتحلیل شده بر اساس آزمون the Shapiro-Wilk Test و آزمون the Independent Sample T-Test نشان داد که ارزیابی مشارکتی از نظر آماری تاثیر معنی داری بر رشد مهارت خواندن و کاهش اتکای دانش آموزان دارد. نتایج نشان می دهد که ارزیابی مشارکتی این پتانسیل را دارد که ابزاری ارزشمند برای دستاوردهای یادگیری بهتر و توسعه خوداتکایی یادگیرنده باشد. همچنین، این مطالعه پیشنهادهایی برای محققانی که خواهان مطالعات بیشتر هستند، دارد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی مشارکتی، درک مطلب، خوداتکایی، رشد مهارت، اتکای دانش آموزان
 • نرگس رحمانی*، عبدالله ملکی صفحات 45-67
  محققان با تلاش برای بهبود دستورالعمل های آموزشی، تکنیک های آموزشی متعددی را پیشنهاد کرده اند. در یادگیری لغات به عنوان یکی از زمینه های کلیدی در زبان انگلیسی، دانش ناکافی منجر به مشکلاتی گردیده، اغلب زبان آموزان را با چالش هایی مواجه می کند. این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه یک تکنیک آموزشی که از بسط معنایی، ساختاری، و معنایی/ساختاری استفاده می کند، بر یادگیری واژگان تاثیر می گذارد. این پژوهش با 114 شرکت کننده در سه گروه با شرایط مذکور انجام شد. برای ایجاد شرایط بسط معنایی، بسط ساختاری و بسط معنایی / ساختاری در هر گروه، به شرکت کنندگان فلش کارت هایی داده شد که به ترتیب حاوی کلمات در کنار معادل ها، کلمات بر اساس حروف شماره گذاری شده بدون هیچ معادل و کلمات با حروف شماره گذاری شده در کنار معادل ها بود. داده های به دست آمده از پروتکل امتیازدهی تولید واژگان (LPSP) با استفاده از آزمون های ANOVA یک طرفه و Post-hoc مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی دقت تیوری TAP مراحل یادگیری و آزمون در شرایط بسط معنایی طراحی گردید. نتایج این تحقیق بیانگر این نکته است که مطابق اصول مدل TOPRA، شرح معنایی در مقایسه با شرح معنایی-ساختاری تاثیر مثبتی بر روند یادگیری لغات دارد؛ در حالی نتایج حاکی از تاثیر منفی این روش در مقایسه با شرح ساختاری است. بر اساس نتایج با توجه به ظرفیت ذهنی زبان آموزان، توسعه دهندگان برنامه درسی می بایست در نظر داشته باشند که کدام جنبه از یادگیری اهمیت بیشتری دارد تا به یادگیرندگان اجازه دهتد از توانایی های ذاتی خود بیشترین و بهترین استفاده را ببرند.
  کلیدواژگان: شرح معنایی، شرح ساختاری، یادگیری لغات
 • میثم میرزائی شجاع خانلو، عبدالباسط سعیدیان* صفحات 69-90
  بررسی شناخت مدرسان زبان و راه های ارتقای شناخت آن ها، یکی از مهم ترین بخش آموزش معلمان است، زیرا شیوه های تدریس آن ها به شدت به شناخت آن ها درباره مفاهیم اساسی در آموزش زبان بستگی دارد. این مطالعه توسعه شناخت معلمان مبتدی در مورد بازخورد اصلاحی (CF) را از طریق آموزش تکلیف محور بررسی کرد. داده ها از دو معلم زبان تازه کار از طریق پرسشنامه، مشاهده و مجله جمع آوری شد. آنها در یک کارگاه آموزشی با محوریت راه های افزایش دانش در مورد CF شرکت کردند. این کارگاه مبتنی بر آموزش تکلیف محور بود. سعی بر این بود که معلمان دانش خود در مورد بازخورد و نحوه اجرای آن در کلاس را از طریق برخی فعالیت های تکلیف محور تمرین کنند. داده های قبل از کارگاه نشان داد که معلمان دانش محدودی در مورد عملکردها و انواع CF داشتند. با این حال، کارگاه بر اساس فعالیت های تکلیف محور، آگاهی معلمان را در مورد پتانسیل های بازخورد داربستی را افزایش داد. آنها همچنین بینش هایی در مورد انواع بازخورد ضمنی و صریح و همچنین عملکرد آنها به دست آوردند. در نهایت، اهمیت یافته های این مطالعه برای معلمان تازه کار و آموزش دهندگان دوره های تربیت معلم و نحوه تربیت معلمان مبتدی مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بازخورد اصلاحی، معلمان تازه کار، آموزش تکلیف محور، شناخت معلم
 • نورالدین یوسفی*، صبا بشیری صفحات 91-117
  این مطالعه گزارشی از یک تحقیق کمی-کیفی در خصوص بررسی تاثیر کلاس یادگیری معکوس مبتنی بر موبایل بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی ارایه می دهد. دو کلاس درس (تعداد=30) شامل زبان آموزان سطح متوسط به بالا به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نمرات پیش و پس آزمون وهمچنین مصاحبه های فردی نیمه ساختارمند از طریق واتساپ جمع آوری شدند. برای سنجش تفاوت گروه ها در مهارت نوشتاری، آزمون های تی مستقل و همبسته به همراه کدگذاری موضوعی باز برای تحلیل داده های مصاحبه در مورد نظرات گروه آزمایش نسبت به دوره یادگیری معکوس مهارت نوشتاری مبتنی بر موبایل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج کمی نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود. علاوه بر این، یادگیری معکوس مبتنی بر موبایل موجب تقویت اعتماد به نفس، آمادگی، تمرین قبل از کلاس و همچنین یادگیری خودگردان و مستقل شد که نقشی(بسزا) در تاثیر گذاری این دوره داشتند. از سوی دیگر، برخی عوامل مربوط به جلسات پیش از کلاس مانند هزینه بر و وقت گیر بودن (آن ها) موانعی را برای گروه آزمایش ایجاد نمود. این مطالعه می تواند مفاهیم و پیامدهایی ارزشمند در اختیار کسانی قرار دهد که قصد برگزاری دوره های زبان آموزی از طریق یادگیری معکوس دارند.
  کلیدواژگان: یادگیری از طریق موبایل، یادگیری معکوس، مهارت نوشتاری، فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 • زهرا سادات حاج سید حسین خانی طاهر، ندا فاتحی راد*، واله جلالی صفحات 119-141
  اهمیت استراتژی افزایش آگاهی فراشناختی به خوبی در یافته های پژوهشی به عنوان نوعی پشتیبانی برای کسب مهارت های زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی به طور کلی مستند شده است. با این وجود، اثربخشی این استراتژی بر درک مطلب و سطح خودتنظیمی زبان آموزان زبان انگلیسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی اثربخشی افزایش آگاهی فراشناختی در محیط آموزشی معکوس بر مهارت های خواندن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی و سطوح خودتنظیمی آنها به عنوان تلاشی نسبی در این راستا پرداخته است. برای انجام این کار، نمونه ای متشکل از 56 زبان آموز زبان انگلیسی با سطح متوسط پایین از یکی از آموزشگاه های زبان خصوصی در کرمان، با تکیه بر استراتژی نمونه گیری دردسترس برای مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون تعیین سطح آکسفورد، پیش آزمون خواندن، پس آزمون خواندن، مقیاس خودتنظیمی و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافته های آزمون تی مستقل نشان داد که از پیش آزمون تا پس آزمون، زبان آموزان زبان انگلیسی در گروه آزمایش در هر دو سطح درک مطلب و خودتنظیمی بهتر از گروه کنترل عمل کردند. یافته های مصاحبه نیمه ساختاریافته از نتایج آزمون تی مستقل حمایت کرد ومشخص شد که جنبه های مشارکتی، سرگرم کننده و آموزشی گروه آزمون دانش آموزان را تحت تاثیر قرار داده است. در مجموع، نتایج تایید کرد که ادغام کلاس های درس معکوس با رشد فراشناختی سطح درک خواندن و خودتنظیمی زبان آموزان را افزایش می دهد. کاربردهای آموزشی استراتژی مورد بحث قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: افزایش آگاهی فراشناختی، کلاس درس معکوس، خودتنظیمی، آموزش مبتنی بر استراتژی
|
 • Rasoul Mohammad Hosseinpur *, Zahra Parsaeian Pages 1-25

  The upsurge of interest in the employment of instructional technologies in learning English has coincided with a growing interest in Online Informal Learning of English (OILE). Considering the under-explored area of speaking skill, the present study investigated the participants’ microgenetic development of speaking ability in terms of accuracy and fluency through informal participation in online activities. Through a stratified purposive sample selection, three adult male and female intermediate-level participants were selected and agreed to engage in some online informal activities such as emailing, watching online videos like TED Talks, participating in webinars, reading online news, etc. The participants’ microgenetic development were tested throughout the study in two-week-time intervals. The results of the audio recorded data highlighted the positive impact of the OILE activities on the development of the spoken accuracy and fluency. The results also suggested that each individual participant was on his/her own unique developmental trajectory and that accuracy and fluency development was not a linear process, and there was a trade-off between accuracy and fluency. The overall findings of the study suggested that learners’ speaking ability, particularly fluency and accuracy, can be enriched by interacting with online informal contexts. This study also confirmed that each learner is on his/ her own developmental trajectory. Learners’ developmental trends are various due to differing categorizations and entrenchments in their lives considering Usage-Based (UB) approach.

  Keywords: accuracy, fluency, Online informal learning, Microgenetic approach
 • Amir Rakhshan, Sajjad Fathi * Pages 27-44

  Competitive and individualistic approaches are the more predominant manners of classroom practice. The alternative approach for competition and individualism is the cooperative or collaborative teaching approach that has drawn significant attention in the TEFL field in recent years. This study intends to evaluate the impact of collaborative assessment on Iranian EFL learners’ reading skill development and reliance reduction on teachers. Forty intermediate EFL learners from a language center were recruited through administering Oxford Placement Test (OPT). The required data were obtained through multiple instruments, including Oxford Placement Test (OPT), Reading Comprehension Test (RCT), and Students’ Reliance on the Teacher Questionnaire (SRTQ). The experimental group was subjected to collaborative assessment practice during the instructional phase; meanwhile, the control group was exposed to conventional teacher-based assessment practice. The educational phase consisted of eight sessions, each lasting thirty minutes and occurring twice per week for one month. The data analyzed based on the Shapiro-Wilk Test and the Independent Sample T-Test revealed that collaborative assessment had a statistically significant effect on enhancing reading skill ability and reducing students’ reliance. The results suggest that collaborative assessment has the potential to be a useful tool for improving learning outcomes and fostering learner autonomy. In addition, this study has some suggestions for researchers seeking further studies.

  Keywords: Collaborative Assessment, reading comprehension, Self-reliance, Skill Development, Students’ Reliance
 • Narges Rahmani *, Ataollah Maleki Pages 45-67
  Attempting to improve teaching instructions, researchers have proposed numerous instructional techniques. In vocabulary learning as one of the key areas in EFL, inadequate knowledge leads to complications and frequently faces the learners with challenges. This study explores how an instructional technique that employs semantic, structural, and semantic/structural elaboration affects vocabulary learning. The research was carried out with 114 participants who experienced the mentioned elaborations in three groups. For creating a +semantic, +structural, and +semantic/structural climate in each group, participants were given flashcards containing words beside the equivalents, words by numbered letters without any equivalents, and words by numbered letters beside the equivalents, respectively. The data—obtained from Lexical Production Scoring Protocol (LPSP)—were then input into One-way ANOVA and Post-hoc tests. To check the accuracy of Transfer Appropriate Processing (TAP) theory, different tasks during the teaching and testing phases in +semantic were designed. Due to this inconsistency, the findings proved to be in line with TAP theory, suggesting that Level of Processing (LOP) theory should be accompanied with TAP to end in facilitating results. Data analysis -mirroring the Type of Processing–Resource Allocation (TOPRA) effect- indicated that while the +semantic as compared to +semantic/structural facilitated performance on recall of words, had a negative effect in comparison with +structural. Based on the results, the limited processing resources remind curriculum developers to bear in mind which aspect of learning is of more importance to let the learners make the most and best use of their inborn gifts.
  Keywords: Levels of Processing (LOP) Theory, Semantic Elaboration, Structural Elaboration, Transfer Appropriate Processing (TAP) theory, vocabulary learning
 • Meisam Mirzaei Shojakhanlou, Abdulbaset Saeedian * Pages 69-90
  Investigating language teacher cognition and ways of promoting their cognition are the building blocks of teacher education because their practices are highly contingent on their cognition about underlying concepts in language pedagogy. This study explored the development of novice teachers’ cognition about corrective feedback (CF) through task-based teacher education. The data were culled from two novice Iranian English as a foreign language (EFL) teachers through a questionnaire, observation, and journal. They took part in a course centering on the ways of enhancing knowledge about CF. The course was based on task-based teacher education. The teachers were to learn and practice giving feedback through some task-based teacher education activities such as role plays and observations. The data before the course indicated that the teachers had restricted knowledge about the functions and types of CF. However, the task-based teacher education course raised the teachers’ awareness about the scaffolding potentialities of CF. They also gained insights into implicit and explicit CF types as well as their functions. In addition, CF helped them enhance their awareness about the intrusiveness of error correction in the process of communication flow. Finally, the contribution of the findings of the study for novice teachers and teacher educators and how they should educate novice teachers are discussed.
  Keywords: Corrective Feedback, novice teachers, task-based teacher education, teacher cognition
 • Nouroddin Yousofi *, Saba Bashiri Pages 91-117
  This study gives an account of a mixed-methods exploration of the impacts of a mobile-based flipped classroom on Iranian EFL learners’ writing proficiency. The participants were selected in a non-random convenient sampling procedure. Two intact classes (N=30) of upper-intermediate EFL learners were randomly assigned into experimental and control groups. The quantitative and qualitative data were gathered via pre-and post-test scores and individual semi-structured interviews on WhatsApp. To measure groups’ differences in their writing proficiency, independent and paired samples t-tests statistical techniques were used, along with open thematic coding to analyze the interview data regarding the experimental group’s perceptions on the mobile-flipped writing course. Quantitative results showed that the post-test mean score of the experimental group was significantly higher than that of the control group at p=0.05. Furthermore, the mobile-based flipped learning provided the experimental group with some features that contributed to the course effectiveness, including fostering self-confidence, preparation, and pre-class practice, as well as autonomous and independent learning. It should be mentioned that some factors related to the pre-class sessions made some obstacles for the experimental group, including being cost- and time-consuming. This study can have valuable implications for the stakeholders in the field of language education in general and those who intend to conduct effective flipped EFL courses in particular.
  Keywords: Mobile learning, Flipped learning, Writing proficiency, EFL learners
 • Zahra Sadat Hadj Seyed Hossein Khani Taher Kermani, Neda Fatehi Rad *, Valeh Jalali Pages 119-141
  AbstractThe importance of the metacognitive awareness raising strategy has been well-documented in research findings as a type of support for the language skills acquisition of English as a foreign language (EFL) learner in overall; nevertheless, the efficacy of this strategy on EFL learners' reading comprehension and self-regulation level has received little notice. This research investigated the effectiveness of metacognitive awareness raising in a flipped educational environment on Iranian EFL learners' reading skills and their self-regulation levels as a partial attempt in this direction. In order to do this, a sample of 56 low-intermediate EFL students from one of the private language schools in Kerman, Iran, were chosen for the study relying on a convenient sampling strategy. The Oxford placement test, a reading pre-test, a reading post-test, a self-regulation scale, and a semi-structured interview were used to gather the results. Independent samples t-test findings indicated that from the pre-test to the post-test, EFL students in the treatment group outperformed the control group in both reading comprehension and self-regulation level. The findings of the semi-structured interview supported those of the t-test, and it was determined that the treatment's collaborative, entertaining, and educational elements had impressed the students. In sum, the results confirmed that integrating flipped classrooms with metacognitive development increased EFL learners' reading comprehension and self-regulation levels. The pedagogical implications of the strategy are discussed.
  Keywords: Metacognitive Awareness Raising, Flipped Classroom, self-regulation, Strategy-based Instruction