فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 44، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی محمدیان اردی، رامین نسیمی دوست ازگمی*، فرج بهزاد وکیل آباد صفحات 214-219
  اهداف

  یکی از نظام های مهم طب سنتی که در مهد تمدن های بشری رشد یافته و همواره صادر کننده طبیب، علم و دارو به سراسر دنیا بوده است، نظام جامع طب سنتی ایران است که به نوعی از پزشکی رایج متمایز است. این مقاله با رویکردی منطقی و فلسفی به تفاوت های بین طب سنتی ایرانی و طب رایج می پردازد.

  روش ها

   در این مقاله مروری که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای به مقایسه مبانی طب رایج و طب سنتی ایرانی پرداخته شده است.

  یافته ها

   تفاوت های اصلی بین طب سنتی ایرانی و طب رایج، وجود طبیعت یا قوه مدبره بدنیه است که این سیستم بدون دخالت هر نوع شعوری فعالیت همه اعضا و در نهایت، کل بدن انسان را مدیریت می کند، در صورتی که مکتب طب رایج به چنین چیزی معتقد نیست. دومین موردی که موجب تمایز این 2 مکتب از یکدیگر می شود، نگرش کلی طب سنتی ایرانی به انسان است، در حالی که طب رایج رویکردی کاملا مکانیکال به انسان و سلامت او دارد و در این مکتب سعی می شود تا حد امکان به عمق سلول یا حتی مولکول ها رفته و نقطه معیوب را پیدا کنند. نکته سوم اینکه در طب سنتی ایرانی به تفاوت های فردی بین اشخاص، یعنی مزاج توجه اساسی دارد.

  نتیجه گیری

   برای مقایسه این 2 مکتب طبی باید ابتدا اصلاحاتی در مفاهیم اولیه و بنیادین این 2 طب انجام شود. ضمنا برای ارایه پروتکل مناسب برای درمان بیماران باید از روش تلفیقی 2 طب سنتی و رایج استفاده شود که این امر نیاز به شناخت کامل این 2 طب دارد.

  کلیدواژگان: طب سنتی ایرانی، طب رایج، طبیعت
 • مریم مرادی، آذین نیازی*، معصومه رحیمی، سایه رسا صفحات 220-233
  اهداف

  اختلال خواب مرتبط با یایسگی لزوما میزان خواب را کاهش نمی دهد، بلکه به کیفیت خواب نیز لطمه می زند. محتمل ترین سازوکار اثر والرین بر خواب، اثر گذاری آن بر گیرنده های گاباست. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و جمع بندی نتایج کارآزمایی های بالینی انجام شده درباره تاثیر والرین بر اختلال خواب زنان یایسه به روش مرور سیستماتیک انجام شد.

  روش ها

   در این مطالعه برای دستیابی به مقالات مرتبط از پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، اسکوپوس، ام باس، ساینس، کتابخانه کوهران، پاب مد، ایران مدکس و پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی استفاده شد. کلیدواژه ها بر اساس پیکو و برگرفته از MeSH انتخاب شدند. برای جست و جوی مقالات در منابع فارسی از کلیدواژه یایسگی، بی خوابی، کیفیت خواب، اختلالات خواب، والرین، داروهای گیاهی ، کارآزمایی بالینی، طب مکمل و در منابع انگلیسی از کلیدواژه های Insomnia, Menopause, Valerian, Sleep Disorder, Herbal mMedicine, Complementary Medicine, Clinical Trial و همه ترکیبات احتمالی این کلمات با عملگرهای بولین OR و AND تا   دسامبر سال‎ 2021 ارزیابی شدند. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از ابزار جداد استفاده شد. 

  یافته ها

   از بین 389 مقاله یافته شده در جست و جوی اولیه، 6 مطالعه (با حجم نمونه 637 نفر) بررسی شدند. از این تعداد، 3 مطالعه به بررسی تاثیر والرین بر اختلال خواب، 2 مطالعه به بررسی تاثیر والرین بر کیفیت خواب و 1 مطالعه به بررسی تاثیر والرین بر حیطه های خواب زنان یایسه پرداختند.

  نتیجه گیری

   والرین را می توان به عنوان یک درمان موثر و ایمن برای اختلال خواب در زنان یایسه در نظر گرفت. مطالعات بیشتر برای ارایه شواهد علمی قوی تر درباره بهترین دز موثر، کمترین عوارض جانبی و امکان متاآنالیز پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: یائسگی، خواب، مرور سیستماتیک، والرین
 • فاطمه فرهادی، مولود فرمهینی فراهانی*، پوران وروانی فراهانی، احمدرضا عابدی صفحات 234-245
  اهداف

  بیماری کووید-19 اثرات جسمی و روانی بسیاری دارد. یکی از اثرات روان شناختی این بیماری، اضطراب است که می تواند کیفیت زندگی بیماران را کاهش دهد. این مطالعه با هدف تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب بیماران مبتلا به کووید-19 انجام شد.

  روش ها

   این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود که روی 64 بیمار مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان آموزشی دانشگاهی امیرالمومنین (ع) اراک در سال 1400 انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب و سپس با روش تصادفی ساده به 2 گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پس از آموزش روش آرام سازی بنسون، بیماران گروه آزمایش تمرینات آرام سازی را به مدت 15 دقیقه 2 بار در روز و به مدت 2 روز متوالی انجام دادند. در گروه کنترل درمان های روتین بدون هیچ آزمایشی بود. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه جمعیت شناختی و پرسش نامه اضطراب آشکار اشپیل برگر بود که قبل و بعد از آزمایش تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد قبل از آزمایش بین میانگین نمرات اضطراب بیماران 2 گروه آزمایش (8/85±55/21) و کنترل (6/62± 75/54) تفاوت آماری معناداری وجود ندارد (0/05>P)، اما بین میانگین نمرات گروه آزمایش (9/97± 40/43) و گروه کنترل (6/35± 52/03) پس از اجرای آرام سازی بنسون تفاوت معناداری مشاهده شد (0/001

  نتیجه گیری

  روش آرام سازی بنسون بر اضطراب بیماران مبتلا به کرونا تاثیر دارد. استفاده از این روش، به عنوان یک روش مکمل در کاهش اضطراب این بیماران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آرام سازی بنسون، اضطراب، بیمار، کرونا ویروس، کووید-19
 • حمید یاقوتی، سمانه اولی پور* صفحات 246-259
  اهداف

  ژل رویال یک فرآورده ترشحی زنبور عسل است که اثرات مفیدی بر سیستم عصبی دارد. در مطالعه حاضر، اثر ژل رویال در کاهش تشنج و اضطراب در موش سوری بررسی شده است.

  روش ها

   در این مطالعه تجربی، جهت بررسی اثر ضد تشنجی ژل رویال، 25 سر موش سوری نر به طور تصادفی در 5 گروه کنترل، 100 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال، 200 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال، 400 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال و فنوباربیتال تقسیم شدند. پس از 30 دقیقه، استریکنین جهت القای تشنج به حیوانات تزریق شد. زمان شروع تشنج، دوام تشنج و درصد مرگ ثبت شد. در مدل اضطراب، 35 سر موش سوری نر به طور تصادفی در 5 گروه کنترل، 50 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال، 100 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال، 200 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال و دیازپام تقسیم شدند. با استفاده از ماز به علاوه ای مرتفع شاخص های اضطراب بررسی شد. تحلیل داده ها توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد و 0/05>P از نظر آماری معنادار تلقی شد.

  یافته ها

  دزهای 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال سبب تاخیر در شروع و کاهش مدت تشنج در مقایسه با گروه کنترل شد (0/05>P). درصد مرگ در دزهای مختلف ژل رویال نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (0/05>P). در مدل اضطراب، دزهای 50  و 100 میلی گرم بر کیلوگرم ژل رویال، زمان توقف و دفعات ورود به بازوهای باز ماز به علاوه ای مرتفع را نسبت به گروه کنترل افزایش داد (0/05>P).

  نتیجه گیری

   تجویز ژل رویال می تواند به طور موثری سبب کاهش تشنج القا شده با استریکنین و تعدیل رفتارهای اضطرابی در موش سوری شود.

  کلیدواژگان: ژل رویال، تشنج، اضطراب، استریکنین، ماز به علاوه ای شکل مرتفع
 • فرامرز دوبختی، علیرضا یزدی نژاد، حمید خالقی، ترانه نقیبی* صفحات 260-269
  اهداف

  صدمات تروماتیک مغزی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در بیماران جوان است. تروما باعث فعال شدن پاسخ های نرواینفلاماتوری می شود که نقش مهمی در شکسته شدن سد خونی مغزی و در نتیجه ادم مغزی دارد. مطالعات مختلفی به اثر ضدالتهابی و توانایی عصاره کاهو در کاهش رادیکال های آزاد اکسیژن اشاره کرده اند؛ بنابراین انتظار می رود باعث بهبود پیامد های ناشی از تروما شود. اثرات ضدالتهابی عصاره کاهو بر پیامدهای بیماران با ضایعات مغزی در این مطالعه بررسی شد. 

  روش ها

   این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بود. بیمارانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. پس از اخذ رضایت نامه کتبی از همراه بیمار به 2 گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در گروه آزمایش 250 گرم عصاره آبی کاهو روزانه 2 بار به مدت 7 روز تجویز شد. در گروه کنترل نیز دارونما تجویز می شد. برای همه بیماران فاکتورهای التهابی و متغیرهای وابسته به پیامد بیماران ثبت شد. اطلاعات به دست آمده در نرم افزار SPSS نسخه 18 با آزمون های تی تست، آنالیز واریانس تکراری و کای اسکویر تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   بررسی ها نشان داد متغیرهای مطالعه شده در 2 گروه در سطح خطای 5 درصد تفاوت معناداری با هم نداشتند.

  نتیجه گیری

   در این مطالعه، عصاره کاهو بر بهبود بیماران با ضایعات مغزی موثر نبود که می تواند به دلیل حجم نمونه کم، زمان کم مطالعه، شدت بدحالی بیماران و تاثیر عوامل مخدوش کننده ای نظیر اسیدوز و تفاوت روش کشت کاهو باشد.

  کلیدواژگان: عصاره آبی کاهو، ضایعات مغزی، التهاب، بخش مراقبت های ویژه
 • زینب کدخدا، رامبد خواجه ای*، آمنه برجسته یزدی، اکبر صفی پورافشار، مهدی زارعی صفحات 270-283
  اهداف

  تغییر در سبک زندگی، از جمله فعالیت بدنی و تغذیه از استراتژی های بسیار مهم در کنترل بیماری کبد چرب غیر الکلی است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر 8 هفته آزمایش تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل خرفه بر نیم رخ لیپیدی رت های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی بود. 

  روش ها

   در این پژوهش تجربی 25 سر رت نر بالغ به طور تصادفی انتخاب و در 5 گروه کنترل سالم، کنترل کبد چرب، مکمل خرفه، آزمایش تناوبی شدید، آزمایش تناوبی شدید+ مکمل خرفه قرار داده شدند. رت ها به مدت 12 هفته تحت رژیم غذایی پرچرب قرار گرفتند. پروتکل آزمایشی تناوبی به مدت 8 هفته، 5 جلسه در هفته انجام شد. سطوح لیپوپروتیین پر چگال، لیپوپروتیین کم چگال، تری گلیسرید و کلسترول تام پلاسما اندازه گیری شد. از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

   سطح تری گلیسرید پلاسما در گروه آزمایش تناوبی+مکمل خرفه به طور معناداری نسبت به گروه کبد چرب کنترل پایین تر بود (0/035=P). سطح کلسترول تام در گروه مکمل خرفه (0/013=P) و آزمایش تناوبی+ مکمل خرفه (0/001=P) به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل کبد چرب بود. سطح لیپوپروتیین پر چگال پلاسما در گروه آزمایش تناوبی+مکمل نسبت به سالم کنترل (0/021=P)، کبد چرب کنترل (0/001=P)، آزمایش تناوبی (0/006=P) و مصرف مکمل خرفه (0/018=P) به طور معناداری بالاتر بود. سطح لیپوپروتیین کم چگال در گروه آزمایش تناوبی (0/01=P)، مکمل خرفه (0/001=P) و آزمایش تناوبی + مکمل (0/001=P) به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل کبد چرب بود. 

  نتیجه گیری

   ترکیب آزمایش تناوبی شدید با مصرف مکمل خرفه نسبت به آزمایش و مصرف مکمل خرفه به تنهایی می تواند در بهبود نیم رخ لیپیدی نتایج مطلوب تری به دنبال داشته باشد؛ بنابراین این روش می تواند به عنوان درمان مکمل در افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی استفاده شود.

  کلیدواژگان: ورزش، لیپیدها، خرفه، کبد چرب
 • فائزه محمد قلی ها، خدیجه ایراندوست*، مرتضی طاهری، مقصود نبیل پور صفحات 284-293
  اهداف

  ریکاوری بهینه می تواند در فواصل تمرین ها یا مسابقات از افت ظرفیت عملکردی ورزشکار جلوگیری کند. هدف از این پژوهش، تاثیر بادکش درمانی خشک و مکمل کراتین بر اسیدلاکتیک و لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز پلاسما به دنبال آزمون بی هوازی وینگیت در مردان هندبالیست بود.

  روش ها

   در این مطالعه نیمه تجربی، 12 مرد جوان هندبالیست در 4 مرحله با آزمایش های مختلف شامل گروه های کنترل، بادکش، کراتین، بادکش همراه با کراتین در آزمایشگاه دانشگاه بین المللی قزوین آزمایش شدند. پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه در همه مراحل قبل و بعد از اجرای آزمون وینگیت، فشار خون و ضربان قلب و ترکیب بدنی آزمودنی ها اندازه گیری شد. سپس آزمون وینگیت در 2 مرحله 30 ثانیه ای با استراحت 1 دقیقه بین 2 اجرا سنجیده شد. مرحله خون گیری در گروه کنترل قبل و بعد از آزمون وینگیت انجام شد. در گروه بادکش بعد از آزمون، آزمودنی ها برای انجام بادکش آماده شدند و بعد از اتمام آن 5 میلی لیتر خون از آن ها گرفته شد. در مرحله کراتین خون گیری همانند مرحله پس آزمون گروه کنترل انجام شد، با این تفاوت که 3 روز قبل آزمون، آزمودنی ها به مقدار روزانه 20 گرم کراتین در 4 وعده 5 گرمی مصرف کرده بودند. در گروه بادکش به همراه کراتین شرایط آزمون همانند گروه بادکش و کراتین بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمون آنالیز کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین کراتین کیناز (12/81±165/24) در گروه بادکش و بادکش+کراتین کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل (12/81±110/62) دارد (0/004=P). میانگین لاکتات دهیدروژناز در گروه های کنترل (10/46±352/10)، بادکش (10/46±348/17)، کراتین (10/48±369/33) و بادکش+کراتین (10/46±356/06) اختلاف معناداری با هم ندارند (005/0<p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد مکمل یاری کراتین همراه با بادکش خشک بتواند با کاهش کراتین کیناز در تسریع ریکاوری تاثیرات مثبتی داشته باشد. با این حال، تاثیر معناداری در فعالیت لاکتات دهیدروژناز دیده نشد.</p).

  کلیدواژگان: بادکش درمانی خشک، مکمل کراتین، اسیدلاکتیک
 • عابد قاری، محمود امینی، علیرضا کمالی، شعبانعلی علیزاده، سید امیرحسین لطیفی* صفحات 294-303
  اهداف

  درد یکی از مهم ترین و شایع ترین مشکلاتی است که همواره راهبردهای متعددی برای تسکین آن به کار گرفته می شود. در راستای دستیابی به هدف مدیریت مطلوب درد، انواع مسکن ها و مخدرها استفاده می شوند، هر چند این داروها عوارض جانبی قابل ملاحظه ای نیز دارند. متون خطی متعددی در طب سنتی ایرانی اثرات ضد دردی کاهو را بیان کرده اند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات شربت کاهوی خوراکی به عنوان درمان کمکی در کاهش درد پس از عمل جراحی فتق کشاله ران است.

  روش ها

   این مطالعه یک کارآزمایی بالینی 3 سوکور است. 70 بیمار نامزد جراحی فتق کشاله ران مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک به صورت تصادفی به 2 گروه آزمایش و کنترل تقسیم بندی شدند. از 3 روز قبل از جراحی تا بعد از جراحی شربت کاهو و پلاسبو تجویز و در صورت نیاز مورفین به بیماران دچار درد شدید تجویز شد. میزان درد بر اساس پرسش نامه VAS سنجیده شد. همچنین برای بررسی معناداری متغیرها از آزمون های آماری کای دو و تی مستقل و آنالیز واریانس تکراری استفاده شد.

  یافته ها

   شدت درد حاد پس از ریکاوری جراحی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنا داری داشت. میانگین نمره درد بر اساس مقیاس آنالوگ بصری در 24 ساعت پس از جراحی در گروه آزمایش 0/68±1/94 و در گروه کنترل 2/75±8/13 بود P<0/05)).

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه شربت کاهو به عنوان درمان کمکی می تواند در کاهش درد پس از عمل جراحی فتق کشاله ران موثر باشد.

  کلیدواژگان: کاهو، جراحی فتق کشاله ران، کاهش درد
|
 • Ali Mohammadian Erdi, Ramin Nasimi Doost Azgomi*, Faraj Behzad Vakilabad Pages 214-219
  Objective

  One of the important systems of traditional medicine that has grown in the cradle of human civilizations and has always exported doctors, science and medicine to the farthest corners of the world, is the comprehensive system of Iranian Traditional Medicine, which is somehow different from common medicine. This article deals with the differences between Iranian Traditional Medicine and pupular medicine with a logical and philosophical approach.

  Methods

  In this review article, which was done with the analytical-descriptive method, using internet and library resources, the basics of common medicine and Iranian traditional medicine are compared.

  Results

  The main differences between Iranian traditional medicine and popular medicine is the existence of nature or the administrator power of the body, which manages the activity of all organs and ultimately the whole human body without the intervention of any kind of consciousness, while the popular school of medicine does not believe in such a thing. The second thing that differentiates these two schools from each other is the general attitude of Iranian traditional medicine towards human beings, while the common medicine has a completely mechanical approach to human beings and their health. And in this school, they try to go as deep as possible into the cell or even the molecules and find the defective point. The third point is that in Iranian traditional medicine, individual differences between people, i.e. temperament, are of fundamental importance.

  Conclusion

  In order to compare these two schools of medicine, first of all, reforms should be made in the basic and fundamental concepts of these two medicines, at the same time, in order to provide a suitable protocol for the treatment of patients, the combined method of two traditional and popular medicines should be used, which requires a complete understanding of these two medicines.

  Keywords: Iranian Traditional Medicine, Pupular Medicine, Nature
 • Maryam Moradi, Azin Niazi*, Masoumeh Rahimi, Sayeh Rasa Pages 220-233
  Objective

  Menopause-related sleep disorders do not necessarily affect the amount of sleep, but they affect the quality of sleep. This study aims to review the results of clinical trials on the effect of valerian on sleep disorders of postmenopausal women in Iran.

  Methods

  In this systematic review study, a search was first conducted in SID, IranMedex, PubMed, Web of Science, Cochrane library, EMBASE, Scopus, Science Direct, and Google Scholar databases for the related articles published until December 2021 using keywords based on PICO strategy and MeSH terms including insomnia, menopause, valerian, sleep disorders, herbal medicine, complementary medicine, and clinical trial in Persian and English with Boolean operators (OR, AND) . The Jaded scale was used to evaluate the quality of the articles.

  Results

  Of 389 articles found by the initial search, 6 studies (sample size= 637) were reviewed. Of these, 3 studies examined the effect of valerian on sleep disorders, 2 studies examined the effect of valerian on sleep quality, and 1 study examined the effect of valerian on the sleep dimensions of postmenopausal women.

  Conclusion

  Valerian can be considered as a safe treatment for sleep disorders of postmenopausal women in Iran. Further studies are recommended to provide evidence for the best dose of valerian with the least side effects.

  Keywords: Sleep, Menopause, Valerian, Systematic Review
 • Fateme Farhadi, Moloud Farmahini Farahani*, Pouran Varvani Farahani, Ahmadreza Abedi Pages 234-245
  Objective

  The disease of Covid-19 has many physical and psychological effects. One of the psychological effects of this disease is anxiety, which can reduce the quality of life of patients. The aim of this study was to effect of Benson relaxation on the anxiety of patients with covid-19.

  Methods

  This research was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group, which was conducted on 64 patients with covid-19 admitted to Amiralmomenin Hospital in Arak in 1400. After obtaining written consent, the subjects were selected by convenience sampling and randomly assigned to the divided into two experimental groups (32 people) and control (32 people. After teaching the Benson relaxation technique, the patients in the experimental group performed relaxation exercises for 15 minutes twice a day for 2 consecutive days. In the control group, there was routine treatment without any intervention. The data gathering tool were demographic questionnaire and the Spielberger ‘s state anxiety questionnaire. The questionnaires were completed before and after the intervention. Data were analyzed by SPSS 21 with using the descriptive and analytic statistics (chi square test, t-test and independent t) was performed.

  Results

  The results showed that before the intervention, there was no statistically significant difference between the average anxiety scores of the patients in the two experimental groups (55.21 ± 8.85) and control (54.75 ± 6.62) (P>0.05), but between the average the scores of the experimental group (40.43 ± 9.97) and the control group (52.03 ± 6.35) after the implementation of Benson's relaxation showed a significant difference (P<0.001).

  Conclusion

  Benson relaxation technique has an effect on the anxiety of corona patients, the use of this method is recommended as a complementary method in reducing the anxiety of these patients.

  Keywords: Benson relaxation, Anxiety, Patient, Corona Virus, Covid -19
 • Hamid Yaghooti, Samaneh Olapour* Pages 246-259
  Objective

  Royal jelly is a honey bee secretion with beneficial effects on the nervous system. The present study aims to investigate the effects of royal jelly in reducing seizure and anxiety-like behaviors in Syrian rats.

  Methods

  This is an experimental study. In the seizure model, 25 male white Syrian rats were randomly divided into five groups: Control, royal jelly 100 mg/kg, royal jelly 200 mg/kg, royal jelly 400 mg/kg, and phenobarbital. After 30 minutes, strychnine was injected to induce seizure in animals. The time of seizure onset, seizure duration, and mortality rate in animals were recorded. In the anxiety model, 35 male white Syrian rats were randomly divided into five groups: Control, royal jelly 50 mg/kg, royal jelly 100 mg/kg, royal jelly 200 mg/kg, and diazepam. Anxiety-like behaviors were examined by using the elevated plus maze (EPM) test. Data analysis was performed using one-way ANOVA, and P<0.05 was statistically significant.

  Results

  Royal jelly at doses of 200 and 400 mg/kg delayed the time of seizure onset and reduced the seizure duration compared to the control group (P<0.05). The mortality rate was also reduced after using different doses of royal jelly compared to the control group (P<0.05). Moreover, royal jelly at doses of 50 and 100 mg/kg increased the time spent in the open arms of the EPM platform and the number of entries to the open arms compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

  Administration of royal jelly can reduce strychnine-induced seizure and modulate anxiety-like behaviors in rats.

  Keywords: Royal jelly, Seizure, Anxiety, Strychnine, Elevated plus maze
 • Faramarz Dobakhti, Alireza Yazdinezhad, Hamid Khaleghi, Taraneh Naghibi* Pages 260-269
  Objective

  Traumatic Brain Injury (TBI) is one of the leading causes of death in younger people. It activates neuroinflammatory responses that play an important role in breaking the blood-brain barrier and resulting in brain edema. Various studies have indicated the anti-inflammatory effect and the ability of lettuce extract to reduce oxygen free radicals. Therefore, it is expected to improve the consequences of TBI. Therefore, this study aims to investigate the anti-inflammatory effect of lettuce extract on the outcomes of patients with TBI admitted to the Intensive Care Units (ICUs).

  Methods

  This is a randomized clinical trial. Patients were divided into two groups of intervention (n=15) and control (n= 15). In the intervention group, patients received 250 g of lettuce aqueous extract twice a day for 7 days. In the control group, a placebo was administered.  For all patients, the levels of inflammatory markers and variables related to the patient outcome were recorded. The data were analyzed in SPSS v.18 software using t-test, Mann-Whitney U test, repeated measures ANOVA, and chi-square test.

  Results

  There was no significant difference between the study groups in any study variables (P>0.05).

  Conclusion

  Lettuce aqueous extract is not effective in improving the outcomes of patients with TBI in ICUs, which can be due to the small sample size, short study duration, the illness of patients, the influence of confounding factors such as acidosis, and use of different lettuce cultivation method.

  Keywords: Lettuce, Traumatic brain injury, Intensive care unit
 • Zeynab Kadkhoda, Rambod Khajeie*, Ameneh Barjaste Yazdi, Akbar Safipor Afshar, Mehdi Zarei Pages 270-283
  Objective

  Having physical activity and proper nutrition are very important for preventing Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). The present study aims to investigate the effect of eight weeks of high-intensity interval training (HIIT) along with purslane (Portulaca Oleracea) supplementation on the lipid profile of rats with NAFLD

  Methods

  In this experimental study, 25 male Wistar rats randomly divided into five groups: healthy control, NAFLD control, supplement, HIIT, and HIIT + supplement. To induce NAFLD, rats received a high-fat diet for 12 weeks. The HIIT was performed for eight weeks, five sessions per week. Plasma levels of High-Density Lipoprotein (HDL), Low-Density Lipoprotein (LDL), Triglyceride (TG) and Total Cholesterol (TC) were measured. One-way ANOVA and Tukey’s post-hoc test were used to analyze the data.

  Results

  Plasma level of TG in the HIIT + supplement group were significantly lower than in the NAFLD control group (P=0.035). The TC level in the supplement (P=0.013) and HIIT +supplement (P=0.001) groups was significantly lower than in the NAFLD control group. The HDL level in the HIIT + supplement group was significantly higher compared to healthy control (P=0.021), NAFLD control (P=0.001), HIIT (P=0.006) and supplement (P=0.018) groups. The LDL level in the HIIT (P=0.01), supplement (P=0.001) and HIIT + supplement (P=0.001) groups was significantly lower than in the NAFLD control group.

  Conclusion

  It seems that HIIT combined with purslane supplementation can have better effect compared to HIIT and purslane supplementation alone; therefore, this method can be used as a complementary therapy in people with NAFLD.

  Keywords: High-intensity interval training, Lipid profile, Portulaca Oleracea, Non-alcoholic fatty liver
 • Faiza Mohammad Qoliha, Khadijeh Irandoust*, Mortaza Taheri, Maghsoud Nabilpour Pages 284-293
  Objective

  Optimum recovery can prevent the athlete's functional capacity from falling between training sessions or competitions. The aim of this study was to evaluate the effect of dry cupping therapy and creatine supplementation on lactic acid, lactate dehydrogenase and plasma creatine kinase following the Wingate anaerobic test in male handball players.

  Methods

  In this quasi-experimental study, 12 young male handball players in 4 stages with different interventions. Including groups: control, cupping, creatine and cupping with creatine were tested were tested in the laboratory of Qazvin International University. After obtaining written informed consent, in all groups, blood pressure and heart rate and body composition were measured before and after the Wingate test. The Wingate test was then performed in two 30-second stages with a 1-minute break between two performances. Blood sampling was performed in the control group before and after the Wingate test. In the cupping group with creatine, the test conditions were the same as in the cupping and creatine groups. Data were analyzed using SPSS v. 27 software and with the help of analysis of covariance test.

  Results

  The average creatine kinase (165.12±24.81) in the cupping and cupping + creatine group has a significant decrease compared to the control group (110.12±62.81) (P=0.004). The mean of lactate dehydrogenase in the control (352.10±10.46), cupping (348.10±17.46), creatine (369.10±33.48) and cupping + creatine (356.10±06.46) groups have no significant difference (P>0.005).

  Conclusion

  It seems that creatine supplementation along with Dry cupping therapy can have positive effects in speeding up recovery by reducing creatine kinase. However, there was no significant effect on lactate dehydrogenase activity.

  Keywords: Dry Cupping Therapy, Creatine Supplement, Lactic Acidt
 • Abed Ghari, Mahmood Amini, Alireza Kamali, Shabanali Alizadeh, Seied Amirhosein Latifi* Pages 294-303
  Objective

  Pain is one of the most common problems after surgery. Various strategies have been used to alleviate it. To achieve the optimal pain management, various analgesics and narcotics are used, despite of having side effects. Numerous sources of Iranian Traditional Medicine have indicated the analgesic effects of lettuce. This study aims to evaluate the effects of lettuce syrup as an adjunctive therapy on pain relief after inguinal hernia surgery.

  Methods

  This is a triple-blind clinical trial. Seventy patients candidates for inguinal hernia surgery referred to Valiasr Hospital in Arak, Iran were randomly divided into two groups of intervention and placebo. From 3 days before surgery to after surgery, lettuce and placebo syrup were prescribed separately as well as morphine, if needed. Pain was measured using visual analogue scale (VAS) during recovery and 1, 2, 4, 6, 12 and 24 hours after surgery. The data were analyzed by independent t-test, chi-square test, and repeated measure ANOVA. 

  Results

  The acute pain level during recovery after surgery significantly decreased in the intervention group compared to the control group. The mean VAS score 24 hours after surgery was 0.68±1.94 in the intervention group and 2.75±8.13 in the control group (P<0.05).

  Conclusion

  The use of lettuce syrup as an adjunctive treatment is effective in reducing pain after inguinal hernia surgery.

  Keywords: Lactuca sativa, inguinal hernia surgery, pain relief