فهرست مطالب

زبان شناخت - سال سیزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • منظر رحیمی ایمن*، فرشته آتش برگ صفحات 1-33
  شکند گمانیگ وزار اثری است کلامی که در نیمه های سده سوم هجری نوشته شد. در آن زمان زبان پهلوی فاقد پشتوانه سیاسی پیشین خود بود، ضمن اینکه کاربرد روزمره اش در میان مردم را از دست می داد، و عربی و فارسی به تدریج در همه زمینه ها جای آن را می گرفتند. در چنین زمانی، نویسنده این اثر متنی کلامی را می نویسد بدون اینکه از وام واژه های عربی برای بیان مفاهیم پیچیده استفاده کند، و در این کار بسیار موفق است. او مفاهیم پیچیده را تنها با استفاده از واژه های پهلوی بیان می کند، و از امکانات واژه سازی پهلوی بیشترین بهره را می برد. چون پسوندهای اشتقاقی از جمله مهمترین امکانات واژه سازی در زبان پهلوی هستند، این سوال مطرح می شود که پسوندهای استفاده شده در این اثر چگونه کمیت و کیفیتی داشته اند؟ بدین معنی که آیا نویسنده پسوندهای پر شماری در دسترس خود داشته است و یا اینکه آن پسوندها از نظر قابلیت های واژه سازی، در مقایسه با پسوندهای فارسی ویژگی های متمایزی داشته اند؟ بررسی این اثر نشان می دهد پسوندهای استفاده شده بسیار کمتر از پسوندهای رایج در زبان فارسی بوده و به جز یکی دو مورد، همه در فارسی به کار رفته اند.
  کلیدواژگان: شکند گمانیگ وزار، پازند، پهلوی، اصطلاحات علمی، واژه سازی، پسوندهای اشتقاقی
 • حسین رحمانی*، بهزاد احمدی صفحات 35-62
  وجهه تصویر هر فرد از خود، در عرصه اجتماعی است که قابلیت از دست رفتن، حفظ شدن و فزونی یافتن دارد و دارای دو بعد منفی (تمایل افراد به خودمختاری) و مثبت (تمایل افراد به موردتایید واقع شدن) است. در هر گفتگویی لاجرم ملاحظات وجهه، که خود ارتباطی تنگاتنگ با قدرت دارد، وارد می شود. در خانواده به طور سنتی قدرت در ید مردان بوده است و این تهدید وجهه فرودستان (اعضای خانواده خود به ویژه زنان) را برای آنان سهل تر کرده است، گرچه گاهی با مقابله به مثل مواجه بوده اند. پژوهش حاضر با بررسی گفتگوهای محمود شایگان و همسرش در نمایشنامه «منجی در صبح نمناک»، اثر اکبر رادی، درپی بررسی اعمال تهدیدکننده وجهه بر اساس مدل براون و لوینسون (1987) است تا با مقایسه اعمال تهدیدکننده وجهه این دو شخصیت در طول نمایشنامه مشخص کند شخصیت زن این نمایش چگونه با شخصیت های کلیشه ای جنیسیتی زنان متفاوت است. نتایج حاکی از آن است که کتایون وجهه مثبت و وجهه منفی شوهرش را با استفاده از مخالفت، انتقاد و تقابل بیشتر، تهدید می کند. به عبارت دیگر، هرجا شخصیت مرد، دست به اعمال تهدیدکننده وجهه بیشتری زده است، با تعداد عمل تهدیدکننده وجهه بیشتری از سوی همسرش مواجه شده است.
  کلیدواژگان: اعمال تهدیدکننده وجهه، فرا دست، فرو دست، وجهه، مخالفت و انتقاد، منجی در صبح نمناک»
 • سید مهدی عمادی مجد*، آتوسا رستم بیک تفرشی، فاطمه راکعی صفحات 63-97
  در این پژوهش گزیده هایی از گفتمان دوره دهم مجلس ایران (13951399ش) را با هدف شناسایی و واکاوی بی ادبی زبانی/ تهاجم کلامی بررسیده ایم. با این هدف، بر دو مبنای نظری بی ادبی زبانی کالپپر (2011)، و رتوریک ارسطو (کندی، 2007) تکیه داشتیم تا رخدادهای بی ادبی زبانی را در متن تعداد برگزیده ای از جلسات پرسش مجلس شناسایی نموده، درباره شمول آن دسته از پاره گفت ها، که دربردارنده بی ادبی اند، ذیل هر یک از گونه های رتوریک ارسطو تصمیم گیری کنیم. پرسش های پژوهش عبارت اند از: کدام مقوله های بی ادبی کالپپر (2011) و با چه بسامدی در پیکره پژوهش نمود یافته اند؟ چند درصد از پاره گفت های دربردارنده بی ادبی مشاجراتی، مشاوراتی و یا منافراتی اند؟ برخی یافته های پژوهش: در میان مقوله های کالپپر (2011: 113193)، از فرمول واره های مرسوم شده بی ادبی، پرسش/ پیش انگاری ناخوشایند و سپس توهین، و از بی ادبی های تلویحی، اظهارات دوپهلو و سپس طعنه بیش از همه نمود یافته اند. برخی فرمول واره ها و بیان های زبانی پربسامد درپیکره، به عنوان فرمول واره های مرسوم شده بی ادبی در گفتمان (دست کم آن دوره) مجلس شناسایی و معرفی شدند. 70درصد پاره گفت های دربردارنده بی ادبی در متن جلسات پرسش مجلس ایران ذیل گونه مشاجرات و 30درصد دیگر نیز ذیل گونه مشاورات و منافرات دسته بندی شدند.
  کلیدواژگان: تهاجم کلامی، بی ادبی زبانی، بی ادبی فرمول واره ای، بی ادبی تلویحی، گفتمان مجلس، گونه مشاجرات
 • فاطمه نعیمی حشکوایی، مریم نوروزیان*، حسن عشایری صفحات 99-121
  یادگیری، فرایند فراگیری اطلاعات جدید است و حافظه نتیجه یادگیری است. حافظه، توانایی ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات است که تجربیات گذشته را برای تاثیر در رفتار امروز فعال می کند. بهر چند مطالعات نشان داده اند که رویدادهای هیجانی بیشتر از رویدادهای عادی و خنثی در حافظه ماندگاری دارند اما هنوز مطالعات کمی در دسترس است که مشخص کند در برانگیختگی حافظه بیماران مبتلا به بیماری آلزهایمر محتوای واژگانی هیجانی جملات موثر است یا نوای گفتار هیجانی یا اینکه تعامل این دو، منجر به بازیابی بهتر حافظه این بیماران می شود. به همین منظور این پژوهش طراحی شد تا با مطالعه 40 بیمار مبتلا به آلزهایمر در سطح خفیف با استفاده از پایگاه داده گفتار هیجانی زبان فارسی (Persian ESD) میزان برانگیختگی حافظه بررسی شود. نتایج حاکی از این بود که محتوای واژگانی هیجانی به همراه نوای گفتار هیجانی است که در بازیابی، یادآوری و پایداری جملات هیجانی تاثیرگذار است. تاثیر نوای گفتار هیجانی بر روی واژه ها در درجه اول باعث می شود تا انگیختگی هیجانی، وضوح و صراحت حافظه را افزایش دهد و در درجه دوم باعث می شود واژه های هیجانی، گروه مفهومی یا انسجام مفهومی تشکیل دهند و از این رو بهتر بازخوانی شوند.
  کلیدواژگان: حافظه رویدادی، نوای گفتار هیجانی، بیماری آلزهایمر، حافظه هیجانی، حافظه واژگانی
 • لیلا قلی پور حسن کیاده، فروغ کاظمی* صفحات 123-153
  نظام های صرفی زبان های مختلف تمایل دارند از اصول خاصی پیروی کنند، شفافیت یکی از این اصول مهم است. جستار حاضر، به بررسی شفافیت نشانه های تصریفی فارسی و انگلیسی براساس نظریه صرف طبیعی پرداخته است. مسیله اصلی آن است که شفافیت در وندهای تصریفی این دو زبان از منظر صرف طبیعی چگونه بازنمایی می شود. داده های فارسی از پیکره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و داده های انگلیسی از پایگاه پیکره انگلیسی آمریکایی معاصر به روش نمونه گیری تصادفی)و بر مبنای تعداد واژه های مساوی) انتخاب شده، سپس براساس دیدگاه درسلر و مایرثالر موردبررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در فارسی صورت های تصریفی -ها و -ون جمع ساز، -ترین صفت عالی ساز، ت- و -اد گذشته ساز، و ن- منفی ساز و در انگلیسی صورت های ‘s- مالکیت، -est صفت عالی ساز و -en صفت مفعولی ساز، شفاف و باقی نشانه ها غیرشفاف اند. یافته ها حاکی از آن است که شفافیت مقوله های اسم و فعل در فارسی بیش از صفت است اما شفافیت مقوله های اسم و صفت در انگلیسی بیش از شفافیت فعل است. این امر یکی از وجوه افتراق نظام صرفی این دو زبان است. همچنین، میان ملاک شفافیت و بسامدوقوع نشانه تصریفی رابطه مستقیمی وجود ندارد. در نظام صرفی هر دو زبان بین مقوله دستوری و شفافیت رابطه مستقیمی وجوددارد. اما این رابطه درخصوص شفافیت هریک از نشانه ها با بسامد وقوعشان لزوما صدق نمی کند.
  کلیدواژگان: ارزش های تصریفی، بسامد، شفافیت، فارسی و انگلیسی، نظریه صرف طبیعی، وندهای تصریفی
 • مریم مهرابی، راحله گندمکار* صفحات 155-184
  اصول همکاری گرایس درمورد چگونگی کاربرد زبان در میان انسان ها و بر این اصل استوار است که سخنگویان باید سهم خود را در مکالمه براساس هدف موردنظر به درستی ایفا کنند. گرایس (1975) در این باره چهار اصل کمیت، کیفیت، ارتباط و شیوه را معرفی کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکرد اصول گرایس در کیفیت تعبیر متن از سوی مخاطب، بررسی میزان اختلال در تعبیر متن درصورت تخطی از اصول گرایس و بررسی میزان تخطی از اصول گرایس توسط زنان و مردان در فیلم فروشنده انجام شده است. این پژوهش بر مبنای نظریه اصول گرایس و در چارچوب رویکرد ادراکی، و به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، منتخبی از دیالوگ های فیلم فروشنده به عنوان داده مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد در فیلم فروشنده، هیچ یک از اصول گرایس به طور کامل رعایت نشده اند و این مسیله در کیفیت تعبیر متن از سوی مخاطب تاثیرگذار بوده است؛ اما تعبیر متن با اختلال مواجه نشده و مخاطب به تعبیری از فیلم رسیده است. همچنین نتایج نشان می دهند که مردان و زنان در پاسخ به جنس موافق یا مخالف، به میزان متفاوتی از هر یک از اصول گرایس تخطی می کنند.
  کلیدواژگان: اصول همکاری گرایس، تعبیر متن، نگرش ادراکی، فیلم فروشنده، مکالمه، کاربرد زبان
 • روشنک آذری* صفحات 185-206
  جملات شرطی چهاردهمین مورد از جهانی های زبان و قابل ارزیابی در چارچوب های رده شناختی اند. هدف از این پژوهش توصیفی-کمی، بررسی جملات شرطی زبان پهلوی ساخته شده با افعال دستگاه گذشته و بررسی نوع جهان ممکن آن بر اساس زمان دستوری بند شرط است. پیکره پژوهش کتاب های زند بهمن یسن، گزیده های زادسپرم و روایت پهلوی بود. بررسی آماری بر کتاب روایت پهلوی با حدود 250 جمله شرطی انجام شد و برای پیکره آماری، 160 جمله مشخص گردید. براساس آمار بدست آمده از پیکره تحلیل، زمان دستوری بند شرط در 85% موارد بر دستگاه حال و 15% باقیمانده در دستگاه گذشته ساخته شده بود. تحلیل معنایی نشان داد در زبان پهلوی، اگر زمان دستوری در بند شرط و جواب شرط گذشته باشد، گرایش زیادی برای حقیقی بودن جهان ممکن آن جمله شرطی وجود دارد. این نتیجه با برآیند پژوهش بقایی و نغزگوی کهن(1397) برای جملات شرطی زبان فارسی معاصر،بر اساس رده شناسی دکلرک و رید، همخوانی داشت. در ساخت جملات شرطی پهلوی بر دستگاه گذشته، علاوه بر فعل ماضی شرطی نامحقق، ماضی ساده و ماضی نقلی، فعل غیرشخصی، جمله اسمیه و اسم مصدرکاربرد داشت. در این پژوهش کاربرد فعل ماضی شرطی نامحقق در ساختار چند جمله مرکب با وجه اخباری نیز مشاهده شد.
  کلیدواژگان: زبان پهلوی، جملات شرطی، جهان ممکن، زمان دستوری، رده شناسی
 • زینب نوری، بلقیس روشن*، ارسلان گلفام صفحات 207-233
  مفهوم «زمان» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیم در ذهن و زندگی انسان است که طبق یافته های زبان شناسان شناختی، در زبان ها و فرهنگ های مختلف غالبا به صورت استعاری درک و بیان می شود. پژوهش حاضر به بررسی استعاره های مفهومی زمان در زبان فارسی می پردازد و هدف آن ارایه انگاره ای نظام مند از انواع استعاره های مفهومی است که سخنگویان زبان فارسی برای درک و بیان مفهوم زمان به کار می گیرند. این مطالعه براساس نظریه استعاره مفهومی (لیکاف و جانسون، 1980، 1999، لیکاف، 1993) و نظریه طرحواره های تصوری (جانسون، 1987) انجام می گیرد و داده های آن عمدتا از پیکره همشهری (نسخه دوم) استخراج شده اند که با داده های حاصل از جستجوی اینترنتی در جستجوگر گوگل تکمیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که در زبان فارسی مفهوم زمان براساس سه طرحواره تصوری حرکت، ظرف و شیء و از طریق استعاره های مفهومی «زمان، مکان است»، زمان شیء (متحرک یا ثابت) است»، «زمان انسان است» و «زمان ظرف است» درک و بیان می شود.
  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، استعاره زمان، معناشناسی شناختی، مفهوم سازی استعاری، طرحواره تصوری
 • میترا فراهانی*، آزیتا افراشی، یحیی مدرسی صفحات 235-260

  پژوهش حاضر به دو روش پیکره ای و پرسش نامه ای به تحلیل مفهوم «زندگی» در زبان فارسی پرداخته است. بدین منظور، فراوانی نگاشت های تاثیرگزار بر مفهوم سازی «زندگی» در 120 جمله ی شاهد پایگاه داده های زبان فارسی بررسی شد. مشخص شد که در پیکره های زبان فارسی حوزه ی مبدا «مکان» بیش تر از حوزه های مبدا دیگر در مفهوم سازی «زندگی» نقش دارد. در تحلیل پرسش نامه-مدار، پرسش نامه ای با 11 جمله ی استعاره-محور و گرایش-محور (گرایش فکری) به 120 نفر نمونه ی تصادفی ارایه شد. افراد نمونه به 6 گروه زنان زیر 20 سال، مردان زیر 20 سال، زنان بین 25 تا 35 سال، مردان بین 25 تا 35 سال، زنان بالای 50 سال و مردان بالای 50 سال تقسیم می شدند. جمله های پرسش نامه، خبری و با ضمیر متکلم وحده طراحی شدند. گزینه های انتخابی پرسش نامه 5 مورد و به صورت طیفی از «بسیار موافقم» تا «بسیار مخالفم» انتخاب شدند. در این مطالعه مشخص گردید که سنین و جنسیت های مختلف جامعه ی فارسی زبان در تعریف مفهوم «زندگی» با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در پایان، نگاشت های استعاری مفاهیم «زندگی» به دو روش پیکره بنیاد و پرسش نامه بنیاد با یکدیگر مقایسه گردید و این نتیجه حاصل شد که جامعه ی فارسی زبان تا حد زیادی با پربسامدترین نگاشت های پیکره بنیاد مفهوم «زندگی» موافق است.

  کلیدواژگان: استعاره ی مفهومی، پایگاه داده های زبان فارسی، زبان شناسی اجتماعی شناختی، زبان شناسی شناختی، زندگی
 • محمود مهرآوران* صفحات 261-359
  یکی از ویژگی های بلاغی زبان در نوشتار و گفتار، تاکید در سخن است. تاکید به شیوه های گوناگونی صورت می گیرد. گروه های اسمی یکی از ابزارهای تاکید هستند که تاکنون کمتر مورد توجه قرارگرفته اند. منظور از گروه های تاکیدی در این نوشتار، گروه هایی است که در آنها یا ساخت واژه از واج های تکراری است یا واژه از دو یا چند تکواژ یا واژه مکرر ساخته می شود و یا اعضای گروه به نحوی با هم ترکیب یا به هم عطف می شوند که تاکید را می رساند. گروه های تاکیدی به صورت اسم های متناسب، اسم ها و صفت های مترادف، اسم ها و صفت های متضاد، فعل های متناسب و نیز واژگانی با تناسب موسیقایی هم نشین شده اند. این تحقیق با تهیه فهرستی از نمونه ها متشکل از هزار و پانصد گروه اسمی، ساختار، ویژگی ها، خاستگاه و کارکرد آنها را بررسی و تحلیل و آنها را در دسته های مختلف طبقه بندی کرده است. کاربرد این گروه ها برای اهداف مختلف است؛ از جمله: ایجاد معانی تازه، معانی ثانوی، کنایی و مجازی، گسترش معنی، شمول، تفصیل در سخن، اختصار و ایجاز اما مهم ترین و بیشترین کارکرد آن تاکید است. مانند تاکید و برجسته سازی اهمیت چیزی، احساسات و عواطف، فاصله، مقدار و کمیت، کیفیت و شدت.
  کلیدواژگان: بلاغت، تاکید، تکرار، گروه های اسمی، گروه های تاکیدی
 • ثریا سبهانی*، الخاص ویسی صفحات 297-324
  توان القایی نشانه های زبانی شعر برگرفته از انواع صنایع شعری و هنرمایه های ادبی است که عامل القاء پیام هستند. شعرا از این قابلیت نشانه شناختی در خلق آثار خود بسیار بهره برده اند. سهراب سپهری از جمله شعرای معاصر است که توانسته با بهره گیری از عناصر طبیعت و شگردهای زبانی الهام گرفته از اختیارات شاعری، به شعر خود عمق معنایی بخشیده و آن را اثرگذار نماید. بر همین اساس، پژوهش حاضر با استناد به داده های برگرفته از آثار سهراب از جمله «هشت کتاب» که به روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده، به روش توصیفی و تحلیل محتوی در قالب رویکرد نشانه شناختی سوسور و پییرس، به بررسی نشانه شناختی و رمزگشایی معنایی عناصر طبیعت در شعر سهراب پرداخته است تا فرآیند خلاقیت معنایی حاصل از بهره گیری نشانه های طبیعت در لایه های معنایی شعر وی آشکار گردد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سهراب با به کارگیری عناصر گوناگون طبیعت (باد، آب، خاک، باران، نباتات، حیوانات،...) درصدد بوده تا ارزش های اخلاقی و هم زیستی مسالمت آمیز را به انسان ها انتقال دهد. او از عناصر طبیعت، درس تلاش و تکاپو را آموخته و همه آنها را زیبا و جلوه ای از ذات خداوند می بیند.
  کلیدواژگان: _ عناصر طبیعت، نشانه شناسی، شعر سهراب سپهری، سوسور، _ پیرس
 • احسان شرقی، حسین نجاری*، زهره زرشناس صفحات 353-381
  ساختار تمثیل گونه گنبد در متن فارسی میانه گزیده های زادسپرم در مفهوم خاصی برای امر گذار و برون فکنی نیروی روان از ساختار گنبدی شکل تن بکار رفته است. این پژوهش، با هدف بررسی دیدگاه تمثیلی زادسپرم از طرح گنبد تن و تعمیم دادن آن به الگوهای چند وجهی ساختار روان با توجه به فصل های بیست و نهم و سی ام، سعی نموده با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کهن موجود پیرامون انسان شناسی زردشتی ، به عوامل و متغیرهایی نظیر حالت های دورنوردی روان (فصل سی و یکم) به همیاری نیروی "روان در جهان مینویان" بپردازد. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که؛ با توجه به بیان نظریه هولوگرافیکی (مه جهان و که جهان)، در بدن انسان (گنبد تن) و نیروهای فراحسی (مینوی) بازخورد مفاهیمی چون پاداش، مجازات و ارزش گذاری باورهای فردی بین کشمکش نیروهای نیکی و بدی همگی وابسته به همیاری نیروی "روان در جهان مینویان" (ضمیر ناخودآگاه) اتفاق می افتد یا وابسته به نیروی اختیار و گزینش فردی ختم می شوند؟ نتیجه این بحث نشان می دهد، روان دارای فرآیند حسی حرکتی است. در این رویکرد روان، مرتبه "رد "در مفهوم آموزگار برجسته مینوی را تحت آموزه های پدر و مادر مینوی، برای خود کسب می کند.
  کلیدواژگان: گزیده های زادسپرم، گنبد، روان، آتش افروزنده، رد، سپهبد
|
 • Manzar Rahimi Imen *, Fereshteh Atashbarg Pages 1-33
  Škand Gumānīg Wizār is a Pahlavi polemical text of the ninth century CE, when that language had lost its former political support, while its daily usage among people was declining, and Arabic and Persian were gradually replacing it in all respects. In such a time, the author of this work, while avoiding loan words to express complex concepts, began to write this polemical book, and of course, he was wonderfully successful in accomplishing this task. This raises the question as to whether the Pahlavi suffixes, used in this text, were of especial type quantitatively and qualitatively. Research on this text reveals the suffixes used by the author were far less than Persian suffixes, while all but one or two were used in Persian.
  Keywords: &Scaron, kand Gumānīg Wizār, Pazend, Pahlavi, scientific terms, Word-formation, Derivational Suffixes
 • Hossein Rahmani *, Behzad Ahmadi Pages 35-62
  Face, an image a person adopts for himself/herself in social interactions, can be lost, maintained or boosted and is of two aspects: (positive: will to be self-operative and Negative (will to be approved of by other). In any instance of interaction, face, which is tightly related to power, comes into play. Power has been traditionally set in the males’ hands and this made it easy for them to threaten the face of their inferiors, though this has been sometimes contested. Comparing the FTAs Mahmud Shaygan and his wife do in “Monji dar Sobhe Namnak” (Savior in a Damp Morning) based on Brown and Levinson’s (1987) model, the present article shows how the female character is different from the gender-cliché’s we have in mind. The findings show that the woman threatened her husband’s face more through disagreement, criticism and confrontation. In other words, the more the male character commits acts that threatens the face of his wife, the more the woman does FTAs to threaten the face of her husband.
  Keywords: FTAs, Superior, Inferior, face, Disagreement, criticism, Monji dar Sobhe Namnak
 • Seyyed Mahdi Emadi Majd *, Atoosa Roastambeik Tafreshi, Fatemeh Rakei Pages 63-97
  In this research selections from the discourse of the Iranian tenth parliament(2016-2020), with the aim of identifying and analyzing verbal aggression, were examined. To this end, two different theoretical bases — Culpeper's impoliteness (2011), and Aristotelian Rhetoric (Kennedy, 2007), had been relied on so that occurrences of impoliteness in a selected number of question sessions could be identified, decision could be made on the inclusion of the utterances involving impoliteness in each of the Aristotelian Rhetorical genres. Research questions: Which of Culpeper’s impoliteness categories (2011) and how frequently are instantiated in the corpus of the research? What percent of utterances involving impoliteness could be considered as included in each of the judicial, deliberative and epideictic genres? The findings show that from among Culpeper’s categories (2011, 113 - 193), unpalatable questions and/or presuppositions and next insults, from conventionalized impoliteness formulas, and innuendos and next sarcastic comments, from implicational impoliteness, are instantiated most frequently. Some highly frequent linguistic expressions in the corpus are identified and presented as conventionalized impoliteness formulas in the discourse of (at least that period of) Iranian parliament. 70percent of the utterances which involved impoliteness are labeled as judicial and the remaining ones are labeled as deliberative and epideictic.
  Keywords: verbal aggression, linguistic impoliteness, formulaic impoliteness, implicational impoliteness, parliamentary discourse, judicial genre
 • Fatemeh Naeimi Hashkvaei, Maryam Noroozian *, Hassan Ashayeri Pages 99-121
  Learning is the process of acquiring the new information, and the outcome of learning is memory. Memory is the ability to store, retain, and retrieve information that activates past experiences to influence today's behavior. Researchers have studied the important role of two basic dimensions of emotion, namely arousal and capacity, in the memory of emotional events. The aim of this study was to answer the questions of whether the emotional lexical content of sentences or the tone of emotional speech prosody is effective in evoking the memory of patients with Alzheimer disease. Does the interaction of the two play a greater role in better recovering the memory of these patients? For this purpose, from 40 patients with mild to moderate Alzheimer disease, a test was performed using the Persian ESD emotional language database to assess the degree of memory arousal. The results showed that emotional lexical content along with emotional speech prosody is effective in retrieving, recalling and sustaining emotional sentences. The effect of emotional speech prosody on words primarily causes emotional arousal to increase clarity and clearly of memory, and secondly causes emotional words to form a conceptual group or conceptual cohesion. Therefore, they should be retrieve better.
  Keywords: episodic memory, emotional speech prosody, Alzheimer disease, emotional memory, lexical memory
 • Leila Gholipour Hsasnkiadeh, Foroogh Kazemi * Pages 123-153
  The morphological systems tend to follow certain principles, transparency is one of these important principles. This study examined the transparency of Persian and English inflectionals based on natural morphology. The main issue is how transparency is represented according to natural morphology. Persian data are selected from Institute of Humanities and Cultural Studies Corpora and English data are extracted from Corpus of Contemporary American English through random sampling (and based on equal number of words). Afterwards, they were analyzed based on Dressler and Mayerthaler’s approach. The results indicate, in Persian, the plural markers –ha,-un, the superlative adjective marker -tarin, past tense suffixes –t, -ad, and negation prefix n-, and in English, the genitive marker -'s, superlative adjective marker -est and past participle -en are transparent and the rest is opaque. Findings indicate the transparency of nouns and verbs in Persian is more than adjectives; however, in English, it′s not true. This is one of the differences of two morphological systems. Also, there is no direct relationship between transparency and frequency of inflectional affixes. Indeed, there is a direct relationship between grammatical categories and transparency of inflectional affixes. This relationship doesn’t necessarily apply to the transparency of each affix with its frequency.
  Keywords: frequency, Inflectional Affixes, Inflectional Values, Natural Morphology Theory, Persian, English, transparency
 • Maryam Mehrabi, Raheleh Gandomkar * Pages 155-184
  Grice’s cooperative principles are about how language is used between human beings, and it is based on the fact that speakers must play their part in the conversation properly based on the intended purpose. Grice has introduced four maxims of Quantity, Quality, Relation and Manner. The main objectives of the present study are to investigate the function of Grice’s Maxims in the quality of text interpretation, examining the degree of disorder in text interpretation in case of flouting Maxims and the extent of flouting Maxims by men and women in The Salesman movie. This research is based on Grice’s theory of cooperative principles and in the framework of perceptual approach, and it is descriptive-analytical and fundamental. A selection of dialogues of The Salesman's movie have been used as data in this study. The results show that none of the Grice’s cooperative principles have been fully observed in The Salesman movie, and this has affected the quality of text interpretation; however, the text interpretation has not been disturbed and the audience has reached correct interpretation of the film. The results also show that men and women have flouted Grice's maxims to different degrees in response to the same or opposite gender.
  Keywords: Grice’s Cooperative Principles, text interpretation, Perceptual Approach, The Salesman, conversation, Language use
 • Roshanak Azari * Pages 185-206
  Conditional sentences are recognized as one of the Universals of Language and have been studied according to the language typologies. This article reviews grammatical tenses applied in the formation of Pahlavi conditional sentences, derived from Zand-ī Vohuman Yasn, Zātsparam, and Rivāyat-ī Pahlavi. This descriptive-quantitative analysis intends to prove the tendency between the possible world of conditional sentences with their applied grammatical tenses. 13 conditional sentences were located in the two first mentioned books and were suitable for the verb structure study. 160 sentences out of the 250 conditional sentences in Rivāyat-ī Pahlavi were chosen for the statistical survey.  85% of the subordinated clauses had verbs from the present system and 15% from the past system. The semantical analysis showed that in the Pahlavi language if the grammatical tenses in both clauses were made on the past system, the possible world would be factual in most cases. This result accords with Baqayi and Naqzgoo-Kohan's research outcome (2019), which was based on Declerck and Reed’s typology for New Persian conditional sentences. This study showed an abundant variety in the formation of conditional sentences aided by present and past tenses, nominal and, gerund forms. The Pahlavi unfulfilled conditional past tense was observed in the formation of other complex sentences, with indicative moods.
  Keywords: Pahlavi language, conditional sentences, possible world, grammatical tense, Typology
 • Zeinab Nouri, Belghis Rovshan *, Arsalan Golfam Pages 207-233
  The concept of ‘time’ is one of the most important and fundamental concepts in human mind and life, which according to the findings of cognitive linguists, is mainly understood and expressed metaphorically in different languages and cultures. The present paper examines the conceptual metaphors of time in Persian and its purpose is to provide a systematic model of the types of conceptual metaphors that Persian speakers use to understand and express the concept of ‘time’. The study is based on Conceptual Metaphor Theory (Lakoff and Johnson, 1980, 1999; Lakoff, 1993) and the theory of image schemas (Johnson, 1987) and its data are mainly extracted from the Hamshahri Corpus (second version) supplemented with data from Internet Google search. The results show that in Persian, the concept of ‘time’ is understood and expressed based on three image schemas of ‘movement’, ‘container’ and ‘object’, and through the conceptual metaphors ‘time is space’, ‘time is an (moving or stationary) object’, ‘time is human’, and ‘time is a container’.
  Keywords: conceptual metaphor, time metaphor, cognitive semantics, metaphorical conceptualization, image schema
 • Mitra Farahani *, Azita Afrashi, Yahya Modarresi Pages 235-260

  The present study has analyzed the concept of "life" in Persian using two methods corpus-oriented and questionnaire-oriented. For this purpose, the frequency of effective maps in conceptualizing "life" in 120 sentences of Persian language databases was examined. It was found that in Persian languages , the source domain of "place" plays a greater role in conceptualizing "life" than others. In the questionnaire-oriented analysis, a questionnaire with 11 metaphorical-oriented and orientation-oriented (intellectual orientation) questionnaires was presented to 120 random samples. The sample was divided into 6 groups: women under 20, men under 20, women between 25 and 35, men between 25 and 35, women over 50 and men over 50. Questions were designed with simple sentences and the conscience of the speaker. The selected options of the questionnaire were 5 items and were selected from a range of "I’m strongly agree" to "I’m strongly disagree". In this study, it was found that different ages and genders of the Persian language society differ in defining the concept of "life". Finally, the "life" diagrams and concepts of the foundation corpus and the foundation questionnaire were compared. As a result, it was found that Persian society agrees with corpus-based maps of “life” concept.

  Keywords: cognitive linguistics, Cognitive Social Linguistics, conceptual metaphor, Life, Persian Language Databases
 • Mahmoud Mehravaran * Pages 261-359
  One of the rhetorical features of language in writing and speaking is the emphasis on speech. Emphasis occurs in different ways. Nominal groups are one of the tools of emphasis that have received less attention so far. Focus groups in this article are groups in which either the word is made up of repeated phoneme or the word is made up of two or more morphemes or repeated words, or the contents of the group are combined or turned in a way that convey emphasis. Focus groups are accompanied by proportional nouns, synonymous nouns and adjectives, contrasting nouns and adjectives, proportional verbs, and words with musical proportions. This research through providing a list of samples consisting of 1,500 nominal groups, has analyzed their structure, features, origin and function and classified them into different categories. These groups are used for different purposes including creating new meanings, secondary meanings, metaphorical and figurative, expanding meaning, inclusion, circumlocution, brevity; however, it’s most important function is emphasis. Such as emphasizing on the importance of something; feelings and emotions, distance, quantity and quality and intensity.
  Keywords: : Rhetoric, emphasis, Repetition, noun groups, focus groups
 • Soraya Sobhani *, Elkhas Veisi Pages 297-324
  The inductive power of linguistic signs of a poem is inspired from different kinds of literary techniques and arts which act as the source of inducting meaning. Such semiotic competence mostly used by poets in creating their literary works. Sohrab Sepehri is among those contemporary poets who gave profound semantic depth to his poems to make them more impressive by using natural elements as well as artifice inspired from his poetic authorities. To this end, the library provided us with the corpus found in Sepehri’s most important book entitled "Hasht Ketab" (Eight books) .To analyze the collected data descriptive –analytical method used. Theoretical framework of Saussure and Peirce’s semiotic notions employed to disclose the fact that the process of semantic creativity comes from the utilization of natural signs represented in the semantic layers of Sepehri’s poems. The results of the present research revealed that different elements of nature (Wind, water, soil, rain, plants, animals, …) frequently used by this poet can transfer moral values and peaceful symbiosis. To be more scrounger and active considered to be focal points learned by him from natural elements and he sees all of them as beautiful signs of God.
  Keywords: _ natural elements, Semiotic, Sohrab Sepehri, s poem, Saussure, _ Peirce
 • Ehsan Sharghi, Hossein Najari *, Zohreh Zarshenas Pages 353-381
  The allegorical structure of dome in the Middle Persian text of Wizīdagīhā ī Zādisparam is used in a special sense to represent the mental force that is projected from the body’s dome-shaped structure. The present study aimed to investigate Zādisparam’s allegorical view of the design of the body dome and its generalization to the multifaceted patterns of psyche structure with respect to Chapters 29 and 30. In this article, factors and variables such as psyche teleportation (Chapter 31) were investigated with the help of “psyche in the ideal world” using descriptive-analytical method and the available ancient sources about Zoroastrian anthropology. The question posed for this study was whether according to the holographic theory (macrocosm and microcosm) in the human body (body dome) and ideal forces, the feedback of concepts such as reward, punishment and evaluation of individual beliefs in the struggle between good and evil forces all depend on the “psyche in the ideal world” (subconscious mind) or it depends on the will power and individual choice. The results revealed that the psyche has a psycho-kinesiological process and obtains the rank of “Lord” in the sense of the eminent ideal teacher under the teachings of ideal parents.
  Keywords: Wizīdagīhā ī Zādisparam, Dome, Spirit, Igniting fire, Loard, Protection