فهرست مطالب

فقه و اجتهاد - پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1400)
 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • قاسم ابراهیمی پور صفحات 11-50

  عوامل رشد و افول فقه در طول تاریخ، مسیله ای است که در این پژوهش با رویکرد روش شناسی بنیادین و روش تحلیل محتوا بررسی شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده که فقه با ظرفیت های راهبردی در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می تواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد و بستر رشد خود را فراهم کند. البته حضور و تعامل کلام و فلسفه با فقه از جهت تامین مبانی، روحیه تکلیف گرایی فقها به عنوان عامل فردی، رونق فقه اهل سنت به عنوان رقیب علمی و نظام آموزشی تعاملی با تقسیم کار مناسب، از دیگر عوامل رشد فقه بوده است.

  کلیدواژگان: ادوار فقه، جامعه شناسی فقه، رشد و افول فقه، تاریخ فقه
 • محمدعلی قاسمی، سید صادق رضوی* صفحات 51-77

  عموم فقیهان بر این باورند که از بین بردن نطفه استقرار یافته در رحم حرام است؛ ولی آنچه باعث اختلاف دیدگاه و پدید آمدن نظرهای گوناگون شده، ابهام در مفهوم استقرار نطفه است. بی گمان تبیین این مفهوم می تواند موجب وحدت آرا شود؛ بنابراین باید با روش اجتهادی به این پرسش پاسخ داد که مفهوم استقرار نطفه و تاثیر آن در مسیله سقط جنین چیست؛ سه عنوان «افراغ نطفه در رحم»، «لقاح اسپرم و تخمک در رحم» و «لانه گزینی نطفه در جداره رحم» را می توان به عنوان احتمالاتی در مورد معنای استقرار نطفه مطرح کرد. با توجه به قراین لغوی و عرفی و با توجه به فرایند تشکیل جنین از نگاه علم جنین شناسی، هم چنین با بررسی روایات مرتبط با موضوع سقط جنین، روشن خواهد شد که مراد از استقرار نطفه، لانه گزینی جنین در دیواره رحم است؛ درنتیجه از بین بردن نطفه پیش از مرحله لانه گزینی از مصادیق حرمت سقط جنین نخواهد بود؛ اما از هنگام لانه گزینی (استقرار نطفه) چنین کاری حرام خواهد بود.

  کلیدواژگان: استقرار نطفه، افراغ نطفه، لانه گزینی نطفه، لقاح، سقط جنین
 • عبدالحجت حق جو صفحات 79-106

  یکی از شروط وجوب حج، استطاعت و یکی از اقسام آن استطاعت مالی است. هرچند برخی احکام در این شرط توسط عرف یا حتی عقل قابل درک است؛ اما از آنجاکه اصل تاسیس این شرط توسط شارع متعال بیان شده است، در وهله نخست معیار کلمات شارع متعال است. یکی از مسایل مهم در استطاعت مالی، لزوم حفظ یا عدم لزوم حفظ آن در صورت نبود شروط دیگر استطاعت است. برای لزوم حفظ استطاعت مالی به ادله ای مانند اجماع، عقل، وجوب حفظ مقدمات مفوته، لزوم لغویت تشریع وجوب حج، ظهور ادله استطاعت، اخبار و... استدلال شده است. در مقابل برای عدم وجوب حفظ استطاعت مالی نیز به ادله ای مانند جزء العله بودن استطاعت مالی، فعلی بودن استطاعت و... استدلال شده است. در این نوشتار از روش کتابخانه ای بهره برده ایم و با توجه به ادله لزوم تقدیم حج، صرف تحصیل استطاعت مالی در حفظ آن کافی است و تحقق شروط دیگر استطاعت لزومی ندارند.

  کلیدواژگان: استطاعت مالی، استطاعت غیر مالی، حج، استطاعت، دین
 • محسن مرتضوی صفحات 107-132

  امروزه با پیشرفت علوم و فناوری و پیدایش موضوعات و مسایل جدید، فقه ما با پرسش ها و شبهه های بی شماری روبه رو شده است که فقها باید پاسخگوی آن باشند. یکی از روش ها و راه حل های پاسخگویی در مسایل مستحدثه، بهره گیری از منابع اصیل فقه شیعه یعنی کتاب مجید و سنت نبوی و ایمه اطهار: است که در قالب ادله لفظیه و بیشتر به صورت اطلاقات و عمومات بیان شده است. موضوع پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا اطلاقات و عمومات ادله لفظیه در موضوعات و مصادیق جدید که در عصر صدور خطابات نبوده اند، حجیت و اعتبار دارند یا خیر؟ در این مقاله ضمن اشاره اجمالی به ادله اعتبار این قاعده اصولی و پاسخ از اشکالات وارد بر آن همچون اشکال انصراف و قصور وضع الفاظ و قدر متیقن در مقام تخاطب، با روش تحلیلی و اجتهادی به تطبیق این قاعده اصولی در حوزه مباحث فقه پزشکی در موضوعات جدیدی همچون تلقیح مصنوعی، شبیه سازی انسان، عقیم سازی و تغییر جنسیت پرداخته شده است و از اطلاقات ادله لفظیه همچون آیات کریمه و روایات برای به دست آوردن حکم شرعی در این موضوعات مستحدثه پزشکی کمک گرفته شده است.

  کلیدواژگان: حجیت، اطلاقات و عمومات، مصادیق جدید، قضیه حقیقیه، تلقیح مصنوعی، شبیه سازی
 • محی الدین قویدل صفحات 133-145

  از مسایل مورد اختلاف بین فقهای امامیه، مسیله ارث زوجه از خیار متعلق به زمین است؛ آنجا که شوهر در زمان حیات خود، زمینی را با حق خیار برای خود، معامله کرده است. با بررسی صورت گرفته در کتب فقهی با پنج قول روبه رو شدیم: «محرومیت از ارث حق خیار مطلقا»؛ «عدم محرومیت مطلقا»، «محرومیت از ارث در صورتی که شوهر زمین را فروخته باشد»، «محرومیت زوجه در صورت خرید و اشکال در صورت فروش زمین»؛ «محرومیت در صورت انحصار ورثه در زوجه». این پنج قول در دو دیدگاه توریث و دیدگاه عدم توریث زوجه قرار می گیرند. تحقیق در مسیله از این جهت دارای اهمیت است که هر گونه پاسخ نادرست به آن می تواند حقی را از زوجه یا دیگران ضایع کند. با مراجعه به کتاب و سنت، و بررسی ادله اقوال مطرح شده، با روش توصیفی تحلیلی معلوم شد که ادله ای از قرآن و روایات توریث زوجه دلالت دارد و آن چه برای محرومیت زوجه ذکر شده، به خاطر عدم اعتبار، شانیت اثبات مدعا را ندارند.

  کلیدواژگان: ارث زمین، ارث خیار زمین، حق خیار، حق فسخ، محرومیت از ارث
 • سید رضا حسنی صفحات 147-166

  از جمله مفاهیم بسیار کاربردی در احکام نماز، مفهوم شرعی رکعت است. فهم معنای شرعی اصطلاحی رکعت در مسایل گوناگونی از نماز، همچون قاعده من ادرک و شک در رکعات نماز تاثیر بسزایی دارد. دیدگاه های مختلفی در تبیین معنای شرعی رکعت وجود دارد که مستفاد از قراین و روایات وارد شده در مسایل نماز هستند. برخی رکعت را به اتمام رکوع می دانند، عده ای دیگر رکعت را به انجام سجدتین، گروهی گفتن ذکر را نیز لازم می دانند و بعضی دیگر از فقها سر برداشتن از سجده را نیز در مفهوم رکعت دخیل می دانند. در نوشتار پیش رو پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی رکعت، به بیان اقوال گوناگون و ادله هر کدام پرداخته شده و سپس با نقد و بررسی اقوال، در نهایت قول چهارم مبنی بر لزوم تحقق سر برداشتن از سجده در تحقق رکعت، به دلیل اشکالات وارده بر سه قول اول و شواهد و روایات مختلف موید این قول،  اختیار می شود.

  کلیدواژگان: رکعت، درک رکعت، رکوع، سجدتین
|
 • Gasem Ebrahimipour Pages 11-50

  The growth and decline factors of jurisprudence throughout history is a problem that has been investigated in this research with the basic methodology approach and the content analysis method. This article, by descriptive-analytical method and using library resources, has come to the conclusion that jurisprudence with its strategic capacities in social, political and economic fields is able to change the conditions in its favor and prepare the ground for its growth. Of course, the presence and interaction of theology and philosophy with jurisprudence in terms of providing the foundations, the task-oriented spirit of jurists as an individual factor, the flourishing of Sunni jurisprudence as a scientific competitor, and an interactive educational system with appropriate coaction have been other factors in the development of jurisprudence.

  Keywords: Jurisprudence Periods, Sociology of Jurisprudence, Growth, Decline of Jurisprudence, History of Jurisprudence
 • Syyed Sadeq Razavi * Pages 51-77

  Today, with the advancement of science and technology and the emergence of new issues and problems, our jurisprudence has faced countless questions and doubts that jurists must answer. One of the methods and solutions to respond to the generated issues is to use the original sources of Shia jurisprudence, i.e. the holy Book and the Sunnah of the Prophet and the infallible Imams (PBUTH), which are expressed in the form of narrative arguments (Adillat al-Lafziyyah) and mostly in the form of absolute and general statements (Itlaaqaat and Omumaat). The subject of the current research is the answer to this fundamental question: are the absolutes and generalities of narrative arguments valid or not in new issues and cases that were not in the era of issuing speeches? 177   In this article, while briefly mentioning the proof of the validity of this basic principle and the answer to the criticisms related to it, such as turning (Insiraaf), shortcoming in enacting terminology (Qosuri Waz’i Alfaaz) and certainty in the conversation occasion (Qadri Motayaqqan dar Maqaami Takhaatob); With the analytical and struggle method (Ravishi Tahlili and Ijtiihdi), this basic rule has been applied in the field of medical jurisprudence in new topics such as in vitro fertilization (Talqihi Masnu’i), human cloning (SHabih Saziye Insaan), sterilization (‘Aqim Saazi) and sex reassignment surgery (Taghyiri Jinsiyyat) And the absolutes of narrative arguments (Itlaaqaati Adillat al-Lafziyyah) such as the noble verses and hadiths has been used to obtain Sharia rulings (Ahkami SHar’i) in these newly developed medical issues.

  Keywords: Validity, Absolutes, Generalities, New Cases, True Theorem, in vitro fertilization (IVF), Human cloning
 • Abdolhojjat Haghjo Pages 79-106

  One of the conditions of obligatory for Hajj is ability and one of its types is financial affordability. Although some rulings in this condition can be understood by public or even reason, but since the establishing this condition has been stated by the Supreme Lawgiver (SHaare’e Mota’aal), therefore, in the first place, the criterion is the words of the Supreme Lawgiver. One of the important issues in financial affordability is the necessity or unnecessity of preserving the financial ability in the case of absence of other kind of abilities. Arguments have been made for the necessity of maintaining financial ability such as consensus (Ijmaa’), reason (‘Aql), the necessity of preserving the destroyer precepts (Moqaddamaate Mofawweteh), the inevitability of abortive of legislation and obligation of Hajj (Estelzaame Laghwiyyate Tashri’e Wojube Hajj), the appearance of the arguments (Zohure Adelleh) of affordability, narrations (Akhbaar), etc. On the other hand, it has been argued for the non-obligation to maintain financial ability with arguments such as financial ability being part of the cause (Joz al-‘Ellah), ability being actualized, etc. In this article, we have used the library method, and according to the argues of the obligatory of performing Hajj, the mere actualization of financial ability is sufficient to maintain it, and the fulfillment of other conditions of ability are not necessary.

  Keywords: Financial Ability, Non-financial Ability, hajj, Ability, Religion
 • Mohsen Mortazavi Pages 107-132

  Today, with the advancement of science and technology and the emergence of new issues and problems, our jurisprudence has faced countless questions and doubts that jurists must answer. One of the methods and solutions to respond to the generated issues is to use the original sources of Shia jurisprudence, i.e. the holy Book and the Sunnah of the Prophet and the infallible Imams (PBUTH), which are expressed in the form of narrative arguments (Adillat al-Lafziyyah) and mostly in the form of absolute and general statements (Itlaaqaat and Omumaat). The subject of the current research is the answer to this fundamental question: are the absolutes and generalities of narrative arguments valid or not in new issues and cases that were not in the era of issuing speeches? In this article, while briefly mentioning the proof of the validity of this basic principle and the answer to the criticisms related to it, such as turning (Insiraaf), shortcoming in enacting terminology (Qosuri Waz’i Alfaaz) and certainty in the conversation occasion (Qadri Motayaqqan dar Maqaami Takhaatob); With the analytical and struggle method (Ravishi Tahlili and Ijtiihdi), this basic rule has been applied in the field of medical jurisprudence in new topics such as in vitro fertilization (Talqihi Masnu’i), human cloning (SHabih Saziye Insaan), sterilization (‘Aqim Saazi) and sex reassignment

  Keywords: validity, Absolutes, Generalities, New Cases, True Theorem, In Vitro Fertlization (IVF), Human Clining
 • Mohyaddin Ghavidel Pages 133-145

  One of the disputed issues between the Imami jurists (Foqahaae Emamiyyeh) is the issue of the wife's inheritance (Erth) of option (KHiyar) belonging to land, where the husband, during his lifetime, has traded land with the right of option for himself. By examining the jurisprudence books, we came across five theories (Aqwaal); absolute deprivation (Mahrumiyyat) of inheritance, absolute partake (Bahremandi), deprivation of inheritance if the husband has sold the land, deprivation in the case of buying and criticisms in case of sale, and deprivation in the case of limitation of inheritance (Enhesaare veraathat) in the wife are the five theories raised in this issue which are placed in two views of inheritance and non-inheritance of the wife. researching the issue is important because any incorrect answer to it can abolish a right from the wife or others. By referring to the holy Book and Sunnah, and examining the proofs of the theories raised, it became clear that there are proofs from the Qur'an and hadiths that indicate the inheritance of the wife, and what is mentioned for the exclusion of the wife, due to its lack of validity, does not have the potency of proving the claim.

  Keywords: woman's inheritance (Erthe Zowjah), land inheritance (Irthe Zamin), inheritance the option for land (Erthe KHiyare Zamin), right of option (Haqqe Khiyar), right of termination (Haqqe Faskh), deprivation of inheritance (Mahrumiyyat az Irth)
 • Seyed Reza Hasani Pages 147-166

  Among the very practical concepts in the rules of prayer (Ahkaame Namaaz) is the Shar’i concept of rak’at. Understanding the shar’i meaning of the term rak'at has a significant impact on various issues of prayer, such as the principle of “Man Adrak” and “doubt in the raka'aat of prayer”. There are different points of view in explaining the Shar'i meaning of rak'at, which are obtained from the evidences and narrations entered in the issues of prayer. Some consider rak'at to be the completion of bowing (roku’), some others consider rak'at to complete prostration (Sajdeh), some consider it necessary to say zekr, and some other jurists also consider lifting the head from sajdah to be included in the concept of rak'at. In the following article, after stating the literal and idiomatic meanings of rak'at, various opinions and evidences of each are discussed, and then by criticizing and examining the opinions, finally, the fourth statement i.e. the necessity of lifting the head from sajdah in accomplishment rak'at, is accepted. It is due to the problems encountered The first three theories and the various evidences and narrations that support the last one.

  Keywords: rak'at, rak'at attainment, bowing (roku’), two prostrations (Sajdatayn)