فهرست مطالب

پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1401)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد بستاکی، احمد محمودی، محسن حلاجی، سعید رومیانی صفحات 1-31

  زمینه و هدف:

   یکی از مسایل مهم برای حضور تماشاگران در ورزشگاه، امنیت آن است که به دنبال بروز حوادث رخداده درگذشته و خطرهای فراوان، جراحت و حتی مرگ، توجه به آن را ضروری تر ساخته است. هدف پژوهش کنونی، شناسایی عوامل موثر در ارتقاء امنیت در ورزشگاه ها با رویکرد پیشگیری از پرخاشگری تماشاگران تیم های لیگ برتر فوتبال است.

  روش شناسی:

  روش این پژوهش، کیفی و از نوع اکتشافی است. روش نمونه گیری نیز غیرتصادفی و هدفمند است و روایی صوری و محتوایی پرسش های مصاحبه 6 نفر از استادان مدیریت ورزشی بررسی و تایید شد و سپس با 14 نفر از خبرگان این حوزه شامل نخبگان دانشگاهی حوزه مدیریت ورزشی، متخصصان و مدیران ستادی حوزه فوتبال و نیروهای انتظامی و مسیولان حوزه امنیت مصاحبه شد و تا حد اشباع نظری ادامه یافت و مراحل تحلیل داده ها از طریق شناسه گذاری در این پژوهش به صورت باز (مولفه یا نشان)، محوری (زیرمجموعه ها) و انتخابی (عوامل اصلی) انجام شد.

  یافته ها

  براساس یافته های پژوهش، درمجموع تعداد 32 شاخص امنیتی شناسایی شد که در قالب سه عامل اصلی (خدمات، کنترل و شرایط خاص) و هشت عامل زیرمجموعه دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  بر این اساس از منظر نخبگان و متخصصان عرصه فوتبال، عوامل امنیتی (امکانات و تجهیزات ورزشگاه، بلیت، بازرسی فیزیکی، اقدامات نیروهای امنیتی، رویدادهای پرخطر و شرایط و فضای حاکم) بر پیشگیری از پرخاشگری تماشاگران فوتبال تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: امنیت، پرخاشگری، تماشاگران، فوتبال
 • فخرالدین توکلی، اصحاب حبیب زاده، سید سعید کشفی، جعفر حسین پور صفحات 33-70
  زمینه و هدف

  رسانه و در راس آن شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر بسزایی در ابعاد مختلف جوامع و سازمان ها داشته است؛ در همین چارچوب هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های کاربرد رسانه در فرایند جرم یابی می باشد.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و با توجه به هدف مقاله از رویکرد تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.مشارکت کنندگان این تحقیق را خبرگان نیروی انتظامی و اساتید دانشگاهی علوم انتظامی امین و خبرگان حوزه ارتباطات و رسانه تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مطالعه اسنادی می باشد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد که پس از مصاحبه با 18 نفر اشباع نظری حاصل شد. به منظور کدگذاری های متون و مصاحبه های انجام شده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار Atlas.ti استفاده شد.

  یافته ها: 

  مطابق یافته های پژوهش کاربرد رسانه در فرایند جرم یابی شامل 5 مقوله کلی، 14 مقوله فرعی و 100 مفهوم می باشد؛ که مقوله کلی ارتباطی شامل مقوله فرعی تعامل های ارتباطی کاربران و تعامل های سازمانی؛ مقوله کلی اطلاعاتی شامل مقوله فرعی انتقال اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، جمع آوری و جذب اطلاعات و مستندسازی اطلاعات؛ مقوله کلی اقناعی شامل مولفه های شفافیت و درک پیام، و صداقت و استحکام در پیام؛ مقوله کلی آموزشی شامل مقوله فرعی آموزش همگانی و تولید رسانه ای؛ و مقوله کلی ساختاری شامل مقوله فرعی ساختار انسانی، فنی، قانونی و محیطی می باشد.

  نتیجه گیری:

   نتایج این تحقیق نشان می دهد به منظور موفقیت هرچه بیشتر در زمینه جرم یابی بایستی از مقوله های کلی ، مقوله های فرعی و مفاهیم به دست آمده کاربرد مطلوبی از رسانه ها به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند تشریح و آگاهی بخشی در کشف جرم(جرم یابی) بیش از پیش مورد توجه مسیولان و دست اندرکاران مربوط قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رسانه، شبکه های اجتماعی مجازی، جرم، جرم یابی، تحلیل محتوای کیفی
 • علی اصغر محمدنژاد آبادی، حسین طاهری صفحات 71-100
  زمینه و هدف

  کنترل جو ورزشگاه برای برگزاری رویدادی امن و بانشاط از مهمترین چالش های دست اندرکاران و مسیولان برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی است. هدف این پژوهش، طراحی الگوی کنترل جو ورزشگاه برای استقرار امنیت پایدار رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران می باشد.

  روش

  این پژوهش با روش کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای انجام شد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان [(مدیریت ورزشی (7 نفر)، امنیتی و انتظامی (7 نفر) نخبگان روان شناسی اجتماعی (5 نفر)] جمع آوری شد که به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری جمع آوری داده ها، ادامه یافت و برای تحلیل داده ها از روش شناسه گذاری استفاده شد. برای دستیابی به روایی، نتایج پژوهش به مشارکت کنندگان ارایه و اصلاحات مدنظر آنها اعمال شد و برای بررسی روایی از روش بازآزمون استفاده و میانگین میزان پایایی بازآزمون (82 درصد) به دست آمد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان داد، عوامل علی شامل مدیریت و برنامه ریزی صحیح، کنترل انتظامی و امنیتی و تعامل و ارتباطات سازمانی؛ عوامل زمینه ای شامل اقدامات روان شناختی، مدیریت روانی و عملیات روانی پلیس؛ عوامل مداخله گر شامل کارکرد ضعیف رسانه ها، ضعف مدیریت فرهنگی رویداد، ضعف خدمات رفاهی و زیرساخت های ورزشگاه ها؛ راهبردها شامل توجیه و ارشاد هواداران، اقدامات قضایی به موقع، فناوری اطلاعاتی، بهبود امکانات رفاهی، بهبود دیپلماسی ورزشی، بهبود درآمدزایی و مدیریت فرهنگی یکپارچه بودند.

  نتیجه گیری:

  دست اندرکاران برای کنترل جو ورزشگاه تلاش کنند تا زمینه لازم برای حفظ آرامش روانی تماشاگران را فراهم کنند. بنابراین پیشنهاد می شود متولیان برای این منظور با اقدامات روحی- روانی، انتظامی و رفع موانع، بستر کنترل جو ورزشگاه را به وجود آورند.

 • مسلم پورحصاری، محمدعلی خلیجی صفحات 101-130
  زمینه و هدف

  جرایم تروریسم از زمره جرایم سازمان یافته ای است که با توجه به نبود تعریف جامع قانونی و عدم رویه واحد کشورها در سطح ملی و بین المللی در مواجه با این جرم، ماموریت های پلیس را با چالش های اساسی مواجه نموده است. این پژوهش به احصاء و مقایسه اختیارات ویژه پلیس در قبال مظنونان جرایم تروریستی در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می پردازد.

  روش

  روش پژوهش، تحلیلی- توصیفی و با بهره بردن از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی به صورت فیش برداری می باشد که پس از جمع آوری داده های لازم، به تحلیل یافته ها پرداخته است .

  یافته 

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اعطای اختیارات گسترده قانونی به پلیس در تجویز شنود تلفنی، تحقیقات پیشگیرانه، تفتیش خانه یا محل کار بدون اخذ دستور قضایی، بررسی حساب های بانکی، کنترل ارتباطات الکترونیک، اعمال ممنوعیت سفر و یا اخراج مظنونان جرایم تروریستی از کشور، در پیشبرد سیاست های پیشگیرانه موفق عمل نموده اند.

  نتیجه گیری:

    عدم تعریف قانونی از مظنونین جرم ترور و همچنین نادیده انگاشتن ضرورت اعطای اختیارات ویژه به پلیس در مواجهه با مظنونان جرایم تروریستی و یکسان دیده شدن این قسم از مظنونان با سایر مظنونان جرایم دیگر نه تنها می تواند زمینه ساز نقض حقوق مظنونین ترور شود بلکه محدودیت های قانونی در اعطای اختیارات ویژه به پلیس در مواقع اضطراری، سیاست های پیشگیرانه در وقوع جرایم تروریستی را با چالش های اساسی روبرو می سازد. از این رو اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و یا تصویب قانونی جامع در مسیر مبارزه با تروریسم ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

  کلیدواژگان: امنیت شهری، امنیت اجتماعی، کالبدی، ایمنی، پیاده راه، اهواز
 • نیما شاه کرمی، رضا نیکخواه، سیامک جعفرزاده صفحات 131-160

  زمینه و هدف:

  جرایم تروریسم از زمره جرایم سازمان یافته ای است که با توجه به نبود تعریف جامع قانونی و عدم رویه واحد کشورها در سطح ملی و بین المللی در مواجه با این جرم، ماموریت های پلیس را با چالش های اساسی مواجه نموده است. این پژوهش به احصاء و مقایسه اختیارات ویژه پلیس در قبال مظنونان جرایم تروریستی در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می پردازد.

  روش تحقیق: 

  روش پژوهش، تحلیلی- توصیفی و با بهره بردن از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی به صورت فیش برداری می باشد که پس از جمع آوری داده های لازم، به تحلیل یافته ها پرداخته است .

  یافته های اصلی:

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اعطای اختیارات گسترده قانونی به پلیس در تجویز شنود تلفنی، تحقیقات پیشگیرانه، تفتیش خانه یا محل کار بدون اخذ دستور قضایی، بررسی حساب های بانکی، کنترل ارتباطات الکترونیک، اعمال ممنوعیت سفر و یا اخراج مظنونان جرایم تروریستی از کشور، در پیشبرد سیاست های پیشگیرانه موفق عمل نموده اند.

  نتیجه گیری:

   عدم تعریف قانونی از مظنونین جرم ترور و همچنین نادیده انگاشتن ضرورت اعطای اختیارات ویژه به پلیس در مواجهه با مظنونان جرایم تروریستی و یکسان دیده شدن این قسم از مظنونان با سایر مظنونان جرایم دیگر نه تنها می تواند زمینه ساز نقض حقوق مظنونین ترور شود بلکه محدودیت های قانونی در اعطای اختیارات ویژه به پلیس در مواقع اضطراری، سیاست های پیشگیرانه در وقوع جرایم تروریستی را با چالش های اساسی روبرو می سازد. از این رو اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و یا تصویب قانونی جامع در مسیر مبارزه با تروریسم ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

 • سید محمد هاشمی، سید حامی میرقربانی صفحات 161-184

  زمینه و هدف:

    امنیت از مهم ترین نیازهای اساسی هر جامعه و شرط لازم برای توسعه است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رعایت حقوق شهروندی (حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی) بر احساس امنیت (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) انجام شده است.

  روش:

    این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان جوان 30-18 سال شهرستان‎های بابل و بابلسر در سال 1400 تشکیل دادند و تعداد 390 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 87/0 و 89/0 جمع آوری و با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس[1] و آزمون تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد رعایت حقوق شهروندی و ابعاد آن بر احساس امنیت و ابعاد آن تاثیر مثبت دارد و در این میان بعد اجتماعی حقوق شهروندی بیشترین (388/0) و بعد اقتصادی آن کمترین تاثیر (161/0) را بر احساس امنیت دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مثبت رعایت حقوق شهروندی بر احساس امنیت، رعایت حقوق شهروندی از سوی مجریان قانون در سطح جامعه، نیازمند توجه بیش ازپیش است، چراکه موجب آرامش خاطر و احساس امنیت بیشتر شهروندان شده و راه کارهای مناسبی برای مدیران و متولیان امنیت درراستای نظم و امنیت ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، احساس امنیت، عدالت اجتماعی
|
 • Mohammad Bostaki, Ahmad Mahmoudi, Mohsen Hallaji, Saeid roomiany Pages 1-31
  Background and Purpose

  One of the most important issues for the stadium audience is the security, which has made it more urgent to pay attention to what has happened in the past and the high risks, injuries and even death. The purpose of the present study was to identify the effective security factors in stadiums with an aggressive approach to preventing spectators from competing in football leagues.

  Method

  The research method is qualitative and exploratory. The sampling method is non-random and purposeful sampling. The face and content validity of the interview questions were evaluated and approved by 6 sport management professors and then by 14 experts in the field including sport management elites, specialists and managers. Football and law enforcement staff and security officials were interviewed and continued to theoretical saturation, with data analysis through open coding (component or badge), pivotal (subordinate) and selective (key factors) in this study Was performed.

  Results

  Based on the findings of the present study, a total of 32 indices were identified which consist of three main factors (service, control and special circumstances) and eight sub-factors of the main factor.

  Conclusion

  According to elite and soccer experts, security factors (stadium facilities, tickets, physical inspections, security measures, high-risk events and conditions) have an impact on preventing aggression in football spectators.

  Keywords: Aggression, security, Spectators, Football
 • Fakhreddin Tavakoli, Ashab Habibzadeh, Seyed Saeed Kashfi, Jafar Hosseinpour Pages 33-70
  Background and Purpose

  Media, especially virtual social networks, has had a significant impact on various aspects of societies and organizations. In this framework, the aim of the current research is to identify the dimensions, components and indicators of media use in the crime discovery process.

  Method

  This research is of an applied type in terms of its purpose, and according to the purpose of the article, the qualitative content analysis approach was used. The participants of this research are experts of the police force and university professors of Amin law enforcement sciences and experts in the field of communication and media, who were selected through targeted sampling. The method of data collection is semi-structured interviews and document study. The interviews continued until theoretical saturation was reached, after interviewing 18 pppppp, ppppppppppp pppppppppp ppp pppppppp. ppppppp pppppppp method and Atlas.ti software were used to code the texts and interviews.

  Findings

  According to the findings of the research, the use of media in the crime detection process includes 5 general categories, 14 subcategories and 96 concepts; that the general category of communication includes the subcategory of users' communication interactions and organizational interactions; The general category of information includes the subcategory of information transmission, information analysis, information collection and absorption, and information documentation; The general category of persuasion includes the components of clarity and understanding of the message, and honesty and strength in the message; The general category educational includes the subcategory of public education and media production; And the general category of structural includes the subcategory of human, technical, legal and environmental structure.

  Keywords: Media, Virtual Social Networks, Crime, CrimeDetection, Police
 • aliasghar mohammadnejhad abadi, hosein taheri Pages 71-100
  Background and objective

  controlling stadium atmosphere for a safe and merry event is one of the most challenging challenges for the players and officials of big sports events. The purpose of this research is designing a model for controlling the atmosphere of the stadium for the establishment of the sustainable security of large sport events in Iran.

  Method

  this research was carried out by qualitative method based on grounded theory. data were collected by semi - structured interviews with 20 experts (7 people), security and law enforcement (7 people) social psychology elites (n = 5) that were purposefully gathered to achieve theoretical saturation of data collection. to achieve validity , the results of the research were presented to the participants and they were applied to the participants and the reliability of the questionnaire was assessed using the test - retest method .

  results

  the results showed that causal factors including management and proper planning, disciplinary control, security and interaction and organizational communication; factors including poor media function, cultural management and psychological operation; strategies include justification and guidance of fans, timely judicial actions, improvement of welfare facilities, improving income and cultural management.

  Conclusion

  managers try to control the atmosphere of the sport stadium to provide the necessary ground for the maintenance of mental relaxation of spectators. Therefore, it is suggested that for this purpose, the custodians of mental health, law enforcement and removing the obstacles, should create the atmosphere of the stadium atmosphere.

  Keywords: Model, stadium atmosphere, sports event, stable security
 • Moslem Pourhesari, Mohammadali khaliji Pages 101-130
  Background and purpose

  Terrorism is one of the organized crimes that, due to the lack of a comprehensive legal definition and the lack of a single procedure of the countries at the national and international level in the face of this crime, has faced the police missions with major challenges. In other words, in order to prevent the crime of terror and arrest the suspects before their destructive actions, on the one hand, the police should have special powers to collect evidence against the suspects of terrorist crimes, and on the other hand, these powers should not interfere with the international obligations of governments to respect fundamental rights. Violate humanity. This research deals with the calculation and comparison of the special powers of the police against the suspects of terrorist crimes in the legal systems of the Islamic Republic of Iran and the European Union.Research

  method

  The research method is practical in terms of purpose, and in terms of methodology, it is a qualitative research that collected the necessary data through documents and libraries and then analyzed the findings.

  findings

  The findings of the research indicate that after numerous terrorist attacks in the territory of EU member states, the rights of the suspects of terrorist crimes have changed significantly.The author's

  results

  unlike the European Union in limiting the rights of suspects of terrorist crimes and granting special powers to the police, in the Islamic Republic of Iran; There are no separate regulations in this regard compared to the suspects of other crimes, and legislation is necessary to pass regulations on granting special powers to the police to remove obstacles and prevent arbitrary actions with the suspects of terrorist crimes.

  Keywords: urban security, social security, physical, safety, sidewalk, Ahvaz
 • nima shahkarami, reza nikkhah, siamak jafarzadeh Pages 131-160
  Background and purpose

  Terrorism crimes are one of the organized crimes that, due to the lack of a comprehensive legal definition and the lack of a single procedure of countries at the national and international level in facing this crime, have faced the police missions with major challenges. This research deals with the calculation and comparison of the special powers of the police against the suspects of terrorist crimes in the legal systems of the Islamic Republic of Iran and some European Union member states.

  Research method

  The research method is analytical-descriptive and using library, documentary and internet resources in the form of a survey, which after collecting the necessary data, analyzed the findings.

  Main findings

  The findings of the research indicate that some of the European Union member states, by granting extensive legal powers to the police in prescribing wiretapping, preventive investigations, searching homes or workplaces without obtaining a court order, examining bank accounts, controlling electronic communications, Travel ban or deportation of terrorist suspects from the country have succeeded in promoting preventive policies.

  The author's results

  the lack of a legal definition of terror suspects, as well as ignoring the need to grant special powers to the police in dealing with terrorist suspects, and seeing these suspects as the same as other suspects of other crimes, can not only lead to the violation of the rights of terror suspects, but also Legal restrictions in granting special powers to the police in emergency situations make preventive policies in the occurrence of terrorist crimes face fundamental challenges. Therefore, the amendment of the criminal procedure law or the adoption of a comprehensive law in the fight against terrorism is an undeniable necessity.

  Keywords: terrorism suspect, police, European Union, legal system
 • Sayyed Mohammad Hashemi, seyed hami mirghorbani Pages 161-184
  Background and purpose

  Security is one of the most important basic needs of any society and a necessary condition for development. This research was conducted with the aim of investigating the effect of observing citizenship rights (economic rights, political rights and social rights) on the feeling of security (economic, political and social).

  Method

  This research is practical in terms of purpose and survey in terms of data collection method. The statistical population of the research was composed of young citizens aged 18-30 in Babol and Babolsar cities in 1400, and 390 of them were selected as a sample using a proportional multi-stage cluster sampling method. Data were collected using a researcher-made questionnaire with Cronbach's alpha coefficient of 0.87 and 0.89, respectively, and were analyzed with the help of SPSS software and multivariate linear regression analysis.

  Findings

  The findings of the research showed that the observance of citizenship rights and its dimensions have a positive effect on the feeling of security and its dimensions, and among these, the social dimension of citizenship rights has the greatest effect (0.388) and its economic dimension has the least effect (0.161).

  conclusion

  Considering the positive effect of observing citizen's rights on the feeling of security, the observance of citizen's rights by the law enforcers at the community level requires more attention, because it gives more peace of mind and a sense of security to the citizens and suitable solutions for managers and security custodians in line with order

  Keywords: Citizenship rights, sense of security, social justice