فهرست مطالب

 • Volume:2 Issue: 4, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/02/11
 • تعداد عناوین: 5
|
 • لیلا لک زاده*، مهرالسادات میر محمدی، مهدی عمو حیدری صفحات 190-204

  با توجه به اهمیت نقش تغذیه برای تامین سلامت بدن و جلوگیری از بیماریها، بایستی مواد غذایی را ابتدا از نظر سلامت شیمیایی و میکروبی و سپس از نظر میزان اجزای بیواکتیو موجود با توجه به عوامل موثر در پایداری آن بررسی نمود. به عبارت دیگر با توجه به تغییر و کاهش مواد مغذی منابع غذایی از محل تولید تا سفره صرف وجود مواد مغذی در یک ماده نمی تواند دلیل بر تامین تمام این منابع برای بدن گردد. بر این اساس در این تحقیق ویژگی های تغذیه ای ماهی از نظر امگا تری بر اساس آلفا لینولنیک اسید و سلامت آنها از بعد فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در ماهی قزل آلا و تون با توجه به زمان نگهداری در یخچال و فراوری ماهی با حرارت به ترتیب با روش کروماتوگرافی گازی و جذب اتمی صورت گرفت. در نهایت داده ها با نرم افزار spss و تست T بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان فلزات سنگین در این دو گونه ماهی کمتر از استاندارد جهانی است. تجمع این فلزات در پوست ماهی قزل آلا بیشتر از عضله آن بود. از طرف دیگر میزان آلفا لینولنیک اسید در طول نگهداری در یخچال با وجود حذف عامل نور کاهش یافته و حرارت اعمال شده برای تولید کنسرو ماهی تن به شدت امگا موجود در آن را کاهش داده بود. در نهایت میزان امگا در ماهی قزل بیشتر از ماهی تون بود که می تواند بدلیل تفاوت نوع گونه، تغذیه و تازگی یا سریعتر رسیدن قزل به بازار مصرف باشد. میزان فلزات سنگین در دو گونه ماهی تفاوت معنی داری نداشت و بر خلاف امگا تری میزان فلزات کمتر تحت تاثیر شرایط فراوری در ماهی تون بود.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، امگا تری، قزل آلا، ماهی تن
 • صدیقه یزدان پناه*، شادی جوکار صفحات 205-218

  ایران قدمت طولانی در تولید انواع گسترده محصولات لبنی دارد. دوغ، یکی از نوشیدنی های سنتی ایرانیان است که از اختلاط ماست با آب و اندکی نمک حاصل می شود و در بین نوشیدنی های موجود در بازار جایگاه ویژه ای دارد. مشکل اصلی دوغ هنگام نگهداری، دوفاز شدن آن است. کهازپایینبودن pH وتجمع کازیینها ناشی می شود. تهیه دوغی که دچار جدایش سرم نشده مورد توجه محققین و صنایع می باشد. آنزیم ترانس گلوتامیناز با ایجاد اتصال عرضی در پروتیین ها، تاثیر مثبتی بر ظرفیت نگهداری سرم و استحکام مواد غذایی در ژل دارد. بنابراین، در پژوهش حاضر تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز و لیپاز به منظور بهبود ویژگی های ریولوژیکی و پایداری دوغ مورد بررسی قرار گرفت. آنزیم ترانس گلوتامیناز در دوزهای 10، 15 و 20 ppm و آنزیم لیپاز در دوزهای 30، 45 و 60 ppm به دوغ هایی با چربی 1/5 و 3 درصد افزوده شد و سپس ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی، ریولوژی، درصد پایداری و ریز ساختار آن ها بررسی شد. نتایج، نشان داد که تیمار دهی با آنزیم های مذکور سبب بهبود پایداری شد. نمونه های تیماردهی شده دارای تجمع ذرات و خوشه های کازیینی منظم تری نسبت به نمونه ی شاهد می باشند. آنزیم های افزوده شده باعث تغییر رفتار جریانی تمام تیمارها شد و رفتار آن ها به سمت رفتار غیر نیوتنی رقیق شونده با برش سوق یافت، همچنین موجب افزایش ویسکوزیته و کاهش میزان جداسازی سرم و دوفاز شدن شد.این پژوهش، نشان داد که ترکیب آنزیم های ترانس گلوتامیناز و لیپاز دارای پتانسیل خوبی جهت استفاده در دوغ به عنوان عامل بهبود دهنده ی پایداری و ویسکوزیته می باشد.

  کلیدواژگان: دوغ، آنزیم ترانس گلوتامینازو لیپاز، رئولوژی
 • محمدسعید پرهیزکاری، احد علیایی* صفحات 219-231

  جهت بررسی میزان آلودگی انگل های خارجی ماکروسکوپیک مرغ های بومی و کبوترهای استان قم، از دی ماه 1395 تا شهریور1396، 300 قطعه مرغ بومی و 300 قطعه کبوتراز بخش مرکزی، سلفچگان، جعفریه، کهک و خلجستان به صورت اتفاقی انتخاب و بررسی شدند. از بخش مرکزی 200 پرنده و از سایر مناطق ذکر شده هر کدام 100 پرنده مورد بررسی قرار گرفتند. از 300 قطعه مرغ بومی، 202 قطعه (67/33%) آلوده و 98 پرنده (32/67%) فاقد آلودگی بودند. همچنین از 300 کبوتر، 218 کبوتر (72/66%) آلوده و 82 قطعه (27/34%) فاقد آلودگی انگل خارجی بودند. بیشترین درصد آلودگی مرغ های بومی و کبوترها در بخش سلفچگان به ترتیب با 90 و 84 درصد و همچنین کمترین درصد آلودگی مرغ بومی در بخش مرکزی (43%) و کمترین آلودگی کبوترها مربوط به بخش جعفریه (66%) بود. در بررسی کلی پرندگان مورد مطالعه در بخش های مورد بررسی، بیشترین آلودگی، مربوط به سلفچگان با 87% و کمترین آلودگی مربوط به بخش مرکزی با 44% بود. از نظر جنس و گونه انگل های جداشده از مرغ های بومی منوپون گالینه، مناکانتوس استرامینوس، گونیوییدس دیس ملیس، لیپروس کاپونیس و کوکلوتوگاستر هتراگرافوس شپش های جدا شده بودند. همچنین کنه های آرگاس پرسیکوس نیز از مرغ های بومی جدا شد. لارو مگس نیز در چندین مورد از لانه و محل نگهداری جدا شد.بالاترین آلودگی (69 درصد) مربوط به منوپون گالینه و کمترین آلودگی مربوط به گونیوییدس (5%) تعیین گردید. همچنین از کبوترهای مورد مطالعه، شپش های منوپون گالینه، لیپروس کاپونیس، و مناکانتوس استرامینوس و کنه نرم آرگاس پرسیکوس جدا شد. بالاترین آلودگی مربوط به شپش منوپون (53%) و کمترین آلودگی مربوط به مناکانتوس (14%) تعیین گردید.

  کلیدواژگان: انگل خارجی، پرندگان، کبوتر، قم
 • فریبا ارجمندی، آمنه خوشوقتی*، نعمت الله رزمی صفحات 232-238

  در سال های اخیر به دلیل اثرات جانبی داروهای شیمیایی مجددا به داروهای گیاهی روی آورده شده است.گلرنگ یکی از گیاهان دارویی می باشد که به عنوان یک رنگ دهنده ارزان قیمت در شیرینی پزی و آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد ،همچنین دارای خواص درمانی زیادی است.آنتی اکسیدان ها بخشی از سیستم دفاعی بدن هستند که فرد را در برابررادیکال های آزاد محافظت می کنند.در این تحقیق تاثیر عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ بر روی میزان سرمی دو آنتی اکسیدان آنزیمی مهم (کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز) در 60 سر موش صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت. موش های صحرایی مورد مطالعه به طور تصادفی به سه گروه تجربی 1، 2 و 3 و یک گروه کنترل تقسیم شدند. این موش های صحرایی در قفسه های استاندارد از نظر آب، غذا ،نور و دما نگهداری شدند. گروه های تجربی 1،2 و 3 به ترتیب 100، 200 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدرو الکلی گلرنگ را به صورت داخل صفاقی به مدت 28 روز دریافت کرده و در روزهای 14 و 28 از آن ها در شرایط استریل خونگیری به عمل آمد. با استفاده از کیت های شرکت زل بایو آلمان و دستگاه اسپکتروفتومتر میزان فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز در سرم اندازه گیری شد. مقادیر حاصل با استفاده از آزمون های آماری آنووا، توکی و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که مصرف عصاره هیدرو الکلی گلرنگ با دوزهای مختلف هیچگونه تاثیری بر فعالیت این آنتی اکسیدان های آنزیمی ندارد،زیرا هیچگونه اختلاف آماری معنی دار بین میانگین میزان فعالیت این آنزیم ها در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: عصاره گل گلرنگ، کاتالاز، گلوتاتیون پر اکسیداز، موش صحرایی
 • مهراد شریعتی*، اسفندیار شریفی، مالک هوشمندی صفحات 239-244

  گیاه مورد به عنوان یک گیاه باارزش و دارای خواص درمانی متعدد در طول سالیان متمادی در تاریخ ثبت شده است. امروزه در کشور ایران تعدادی داروهای برگرفته از این گیاه وجود دارد که شامل کرم میتروپلکس، محلول میرتکس، پودر استنشاقی آفتوپلکس، کرم رکتول و داروهایی از این قبیل می باشد. خاصیت دارویی این گیاه احتمالا به دلیل وجود ترکیبات شیمیایی موجود در ساختمان آن می باشد، ترکیباتی همانند تانین، فلاوینویید، ساپونین، آسکوربیک اسید، 8،1-سینیول، میرستین و دلتاکادینن. از آنجایی که در بعضی حوزه های درمانی از برگ گیاه مورد برای بهبود بخشیدن به ناتوانی های جنسی استفاده می شود، در مطالعه حاضر اثر عصاره آبی الکلی گیاه مورد بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد در موش صحرایی نر بالغ مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور چهل سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار انتخاب شده و بطور تصادفی در 5 گروه 8 تایی قرار داده شدند: گروه کنترل که هیچ دارویی دریافت ننمود، گروه شم که فقط حلال (آب مقطر) دریافت کرد و سه گروه تجربی 1، 2 و 3 که به ترتیب مقادیر 0/75، 1/5 و 3 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی الکلی برگ گیاه مورد را دریافت نمودند. نحوه دریافت عصاره به صورت خوراکی، روزانه و به مدت 21 روز انجام شد. بعد از آخرین دریافت عصاره، حیوانات بیهوش شده و نمونه های خونی از قلب آنها به منظور اندازه گیری هورمونهای FSH، LH و تستوسترون گرفته شد. روش اندازه گیری هورمونها رادیوایمونواسی (RIA) انتخاب گردید. نتایج بدست آمده با نرم افزار SPSS و Excel، وآزمون های آماری واریانس یک طرفه و Post-hoc مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. همچنین سطح آماری معنی دار در حد P<0/05 در نظر گرفته شد. نتایج هورمونی بدست آمده بر افزایش معنی دار غلظت هورمونی تستوسترون دلالت داشت اما تفاوت معنی داری در غلظت های هورمونهای FSH و LH دیده نشد. تغییرات بدست آمده احتمالا می تواند به وجود ترکیباتی مثل فلاوینویید، آسکوربیک اسید و میرستین (مهارکننده فعالیت آنزیم، آروماتاز)، لینولییک اسید، اولییک اسید و پالمتیک اسید (مهار فعالیت آنزیم 5- آلفا ردوکتاز) و 8،1-سینیول و دلتاکادینن (القاءکننده سیتوکروم P450) مرتبط باشد.

  کلیدواژگان: گیاه مورد، هورمونهای جنسی، موش صحرائی
|
 • Leila Lakzadeh*, Mehrolsadat Mirmohammadi, Mehdi Amuheidari Pages 190-204

  Considering the importance of the role of nutrition for the health and the prevention of diseases, food should first be examined for the chemical and microbial safety and then for the amount of bioactive components according to the factors affecting its stability. In other words, the presence of nutrients in the food substance cannot be a reason to supply all of these resources to the body by reducing of bioactive content from the farm to the table. For this purpose, nutritional characteristic base on alpha linolenic acid (ALA) and human health risk base on some heavy metal as lead, mercury, cadmium in rainbow trout and tuna fish with respect to storing time in refrigerator and heat treatment method were analyzed by gas chromatography and atomic absorption spectrometry, respectively. Data were analyzed by T test in SPSS software. The results showed that the amount of heavy metals in these two fish species is less than the permissible FAO/WHO levels. But the accumulation of these metals in the rainbow trout skin was higher than the muscle. (P≥0.05). In tuna fish, sterilization heating could not obviously effect on the amount of heavy metals contents (P≥0.05). The mean percentage value of the ALA reduction in farmed rainbow trout was 11.9% in 5th day in refrigerator away from light that wasn’t usually used in markets. Sterilization heating in tuna fish processing has significant effect on ALA reduction (P≤0.05). Eventually, ALA content was decreased by storage time and processing method in farmed rainbow trout and tuna fish and ALA amount in farmed rainbow trout was higher than tuna fish (P≤0.05) which could be due to difference in species, nutrition addition to environmental factors such as fishing time, transport and storage conditions.

  Keywords: heavy metals, omega3, Rainbow trout, tuna fish
 • Sedigheh Yazdanpanah*, Shadi Jokar Pages 205-218

  Iran has long history at producing wide variety of dairy products.Doogh is one of the traditional Iranian drinks which is obtained by mixing yogurt with water and a little salt. And among the drinks presentin the market has special place.The main problem of dough during storage is its two phasethatresults from low pH and caseins accumulation.Preparation of dough which has not been serumSeparation, is considered by researchers and industry.The transglutaminase enzyme has positive effect on the serum storage capacity and the strength of the food in the gel by creating crosslinking at the proteins.Therefore, in the present study, the effect of using the transglutaminase and lipase enzyme was studied in order to improve the rheological properties and durability of the dough. The transglutaminase enzyme in doses of 10, 15 and 20 ppm and lipase enzyme in doses of 30, 45 and 60 ppm were added to doughs with fat 1.5% and 3%and then, physicochemical, microbial, rheologyproperties, stability and microstructure were investigated. The results showed that treatment with these enzymes improved the stability. The treated samples has a particulate accumulation and casein clusters are more regular than the control sample. Added enzymes have changed the flow behavior of all treatments and their behavior led to a behavior non-Newtonian shear -thining. It also increased viscosity and decreased serum separationamount and two phase. This study showed that the combination of transglutaminase and lipase enzymes has a good potential for use in dough as a stabilizing and viscosity improvement factor.

  Keywords: Dough, Transglutaminase, Lipase Enzyme, Rheology
 • MohammadSaeeed Parhizkari, Ahad Olyaei* Pages 219-231

  In order to investigate the incidence of macroscopic Ectoparasites of free-range domestic chickens and pigeons in Qom province, 300 free-range domestic chickens and 300 pigeons from Central district, Salafchegan, Jafariyeh, Kahak, and Khalajastan were randomly selected and studied from December 2016 to September 2017. 200 poultry were selected from Central district, and 100 ones from each of the other districts under study were put under careful investigation. Of the 300 domestic chickens, 202 (67.33%) were infected and 98 (32.67%) were free of external parasites. Moreover, out of 300 pigeons, 218 (72.66%) were found to be infected, while 82 (27.34%) were free of external parasite infection. The highest infection percentage of domestic chickens and pigeons in Salafchegan district were 90% and 84%, respectively, and the lowest percentage of domestic chickens infection was observed in Central district as 43% and the lowest infection rate was reported in Jafariye as 66% . As the findings revealed, in each district, the highest contamination was observed in Salafchegan (87%) and the lowest was related to the Central district (44%). The genus and species of parasites isolated from domestic chickens were Menopon gallinae, Menacanthus stramineus, Goniodes dissimilis, Lipeurus caponis, and Cuclotogaster heterographus. Argas persicus, a fowl tick, was also isolated from domestic chickens. The fly larvae were also found and isolated in several nests. The highest contamination was related to Menopon gallinae (69%), and the least was Goniodes dissimilis (5%). In addition, Menopon gallinae, Lipeurus caponis, and Menacanthus stramineus and Argas persicus (a small soft-bodied tick), were isolated from the pigeons under study. The highest infection was found to be Menopen (53%) and the lowest was related to Menacanthus (14%).

  Keywords: Ectoparasite, Chickens, Pigeons, Qom
 • Fariba Arjmandi, Ameneh Khoshvaghti*, Neamatollah Razmi Pages 232-238

  Due to side effects of chemical drugs, some people again turned to traditional medicine in recent years. One of medicinal plants is Carthamous tinctorius L (safflower) which is used as a relatively cheap dye for making sweets and cooking in addition to its therapeutic effects. Antioxidants are enzymes from body defense systems that play an important role against free radicals. In this study, the effects of safflower flower on serum activity of three important antioxidant enzymes (catalasand glutathion peroxidas) in sixty male wistar rats were studied. These rats randomly were divided into four groups including experimental 1, 2, and 3and also the control group. They were kept in standard cages with equal parts of water, light, temperature and food. The extract of safflower in concentrations of 100, 200 and 300 mg/kg BW respectively were subcutaneously injected to rats of experimental groups 1, 2 and 3 in two periods of 14 and 28 days and blood samples were taken from their hearts and the catalase, and glutathione peroxidase activity were carried out on their serum with spectrophotometry method by Zell Bayou kits. The data was analized using t-test and ANOVA, Tukey's and T tests. No significant difference wes observed among activity of catalase and glutathione peroxidase in controle group in comparision to experimental groups at 14th and 28th of study (p>0.05).

  Keywords: Safflower, flower extract, Catalase, Glutathione peroxidase, Rat
 • Mehrdad Shariati*, Esfandiyar Sharifi, Malek Hoshmandi Pages 239-244

  Myrtus communis has been identified as a holy plant for ages and a great verity of medicinal properties have been described for it in literature. Today, there is a number of Myrtus drugs in Iran market including: Myrtoplex cream, Myrtex Solution, Aftoplex, Dineh Inhaler Powder, Rectol cream and so on. These in complete sentence properties may be due to the presence of different chemical compounds such as Tanin, Flavinoid, Saponin, Ascorbic acid, 1,8-Cineole, Myricetin and Delta-cadinene.Since Myrtus communis is used to treat sexual impotent in some areas, the present study was performed to evaluate the effect of hydro alcoholic Myrtus communis leaf extract on pituitary – gonad axis in adult male rat. Forty adult male rats wistar strain were selected and randomly divided into five groups; control(n=8) which received no treatment, sham which received distilled water as a solvent(n=8), and three experimental groups (1,2and3) (n=8 for each of group ) which received 0.75, 1.5and 3 mg/kg Myrtus communis leaf extract respectively. The extracts were delivered through meal for 21 days. After the last prescription of extract, the animal were unconscious and a blood was taken blood from their heart. Then considered the concentration of FSH, LH and testosterone by radio immunoassay (RIA) method. The obtained results were analyzed based on spss, Excel, one –way variance and post-hoc statistical programs , and significant at the level (p<0.05) take in consideration. The results of hormonal examination indicated the addition of 1.5 and 3 mg/kg body weights of myrtus communis leaf extract showed a significant increase in the level of testosterone (p<0.05) but concentration of LH, FSH hormones showed no significant difference. The Myrtus communis leaf extract causes an increase in the testosterone hormone ,that probably is related the compounds as Flavinoid, Ascorbic acid and Myricetin (by inhibition of aromatase activity) , Linoleic acid, Oleic acid and Palmitic acid (by inhibition 5alpha reductase activity) and 1,8-Cineole, Delta-cadinene (the cytochrome-P450 Inducer).

  Keywords: Myrtus communis, Sex hormones, Rat