فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue: 3, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/09/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • رهام والی* صفحات 128-137

  ناهنجاری های استخوان ناویکولار به عنوان یکی از شایع ترین علل لنگش اندام حرکتی اسب در نظر گرفته شده است. ارزیابی رادیوگرافی یکی از روش های تشخیصی اولیه، اقتصادی و ارزشمند در لنگش اسب است. این مطالعه با هدف بررسی و اندازه گیری برخی شاخص های مربوط به استخوان ناویکولار در اندام های حرکتی خلفی اسب های سالم نژاد دره شوری با کمک رادیوگرافی انجام گرفته است. در این مطالعه از 6 راس اسب سالم نژاد دره شوری استفاده شد. پس از تمیز کردن سم و شستشوی آن ها اندام حرکتی خلفی مورد نظر را بر روی بلوک چوبی قرار داده و در حالت تحمل وزن اقدام به رادیوگرافی استاندارد در حالت گماری جانبی و دورسوپلانتار از سم های چپ و راست با فاکتورهای تابش و FFD یکسان به منظور اندازه گیری شاخص های مورد نظر گردید. مقادیر اندازه های به دست آمده در این مطالعه عبارت بودند از: فاصله بین بردرهای جانبی استخوان ناویکولار در حالت گماری دورسوپلانتار (Lateral-Medial Border of the navicular bone) 36/4±19/43 میلی متر، .فاصله بین بردرهای پروکزیمال و دیستال استخوان ناویکولار در حالت گماری های دورسوپلانتار و جانبی به ترتیب 3/78±25/75 و 0/85±14/33 میلی متر. اندازه گیری های به دست آمده از این مطالعه ممکن است با مقادیر گزارش شده از سایر نژاد ها متفاوت باشد، بنابراین این مقادیر می تواند به عنوان مقادیر مرجع در تشخیص مشکلات سم خصوصا در ناحیه ناویکولار و نیز به منظور تشخیص تغییرات استخوان ناویکولار در موارد پاتولوژیک باشد.

  کلیدواژگان: رادیوگرافی، اندام حرکتی خلفی، اسب دره شوری، استخوان ناویکولار
 • امیر سیاحی، اردوان نوروزی اصل*، حسین فتاحی صفحات 138-152
  زمینه و هدف

  اسهال گوساله های نوزاد یکی از شایعترین بیماریهایی است که دامپزشکان در عمل با آن مواجه اند، این بیماری سبب ایجاد خسارات عمده اقتصادی در گاوداریها می شود. اسهال سفید یا آنتریت درگوساله ها توسط سروتیپ های خاصی از اشریشیاکلی در 3 هفته اول زندگی بروز می کند که مهمترین عامل ایجاد اسهال میباشد. درمان ضد میکروبی اشریشیاکلی به علت اینکه این باکتریها ماهیتا به بسیاری از آنتی بیوتیکها مقاوم هستند به دشواری صورت میگیرد. هدف مطالعه حاضر، بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره آبی سیر بر جدایه های اشریشیاکلی عامل اسهال گوساله بود. مواد و

  روشکار

  در این مطالعه مقطعی - توصیفی، تعداد 100 نمونه اسهال گوساله از گاوداری های سنتی و صنعتی سطح شهرستان کازرون طی ماه های بهمن و اسفند 95 و فروردین 96 جمع آوری شد. حساسیت جدایه ها به آنتی بیوتیکهای مختلف به روش انتشار دیسک و فعالیت ضدباکتریایی عصاره سیر توسط روش های MIC و MBC سنجش گردید.

  یافته ها

  در این پژوهش، بیشترین میزان مقاومت در مقابل آمپی سیلین و تتراسیکلین (mm 0±0./4،mm 0±0/5) و کمترین میزان مقاومت در مقابل سیپروفلوکساسین (40±2/54 mm) مشاهده شد. قطر هاله ی تشکیل شده با عصاره آبی سیر مشابه استرپتومایسین (mm 15±1/00) بود.

  نتیجه گیری

  در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که سیر این قابلیت را دارد که به عنوان یک داروی ضدمیکروبی به خصوص برای درمان بیماریهای ناشی از اشرشیاکولی ایجاد کننده اسهال در گوساله ها مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: عصاره آبی سیر، اسهال گوساله، اشرشیاکولای، کازرون
 • عباس حسین زاده قاسمی، اردوان نوروزی اصل*، حسین فتاحی صفحات 153-168

  اسهال گوساله های نوزاد یکی از شایعترین بیماریهای است که دامپزشکان در عمل با آن مواجه اند، این بیماری سبب ایجاد خسارات عمده اقتصادی در گاوداریها می شود. باکتری اشریشیاکلی، مهمترین عامل ایجاد اسهال درگوساله ها در 3 هفته اول زندگی آنها می باشد اسهال سفید یا آنتریت درگوساله ها توسط سروتیپ های خاصی از اشریشیاکلی بروز می کند. استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها منجر به گسترش مقاومت دارویی چندگانه در اغلب پاتوژن های باکتریایی گردیده است. گسترش مقاومت دارویی در عوامل بیماریزای منجر به ابداع عوامل ضدمیکروبی جدید و طبیعی گردیده است. این پژوهش به صورت مقطعی - توصیفی به منظور بررسی اثر عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی بر روی 100نمونه اسهال گوساله جمع آوری شده از گاوداری های سنتی و صنعتی سطح شهرستان کازرون طی ماه های بهمن و اسفند 95 و فروردین 96 انجام شد. غنی سازی نمونه ها بر روی محیط سلنیت F و جداسازی بر روی محیط مک کانکی آگار (MAC) انجام گردید. برای ارزیابی تخمیر لاکتو ز و تعیین هویت باکتریهای جداسازی شده از محیط های ایوزین متیلن بلو آگار (EMB) استفاده گردید. از آزمایش آنتی بیوگرام نیز این نتیجه حاصل شد که اشیرشیای جدا شده به اکثر گروه های آنتی بیوتیکی مورد استفاده در درمان اسهال حساس هستند. در این پژوهش، تمامی سویه های جدا شده به آنتی بیوتیک های، آمپی سیلین و تتراسیکلین مقاومت و به آنتی بیوتیک های استرپتومایسین، جنتامایسین، نالیدیکسیک اسید، سفکسیم، سیپروفلوکساسین، نیتروفورانتویین و کلرامفنیکل حساسیت داشتند که در این تحقیق قطر هاله ی تشکیل شده با عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی 8 میلیمتر بود که نشان دهنده حساسیت پایین این باکتری نسبت به عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی است. در کل، داده های این پژوهش نشان داد عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن شیرازی دارای خواص ضد میکروبی کمی است و جهت رسیدن به نتایج بهتر و تکمیلی نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتری است.

  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی، آویشن شیرازی، اسهال، گوساله، ای کولای، کازرون
 • علیرضا گلچین منشادی*، آرش محمدی صفحات 169-181

  در این مطالعه، 38 ماهی از چهار گونه  در رودخانه شاپور و چشمه سید حسین در سال 2016 شامل Alburnus mossulensis (kuli)،Cyprinion macrostomum (Lotak)  ،Capoeta barroisi persica (Siah mahi)   و  (Garra rufa) صید شد و انگل های داخلی Helminthes آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. به طور کلی، چهار انگل جدا و شناخته شد، شامل: دو Digenea   (Allocreadium sp. و Haplorchis sp.)، یک Cectoda (Bothriocephalus sp.)    و یک  Nematoda (Rhabdochona sp.). نتایج نشان داد که بیشترین درصد آلودگی انگلی برای Allocreadium sp. و کمترین مقدار برای Haplorchis sp  می باشد. علاوه بر این، کولی و سیاه ماهی به ترتیب بیشترین و کمترین درصد آلودگی انگلی را داشتند. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین گونه های ماهی و فراوانی آلودگی وجود نداشت. اما ارتباط معنی داری بین جنسیت و فراوانی آلودگی مشاهده شد.

  کلیدواژگان: هی سیپرینید، انگل داخلی Helminthes، رودخانه شاپور و سید حسین کازرون
 • لیلا لک زاده*، مهدی عمو حیدری، مهروسادات میرمحمدی صفحات 182-189

  کنترل کیفیت مواد غذایی بعد از تولید، برای تضمین سلامت مصرف کنندگان بسیار مهم می باشد. در این میان شیرینی های خامه ای با توجه به مصرف زیاد، رطوبت بالا و احتمال آلودگی ثانویه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. بنابراین در این تحقیق در راستای ارتقاء بهداشت عمومی، کاهش عوارض بیماریهای ناشی از غذا و هزینه های درمان، به بررسی کیفیت میکروبی شیرینی ها پرداخته شد. در این مطالعه مقطعی 50 نمونه شیرینی تر از مراکز فروش در شهر اصفهان به صورت تصادفی در دو فصل تابستان و زمستان جمع آوری گردید و از جهت باکتری های عامل مسمومیت غذایی و شمارش کپک و مخمر، انتروباکتریاسه مطابق روش های استاندارد ملی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های حاصل به کمک نرم افزار SPSS 16 (t-test) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این نمونه ها کمترین و بیشترین میزان آلودگی به ترتیب مربوط به سالمونلا (0%) و مخمر (48%) بود. 38% از شیرینی ها به واسطه آلودگی انتروباکتریاسه و 8% از جهت اشرشیا کلی غیر قابل مصرف اعلام شدند. درصد آلودگی کپک و استافیلوکوکوس آریوس به ترتیب 18% و 40% بیان گردید. در میان میکروبهای مورد مطالعه اثر فصل فقط در ارتباط با باکتری اشرشیا کلی در تابستان و استافیلوکوکوس اریوس در زمستان از نظر آماری معنی دار بود. بر اساس این نتایج می توان بیان نمود که تلاش بیشتری در راستای بکار گیری اصول بهداشت فردی، بهداشت محیط، توجه به سلامت مواد اولیه همراه با افزایش آگاهی افراد و نظارت بیشتر در مراکز عرضه مواد غذایی مورد نیازمی باشد.

  کلیدواژگان: مسمومیت غذایی، شیرینی خامه ای، آلودگی میکروبی، فصل
|
 • Roham Vali* Pages 128-137

  Navicular abnormalities has long been considered one of the most common causes of fore limb lameness. Radiographic evaluation is one of the most valuable, economic, and initial diagnostic tools used in the evaluation of equine lameness. This is dictated by the knowledge of the veterinarian and quality of radiographic equipment. This study was conducted to estimate radiological factors refers to hind feet. According to this purpose six clinically normal Dareh-shori horses were used in this study. After cleaning and washing the horses hooves, hand-made block placed under the following limb, both hind feet were radiographed with the limb in vertical position. The obtained measurements and values in this study were as: Proximal-distal border length of the navicular bone (lateral) = 14.33±0.85 mm; Lateral-Medial Border length of the navicular bone = 43.19±4.36 mm; Proximal-distal border length of the navicular bone( Dorso palmar) = 25.75±3.78 mm. Measurements of this study may be different from those reported in other breeds, so it can be used as reference values for diagnosis of navicular abnormalities in hind feet of Dareh-shori horses.

  Keywords: Radiographic measurements, Hind feet, Dareh-shori horses, Navicular bone
 • Amir Sayahi, Ardavan Nowroozi-Asl*, Hosein Fattahi Pages 138-152

  Diarrhea in calves is one of the most prevalent diseases the veterinarians encounter in practice. Diarrhea is responsible for major economic damages in livestock husbandries. Escherichia coli (E.coli) has been regarded as the main factor that causes white diarrhea in calves’ first three weeks of life. Antimicrobial treatment of E. coli is difficult since these bacteria naturally show resistance against most antibiotics. The aim of the present study is to investigate the antibacterial activity of aqueous extract of garlic on Escherichia coli isolated from calves with diarrhea. This descriptive cross-sectional study was carried out to investigate the effect of aqueous extract of garlic on 100 samples of calves with diarrhea collected from traditional and industrial livestock husbandries crops in Kazerun during February and March 2016 and April 2017. The isolates susceptibility to different antibiotics was tested by the disc diffusion method and the antibacterial activity of garlic extract was measured by MIC and MBC methods. In this study, the highest resistance was seen against ampicillin and tetracycline (0±0.4 mm, 0±0.5 mm) and the lowest resistance was against ciprofloxacin (40±2/54 mm). The halo diameter formed by aquatic extract of garlic was similar to streptomycin (15 ± 1/00 mm). In general, the results showed that garlic has the potentiality to be used as an antimicrobial drug, especially in the treatment of E. coli-induced diarrhea in calves.

  Keywords: aquatic garlic extract, calf diarrhea, Escherichia coli, Kazerun
 • Abbas Hosseinizadeh Ghasemi, Ardavan Nowroozi Asl*, Hosein Fattahi Pages 153-168

  Diarrhea in calves is one of the most prevalent diseases the veterinarians encounter in practice. Diarrhea is responsible for major economic damages in livestock husbandries. Escherichia coli (E.coli) has been regarded as the main factor that causes calves diarrhea in their first three weeks of life. White diarrhea in calves is caused by certain serotypes of E.coli. The excessive use of antibiotics has led to the multiple drug resistance in most bacterial pathogens. The development of drug resistance in pathogens has led to the emergence of new and natural antimicrobial agents.This descriptive cross-sectional study was carried out to investigate the effect of hydroalcoholic extract of Shirazi thyme on 100 samples of calves with diarrhea collected from traditional and industrial livestock husbandries crops in Kazerun during February and March 2016 and April 2017. The enrichment media, Selenite F Broth and Mac Conkey Agar (Mac) were used. To evaluate the lactose fermentation and to determine the identity of isolated bacteria, Eosin Methylene Blue agar(EMB) was used.The antibiogram test also demonstrated that isolated strains were susceptible to most antibiotic groups used in the treatment of diarrhea. In this study, all isolated strains showed resistant against antibiotics as ampicillin and tetracycline, and were susceptible to antibiotics such as streptomycin, gentamicin, nalidixicacid,cefixime, ciprofloxacin, nitrofurantoin and chloramphenicol.The halo diameter formed by hydroalcoholic extract of Shirazi thyme was 8mm,demonstrating a low susceptibility of this bacterium to the hydroalcoholic extract of Shirazi thyme. In general, the findings indicate that the hydroalcoholic extract of Shirazi thyme has few antimicrobial properties and much more studies are required to achieve better results.

  Keywords: hydroalcoholic extract, Shirazi thyme, diarrhea, lamb, calf, Escherichia coli, Kazeroun
 • Alireza Golchin Manshadi*, Arash Mohamadi Pages 169-181

  In this study, 38 fish in four species of Shapour River and Seyyed Hossein Spring were caught in 2016, including: Alburnus mossulensis(kuli), Cyprinion macrostomum(Lotak), Capoeta barroisi persica(Siah mahi) and Garra rufa (Doctor fish)and they were studied internal helminthes parasites. Totally, four parasites were isolated and recognized, including: two Digenea (Allocreadium sp. and Haplorchis sp.),one Cectoda (Bothriocephalus sp.), one Nematoda (Rhabdochona sp.). The results showed that the highest percent of parasitic infection was for Allocreadium sp. and the least amount was reported for Haplorchis sp. Moreover, kuli and Siah mahi had the highest and lowest percent of parasitic infection, respectively. There wasn’t any meaningful relationship between fish species and frequency of infection (P>0/05). However significant relationship was detected between sex and frequency of infection (P≤0/05).

  Keywords: Internal Helminthes, Seyyed Hossein Spring, Shapour River, Cyprinid Fish, Kazerun
 • Leila Lakzadeh*, Mehdy Amouheidari Pages 182-189

  Food quality control after production is considered very essential for the consumers health. Among the foods, creamy pastries are much more important because of their high demand and consumption, high humidity and the possibility of secondary contamination. In this research, therefore, the microbial quality of creamy pastries was evaluated in order to enhance public health, reduce the complications of food-borne diseases and treatment costs. In this cross-sectional study, creamy pastries samples were randomly collected in summer and winter. Then, some food poisoning bacteria mold and yeast, and enterobacteriacea were evaluated in samples according to the Iranian national standards methods. Finally, the data were statistically analyzed using SPSS version 16 (T- test). In the samples under study, the lowest and highest levels of contamination were related to salmonella (0%) and yeast (48%) respectively. 38% of the sweets were emerged as non-consumable due to enterobacteriacea and 8% for Escherichia coli. The percentage of mold and Staphylococcus aureus was 18% and 40%, respectively. Among the microbes under study, the effects of the season were only statistically significant in relation to Escherichia coli in summer and Staphylococcus aureus in winter. As the findings revealed, there should be more effort to apply the principles of personal and environmental hygiene, along with paying more attention to the safety of the raw materials, and increasing food handlers awareness and more supervision in the food supply centers.

  Keywords: food poisoning, creamy pastries, microbial contamination, season