فهرست مطالب

 • Volume:1 Issue: 2, 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/07/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طهمورث شهریور، مختار مختاری*، ولی علیپور صفحات 70-79

  اختلال در تولید لیپیدیکی از رایج ترین مشکلات بیماری دیابت محسوب می شود که تقریبا در 40% دیابتی ها دیده می شود. در این تحقیق، تاثیر عصاره الکلی خارشتر (Alhagi maurorum) بر میزان تغییرات لیپیدی در موش صحرایی نر بدنبال القای استرپتوزوتوسین بررسی شد .در این مطالعه تجربی از 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد که به 6 گروه هفت تایی در قالب گروه های کنترل ، شاهد دیابتی و تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل: هیچ تیمار دارویی دریافت نکرد، گروه شاهد دیابتی : حیوانات این گروه mg/kg 70 استرپتوزوتوسین یک بار به صورت درون صفاقی در ابتدای دوره 2 ماهه آزمایش دریافت کردند، گروه تجربی 1 و 2: حیوانات این گروه به ترتیب 250 و 500 mg/kg عصاره الکلی خارشتر روزانه به طور دهانی طی 2 ماه دریافت کردند، گروه تجربی 3 و 4: حیوانات این گروه ابتدا 70 mg/kg استرپتوزوتوسین دریافت نموده و سپس طی یک دوره دو ماهه روزانه به ترتیب 250 و 500 mg/kg عصاره الکلی خارشتر دریافت کردند. 48 ساعت پس از دوره آزمایش ، نمونه های خونی تهیه و برای اندازه گیری سطح سرمی تری گلیسرید(TG)، کلسترول تام (TC) ، کلسترول LDL و کلسترول HDL تست شدند. غلظت سرمی تری گلیسرید و کلسترول LDL در گروه شاهد دیابتی (دریافت کننده 70 mg/kg استرپتوزوتوسین) نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری در سطح p<0/05 نشان داد .غلظت سرمی تری گلیسرید و کلسترول LDL در گروه تجربی 2 (دریافت کننده 500 mg/kg عصاره الکلی خارشتر)نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را نشان داد. غلظت سرمی کلسترول تام در گروه تجربی 1 (دریافت کننده 250 mg/kg عصاره الکلی خارشتر به تنهایی) نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را در سطح p<0/05 نشان داد. همچنین کلسترول HDL در گروه تجربی 1 (دریافت کننده 250 mg/kg عصاره الکلی خارشتر به تنهایی) نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری در سطح p<0/05 را نشان داد. غلظت سرمی تری گلیسرید و کلسترول LDL در گروه تجربی 4 (دریافت کننده 500 mg/kg عصاره الکلی خارشتر و استرپتوزوتوسین) در مقایسه با گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسین کاهش معناداری را نشان داد. غلظت سرمی کلسترول HDL در گروه تجربی 3 (دریافت کننده 250 mg/kg عصاره الکلی خارشتر و استرپتوزوتوسین) در مقایسه با گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسینافزایش معناداری را در سطح p<0/05 نشان داد. احتمالا عصاره الکلی خارشتر به واسطه خواص آنتی اکسیدانتی باعث کاهش سمیت استرپتوزوتوسین و بهبود سطوح لیپیدی سرم می گردد.

  کلیدواژگان: خارشتر، استرپتوزوتوسین، LDL HDL، تری گلیسرید، کلسترول تام، رت
 • محمدحسین مرحمتی زاده*، زهره مرحمتی، کرامت رحمانیان صفحات 80-88

  پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیسم های زنده ای تعریف می شوند که در هنگام مصرف، مزایای سلامتی بخشی دارند. در مطالعه حاضر، پتانسیل تولید غذاهای حاوی باکتری های پروبیوتیک با پایه شیر، ماست و زنجبیل مورد بررسی قرار گرفت. هدف این مطالعه تعیین اثرات دوزهای مختلف زنجبیل بر رشد دو باکتری پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (با هم) در شیر و ماست بود. سپس محصولات از نظر pH اسیدیته، شمارش میکروبی و ماندگاری بررسی شدند. در روز 14 محصولات با استفاده از روش حسی سنجیده شدند. نتایج حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط 30 نفر در آزمون آماری-توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS مشاهده شد که نمونه شاهد دارای بهترین طعم بود. قابلیت زیستی باکتری پروبیوتیک با روش شمارش مستقیم اندازه گیری شد. پایداری محصول در عرض 21 روز تعیین شد و مشخص شد که افزایش غلظت زنجبیل تاثیر مثبتی بر رشد باکتری های پروبیوتیک در شیر و ماست پروبیوتیک دارد. برای بررسی اثر زنجبیل بر میزان پروتیین ماست پروبیوتیک، نمونه شاهد و نمونه ماست حاوی 3٪ زنجبیل مورد آزمایش قرار گرفتند و مشاهده شد که مقدار پروتیین در نمونه با زنجبیل 3٪ بیشتر از نمونه شاهد بود.

  کلیدواژگان: عصاره زنجبیل، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، پروبیوتیک
 • هاجر صادقی لمینجوب* صفحات 89-96

  100 گرم از دانه خشک شده گیاه را پودر کرده ودر مقدار کافی حلال آلی خیسانده می شود.سپس در دستگاه سوکسوله عصاره گیری می شود.روی عصاره پس از تغلیظ آن در روتاری، عملیات ترانسفیکاسیون انجام گرفته وجسم بدست آمده کاملا آبگیری شده و با GC-GC/MS آنالیز می شود. n-اکتانول، D-جرماکرن، D-کاریوفیلن، D-پینن، لیمونن، اکتیل استات، کاریوفیلن اکسید و n-اکتانال ترکیب های شاخص اسانس گیاه می باشند. مقداری از اسانس جهت تعیین اثر ضد میکروبی به کار می رود. محیط کشت تهیه می شود و تست با روش انتشار دیسک Disk Diffusion Method انجام می پذیرد. اثر ضد میکروبی اسانس روی باکتری Staphyloccous aureus و Esherichia coli می باشد. نتایج اولیه نشان می دهد که این اسانس اثرات ضد میکروبی خوبی روی این باکترها دارد و این اثرات بیانگر این مطلب است که در آینده این گیاهان به عنوان مواد موثر در درمان عفونتهای به وجود آمده در اثر این باکتریها می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

 • مسعود عمادی، اردوان نوروزی اصل*، حسین فتاحی صفحات 97-106

  علیرغم پیشرفت در شیوه های مدیریت و پیشگیری و استراتژی های درمان اسهال هنوز یک بیماری خیلی معمول و پر هزینه است که نوزادان نشخوارکنندگان کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی اشیرشیا کلی از موارد اسهال بره ها و بزغاله های زیر یک ماه در تعدادی از گوسفند داریهای شهر کازرون با بکارگیری روش کشت و با توجه افزایش روزافزون مصرف آنتی بیوتیک و متعاقب آن افزایش مقاومتهای آنتی بیوتیکی و متفاوت بودن حساسیت اشیرشیا کلی در مناطق مختلف دنیا، استفاده از داروهای گیاهی به جای آنتی بیوتیک ها می باشد. به منظور بررسی اثر عصاره هیدروالکلی نعناع بر روی نمونه های اسهال بره ها و بزغاله ها ، تعداد 100 نمونه اسهال بره و 100 نمونه اسهال بزغاله از گوسفند داری های سطح شهرستان کازرون جمع آوری و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. غنی سازی نمونه ها بر روی محیط سلنیت F و جداسازی بر روی محیط مک کانکی آگار (MAC) انجام گردید. در این پژوهش، تمامی سویه های جدا شده به آنتی بیوتیک های، آمپی سیلین و تتراسیکلین مقاومت و به آنتی بیوتیک های استرپتومایسین، جنتامایسین، نالیدیکسیک اسید، سفکسیم، سیپروفلوکساسین، نیتروفورانتویین و کلرامفنیکل حساسیت داشتند که در این تحقیق قطر هاله ی تشکیل شده با عصاره هیدروالکلی نعناع 10 میلیمتر بود که نشان دهنده حساسیت پایین این باکتری نسبت به عصاره هیدروالکلی نعناع است. در کل، داده های این پژوهش نشان داد عصاره هیدروالکلی گیاه نعناع دارای خواص ضد میکروبی است و می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی باشد.

  کلیدواژگان: نعناع، ای کولای، اسهال، بره، بزغاله، کازرون
 • فاطمه جویبار، مختار مختاری*، مهدی دیانت پور، مهرداد شریعتی صفحات 107-116

  دوکسوروبیسین (DOX) درشیمی درمانی سرطان به صورت گسترده استفاده میشود وزنجبیل دارای خاصیت آندروژنیک می باشد و بر روی لقاح موثر است .هدف ازمطالعه حاضر بررسی اثرات محافظتی عصاره الکلی زنجبیل برروی سمیت تولید مثل القا شده به واسطه DOX درموشهای صحرایی نرمی باشد. دراین مطالعه تجربی، 56 سرموش صحرایی نربالغ نژاد ویستار بطورتصادفی به 7 گروه 8 تایی تقسیم شدند. عصاره به صورت خوراکی پس ازتزریق داخل صفاقی D‏OX داده میشد. تزریق DOX یکباردرهفته برای چهارهفته انجام شد. درروز 29، بیضه هاجدا شد و مقطع گیری و رنگ آمیزی انجام و با استفاده ازمیکروسکوپ نوری بافت مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته ها، DOX موجب افزایش فضای بینابینی وتغییرشکل سلولها در گروه DOX شد. برعکس، تعدادسلولهای اسپرماتید ولیدیگ نسبت به کنترل به طورمعنی داری (p<0.05) کاهش یافته است. همچنین مصرف همزمان عصاره الکلی زنجبیل و DOX به طور معنی داری سمیت ناشی از DOX رابهبود بخشید. عصاره الکلی زنجبیل میتواند اثر سمی DOX را بر ساختار بیضه از بین ببرد وفعالیتهای تولید مثل مردان را بهبود دهد.

  کلیدواژگان: دوکسوروبیسین، Zingiber officinale، بیضه، موش
 • مرضیه نیاکان، بیژن اکبرپور*، آمنه خوشوقتی صفحات 117-127

  از میان 9 ترکیب شیمیایی شناسایی شده دراسانس زنیان، تیمول،گاماترپنین و پاراسایمن ، ترکیبات اصلی را تشکیل می دهد که به عنوان ضددرد، ضد آسم، ضد تهوع، و خلط آور و به صورت موضعی در درمان دردهای روماتیسمی استفاده می شود و اثر درمانی بر بیماری های جلدی، عصبی و ادراری-تناسلی دارد . پژوهش های علمی جدید، آثار آنتی سپتیک (Antiseptic) و کاهش دهنده کلسترول خون این گیاه را هم تایید کرده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ترکیبات این گیاه بر شاخص کلیوی (اسیداوریک) و بافت آن در موش صحرایی نر نژاد ویستار می باشد. به منظور انجام این تحقیق 72 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 6 گروه، کنترل، شاهد و گروه های تجربی (1تا 4) تقسیم شدند. برروی گروه کنترل هیچ تیماری صورت نگرفت. گروه شاهد روزانه 0/2 میلی لیتر آب مقطر وگروه های تجربی 1 تا 4 روزانه به ترتیب 200، 400، 600 و 800 میلی گرم بر کیلو گرم عصاره آبی زنیان به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. پس از گذشت 16 و 32 روز از شروع آزمایش از حیوانات خونگیری به عمل آمد و از موش های صحرایی که پس از روز 16 در مرحله خونگیری تلف می شدندکلیه ها را خارج کرده و موش هایی که تلف نمی شدند پس از روز 32 کلیه ها را خارج کرده و بررسی شاخص کلیوی (اسید اوریک) و هیستولوژی کلیه انجام گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری one way ANOVA و  post hoc دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (0/05>p). مصرف عصاره آبی زنیان با دوز کم در کوتاه مدت و دراز مدت باعث کاهش وزن بدن و با دوز متوسط و بالا تنها در دراز مدت باعث کاهش وزن بدن می شود. صرف نظر از دوز، مصرف عصاره در کوتاه مدت و طولانی مدت سبب افزایش فعالیت کلیه می شود. بافت کلیه درهمه گروه ها در دو دوره کوتاه مدت و دراز مدت کاملا طبیعی و فاقد آسیب بود. این تحقیق نشان می دهد که مصرف عصاره آبی زنیان بدون تاثیر بر بافت کلیه سبب افزایش فعالیت آن می شود، گرچه جزییات تاثیر این عصاره در کوتاه مدت و دراز مدت مقداری متفاوت است.

  کلیدواژگان: زنیان، اسید اوریک، بافت کلیه
|
 • Tahmoures Shahrivar, Mokhtar Mokhtari*, Vali Alipour Pages 70-79

  Disorders in Lipid production are one of the most common problems associated with diabetes seen in approximately 40% of patients. In this study, the effects of alcoholic extract of Alhagi maurorum on the serum levels of lipids in Streptozotocin-induced diabetic rats are investigated. For the purpose of this experimental research, 42 male Wistar rats were divided in 6 Groups of seven: the control, diabetic sham and 4 experimental groups. Diabetic sham received 70 mg/kg Streptozotocin once at the beginning of the experiment; the experimental groups 1 and 2 daily received 250 and 500 mg/kg Alhagi maurorum alcoholic extract respectively; the experimental groups 3 and 4 first received Streptozotocin once, and then a daily dose of 250 and 500 mg/kg extract. Oral administration of alcoholic extract continued over a period of two months. 48 hours after the last administration, blood samples were prepared and used for measurement of serum levels of triglycerides (TG), total cholesterol (TC), LDL cholesterol and HDL cholesterol. Serum levels of triglyceride and LDL Cholesterol in the diabetic sham compared to the control group showed a significant increase (p<0.05). On the other hand, serum levels of triglyceride and LDL cholesterol in the experimental group 2 (500 mg/kg extract) compared to the control group demonstrated a significant decrease (p<0.05). Also, serum total cholesterol concentration in the experimental group 1 (250 mg/kg extract) compared to the control group indicated a significant reduction, while HDL cholesterol increased significantly in this group (p<0.05). A significant decrease was observed in the serum levels of triglyceride and LDL cholesterol in the experimental group 4 in comparison with diabetic sham, whereas concentration of HDL cholesterol in experimental Group 3 increased significantly (p<0.05).Due to itsantioxidant properties, alcoholic extract of Alhagi maurorum can reduce Streptozotocin toxicity leading to an improvement in Serum lipid profiles of diabetic patients.

  Keywords: Alhagi maurorum, HDL, LDL, triglycerides, streptozotocin, total cholesterol, rat
 • MohammadHosein Marhamatizadeh*, Zohreh Marhamati, Keramat Rahmanian Pages 80-88

  Probiotics are regarded as live microorganisms that provide health benefits when consumed. In the present study, the potentiality of producing foods containing probiotic bacteria with milk, yoghurt and ginger bases was evaluated. The goal was to determine the effects of different doses of ginger on the growth of two probiotic bacteria, Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum (together) in milk and yoghurt. The products were then examined in terms of pH, acidity, microbe counting and persistence. In day 14, the production quantities of the products were evaluated by sensory method. The results of the questionnaires (administrated to 30 people) in statistical–descriptive test were analyzed using SPSS software. It was observed that the control sample had the best taste. The bioability of probiotic bacteria was measured by direct counting method. Product permanence was determined within 21 days. It was revealed that the increased concentration of ginger had a positive effect on the growth of the probiotic bacteria in probiotic milk and yoghurt. To evaluate the effect of ginger on the amount of the probiotic yoghurt protein, the control sample and the yoghurt sample containing 3% ginger were tested. As the results revealead, the amount of protein in the sample with 3% ginger was more than the control sample.

  Keywords: Bifidobacterium bifidum, ginger, Lactobacillus aciophilus, milk, probiotic, yoghurt
 • Hajar Sadeghi Limanjoob* Pages 89-96

  For the purpose of this study, the antimicrobial effects of Zosima absinthifolia extract were tested on Staphylococcus aureus (S. aureus) and Escherichia coli (E. coli). Dried seeds of Zosima absinthifolia plant (100 g) were powdered and soaked in a sufficient amount of water and the extraction process was done using a soxhlet apparatus. The obtained extract was then condensed in a rotary evaporator, transesterification process was applied and the resultant product was dehydrated completely.Using GC-GC/MS instruments, it was then analyzed. The extract contains essential ingredients including n-octanol, germacrene D, β-caryophyllene, α-pinene, limonene, octyl acetate, caryophyllene oxide and n-octanal. The extract was used to determine its antimicrobial effect. Culture medium was prepared and the test was performed by disk diffusion method. The preliminary results showed that the extract has antimicrobial effects on both bacteria. This suggests that the plant can be used in future as an effective substance in the treatment of infections caused by these bacteria.

  Keywords: extract, GC, MS, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Zosima absinthifolia
 • Masoud Emadi, Ardavan Nowroozi-Asl*, Hosein Fattahi Pages 97-106

  In spite of advances in the management and prevention techniques as well as strategies for diarrhea treatment, it is still a very common and costly disease affecting the small ruminants. The present study aimed at determining the prevalence of Escherichia coli (E.coli) in under 1 month old goat kidsand lambs with diarrhea in some livestock husbandries in Kazeroun city using culture method and utilizing herbal medicines instead of antibiotics. It has been done according to increasing use of antibiotics and consequently, an increase in antibiotic resistance and different susceptibility to E.coli in different areas in the world. In order to investigate the effect of hydroalcoholic extract of mint plant on goat kids and lambs diarrhea, 100 lambs and 100 goat kids with diarrhea were collected from sheep husbandries in Kazeroun. The enrichment media,selenite F Broth and MacConkeyAgar(Mac)were used for isolation.In this study, all isolated strains showed resistant against antibiotics as ampicillin and tetracycline, and were susceptible to antibiotics such as streptomycin, gentamicin, nalidixic acid, cefixime, ciprofloxacin, nitrofurantoin and chloramphenicol. The halo diameter formed by hydroalcoholic extract of mint was 10 mm, demonstrating a low susceptibility of this bacterium to the mint extract. Generally, the findings revealed that the hydroalcoholic extract of the mint hadantimicrobial properties and would be a good alternative to chemical drugs.

  Keywords: mint, Escherichia coli, diarrhea, lamb, goat kids, Kazeroun
 • Fatemeh Juibar, Mokhtar Mokhtari*, Mehdi Dianatipour, Mehrdad Shariati Pages 107-116

  Doxorubicin (DOX) has a wide spread use in cancer chemotherapy and Zingiber officinale (ginger) has androgenic property and effects on fertility. The aim of the present study was to investigate the protective effects of Alcoholic extract of ginger on reproductive toxicity induced by DOX in male rats. In this experimental study, 56adult Wistar male rats were randomly divided into 7 groups of 8. The extract was orally administered an hour after intraperitoneal injection of DOX. DOX injection was carried out once a week for four weeks. On the day 29, testes were removed, fixed, sectioned, stained and examined histologically by light microscope. According to the findings, DOX caused an increase in interstitial space and deformation of cells in DOX group. Conversely, the number of spermatids, and leydig cells were significantly (p<0.05) decreased compared to the control group. Moreover, concomitant consumption of ginger alcoholic extract and DOX significantly (p<0.05) improved the induced toxicity. It was concluded that ginger alcoholic extract could prevent DOX toxic effect on testicular structure and therefore improve male reproductive activities

  Keywords: doxorubicin, Zingiber officinale, testis, rat
 • Marziyeh Niyakan, Bijan Akbarpour*, Ameneh Khoshvaghti Pages 117-127

  Of the nine chemical compounds identified in the Carum Copticum extract, thymol, γ-terpinen, and parasaymn are considered as the main compounds utilized as antiemetic, anti-asthma, anti-nausea, and spasmodic, locally used in the treatment of rheumatic pains with therapeutic effects on skin diseases, mental disorders, and genitourinary diseases. The recent scientific studies have confirmed the antiseptic impact and decreasing effects of blood cholesterol in this plant. For the purpose of this study, 72 male Wistar rats were divided into 6 groups as control, sham, and experimental groups (1 to 4). While the control group received no treatment, sham group received 2/0 ml of distilled water and experimental groups (1 to 4) took daily 200, 400, 600 and 800 mg/kg aqueous extract of C. copticum as intraperitoneal injection, respectively. After a lapse of 16 and 32 days, rats blood samples were taken. The kidneys, belonging to rats died during blood sampling after day 16 and the rats remained alive after the day 32, were removed and their uric acid and renal histology were examined. The collected data then were analyzed using SPSS statistical software package. In this study, statistical tests such as one way ANOVA, and post hoc Duncan were carried out. P-value of less than 0.05 was regarded as statistically significant (p<0.05). The findings revealed that the use of aqueous extract of C. copticum in a low dose and short and long terms results in a body weight loss and with a moderate and high dose only in long term leads to a body weight loss. Regardless of the dose, the use of such extract in short and long terms increases the kidney function. In all groups, the kidney tissue in short and long terms was completely normal with no damage. As a conclusion, this study demonstrates that the use of C. copticum extract, with no adverse effect on renal tissue, causes an increase in kidney function, though the effects of these extracts will be somehow different in details in short and long terms.

  Keywords: Carum Copticum, uric acid, kidney tissue