فهرست مطالب

پژوهش دینی - سال بیست و یکم شماره 45 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال بیست و یکم شماره 45 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • منیر انیسی، فاطمه هاشمی*، محمد رضوی صفحات 5-30

  عملکرد امام رضا% مانند دیگر معصومان' در الگوسازی گفتاری و رفتاری شیعیان دارای نقش اساسی می باشد. به نظر می رسد با تحلیل احتجاجات ایشان در حدیث مرو، طبق نظریه های زبان شناسی، می توان به بینش های تازه ای دست یافت. این نوشتار براساس نظریه کنش گفتار جان سرل می باشد. این نظریه ابتدا توسط جان لی آستین مطرح و سپس توسط جان سرل گسترش پیدا کرد و نظریه کنش گفتاری یکی از نظریاتی است که در تکوین تحلیل گفتمان نقش بسزایی داشته است. تحلیل گفتمان واکنشی در برابر شکل سنتی تر زبان شناسی است که بر ساختار جمله تمرکز می کند و شکل تولید شده جمله در یک بافت معین پاره گفتار می باشد که اگر در مفهوم تولید گذاشته شود کنش گفتاری نامیده می شود. از نظر جان سرل کنش گفتاری به پنج گروه اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعلامی تقسیم می شود. بررسی نشان می دهد که در احتجاجات امام رضا% کنش اظهاری بیش از دیگر کنش هاست و کنش های دیگر به مراتب خیلی کمتر به کار رفته است. به عبارتی در حدیث مرو ابتدا بیان واقعیت و سپس ترغیب حضرت برای برانگیخته شدن میل مردم برای گوش فرا دادن به سخنان ایشان جهت تعقل و تفکر در امر حجت الهی بیشترین کاربرد را داشته است. تطابق بافت موقعیتی حدیث مرو با انواع کنش های به کار رفته در متن، نشان از قدرت بالای مخاطب شناسی و درک عمیق آن حضرت از بافت موقعیتی است چرا که گفتار امام، در واقع واکنش و عکس العمل ایشان در انحراف جامعه اسلامی در نصب الهی امام معصوم است نسبت به سیاستهای نادرست و منفعت طلبانه حکومت وقت. روش استفاده در این بررسی توصیفی، تحلیلی به صورت تحلیل محتوا (گفتمان) است. واحد تحلیل، جمله قرار گرفته است و ابزار تحقیق کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: احتجاجات، امام رضا (ع)، حدیث مرو، کنش گفتاری، جان سرل
 • محمد صدری*، احمد باقری، محمد جعفرنژاد صفحات 31-55

  اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع در طول حیات انسان ها بوده است. نظام جزایی اسلام، در برخورد با جرم و مجرم، هرگز از هدف اصلی خود که تربیت و بازپروی مجرم است، غافل نبوده است و در این راستا از خفیف ترین راه برای بازپروری مجرمان در جهت اعتلای منزلت حقوق انسانی او بهره می جوید و از ابزارهای تربیتی اصلاحی متفاوتی مثل: موعظه، هجر، عفو، توبه و... بهره می جوید؛ اما مقدم این ابزارهای تربیتی اصلاحی، تربیت و بازپروری در قالب کلمات با بار معنایی مهربانانه و ملایم است، مثل کلمات آیه 178سوره البقره که براساس یافته های این تحقیق، برخلاف برداشت های نادرست از آیه یاد شده مبنی بر خشونت بار بودن حکم قتل عمد، قرآن کریم، با گزینش و چینش کلمات، خشن ترین، حادثه مجتمع بشری را مدیریت می کند و با به کارگیری کلمات دارای بار مثبت، مثل: احسان، رحمت، تخفیف،... و به ویژه «برادر» خواندن قاتل، ضمن پذیرش حادثه رخ داده، درصدد حل مسیله با ظرافت های اخلاقی و تربیتی است. این مقاله که به روش کتابخانه ای تنظیم شده، سعی در اثبات اهمیت «زیان و بیان» در مساله تربیت و بازپروی در اسلام را دارد.

  کلیدواژگان: آیه 178سوره بقره، بازپروری مجرم، تربیت، جرم، قصاص، زبان و بیان
 • مجید معارف*، مهدی علیزاده وقاصلو، مرضیه نورانی نگار صفحات 57-74

  یکی از انواع روایات، روایات طبی است که در منابع شیعه و سنی وارد شده است. در کنار روایات، برخی منابع علمی مسلمانان، کتاب هایی است که دانشمندان مسلمان در موضوع طب تدوین کرده اند. از آنجایی که بخش زیادی از روایات طبی از قوت سندی برخوردار نیستند؛ لذا دیدگاه های گوناگونی در خصوص منشاء و اعتبار این احادیث مطرح شده است. از دیگر سو به دلیل موضوع این روایات که در زمره ی دانش های بشری است، درخصوص رابطه ی ماهوی متون کهن طبی و احادیث طبی سه گمانه مفروض است. در یک نگاه بدبینانه، شاکله ی اصلی روایات طبی، متونی جعلی هستند که براساس منابع طبی ساخته و پرداخته شده و با چسبانیدن اسانیدی بدان ها در مجامع روایی وارد شده اند. نگاه مقابل آن تدوین منابع طبی براساس روایات طبی است؛ یعنی به طور کلی دانش طب بر پایه ی روایات طبی معصومان (و با حذف اسانید آنها شکل گرفته است. احتمال سوم هم ماهیت جداگانه ی این دو دسته از منابع است که از دو منشاء متفاوت شکل گرفته اند و در صورت اثبات آن، بطلان دو گمانه ی نخست آشکار خواهد شد. لازمه ی کشف درستی گمانه ی سوم نیز بررسی تطبیقی میان این دو دسته از منابع است. وجود موارد تشابه و اختلاف میان این دو دسته از منابع که حاصل یک بررسی تطبیقی است، درستی گمانه ی سوم را نمایان می سازد.

  کلیدواژگان: احادیث طبی، متون طبی، اشتراک، تفاوت، حفظ الصحه
 • مهدیه پاکروان، علیمحمد ولوی*، نصرت نیلساز صفحات 75-108

  اعتقاد به تناسخ در نگاه نصیریان به ظهور قایم تاثیر برجسته ای دارد. آن ها معتقدند بدکاران پس از آن که از صورت انسانی خارج شدند، در قالب جمادات، نباتات، بهایم در می آیند و این عذاب تا ظهور قایم ادامه دارد. پس از ظهور، آن ها به صورت انسانی خود در می آیند و توسط قایم کشته می شوند تا جایی که جوی های خون جاری می شود. از منظر نصیریان شیخین نیز پس از مرگ به عوالم تناسخی وارد و مدام شکنجه می شوند. آن ها پس از ظهور قایم محاکمه و به اشد مجازات محکوم خواهند شد. این پژوهش با بررسی منابع غالیان پیشانصیری و نصیری، نشان می دهد که از اواخر قرن دوم گفتمان مجازات شیخین در حلقات غالیان کوفی وجود داشته و سپس در آثار حسین بن حمدان خصیبی پیشوای نصیریان همراه با تفصیل و جزییات فراوانی برجسته سازی شده است. بعد از وی نیز شاگردانش این مضمون را در قالب هایی جدید بازسازی کرده اند. بررسی إسناد - متن این روایات نشان می دهد که اندیشه های غالیانه و نیز شعوبی گری و عرب ستیزی در شکل گیری و فربه شدن این گفتمان نقش بسزایی داشته است. این تحقیق با روش تحلیل محتوا با طی کردن گام هایی چون جمع آوری داده ها، مقوله یابی و کدگذاری روایات، مقایسه کمی و کیفی آن ها و بررسی إسناد-متن روایات نتایج خود را ارایه داده است.

  کلیدواژگان: نصیریه، مجازات شیخین، شعوبی گری، مهدی (ع)، غلات
 • مهدی صفرزاده، مهدی مطیع*، محمدرضا حاجی اسماعیلی، امیر احمدنژاد صفحات 109-142

  جامعه حجاز پیش از نزول قرآن، قوانین متعددی داشت که نهادینه بودن آن ها نشان دهنده وجود اهرم هایی برای الزام به قانون است. با نزول قرآن و اصلاح فرهنگ جامعه، در انگاره جامعه از قانون و به تبع آن ضمانت های اجرای قانون تحول بنیادین صورت گرفت. این پژوهش به شیوه اسنادی و توصیفی تحلیلی با بررسی آیات مرتبط و کتب تاریخی، به این سوال پاسخ داده است که قرآن در روند تغییر ضمانت های اجرای قانون جامعه عصر نزول، چه روش و رویکردی داشته است. بدین منظور ابتدا از طریق بررسی شرایط اعتقادی و اجتماعی این جامعه، «امنیت خواهی»، «منفعت طلبی» و «خرافه گرایی» به عنوان اهرم های الزام قانون در جامعه جاهلی آشکار گردید. سپس روش قرآن در تغییر انگاره جامعه از قانون از طریق «رواج وحدت و برادری»، «رواج علم و عقلانیت»، «زنده کردن احساسات انسانی» و «تابوت شکنی و عدالت خواهی» به عنوان مبنای دگردیسی ضمانت های اجرایی تشریح شد. در پایان تاثیر رویکرد قرآن در اصلاح ماهیت ضمانت های اجرایی جامعه جاهلی و شکل گیری «ضمانت های درونی» و «ضمانت های عمومی» در جامعه اسلامی تبیین گردید.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، قانون، انگاره قانون، الزام قانون، ضمانت اجرای قانون
 • محسن رفعت، بشیر سلیمی* صفحات 143-175

  ابن ابی الحدید معتزلی به عنوان مشهورترین شارح کتاب نهج البلاغه، کتاب خود را با نام «شرح نهج البلاغه» سامان داده که از نیکوترین شروح نهج البلاغه به شمار است، وی در جهت شرح کلام امیرمومنان% از روش هایی بهره جسته تا شرح کلام در جایگاه خویش، خوش نشیند، در تفسیر آن توجه ویژه ای مبذول داشته، و اساس شرح خود را بر پیاده نمودن قواعدی بنا نهاده است. این مقاله، به بررسی روش های مهم موجود نزد شارح از قبیل استخراج روش قرآنی، حدیثی، ادبی، تاریخی، کلامی و شرح بر پایه ی علوم فرعی دیگر نسبت به شرح و تفسیر کلام امام پرداخته و درصدد است نشان دهد که وی در استخراج این روش ها با اصول، معیارها و گزاره هایی اقدام به شرح کلام امیرمومنان% نموده که در خور توجه است.همچنین در پایان با نگاه آماری جداول فراوانی و گراف ها ارایه گردیده است. منابعی که وی در آنها تکیه کرده پایه ی کاربست چنین روش هایی است، که می توان نتیجه گرفت شارح، کلام امام را چونان یک مجتهد منتقد تفسیر می کند و در اجتهادش به قرآن، حدیث، ادبیات، تاریخ، کلام و دیگر موارد از این دست استناد می ورزد، ضمن این که سه منهج ادبی، تاریخی و کلامی او را می توان در میان روش های او ویژه دانست.

  کلیدواژگان: شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، منهج، فقه الحدیث، امام علی ، روش شناسی
 • فاطمه غفارنیا، علی محمد میرجلیلی، رضا بنی اسدی* صفحات 177-200

  سید ابوالفضل برقعی از قرآنیون معاصر ایرانی است که بر مبنای قرآن بسندگی، کتاب تفسیر «تابشی از قرآن» را به رشته تحریر در آورده است و در مقدمه کتاب خویش چنین ادعا دارد که با تکیه بر آیات قرآن و پذیرش سنت پیامبر اکرم$ به عنوان تفصیل دهنده آیات مجمل قرآن، بدون تعصبات مسلکی به بیان حقایق خواهد پرداخت؛ اما بررسی ها نشان می دهد در آیه مباهله که یکی از آیات ولایت است، وی تابع قواعد تفسیر قرآن کریم نبوده و سنت نبوی را نیز نادیده انگاشته است. سید ابوالفضل برقعی در شیوه تفسیری خود برای گریز از تطابق «انفسنا» بر حضرت علی%، دچار لغزش هایی شده و برخی از قواعد تفسیر مانند پایبندی به اصول محاوره عرفی و عقلایی، رعایت ادبیات عرب، عدم مخالفت تفسیر با سنت قطعی، ممنوعیت تفسیر به رای و لغزش در معناشناسی کلمه را نادیده گرفته و یا از آن ها غفلت نموده است. به چند دلیل از جمله تطابق انفسنا بر امیرالمومنین علی% توسط غیرشیعیان، بی دقتی در نظیریابی برای آیه و عدم لزوم پذیرش وحدت وجود برای صحت تطابق آیه بر حضرت علی%، نظر وی مردود است. درباره نقد نظر برقعی پیرامون آیه مباهله پژوهش مستقلی مشاهده نشده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است به بررسی و نقد نظر سید ابوالفضل برقعی درباره آیه مباهله می پردازد.

  کلیدواژگان: برقعی، قرآن بسندگی، آیه مباهله، انفسنا، تفسیر «تابشی از قرآن»
 • مهدی منتظر قائم* صفحات 201-223

  این مقاله در مورد «ادله روایی مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان» است. امر و نهی حاکمان به مردم به شکل قانون درمی آید و امر و نهی مردم به حاکمان، اغلب در قالب انتقاد و اعتراض خود را نشان می دهد. تاثیر زیاد این امر و نهی در جامعه ضرورت پاسخ مستدل به سوال از «ادله مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان» را افزایش می دهد. با نگاه درون دینی و به روش توصیفی-تحلیلی، دست کم با استناد به ده دلیل روایی می توان اثبات کرد که مردم حق دارند حاکمان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ از جمله: لزوم نترسیدن مردم از امر و نهی به حاکمان، مذمت ترک نهی از جور حاکمان، لزوم مخالفت عالمان با بدعت های حاکمان، تشویق مردم به مطالبه گری از حاکمان، فضیلت بیان حق و عدل در برابر حاکم، انگیزه حرکت امام حسین% و سیره معصومان. در این باره ادله معارضی هم هست؛ ولی با بررسی آن ها می توان به این نتیجه رسید که: ادله متعارض قابل جمع هستند و اگر امر و نهی به حاکمان با شرایط خودش انجام شود مشروع است و کسی نمی تواند با استناد به ادله دینی این حق را از مردم بگیرد.

  کلیدواژگان: امر به معروف، نهی از منکر، امر به حاکم، نهی از جور حاکم، انتقاد از حکومت، حقوق عمومی، مشروعیت
 • آزاده عباسی*، مریم شاه بیدکی صفحات 225-248

  معناشناسی واژگانی، ازجمله زیرمجموعه های زبان شناسی بوده و به تحلیل معنای کلمات و نیز جملات یک متن پرداخته و سعی در تبیین نظام معنایی موجود در یک متن دارد. بهره گیری از این روش به خواننده کمک می کند تا با توجه به ساختار عبارات، از نگاه ماتن به متن نگریسته و به زنجیره های معنایی دست یابد. نهج البلاغه یک مجموعه روایی است که به عنوان اخ القرآن شهرت دارد. حاصل مطالعه معناشناسه این متن روایی فهم و درک بهتر منظور نظر گوینده آنست. استعاذه ازجمله مفاهیم مطرح شده در نهج البلاغه است که به جهت ارتباط آن با مسایل معرفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از معناشناسی هم زمانی درصدد دستیابی به میدان معنای واژه «استعاذه» در نهج البلاغه است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مفهوم استعاذه از ریشه سه حرفی (ع و ذ) در نهج البلاغه به معنای پناه بردن بوده و با مفاهیمی همچون استغاثه و استعصام هم معنا است. اموری همانند فقر و گمراهی به عنوان مقولات مستعاذ منه مطرح شده و استعاذه صرفا به الله مجاز می باشد.

  کلیدواژگان: معناشناسی، نهج البلاغه، استعاذه، استغاثه، غیاث، التجاء، استعصام
 • محمود کریمی*، عباس مصلایی پور، هدی تفضلی صفحات 249-274

  اندیشه ی تفکیک همواره با نوعی نقل گرایی و فلسفه ستیزی همراه بوده است. نقل گرایی در جریان های مختلف فکری مانند اخباری گری در شیعه و سلفی گری در اهل تسنن به چشم می خورد. اما نقل گرایی در دوره ی اخیر در قالب جریان تفکیک نیز قابل بررسی است. میرزامهدی اصفهانی به عنوان موسس مکتب معارف خراسان، موسوم به «مکتب تفکیک»، رویکرد متفاوتی نسبت به مخالفان خود و بسیاری از مطالب فلسفی داشته که از آن جمله می توان به تمییز بین برهان فلسفی با عقل مذکور در آیات و روایات اشاره کرد. وی بر این باور است که حجت الهی بر بندگان، عقل نورانی است که بین حق و باطل تمییز داده و کاشف حسن و قبح می باشد؛ نه برهان ظلمانی که از تمییز دادن مواد خود نیز عاجز است. این رویکردها منشا انتساب باور نقل گرایی در مفهوم عقل گریزی به جریان تفکیک شده است. مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین نگاه منتقدان جریان تفکیک، محل اشکال میرزای اصفهانی را تبیین نموده و اشکالات ناقدان در این خصوص را مورد نقد و تحلیل قرار دهد.

  کلیدواژگان: میرزامهدی اصفهانی، نقل گرایی، عقل گریزی، عقل، قیاس، مکتب تفکیک
 • مهدی عبادی*، محمد مختاری، محمود صادق زاده طباطبایی صفحات 275-292

  این نوشتار به بررسی نظریه ی جواز حداقلی ترجمه ی قرآن کریم، از دیدگاه فریقین پرداخته است. شیعیان بر جواز ترجمه ی قرآن اتفاق نظر دارند. آنچه از ادله ی اهل سنت برداشت می شود، عدم جواز ترجمه ی قرآن است. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی نوشته شده است، ضمن تبیین حقیقت فتوای رشید رضا مبنی بر عدم جواز ترجمه قرآن و کشف تاثیر شرایط و زمان بر این فتوا ، به دلایل و مویداتی دیگر بر جواز ترجمه ی قرآن کریم از سوی اهل سنت رسیده ایم. همچون؛ اقدام رشید رضا به همراه گروهی از علماء مصر بر ترجمه ی قرآن، فتوای علمای دانشگاه الازهر مصر بر جواز ترجمه ی قرآن، نظریه ی تفصیلی جواز و عدم جواز ترجمه ی قرآن و بیان جناب زرکشی مبنی بر ضرورت ترجمه ی قرآن در بعضی موارد. آنچه اکثر اهل سنت را بر این داشته تا با جواز ترجمه ی قرآن مخالفت کنند، خلط میان امکان وجواز ترجمه ی قرآن است. پس چنانچه منظور از ترجمه ی قرآن را ترجمه ی حقیقی و بصورت آیینه ی تمام نمای قرآن بگیریم، شیعه هم قایل به چنین ترجمه ای نبوده ونظرش با مخالفین عدم امکان ترجمه (اهل سنت) یکسان می باشد. اما ترجمه ی حداقلی، که براساس ضوابط باشد، مساله ای است که عقل جواز امکانش را ثابت می کند و نقل حکم به جواز شرعی آن می دهد.

  کلیدواژگان: ترجمه ی قرآن، جواز امکان، موافقان و مخالفان ترجمه، سیدمحمد رشیدرضا
 • علیرضا طبیبی* صفحات 293-311

  واژه ی قرآنی «بقیت الله» از میان سوره های قرآن تنها در سوره هود ذکر شده است. یادکرد واژه مذکور تنها در سوره هود باعث شده است برخی مفسران آن را در قالب سیاق و محتوای آیات سوره هود تفسیر کنند و برخی دیگر واژه را فراتر از سیاق سوره تشریح کرده اند. تحلیل تفسیرها و مصادیق ارایه شده از جانب مفسران مطلبی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. که در پایان حاصل شد «بقیت الله»، به معنای باقی مانده ی فناناپذیر منسوب به خداوند، دارای مصادیق بی شماری می باشد و هر وجود مبارک و نافعی که به اراده‏ی خداوند برای بشریت باقی می‏ماند را شامل است. لذا موارد بیان شده در تفاسیر اهل سنت و اغلب تفاسیر شیعه، تنها بیان برخی از مصادیق این واژه می باشند.

  کلیدواژگان: سوره ی هود، مفسران فریقین، بقیت الله، روش تطبیقی، وجود نافع
|
 • Munir Anisi, Fatemeh Hashemi*, Mohammad Razavi Pages 5-30

  The performance of Imam Reza (as) like other innocents (as) has a fundamental role in shaping the speech and behavior of Shiites. It seems that by analyzing his reasoning in Marv's Hadith, according to the theories of linguistics, new insights can be gained. This article is based on the speech act theory of John Searle. This theory was first proposed by John Lee Austin and then expanded by John Searle, and speech act theory is one of the theories that played a significant role in the development of discourse analysis. Discourse analysis is a reaction against the more traditional form of linguistics that focuses on sentence structure and the produced form of the sentence in a certain context is a part of speech, which is called a speech act if it is placed in the concept of production. According to John Searle, the speech act is divided into five groups: expressive, persuasive, emotional, obligatory and declarative. The investigation shows that in the reasoning and argument of Imam Reza (as) there is more expressive action than other actions and other actions are used much less. In other words, in Marv's Hadith, first stating the truth and then persuading that imam has been used the most to arouse people's desire to listen to his words in order to reason and think about divine proof. The matching of the situational context of the hadith of Marv with the types of actions used in the text is a sign of the high power of audience awareness and his deep understanding of the situational context, because the imam's speech is actually his reaction to the deviation of the Islamic society in divine appointing an infallible imam, in relation to the wrong and self-interested policies of the government of the time. The method used in this descriptive survey is analysis in the form of content (discourse) analysis. The unit of analysis is the sentence and it is a library research tool.

  Keywords: Reasoning, Imam Reza (as), Marv's Hadith, Speech Act, John Searle
 • Mohammad Sadri*, Ahmad Bagheri, Mohammad Jafar Nejhad Pages 31-55

  Reforming and rehabilitating criminals has been one of the important and necessary topics of society throughout human life. The Islamic penal system, in dealing with crime and criminals, has never been oblivious to its main goal, which is to educate and rehabilitate criminals, and in this regard, it uses the mildest way to rehabilitate criminals in order to enhance the dignity of human rights, and it use different educational tools such as: preaching, avoiding, forgiveness, and repentance, but the most advanced of these corrective educational tools is education and rehabilitation in the form of words with a kind and gentle meaning; like the words of verse 178 of Surah al-Baqarah, which according to the findings of this research, contrary to the misconceptions of the mentioned verse that the verdict of intentional murder is violent, the Holy Qurʾan manages the most violent incident of human society by choosing and arranging the words; and by using words with positive meanings, such as: kindness, mercy, tolerance and etc. especially calling the murderer "brother", while accepting the incident, it tries to solve the problem with moral and educational subtleties. This article, organized in a library method, tries to prove the importance of "language and expression" in the issue of education and rehabilitation in Islam.

  Keywords: Verse 178 of Surah al-Baqarah, Criminal Rehabilitation, Education, Crime, Retribution, Language, Expression
 • Majid Maaref*, Mehdi Alizadeh Vaghasloo, Marziyeh Noorani Negar Pages 57-74

  One of the types of hadiths is the medical hadiths that have been included in Shia and Sunni sources. In addition to traditions, some scientific sources of Muslims are books compiled by Muslim scientists on the subject of medicine. Since a large part of medical hadiths do not have strong documents; therefore, various views have been proposed regarding the origin and validity of these hadiths. On the other hand, due to the subject of these narratives, which is among human knowledge, there are three assumptions about the content of ancient medical texts and medical hadiths. In a pessimistic view, the main form of medical hadiths are fake texts that are based on medical sources and entered into the hadith collections by attaching documents to them. The opposite view is the compilation of medical sources based on medical hadiths; that is, in general, the knowledge of medicine was formed based on the medical hadiths of the Prophets and by removing their documents. The third possibility is the separate nature of these two groups of sources, which are formed from two different origins, and if it is proven, the invalidity of the first two hypotheses will be revealed. A comparative study between these two groups of sources is necessary to discover the correctness of the third assumption. The existence of similarities and differences between these two groups of sources, which is the result of a comparative study, shows the correctness of the third assumption.

  Keywords: Medical Hadiths, Medical Texts, Similarities, Difference, Maintaining Health
 • Mahdiyeh Pakravan, Alimohammad Valavi*, Nosrat Nilsaz Pages 75-108

  Belief in reincarnation has a prominent effect on the appearance of Qāim in the view of the Nasirites. They believe that evildoers, after they leave the human form, take the form of inanimate objects, plants, and animals, and this torment continues until the reappearance of the Qāim. After reappearing, they take their human form and are killed by Qāim until streams of blood flow. From the point of view of Nasirians, Shaykhayn also enter the worlds of reincarnation after death and are constantly tortured. They will be judged after the reappearance of the Qāim and will be subjected to the most severe punishment. This research, by examining the sources of pre-Nasiri and Nasiri exaggerators, shows that since the end of the second century, the discourse of Sheykhin punishment has existed in Kufic exaggerators circles, and then in the works of Hossein ibn Hamdan Khasibi, the leader of the Nasirians, it is highlighted with many details. After him, his students have recreated this theme in new formats. Examining the text and narrators of these narratives shows that exaggerated ideas as well as populism and anti-Arabism played a significant role in the formation and fattening of this discourse. This research has presented its results with the method of content analysis by going through steps such as data collection, categorization and coding of narratives, their quantitative and qualitative comparison, and the review of textual attributions of narratives.

  Keywords: Nasiriyyah, Shaykhayn's Punishment, Populism, Imam Mahdi (as), Exaggerators
 • Mehdi Safar Zade, Mehdi Motiʿ*, MohammadReza Haji Esmaili, Amir Ahmad Nejhad Pages 109-142

  Hijaz society had many laws before the revelation of the Qurʾan, whose institutionalization indicates the existence of levers to enforce the law. With the revelation of the Qur'an and the reform of the society's culture, a fundamental change took place in the society's perception of the law and, accordingly, the guarantees of law enforcement. This research has answered the question of what method and approach the Qurʾan had in the process of changing the guarantees of the law enforcement of the society of the revelation era, in a documentary and descriptive-analytical way by examining related verses and historical books. For this purpose, firstly, through examining the religious and social conditions of this society, "security", "utilitarianism" and "superstition" were revealed as the levers of the law in the ignorant society. Then, the Quran's method in changing the society's perception of the law through "the custom of unity and brotherhood", "the custom of science and rationality", "revitalizing human feelings" and "breaking taboos and seeking justice" was explained as the basis for the transformation of executive guarantees. At the end, the effect of the Qurʾan's approach in reforming the nature of the executive guarantees of the ignorant society and the formation of "internal guarantees" and "general guarantees" in the Islamic society were explained.

  Keywords: The Holy Qurʾan, Law, Concept of Law, Law Requirement, Law Enforcement Guarantee
 • Mohsen Rafʿat, Bashir Salimi* Pages 143-175

  Ibn Abi al-Hadid Muʿtazilī, as the most famous commentator of Nahj al-Balāghah, organized his own book called "Sharh Nahj al-Balāghah", which is considered one of the best commentaries of Nahj al-Balāghah, in order to explain the words of Amir al-Muʾminīn, he used methods so that the explanation of the words would be pleasing to his position, he also has paid special attention in its interpretation, and he has based his explanation on the implementation of rules. This article examines the important methods available to ibn Abi al-Hadid, such as the extraction of Quranic, hadith, literary, historical, theological, and explanation methods based on other sub-sciences in relation to the explanation and interpretation of Imam's words, and it tries to show that in extracting these methods, he explained the words of Amir al-Muʾminīn (as) with principles, criteria and propositions, which is worthy of attention. Also, at the end, many tables and graphs are presented with a statistical view. The sources he relied on are the basis of the use of such methods, which can be concluded that ibn Abi al-Hadid interprets the words of the Imam (as) as a critical mujtahid, and in his ijtihad, he cites the Qurʾan, hadith, literature, history, theology and other such matters; in addition, his three literary, historical and theological methods can be considered special among his methods.

  Keywords: Commentary on Nahj al-Balāghah, Ibn Abi al-Hadid, Method, Deep Understanding of Hadith, Imam Ali (as), Methodology
 • Fatemeh Ghaffarniya, Ali Mohammad Mir Jalili, Reza Bani Asadi* Pages 177-200

  Seyyed Abulfazl Burqai is one of the contemporary Iranian Quranists who wrote the tafsir book Tābeshi az Qurʾan based on the sufficiency of the Qurʾan. In the introduction of his book, he claims that relying on the verses of the Qurʾan and accepting the Sunnah of the Holy Prophet (pbuh) as a detailer of the brief verses of the Qurʾan, he will express the facts without professional prejudices; however, researches show that in the verse Mubāhalah, which is one of the verses of vilāyah, he did not obey the rules of interpretation of the Holy Qurʾan and also ignored the Prophetic Sunnah. Seyyed Abulfazl Barqa'i has made mistakes in his interpretation method to avoid matching ʾanfusanā to Imam Ali (as). He also ignored or neglected some of the rules of interpretation, such as adhering to the principles of conventional and rational conversation, observing Arabic literature, not contradicting the interpretation with the definite tradition, prohibiting interpretation according to his own opinion, and making mistakes in the semantics of the word. His opinion is rejected due to several reasons, including the matching of ʾanfusanā to Amir al-Muʾminīn Ali (as) by non-Shiites, carelessness in finding an analogy for the verse, and not accepting the correctness of the matching of the verse to Imam Ali (as). No independent research has been observed about the criticism of Burqai's opinion about the verse Mubāhalah verse. This research, which is a descriptive and analytical method, investigates and criticizes the opinion of Seyyed Abulfazl Burqai about the verse Mubāhalah.

  Keywords: Burqa'i, the Sufficiency of the Qurʾan, the Verse Mubāhalah, ʾAnfusanā, Tafsir “Tābeshi az Qurʾan”
 • Mehdi Montazar Ghaem* Pages 201-223

  This article is about the "narrative arguments of the legitimacy of the command and prohibition of the people to the rulers". The commands and prohibitions of the rulers to the people become laws, and people's commands and prohibitions to the rulers often show themselves in the form of criticism and protest. The great influence of this command and prohibition in the society increases the necessity of a reasoned answer to the question of "the argument of the legitimacy of the command and prohibition of the people to the rulers". With an intra-religious view and descriptive-analytical method, at least by citing ten narrative reasons, it can be proved that the people have the right to command the rulers to do what is good and forbid what is bad; including: the necessity for the people not to be afraid of commanding and forbidding the rulers, condemning abandoning the prohibition of the rulers from oppressing, the necessity for the scholars to oppose the heresies of the rulers, encouraging the people to make demands from the rulers, the virtue of expressing truth and justice before the ruler, and the motive behind the movement of Imam Hussain (as) and the lives of the infallible Imams (as). There are conflicting arguments about this; but by examining them, we can come to the conclusion that: conflicting arguments can be combined, and if commands and prohibitions are given to the rulers on their own terms, it is legitimate and no one can take away this right from the people based on religious arguments.

  Keywords: Enjoining the Good, Forbidding the Evil, Commanding the Ruler, Forbidding the Ruler from Oppressing, Criticizing the Government, Public Rights, Legitimacy
 • Azadeh Abbasi *, Maryam Shah Bidaki Pages 225-248

  Lexical semantics is one of the subgroups of linguistics and analyzes the meaning of words and sentences of a text and tries to explain the semantic system in a text. Using this method helps the reader to look at the text from the author's point of view and achieve semantic chains, according to the structure of the phrases. Nahj al-Balāghah is a collection of narratives that is known as the brother of the Qur'an. The result of studying the semantics of this narrative text is a better understanding of the meaning of the speaker's opinion. Istiazah is one of the concepts mentioned in Nahj al-Balāghah, which is of special importance due to its connection with epistemological issues. The current research, with the descriptive-analytical method and using simultaneous semantics, is trying to reach the field of meaning of the word istiʿāzah in Nahj al-Balāghah. The conducted investigations show that the concept of "request" is formed from the root of three letters (A and Z) and this word in Nahj al-Balāghah means taking refuge and is synonymous with concepts such as istighāthah and istiʾṣām. Issues such as poverty and misguidance are mentioned as categories that are avoided and sheltered from, and istiʿāzah is allowed only to Allah.

  Keywords: Semantics, Nahj al-Balāghah, Istiʿāzah, Istighāthah, Ghiyāth, Iltijāʾ, Istiʾṣām
 • Mahmoud Karimi*, Abbas Mosllaipour, Hoda Tafazzoli Pages 249-274

  The idea of segregation has always been associated with a narrativeism and anti-philosophy. Narrativeism can be seen in different intellectual trends such as Akhbārism in Shia and Salafism in Sunnis. But narrativeism in the recent period can also be examined in the form of the segregation school. As the founder of the Khorasan School of Education, known as the Segregation School, Mirza Mahdi Esfahani had a different approach to his opponents and many philosophical topics among which we can mention the distinction between philosophical argument and reason mentioned in the verses and traditions. He believes that Allah's authority over His servants is the enlightened intellect that distinguishes between right and wrong and discovers good and bad, not the dark argument which is unable to distinguish its materials. These approaches are the source of assigning the belief of narrativeism in the concept of anti-rationalism to the segregation school. The present article aims to explain the problems of Mirza Esfahani with the descriptive-analytical method, while explaining the views of the critics of the segregation school, and criticize and analyze the problems of critics in this regard.

  Keywords: Mirza Mahdi Esfahani, Narrativeism, Rationalism, Intellect, Analogy, Segregation School
 • Mahdi Ebadi*, Mohammad Mokhtari, Mahmoud Sadeghzadeh Tabatabai Pages 275-292

  This article examines the minimum permissible theory of translation of the Holy Quran, from the perspective of the two sects. The Shiites agree on the permissibility of translating the Qur’an. What is understood from the arguments of the Sunnis is that it is not permissible to translate the Qur'an. In this research, which was written using library sources and in an analytical-descriptive method, while explaining the truth of Rashid Reza's fatwa (jurisprudential commandment) that it is not permissible to translate the Qur'an, as well as discovering the effect of conditions and time on this fatwa, for other reasons and evidences we have reached the permission to translate the Holy Qur’an from the point of view of Sunnis. Such as Rashid Reza's action with a group of Egyptian scholars on the translation of the Qur'an, the fatwa of the scholars of al-Azhar University in Egypt on the permissibility of translating the Qur'an, the detailed theory of the permissibility and impermissibility of the translation of the Qur'an, and Zarkashi's statement that the translation of the Qur'an is necessary in some cases. What made most Sunnis to oppose the permissibility of translating the Qur’an is the confusion between the possibility and the permissibility of translating the Qur’an. So, if we take the translation of the Qur'an as a true translation and as a mirror of the entire view of the Qur'an, the Shia does not believe in such a translation, and his opinion is the same as the opponents of the impossibility of translation (the Sunnis). However, minimal translation, which is based on rules, is a matter that reason proves its possible and hadiths confirm its legality.

  Keywords: The Qur'an Translation, Permission to Possibility of Translation, the Supporters, Opponents of the Translation, Seyed Mohammad Rashid Reza
 • Alireza Tabibi* Pages 293-311

  The Quranic word baqīyatullāh is mentioned only in Surah Hūd among the surahs of the Qur’an. The presence of the mentioned word only in Surah Hūd has caused some commentators to interpret it in the context and content of the verses of Surah Hūd, and others have explained the word beyond the context of the Surah. The analysis of the interpretations and examples provided by the commentators is a matter that has been addressed in this research. At the end, it is concluded that baqīyatullāh means the immortal remnant attributed to Allah the Almighty, has countless examples and includes every blessed and beneficial existence that remains for humanity by Allah's will. Therefore, the things stated in the interpretations of Sunnis and most of the Shia interpretations are only the expression of some examples of this word.

  Keywords: Surah Hūd, Commentators of the Two Sects, Baqīyatullāh, Comparative Method, Beneficial Entity