فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 68 (زمستان 1401)

فصلنامه سالمند
پیاپی 68 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ملیحه صبور، احمد دلبری، ژاله زندیه* صفحات 460-471
  اهداف

  داروهای گیاهی یکی از پرکاربرد ترین روش های طب مکمل در جهان است. مطالعات نشان داده اند که سالمندان از فرآورده های طبیعی و گیاهی مختلف استفاده می کنند و اعتقاد دارند که این فرآورده ها به علت طبیعی بودن، بی ضرر هستند. هدف ما از این مطالعه با توجه به تمایل سالمندان برای مصرف داروهای گیاهی، بررسی میزان تجویز داروهای گیاهی بین نسخه های پزشکان است.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر به صورت تحلیل ثانویه از اطلاعات یک مطالعه مقطعی انجام شده است. جامعه آماری سالمندان شهر تهران بودند. داده ها در سال 1399 از بین نسخه های سالمندان بالای 60 سال مراجعه کننده به داروخانه های شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از شهر تهران جمع آوری و بررسی شدند. حجم نمونه 1591 نسخه تعیین شد. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی شامل شاخص های میانگین و پراکندگی و آمار استنباطی و استفاده از آزمون های مجذور خی، تی تست، تی مستقل و نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  از 1591 نسخه بررسی شده، 79 نسخه (5 درصد) حاوی داروی گیاهی بودند که ملین ها، جینکو و جنسینک به ترتیب ، بیشترین تجویزها را داشته اند. آزمون کای دو نشان داد که از نظر آماری رابطه معناداری بین تحصیلات سالمندان (0/018=P)، بیمه (0/004=P) و نیز پلی فارماسی (0/000=P) با تجویز داروهای گیاهی وجود دارد، اما هیچ رابطه معناداری بین جنسیت و وضعیت تاهل سالمندان، جنسیت، سن و سابقه کار پزشکان با تجویز داروهای گیاهی وجود ندارد. میزان تجویز داروهای گیاهی در پزشکان عمومی 5/7 درصد و در پزشکا ن متخصص 4/7 درصد است، اما رابطه معناداری بین پزشکان عمومی و متخصص در تجویز داروهای گیاهی یافت نشد. همچنین بررسی نسخه ها نشان داد بین پزشکان متخصص، متخصصین عفونی با 14 درصد، طب فیزیکی با 12 درصد، ارتوپدی با 2/9 درصد به ترتیب، بیشترین تجویز های داروهای گیاهی را داشته اند و آزمون کای دو نیز بین انواع تخصص و تجویز داروی گیاهی رابطه معناداری را نشان داد (0/042=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه میزان تجویز داروهای گیاهی بین پزشکان کم است، اما با توجه به تمایل سالمندان به استفاده از داروهای گیاهی، ساخت داروهای گیاهی متنوع با اشکال و دز مناسب و نیز آگاهی و اطلاعات کافی پزشکان از این داروها می تواند به افزایش تجویز داروهای گیاهی کمک کند.

  کلیدواژگان: داروی گیاهی، سالمند، نسخه ها، پزشکان
 • اکبر عزیزی زین الحاجلو، عبدالرسول صفاییان، حیدر ندریان، مینا هاشمی پرست، محمدباقر علیزاده اقدم، حسین مطلبی* صفحات 472-491
  اهداف

  انزوای اجتماعی سالمندان یکی از نگرانی‌های عمده جهانی است که پیامدهای منفی گسترده‌ای دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی خصوصیات روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس‌های گسست اجتماعی و انزوای ادراک‌شده در سالمندان ایرانی انجام شد.

  مواد و روش ها

   فرایند ترجمه، طبق پروتکل استاندارد سازمان بهداشت جهانی، بعد از اخذ مجوز از طراحان مقیاس‌ها انجام شد. اعتبار صوری و محتوا در پنل خبرگان ارزیابی شد. سازگاری درونی، پایایی و روایی سازه به ترتیب با آلفای کرونباخ، آزمون و باز‌آزمون و تحلیل همبستگی ارزیابی شد. روایی محتوا با محاسبه نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا ارزیابی شد. روایی سازه و ساختار عاملی، با استفاده از تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری در 390 نفر سالمند 60 سال یا بالاتر ساکن شهر تبریز بررسی شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 24 انجام شد. 

  یافته ها

  نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوای مقیاس گسست اجتماعی (0/98=CVR و 0/91=CVI) و انزوای ادراک‌شده (0/91=CVR و 0/96=CVI) بود. آلفای کرونباخ نسخه فارسی مقیاس‌های گسست اجتماعی (0/64) و انزوای ادراک‌شده (0/76) نشانگر ثبات درونی قابل‌قبول بود. تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس، نشان‌دهنده شکل‌گیری عامل‌های جدیدی برای هر 2 مقیاس بود. عوامل‌ مقیاس گسست اجتماعی از 2 عامل نسخه اصلی به 3 عامل و عوامل‌ مقیاس انزوای ادراک‌شده از 2 عامل نسخه اصلی به 4 عامل در نسخه فارسی تغییر یافت. تحلیل عاملی تاییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری، ساختار 3 عاملی مقیاس گسست اجتماعی (RMSEA= 0/050,GFI=0/951  ,CFI=0/950  و 0/955=TLI) و ساختار 4 عاملی مقیاس انزوای ادراک‌شده (  0/955=GFI= 0/955, RMSEA=0/045,   CFI )  TLI=0/950 را تایید ‌کرد.

  نتیجه گیری

  اگرچه، ساختار ابعاد به‌دست‌آمده در نسخه فارسی مقیاس‌ها با ساختار نسخه اصلی مقیاس‌ها متفاوت بود، اما نتایج مطالعه نشان‌دهنده قابلیت اعتماد و پایایی نسخه فارسی مقیاس‌های گسست اجتماعی و انزوای ادراک‌شده برای استفاده در سالمندان ایرانی است.

  کلیدواژگان: انزوای اجتماعی، احساس تنهایی، مشارکت اجتماعی، سالمندان، روان سنجی
 • حسین خورانی، الناز تک زارع، فاطمه محمدی، سیده آمنه مطلبی* صفحات 492-505
  اهداف

  ترس یکی از شایع ترین احساسات مرتبط با همه گیری کووید-19 است. سالمندان در معرض خطر عفونت شدید کووید-19 هستند. سلامت معنوی می تواند در رویارویی و سازگاری بیماران با ترس و شرایط استرس زای ناشی از بیماری ها نقش مهمی داشته باشد؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین پیشبینی ترس از ابتلا به ویروس کووید-19 بر اساس سلامت معنوی در میان سالمندان شهر قزوین انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی مقطعی روی 400 سالمند ساکن شهر قزوین در سال 1400 انجام شد. از نمونه گیری خوشه ای برای انتخاب سالمندان واجد شرایط استفاده شد. بدین صورت که ابتدا قزوین به 3 منطقه شهری تقسیم شد. سپس از هر منطقه، سالمندان واجد شرایط از مراکز تجمع سالمندان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی، پرسش نامه های ترس از کووید-19 و سلامت معنوی پولتزین و الیسون جمع آوری شد. برای تعیین پیش بینی کننده های ترس از ابتلا به کووید-19 از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سن سالمندان مشارکت کننده در مطالعه حاضر 6/99±69/70 بود. میزان ترس از کووید-19 در سالمندان بررسی شده در حد بالا (8/82±22/00) بود. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد جنسیت (0/001=β=0/186, P)، سابقه فشار خون بالا (β=0/130 , P=0/006)، دیابت (0/097=P=0/037, β)، سکته مغزی (0/091=P=0/048, β)، سطح تحصیلات (0/142-=P=0/007, β)، وضعیت اقتصادی (0/145=P=0/007, β) و سلامت معنوی (0/117-=P=0/013, β) به عنوان پیش بینی کننده های ترس از ابتلا به کووید-19 در میان سالمندان بودند. 

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر حاکی از نقش مهم تحصیلات، بیماری های مزمن، وضعیت اقتصادی و سلامت معنوی در پیش بینی ترس سالمندان از کووید-19 بود؛ بنابراین اجرای برنامه های مراقبتی معنویت محور می تواند روش مناسبی برای کاهش ترس و اضطراب سالمندان در همه گیری کووید-19 باشد.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، سالمند، ترس، کووید-19
 • فائزه بهادر، سعاد محفوظ پور*، ایروان مسعودی اصل، شقایق وحدت صفحات 506-521
  اهداف

  جامعه ما که به سمت سالمندی گام نهاده و از نظر مراقبت های بهداشتی با مسایل گوناگونی مواجه است. یک بحث مهم در ارتباط با ارتقای سلامت سالمندان، مراقبت های پیشگیرانه و نحوه مدیریت آن در دنیا است. از آنجا که سیستم مراقبت های بهداشتی تغییرات مناسب در ساختار و روند ارایه خدمات به بیماران ایجاد می کند ، مطالعه حاضر با هدف شناسایی مهم ترین ابعاد ارایه خدمات پیشگیرانه نوع اول سلامت در سالمندان ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه توصیفی پیمایشی متغیرهای مورد نظر با استفاده از پرسش نامه سنجش و در حقیقت روابط علی بین متغیرها مشخص شد. ابتدا شرایط ارایه خدمات پیشگیرانه نوع اول سلامت در سالمندان کشورهای منتخب دنیا و ایران توصیف و مطالعه تطبیقی انجام شد. سپس اطلاعات، دیدگاه ها و نظرات 12 خبره مدیریت، درباره متغیرهای استخراج شده از مرور ادبیات با استفاده از تکنیک دلفی در 3 مرحله جمع آوری و پس از اجماع نظر خبرگان، پرسش نامه ساختارمند طراحی شد. جهت تایید نهایی متغیرها و مولفه های اصلی روایی صوری و محتوای پرسش نامه و به منظور سنجش پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و پرسش نامه در جامعه آماری شامل 176 خبره توزیع و تکمیل شد. به منظور محاسبه میزان تاثیر مولفه ها بر متغیر اصلی، روش معادلات ساختاری به کار برده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که این مدل 6 بعد (برنامه ریزی، سازمان دهی، تامین منابع، نظارت، رهبری و خدمات پیشگیرانه) دارد. بار عاملی و آماره تی هریک از ابعاد برنامه ریزی (0/68 و 5/22)، سازماندهی (0/56 و 4/54)، تامین منابع (0/76 و 2/72)، نظارت (0/75 و 3/29)، رهبری (0/68 و 4/92) و خدمات پیشگیرانه (0/71 و 3/44) بر مدیریت ارایه خدمات پیشگیرانه نوع اول سلامت در سالمندان محاسبه شد. در بعد برنامه ریزی 8 شاخص، در بعد سازمان دهی 6 شاخص، در بعد تامین منابع 7 شاخص، در بعد نظارت 7 شاخص، در بعد رهبری 3 شاخص و در بعد خدمات پیشگیرانه 6 شاخص شناسایی و تایید شدند.

  نتیجه گیری

  ابعاد شناسایی شده به ترتیب، بیشترین میزان تاثیر بر مدیریت ارایه خدمات پیشگیرانه نوع اول سلامت در سالمندان، عبارت اند از: برنامه ریزی، خدمات پیشگیرانه، نظارت، سازماندهی، تامین منابع و رهبری که با ایجاد زیرساخت ها، اقدامات علمی و عملی، ارتقای فرهنگ سلامت و جدی بودن نظام سلامت در به کار گیری ظرفیت ها و امکانات موجود، موجب افزایش کیفیت زندگی سالمندان، کاهش هزینه های سلامت و کاهش بار بیماری ها در سطح جامعه می شود.

  کلیدواژگان: سالمندی، ارائه خدمات سلامت، مدیریت، کیفیت زندگی
 • فاطمه قیصری، مهرداد مظاهری* صفحات 522-535
  اهداف

   سالمندی دوران حساسی از زندگی است. با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و احتمال وقوع اختلال شناختی خفیف و افسردگی در سالمندان، پیشگیری از ابتلا به آلزایمر، بهبود وضعیت شناختی و افسردگی برای افزایش کیفیت زندگی سالمندان ضروری است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر توان بخشی شناختی بر وضعیت شناختی و افسردگی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف بود. 

  مواد و روش ها

   طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، سالمندان مرد 60 سال به بالای مبتلا به اختلال شناختی خفیف ساکن سرای سالمندان (شهر کرمان) در بازه زمانی سال 1400 بود. با روش نمونه گیری هدفمند، 24 سالمند انتخاب و به روش تصادفی در 2 گروه کنترل و آزمایش (12 نفر در هر گروه) جای گذاری شدند. ارزیابی وضعیت شناختی و افسردگی با استفاده از آزمون مختصر وضعیت شناختی و پرسش نامه افسردگی سالمندان در 2 مرحله قبل و بعد از آزمایش در گروه آزمایش و کنترل انجام شد. برنامه توان بخشی شناختی طی 12 جلسه 1 ساعته برای گروه آزمایش ارایه شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها

   نتایج پژوهش حاضر نشان داد برنامه توان بخشی شناختی بر بهبود وضعیت شناختی و افسردگی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف تاثیر معناداری (0/05>P) دارد. 

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج پژوهش، برنامه توان بخشی شناختی به عنوان درمان غیردارویی برای بهبود وضعیت شناختی و افسردگی در مردان سالمند مبتلا به اختلال شناختی خفیف توصیه می شود.

  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی، وضعیت شناختی، افسردگی، اختلال شناختی خفیف، سالمندان
 • اعظم محمدی، محمدحسین عبداللهی*، ربابه نوری، هادی هاشمی رزینی، مهناز شاهقلیان صفحات 536-555
  اهداف

  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس نارسایی های شناختی و عاطفه منفی با نقش میانجی گر خودکارآمدی مقابله ای و حمایت اجتماعی در سالمندان بود. 

  مواد و روش ها

  این تحقیق به لحاظ روش از نوع همبستگی بود و به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در مدل مفهومی پیشنهادی، از الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش را 450 سالمند (247 نفر سالمند مرد، 9 / 54 درصد و 203 سالمند زن، 45/1 درصد) تشکیل داده بودند. دامنه سنی بین 60 تا 80 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ملاک های ورود و خروج و متغیرهای جمعیت شناختی، از جمله سن، وضعیت تاهل و تعداد فرزندان، میزان تحصیلات و سطح درآمد و نیز سابقه ابتلا به برخی از بیماری های جسمانی در نظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف، پرسش نامه عاطفه مثبت و منفی، آزمون بررسی حالت روانی مختصر، مقیاس خودکارآمدی مقابله ای و مقیاس حمایت اجتماعی. برازش مدل مفروضه ازطریق مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل برآورد شد. تخمین روابط واسطه ای در الگوی مفروضه نیز به کمک تحلیل بوت استرپ مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته ها

   میانگین سنی شرکت کنندگان مردان 66/34 سال با انحراف معیار 5/34 و در زنان 65/57سال با انحراف معیار 6/08 بود. نتایج مدل معادلات ساختاری حاکی از برازش مطلوب مدل بود. نتایج نشان داد هر 4 مسیر واسطه ای در این پژوهش معنادار بودند. نارسایی شناختی با ضرایب استاندارد 0/57-، 0/60- و 0/27- به ترتیب بر حمایت اجتماعی، خودکارآمدی مقابله ای و بهزیستی روان شناختی تاثیر داشته است. عاطفه منفی نیز با ضرایب 0/28-، 0/34- و 0/11- به ترتیب بر حمایت اجتماعی، خودکارآمدی مقابله ای و بهزیستی روان شناختی تاثیر گذار بوده است. اثر خودکارآمدی مقابله ای بر بهزیستی روان شناختی دارای ضریب استاندارد 0/15 و اثر حمایت اجتماعی بر بهزیستی روان شناختی دارای ضریب استاندارد 0/57 بود. 

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر، اهمیت خودکارآمدی مقابله ای و حمایت اجتماعی را در ارتقای بهزیستی روان شناختی و متعاقب آن پیشگیری از بروز پیامدهای ناگوار ناشی از نارسایی های شناختی در سالمندان برجسته کرد. در این راستا، تدوین راهبردهای جامع و کاربردی به منظور تقویت منابع درونی و بیرونی افراد سالمند درزمینه ارتقای سلامت سالمندی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، نارسایی شناختی، عاطفه منفی، خودکارآمدی مقابله ای، حمایت اجتماعی، سالمندی
 • نجمه باقریان خوزانی*، محمود بهرامی زاده، عاطفه ابوترابی صفحات 556-567
  اهداف

  مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر راکر پنجه با زاویه 10 و 15 درجه بر توزیع فشار کف پای افراد سالمند سالم انجام شد. هدف از این مطالعه، بررسی و ارزیابی توزیع نیرو و فشارهای کف پایی و برداشتن فشار بیش از حد از قسمت‌های مختلف سطح پلانتار پا به منظور حفظ استقلال و عملکرد سالمندان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی است که با آن‌ها رو‌به‌رو می‌شوند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 35 مرد و زن سالمند سالم (15 مرد و 20 زن) با میانگین و انحراف معیارسن 4/37±65/2 سال به‌صورت غیر‌احتمالی در دسترس از افراد 60 سال و بالاتر بدون هیچ‌گونه دفورمیتی در اندام تحتانی، فاقد بیماری‌های ارتوپدیک و نورولوژیک و توانایی راه رفتن بدون وسیله کمکی انتخاب شدند. در این مطالعه از 3 نوع کفش شامل کفش کنترل، کفش با زاویه راکر پنجه 10 درجه و کفش با زاویه راکر پنجه 15 درجه استفاده شد و با استفاده از سیستم پدار حداکثر فشار کف پا در 8 منطقه آناتومیکی هنگام راه رفتن اندازه‌گیری شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس در اندازه‌گیری‌های مکرر تجزیه‌و‌تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد میزان توزیع فشار (0/05<p)،>

  نتیجه گیری

  به نظر می‌رسد استفاده از آزمایشات یادشده باعث کاهش یا افزایش توزیع فشار کف پایی، نیرو و سطح تماس در کف پای سالمندان نمی‌شود. در موارد مشخص، این مطالعه از تجویز این آزمایش بدون ترس از تغییر توزیع فشار کف پایی و ایجاد درد و زخم در سالمندان حمایت می‌کند.</p)،>

  کلیدواژگان: سالمندی، راکر پنجه، توزیع فشار کف پا، حداکثر فشار، نیرو، سطح
 • مسعود گل پروران، بهنام شریعتی، لیلا کمال زاده، وحید راشدی، فرزانه بهادری، کیاندخت کمالی نژاد، مریم نیک صولت* صفحات 568-579
  اهداف

  دلیریوم تغییر حاد و نوسانی در وضعیت ذهنی بیمار است که با کاهش هوشیاری و اختلال در توجه همراه است و در زمان کوتاه و ناگهانی بروز می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان و عوامل مرتبط با دلیریوم در سالمندان بستری در بیمارستان های آموزشی منتخب شهر تهران در سال 1399 تا 1400 است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع تحلیلی مقطعی بوده و جامعه آماری آن تمام سالمندان بستری شده در بخش اورژانس و داخلی بیمارستان های فیروزآبادی و رسول اکرم (ص) است. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بود و 300 سالمند دارای معیارهای ورود، وارد مطالعه شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش نامه جمعیت شناختی، تاریخچه پزشکی و از ابزار 4AT جهت ارزیابی دلیریوم استفاده شد. همچنین بیومارکرهای خونی مرتبط بررسی شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 24 شد. در آمار توصیفی به میانگین، انحراف معیار و در آمار استنباطی همبستگی پیرسون استفاده و در مطالعه حاضر سطح معناداری 0/05 تعیین شد.

  یافته ها

   میانگین سن بیماران 77/8± 91/70 سال بود. 53 درصد بیماران مرد بودند. 62 درصد متاهل بودند. 31 درصد از سالمندان در معرض دلیریوم و 43 درصد از بیماران مورد مطالعه دلیریوم داشتند. ارتباط معناداری بین وضعیت دلیریوم بیماران با سابقه پلی فارماسی (0/390=P<0/001, r)، استقلال در عملکرد روزانه در منزل (P<0/001 r=0/404)، سابقه بستری در بیمارستان در یک ماه اخیر (0/390=P<0/001, r)، اختلال شنوایی و بینایی بیماران به ترتیب     0/362= P=0/001, r   سابقه بیماری اختلال شناختی (r=0/350, P=0/002)، پارکینسون و سابقه درمان تخصصی افسردگی (به ترتیب 0/301 =P=0/004, r   )P=0/012 , 0/218=rو سابقه درد مزمن (0/043=P، 0/251=r) وجود داشت.

  نتیجه گیری

  شناسایی و تشخیص اولیه سندرم دلیریوم می تواند از بروز پیامدهای نامطلوب پیشگیری کند. به منظور شناسایی اولیه این سندرم لازم است فاکتورهای خطر این سندرم شناسایی شده و آزمایشاتی متناسب و جامع برای کاهش اثرات سوء این سندرم برای سالمندان مبتلا به دلیریوم در بیمارستان ها ارایه شود.

  کلیدواژگان: دلیریوم، سالمندان، اختلال شناختی
 • رویا زکی زاده، مسعود بحرینی*، اکرم فرهادی، راضیه باقرزاده صفحات 580-595
  اهداف

   با توجه به رشد سریع جمعیت سالمندی، توجه به شاخص های سلامت روان در آنان بسیار مهم است. احساس تنهایی، عملکرد اجتماعی و افسردگی، از جمله این شاخص ها هستند که به دلیل تاثیر متقابل بر یکدیگر اهمیت ویژه ای دارند. این مطالعه با هدف تعیین نقش میانجی افسردگی در ارتباط بین احساس تنهایی با عملکرد اجتماعی سالمندان در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی، 318 سالمند تحت پوشش مراکز جامع سلامت شهر بوشهر (جنوب ایران)، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه احساس تنهایی راسل (نسخه سوم) و سلامت عمومی گلدبرگ (حیطه های افسردگی و عملکرد اجتماعی) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی و برای آزمون مدل از نرم افزارPartial Least Squares (PLS)-Graph 3.00  استفاده شد. سطح معناداری در تمام موارد مساوی / کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، میانگین سنی سالمندان شرکت کننده 5/87±66/74 بود و 55/3 درصد شرکت کنندگان مرد و بقیه زن بودند. نتایج نشان داد احساس تنهایی هم به طور مستقیم (0/199=P<0/01, β) و هم با میانجی افسردگی (β=0/183 ,P<0/001) می تواند موجب عملکرد اجتماعی ضعیف شود. احساس تنهایی و افسردگی با هم 20 درصد از واریانس عملکرد اجتماعی را تبیین می کردند. شاخص های برازش مدل بیرونی و درونی نشان دهنده مناسب بودن مدل بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این مطالعه، احساس تنهایی هم به صورت مستقیم و هم با ایجاد افسردگی در فرد می تواند باعث کاهش عملکرد اجتماعی سالمندان شود. استفاده از این نتایج برای طراحی آزمایشات هر چه موثرتر به منظور بالا بردن میزان عملکرد اجتماعی سالمندان مفید است.

  کلیدواژگان: ا احساس تنهایی، سالمند، سالمندی، افسردگی، عملکرد اجتماعی
 • محبوبه داخته هارونی، کیان نوروزی*، مسعود فلاحی خشکناب، رضا فدای وطن، سادات سید باقرمداح صفحات 596-613
  اهداف

   در بستر آسایشگاه، ارتباطات بین نسلی اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا افراد با سنین متفاوت و از نسل های مختلف با یکدیگر تعامل دارند. کارکنان مراقبتی و از جمله پرستاران می توانند ارتباطات بین نسلی را در قالب مراقبت های ارایه شده به سالمندان به میزان زیادی پوشش دهند. با وجود اهمیت ارتباطات بین نسلی در سالمندان، چالش های این مفهوم در آسایشگاه ها به خوبی روشن نشده است. این مطالعه، با هدف شناسایی فرایند ارتباطات بین نسلی در آسایشگاه های سالمندی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کیفی در 3 آسایشگاه سالمندی در شهر تهران با استفاده از رویکرد گراندد تیوری انجام شد. شرکت کنندگان شامل 13سالمند مقیم و 8 نفر از کارکنان شاغل در آسایشگاه (5 پرستار، 1 سوپروایزر، 1 روان شناس و 1 نفر مدیر آسایشگاه) به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته تا اشباع کامل جمع آوری و با روش مقایسه ای مداوم تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   تجزیه و تحلیل داده ها با روش پیشنهادی اشتراوس و کوربین، موجب ظهور 5 طبقه اصلی شد. «تنش های بین نسلی» به عنوان متغیر اصلی ظاهر شد. عامل اصلی برای توسعه متغیر اصلی «تنش های مبتنی بر عوامل روان شناختی» بود. عوامل دیگر شامل «بستر معیوب ارتباطات بین نسلی» به عنوان عوامل زمینه ای و تسهیل کننده ها و بازدارنده ها به عنوان عوامل آزمایش کننده در ارتباطات بین نسلی در محیط آسایشگاه و «تلاش برای حفظ موجودیت» به عنوان راهبردها و «زندگی در غباری از ناامنی» پیامدهای این مطالعه را تشکیل دادند.

  نتیجه گیری

   تفاوت های نسلی بین ساکنین مقیم آسایشگاه و کارکنان باعث دشواری در برقراری ارتباط موثر بین آنان و عدم ارایه مراقبت با کیفیت می شود. یافته های این مطالعه می تواند به مدیران آسایشگاه ها در به کارگیری راهبردهایی برای رفع موانع برقراری ارتباطات بین نسلی و چگونگی بهبود این ارتباطات و انسجام بیشتر بین نسل ها کمک کند تا به امکان مراقبت بهتر و متعاقبا بهبود کیفیت زندگی آنان منجر شود.

  کلیدواژگان: ارتباطات بین نسلی، آسایشگاه های سالمندی، مراقبت دهنده، گراندد تئوری
|
 • Malihe Saboor, Ahmad Delbari, Zhale Zandieh* Pages 460-471
  Objectives

  The use of herbal medicine is one of the most widely used methods of complementary medicine around the world. Studies have shown that the elderly use a variety of herbal medicines and believe that these products are harmless due to being natural. This study aims to evaluate the amount of herbal medicines prescribed by physicians for the elderly in Iran.
  Methods & Materials: This is a secondary analysis study with a cross-sectional design. The study population consist of the paper prescriptions for all older adults in Tehran, Iran in 2020. Of these, 1591 paper prescriptions for older people aged >60 years referred to pharmacies in Tehran were selected by a cluster random sampling method. The data were analyzed using descriptive statistics (Mean, No. [%]) and inferential statistics (Chi-square test, independent t-test) in SPSS software, version 24.

  Results

   Out of 1591 prescriptions, 79(5%) contained herbal medicines. Laxatives, ginkgo, and ginseng were the most prescribed medicines. Chi-square test results showed the statistically significant relationship of the educational level of the elderly (P=0.018), having insurance (P=0.004) and polypharmacy (P=0.000) with the prescription of herbal medicines, but the gender and marital status of the elderly and the gender, age and work experience of the physicians had no significant relationship with the prescription of herbal medicines. The rate of herbal medicine prescription by general practitioners was 5.7% and by specialized physicians was 4.7%, but no significant relationship was found between them. Among the specialized physicians, infectious disease specialists prescribed the most herbal medicines (14%) followed by physical medicine specialists (12%) and orthopedics (9.2%). Chi-square test results showed a significant relationship between the expertise of physicians and prescription of herbal medicines (P=0.042).

  Conclusion

   The rate of herbal medicine prescription in Tehran city is low, but due to the interest of the elderly in herbal medicines, producing various herbal medicines with suitable forms and dosages and increasing the knowledge of physicians about these medicines can help increase the prescription of herbal medicines.

  Keywords: Herbal medicine, Aged, Prescription, Physicians
 • Akbar Azizi Zeinalhajlou, Abdol Rasoul Safaeian, Haidar Nadrian, Mina Hashemiparast, Mohammad Bagher Alizaddeh Aghdam, Hosein Matlabi* Pages 472-491
  Objectives

   Social isolation of older adults is one of the major global concerns associated with widespread negative outcomes. The present study aims to investigate the psychometric properties of the Persian version of the social disconnectedness and perceived isolation scales in Iranian older adults.

  Methods & Materials

   The translation/back-translation process was performed based on the standard protocol of world health organization. Face and content validities were assessed based on the opinions of a panel of experts. The content validity of the scales was evaluated by calculating the content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI). Internal consistency, reliability, and construct validity were evaluated using Cronbach’s alpha, test-retest method, and factor analyses, respectively. Factorial structure of the scales was tested using exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and structural equation modeling in a sample of 390 community-dwelling older adults aged ≥ 60 years residing in Tabriz, Iran. Data analysis was performed in SPSS software, version 26 and AMOS version 24.

  Results

  For the social disconnectedness scale, CVR=‌0.98 and CVI=‌0.91; for the perceived isolation scale, CVR=‌0.91 and CVI=‌0.96. The EFA with the varimax rotation identified new factors in both scales. Cronbach’s alpha of 0.64 for the social disconnectedness scale and 0.76 for the perceived isolation scale showed that their internal consistency was acceptable. The number of factors in the social disconnectedness scale changed from two to three factors, and the number of factors in the perceived isolation scale changed from two to four factors in the Persian versions. The CFA and SEM confirmed the three-factor solution of the Persian version of the social disconnectedness scale (RMSEA=0.050, GFI=0.951, CFI=0.950, and TLI=0.955) and the four-factor solution of the Persian version of perceived isolation scale (RMSEA=0.045, GFI=0.955, CFI=0.955, and TLI=0.950).

  Conclusion

  Although the structures are different from those of the main versions, the Persian versions of the social disconnectedness and perceived isolation scales have acceptable reliability and validity to be used in Iranian older adults.

  Keywords: Social Isolation, Loneliness, Social participation, Aged, Psychometrics
 • Hossein Khorany, Elnaz Takzare, Fatemeh Mohammadi, Seyedeh Ameneh Motalebi* Pages 492-505
  Objectives

   Fear is one of the most frequent feelings associated with coronavirus disease 2019 (COVID-19). Older people are at risk for severe COVID-19 infection. Spiritual well-being can play an important role in patients’ coping and adaptation to stressful conditions. The present study aims to determine the role of spiritual well-being in predicting fear of COVID-19 among older adults in Qazvin, Iran. 

  Methods & Materials

   This descriptive cross-sectional study was conducted on 400 community-dwelling older adults in Qazvin, Iran in 2021 who were selected using a cluster sampling method from public places in three urban areas. Data were collected using a demographic checklist, the Fear of COVID-19 Scale, and Paloutzian and Ellison’s Spiritual well-being scale. A multivariate regression model was used to determine the predictors of fear of COVID-19.

  Results

   The mean age of participants was 69.70±6.99 years. Their fear of COVID-19 was at a high level (Mean±SD=22±8.82). The results of regression analysis showed that sex (β=0.186, P=0.001), history of hypertension (β=0.130, P=0.006), history of diabetes (β=0.097, P=0.037), history of stroke (β=0.091, P=0.048), educational level (β=-0.142, P=0.007), economic status (β=0.145, P=0.007), and spiritual well-being (β=-0.117, P=0.013) were the predictors of fear of COVID-19. 

  Conclusion

   Spiritual well-being, as well as educational level, history of chronic diseases, and economic status have a role in predicting the fear of COVID-19 in older adults. Therefore, the implementation of spirituality-related care programs can be useful for reducing the fear and anxiety of older adults during the COVID-19 pandemic.

  Keywords: Spiritual well-being, Aged, Fear, COVID-19
 • Faezeh Bahador, Soad Mahfoozpour*, Iravan Masoudi Asl, Shaghayegh Vahdat Pages 506-521
  Objectives

  The ageing of the population lead to various problems in terms of health care. An important issue related to the promotion of elderly health is preventive care. The health care systems make appropriate changes in the structure and process of providing these services to the patients. This study aims to identify the most important factors of providing primary preventive care services to the elderly in Iran.

  Methods & Materials

   In this descriptive-survey study, the variables were measured using a questionnaire and the causal relationships between them were identified. First, the factors affecting the provision of primary preventive care services to the elderly in selected countries including Iran were compared. Then, using the experiences of a panel of experts (n=12), an initial questionnaire was designed. To obtain consensus from the panel of experts, a Delphi process was carried out in three rounds. After determining the face and content validity of the questionnaire and assessing its reliability using Cronbach’s alpha coefficient, the questionnaire were completed by 176 experts. To measure the effect of the components on the main variable, the structural equation modeling (SEM) was used.

  Results

  The model had 6 dimensions (planning, organizing, resource supply, monitoring, leadership, and preventive care). The factor load for the variable of planning was 0.68 (t=5.22); for organization, 0.56 (t=4.54); for resource supply, 0.47 (t=3.65); for monitoring, 0.59 (t=2.67); for leadership, 044 (t=3.05); and for preventive care, 0.650 (t= 3.85). Eight indicators were identified for the planning dimension, six indicators for the organization dimension, seven indicators for the resource supply dimension, seven indicators for the monitoring dimension, three indicators for the leadership dimension, and six indicators for the preventive care dimension.

  Conclusion

  Planning, preventive care, monitoring, organizing, resource supply, and leadership are the most important factors of the provision of primary preventive care services to the elderly in Iran. Development of infrastructure, scientific and practical measures, promoting the health culture, and the seriousness of the health system in using the existing capacities and facilities, can help increase the quality of life and reduce health costs and disease burden in the elderly.

  Keywords: Aging, Health Services, Management, Quality of Life
 • Fateme Gheysari, Mehrdad Mazaheri* Pages 522-535
  Objectives

  Aging is a sensitive period in life. Due to the increase in the aging population and the possibility of mild cognitive impairment (MCI) and depression in the elderly, it is necessary to prevent Alzheimer’s disease in these patients by improving their cognitive status and depression. The present study aims to investigate the effect of cognitive rehabilitation on the cognitive status and depression of older men with MCI.

  Methods & Materials

   This is a quasi-experimental study with a pretest/posttest design using a control group. The study population consists of older men aged ≥60 years with MCI living in a nursing home in Kerman, Iran in 2021. Using a purposeful sampling method, 24 eligible older men were selected and randomly assigned to two groups of control (n=12) and intervention (n=12). Evaluation of cognitive state and depression was performed using the Mini-Mental State Examination and the Geriatric Depression Scale, respectively before and after the intervention. Cognitive rehabilitation program was presented at 12 one-hour sessions in the intervention group. The data were analyzed using analysis of covariance in SPSS software, version 19.

  Results

  The cognitive rehabilitation program had a significant effect on improving cognitive state and reducing depression in the elderly with MCI (P<0.05). 

  Conclusion

  The cognitive rehabilitation program is recommended as a non-pharmacological treatment to improve cognitive status and reduce depression in older men with MCI.

  Keywords: Cognitive rehabilitation, Cognitive state, Depression, Mild cognitive impairment, Aged
 • Azam Mohammadi, Mohammad Hossein Abdollahi*, Robabe Noury, Hadi Hashemi Razini, Mahnaz Shahgholian Pages 536-555
  Objectives

  This study aim to investigate whether psychological well-being of the elderly can be predicted by cognitive impairment and negative emotions mediated by coping self-efficacy and social support.

  Methods & Materials

   This is a correlational study using structural equation modeling (SEM). Participants were 450 older adults, including 247 men (54.9%) and 203 women (45.1%), aged 60-80 years in Tehran, Iran who were selected by a convenience sampling method based on the entry and exit criteria. The demographic variables (age, marital status, number of children, education level and income level) and the history of physical diseases were recorded. The research tools included Ryff’s psychological well-being scale, Positive and Negative Affect Scale, Mini-Mental State Examination, Coping Self-Efficacy Scale, and Social Provisions Scale. Fitness of the study model was estimated using SEM in LISREL software. The mediating relationships in the proposed model was tested using the bootstrap procedure.

  Results

  The Mean±SD age of male participants was 66.34±5.34 years and the mean age of female participants was 65.57±6.08 years. The results showed that the proposed model had good fit. The four indirect pathways were statistically significant. Cognitive impairment with standard coefficients of -0.57, -0.60, and -0.27 had an impact on social support, coping self-efficacy, and psychological well-being, respectively. Negative emotions also had an effect on social support, coping self-efficacy and psychological well-being with coefficients of -0.28, -0.34 and -0.11, respectively. The effect of coping self-efficacy on psychological well-being had a standard coefficient of 0.15, and the effect of social support on psychological well-being had a standard coefficient of 0.57.

  Conclusion

  These findings highlight the importance of coping self-efficacy and social support in improvement of psychological well-being and consequently prevention of adverse outcomes due to cognitive impairment in the elderly. It is recommended to develop comprehensive and practical strategies to strengthen the internal and external resources of older people and improve their health.

  Keywords: Psychological well-being, Cognitive impairment, Negative affect, Coping self-efficacy, Social support, Aged
 • Najmeh Bagheriankhuzani*, Mahmood Bahramizadeh, Atefeh Aboutrabi Pages 556-567
  Objectives

   The present study aims to investigate the effect of shoes with toe rocker angles of 10 and 15 degrees, compared to control shoes, on the plantar pressure distribution, force, and contact surface in healthy older adults to help maintain the independence and function of the elderly and prevent possible injuries.

  Methods & Materials

   In this clinical trial, 35 healthy older adults (15 males and 20 females) with mean age of 65.2±4.37 years, who were selected using a convenience sampling method from those with no lower limb deformity, no orthopedic and neurological diseases, and with ability to walk without assistance devices. Three types of shoes were used including traditional shoes as controls, shoes with a toe rocker angle of 10 degrees, and shoes with a toe rocker angle of 15 degrees. The maximum plantar pressure in eight anatomical areas were measured using the Pedar system. Repeated measures ANOVA was used for data analysis.

  Results

  There was no significant difference in pressure distribution (P>‌0.05), force (P>‌0.05) and contact surface (P>‌0.05) in eight anatomical areas of the sole of the feet between the three study groups.

  Conclusion

  It seems that the use of shoes with toe rockers do not affect the plantar pressure distribution, force and contact surface in older adults. These shoes can be used without the fear of changing the plantar pressure distribution and causing pain and injury in the elderly.

  Keywords: Older, Footwear, Rocker sole shoe, Toe rocker, Plantar pressure, Maximum pressure, Force, Area
 • Masoud Golparvaran, Behnam Shariati, Leila Kamalzadeh, Vahid Rashedi, Farzaneh Bahadori, Kiandokht Kamalinajad, Maryam Niksolat* Pages 568-579
  Objectives

  Delirium is an acute and fluctuating change in the patient’s mental state associated with decreased alertness and impaired attention. This study aims to investigate the prevalence of delirium and its related factors in older adults hospitalized in selected hospitals in Tehran, Iran.

  Methods & Materials

   This is a cross-sectional study. The study population consists of all the elderly hospitalized in the emergency and internal departments of Firoozabadi and Rasoul Akram hospitals in Tehran, Iran. Using a simple random sampling method, 300 eligible patients were selected for the study. To collect the required information, a demographic and medical history questionnaire and the 4AT test were used. Related blood biomarkers were also examined. After collection, the data were analyzed in SPSS software, version 24 using descriptive statistics (Mean±SD) and inferential statistics (Pearson correlation test). The significance level was set at 0.05.

  Results

   The Mean age of patients was 70.91±8.77 years; 53% were male and 62% were married. Thirty-one percent were exposed to delirium and 43% had delirium. The patients’ delirium status had a significant relationship with the history of polypharmacy (r=0.503, P<0.001), independence in performing activities of daily living at home (r=0.404, P<0.001), history of hospitalization in the past month (r=0.390, P<0.001), hearing loss (r=0.362, P=0.001), vision loss (r=0.382, P=0.006), history of cognitive impairment (r=0.350, P=0.002), Parkinson’s disease (r=0.301, P=0.004), history of specialized treatment for depression (r=0.218, P=0.012), and chronic pain (r=0.251, P=0.043).

  Conclusion

  Early diagnosis of delirium can prevent its adverse effects. It is necessary to identify the risk factors of this syndrome and provide appropriate and comprehensive interventions for the hospitalized elderly with delirium.

  Keywords: Delirium, Aged, Cognitive Impairment
 • Roya Zakizadeh, Masoud Bahreini*, Akram Farhadi, Razieh Bagherzadeh Pages 580-595
  Objectives

   Due to the rapid growth of the elderly population, it is very important to pay attention to their mental health indicators including feeling of loneliness, social functions and depression. This study aims to determine the mediating role of depression in the relationship between feeling of loneliness and social functioning in the elderly.

  Methods & Materials

   In this correlational cross-sectional study, 318 older adults covered by the comprehensive health centers in Bushehr, south of Iran in 2018 were selected using a simple random sampling method. To collect data, Russell’s UCLA loneliness scale (version 3), and Goldberg’s general health questionnaire (Depression and social dysfunction subscales) were used. We applied the partial least squares-structural equation modeling to analyze the data in PLS Graph version 3.00 software. The significance level was set at 0.05.

  Results

   The mean age of the participants was 66.74±5.87 years; 55.3% were male and the rest were female. The results showed that feeling of loneliness directly (β=0.199, P<0.01) and through mediation by depression (β=0.183, P<0.001) could cause social dysfunction. Felling of loneliness and depression together explained 20% of the variance in social dysfunction. The outer and inner model fit indices indicated the models’ good fit.

  Conclusion

   Feeling of loneliness directly or by causing depression can reduce the social functioning of the elderly. The results of this study can be used in designing effective interventions to increase the social functioning of the elderly.

  Keywords: Aging, Depression, Aged, Loneliness, Social functioning
 • Mahboubeh Dakhteh Harouni, Kian Norouzi*, Masoud Fallahi Khoshknab, Reza Faday Vatan, Sadat Seyedbager Madah Pages 596-613
  Objectives

  In nursing homes, intergenerational relationships has of particular importance because people of different ages and from different generations interact with each other. Health care workers, including nurses, can cover a wide range of intergenerational relationships in the form of care provided to the elderly. Despite the importance of intergenerational relationship among the elderly, the related challenges in nursing homes in Iran have not been studied yet. Therefore, this study aims to identify the factors affecting intergenerational relationships in nursing homes in Iran.

  Methods & Materials

   This is a qualitative study that was conducted in three nursing homes in Tehran, Iran using the grounded theory method. Participants were 13 older residents and 8 employees working in nursing homes (Five nurses, one supervisor, one psychologist and one nursing home manager) who were recruited purposively. Semi-structured interviews were used to collect data and sorted by constant comparison method. Data analysis was performed using Strauss and Corbin’s grounded theory method.

  Results

   Data analysis yielded five main categories. “Intergenerational tensions” was the main variable. The causal condition for this variable was titled “Tensions based on psychological factors”. The contextual factors in nursing homes were in a group titled “defective platform of intergenerational relationships”. The intervening factors included facilitators of and barriers to intergenerational relationships. Strategies was titled “Efforts to preserve existence” and consequences were titled “living with insecurity”.

  Conclusion

   Generational differences between nursing home residents and staffs make it difficult to establish effective relationships between them which can cause poor quality care. The findings can help nursing home managers to apply strategies to remove barriers to intergenerational relationships and know how to improve these relationships and create greater cohesion between generations so that it can lead to better care and subsequently improved quality of life in the elderly.

  Keywords: Intergenerational relationships, Nursing homes, Caregivers, Grounded theory