فهرست مطالب

توسعه اجتماعی - سال هفدهم شماره 1 (پاییز 1401)
 • سال هفدهم شماره 1 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید حسن حسینی*، شهلا تیمورنژاد صفحات 1-24
  این مطالعه کیفی، با هدف فهم نظام معنایی شهروندان تهرانی از مفهوم حریم خصوصی به انجام رسیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد به عنوان یکی از روش های اصلی پژوهش کیفی است. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق و شیوه نمونه گیری هدفمند نظری با چهل و دو نفر از شهروندان مرتبط گردآوری و جهت تحلیل داده ها از پنج شیوه کدگذاری باز و تشخیص مفاهیم، توسعه مفاهیم در جهت ابعاد و ویژگی ها، تحلیل داده ها برای زمینه، وارد نمودن فرایند به تحلیل و یکپارچه سازی مقولات استفاده گردید. پاردایم ظهوریافته شامل سه بعد شرایط، کنش تعامل ها و پیامدها است که بر مبنای نتایج پژوهش در بعد شرایط شامل (کشف ابعاد حریم خصوصی، فرایندهای تحول آفرین، محدودیت های تحمیلی سبک زندگی) و در بعد کنش تعامل (چالش های حفظ حریم خصوصی، بازاندیشی و بازتعریف حریم ها) و در بعد پیامدها (ناکارآمدی نهادی در صیانت از حریم های وضع شده، تفسیر نامتجانس حریم خصوصی در فضای عمومی) است که حول یک مقوله هسته به نام (حریم خصوصی با مرزهای سیال در جامعه کژقواره ایرانی) شکل گرفته اند.
  کلیدواژگان: حریم خصوصی، روش نظریه داده بنیاد، شهروندان تهرانی
 • فاطمه اکبرزاده، سید علی هاشمیان فر* صفحات 25-68

  مواجهه با جنس مخالف و چگونگی کمینه ساختن هزینه های سبک های نوین زندگی همچون «ازدواج سفید» به واسطه پیدایش و نگه داشت "عشق" به مثابه عنصر حیات بخش هر پیوند و موتور محرک پایداری در مسیر هر رابطه ای، معضل امروزه جوانان به شمار می رود. بنا بر ضرورت تحقیق، این مطالعه به تجربه عشق در افراد همبالین با روش کیفی رویکرد داده بنیاد، پرداخته است. داده های لازم از 20 فردی که تجربه ازدواج سفید داشتند گردآوری شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که 6 نوع تجربه شامل؛ «تجربه احساسی عشق»، «عشق به مثابه تامین نیازها»، «عشق به منزله امری اجتماعی و عملی»، «عشق به منزله امری شناختی و عقلی»، «تجربه فیزیولوژیک عشق» و «تجربه معنوی عشق» استخراج شد. مقوله هسته نیز «عشق در ازدواج سفید به منزله عرصه کنشگری اجتماعی» است، به این معنا که «انتخابگری» در عرصه عشق، جستاری از تمایلات فردگرایانه است که «خود افراد» و نه «جامعه شان» نقش کلیدی در آن ایفا می کنند. شرایط علی تحقیق «تردید و بدبینی نسبت به ازدواج»، «فردگرایی عادلانه» و «اهمیت ارضاء نیازها» است. استراتژی کنش افراد همبالین، «مقاومت در برابر هنجارهای مسلط فرهنگی و اجتماعی»، «بازاندیشی در معنای عشق و ازدواج» و «راهبرد اقتصادی» و پیامدهای رابطه از منظر ایشان «انتخاب عقلانی بر مبنای فایده گرایی» و «واپس زدگی اجتماعی» می باشد.

  کلیدواژگان: ازدواج سفید، عشق، کنشگری اجتماعی، نظریه زمینه ای
 • سولماز حشمتی، حسین آقاجانی مرساء*، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 69-92

  طلاق، به عنوان یک واقعیت ناخوشایند و همراه با خسران به ویژه برای زنان شناخته می شود. این پژوهش به چگونگی تصور زنان از زنانگی شان طی فرآیند طلاق (قبل و بعد) پرداخته است و در صدد دستیابی به چگونگی تغییرات در تصور از زنانگی بوده است. در تحلیل این فرآیند با استفاده از روش نامور به «نظریه زمینه ای» به سراغ 17 نفر از زنان مدرس دانشگاه علمی کاربردی رفته ایم که به لحاظ طبقاتی عمدتا به طبقه متوسط تعلق دارند. یافته ها حاکی از آن است که فرآیند طلاق چگونه به «بازاندیشی در خود» برای زنان منجر گردیده و چگونه به آنان برای کسب خودمختاری و فردیت حاصل از آن یاری رسان بوده است؛ و تحلیل و تفسیر داده های کیفی ماخوذ از سوژه ها نشان می دهد که طلاق و تجربه هر گونه جدایی در کنار تمامی ملال هایش در جهت تحقق قدرت کنشگرانه زنان و تجربه سوژگی از سوی آنان عمل کرده است و منجر به دستیابی زنان به خودانگیختگی و توانمندی در ابراز خود، شده است.

  کلیدواژگان: خودمختاری، خودمختاری رابطه ای، بازاندیشی در تعریف از خود، طلاق، جامعه مدرن، نظریه مبنایی
 • بهنام گلشاهی، عباسعلی رستگار*، داود فیض، عظیم الله زارعی صفحات 93-120

  با تبلور اقتصاد دانش محور و افزایش روزافزون اثربخشی نخبگان در فرآیند توسعه کشور، مفهوم بهینه سازی چرخه عمر نخبگان در ادبیات جوامع پدیدار گردیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارایه الگویی از عوامل موثر بر بهینه سازی چرخه عمر نخبگان علمی بر مبنای مطالعه ای کاربردی و از نوع توسعه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی کشور و همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 25 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستم های نرم و نگاشت شناختی انجام شده است. یافته های این پژوهش منتج به ارایه الگویی از عوامل موثر بر بهینه سازی چرخه عمر نخبگان کشور در بنیاد ملی نخبگان شده است. این عوامل در سه حوزه کلی رفتاری، ساختاری و محیطی دسته بندی و تغییرات مورد نیاز برای بهینه سازی چرخه عمر نخبگان پیشنهاد گردیده است.

  کلیدواژگان: : خودمختاری، خودمختاری رابطه ای، بازاندیشی در تعریف از خود، طلاق، جامعه مدرن، نظریه مبنایی
 • علی حسن فردبابلی، عبدالرضا هاشمی*، احمدعلی حسابی صفحات 121-146

  فرهنگ سیاسی نخبگان نقش مهمی در توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی سیاسی دارد، به شکلی که می توان اذعان نمود؛ توسعه یافتگی فرهنگ سیاسی شرط لازم برای توسعه سیاسی است و توسعه سیاسی جوامع همواره با فرهنگ سیاسی سنجیده می شود. از طرفی؛ نگرش ها و جهان بینی های فرهنگ سیاسی نخبگان اگر دموکراتیک باشد باعث رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد، در این بین عواملی در تعیین این نوع فرهنگ سیاسی تاثیر گذار است که مهم ترین آن سرمایه اجتماعی درون گروهی است. این مقاله با روش کمی و به صورت پیمایشی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و فرهنگ سیاسی پرداخته است، روش نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و 214 نفر از نخبگان سیاسی استان خوزستان به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای سنجش فرهنگ سیاسی از پرسشنامه استاندارد تسلر و از پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی درون گروهی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی درون گروهی تا حدودی بالا بوده (44/18) است ولی میانگین فرهنگ سیاسی رو به متوسط (19/154) بود. نتایج همچنین نشان داد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت درون گروهی) با فرهنگ سیاسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و بیش از 19 درصد از واریانس متغیر فرهنگ سیاسی توسط دو متغیر اعتماد درون گروهی و مشارکت درون گروهی تبیین شدند. به طور کلی می توان گفت که سرمایه اجتماعی درون گروهی می تواند باعث ایجاد تغییراتی در فرهنگ سیاسی جامعه شود.

  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی درون گروهی، اعتماد، مشارکت، انسجام
 • سیده صدیقه حقیقت ضیابری، نادر افقی*، رضا علیزاده صفحات 147-182

  در پژوهش حاضر با قرار دادن نظریات، نظریه پردازان برجسته اجتماعی در باب عشق، مانند آنتونی گیدنز، زیگمونت باومن، اولریش بک و الیزابت بک گرنشایم، در یک چارچوب گفتمانی با استفاده از گفتمان مورد نظر فوکو و با بهره گرفتن از نظریه « بازتولید اجتماعی» پیر بوردیو به چگونگی فرآیندهای مدرنیته متاخر و تاثیر آن بر روابط عاشقانه و همچنین نحوه بازتولید عشق بازاندیشانه از طریق آموزش عالی پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش این است که به کمک نظریات فوق درک جامعه شناختی بهتر و دقیق تری از جنبه اجتماعی و شناختی روابط عشقی در بین دانشجویان به دست آید. با توجه به هدف ذکر شده، روش مورد استفاده در این پژوهش روش کمی (پیمایشی) است. جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه دانشجویان فعال دانشگاه گیلان و دانشگاه آزادشهر رشت را در بر می گیرد که در طول سال تحصیلی 1399-1398 در این دو دانشگاه مشغول به تحصیل بوده و انتخاب واحد نموده اند. برای نمونه گیری در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. و در نهایت 342 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد. یافته های پژوهش نشان دادند که همبستگی معناداری بین مولفه های آموزش عالی از جمله ساختار اجتماعی، ساختار فرهنگی، رواج فرهنگ مصرف گرایی، بحران صمیمیت، ساختار ذهنی دانشجویان و نحوه بازتولید عشق در آموزش عالی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل مسیر این تحقیق نشان می دهد، بازتولید عشق تحت تاثیر مستقیم ساختار ذهنی (230/0)، مصرف گرایی (198/0) و ساختار اجتماعی (146/0) قرار دارد.

  کلیدواژگان: بازتولید توام با بازاندیشی، عشق، مدرنیته متاخر، آموزش عالی، شهر رشت
 • مجید جامعی نسب، احمدعلی حسابی*، یوسف امینی، نبی الله ایدر صفحات 183-218

  هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی الگوی جامعه پذیری سیاسی درکتب درسی متوسطه دوم در دوران دولت های اصلاحات و عدالت محور است. به همین منظور کتاب های درسی دوره دوم متوسطه علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک و فنی حرفه ای و کار و دانش به عنوان جامعه آماری و بر اساس روش نمونه گیری مبتنی بر هدف، کتب خوشه مطالعات اجتماعی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. برای سنجش مولفه ها از روش ویلیام اسکات استفاده شد که بر پایه آن ضریب توافق 20/93 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در چارچوب این پژوهش، الگوی جامعه پذیری سیاسی از منظر آموزش مقوله های جمهوریت، تساهل و مدارا، مشروعیت سیاسی، هویت سیاسی، پداگوژی انتقادی، عدالت اجتماعی، ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی، اقتصاد، حکمرانی خوب، نگرش سیاسی، مشارکت سیاسی و آگاهی سیاسی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که در کتاب های مورد مطالعه رویکرد غالب ترویج مولفه های سیاسی و ایدیولوژیک انقلاب اسلامی است که در فرایند آن مولفه های جمهوریت و حکمرانی خوب مورد کم توجهی قرار گرفته است. مولفه های هویت سیاسی دینی و ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی مهم ترین مقولات مربوط به جامعه پذیری سیاسی در این کتاب ها می باشند که از طریق غیریت سازی یا معرفی و نقد ایدیولویک هویت های سیاسی غربی مورد توجه قرار گرفته اند؛ همچنین ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی بیشتر از ارزش های اجتماعی و اقتصادی آن مورد تاکید است.

  کلیدواژگان: اصلاحات، عدالت محور، آموزش و پرورش، جامعه پذیری سیاسی، کتاب های درسی متوسطه
 • عبدالله پبروزی، عبدالحسین الله کرم*، احمد بخشیایشی اردستانی، علی اکبر امینی صفحات 219-245
  مقاله حاضر در پی نگاهی تطبیقی بر دیدگاه های آیت الله نایینی و امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوره غیبت می باشد. هر دو فقیه بر تشکیل نظام سیاسی در دوران غیبت نظر داشته اند، اما در نحوه تشکیل حکومت و ویژگی های حاکمیت با توجه به برداشت و تفسیر خویش از ادله نقلی و عقلی که بر اساس آن اجتهاد کردند اختلاف و افتراق نظر داشتند به نحوی که محوری ترین دیدگاه های سیاسی علامه نایینی به مثابه آغازگر این حرکت در سنت فقهی و سیاسی شیعه دفع استبداد و توجیه فقهی حکومت مشروطه بود، که بر اساس رهیافت سلبی او بنا می شد. در مقابل، حضرت امام خمینی به عنوان خلف علامه نایینی در این حرکت با نگرشی وسیع و همه جانبه و بر پایه رهیافتی ایجابی به اندیشه ورزی در این باب پرداخت. به نحوی که در باب نظام سیاسی به جمهوری اسلامی با حاکمیت ولایت الهی مردمی به ولایت مطلقه فقیه رسید. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی آیت الله نایینی کامل تر و جامع تر می باشد در این مقاله با روش تحلیل مقایسه ای مولفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مولفه های شکلی و مولفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: امام خمینی، آیت الله نائینی، اندیشه سیاسی، نظام سیاسی
|
 • Seyed Hasan Hosseini *, Shahla Teymournejad Pages 1-24
  This qualitative study was conducted with the aim of understanding the semantic system by Tehrani residents from a private spacial perception. The method used in this research is the Grounded Theory as it is one of the main methods in qualitative research. The data of this study was collected through in-depth interviews and theoritical-purposeful sampling method with forty-two related residents and for analyzing data, five methods of open coding and recognition of concepts, development of concepts in terms of dimensions and characteristics, data analysis using grounded theory, inserting the process into the analysis, and integration of categories were used. The emerging paradigm consists of three dimensions of conditions, actions-interactions, and consequences which are based on the results of research in terms of dimensions involving (discovery of privacy dimensions, the transformational processes, the imposed limitations of lifestyle), in actions-interactions (the challenges of privacy, reconsideration, and redefinition of privacies), and in consequences dimension (institutional inefficiency in protecting the established privacies, incongruent interpretation of privacy in public areas) which revolves around a core category called (privacy with fluid boundaries in Iranian suspended society).
  Keywords: Private Special Perception, grounded theory, Tehrani Residents
 • Fatemeh Akbarzadeh, Seyedali Hashemianfar * Pages 25-68

  One of the youth current challenges is confronting with opposite sex and the quality of reducing the new life styles’ costs such as cohabitation in case of appearing and keeping love as a life-giving element in each marriage and stable equal force in the path of every relationship. According to the research needs, this study analyzed cohabitated people experiencing love based on interpretivism approach and grounded theory. The research population consisted of 20 participants experiencing love in cohabitated life living in Isfahan. They were interviewed, by which six types of experiences were extracted including the emotional experience of love, love as a need providing factor, love as a social and practical issue, love as a cognitive and rational matter, the physiological experience of love, and sentimental and spiritual experiences of love. The core topic was love in cohabitation as a social activism area; it conveys that choosing love area is the symbol of individualism declinations in which individuals are playing the key role, not their society. The research causal condition is hesitation and pessimism toward marriage, individualism egalitarian and the importance of gratifications. The cohabited people’s action strategy is resistance against dominant cultural and social norms, rethinking regarding the concept of love and marriage and the economic strategies. Based on people with cohabitation experience’s view, the relationship outcomes are the logical selection based on utilitarianism and social rejection.

  Keywords: Cohabitation, love, Social Activism, grounded theory
 • Solmaz Heshmati, Hosein Aghajani *, Alireza Mohseni Tabrizi Pages 69-92

  Divorce is an unpleasant reality of life mostly known for its maladies particularly for women. The present Research has been studying the women’s perception of their own femineity through the process of Divorce (before and after), it was also pursuing to find out how this images of femineity has undergone changes. In analyzing this process, we have applied the “Ground Theory” Method; 17 female university lecturers, teaching in University of Applied Science and Technology, mostly from middle class of society as our subjects, have been interviewed. The findings show the process through which divorce has led to the self reflexivity in these women. And how it has contributed to their autonomy and the resulted individuality. The Analysis of these qualitative data indicates that, apart from all the injuries of Divorce and -in general any sort of Separation experience, they have been associated with their Activism power and objectivity experience in these women, which have eventually led to self-motivation and capability in self-assertion.

  Keywords: Autonomy, Relational Autonomy, Self Reflexivity, Modern Society, the Grounded Theory
 • Behnam Golshahi, Abbasli Rastgar *, Davood Feiz, Azim Zarei Pages 93-120

  Flourishing the knowledge-based economy, the elite community has been raised as a central driver at the organization level and even in the country. Therefore, in recent years, in order to increase the elite's effectiveness in the process of development of the country, the concept of optimizing the talent life cycle has emerged in the literature of human resource management. Accordingly, the present study aimed to provide a model of factors influencing the optimization of talent life cycle at the Iran National Elite Foundation (INEF), based on a study with developmental-applied approach. The statistical population of the research includes the scientific lasting faces of the country as well as senior managers of the National Elite Foundation. The statistical sample was selected through a purposeful judgment of 25 people. Data collection tools were library studies and semi-structured interviews with experts. Finally, based on the hybrid algorithm of the methodology of soft systems and cognitive mapping, a model of the factors contributing to the optimization of the talent life cycle is presented and then, by comparing the factors in thinking system (conceptual model) with real-world actions (INEF), it is suggested that structural, behavioral, and ground changes be made to optimize the talent lifecycle at the National Elite Foundation.

  Keywords: Elites lifecycle, Elite’s optimization, Soft System Methodology, Cognitive Mapping, INEF
 • Alihasan Fardbaboli, Abdoreza Hashemi *, Ahmadali Hesabi Pages 121-146

  Elite political culture plays an important role in political development or underdevelopment, as can be acknowledged; the development of political culture is a necessary condition for political development, and the political development of societies is always measured by political culture. On the other hand; Attitudes and worldviews of elite political culture, if democratic, will lead to economic and social development, In the meantime, factors are influential in determining this type of political culture, the most important of which is social capital within the group. This article examines the relationship between intra-group social capital and political culture in a quantitative and survey manner. The sampling method was simple random sampling method and 214 political elites of Khuzestan province were selected as the sample. To assess political culture, Tessler standard questionnaire and researcher-made social capital questionnaire within the group were used. The results showed that the amount of social capital within the group was somewhat high (18.44) but the average political culture was moderate (19.154). The results also showed that there is a positive and significant relationship between the dimensions of social capital (trust, cohesion and intra-group participation) with political culture. And more than 19% of the variance of the political culture variable was explained by the two variables of intra-group trust and intra-group participation. In general, it can be said that social capital within a group can cause changes in the political culture of society.

  Keywords: : Political Culture, Intragroup Social Capital, trust, Participation, Cohesion
 • Seyyedeh Sedigheh Haghighat Ziabary, Nader Ofoghi *, Reza Alizadeh Pages 147-182

  Humans interact with each other to meet their needs. One of the most important of these needs is romantic interaction. Without love, much of a person's life is fruitless, and nothing is as magical as love. Romantic love exists in all cultures, and probably every culture reproduces love in its own way. In the present study, prominent social theorists on love, such as Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, and Elizabeth Beck Gransheim, put theories in a discourse framework using Foucault's discourse and the theory of social reproduction. Pierre Bourdieu discusses the processes of late modernity and its impact on romantic relationships, as well as reproduction with reflexibility of love through higher education. The purpose of this study is to obtain a better and more accurate sociological understanding of the social and cognitive aspects of love relationships among students with the help of the above theories. According to the mentioned purpose, the method used in this research is quantitative (survey) method. The statistical population of the present study is all students of Azad University and Gilan University of Rasht who have been studying in these two universities during the academic year 2020-2021. For sampling in this study, stratified random sampling has been used. Finally, 342 questionnaires were distributed and collected. Findings showed that there is a significant correlation between the components of higher education, social structure, and cultural structure, the prevalence of consumerist culture, intimacy crisis, students' mental structure and reproduction with reflexibility of love in higher education. Also, the results of path analysis of this research show that the reproduction of love is directly affected by mental structure (0.230), consumerism (0.198) and social structure (0.146).

  Keywords: Reproduction with Reflexibility, Love-Late Modernity, Higher Education, Rasht City
 • Majid Jameinasab, Ahmad Ali Hesabi *, Yousef Amini, Nabiallah Ider Pages 183-218

  The aim of this research is to comparatively study the pattern of political socialization in secondary schools in the era of reform and justice-oriented governments. For this purpose, the textbooks of the second year of high school of humanities, Islamic arts and education, experimental sciences, professional mathematics, physics and technology and work knowledge as a statistical community and based on objective sampling method, social studies cluster books as a statistical sample  were considered. The William Scott method was used to measure the components, based on which an agreement coefficient of 93.20 was obtained. Descriptive and inferential statistics and SPSS software. Were used to analyze the data. In the context of this study, the model of political socialization in terms of teaching the categories of republic, tolerance, political legitimacy, political identity, critical pedagogy, social justice, political values of the Islamic Revolution, economics, good governance, political attitude, political participation and awareness Political analysis.Findings indicate that in the studied books, the dominant approach is to promote the political and ideological components of the Islamic Revolution, in the process of which the components of republic and good governance have been neglected.The components of religious political identity and political values of the Islamic Revolution are the most important categories related to political socialization in these books, which have been considered through alienation or ideological introduction and critique of Western political identities.Also, the political values of the Islamic Revolution are emphasized more than its social and economic values.

  Keywords: Reform, Justice-Oriented, Education, Political Socialization, Secondary Text Books
 • Abdola Pirozi, Abdolhossein Allah Karam *, Ahmad Bakhshayeshi Ardestani, Aliakbar Amini Pages 219-245
  The present article seeks a comparative look at the views of Ayatollah Naeini and Imam Khomeini on the political system during the absence. Both jurists had an opinion on the formation of a political system during the absenteeism, but they had different opinions on the formation of the government and the characteristics of the government according to their perception and interpretation of their narrative and rational arguments on which they practiced ijtihad in the most central way. On the contrary, Imam Khomeini, as the successor of Allameh Naeini in this movement, with a broad and comprehensive approach and based on a positive approach to thinking in this regard. In a way, regarding the political system, the Islamic Republic came to an absolute jurisprudence with the rule of the divine guardianship of the people. Moreover, it has been argued that Imam Khomeini's political thoughts about the political system during absenteeism is more complete and comprehensive than Ayatollah Naini's. In this article, the comparative analysis of the components of a political system in two general parts of formal components and content components has been carried out and compared.
  Keywords: Imam Khomeini, Ayatollah Naeini, Political thought, Political System