فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 45، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مطهره برناس*، عبدالله معتمدی، فرامرز سهرابی صفحات 6-17

  هدف :

  ناتوانی یادگیری خاص می تواند موفقیت و پیشرفت تحصیلی را در هر سنی به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد .این پژوهش باهدف مقایسه کارکردهای اجرایی با زیر مولفه های سرعت پردازش و حافظه فعال در کودکان با و بدون نارساخوانی انجام شد.

  روش ها

  روش این پژوهش توصیفی از نوع علی - مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر با و بدون نارساخوانی، پایه سوم تا پنجم ابتدایی مراجعه کننده به مراکز ناتوانی یادگیری در سال تحصیلی 1400-1401 بودند که از میان آنان 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس (30 نفر با نارساخوانی و 30 نفر بدون نارساخوانی) انتخاب شدند و به پرسشنامه هوش وکسلر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره بررسی شد.

  یافته ها

  به طورکلی یافته های این پژوهش نشان داد که تفاوت دو گروه نمونه از لحاظ سرعت پردازش (317/4 =F ، 003/0 = p) و حافظه فعال (342/5 =F ، 000/0 = p) معنادار می باشد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، توجه به کارکردهای اجرایی از جمله حافظه کاری، سرعت پردازش می تواند در تشخیص به هنگام، آموزش توان بخشی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه و مشکل یادگیری نتایج امیدبخشی در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، سرعت پردازش، حافظه فعال، نارساخوانی، ناتوانی یادگیری
 • سجاد بشرپور*، ساناز عینی صفحات 18-33

  اهداف:

   پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علی تدوین مدل علی سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی تاب آوری تحصیلی شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی و از نوع معادلات ساختاری، تعداد 160 نفر دانش آموز با ناتوانی یادگیری، به عنوان نمونه ی هدفمند انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری تحصیلی (سینها و سینگ، 1993)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (مک ایلروی و بانتینگ، 2002)، مقیاس اشتیاق تحصیلی (شافلی و همکاران، 2002) و مقیاس تاب آوری تحصیلی (سامویلز و وو، 2009) استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به وسیله نرم افزار SPSS23 و Lisrel 8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  براساس نتایج بدست آمده مدل علی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری براساس شاخص های مختلف برازش تایید شد. خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و تاب آوری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری اثر مستقیم دارند؛ همچنین خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی از طریق تاب آوری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری تاثیر غیرمستقیم دارد (05/0>P).

  نتیجه گیری:

   بنابراین، خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و تاب آوری تحصیلی نقش مهمی در سازگاری تحصیلی دانش-آموزان با ناتوانی یادگیری ایفا می کنند و هدف قرار دادن این سه مولفه به وسیله درمان های روان شناختی، می تواند در افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری موثر باشد.

  کلیدواژگان: ناتوانی یادگیری، سازگاری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، تاب آوری تحصیلی
 • متین سلطانی، محمد نریمانی*، توکل موسی زاده صفحات 34-45
  اهداف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سازگاری اجتماعی و هماهنگی دیداری حرکتی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری در شهر تهران در سال 1401- 1400 تشکیل دادند که از بین آن ها به صورت در دسترس 30  نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گماشته شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ (1993) و هماهنگی دیداری حرکتی (1950) بود. گروه آزمایش پروتکل راهبردهای خودتنظیمی را طی 8 جلسه 50 دقیقه ای دریافت کرد؛ اما گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. تجزیه و تحلیلی داده ها، از طریق تحلیل واریانس آمیخته (با اندازه گیری مکرر) در نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد بین نمرات سازگاری اجتماعی و هماهنگی دیداری حرکتی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با لحاظ کردن گروه های مختلف آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت آموزش راهبردهای خودتنظیمی می تواند بر سازگاری اجتماعی و هماهنگی دیداری حرکتی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری موثر باشد و به عنوان روشی جهت بهبود سازگاری اجتماعی و هماهنگی دیداری حرکتی دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش راهبردهای خودتنظیمی، سازگاری اجتماعی، هماهنگی دیداری حرکتی، ناتوانی های یادگیری
 • نسیم سیاوشی فر، سمیه عابدی* صفحات 46-62
  هدف

  هدف از مطالعه حاضر بررسی مداخلات روانشناختی اختلال یادگیری ریاضی به صورت سیستماتیک بود.

  روش ها

  ادبیات پژهش از سه مجله علمی پژوهشی- ناتوانی های یادگیری، کودکان استثنایی، توانمندسازی کودکان استثنایی، از شماره ابتدا تا کنون - بدون محدودیت زمانی جستجو شد. پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی کیفیت مقالات و اعمال معیارهای ورود و خروج ، پژوهش انجام گرفت. در جستجوی اولیه تعداد 918 مقاله چاپ شده در سه مجله بررسی شد که پس از ارزیابی عنوان و چکیده 53 مقاله مرتبط تشخیص داده شد که شرایط لازم برای شرکت در پژوهش را دارا بودند. سپس مقالات بسته به کاربست نوع درمان تقسیم بندی شدند که 5 مقاله به دلیل استفاده از روش تکراری از پژوهش خارج شدند و در نهایت 48 مقاله باقی مانده، وارد پژوهش شدند، که در آنها از 52 روش درمانی استفاده شده بود.

  یافته ها

  با توجه به پژوهش های بررسی شده تعداد 52 روش مداخله روانشناختی مختلف در پژوهش ها در اختلال یادگیری ریاضی شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تعدد نشانه ها تهیه طرح درمان التقاطی شامل جلساتی از برنامه های خانواده محور و درمان های شناختی رفتاری که به کاهش استرس در یادگیری می پردازند به همراه جلسات درمان نشانه های اصلی می تواند طرحی جامع از درمان ارایه دهد و مسیر درمان را کوتاهتر و نیز احتمال موفقیت در کاهش نشانه ها را بالا ببرد.

  کلیدواژگان: مداخلات روانشناختی، اختلال یادگیری خاص با اسپسیفایر ریاضی، مرور سیستماتیک
 • حمید علیزاده*، علی دلاور، زهره صادقیان، علی شریفی صفحات 63-79
  اهداف

  پژوهش حاضر باهدف ساخت، اعتبار یابی و بررسی ویژگی های روانسنجی ابزاری برای تشخیص اختلال یادگیری ویژه (فرم ویژه معلم)، بر اساس پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی و با توجه به هدف آن کاربردی و از نوع ساخت ابزار بود. نمونه گیری با استفاده از روش خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. حجم نمونه ی شامل 304 نفر دانش آموز پایه های اول تا پنجم مقطع ابتدایی دبستان های شهر تهران بود. برای ساخت این پرسشنامه مراحل زیر طی شد: 1. بررسی مبانی نظری، 2. تهیه ی مخزن جملات بر اساس پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، 3. اجرای ابتدایی آزمون، 4- ساخت یک پرسشنامه 42 گویه ای متشکل از دو پرسشنامه الف) پرسشنامه ی اختلال یادگیری ویژه (9 گویه) ب) پرسشنامه ی نشانگر خواندن، نوشتن و ریاضی (33 گویه)، 5. دو مرحله اجرا؛ همزمان با تعیین ویژگی های آماری و اعتبار محتوایی آزمون، اجرای مقدماتی بر روی 50 نفر برای تعیین پایایی اولیه و اجرای بعدی بر روی 304 نفر، 6. محاسبه ضریب اعتبار (آلفای کرونباخ).

  یافته ها:

   در بخش ابتدایی ضریب اعتبار پرسشنامه اختلال یادگیری ویژه %72 و ضریب اعتبار (آلفای کرونباخ) محاسبه شده در بخش دوم (نشانگرهای نوشتن خواندن و ریاضی) 3/87 بود. نتایج آماری انتهایی، منجر به حذف 3 گویه در قسمت نشانگرها شد. درنهایت پرسشنامه اصلی با 39 گویه باقی ماند.

  نتایج

  نتایج کلی نشان داد که میانگین بالای مولفه ها با توجه به اجرای پرسشنامه برای دانش آموزان با اختلال یادگیری در سطح قابل قبولی قرار داشته و توانایی شناسایی و تشخیص اولیه اختلال را دارد.

  کلیدواژگان: ساخت و اعتبار یابی، پرسشنامه تشخیصی اختلال های یادگیری ویژه، نشانگر خواندن، نوشتن و ریاضی
 • هانیه کلانتری دهقی* صفحات 80-100
  هدف

  انواع مختلف محتوای دیجیتال تاثیر مهمی در تمام جنبه های زندگی انسان از جمله آموزش دارند. این رسانه می تواند با تلفیق خلاقانه دانش و مهارت معلمی، تسلط بر مفاهیم و مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، و شناخت دقیق ماهیت و ریشه های اختلالی همچون نارساخوانی اثرات منفی آن را کنترل کرده و کاهش دهد. هدف پژوهش حاضر جستجوی ویژگی های محتواهای دیجیتال متناسب با دانش آموزان نارساخوان بر مبنای نتایج پژوهشی است.

  روش ها

  در این راستا با استفاده از روش مرور سیستماتیک، ویژگی های محتوای دیجیتال متناسب با افراد نارساخوان با توجه به نتایج پژوهشی معتبر جستجو شده است. با توجه به هدف پژوهش، مقالات داوری شده و منتشر شده بین سال های 2000 تا 2020 با استفاده از کلیدواژه های تعیین شده در میان منابع فارسی و انگلیسی و در پایگاه هایISC ، web of science، Eric، Sid، Irandoc و Magiran؛ طی شش مرحله بطور سیستماتیک بررسی شدند.

  یافته ها: 

  ویژگی های استخراج شده مربوط به محتوای دیجیتال متناسب با افراد نارساخوان در چهار بعد رسانه ای: 1. نوشتار، 2. صدا، 3. تصویر، و 4. تعامل طبقه بندی شدند. این نتایج در نهایت در قالب چک لیستی تنظیم و روایی صوری آن تایید شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به این ویژگی ها می توان دستورالعملی دقیق برای تولیدکنندگان و طراحان انواع محتواهای دیجیتال به دست داد. همچنین، ارزیابی محتواهای دیجیتال با توجه به این قواعد، خوانایی و انتقال موثرتر مضامین به افراد نارساخوان را تقویت خواهد کرد.

  کلیدواژگان: محتوای دیجیتال، نارساخوان، مرور سیستماتیک
 • شهروز نعمتی*، رحیم بدری گرگری، زهرا ارکانی صفحات 101-115

  هدف از پژوهش حاضر مطالعه مقایسه ای ناگویی خلقی، شفقت به خود و کمک طلبی تحصیلی در بین دانش آموزان اختلال یادگیری ویژه و عادی بود. طرح پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود و جامعه پژوهش شامل دانش آموزان اختلال یادگیری ویژه و عادی آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 1398-1399 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 102 نفر (52 اختلال یادگیری ویژه و 57 نفر عادی) انتخاب شدند و از ابزارهای شفقت به خود نف، ناگویی خلقی تورنتو و کمک طلبی تحصیلی ریان و پینت ریچ برای جمع آوری داده ها استفاده شد . تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که در هر سه متغیر ناگویی خلقی، شفقت به خود و کمک طلبی تحصیلی تفاوت معنی داری بین دانش آموزان عادی و اختلال یادگیری ویژه وجود دارد. کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه شفقت به خود و رفتار کمک طلبی کمتر و ناگویی هیجانی بیشتری داشتند. نتایج نشان داد که ویژگی هایی مانند نارسایی های شناختی هیجانی، دشواری در تشخیص احساسات و توصیف آن و تفکر با جهت گیری خارجی به همراه سازگاری هیجانی اجتماعی پایین شرایط شفقت برخود، ناگویی هیجانی و کمک طلبی را در افراد دارای اختلال یادگیری ویژه چالش برانگیز می کند. طراحی و اجرای برنامه های مهارتی شفقت برخود، مهارت های هیجانی و کمک طلبی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: ناگویی خلقی، شفقت خود، کمک طلبی تحصیلی، اختلال یادگیری ویژه
|
 • Motahare Bornas *, Abdollah Motamedi, Faramarz Sohrabi Pages 6-17
  Objective

  Specific learning disability can significantly affect academic success and progress at any age. This research was conducted with the aim of comparing executive functions with sub-components of processing speed and working memory in children with and without dyslexia.

  Methods

  The method of this research is a descriptive causal-comparative one. The statistical population of the research was all male students with and without dyslexia, from the third to the fifth grade of elementary school who referred to learning disability centers in the academic year 1400-1401, out of which 60 people were selected by available sampling (30 people with dyslexia and 30 people without dyslexia). ) were selected and answered the Wechsler intelligence questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of variance.

  Results

  Data were analyzed using multivariate analysis of variance. In general, the findings of this research showed that the difference between the two sample groups is significant in terms of processing speed (F = 4.317, p = 0.003) and working memory (F = 5.342, p = 0.000).

  Conclusion

  According to the results obtained from the present research, paying attention to executive functions such as working memory and processing speed can lead to promising results in the timely diagnosis, education and rehabilitation of students with special learning disorders and learning difficulties.

  Keywords: executive functions, processing speed, working memory, dyslexia, learning disability
 • Sajjad Basharpoor *, Sanaz Einy Pages 18-33
  Objective

  The aim of the present study was to develop a causal model of academic adjustment of students with learning based on academic self-efficacy and academic eagerness with the mediating role of the academic resilience.

  Methods

  In this descriptive study of structural equations, 160 students with learning disabilities were selected as a purposeful sample. Data were collected using the Academic Adjustment Questionnaire (Sinha and Singh, 1993), Academic Self-Efficacy Questionnaire (McIllroy & Bunting, 2002), Academic Engagement Questionnairethe (Schaufeli et al., 2002) and Academic resilience Inventory (Samuels & Woo, 2002). Data were analyzed using structural equation modeling using Spss23 and Lisrel 8.8 software.

  Results

  Based on the results, the causal model confirmed the relationship between academic self-efficacy, academic eagerness, academic resilience and academic adjustment of students with learning disabilities based on different fitness indices. Academic self-efficacy, academic eagerness and academic resilience have a direct effect on the academic adjustment of students with learning disabilities; also, academic self-efficacy and academic eagerness has an indirect effect on the academic adjustment of students with learning disabilities through academic resilience (P <0.05).

  Conclusion

  Therefore, academic self-efficacy, academic eagerness and academic resilience play an important role in academic adjustment of students with learning disabilities and targeting these three components by psychological therapies can be effective in increasing the academic adjustment of students with learning disabilities.

  Keywords: learning disability, Academic Adjustment, academic self-efficacy, Academic Eagerness, academic resilience
 • Matiin Soltani, Mohammad Narimani *, Tavakkol Mousazadeh Pages 34-45
  Objective

  The purpose of the present research was to investigate the effectiveness of teaching self-regulation strategies on social adaptation and visual motor coordination of students with learning disabilities.

  Methods

  In terms of the purpose, the current research was applied research and in terms of method, it was a semi-experimental study with a pre-test, post-test design with a control group. The research population consisted of all students with learning disabilities in Tehran in 1401-1400. 30 people were selected by connivance sampling method and randomly were assigned into two experimental (15 people) and control (15 people) groups. The tools of this research included Sinha and Singh's compatibility questionnaire (1993) and visual motor coordination (1950). The experimental group received the protocol of self-regulation strategies during 8 sessions of 50 minutes, but the control group did not receive any intervention. Data analysis was done through mixed variance analysis (with repeated measurement) in SPSS version 26 software.

  Results

  The findings showed that there was a significant difference between the scores of social adaptation and visual motor coordination in the three stages of pre-test, post-test and follow-up by considering different experimental and control groups (P>0.05).

  Conclusion

  According to the results, it can be said that teaching self-regulation strategies can be effective on social adaptation and visual-motor coordination of students with learning disabilities and can be used as a method to improve social adaptation and visual-motor coordination of students.Students have assessment problems.

  Keywords: Teaching Self-regulation Strategies, Social Adaptation, visual-motor coordination, learning disabilities
 • Nasim Siavoshifar, Somayeh Abedi * Pages 46-62

  The aim of this study was to systematically review the application of psychological interventions in math learning disorder. The research literature has been searched from three scientific journals - learning disabilities, exceptional children, empowerment of exceptional children, from the beginning to the present - without time limit. After searching, screening and evaluating the quality of articles and applying inclusion and exclusion criteria, the research was conducted. In the initial search, 918 articles published in three journals were reviewed, which after evaluating the titles and abstracts , 53 related articles, were identified as having the necessary conditions to participate in the research. Then, the articles were divided according to the type of treatment, of which 5 articles were excluded from the study due to the use of repetitive methods, and finally the remaining 48 articles were included in the study, in which 52 treatment methods were used. According to the researched articles, 52 different methods of psychological intervention were identified for intervention in math learning disorder.

  Keywords: psychological interventions, math learning disorder, systematic review
 • Hamid Alizadeh *, Ali Delavar, Zohre Sadeghian, Ali Sharifi Pages 63-79
  Objective

  The present study aimed to build, validate, and examine the instrumental psychometric characteristics for diagnosing Specific Learning Disorders (Teacher Form).

  Methods

  Sampling was done using the multistage cluster method. The sample consisted of 304 students from grades one to five of Tehran’s primary schools. Students had already received a diagnosis of learning disorders in learning disability centers. The following steps were taken to make this questionnaire: 1. Reviewal of theoretical foundations. 2. Preparation of the statements repository according to DSM-5. 3.Initial test implementation, 4. Creation of a 42 item questionnaire consisting of two sections (a) SLD Questionnaire ( 9 items) (b) reading, writing, and Math specifier Questionnaire (33 items) 5.Two stages of implementation; concurrently with determining the statistical characteristics and the validity of preliminary implementation on 50 people to determine the initial reliability and subsequent implementation on 304 people, 6.Calculation of the credit coefficient (Cronbach alpha) of the questionnaire.

  Results

  The results showed that in the primary section, the credit coefficient of the specific learning disorder questionnaire was 72% and the credit coefficient (Cronbach alpha) calculated in the second part (specifiers of reading, writing, and math) was 3/87. The final statistical results led to the removal of 3 items in the specifier section. Eventually, the main questionnaire with 39 items remained intact.

  Conclusion

  The general results showed that the high average of the components was acceptable due to the implementation of the questionnaire for students with learning disorders, and are capable of initially identifying and diagnosing the disorder.

  Keywords: Making, Standardization, specific learning disabilities, Specifiers of Reading, Writing, and Math
 • Haniyeh Kalantari Dehaghi * Pages 80-100
  Objective

  Different types of digital content have important effect in all aspects of human life, including education. This media can help control and reduce the negative effects of dyslexia by creatively combining the knowledge and skill of the teacher, correctly understanding the nature and roots of dyslexia, and mastering the concepts and skills of information and communication technology in education. The purpose of this research was inquiry of suitable digital content characteristics for dyslexic students, based on research results.

  Methods

  In this regard, using the systematic review method, the characteristics of suitable digital content for dyslexics have been searched according to valid research results. According to the purpose of the research, refereed and published articles, between 2000 and 2020 using identified keywords, among Persian and English sources, and in ISC, Web of Science, Eric, Sid, Irandoc and Magiran databases were reviewed during six stages of systematic review.

  Results

  Extracted characteristics of suitable digital content for dyslexics were categorized into six media dimensions: 1. Text, 2. Audio, 3. Picture, & 4. Interaction. These results were finally set in the form of checklist and its face validity was confirmed.

  Conclusion

  According to these characteristics, it is possible to give detailed instructions for the develpers & designers of all types of digital content. Also, evaluation of digital content according to these rules will help readability and more effective transmission of concepts to dyslexics

  Keywords: Digital content, dyslexia, systematic review
 • Shahrooz Nemati *, Rahim Badri Gargari, Zahra Arkani Pages 101-115

  The aim of Current research was to comparative study an alexithymia, self- compassion and academic help seeking behavior in students with and without specific learning disability. The research design was causal-comparative and the research population included all East Azerbaijan’s students with and without specific learning disability in 2019-2020. Using the connivance sampling method, 102 students (included 52 specific learning disability and 57 normal students) were selected and the Neff's self-compassion, the Bagby, parker &Taylor's Toronto alexithymia and the Ryan, pintrich's help-seeking behavior inventories were used to gathering the data. Multivariate analysis of variance revealed that in all three variables, alexitiamia, self-compassion, and academic help seeking behavior, there was a significant difference between two groups. characteristics such as emotional cognitive deficiency, difficulty in recognizing and describing emotions, and externally oriented thinking way, as well as low social emotional adjustment, challenge self-compassion, alexitimia, and help seeking behavior in people with specific learning disability. Developing and implementing of self-compassionate skills, expression of emotion and help-seeking behavior programs are needed.

  Keywords: Alexithymia, Self- Compassion, Academic Help Seeking Behavior, specific learning disability